12.07.2015 Views

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

Bilag 1.pdf - Gladsaxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GLADSAXE KOMMUNESocial- og sundhedsforvaltningenArbejdsmarkedsafdelingenLovnotat – Konsekvenser af nye love m.v. indenforBeskæftigelses- og Integrationsudvalgets områdeNOTATDato: 21.05 2007Af: Brigitte Vallø og Claus Bager JensenNye love indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets områdeDette notat giver et overblik over de vedtagne love og de fremsatte lovforslag fra Folketingsåret2006/2007, som påvirker Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområde.For hvert enkelt lov/lovforslag belyses:• Økonomiske konsekvenser på landsplan• Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>• Administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Alle beregninger er foretaget i 2007-niveau. Der er ikke i gennemgangen medtaget konsekvenserfor de øvrige udvalg.Vedtagne loveLov nr. 176 af 27. februar 2007. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikringm.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændingei Danmark, lov om statens voksenuddannelsesstøtte og lov om godtgørelse ved deltagelsei erhvervsrettet voksen og efteruddannelse. (Velfærdsreformen – forstærketindsats for at nedbringe ledigheden m.v.).Loven er vedtaget 22.02 2007 og træder i kraft 01.03 2007. Der henvises dog til de enkeltebestemmelser om særlige ikrafttrædelsesregler. Ændringerne udmønter dele af aftalen af20.06 2006 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstreom fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (Velfærdsreformen).Lovændringen har følgende hovedelementer:Styrket jobsøgningsindsats og øget aktiveringNy model for ordinær formidlingDer er i dag ikke særlige regler om systematisk opfølgning på en formidling, hvor den ledigeikke får jobbet.Der indføres en formidlingsmodel i beskæftigelsesindsatsen, hvor fokus er på konkrete jobs.Ledige, som bliver formidlet til et job uden at få jobbet, vil blive omfattet af et systematisk formidlingsforløb.Målgruppen er de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere.Formålet er at øge de lediges motivation til at medvirke positivt i rekrutteringen.Forløbet består i, at staten og kommunen i jobcenteret hurtigst muligt henviser den ledige tilendnu et job, eller - hvis der ikke er aktuelle jobordrer - pålægger den ledige at søge et antaljobs. Hvis den ledige ikke har fået et job efter 3 måneder, iværksættes aktiveringstilbud, derskal få den ledige i job (ikrafttræden 01.08 2007).J. nr. 00.01.00Ø02Sag: 2006/0007695-041


eller bestemme varigheden af løntilskudsperioden, som det sker i den eksisterende løntilskudsordning(Ikrafttræden 01.03 2007).Pligt for kommunerne til at skaffe løntilskudsjob<strong>Kommune</strong>rne har efter gældende regler pligt til at skaffe løntilskudspladser til forsikrede ledige.Med lovændringen vil der være pligt for kommunerne til at betale for aktiveringsudgiften afden ledige, hvis kommunen ikke kan skaffe en løntilskudsplads inden for 4 uger. Kravet gælderkun inden for den centralt udmeldte kvote (70 pladser i <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>). Ikrafttræden01.03 2007.Partnerskaber med virksomhederDer er i dag ikke mulighed for, at virksomheder, der indgår partnerskabsaftaler med arbejdsformidlingeneller kommunen, kan få tilskud til faktiske afholdte udgifter til at iværksætte opkvalificeringsforløb,tilknytte en mentor til den ledige og få tilskud til administrationsudgifterne.Lovændringen indebærer, at en virksomhed, der har indgået en partnerskabsaftale med stateneller kommunen i jobcenteret som led i virksomhedspraktik, kan få tilskud til faktiske afholdteudgifter til at iværksatte opkvalificeringsforløb eller faktisk afholdte udgifter til administrationog faktisk afholdte udgifter til en mentor, hvis det er aftalt i partnerskabsaftalen.Formålet er, at virksomhederne selv skal kunne skræddersy aktiveringen, så den opfyldervirksomhedens behov for kvalifikationer hos medarbejderne samt medarbejderens behov foruddannelse eller mentor (Ikrafttræden 01.03 2007).Tilbud til selvforsørgedeDer indføres en mulighed for at give tilbud om aktivering til personer, som ikke er i beskæftigelse,og som er selvforsørgende, det vil sige personer, der ikke modtager dagpenge, kontant-eller starthjælp. Muligheden vil også gælde for reelt hjemmegående ægtefæller, hvis rettil kontanthjælp er faldet bort på grund af, at de ikke opfylder kravet om 300 timers ordinært ogustøttet arbejde inden for de seneste to år.<strong>Kommune</strong>n får efter forslaget mulighed for efter en konkret vurdering at give personer omfattetaf målgruppen tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelsemed løntilskud. