Bilag 1 - sundhed.horsholm.dk - Hørsholm Kommune

sundhed.horsholm.dk

Bilag 1 - sundhed.horsholm.dk - Hørsholm Kommune

ForordFolk, der cykler, er generelt sundereog lever længere end folk, der ikkecykler. Undersøgelser har vist, atdødeligheden blandt folk, der cyklertil og fra arbejde, er 30% lavereend blandt folk, der aldrig cykler.På landsplan svarer det til, at over2.500 dødsfald hvert år kunnespares, hvis alle cyklede jævnligt.Manglende motion hos skolebørn erårsag til overvægt, hjertesygdomme,forhøjet blodtryk og kolesteroltalsamt insulinfølsomhed. Skolebørn,der cykler til og fra skole, ergenerelt i 10% bedre form, endandre skolebørn. Det vil sige, atde har lavere risiko for at blivesyge både som børn og seneresom voksne. Vores trafik- ogmotionsvaner grundlægges alleredei skolealderen, så derfor er detvigtigt, at skolebørn vender sig til,at motion – blandt andet cykelture– er en del af dagligdagen.Foruden et længere liv og merevelvære kan jævnlige cykelturevære med til at mindskebiltrafikken og CO2-udslippet.Derfor er det Hørsholm Kommunesmål, at flere ture bliver foretaget påcykel frem for i bil. Det skal dennecykelhandlingsplan bidrage til.Planen er udarbejdet i fællesskabmellemadministrationen,politikerne og ikke mindstborgerne. Derfor er denne planet fælles dokument, der beskriverretningslinjerne for det fremtidigearbejde med at få flere til at benyttecyklen.Cykelhandlingsplanenerudarbejdet sideløbende med entrafiksikkerhedsplan. Forudende to planer er der udarbejdetto baggrundsrapporter, hvori deløbende resultater er beskrevet.Borgernes rolleKommunens borgere har spilleten stor rolle i udarbejdelsen afcykelhandlingsplanen. Planener baseret på de seneste årshenvendelser fra borgere tilkommunen, ligesom der underudarbejdelsen af planen ergennemført to større undersøgelserpå internettet. I den eneundersøgelse har alle kommunensborgere haft mulighed for at udpegeutrygge steder og tage stilling tilspørgsmål om cykling. Den andenundersøgelse har været rettet modfolkeskolerne, hvor eleverne harhaft mulighed for at udpege utryggesteder og svare på spørgsmål omderes vej til og fra skole.De løbende resultater har desudenværet forelagt en interessegruppebestående af Dansk CyklistForbund, Seniorrådet, politiet ogrepræsentanter fra kommunensskoler. Foruden deltagelse i mødernehar gruppens deltagere skrevetderes kommentarer i notater tilkommunen.


ForordVi cykler i Hørsholm 1Trafiksikkerheden for cyklister 3Mål og indsatsområder 5Indsatsområde nr. 1 – Cykelrutenettet 7Indsatsområde nr. 2 – Cykelkomfort 9Indsatsområde nr. 3 – Adfærd i trafikken 10Indsatsområde nr. 4 – Tværgående samarbejde 11Indsatsområde nr. 5 – Fremkommelighed 12Indsatsområde nr. 6 – Trafiksikkerhed 13Handlingsplan 14Oversigt – indsatser og prioritering 15


