Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk
  • No tags were found...

Sammendrag af Årsrapport 2010 - Region Midtjylland

Ledelsesberetning • resultatopgørelseDet omkostningsbaserederegnskabsprincipDet omkostningsbaserede regnskab fokusererpå periodens ressourceforbrug, dvs.omkostningerne periodiseres svarende tilforbrugstidspunktet. Det betyder, at udgiftertil investeringer og større anskaffelserperiodiseres i resultatopgørelsen og fordelesover en årrække som afskrivninger, svarendetil aktivets levetid. Tilsvarende registrereshensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner,når disse optjenes.Resultatopgørelse- sammendragDet omkostningsbaserede regnskabsresultat viseret underskud på 370,7 mio. kr. i 2010.Resultatopgørelse- sammendrag mio. kr.SundhedSocial ogspecialundervisningRegionalUdviklingRegion Midtjyllandi altR 2010 R 2009 R 2010 R 2009 R 2010 R 2009 R 2010 R 2009A. Driftsindtægter -2.241,1 -2.194,1 -1.382,0 -1.574,5 -39,1 -30,0 -3.662,2 -3.798,6B. Driftsomkostninger i alt 23.289,9 22.624,4 1.471,2 1.631,1 585,2 524,2 25.346,3 24.779,7Heraf:Somatik og sygesikring 21.693,8 21.046,1Behandlingspsykiatri 1.596,1 1.578,3C.Drift før finansiering (A+B) 21.048,7 20.430,3 89,3 56,6 546,1 494,2 21.684,1 20.981,1D. Finansieringsindtægter -20.692,3 -19.821,2 -63,6 -53,4 -557,5 -530,6 -21.313,4 -20.405,2Regnskabsresultat (C+D) 356,4 609,1 25,7 3,2 -11,5 -36,3 370,7 575,9Fortegn for regnskabsresultat: + finansiering mindre end omkostninger, - finansiering større end omkostningerRegion Midtjylland og detomkostningsbaserede regnskabsresultatRegionens resultatopgørelse viser forskellenmellem driftsomkostningerne og finansieringsindtægterne.Regionens underskud på 370 mio. kr. skyldes bl.a.et merforbrug på sundhedsområdet set i forholdtil økonomiaftalen mellem regeringen og DanskeRegioner om regionernes økonomi.Regionens driftsomkostninger før finansiering erpå 21,7 mia. kr., mens finansieringsindtægterne erpå 21,3 mia. kr.Region Midtjylland I Årsrapport 2010 7

More magazines by this user
Similar magazines