12.07.2015 Views

EGU informationsfolder til sagsbehandlere (pdf 784 KB) - Aarhus.dk

EGU informationsfolder til sagsbehandlere (pdf 784 KB) - Aarhus.dk

EGU informationsfolder til sagsbehandlere (pdf 784 KB) - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

InformationomErhvervs-GrundUddannelsenErhvervsGrundUddannelsenVestergade 58 N8000 Århus CTlf: 8940 1370Fax: 8613 5559ErhvervsGrundUddannelsenDIN EGEN UDDANNELSEwww.egu-aarhus.<strong>dk</strong>egu@msb.aarhus.<strong>dk</strong>


ErhvervsGrundUddannelsen - <strong>EGU</strong>Erhvervsgrunduddannelsen er en 2-årig arbejdspladsuddannelse for ungemellem 16 og 30 år. Uddannelsen er individuelt <strong>til</strong>rettelagt. Målet er atgive de unge kompetencer og redskaber <strong>til</strong> at fortsætte videre i uddannelseeller kvalificere sig <strong>til</strong> job på ordinære vilkår inden for den branchederes <strong>EGU</strong>-forløb retter sig mod.<strong>EGU</strong> er i Århus Kommune placeret i Beskæftigelsesforvaltningen.Denne folder informerer grundlæggende om <strong>EGU</strong> i en uddannelsesverdender hele tiden forandres. Vejledere der har kontakt med unge derønsker at blive optaget på uddannelsen er altid velkomne <strong>til</strong> at kontakte<strong>EGU</strong> for at få yderligere information og gode råd.Placering i uddannelsesbilledetErhvervsgrunduddannelsen skal give den unge grundlæggende personlige,sociale og faglige kompetencer. Det er kompetencer den unge kantage med sig videre i anden uddannelse, eksempelvisen erhvervsuddannelse. Eller de kan bruges <strong>til</strong> at fåjob på det ordinære arbejdsmarked. <strong>EGU</strong> handler omat få mulighed for at dygtiggøre sig og få et springbræt<strong>til</strong> at komme videre. <strong>EGU</strong> fokuserer på individuelle uddannelsesplanerog på tæt vejledning og støtte.<strong>EGU</strong>EUD, SOSU, PAARBEJDSMARKEDETErhvervsgrunduddannelsen - <strong>EGU</strong> |


Målgruppe<strong>EGU</strong> er en mulighed for unge der søger en kortere og bogligt mindre krævendeuddannelse end de ordinære ungdomsuddannelser.Typisk har de unge der søger en <strong>EGU</strong> ikke de skolemæssigekompetencer, der kræves for at gennemføref.eks. en almindelig erhvervsuddannelse på tekniskskole eller handelsskole. Og de har behov for dentætte personlige vejledning og støtte, der er en del afet <strong>EGU</strong>-forløb.For at blive optaget på <strong>EGU</strong> i Århus skal følgendeforudsætninger være opfyldt:- den unge skal være mellem 16-30 år på optagelsestidspunktet- den unge skal være afklaret om hvilken branche uddannelsen skal foregå i- den unge må efter uddannelsen forventes at kunne etablere sig på arbejdsmarkedetpå ordinære vilkår eller påbegynde en anden uddannelse- den unge skal kunne møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen i praktiktidenEr disse forudsætninger opfyldt kan den unge som udgangspunkt optages på<strong>EGU</strong>.UddannelsesbevisetNår uddannelsen er gennemført, får eleven et Uddannelsesbevis. Heri er beskrevethvilke skole- og praktikdele uddannelsen har bestået af. For hvert praktiksteder desuden udfærdiget et Gennemførelsesbevis, hvori der står hvilke arbejdsopgavereleven har løst.Med Uddannelsesbeviset i hånden er eleven berettiget <strong>til</strong> dagpenge på dimittendsats.Hvis eleven afbryder uddannelsen inden den er gennemført, udfærdiges et DelvistGennemførelsesbevis.Eleven kan være berettiget <strong>til</strong> dagpenge også med en delvist gennemført <strong>EGU</strong>.Dette følger de gældende a-kasseregler. | <strong>EGU</strong> - Erhvervsgrunduddannelsen