Vi cykler i HørsholmHørsholm Kommune ønsker, atkommunens borgere benyttercyklen så ofte som muligt. Derforhar kommunen gennem de senereår gennemført mange projekter,som har forbedret forholdene forcyklisterne. En række boligområderer blevet trafiksaneret, oghastighedsgrænsen er sat ned til40 km/t. Flere boligområder vilblive trafiksaneret de kommendeår. Kommunen har også gjortflere stikrydsninger mere sikrefor de bløde trafikanter, fx XXX(udfyldes af Hørsholm Kommune).Men forholdene for cyklister kanblive endnu bedre, og flere skal oppå cyklen. Det Økologiske Råd haropgjort, at hver borger i Hørsholmi gennemsnit cykler ca. 0,5 kmpr dag. På landsplan cykler hverborger ca. 1 km pr dag, og i flereaf vores nabokommuner er talletendnu højere. Omkring hver tiendetur i Hørsholm Kommune bliverforetaget på cykel. Det svarerstort set til niveauet i resten afdet tidligere Frederiksborg Amt.Cyklisternes meningEn spørgeskemaundersøgelseblandt omkring 800 af kommunensborgere har vist, at hver tredjebenytter cyklen stort set hver dag isommerhalvåret. Næsten halvdelenaf deltagerne i undersøgelsen harsvaret, at de cykler mellem 10 og50 km hver uge. Men der er ogsånæsten en tredjedel, som ikkebenytter cyklen hver uge. Cyklenbliver især brugt til de korte ture– det vil sige til indkøb og til at køresammen med børnene til skole ogdaginstitutioner. Cyklen bliverogså brugt til arbejde og fritid.Borgerne har svaret, atisær flere cykelstier, bedrekrydsningsmuligheder og bedrebelægning er nødvendigt for at fåflere til at cykle.Cykler ved Rungsted Gymnasium1Cykler ved Rungsted Gymnasium


Skolesti til Hørsholm skoleSkolevejsundersøgelseSkoleeleverne er blandtde trafikantgrupper, sombenytter cyklen ofte. Enskolevejsundersøgelse meddeltagelse af over 900 elever harvist, at 3 ud af 4 elever cykler ellergår til og fra skole. Alligevel er dertit kaotiske forhold foran skolerneom morgenen, når mange eleverbliver kørt til skole i bil. En vigtigmåde at forbedre forholdene forcyklister foran skolerne er at fåendnu flere elever til at cykle eller gåtil skole. Samtidig er det vigtigt, atforældrene viser hensyn til alle, nårde sætter deres børn af ved skolerne.CYKELTRAFIKSjælsmarksvej ved Stumpedyssevej xxxUsserød Kongevej nord for Hørsholm Allé 27 pr time / 268 pr døgnKystbanestien nord for BolbrovejxxxRungstedvej vest for SelmersvejxxxBolbrovej vest for StadionalléxxxSÅ LANGT CYKLER VI I HØRSHOLM - 658 BORGERE HAR SVARETUdover de kaotiske forholdforan skolerne har eleverneisær fremhævet høj fart, dårligekrydsningsmuligheder og dårligbelægning som problemer påderes vej til skole. UsserødKongevej, Rungstedvej ogBolbrovej er de veje, som flestelever har udpeget som utrygge.Cykler ved Rungsted Skole2


Trafiksikkerhedenfor cyklisterStianlæg på BolbrovejI perioden 2003-2007 er derregistreret 4 dræbte som følge aftrafikulykker på kommunens vejeog stier. Heraf har de 3 væretcyklister. 2 af dødsulykkerne ersket på Rungsted Strandvej – ibegge tilfælde med cyklister over75 år, der er blevet påkørt af enbil i forbindelse med krydsningaf vejen. Den tredje dødsulykkeer et solouheld på Stampevej.I alt er der registreret 38 ulykkermed cyklister i perioden 2003-2007.33 cyklister er kommet til skadei ulykkerne. Det svarer til 40% afalle de tilskadekomne trafikanter iperioden. Cyklisterne har i øvrigtværet involveret i halvdelen afulykkerne med personskade forbløde trafikanter. Det er højereend andelen af tilskadekomnecyklister på landsplan. Især ungecyklister i aldersgruppen 18-24 år og ældre cyklister over65 år er overrepræsenteret iulykkesstatistikken for cyklistuheld.Der findes heldigvis ingen tættekoncentrationer af cyklistuheld– de såkaldte sorte pletter. PåÅdalsvej og Bolbrovej vest forjernbanen er der dog sket 4 uheld.Utrygge veje og stierDe veje, hvor flest borgerehar markeret utrygge steder ispørgeskemaundersøgelsen, erBolbrovej, Usserød Kongevejog Rungstedvej. Årsagerne tilutrygheden er især manglende pladstil cyklisterne og vanskeligheder vedat krydse vejene. Mange borgerehar gjort opmærksom på utryghedved bump og indsnævringer,hvor der ikke er plads nok tilcyklisterne. Det gælder fx påBolbrovej, hvor cyklisterne opleverdet som utrygt at skulle køre indmod vejens midte, fordi der ersteler i hver side af bumpene.Stianlæg på Ørbæksvej3Cyklist på Rungstedvej


