Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

LedelsesberetningLedelsesberetningFinansieringskredsløbog økonomistyringfor socialområdet vurderes i forhold til de faktiskekommunale takstbetalinger sammenholdt med defaktisk afholdte omkostninger.Regionernes budget og regnskab inddeles i trefinansielle kredsløb, som skal vurderes særskilt:``````SundhedRegional UdviklingSocialområdetRegional UdviklingBudget og regnskab på det regionale udviklingsområdeer baseret på omkostningsbaserederegnskabsprincipper. De beregnede omkostningerer begrænsede, hvorfor området har væretudgiftsstyret.Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets reglerskal regnskabsresultatet for alle tre kredsløb opgøresefter det omkostningsbaserede regnskabsprincip.Økonomiaftalen mellem regeringen ogDanske Regioner er udgiftsbaseret. På den baggrundvurderes også det udgiftsbaserede resultat.Regionens regnskab vurderes i forhold til treresultater:``````Det omkostningsbaserede resultatUdgiftsbaseret resultat sammenholdt medøkonomiaftalen mellem regeringen og DanskeRegionerOverholdelse af Regionsrådets bevillingerSundhedUdgangspunktet for regnskabet på sundhedsområdeter det omkostningsbaserede princip,men fordi Økonomiaftalen mellem regeringenog Danske Regioner er udgiftsbaseret, er økonomistyringentilrettelagt udgiftsbaseret påsundhedsområdet. Derfor præsenteres både etomkostningsbaseret og et udgiftsbaseret regnskabsresultatfor området.SocialområdetBudget og regnskabet 2010 for socialområdet erbaseret på omkostningsprincippet. Rammerne forbudget og regnskab fastsættes i de årlige rammeaftalermed kommunerne. Kommunerne betalervia taksterne for periodens ressourceforbrug.Det betyder, at kommunerne betaler for åretsafskrivninger, forrentninger og hensættelser tiltjenestemandspensioner. RegnskabsresultatetFællesområderOmkostninger vedrørende den politiske organiseringsamt fælles administrative tværgående og koordinerendeopgaver skal fordeles på de tre finansieringskredsløbefter en fastsat fordelingsnøgle.Fordelingsnøglen skal så vidt muligt afspejle detreelle ressourcetræk fra de tre finansieringskredsløbpå fællesområdet. Styringen på fællesområderneer i hovedtræk også udgiftsbaseret, idetområdet i langt overvejende grad finansieres afsundhedsområdet.Det udgiftsbaserederegnskabsprincipI udgiftsprincippet fokuseres på udgifter ogindtægter i det år, hvor transaktionen findersted. Udgiftsprincippet fokuserer udelukkendepå likviditetsforbruget.Økonomiaftale og DUTDe overordnede økonomiske udgiftsrammerfor driften af sundhedsområdet og regionaludvikling fastsættes i de årlige økonomiaftalermed regeringen og DUT-reguleringer, sombetyder at bloktilskuddet ændres, fx når enopgave flyttes fra en myndighed til en anden.6 Årsrapport 2010 I Region Midtjylland

More magazines by this user
Similar magazines