OpbygningEn <strong>EGU</strong> varer normalt 2 år. Praktikdelen af uddannelsen kan forlængesså det samlede uddannelsesforløb varer op <strong>til</strong> 3 år.Uddannelsen omfatter fra minimum 20 <strong>til</strong> maksimum 40 ugers undervisning,resten er arbejdspraktik.I skoleperioderne får eleven skoleydelse og i praktikperiodernefår eleven løn. Lønnen svarer <strong>til</strong> den normaleelev/lærlingeløn i den valgte branche.Uddannelsen følger en individuelt <strong>til</strong>rettelagt uddannelsesplansom tager udgangspunkt i elevens ønsker,behov og evner.Her er tre eksempler på hvordan en uddannelsesplankan se ud:Eksempel 1: Køkken/kantine18 mdr. praktik i køkken/kantine6 mdr. Grundforløb påmatematikkursusTeknisk Skole4 t./ugentlig 20 ugerEksempel 2: Lager/transport12 mdr. lagerpraktik 12 mdr. chaufførpraktikTruck-, kran-, lastbil-, hængerkørekort og logistik.Ialt 20 uger på Teknisk SkoleEksempel 3: Butik8 mdr. praktik i butik 10 mdr. praktik i butikHøjskoleophold20 ugerErhvervsgrunduddannelsen - <strong>EGU</strong> |


PraktikdelenSom <strong>EGU</strong>-elev er man i praktik det meste af sin uddannelsestid. Praktikken ersom udgangspunkt <strong>til</strong>rettelagt med 37 timer om ugen.Praktikken kan finde sted:• i en privat virksomhed• i en offentlig virksomhed• i et praktikværksted på en skoleI alle tre praktikforløb ansættes <strong>EGU</strong>-eleven i en nærmere aftalt periode. Elev ogvirksomhed underskriver en praktikaftale, hvor målet med ansættelsen og ansættelsenslængde, løn samt elevens arbejdsopgaver fremgår.Ved alle praktikaftaler er der en aftalt prøvetid på mellem én og tre måneder, hvorbegge parter har ret <strong>til</strong> at opsige aftalen.I en praktik i en privat virksomhed er det virksomheden der aflønner eleven. Lønnensvarer <strong>til</strong> lærlinge-/elevløn på det pågældende fagområde.I en praktik i en offentlig virksomhed er lønnen den samme for alle elever og deter <strong>EGU</strong> der udbetaler elevløn.Praktikkompenserende undervisning foregår på værksteder, eksempelvis på enproduktionsskole eller en værkstedsskole. Eleven modtager skoleydelse i sådanneforløb.Hvilke former for praktik den enkelte elev vil få afhænger af branchevalget. Noglefagområder eksisterer primært inden for det offentlige, fx det pædagogiske område.Andre brancher er private virksomheder, f.eks. håndværksfag som murere,tømrere, smede mv. | <strong>EGU</strong> - Erhvervsgrunduddannelsen


Begrænsninger i branchevalg<strong>EGU</strong> opretter som udgangspunkt praktikaftaler i alle brancher med udgangspunkti den enkelte unges eget erhvervsvalg, ønsker og kompetencer.Der kan være brancher, hvor vi i <strong>EGU</strong> vurderer at det aktuelt ikke ermuligt at finde praktikpladser. Dette vil vi i den første samtale med denunge gøre opmærksom på og søge løsninger på.Erhvervsgrunduddannelsen - <strong>EGU</strong> |


UndervisningsdelenUndervisningen foregår på mange forskellige undervisningsinstitutioner.Eksempelvis daghøjskoler, erhvervsskoler, højskoler, VUC, ungdomsskoler, specielt<strong>til</strong>rettelagte <strong>EGU</strong>-kurser, osv.Undervisning kan være heldagsundervisning, men kan også være <strong>til</strong>rettelagt medfå timer om ugen. Vi vil altid søge at kombinere praktik og undervisning, så detgiver en fuld arbejdsuge. | <strong>EGU</strong> - Erhvervsgrunduddannelsen