Krydsning af ÅdalsvejHørsholm KommuneTrafiksikkerheds- og cykelhandlingsplanKrydsninger mellem hovedstinet og trafikvejeJuli 2008Krydsning Ørbæksvej4


Mål ogindsatsområderDet overordnede mål er, atflere benytter cyklen somtransportmiddel, og at cyklisterneer sikre og trygge. Det skal øgesundheden blandt kommunensborgere, medvirke til at lavereCO2-udslip og generelt mindskebiltrafikken i Hørsholm.For at sikre, at kommunen når detoverordnede mål er der opstillet etkonkret mål:Antallet af cykelture på 5 udvalgtestrækninger skal fordobles i 2018 iforhold til 2008.De 5 udvalgte strækninger er valgt,fordi det er vigtige cykelruter,der forbinder de enkelte dele afkommunen.Kommunen vil hvert år gennemføretællinger af cykeltrafikken fordermed at sikre, at vi er på vej modat opfylde målet.Udover målet for antallet afcykelture har kommunen ogsåmål for antallet af tilskadekomnei trafikken samt antallet afskoleelever, der cykler. Disse målkan ses i Trafiksikkerhedsplan2008.ANTALLET AF CYKLISTER SKAL FORDOBLES I 2018 IFORHOLD TIL 2008 PÅ FØLGENDE 5 STEDER:Sjælsmarksvej ved StumpedyssevejUsserød Kongevej nord for Hørsholm AlléKystbanestien nord for BolbrovejRungstedvej vest for SelmersvejBolbrovej vest for StadionalléCyklist ved Usserød Skole5Cyklister ved Usserød Skole


Fremkommelighed på BolbrovejSti på Rungsted StrandvejIndsatsområde nr. 1 – CykelrutenettetDe større mål i Hørsholm Kommune skal være forbundet via et cykelrutenet. Det vil sige, at borgerne kan cyklemellem alle dele af kommunen på sikre og trygge cykelruter. Cykelruterne skal helst foregå ad cykelstier, menmindre lokalveje med lav trafik kan også være en del af nettet, hvis bilernes fart er dæmpet.Indsatsområde nr. 2 – CykelkomfortHuller, ujævnheder og snavs på stierne kan medføre ulykker og nedsat fart for cyklisterne. I nogle tilfælde kandet endda betyde, at trafikanterne vælger andre transportmidler, fordi stiernes kvalitet er for dårlig. Derfor erdet vigtigt, at cykelruterne har en god belægning, at der er lys, og at renholdelse og snerydning bliver prioriterethøjt.Indsatsområde nr. 3 – Adfærd i trafikkenUdover at de fysiske forhold skal være gode skal nuværende og potentielle cyklister informeres om de mangefordele ved at cykle. Samtidig skal adfærden forbedres, så der sker færre ulykker med cyklister. Eksempelvis harnogle aldersgrupper – både børn og ældre – glæde af undervisning i, hvordan de skal opføre sig i trafikken.Indsatsområde nr. 4 – Tværgående samarbejdeEn stor indsats ligger hos kommunen, men for at nå målet om flere cyklister er et tværgående samarbejde nødvendigt.Politiet skal sikre, at der ikke foregår ulovligheder på stierne, og skolerne skal hjælpe med trafikundervisningen afeleverne. Samtidig vil Hørsholm Kommune søge et samarbejde med leverandører af cykeltilbehør for herigennemat gøre det lidt sjovere at cykle.Indsatsområde nr. 5 – FremkommelighedCyklisterne prioriterer det højt at kunne komme hurtigt frem. Især i signalerne er der mulighed for at forbedrefremkommeligheden.Indsatsområde nr. 6 – TrafiksikkerhedAntallet af cyklister, der er involveret i ulykker skal minimeres. Cyklisterne skal opleve, at det føles sikkert at cyklei Hørsholm Kommune.6