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan gives i op til seks uger. <strong>Kommune</strong>nkan efter et skøn bevillige tillægsydelser, herunder mentor. Tilbuddet giver ikke personenret til at modtage offentlig forsørgelse (ikrafttræden 01.03 2007).RegelforenklingJobsamtaler og rådighedsvurderinger i jobcentreneMed kommunalreformen skal de beskæftigelsesrettede samtaler fremover holdes hos kommuneni jobcenteret, mens rene opfølgningssamtaler i forhold til ydelser skal holdes i kommunensydelseskontor.Samtalerne mellem ledige og jobcenteret er forudsætningen for en individuel tilrettelæggelseaf beskæftigelsesindsatsen. Fokus i samtalerne er altid, at den ledige hurtigst muligt skal i job.De samtaletyper, der skal gennemføres med ledige - bortset fra CV-samtaler og rådighedsvurderingerfor kontant- og starthjælpsmodtagere – samles til én samtaletype under betegnelsen”jobsamtaler”.Jobsamtalerne skal fokusere på konkrete jobs, og alle jobsamtaler vil tælle med i forhold tilopfyldelsen af minimumskravene til kontakt. Med forenklingen indføres der samtidig nye sanktionsreglermed gradvis skærpede sanktioner ved gentagne udeblivelser fra jobsamtaler i jobcenteretog fra jobsamtaler hos anden aktør.Første gang en kontant- eller starthjælpsmodtager udebliver fra en jobsamtale, mister denpågældende hjælpen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og3


indtil kontakten til kommunen i jobcenteret er genoprettet. Hvis personen inden for 12 månederigen udebliver fra en jobsamtale, og den pågældende modtager hjælp på voksensats, vilkontanthjælpen yderligere blive nedsat med 1/3 i 2 uger.Udebliver en person, der modtager hjælp på voksensats, igen fra en jobsamtale inden for 12måneder fra den seneste udeblivelse, nedsættes kontanthjælpen med 1/3 i 20 uger, eller indtilpersonen har haft mindst 300 timers ustøttet arbejde i en periode på 10 uger.Udeblivelser fra CV-samtaler og rådighedsvurderinger har samme virkning som udeblivelsefra jobsamtaler (ikrafttræden 01.03 2007).Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløbEfter gældende regler kan kommunalbestyrelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere medproblemer ud over ledighed, og hvor helt særlige forhold gør sig gældende, fastsætte retningslinierfor, at der i stedet for samtaler kan være en anden form for kontakt. Gældende reglergiver ikke mulighed for, at personer helt kan undtages fra det individuelle kontaktforløb.En række særlige persongrupper kan for fremtiden undtages fra kontaktforløbet. Det drejer sigom persongrupper, hvor en beskæftigelsesrettet indsats ikke er relevant, f.eks. personer, der1. får kontanthjælp, fordi de på grund af betingelserne om optjening ikke kan få folkepensioneller førtidspension2. unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem3. ledige med en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger4. ledige, der skal på barsel inden for 4 uger.Ikrafttræden 01.03 2007.Jobplaner og 4 ugers tilbudReglerne forenkles således, at der ved tilbud på mindre end sammenhængende 4 uger ikkelængere er krav om udarbejdelse af jobplaner til de ledige.Hvis den ledige anmoder om det, har pågældende dog altid ret til at få udarbejdet en jobplan.De gældende sanktionsregler ved afslag på og ophør af tilbud gælder også for tilbud på under4 uger i sammenhæng, uanset om der er udarbejdet en jobplan eller ej (ikrafttræden 01.012008).Andre aktørerAndre aktørers varetagelse af beskæftigelsesindsatsen skal gøres så enkel og effektiv sommulig, og varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen skal følge de samme regler, hvad entenden forestås af staten eller kommunen i jobcenteret eller af andre aktører.Andre aktører skal på samme måde som staten og kommunen i jobcenteret kunne træffe afgørelseog forpligte den ledige til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter og tilbud (myndighedsopgaver).Den anden aktør skal herved overholde samme regler, som gælder for statenog kommunen i jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, formidling af arbejde,deltagelse i aktiviteter og afgivelse af tilbud (ikrafttræden 01.01 2008).Ungdomsuddannelse til alleEfter gældende regler skal unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælps- og starthjælpsmodtagereunder 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, gennemføre enuddannelse på almindelige vilkår, hvis kommunen vurderer, at de er stand dertil.Som led i at flere unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, indføresen ny ordning for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere mellem 25 og30 år, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke harforsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.4


