Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 - Dansk Byggeri

frinet.dk

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 - Dansk Byggeri

skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsynadgang til de arbejdspladser og produktionssteder,hvor arbejdet udføres. Bygherren kanendvidere kræve de oplysninger, der er nødvendigetil at bedømme ydelsen.Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdetsgang kassere ikke kontraktsmæssige arbejder ellermaterialer. Denne kassation skal ske så hurtigtsom muligt.Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydningog rømning og skal omgående fjerne kasseredematerialer fra byggepladsen.Arbejdets forringelse m.v.Vedligeholdelse§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommet arbejdet ellerdele af dette inden afleveringen, skal entreprenørenfor egen regning sørge for kontraktsmæssig ydelse, medmindreforholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherrenleverer materialer til entreprenørens arbejde,gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørensmodtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandensarbejde, materialer og materiel, er bygherrenuvedkommende.Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejdeindtil afleveringen.Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brugfør afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtilibrugtagningen.Forhold til myndigheder§ 13. Entreprenøren sørger for nødvendig godkendelse afprojektet og for at underrette bygherren i fornødent omfangherom. I det omfang, det aftales, at entreprenørentillige skal afholde udgifterne til gebyrer m.v. i forbindelsehermed, reguleres tilbudssummen som følge afindførelse eller ophævelse af eller ændringer i gebyrerm.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse.Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøgerom tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester,der vedrører selve arbejdets udførelse, ogafholder udgiften herved.Ændringer i arbejdet§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets artog omfang, når ændringen har naturlig sammenhængmed de aftalte ydelser. Entreprenøren her ret til at udføresådanne ændringer, medmindre bygherren påvisersærlige forhold der begrunder, at bygherren lader andreudføre arbejdet.Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættesskriftligt. Det samme gælder parternes eventuellekrav om forandringer i aftalen med hensyn tilpris, tid og sikkerhed som følge af ændringen.Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen.Forhandlinger herom må ikke medføreforsinkelse af arbejdets udførelse.Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælderenhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesumi overensstemmelse hermed, medmindreder træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efterenhedspriser skal dog kun ske, inden for +/-15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejdesom regningsarbejde, medmindreandet er aftalt.Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenørengodskrive bygherren de udgifter, somspares eller burde have været sparet. Vedrørerformindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser,jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i detomfang, mindre arbejdet medfører, at entreprisesummenformindskes med mere end 15 pct.Uklarheder, hindringer eller lignende forhold§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse,hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkeligvejledning til udførelse af arbejdet.Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføresi overensstemmelse med den indgåede aftale,skal entreprenøren snarest muligt underrettebygherren og følge dennes anvisninger.Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrettebygherren, hvis der opstår forhold, som hindrereller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende,at bygherren påføres ulempe eller tab,herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand.Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrensanvisninger, skal entreprenøren - mod fornødenforlængelse af tidsfrister og mod betalingherfor - bedst muligt træffe foranstaltninger forat undgå, at bygherren lider tab.Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger omforetagne undersøgelser vedrørende grundvands-og jordbundsforhold, forurening eller andrehindringer. I det omfang udbudsmaterialetikke indeholder fyldestgørende oplysninger omhindringerne, skal foranstaltningerne herimod ogulemperne herved betales som ekstraarbejder.Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser,der er rimelige eller sædvanlige underhensyntagen til grundens karakter, beliggenhedog tidligere anvendelse, viser sig uforudseteforhold, som medfører offentlige påbud eller forbud,der hindrer arbejdets videreførelse eller gørdenne urimelig byrdefuld for bygherren, kandenne afbestille entreprisen mod godtgørelse tilentreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørensmistede fortjeneste ved ikke atfuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, en-242


244Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherreninden udløbet af tidsrummet nævnt i stk.8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendtinden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsenherefter ikke til bygherren inden udløbetaf denne frist, fortaber entreprenøren krav påvederlag for ekstraarbejder, der udføres somregningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest15 arbejdsdage fra modtagelsen.Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagenmed rentelovens rentesats. Fristen istk. 1 er løbedage.Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent,skal han straks give entreprenørenskriftlig meddelelse herom.Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherrenbetale tilgodehavender, som parterne erenige om.Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrensadgang til at holde betalinger tilbageeller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav,finder reglen i § 46 anvendelse, hvisen part begærer det.Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdetstandsning, kan bygherren for entreprenørensregning udbetale arbejdsløn, som entreprenørensansatte her til gode.Entreprenørens ret til at standse arbejdet§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb vedbetalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligvarsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdetved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning,eller hvis der åbnes forhandlingerom tvangsakkord, eller bygherrens økonomiskeforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, atdenne må antages at være ude af stand til at opfyldeentrepriseaftalen. Det er dog en betingelse,at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørensopfordring ikke straks stiller - betryggendesikkerhed for opfyldelsen af den resterendedel af aftalen.E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSEEntreprenørens ret til tidsfristforlængelse§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfristerved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af1) ændringer i arbejdets art og omfang, som krævesaf bygherren, jf. § 14,2) bygherrens forhold,3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, ogover hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig,usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker,lockout eller hærværk,4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andetvejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nårsådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang,end det er sædvanligt for den pågældendeårstid og egn,5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldesentreprenørens egne forhold, eller6) at nødvendige tilladelser fra myndighederne tilbyggesagens gennemførelse ikke foreligger senest30 arbejdsdage efter, at fyldestgørende projektmaterialeer blevet indsendt til myndighederne, medmindreanden frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3,stk. 5.Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgåeteller begrænset ved sådanne dispositioner, sommed rimelighed kan kræves.Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelseaf en frist, skal bygherren snarest muligt underrettesskriftligt. Entreprenøren skal på forlangendegodtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldesdet påberåbte forhold.Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret tiltidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særligesanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav forforsinkelse ikke rejses herudover.Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særligesanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tabefter dansk rets almindelige erstatningsregler.Bygherrens ret til tidsfristforlængelse§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister vedforsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherreneller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnti § 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme retved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået ellerbegrænset ved sådanne dispositioner, sommed rimelighed kan kræves.Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse afen frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettesskriftligt. Bygherren skal på forlangendegodtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes detpåberåbte forhold.Bygherrens hæftelse ved forsinkelse§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidtetab, hvis forsinkelsen skyldes1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og dennehar udvist fejl eller forsømmelse, eller2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse,jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar-