Indsatsområde 1Cykelrutenettet7Borgerne skal kunne cykle mellemalle dele af kommunen. Derfor erder behov for et sammenhængendehovedstinet, bestående af cykelstieri eget tracé eller langs veje samtcykelruter ad mindre lokale veje,hvor der er etableret fartdæmpning.Vejvisning kan også hjælpe med atfortælle cyklisterne, hvordan definder de bedste cykelruter.Nye anlæg (foto eksisterende sti)På cykelrutenettet er der nogle”missing links” – mangler, som skaludbedres for at binde nettet bedresammen. På Lågegyde samt påFolehavevej mellem Gøgevang ogRungsted Strandvej er der behov fornye cykelstier. På strækningen efterGøgevang er bilernes fart så lav, atcykler på vejen kan accepteres. Iforbindelse med en omprofilering afHørsholm Allé vil der blive etableretstier langs begge sider af vejen. Detgiver en mere direkte cykelrute,og det mindsker behovet for atkrydse vejen omkring HørsholmMidtpunkt.For at skabe en mere direkteforbindelse på tværs af motorvejener der planlagt en ny stitunnelved Usserød Å. Stitunnellenkan etableres i forbindelse medudvidelsen af motorvejen, somVejdirektoratet har planlagt.Sammen med stitunnellen vilkommunen anlægge stier, derforbinder stien langs Usserød Åmed området vest for motorvejen.På Sjælsmarksvej mellemIsterødvejen og Sømærket er derMIDLER TIL AT NÅ MÅLET:Nye stier:56 mio. kr.Vejvisning og mindre stiforbindelser: 1 mio. kr.Ombygning af eksisterende stier: 3 mio. kr.planlagt en dobbeltrettet cykelsti.Den skal blandt andet forbedreOmbygninger af eksisterendeveje og stierforholdene for elever på Sjælsølund De steder, hvor cykelruterneEfterskole.krydser de store trafikveje udenat der er tiltag for cyklisterne, vilØvrige missing links, hvor der blive forbedret. Eksempelvis viler behov for forbedringer, er der blive etableret midterheller,Stumpedyssevej, Kettingevej, så cyklisterne kan krydse vejeneAgiltevej-Stampevej, Bloustrødvejog Bolbrovej øst for Stadionallé.Eventuelle nye stier her har enlængere tidshorisont. I stedet erandre tiltag foreslået.i to omgange, én køreretning afgangen. Det gør det lettere forcyklisterne at overskue trafikken,og samtidig bliver bilisterne mereopmærksomme på, at der kan værekrydsende cyklister.VejvisningPå Stampevej, Bloustrødvej og På Kettingevej vil der blive etableretBolbrovej er det vanskeligt at få pladstil nye stier. Derfor vil kommuneni stedet øge vejvisningen til godealternative cykelruter via stier ogfartdæmpning, da det er vanskeligtat få plads til en ny sti. I øvrigt erder i Trafiksikkerhedsplan 2008beskrevet en række trafiksaneringermindre veje i nærheden. Det drejer af veje i boligområder. Dissesig om en rute nord for Stampevej trafiksaneringer vil supplereog en rute øst for Bolbrovej samtMoldrupvej øst for Bloustrødvej. Dervil blive opsat skilte på disse veje forforbedringerne på det overordnedecykelrutenet og give endnu fleregode stiruter.at lede cyklisterne ad de alternativeruter. Endvidere vil kommunenetablere mindre stiforbindelser forat skabe den nødvendige adgang.I øvrigt vil kommunen gennemgåskiltene til cykelruterne for at sikre,at vejvisningen er god nok.