Målgruppen får fremrykket indsatsen, så de skal have tilbud om aktivering senest, når de harmodtaget hjælp i 5 sammenhængende uger. Aktiveringen skal bestå i tilbud om virksomhedspraktikeller om vejledning og opkvalificering i form af et særligt tilrettelagt projekt. Tilbuddetskal have en sammenhængende varighed på 8 uger og kan være sammensat af flere tilbud,som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.Den unge kan i stedet for at tage imod tilbud om aktivering vælge at søge ind på en ordinæruddannelse på almindelige vilkår.Hvis den unge uden rimelig grund ophører med at finde, søge ind på eller påbegynde en uddannelse,skal den unge sanktioneres som ved afvisning af tilbud (ikrafttræden 01.07 2007).JobrotationsydelseOffentlige og private arbejdsgivere får ret til en jobrotationsydelse, når en beskæftiget, der ikkehar en uddannelse, som overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kansidestilles hermed, deltager i uddannelse, og der ansættes en vikar. Ansatte med en højereuddannelse kan dog komme i betragtning, hvis uddannelsen ikke er anvendt i beskæftigelsesøjemedi de sidste 5 år.Der afsættes pulje til jobrotation for beskæftigede med en kort eller mellemlang videregåendeuddannelse. Pengene fordeles efter først-til-mølle princippet. Puljen vil blive på 8 mio. kr. årligtog vil blive evalueret efter 1 år.Jobrotationsydelsen på 144,22 kr. (1. januar 2006) svarer til timesatsen for højeste dagpengeplus 60 pct. og er en støtte til virksomhedens samlede løn- og uddannelsesudgifter. Virksomhedenbetaler således alle udgifter i forbindelse med uddannelsen og lønnen til ansatte ogvikarer. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentligt og privat udbudte uddannelser, der kan indgå ien jobrotation (ikrafttræden 01.03 2007).Økonomiske konsekvenser på landsplanLovændringen forventes samlet at medføre en merudgift på 391,4 mio.kr. i 2007, 964,0 mio.kr. i 2008, 1.205,6 mio. kr. i 2009 og 1.121,6 mio. kr. i 2010.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Minimum 25-timers aktiveringLovændringen om, at aktive tilbud som udgangspunkt skal være 25 timer ugentlig for, atkommunen kan hjemtage 65 pct. statsrefusion, har betydelige økonomiske konsekvenser for<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>. Det skyldes dels manglende statsrefusion, dels yderligere udgifter tilaktivering. Ud fra en gennemgang af de nuværende aktiveringer vurderes lovændringen atville berøre ca. 25 pct. af aktiveringerne i <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>. Det skønnes, at denne andelgennem en målrettet indsats i Social- og Sundhedsforvaltningen kan nedbringes til ca. 10 pct.af aktiveringerne. Ved 450 helårspersoner i aktivering vil ændringen således vedrøre ca. 45aktiveringer, svarende til en merudgift på 1,66 mio. kr. årligt.Gentagen aktiveringLovændringen om, at kommunerne kan miste retten til statsrefusion ved ikke at opfylde forpligtigelsentil aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere med 6 måneders mellemrumefter første tilbud, vil ifølge Beskæftigelsesministeriet omfatte 16.000 personer årligt på landsplan.Hvis <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> har ca. 1 pct. af antallet på landsplan, vil der være ca. 160personer, hvor forpligtigelsen til aktivering ikke opfyldes, svarende til en merudgift på 6,46mio. kr. årligt. Da <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> har en forholdsvis høj aktiveringsgrad i forhold til dekommuner, <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> normalt sammenligner sig med, forventes lovændringen ikkeat berøre <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> i helt dette omfang. En øget aktiveringsgrad i 2008 vil yderligerebidrage til dette. Derfor forventes lovændringen at berøre ca. 10 pct. af de passive kontanthjælpsmodtagere,hvilket svarer til 47 personer i 2008. Mistet refusion for 47 passive kontanthjælpsmodtagerevil betyde en merudgift for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> på 1,90 mio. kr. årligt.5


Der er i forbindelse med Budgetcirkulæret indarbejdet en teknisk korrektion for 2008 og frempå 1,66 mio. kr. vedrørende kravet om minimum 25 timers aktivering og 1,90 mio. kr. vedrørendereglerne om gentagen aktivering. Merudgifterne for 2007 vil indgå i den løbende budgetkontrol.De øvrige dele af forslaget forventes kun at få mindre økonomiske konsekvenserfor <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Ændringerne skal løbende implementeres i jobcenterets sagsbehandling. Dele af lovændringerne,f.eks. den nye model for ordinær formidling af job, vurderes at medføre nogen meradministration.Fremrykket aktivering samt refusionsreglerne vil medføre en del administrativtmerarbejde både med hensyn opfølgning overfor borgerne samt – i refusionsøjemed - kontrolmed, at lovens krav om tilbuds varighed m.v. overholdes i forhold til den enkelte borger.Reglerne om tilbud til selvforsørgende forventes at give begrænset yderligere administration.Ungdomsuddannelse til alle indebærer en del ekstra arbejde med udsøgning af de unge, vejledningom uddannelse samt opfølgning i forhold til uddannelsesønsker mv.Lov nr. 1540 af 20. december 2006. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringm.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen afindkomstskat til staten. (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning,fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, m.v.).Lovændringen er vedtaget 14.12 2006 og nedenstående del træder i kraft 01.01 2008.Med lovændringen indføres der i lov om aktiv beskæftigelsesindsats en særlig løntilskudsordningfor personer, der er over 55 år, og som har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i sammenlagt12 måneder eller har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse isammenhængende 12 måneder. Lovændringen sker for at styrke jobmulighederne for ældre.Ordningen er objektiv. Opfylder den ledige og virksomheden de fastsatte betingelser, har deret til at aftale en ansættelse med løntilskud i virksomheden. Der skal ikke foretages en visitationaf den ledige, og staten eller kommunen i jobcenteret skal ikke fastsætte størrelsen afløntilskuddet eller varigheden af løntilskudsperioden. Løntilskudsordningen supplerer den eksisterendeløntilskudsordning. Efter en ansættelse med det særlige løntilskud vil personenkunne få tilbud efter de gældende løntilskudsregler hos samme eller anden arbejdsgiver.Der er også indført en tilsvarende, særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år, somer omfattet af integrationsloven, som er berettiget til at modtage introduktionsydelse, og somhar modtaget introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder.Økonomiske konsekvenser på landsplanLovændringen forventes samlet at medføre en merudgift for det offentlige på 0,4 mio. kr. i2007 og 10,4 mio. kr. årligt fra 2008 og frem. Udgifterne vedrører en forventet målgruppe påca. 605 helårspersoner, fordelt på ca. 530 dagpengemodtagere, ca. 60 kontant- og starthjælpsmodtagereog ca. 15 personer, der modtager introduktionsydelse.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen forventes ikke at få væsentlige økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>,da antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere og introduktionsydelsesmodtagere ikommunen, der vil blive omfattet af lovændringen, skønnes at være meget begrænset.6


Administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen forventes kun at have begrænsede administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong><strong>Kommune</strong>.Lov nr. 1543. Lov om seniorjob.Loven er vedtaget 14.12 2006 og træder i kraft 01.01 2008.Loven udmønter en del af velfærdsaftalen og hænger sammen med, at retten til forlængededagpenge ophæves.Loven indebærer, at personer, der har højst 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og sommister dagpengeretten, garanteres et seniorjob i bopælskommunen. Seniorjobbet ophører vedefterlønsalderens indtræden. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og kommunenfår et tilskud på 110.000 kr. om året. Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antalletaf ansatte i den pågældende kommunale virksomhed.<strong>Kommune</strong>n har pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personenanmoder om det. Overholder kommunen ikke fristen, skal kommunen betale en kompensationtil personen, der svarer til dagpengene fratrukket evt. arbejdsindtægter.Personer i seniorjob optjener ikke ret til dagpenge og skal være parate til at tage imod et formidletordinært arbejde. Afslår man et sådant, mistes retten til fortsat seniorjob.Økonomiske konsekvenser på landsplanAnsættelse i seniorjob sker på samme vilkår som andre kommunalt ansatte med tilsvarendearbejde og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området. Den gennemsnitlige løn foren helårsperson skønnes til 250.000 kr. pr. år. <strong>Kommune</strong>rne får et tilskud på 110.000 kr. pr.helårsperson i seniorjob. De samlede økonomiske konsekvenser (inkl. adm.) for det offentligevurderes til (mio. kr.):2008 2009 2010 201175,4 150,7 226,2 301,5Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Merudgifterne til seniorjob er for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> skønnet til 750.000 kr. i 2008 stigende til3,02 mio. kr. ved fuld indfasning. Beløbene vedrører ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,idet det forudsættes, at udgifterne afholdes af Personaleafdelingen, som finansiererudgifterne fra en pulje vedrørende det rummelige arbejdsmarked (fleksjobbere m.v.).Administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Der må forventes et forholdsmæssigt begrænset administrativt merarbejde i forhold til udsøgningaf jobs m.v.Lov nr.1545. Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Ændringaf regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte,udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer)Loven er vedtaget 15.12 2006 og ikrafttrådt 01.01 2007. Der henvises dog til de enkelte bestemmelserom særlige ikrafttrædelsesregler. Ændringerne får betydning for personer, der har1. sygedag 02.04 2007 eller senere.Udvidelse af reglerne om forlængelse af sygedagpengeperiodenLovændringen udvider muligheden for at forlænge sygedagpengeudbetalingen for sygemeldte,der er under eller venter på lægebehandling, og som forventes indenfor en overskueligfremtid at kunne genoptage arbejdet.7