spådragende forsinkelse.Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagentil forsinkelsen kan henføres til1) § 24, stk. 1, nr. 1, 5 og 6 eller2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet afnærværende bestemmelser stk. 1 eller stk. 3.Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren harlidt, dog uden entreprenørens mistede fortjenesteved ikke at kunne udføre andre arbejder iforsinkelsesperioden eller lignende videregåendetab.Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1,nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken rettil erstatning eller til godtgørelse.F. ARBEJDETS AFLEVERINGAfleveringsforretningen§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skalentreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse omtidspunktet herfor (færdigmelding). Entreprenøren skalsamtidig med fremsendelse af færdigmeldingen indkaldetil en afleveringsforretning, medmindre det er aftalt,at indkaldelsen foretages af bygherren, jf. stk. 3.Afleveringsforretningen finder sted på det tidspunkt, derer fastsat i indkaldelsen, medmindre bygherren straksved modtagelsen af indkaldelsen gør indsigelse modtidspunktet. I så fald afholdes afleveringsforretningensenest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt forfærdiggørelse, medmindre der træffes aftale om et andettidspunkt.Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretninghar fundet sted, medmindreder ved denne er påvist væsentlige mangler. Erdette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning,når entreprenøren har givet bygherren skriftligmeddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf.stk. 1 og stk. 3.Stk. 3. Er det aftalt, at bygherren indkalder til afleveringsforretning,skal denne indkalde entreprenørentil en afleveringsforretning, der skal findested senest 10 arbejdsdage efter det angivnetidspunkt for færdiggørelse. Indkaldes bygherrenikke som anført til afleveringsforretningen, ansesarbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter detangivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarendegælder for ny af leveringsforretning som nævnt istk. 2, 2. punktum.Afleveringsprotokol§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument(afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbtemangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpegetaf bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørensmulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til,om arbejdet er afleveret skal fremgå af dokumentet.Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen,kan denne gennemføres udenden pågældende parts medvirken. Den mødtepart skal snarest mulig give den anden partskriftlig underretning om afleveringsforretningensgennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.G. MANGLER VED ARBEJDETMangelsbegrebet§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse medaftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelsemed bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreliggerder en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenørenikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelsemed arbejdet.Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanliggod kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger dermangler. Dette gælder dog ikke1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalggodtgør, at kontraktsmæssige materialerikke findes eller ikke kan skaffes på grund afkrig, indførselsforbud eller lignende, eller2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemtematerialer, og entreprenøren godtgør,at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktsmæssigstand må anses for udelukketved forhold, som entreprenøren ved aftalensindgåelse ikke burde have taget i betragtning.I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarestmuligt underrette bygherren om opslåede ellermulige hindringer, jf. § 15.Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber,som er tilsikret ifølge aftalen.Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdetlider af mangler, hvad enten disse på dettetidspunkt kan konstateres eller er skjulte.Mangler påvist ved afleveringen§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpemangler der påvises ved afleveringen.Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpningaf påviste mangler. Fristens længdefastsættes under hensyntagen til manglernes artog omfang samt forholdene i øvrigt.Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse,når manglerne er afhjulpet.Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt istk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørensmeddelelse om, at afhjælpning har fundetsted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet,skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligtmeddele entreprenøren, hvilke mangler der sta-245


246dig påberåbes.Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks depåviste mangler, har bygherren ret til at ladedem udbedre for entreprenørens regning ellerkræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.Mangler påvist efter afleveringen§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt ogret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen,jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler,hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelseherom inden rimelig tid efter, at manglerneer eller burde være opdaget. Dette gælder dogikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig igroft uforsvarligt forhold.Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpningaf påviste mangler. Fristens længdefastsættes under hensyntagen til manglernes artog omfang samt forholdene i øvrigt.Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse,når manglerne er afhjulpet. Afhjælpningaf en mangel kan udskydes til foretagelse sammenmed afhjælpning af eventuelle mangler,konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat atmanglen ikke forværres derved, og at udskydelsenikke medfører ulempe for bygherren.Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet affristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbtemangler, har bygherren ret til at lade dem udbedrefor entreprenørens regning eller kræve afslagi entreprisesummen, jf. § 34.Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørensregning, når afhjælpning er uopsættelig,og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbartat foretage afhjælpning. Det samme gælder,når bygherren har grund til at antage, at entreprenørenikke foretager afhjælpning på rettemåde eller uden ufornødent ophold.Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligtm.v.§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrensadgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning,jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundetmed uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsenheraf skal der tages hensyn til bygherrensinteresse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog ialle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i§ 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet forat lade manglerne udbedre for entreprenørens regning -kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidereret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpninger umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som detbeløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller erforbundet med uforholdsmæssigt store udgifter,fastsættes afslaget efterbygherrens valg skønsmæssigtefterpå en af følgende måder:1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesumog den entreprisesum, der måtteantages at være blevet aftalt, hvis der varindgået aftale om arbejdet i den foreliggendestand.2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdesværdi uden mangler og arbejdets værdi iden foreliggende stand.Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftaler,som følge af mangler gælder reglerne i §40.Entreprenørens ansvar for følgeskader§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, derer en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerneskyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side,eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalenmå anses for tilsikret.Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetabeller andet indirekte tab.Mangelsansvarets ophør§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutninghertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følgeaf mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering.Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejsekrav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finderikke anvendelse i disse tilfælde.Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet,for hvilke det gælder,1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå ilængere tid,2) at det ved afleveringen konstateres, at aftaltkvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fraentreprenørens side.Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der ernævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efterdansk rets almindelige regler, medmindre andeter fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaretherefter ophører efter dansk rets almindeligeregler, skal følgende gælde:1) Reglen i § 6, stk. 3, om nedskrivning af sikkerhedenændres til, at sikkerheden ophører.2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelser§ 10, stk. 4, om leveran-døransvar.3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. §3 stk. 1, ændres til 1 år.4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder


ikke anvendelse.H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN1-års eftersyn§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgangaf arbejdet, som skal finde sted senest et år efterafleveringen.5-års eftersyn§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttendegennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 årefter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1,kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet.Indkaldelsen skal være skriftlig og ske medmindst 10 arbejdsdages varsel.Fælles regler for eftersyn§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, sk.være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdagesvarsel.Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument(eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbtemangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold,påpeget af bygherren. I tilknytning hertilanføres entreprenørens mulige bemærkninger.Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynetkan dette gennemføres uden den pågældendeparts medvirken. Den mødte part skal snarestmuligt give den anden part skriftlig underretningom eftersynets gennemføres og om indholdet afeftersynsprotokollen.I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSEBygherrens hæveret§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren- hæve entrepriseaftalen1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - foreliggeren væsentlig forsinkelse fra entreprenørensside med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsenmedfører betydelige ulemper for bygherren,eller2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreliggervæsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørendebetydning for bygherren, medmindredennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset påanden måde, f.eks. gennem adgangen til atstandse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,eller3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, atbygherren har grund til at antage, at entreprenørenikke vil være i stand til at fuldføre arbejdetuden væsentlige mangler.Entreprenørens hæveret§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren- ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftaleni de tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvisbygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for atfremme arbejde mest muligt.Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvisder fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelsemed hensyn til forhold af afgørende betydningfor entreprenøren. Aftalen kan dog ikkehæves, hvis entreprenørens interesse er tilstrækkeligttilgodeset gennem adgangen til at standsearbejdet eller ved stillet sikkerhed.Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkordm.v.§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part strakshæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke ertil hinder derfor.Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medføraf konkurslovens regler, skal boet efter forespørgselinden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelseom, hvorvidt det vil indtræde.Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning,eller hvis der åbnes forhandlingom tvangsakkord, eller partens økonomiske forholdi øvrigt viser sig at være således, at partenmå antages at være ude af stand til at opfyldeentrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af,at parten ikke har stillet - eller på den andenparts opfordring ikke straks stiller - betryggendesikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan denanden part hæve entrepriseaftalen, hvis dettekræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parteninden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af etpåkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelsernefor selskabets opløsning ikke er tilstede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhedfor aftalens opfyldelse.Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.En parts død§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo,finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarendeanvendelse.Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk.1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtrædei entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det sammegælder partens ægtefælle, der hensidder iuskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, atder enten er eller bliver stillet betryggende sik-247


248kerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesrettentillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet,som bygherren ikke kan fremsætte berettigedeindvendinger imod. Er arbejdet af en sådansærlig karakter, at det som følge af entreprenørensdød ikke kan forventes behørigt færdiggjort,kan indtræden ikke finde sted.Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.Fælles regler om ophævelse§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæveraftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes tilen registreringsforretning (stadeforretning), derskal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andetaftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsensfremkomst.Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdigeset dokument (registreringsprotokol), der beskriveromfang og kvalitet af det udførte arbejde.Dokumentet underskrives af parterne medmindreregistreringen foretages af en syns og skønsmandudmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteretved registreringsforretningen, kandenne gennemføres uden den pågældende partsmedvirken. Den mødte part skal snarest muligtgive den anden part skriftlig underretning omregistreringens gennemførelse og om registreringsprotokollensindhold.Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherreneller den, der færdiggør arbejdet på bygherrensvegne, berettiget til at benytte entreprenørensmaterialer og materiel, som befinder sig påpladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelsevil påføre bygherren tab. Det sammegælder tegninger, beskrivelser og andet projektmaterialem.v. Der ydes sædvanligt vederlag foranvendelsen.Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den andenpart ansvarlig for det lidte tab efter danskrets almindelige regler.J. TVISTERSyn og skøn§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellemparterne eller for sikre bevisets stilling ønskes udmeldtsyn og skøn, fremsættes begæring herom tilVoldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed,København.Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsagetaf1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,samt disse partere adresse og telefonnummer,2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelsefor sagen, og som indeholder despørgsmål, hvorom skønsmandens erklæringønskes (skønstemaet),3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,4) eventuel angivelse af de ønskede tekniskekvalifikationer hos skønsmanden og5) angivelse af, om forretningen mod betaling afet særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed en skønsmand.Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledningdertil, kan der udmeldes to eller under ganskesærlige omstændigheder flere skønsmænd. Derskal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternesønske.Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kunfinde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der eranledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandlingaf tvisten er indgivet, jf. § 47, tagerVoldgiftsretten stilling til fremsatte begæringerom supplerende syn og skøn eller nyt syn og skønved samme eller anden skønsmand.Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring omskønsforretningen, hæfter for udgifterne herved,herunder skønsmandens honorar, der fastsættesaf Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del derafindbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften ogdens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsenaf sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætteri så fald skønsmandens honorar.Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser - ellertilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellembygherren og flere parter (entreprenører, leverandørerm.v.), gælder bestemmelserne i stk.1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældendeparter.Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat afVoldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpegeen sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling afstillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 6, og § 7, stk. 3, og om berettigelsenaf at holde betalinger tilbage eller foretagemodregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnti § 22, stk. 14.Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme,at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v.,som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringenfremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen.Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modpartentil at afgive et indlæg. Den sagkyndige


kan - hvor der er særlig anledning dertil - giveparterne adgang til at fremkomme med yderligereet indlæg inden udløbet af en kort frist, somden sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristentræffer den sagkyndige snarest muligt og inden15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfangudbetalingskrav skønnes begrundet, oghvem der skal betale udgifterne, herunder densagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætterstørrelsen af honoraret.Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetalingtil private bygherrer og til entreprenører betingesaf sikkerhedsstillelse. Den sagkyndigetræffer i så fald bestemmelse om sikkerhedensart og omfang og om betingelserne for dens udbetalingeller ophør. Ved begæring om udbetalingaf bygherrens sikkerhedsstillelse kan densagkyndige i særlige tilfælde endvidere henviseentreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter §47.Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kanVoldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 medindtil 10 arbejdsdage.Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetalingaf stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdageefter at parterne og garanten har fåetskriftlig meddelelse om beslutningen.Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutninggælder de regler, som er fastsat afVoldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.Voldgift§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsrettenfor bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelserer endelige.Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indleveringklageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,samt disse parters adresse og telefonnummer,2) klagerens påstand samt en kort fremstilling afde kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes,og3) angivelse af de dokumenter og andre beviser,som klageren agter at påberåbe sig.Dokumenterne skal være vedlagt.Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - delsaf 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpegetaf præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige,som efter sagens beskaffenhed udpeges afVoldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde.Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanternei dette skal fungere somVoldgiftsrettens formand.Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten medyderligere 2 medlemmer af præsidiet eller detssuppleanter. De dermed forbundne merudgifterfordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelseaf spørgsmålet om sagsomkostninger. Detkan da bestemmes, at de udgifter, der er en følgeaf rettens supplering, skal udredes af denpart, der har rejst krav herom, når retten skønner,at det ikke var tilstrækkeligt begrundet atfremsætte kravet.Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten beståalene af 1 medlem.Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælderde regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet forbygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lovom voldgift.Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser - ellertilsvarende betingelser - gælder i forholdet mellembygherren og flere parter (entreprenører, leverandørerm.v.), gælder bestemmelserne i stk.1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældendeparter.249


250

More magazines by this user
Similar magazines