Skiltning af cykelruterSkiltning af cykelruterHørsholm KommuneTrafiksikkerheds- og cykelhandlingsplanKrydsninger mellem hovedstinet og trafikvejeJuli 2008Eksisterende krydsning på Rungstedvej8


Indsatsområde 2CykelkomfortCykelparkering ved Rungsted GymnasiumBelægning og belysningBelægningen på cykelrutenettetvil hvert år blive gennemgåetsystematisk for at vurdere,hvor der skal sættes ind først.Gennemgangen vil blive suppleretaf et observatørkorps, som beståraf cyklister, der løbende indberettermangler på stierne.Som minimum vil kommunensikre, at alle stier, som indgår icykelrutenettet, er asfalterede ogbelyste. Belysningen kan eventueltkomme fra den nærliggende vej.Undtaget fra dette er stier i skoveog naturområder, hvor det ervurderet, at asfalt og belysning vilforringe den visuelle og rekreativekarakter.Renholdelse og snerydningCykelrutenettet vil blive prioriteretlige så højt som kommunensstørste trafikveje med hensyn tilsnerydning og glatførebekæmpelse.Glatførebekæmpelsen vil bliveudført med salt og saltlage fremfor grusning, der kan medførepunkteringer. Renholdelsen skalske, når der er behov for det, ogdet er kommunens hensigt, atder ikke ligger glasskår, storemængder blade og anden snavs påcykelrutenettet.MIDLER TIL AT NÅ MÅLET:I forbindelse med vejarbejder vilkommunen indskærpe over forentreprenører, at den midlertidigeafmærkning skal være god, og atbelægningen efterfølgende skalretableres til samme høje niveau.Kommunen vil føre kontrol med allevejarbejder.Belægning og belysning 100.000 kr.Renholdelse og snerydning -Budgettet til bedre komfort afhænger af det konkretebehov år for år. Ovenstående priser gælder for engennemgang af komforten.9Skolebørn ved Usserød Skole


Indsatsområde 3Adfærd i trafikkenCykelbarometer i OdenseDet er vigtigt, at både cyklister ogbilister opfører sig hensynsfuldt itrafikken. Det kan opnås gennemkampagner, undervisning oginformation.KampagnerHørsholm Kommune deltagerløbende i de landsdækkendekampagner, som blandt andetgennemføres af Rådet For StørreFærdselssikkerhed. Det drejersig fx om kampagner for laverefart, spritkørsel, knallertkørsel,skolestartskampagner og brug afcykelhjelm. Desuden vil kommunentage initiativ til kampagner for at fåflere til at cykle – blandt andet tilskole. Kampagnens hovedbudskabvil være, at cykling er sundt, ogat cykling forlænger livet og øgerindlæringsevnen.UndervisningSkoleelever er de mindst erfarne itrafikken og kan ikke altid opnå detsamme overblik over trafikken somvoksne trafikanter. Da elevernesamtidig er bløde trafikanter, derhar større risiko for at komme tilskade, er det vigtigt at sikre dennealdersgruppe. Hørsholm Kommunevil tage initiativ til undervisning afeleverne i hensigtsmæssig adfærd,når de står over for højresvingendebiler. Ligeledes vil kommunenindgå i en dialog med skolerne omelevers og forældres adfærd foranskolerne, hvor der ofte er kaotiskeforhold om morgenen.i ulykkesstatistikkerne. Derforvil kommunen tage initiativ tilundervisning af disse aldersgrupper.Blandt andet vil de ældre bliveinformeret om fordelene ved atbære cykelhjelm.InformationI kommunen er der allerede i dagmange gode cykelruter. Ved atinformere borgerne om ruternekan antallet af cyklister på ruterneblive øget. Potentielle cyklister vilblive informeret ved hjælp af etkort over cykelruter, der om muligthusstandsomdeles. Kommunenvil også hvert år udarbejdeet cykelregnskab, der viserudviklingen i antallet af cyklister påen række ruter. Regnskabet vil bliveoffentligt tilgængeligt, blandt andetpå kommunens hjemmeside. Somen del af regnskabet vil kommunenopstille et cykelbarometer, derløbende oplyser antallet af cyklisterpå en cykelrute.Som en del af kommunenshjemmeside vil der blive opretteten cyklistportal, der vil udgøreudgangspunktet for al informationom cyklistforhold i Hørsholm.Portalen vil dels indeholdeinformation til borgerne, mensamtidig vil en del af portalen blivebrugt til at indsamle informationfra borgerne om problemsteder påstierne.MIDLER TIL AT NÅ MÅLET:Kampagner 500.000 kr.Undervisning 100.000 kr.Information 300.000 kr.Unge i alderen 18-24 år samt ældreover 65 år er overrepræsenteretSkolestartsplakat fra Hækkevej10