Ændringen giver mulighed for, at forlængelsen af udbetalingen af sygedagpenge udvides medop til 52 uger. Det betyder, at sygedagpengene kan forlænges i op til to år, hvis den sygemeldtevurderes at kunne genoptage arbejdet inden for dette tidsrum.Lovændringen tilgodeser således bl.a. personer, der er i et længerevarende behandlingsforløb,f.eks. gigtpatienter, som det kan være tidskrævende at finde den rette medicin til, elleralvorligt skadede, f.eks. trafikofre, for hvem der er en god beskæftigelsesprognose, hvis de fårmere tid til genoptræning end efter den gældende forlængelsesregel. Det gælder også i tilfælde,hvor lidelsen er vanskelig at udrede, og hvor det derfor kan tage tid, før den rette behandlingfindes.Sygedagpenge til delvist sygemeldteSærlige grupper af delvist sygemeldte lønmodtagere sikres en ydelse på niveau med denydelse, som de ville have været berettiget til ved en fuld sygemelding.Det drejer sig om henholdsvis forsikrede ledige, som bliver delvist sygemeldt, lønmodtagere,der mister arbejdet under en delvis sygemelding, og delvist sygemeldte lønmodtagere i et arbejdsforhold,hvor arbejdsgiveren ikke tilbyder beskæftigelse på nedsat tid.Udvidelse af arbejdsgiverperioden med 1 dagArbejdsgiveren afholder i dag udgifterne til løn eller sygedagpenge i de første 2 uger af denansattes fraværsperiode (arbejdsgiverperioden). Arbejdsgiverperioden udvides med 1 dag til 2uger og 1 dag, svarende til 15 kalenderdage.Økonomiske konsekvenser på landsplanLovændringen forventes samlet at medføre merudgift for det offentlige på -8 mio. kr. i 2007, 7mio. kr. i 2008 og 25 mio. kr. fra 2009 og frem.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Udgifterne til sygedagpenge til delvist sygemeldte skønnes overordnet at give kommunerneen ekstraudgift på 22,5 mio. kr. i 2007 og 30 mio. kr. i 2008 og frem. Derved forventes en udgifttil <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> på ca. 0,33 mio. kr. årligt.Udvidelse af arbejdsgiverperioden vil være udgiftsneutral for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>, da udgiftentil sygedagpenge i de fire første uger refunderes 100 pct. af staten.Forlængelsesmuligheden vil i <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> være relevant for maks. 6 personer i gennemsnit.Ud fra de aktuelle forlængelser skønnes der at være 2 personer, som evt. kunnevære omfattet af forlængelsesmuligheden. Hvis det antages, at der i gennemsnit vil være 2personer, der modtager sygedagpenge i mellem 104 og 156 uger, vil dette give en merudgiftfor <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> på 0,37 mio. kr. pr. år.Der er i forbindelse med Budgetcirkulæret indarbejdet en teknisk korrektion for 2008 og frempå 0,33 mio. kr. vedrørende delvist sygemeldte personer og 0,37 mio. kr. vedrørende den nyeforlængelsesmulighed.Administrative konsekvenserLovændringen vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Lov nr. 1546. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Tilskud til visserevalidenders elev- og lærlingeløn).Loven er vedtaget 15.12 2006 og er ikrafttrådt 01.01 2007.Lovændringen giver flere muligheder for at ansætte revalidender med helt særlige problemer ilærlingeforløb. Efter de hidtidige regler skal arbejdsgiveren selv afholde hele udgiften til løn-8


nen for elever og lærlinge i revalideringsforløb. Med lovændringen vil arbejdsgivere kunne fåtilskud til elev- og lærlingelønnen, hvis der er tale om revalidender med meget svage forudsætningerfor at kunne få en læreplads. Tilskuddet fastsættes ved brug af gældende satser forløntilskud pr. time.Målgruppen er personer, der har behov for tilbud om revalidering i et elev- eller lærlingeforløb,og som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer kun er i stand til atyde en meget begrænset arbejdsindsats, hvorfor de har vanskeligt ved at få en læreplads.Økonomiske konsekvenser på landsplanDet forudsættes, at ca. 100 personer på landsplan vil være omfattet af målgruppen. Lovændringenvil medføre merudgift på 4,4 mio. kr. årligt for det offentlige.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen vil kun have meget begrænsede økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong><strong>Kommune</strong>, da der vurderes højst at være 1 – 2 personer pr. år i målgruppen.Administrative konsekvenserLovændringen vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Lov nr. 88 af 30. januar 2007. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Kontanthjælpssatsentil unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser)Loven er vedtaget 25.01 2007 og er trådt i kraft 01.02 2007.Efter de hidtidige regler modtager alle unge under 25 år, der ikke forsørger eget barn i hjemmet,en lavere sats end personer over 25 år eller personer med forsørgerpligt.Med lovændringen får udeboende unge under 25 år, der er diagnosticeret med skizofreni,skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektivlidelse, uspecificeret ikke-organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstrukturaf borderline-type, ret til et tillæg, så den samlede månedlige kontanthjælpsydelsesvarer til niveauet for kontanthjælpsmodtagere over 25 år.Modtagere af starthjælp er ikke berettiget til at modtage en højere sats.