Charlotte Riis - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk
  • No tags were found...

Charlotte Riis - ATV - Jord og Grundvand

Direct Push– State of The ArtEkspertisechefer Charlotte Riis og AndersG. Christensen, NIRAS A/S


KILDE OG FANEStyrende faktorer der skal afklaresFane område:Opløste stoffer afLNAPL/DNAPLog koncentrationer oftelave (µg/l eller µg/kg)Kilde område:Fri fase LNAPL/DNAPL ogkoncentrationer ofte høje (mg/leller mg/kg)– Kemi– Geologi– HydrogeologiCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 2


KILDEOMRÅDERPåvisning af fri fase DNAPL/LNAPL ogopløst/sorberet indhold i jordprøver– Udtagning af jordprøver og analyse on‐site/off‐site• Kontinuerte kerneprøver (Dual Tube system)• Niveauspecifikke enkelt kerner (Large Bore system)• Hydrofobt farvestof (udrystning)• Headspace screening af jordprøver• Kemisk analyse af jordprøver (felt/lab)– In‐Situ måling med sonder og tilhørende målesystemer• Fluorescens baseret (UVOST, TARGOST, FFD)• Termisk/Diffusiv (MIP, MiHPT)– In‐Situ måling med membraner installeret med Geoprobe• FLUTE NAPL‐liner til fri fase detektion• FLUTE FACT‐liner til opsamling af porevand på GAC‐materialeCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 3


KILDEOMRÅDERKontinuert prøvetagning med Dual‐Tubesystem (Geoprobe)– Kontinuert kerneprøvetagning (1,25” kerner) indvendig i 2,25”forerør– Mulighed for vandprøvetagning i udvalgte dyber (SP22)– Mulighed for filtersætning med ”Prepack” filtre til gas/vandCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 4


KILDEOMRÅDERPåvisning af fri fase med MIP, kerneprøver ogSudan‐IV farvetestM412 og K401 (80 cm afstand)SandJordprøvermg/kg TSPCETCEMoræneler761,4Sand6,60,0321.00079,0Moræneler2500,782700,424502,70Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 5


KILDEOMRÅDERMIP system med GC/MS tilkoblet specieringaf chlorerede ethener (Probing DK)– In‐Situ måling med standard MIP‐system men med on‐siteGC/MS system til detektion af VOC i prøver af bæregassen dertypisk udtages pr. m. Data fra DTU Miljø (Damgård. m.fl)Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 6


KILDEOMRÅDERFLUTe FACT liner, MIP og kerneprøver (PCE)MIP M5PID [µV]MIP M5FID [µV]MIP M5XSD [µV]Kerneprøve K3Sum chlorerede[mg/kg-Wv]Kerneprøve K3PID[ppm]FLUTe liner F3BSum chlorerede0,0E+0 2,0E+6 4,0E+6 6,0E+600,0E+0 2,0E+6 4,0E+6 6,0E+600,0E+0 2,0E+6 4,0E+6 6,0E+600 1 10 100 100000 1 10 100 100000 2000 40000111111222222333333444444555555666666777777888888999999101010101010Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 7


KILDEOMRÅDERLaser Induceret Fluorescens (LIF) til in‐situdetektion af LNAPL (UVOST system, Dakota)– Alle PAH’er fluorescerer ved UV belysning og har forskelligt responsved forskellige bølgelængder.– Igennem målevinduet på sonden udsendes UV lys (XeCl laser, 308nm) og fluorescens respons (emissions spektrum) opsamles viafiberoptisk kabel og vises i ”real‐time” på terræn– Kan bankes (Geoprobe) og har detektionsgrænse på 10‐50 ppm i jordCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 8


KILDEOMRÅDERNyt LIF‐baseret system (Dye‐LIF) til detektionaf DNAPL (Dakota Tech.)– Ca. 30 cm under målevinduet injiceres der kontinuert etfarvestof der præferentielt vil opløses i fri fase (organisk fase) ijorden lige udenfor vinduet– Igennem målevinduet anvendes LIF‐detection af farvestoffet,idet det kun fluorescer når det er opløst i en organisk faseCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 9


GRUNDVANDSFANEROpløste koncentrationer– Udtagning af prøver og analyse on‐site/off‐site• Niveauspecifikke enkelt vandprøver (SP16/SP22)• Kontinuerte vandprøver (Waterloo system)• Diskrete vandprøver kombineret med jord (Dual Tube)• Udtagning af porevand i umættet zone (Sugeceller)– In‐Situ måling med sonder og tilhørende målesystemer• Termisk/Diffusiv (low detection MIP, ENISSA‐MIP, MIP‐GC)• Elektrisk ledningsevne log til detektion af injiceredetracere i forbindelse med design af injektions strategier• Elektrisk ledningsevne log til detektion afsaltvandsindtrængning i magasinerCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 10


GRUNDVANDSFANERNiveauspecifikke vandprøver med GeoprobeCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 11


GRUNDVANDSFANEREnISSA system (Belgien)– In‐Situ måling med standard MIP‐system men med GC‐MSsystem til detektion af 14 VOC pr. 30 cm (1 min. analyse)– Detektionsgrænse for VOC i grundvand ca. 20 µg/lCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 12


GRUNDVANDSFANERWaterloo profiler anvendt med GeoprobeKHead1,2-DCETCATCEPCE• Waterloo profilermodificeret (StoneEnvironmental)• Fra sonden oppumpeskontinuert grundvand deron‐line analyseres forredox‐parametre• Vandprøver udtagesog trykniveau målessamtidigt og K‐estimeresCharlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 13


GRUNDVANDSFANERMIP‐system med ny controller boks til detektionaf lave VOC koncentrationer (Geoprobe)Responstest med 0,5 ppm TCEStandardNyNy controller boksStandardcontroller boks– Sammenligning af MIP‐XSD logs lavet med standard controller boks hhv.den nye ”low level” boks fra Geoprobe systems (>10 øget følsomhed)Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 14


KILDE & FANEGeologi og hydrogeologi– Bestemmelse af geologi• Kontinuerte kerneprøver (Dual Tube system)• CPT‐forsøg (Friktion,spidsmodstand,porevandstryk)• Elektrisk ledningsevne (ler/sand, mættet/umættet)• Optisk log af jorden (farvebilleder)– Bestemmelse af hydrogeologiske parametre• Etablering af permanente filtre til vandstandspejling• Bestemmelse af niveauspecifik hydraulisk ledningsevneved slugtest i midlertidig prøvetagningssonde (GeoprobeSP16)• Bestemmelse af kontinuert hydraulisk ledningsevne ogvertikale trykgradienter ved brug af HPT‐sonde (GeoprobeHPT og MiHPT systemer)Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 15


KILDE & FANEPneumatisk slugtest til estimation af K‐værdisamtidig med udtagning af vandprøver• God overenstemmelse mellem K‐værdierved Slugtest vs. HPT• Godt grundlag for fluxvurderinger (M=A*v*C)Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 17


KILDE & FANEGeologi og hydrogeologi belyst ved CPT,EClogsog foto‐logs• CPT‐forsøg(friktion,spidsmodstog porevandstryk)• Ledningsevnelog tilsporing af ZVI/Guarinjektion tilsat tracer• Optisk log af jorden(farvebilleder)Charlotte Riis, NIRAS ATV‐møde Nye Undersøgelsesmetoder 29. maj 2012 18


AFSLUTNING– Kan i dag give informationer om både geologi og hydrogeologimed meget høj opløsning (cm‐skala) – og stor dybde (

More magazines by this user
Similar magazines