Indsatsområde 4TværgåendesamarbejdeKøbenhavner bycykelNogle projekter kan ikkegennemføres af Hørsholm Kommunealene. Kommunen vil derfor tageinitiativ til samarbejder med andreaktører, eksempelvis leverandøreraf cykeludstyr. Herigennem kankommunen forhåbentligt indgåaftaler om levering af udstyr tilskoler og aldersgrupper, som harsærligt behov for det. Endviderevil kommunen fortsætte det godesamarbejde med politiet, så politietskontrol kan være med til at skabeen god trafikkultur på stierne.Tiltag på skolerDet er vigtigt, at børn lærer atcykle tidligt i skoletiden. Derforvil kommunen indgå i en dialogmed skolerne om udarbejdelseaf en trafikpolitik. I politikken børdet indgå, hvilke krav der stillestil eleverne med hensyn til brugaf cyklen. Kommunen vil ogsåforsøge at indføre løbecykler i alleinstitutioner – som udgangspunkti samarbejde med relevanteleverandører.cykelparkeringen ved den kollektivetrafik. Konkret er der planlagtcykelparkering på KokkedalStation samt ved gågaden. Detkan også være relevant at etablerecykelparkering ved de størrestoppesteder på S-busnettet.ServicefunktionerI Hørsholm skal det være let atvære cyklist. Derfor vil kommunenstøtte initiativer vedrørendemuligheder for at tage cyklenmed toget. Kommunen vil ogsåarrangere gratis cykelservice togange om året i samarbejde medlokale cykelmekanikere. Ligeledesvil kommunen arrangere årligeMIDLER TIL AT NÅ MÅLET:Tiltag på skolerCykelparkering v. Kokkedal St.ServicefunktionerPolitikker og udvalgcyklistevents, fx orienteringsløb forcyklister eller cykeludflugter meddeltagelse af kendte cyklister.For at øge serviceniveauet vilkommunen undersøge mulighedenfor at indkøbe bycykler, opstillecykelpumper på offentlige stedersamt starte en pendlerordning,hvor cyklister følges til arbejde påudvalgte pendlerruter.Politikker og udvalgDe relevante politiske udvalgvil udarbejde politikker fortrafiksikkerhed og sundhed. Cyklingvil indgå som et centralt element ibegge politikker.Medfinansiering af leverandører100.000 kr.100.000 kr.100.000 kr.Det er kommunens håb, at alleskoler vil gøre brug af skolepatruljer.I den forbindelse vil kommunengennemgå afmærkningen vedalle skoler for at sikre, at den ertrafiksikker.11CykelparkeringCyklen er et mere attraktivttransportmiddel, hvis det kankombineres med andre transportmidler,fx bus og tog. Derforvil kommunen i samarbejde medrelevante aktører øgeSkolebørn ved Usserød Skole


Indsatsområde 5FremkommelighedCykelparkering ved gågadenFor en cyklist er det en stor geneat skulle nedsætte hastighedeneller helt stoppe og vente. Derforvil Hørsholm Kommune forbedrefremkommeligheden i signaler ogandre steder, hvor cyklisterne typiskoplever lavere rejsehastighed.MIDLER TIL AT NÅ MÅLET:Signalregulerede kryds, optimeringAndre steder500.000 kr.100.000 kr.Signalregulerede krydsI signalregulerede kryds skalcyklister stoppe for rødt som alleandre. Men i T-kryds, hvor cyklistenpå den gennemgående vej ikkekommer i konflikt med bilerne,kan fremkommeligheden bliveforbedret ved at undtage cyklistenfra signalet. Cyklisten skal stadigholde tilbage for fodgængere.Endvidere vil kommunen undersøgemuligheden for at tillade cyklisterneat svinge til højre i signalreguleredekryds. Det kan blandt andet gøresved at etablere særlige svingbanerfor de højresvingende cyklister.På veje med mange signalreguleredekryds, undersøges mulighedenfor at etablere grønne bølger forcyklisterne.Det fungerer ved, at signalerneindstilles, så en cyklist med enbestemt hastighed får grønt i allesignalerne. Det vil blandt andet bliveundersøgt på Usserød Kongevej.Andre stederI gågaden er det i dag ikke tilladt attrække med sin cykel. Det betyder,at cyklisterne bliver pålagt enstor omvej. Kommunen vil indgåi en dialog med politiet om enophævelse af forbuddet. Samtidigvil kommunen arbejde for, at detbliver tilladt at cykle gennemgågaden uden for butikkernesåbningstid. Det giver cyklisterneen god cykelrute, og samtidigskaber det mere liv i gågaden påtidspunkter, hvor der ellers eraffolket.Ved stiudmundinger etablerescykelbump i stedet for stibomme.Det gør det lettere for cyklisterat passere, samtidig med athensynet til trafiksikkerhedenopretholdes. I øvrigt indskærpesforbuddet mod knallertkørsel påen række stier. Politiet anmodesom kontrol.Krydset mellem Bolbrovej og Usserød Kongevej12