Økonomiske konsekvenser på landsplanRegeringen skønner, at loven på årsbasis vil betyde en merudgift på ca. 25 mio. Det forudsættes,at de personer, der er omfattet af lovændringen, er på passiv kontanthjælp, hvor refusionsprocententil kommunerne er 35 pct.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen vurderes at have ubetydelige økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>,da den vil have konsekvenser for maksimalt fire personer på kontanthjælp i kommunen.Administrative konsekvenserLovændringen vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Lov nr. 104 om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksneudlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning affinansieringen af danskuddannelse til udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven).Loven er vedtaget 18.01 2007 og hovedparten af loven træder i kraft den 01.01 2008. Lovener et led i opfølgningen på den politiske integrationsaftale fra juni 2005 ”En ny chance til alle”.Formålene er at øge kommunernes økonomiske incitament til at yde en effektiv integrationsindsatsog at forenkle det nuværende finansieringssystem.9


Fra 2008 erstattes de hidtidige programtilskud på integrationsområdet af en 50 pct. refusionpå kommunernes udgifter til danskundervisning og aktivering, ligesom resultattilskudene vedbestået danskprøve og overgang til ordinær beskæftigelse forhøjes. Som noget nyt ydes derogså resultattilskud, hvis en udlænding begynder eller fortsætter på en studie- eller erhvervskompetencegivendeuddannelse i mindst seks måneder. De månedlige programtilskud tilkommuner, som har ansvaret for integrationsindsatsen overfor en mindreårig uledsaget flygtning,videreføres.Refusionen af kommunernes udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættesfra 75 pct. til 50 pct.Grundtilskuddet bevares i den nuværende form.En mindre del af loven er trådt i kraft januar 2007. Det gælder den del, der omhandler finansieringenaf danskundervisning for udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven.<strong>Kommune</strong>rne har hidtil fået et timetilskud, når en borger henvises til danskundervisning. Timetilskuddetfaldt bort pr. 31.12 2006. Ved lovændringen er det besluttet at videreføre timetilskuddeti 2007, indtil man indfører refusion i stedet for tilskud på området i 2008. Timetilskuddeter på kr. 37.Økonomiske konsekvenser på landsplanÆndringerne i finansieringssystemet forventes at være udgiftsneutrale for kommunerne.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen vurderes at være udgiftsneutral, da den ændrede fordeling mellem direkte tilskudog refusion ikke forventes at påvirke de samlede integrationsudgifter i kommunen.Det bemærkes, at forvaltningen i forbindelse med fremlæggelsen af Budgetbidrag 2008-2011vil indstille en teknisk korrektion på integrationsområdet på 950.000 kr. for 2008 og 970.000 ide efterfølgende år. Merudgiften vedrører især forventede højere udgifter til danskundervisningi kommunen i de kommende år som følge af en voksende målgruppe.Administrative konsekvenserLovændringen vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Lov nr. 564. Lov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.Loven trådte i kraft 01.01.2007 og indebærer, at kommunerne selv skal betale for uddannelsetil revalidender, der under revalideringen modtager revalideringsydelse eller starthjælp, samttil forrevalidender, der modtager sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlige ydelser efterlov om aktiv socialpolitik.Ændringen omfatter ikke revalidender, som får dækket deres leveomkostninger på anden vis,f.eks. SU, som får særlig støtte til udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen, ellersom har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.Uddannelsesinstitutionerne skal opkræve betaling hos kommunerne på samme måde for allepersongrupper, der er omfattet af lov om betaling for uddannelse.Økonomiske konsekvenser på landsplanArbejdsmarkedsstyrelsen har anslået, at finansieringsomlægningen vil omfatte 14.400 revalidenderi hvert af årene 2007 til 2009, og at kommunernes udgifter til deres uddannelser vilvære 432,8 mio. kr. (brutto). Halvdelen af udgiften vil blive refunderet af staten.10


Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Lovændringen forventes at have betydelige økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Der er i forbindelse med Budgetcirkulæret indarbejdet en teknisk korrektion på 2,65 mio.kr. årligt for 2008 og frem.Administrative konsekvenserLovforslaget forventes kun at have begrænsede administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong><strong>Kommune</strong>.Lov nr. 292 af 27. marts 2007. Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen afden aktive beskæftigelsesindsats, lov om fleksydelse og integrationsloven. (<strong>Kommune</strong>rneskontrolmuligheder).Loven er vedtaget 22.03 2007 og er trådt i kraft 01.04 2007.<strong>Kommune</strong>rne får hjemmel til at kræve nødvendige, ikke økonomiske oplysninger fra andreoffentlige myndigheder samt fra A-kasserne. Afkrævningen sker uden samtykke m.h.p. kontrolaf en enkelt sag eller generel kontrol. De indhentede oplysninger kan registersamkøres, nårdet er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at modtage ydelser er opfyldt.Herudover får kommunerne hjemmel til at kræve nødvendige oplysninger fra private arbejdsgivere,pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter. Afkrævningen sker ligeledesuden samtykke og indhentes for at kontrollere, om der sker fejl eller misbrug i forbindelsemed udbetaling af ydelser. Disse oplysninger kan ikke benyttes til registersamkøring.Økonomiske konsekvenser på landsplanLovforslaget vurderes samlet set at være udgiftsneutralt.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Forslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Administrative konsekvenserForslaget vurderes kun at have begrænsede administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>LovforslagLovforslag L149. Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhvervm.v. (Udvidelse af målgruppe for personlig assistance)Lovforslaget er fremsat 07.02.2007. Loven forventes at træde i kraft 01.07.2007.Lovforslaget er en permanentgørelse af en forsøgsordning og er samtidig en udmøntning afsatspuljeaftalen for 2007, hvor der er afsat midler til at videreføre og udbrede forsøgsordningenmed personlig assistance for personer med et varigt psykisk handicap.Formålet er at ændre målgruppen for personlig assistance, så den udvides til at omfatte personermed en varig og betydelig nedsat psykisk funktionsnedsættelse. Med forslaget får personermed bl.a. ADHD, hjerneskader, sindslidelser eller udviklingshæmmede mulighed for atfå tilknyttet en personlig assistent i forbindelse med beskæftigelse.Desuden ligestilles personer med en fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i forhold til mulighedernei lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.11


Økonomiske konsekvenser på landsplanLovforslaget skønnes at give en samlet merudgift for det offentlige på 9,0 mio. kr. i 2007 og 20mio. kr. årligt fra 2008 og fremefter.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>En lovændring vil ikke have nævneværdige økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>,da højst 2-4 personer årligt vil være omfattet af målgruppen.Administrative konsekvenserLovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.L 195. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af den øvregrænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp m.v.).Det foreslås, at alle, der modtager kontanthjælp under barsel, undtages fra 500 kr.’s nedsættelsenog den øvre grænse for loftet, samt at SU-modtagere, der er gift med en kontanthjælpsmodtager,undtages fra 500 kr.’s nedsættelsen. Herudover indeholder lovforslaget enændret fordeling af hjælp til ægtepar, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp og denanden starthjælp eller introduktionsydelse, samt en forhøjelse af det fradragsfrie beløb forkontanthjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende med en starthjælpsmodtager. Det foreslås,at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2007.Økonomiske konsekvenser på landsplanForslaget om undtagelse for personer på barsel medfører offentlige merudgifter i 2007 på i alt6,8 mio. kr. og 13,6 mio. kr. i årene fremover. Forslaget om undtagelsen for SU-modtageremedfører offentlige merudgifter i 2007 på 0,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. i årene fremover. Forslagetom ændret fordeling af hjælp til visse ægtepar har ingen konsekvenser for de offentligeudgifter. Forslaget om forhøjet fradragsfrit beløb for visse par medfører offentlige merudgifter i2007 på ca. 0,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i årene fremover.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Forslaget om undtagelse for personer på barsel antages at medføre en bruttoudgift for <strong>Gladsaxe</strong><strong>Kommune</strong> på 500 kr. om måneden pr. kontanthjælpsmodtager, der bliver omfattet aflovændringen. Baseret på det aktuelt forventede antal kontanthjælpsmodtagere i 2007 skønnes<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> i gennemsnit at have 63 kontanthjælpsmodtagere på barselsorlov.Dermed vil bruttoudgiften efter denne lovændring for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> være på 378.000.kr. årligt. <strong>Kommune</strong>n modtager 35 pct. statsrefusion på udgifterne til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagerepå barsel. Derfor vil nettoudgiften for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> udgøre 245.700kr. årligt fra 2008 og frem. Hvis lovforslaget træder i kraft 1. juli 2007, vil <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>derfor få merudgifter på 122.850 kr. i 2007 og 245.700 kr. årligt fra 2008 og frem. De øvrigedele af lovændringen forventes kun at få ubetydelige økonomiske konsekvenser.Forvaltningen vil senere på foråret nærmere overveje behovet for en teknisk korrektion vedrørendelovforslagets forventede udgifter for 2008 og frem, baseret på en konkret og opdateretgennemregning af forholdene i <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.Administrative konsekvenserLovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>.12


