12.07.2015 Views

Download APV - BAR - jord til bord.

Download APV - BAR - jord til bord.

Download APV - BAR - jord til bord.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGETEN GENNEMGANGOG VURDERINGAF VIRKSOMHEDENSARBEJDSMILJØFORHOLDDenne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets ekspedition, tlf. 39 16 05 55ISBN 87-7359-951 4Layout/illustrationer: Mettes Tegnestue/Mette Møller, tlf. 86 37 66 16Prepress/Tryk: Djurs Gruppen, tlf. 86 48 36 33Juli 1998A RBEJDSP LADSV URDERINGFOR GARTNERIER


INDLEDNINGBranchesikkerhedsrådet for Jordbruget(BSR 10) har udarbejdet denne branchevejledningom ArbejdsPladsVurdering (APV),som primært henvender sig til virksomhederinden for det grønne område. Men vejledningenkan også anvendes af virksomheder fraandre brancher.Vejledningen er en anvisning på en metode,der på en enkel og overskuelig måde bringersystematik ind i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejdeunder udarbejdelsen af en APV.Til vejledningen hører et EDB-program, derbl. a. indeholder et APV-skema, som virksomhedernekan bruge, hvis de ønsker atindtaste og vedligeholde arbejdspladsvurderingenpå EDB.Ikke alle virksomheder benytter sig imidlertidaf EDB-løsninger, og for disse virksomhederhar BSR 10 udarbejdet et APV skema,der kan rekvireres særskilt.Vejledningen har været forelagt Direktoratetfor Arbejdstilsynet, og er udarbejdet på baggrundaf love og bestemmelser, som findesindenfor området. Vejledningen indeholderdesuden gode råd fra Branchesikkerhedsrådet.Juli 1998Svend Erik JacobsenFormandIb Skals JensenNæstformandSkemaet bygger på nøjagtig samme princippersom EDB-løsningen, og er således ogsåbrugt som et eksempel i denne vejledningpå, hvorledes en arbejdspladsvurderingkan se ud.APV-skemaet er indsat som bilag 1i vejledningen.3


INDHOLDHVAD ER EN APV?En APV er en gennemgang og vurdering afvirksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunderen stillingtagen til hvorledes eventuellearbejdsmiljøproblemer kan løses. En APVer en metode, der skal bruges for at bringesystem i virksomhedens sikkerheds- ogsundhedsarbejde.Metoden skal• give bedre overblik over arbejdsmiljøforholdeneHvis virksomheden ikke selv kan kommeigang med at udarbejde en APV, eller mangår i stå undervejs i processen har man pligttil at indhente ekstern bistand, f. eks. fraBST. Men det er under alle omstændighederarbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes enAPV, og eksterne rådgivere kan ikke aleneudarbejde virksomhedens APV. Virksomhedensledelse og medarbejdere skal altiddeltage i arbejdet.• give bedre mulighed for forebyggelse afarbejdsskader• styrke samarbejdet om arbejdsmiljøforholdenemellem ansatte og ledelseHVAD ER EN APV?..................................................................................................................................5HVILKE KRAV STILLER LOVEN TIL EN APV? ......................................................................................6HVORDAN GENNEMFØRER MAN EN APV?........................................................................................7SYSTEMATIK ............................................................................................................................................8VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAETKolonne A: Gennemgang....................................................................................................9Kolonne B: Problem..........................................................................................................10Kolonne C: Løsning ..........................................................................................................11Kolonne D: Kontrol ..........................................................................................................12Skema-eksempel, bilag 1Områder, bilag 2Væksthus, blomsterproduktion......................................................................................13Væksthus, grøntsagsproduktion ....................................................................................144Frilandsgartneri ................................................................................................................155HENVISNINGER/OPLYSNINGER ..........................................................................................................16


VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAETVEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAETKOLONNE B: PROBLEMKOLONNE C: LØSNINGBESKRIVELSEHvis der er registreret arbejdsmiljøproblemerskal der ske en beskrivelse af disse.Korte men præcise beskrivelser er ofte atforetrække frem for lange redegørelser. Dét,der er afgørende er, at beskrivelsen er klarog forståelig, så den kan danne grundlag foren vurdering af arbejdsmiljøproblemet.Skemaet er imidlertid ikke til hinder for, atman udarbejder længere redegørelser for etproblem. Hvis man har behov for dettefortsætter man blot videre nedad i skemaetog bruger den plads, der er nødvendig. Detfår blot den betydning, at man måske måbruge nogle flere skemaer til arbejdspladsvurderingen.Men i øvrigt er der ingen “skema-tvang”, såman kan også supplere APV-skemaet medganske almindeligt skrivepapir.VURDERINGMan må vurdere problemernes art, alvor ogomfang. Denne vurdering er grundlaget forhvilke løsninger, der senere skal sættes iværk.Ved vurderingen af arbejdsmiljøproblemernekan man skelne mellem to kategorier af problemer:• problemer, der kan løses med det samme• problemer, der skal indarbejdes i enhandlingsplan, fordi de ikke kan løsesumiddelbartDet er kun nødvendigt at udarbejde handlingsplanerfor den sidste kategori af problemer.Er der tale om et arbejdsmiljøproblem, derhenhører under denne kategori må man gåvidere med at udfyldeskemaets kolonne C.HANDLINGSPLANDe arbejdsmiljøproblemer, der ikke kanløses med det samme skal indarbejdes i enhandlingsplan. En handlingsplan er en planover, hvordan det pågældende arbejdsmiljøproblembliver løst og hvem der er ansvarligfor, at planen følges. I nogle tilfælde erman nødt til at foretage nærmere undersøgelseraf problemerne inden der kan udarbejdesen løsning.Ved vurderingen af hvilke løsninger, der skalvælges, skal følgende forebyggelsesprincipperiagttages:• Risici skal forhindres• Risici skal bekæmpes ved kilden• Arbejdet skal tilpasses mennesket ogikke omvendt• Hensyn til om den tekniske udvikling harmuliggjort bedre arbejdsmiljøløsninger• Udskifte dét, der er farligt til noget, derer ufarligt eller mindre farligtPRIORITERINGI handlingsplanen noteres en dato for, hvornårarbejdsmiljøproblemer skal være løst.Herved opstår den rækkefølge, hvori problemerneskal løses, og samtidig har virksomhedenforetaget den prioritering af problemerne,der også stilles krav om ved udarbejdelsenaf en APV. I den forbindelse må manvære opmærksom på, at nogle problemer ervigtigere at få løst end andre. Hvor lang tidder kan gå inden et problem løses afhængerhelt af problemets art, alvor og omfang. Nogleproblemer skal løses hurtigt, andre problemerkan og skal måske først løses over enårrække. Men prioriteringen må ske efter følgendeprincipper:• hvor stor skade problemerne kan påførede ansatte• hvor stor risiko der er for, at skadenopstår• hvor let problemet er at løse• Vælge løsninger, der yder kollektiv beskyttelsefrem for individuel beskyttelse• Arbejdstagerne skal instrueres hensigtsmæssigt10 11


VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF APV-SKEMAET OMRÅDE Bilag 2KOLONNE D: KONTROLVÆKSTHUS - BLOMSTERPRODUKTIONEn APV skal indeholde retningslinjer foropfølgning af handlingsplanen. Herved sikresdet, at handlingsplanerne igangsættes ogdet kontrolleres om de løsninger, der ervalgt, virker efter hensigten.Det vil fremgå af kolonne C, hvem der eransvarlig for, at en løsning iværksættes.I kolonne D er der plads til at notere, hvemder har kontrolleret eller skal kontrollere omen løsning er iværksat, ligesom der også erplads til at notere, hvem der har godkendt,at den pågældende løsning virker. Initialerog dato er nok.Hvis det viser sig, at en løsning ikke virker,må problemet vurderes igen og en ny handlingsplanmå udarbejdes.Hvor effektiv en løsning viser sig at være, vili mange tilfælde først kunne kontrolleresefter et stykke tid, alt afhængigt af hvilketproblem, der er tale om. Men der kan ogsåvære situationer, hvor effektiviteten kan kontrolleresmed det samme.Der er ikke nogen bestemte regler for, hvemder skal kontrollere eller godkende, og detbehøver ikke være den samme person/er,der både kontrollerer om planen er sat iværk og om den virker.På de næste sider (bilag 1) er der vist eteksempel på, hvordan en arbejdspladsvurderingkunne se ud for området “væksthusgartneri,blomsterproduktion”.ARBEJDSPROCESSER• anvendelse af biologiskebekæmpelsesmidler• anvendelse af kemiskebekæmpelsesmidler• bortskaffelse af kemikalierester• bortskaffelse af tomemballage• brug af pynt• emballering af planter• knibning• potning/plantningBYGNINGER• varmeanlæg• væksthus (e)ARBEJDSSTEDETSINDRETNING• pakkerum• væksthus (e)• prikling• reperation ogvedligeholdelseaf materiel ogmaskiner• Udlægning af vækstmedie• vask af inventar• vask af udvendigt/-indvendigt glas12 13