Indsatsområde 6TrafiksikkerhedSving til BloustrødvejUheldsudviklingen vil løbende blivefulgt for at sikre, at der hellerikke i fremtiden findes steder påkommunens veje og stier, hvorder er større koncentrationeraf cyklistuheld. Desuden vilen række fysiske forhold blivegennemgået med henblik på atsikre, at de fysiske forhold leverop til de trafiksikkerhedsmæssigeanbefalinger.Bedre datagrundlagI politiets registrering af trafikulykkerer cyklistulykker som regelunderrepræsenteret. Det skyldes, atulykkerne sjældent bliver anmeldttil politiet. Som supplement tilpolitiets registreringer vil HørsholmKommune i det fremadrettedearbejde inddrage oplysninger fraskadestuer. Det vil give et bedreindtryk af cyklistulykkerne.HøjresvingsulykkerAfmærkningen i alle signalreguleredekryds vil blive gennemgået medhenblik på at sikre, at cyklisterne ertydelige for de øvrige trafikanter.MIDLER TIL AT NÅ MÅLET:Datagrundlag -Højresvingsulykker, afmærkning300.000 kr.Trafiksikkerhedsrevision -Der vil især blive lagt vægt pårisikoen for højresvingsulykker.Gennemgangen vil blandt andetfokusere på tilbagetruknestopstreger for biler samt behovetfor afmærkning af cyklisternesareal. I gennemgangen vil ogsåindgå vigepligtskryds, hvor der ermange højresvingende biler.TrafiksikkerhedsrevisionDer vil blive foretagettrafiksikkerhedsrevision afalle projekter for ombygningaf veje og stier. Det vil sikre,at det enkelte projekt bliverudført under hensyntagen tilde enkelte trafikantgrupperssikkerhedsmæssige behov.Sving på Bloustrødvej13Krydset mellem Usserød Kongevej og Hørsholm Allé