Præcisering og indskærpelse af gældende lovgivningLov nr. 396 af 1. juni 2005 vedrørende Dagpengelovens § 62, stk. 4.Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 12.02.2007 orienteret kommunerne om en præciseringog indskærpelse i forhold til hjemtagelse af statsrefusion på sygedagpengeområdet.Det er endnu uklart, hvordan indskærpelsen vil udmønte sig i praksis. <strong>Kommune</strong>rnes Landsforeninger inddraget for at få klarlagt konsekvenserne af indskærpelsen. Hvis den kommer tilat udforme sig, som der lægges op til i brevet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, vil det få vidtrækkendekonsekvenser for kommunerne.Brevet præciserer, at kommunerne ikke er berettiget til at hjemtage statsrefusion i de perioder,hvor kommunerne ikke opfylder forpligtigelse til opfølgning af sygedagpengemodtagere eftersygedagpengelovgivningens kapitel 10a. <strong>Kommune</strong>rne er forpligtigede til at bogføre alle udgiftertil sygedagpenge for perioder med manglende opfølgning på en konto, hvor der ikke hjemtagesstatsrefusion. Udgifterne kan først bogføres på en konto, hvor der modtages statsrefusion,når der er sket en ny opfølgning.Det er en forudsætning for bortfald af statsrefusion, at den manglende opfølgning kan tilregneskommunens administration. <strong>Kommune</strong>n mister således ikke statsrefusion, hvis opfølgningenforsinkes på grund af en for sen anmeldelse af sygefraværet, og kommunen i øvrigt harforetaget opfølgning så hurtigt, som det kunne forventes.Økonomiske konsekvenser på landsplanStaten vurderer ikke, at indskærpelsen indebærer merudgifter for det offentlige som helhed.Økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>De økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> er beregnet ud fra, at der er i 2008 ogfrem vil være 614 sygedagpengesager. Ca. 80 pct. af disse har en varighed på 8 uger ellerderover og er således omfattet af kravet om opfølgning. Samtidig antages det, at der er 57sager, som er over 52 uger. I disse sager kan der i forvejen ikke hjemtages statsrefusion ogberøres derfor ikke af indskærpelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.Disse forudsætninger medfører, at der i gennemsnit vil være 434 sager, hvor kommunen kanmiste statsrefusion. Det antages, at rettidigheden i sygedagpengesagerne vil være 90 pct.,hvilke medfører, at der i gennemsnit vil være 43,4 ikke-rettidige sager. Heraf skønnes det, atkommunen i 5 pct. af de overskredne sager vil være uden skyld i overskridelsen. Derfor skønnesdet, at kommunen vil miste refusionen for 41,3 personer i gennemsnit. Den mistede refusioner beregnet til 1.366,94 kr. pr. uge pr. sag. En beregning ud fra disse forudsætninger giver<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> en årlig ekstraudgift på 2,93 mio. kr. fra 2008 og frem, hvilket i forbindelsemed Budgetcirkulæret er indarbejdet som en teknisk korrektion for 2008 og frem.Merudgifterne for 2007 vil indgå i den løbende budgetkontrol.Administrative konsekvenserHvis indskærpelsen kommer til at betyde, at alle sygedagpengesager, der ikke er rettidigt opfulgt,skal omkonteres, vil dette have betydelige administrative konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong><strong>Kommune</strong>.13


Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser for <strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>:Mio. kr.Tekniske korrektioner på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgetsområde2008 2009 2010 2011Lov nr. 176 (Velfærdsreformen) 3,56 3,56 3,56 3,56Lov nr. 1540 (Styrkede jobmuligheder- - - -for de 55+ årige)Lov nr. 1543 (Seniorjob) - - - -Lov nr. 1545 (Sygedagpenge) 0,70 0,70 0,70 0,70Lov nr. 1546 (Elevløn til- - - -revalidender)Lov nr. 88 (Unge med psykiske- - - -lidelser)Lov nr. 104 (Integration og øget0,95 0,97 0,97 0,97danskundervisning) 1)Lov nr. 564 (Uddannelse til2,65 2,65 2,65 2,65revalidender)Lov nr. 292 (Kontrolmuligheder) - - - -L 149 (Handicappede) - - - -L 195 (Kontanthjælpsloft) 2) ? ? ? ?Lov nr. 396 (Præcisering af2,93 2,93 2,93 2,93sygedagpenge)I alt 10,79 10,81 10,81 10,811. Den tekniske korrektion er indstillet i forbindelse med fremlæggelsen af Budgetbidrag 2008-2011 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.2. Forvaltningen vil i løbet af foråret nærmere overveje behovet for en teknisk korrektion.14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!