HENVISNINGER/OPLYSNINGERHenvisninger til love, bekendtgørelser, ATanvisningerm.v.• Lov om Arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12.juni 1996, lov nr. 1196 af 27. december1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997, og lovnr. 379 af 10. juni 1997.• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.867 af 13. oktober 1994 om arbejdetsudførelse, som ændret ved bekendtgørelsenr. 1017 af 17. december 1997.• AT-anvisning nr. 4.0.0.1, august 1994Arbejdspladsvurdering (vurdering af sikkerheds-og sundhedsforholdene påarbejdspladsen).Yderligere information og materiale kan fåesved henvendelse til konsulenttjenesten iBranchesikkerhedsrådet for Jordbruget:ARBEJDSGIVERORGANISATIONTorsøvej 78240 RisskovTlf.: 86 21 48 00ARBEJDSTAGERORGANISATIONKampmannsgade 4postboks 3921790 København VTlf.: 33 97 24 06• AT-meddelelse nr. 4.00.1, februar 1996.Arbejdspladsvurdering.16


ARBEJDSPLADSVURDERING AFSIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORHOLDPÅ:Virksomhed:For område:Udarbejdet af:Arbejdslederfor sikkerhedsorganisationDato:• Arbejdspladsvurderingen udarbejdesmed deltagelse af sikkerhedsorganisationen.Hvor en sådan ikke er påkrævet,skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages.• Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængeligpå virksomheden for virksomhedsledere,arbejdsledere, øvrige ansatteog Arbejdstilsynet.• Arbejdspladsvurderingen revideres hvergang der sker ændringer, der har betydningfor arbejdsmiljøforholdene ogmindst hvert tredje år.Bilag 1


HUSKELISTE TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSVURDERINGEN GENERELT• Listen indeholder typiske forhold, der kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkningereller farerFysiske forhold:Ergonomiskeforhold:Psykiske forhold:Kemiske forhold:Biologiskeforhold:Ulykkesfarer:Øvrige forhold:Angår bl.a arbejdslokalet/arbejdspladsens omgivelser, støj, vibrationer,belysning.F.eks. arbejdspladsens indretning, pladsforhold, inventar/hjælpe-midler,transportforhold, træk, luftfugtighed. Er der egnede og effektive hjælpemidleri tilstrækkeligt omfang? Er der personlige værnemidler til rådighed?Er der forsvarlig mulighed for flugt og redning? Førstehjælpsudstyr?Skiltning med oplysninger af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning?Ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger til bekæmpelsesmidler.Angår bl.a. tungt arbejde, tunge løft, ensidigt gentaget arbejde,fastlåste/ og eller dårlige arbejdsstillinger og arbejdstempo.Angår bl.a. arbejdstid og tilrettelæggelse heraf, tidspres, ensformighed,mgl. indflydelse på eget arbejde, alenearbejde herunder risiko for ulykker,manglende kollegial støtte, manglende informationer, uklar ansvars- ogkompetencefordeling, voldsrisiko?Stoffer og materialer samt processer m.v. der udvikler stoffer og materialer.Er der risiko for optagelse af sundhedsskadelige stoffer eller materialerved indånding, ved hudkontakt eller gennem munden? F.eks. på grundaf plantens toksiske eller allergene effekt.Mikroorganismer mv. Er der f.eks. mulighed for at blive udsat formikroorganismer (bakterier, virus, svampe, parasitter mv.), som kan forårsageinfektionssygdomme, allergier, toksiske effekter mv.Angår bl.a. arbejdsmaskiner, håndværktøjer, transportmateriel, kraner, lifte,intern transport og færdsel, håndtering af konstruktioner, emner, materialermv. Eksplosions- og brandfarer, omgang med dyr, ætsning og forgiftninger.Er der f.eks. uafskærmede dele ved skærende og/eller bearbejdende værktøjer/maskiner?Er der fare for nedstyrtning, sammenskridning eller fald?Er bygninger, herunder tekniske anlæg mv. forsvarligt konstrueret og bliverde holdt ved lige? Er indhegninger, overdækninger eller andre foranstaltningertilstrækkelige til afværgning af f.eks. nedstyrtende genstande?Er gulve og gulvbelægninger tilpasset det arbejde, der udføres, er evt.niveauforskelle og huller (f.eks. smøregrave) tydelig markeret?Er det sikkert, at den enkelte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssigoplæring/instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!