HandlingsplanSkolebørn ved Usserød skoleCykelhandlingsplanen udgørgrundlaget for de kommende årsforbedringer af cyklisternes forholdi Hørsholm. Planen indeholderprojektforslag for i størrelsesordenen60-65 mio. kr. Heraf udgør forslagtil nye cykelstier størstedelen – ca.55-60 mio. kr.Nogle projekter vil blive udført iforbindelse med den løbende drift.Det gælder fx ændret afmærkningi kryds samt forbedret belægningog renholdelse. Projekter, der skalskabe en holdningsændring – fxkampagner og undervisning – skalgentages år for år for at have engod effekt. Kampagnerne vil iøvrigt blive koordineret i forhold tilandre tiltag på området, fx når delandsdækkende kampagner blivergennemført.Indkøb og opstilling af udstyr vil blivenærmere planlagt med det samme,men selve implementeringen vilblandt andet afhænge af en rækkesamarbejdspartnereOversigt –indsatser og prioriteringerIdet projekterne er af meget forskelligkarakter, er der ikke opstillet énsamlet prioriteringsrækkefølge.Eksempelvis kan driftsprojekter ogprojekter, der skal gentages år forår, ikke umiddelbart prioriteres iforhold til anlægsprojekter.Alle projekterne er samlet i etoversigtsskema. Her er der angivethvilket af de 6 indsatsområderprojektet hører under. Endvidereer der angivet et overslag overøkonomien samt et forslag tiltidspunkt for realisering. Detendelige tidspunkt for realisering vilnaturligvis afhænge af kommunenssamlede budget.For driftsprojekter som fxsnerydning kan omkostningernevariere, afhængigt af behovet årfor år. Derfor er der ikke angivet etoverslag over økonomien for disseprojekter. Der er heller ikke angiveten økonomi for de projekter, somkommunen kan gennemføre vedhjælp af eget personale. I disseprojekter – fx etablering af grønnebølger for cyklisterne – vil der dogvære omkostninger til løn.Det videre arbejdeNår cykelhandlingsplanen ervedtaget, skal hvert enkelt projektvedtages politisk, før det kanudføres. Endvidere skal mange afprojekterne godkendes af politiet.I nogle tilfælde hænger projekternesammen med projekterne iTrafiksikkerhedsplan 2008. Idisse tilfælde skal projekternekoordineres.14


Oversigtindsatser &prioriteringer15Indsats Projekter Realisering OverslagCykelrutenettet Nye stier 2009 og fremefter 56 mio. kr.Vejvisning på 3 stier 2009-2010 1 mio. kr.Ombygning af eksisterende vej Prioriteret i3 mio. krmed fartdæmpning og midterhellemed krydsningsmulighedTrafiksikkerhedsplan2008Cykelkomfort Gennemgang af belægning 2009 Eget personaleOprettelse af observatørkorps 2009 Eget personaleForbedring af belægning ogÅrligtDriftsbudgetbelysningRenholdelse og snerydning Løbende drift DriftsbudgetAdfærd i trafikken Landsdækkende kampagner Løbende -Kampagner for at få flere op på 2009 og årligt 100.000cykelenTrafikundervisning på skoler Årligt 100.000Undervisning af 18-24 årige Årligt 100.000Undervisning af cyklister over 65 år Årligt 100.000Udbredelse af cykelkort 2009 100.000Cykelregnskab Årligt Eget personaleCykelbarometer 2010 100.000Cyklistportal 2010 Eget personaleTværgående samarbejde Trafikpolitik for hver skole 2009 100.000Løbecykler 2011 100.000Cykelparkering ved Kokkedal st. og 2009-2010 300.000gågadenCyklistevents Årligt 100.000Cykelpumper 2011 100.000Bycykler 2012 100.000Politikker for trafiksikkerhed og 2009 Eget personalesundhedFremkommelighed Undtagelse af cyklister i2011 100.000signalregulerede T-krydsGrøn bølge for cyklister 2010 Eget personaleHøjresvingsmulighed for cyklister i 2012 500.000signalerTilladelse til at cykle i gågaden i 2009 Eget personaleudvalgte tidsrumCyklistbom i stedet for bomme Løbende 100.000Trafiksikkerhed Bedre datagrundlag Løbende Eget personaleGennemgang af afmærkning isignaler2011 300.000TrafiksikkerhedsrevisionLøbende i forbindelse Eget personalemed projektering


Cykelhandlingsplaneni høringHørsholm Kommunes forslag til cykelhandlingsplan er i høring fraden XX til den XX. Vi håber, at mange borgere vil kigge i planforslagetog sende kommentarer til kommunen.Alle borgere har også mulighed for at møde op på et borgermødeden XXX i XXX (sted). Her vil forslaget til cykelhandlingsplan blivepræsenteret, og de fremmødte vil efterfølgende blive delt ind i noglemindre grupper, hvor forskellige temaer i planen kan diskuteres.Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til kommunenom planforslaget.Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til forslaget tilcykelhandlingsplan. Du kan sende kommentarerne til kommunenpå nedenstående adresse:Hørsholm KommuneVej og ParkafdelingenÅdalsparkvej 22970 HørsholmAtt.: XXXXE-mail: XXX@horsholm.dk16

More magazines by this user
Similar magazines