IntroduktionskursusNår den unge er optaget på <strong>EGU</strong> starter han/hun på det førstkommende introduktionskursus.Det er obligatorisk at deltage i dette kursus. Kontakt <strong>EGU</strong> for at fåoplyst datoer for start på introduktionskurser. Du kan også se aktuelle startdatoerpå www.egu-aarhus.<strong>dk</strong>Introduktionskurset varer tre uger og finder sted på hold med 10-15 elever. Elevernemodtager skoleydelse under kurset og har ikke udgifter i forbindelse me<strong>dk</strong>urset.I forlængelse af kurset vurderer vi om den unge kan starte i det efterfølgende<strong>EGU</strong>-forløb. Der kan være elever der ikke starter på <strong>EGU</strong> efter introduktionskurset,hvis det i løbet af kurset viser sig at <strong>EGU</strong> ikke er det rigtige <strong>til</strong>bud for eleven.På introduktionskurset arbejdes der med udvikling af elevernes uddannelsesplan.Og der snakkes om arbejdsmarkedsforhold, økonomi, samarbejde, krav, forventningerog meget andet.Kurset skal sikre at <strong>EGU</strong>-vejledere og elever lærer hinanden at kende og at derskabes gode sociale netværk mellem eleverne.I løbet af kurset arrangerer vi en aften hvor forældre, kontaktpersoner m.fl. kan fåinformation om erhvervsgrunduddannelsen og elevens forløb.Vi bestræber os på, at eleverne starter deres uddannelse med praktik eller skoleperiodeumiddelbart efter introkurset. Sker det at eleverne må vente et par uger,vil de modtage skoleydelse i ventetiden.10 | <strong>EGU</strong> - Erhvervsgrunduddannelsen


<strong>EGU</strong>-vejlederneHver elev får <strong>til</strong>knyttet en <strong>EGU</strong>-vejleder, som har <strong>til</strong> opgave at støtte eleveni gennemførelsen af hele erhvervsgrunduddannelsen.Støtten gives ud fra et helhedssyn, hvor elevens personlige, sociale ogfaglige udvikling er et samlet fokuspunkt. Håndteringen af personligeproblemer der forstyrrer uddannelsen, pludselige behov for ændring afuddannelsesplanen, problemer der opstår på praktikstedet, økonomiskevanskeligheder mm. er nogle af de områder vejlederen støtter eleven med.<strong>EGU</strong>-vejlederen følger løbende op på <strong>EGU</strong>-elevens uddannelse. <strong>EGU</strong>vejlederenhar eksempelvis kontakt med praktikstedet, eller den skolesom eleven går på og kan efter aftale med eleven eventuelt have kontaktmed elevens forældre. <strong>EGU</strong>-vejlederen holder sig i det hele tagetorienteret, så det er muligt at give eleven den støtte, han eller hun har brugfor.Lokaler<strong>EGU</strong>-Århus er centralt placeret i Århus midtby, få minutters gang fraRådhuspladsen.Her afholdes blandt andet dansk- og matematikundervisning,introduktionskurser og andre <strong>EGU</strong>-aktiviteter.<strong>EGU</strong>-lokalerne er et åbent sted, hvor eleverne kan komme forbi og få ensnak med deres <strong>EGU</strong>-vejleder.<strong>EGU</strong>Vestergade 58 N, 4. sal8000 Århus CTlf: 8940 1370Fax: 8613 5559e-mail: egu@msb.aarhus.<strong>dk</strong>www.egu-aarhus.<strong>dk</strong>Erhvervsgrunduddannelsen - <strong>EGU</strong> | 11


ErhvervsGrund-UddannelsenVestergade 58 N8000 Århus CTlf: 8940 1370Fax: 8613 5559www.egu-aarhus.<strong>dk</strong>egu@msb.aarhus.<strong>dk</strong>2010 | 05ÅRHUS KOMMUNEBeskæftigelsesforvaltningen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!