12.07.2015 Views

L09Jda (Danish News) - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

L09Jda (Danish News) - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

L09Jda (Danish News) - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE • JANUAR 2009KirkenytFOTO: KELLY LARSEN, ©IRIÆgtepar kan lære om vigtige evangeliske principper og færdigheder i forholdgennem klasser, som har til hensigt at styrke ægteskabet.Kirkens kurser har til formål at styrkeægteskab og familierelationerEric Eames, Kirkens TidsskrifterMed de skiftende værdier isamfundet, der underminererden traditionelle familie,har Kirken forpligtet sig til at bidragetil at »bevare og styrke familien somsamfundets grundlæggende bestanddel«(»Familien: En proklamation tilverden«, Liahona, okt. 2004, s. 49).Skønt man på verdensplan så etlille fald i skilsmissetallene i 2007,viser en stigning i forekomsten afpapirløse ægteskaber og opdragelseaf børn af ugifte forældre samfundetsfaldende tro på det traditionelleægteskab og familien.I et forsøg på at bekæmpe dissetendenser har Kirken gjort tre kurserog medfølgende undervisningsmaterialetilgængeligt for at hjælpe medlemmernemed at forstå lærdommeangående familiens vigtighed, som vilhjælpe dem med at opbygge og bevarevarige familierelationer.Kurser tilbyder ressourcerHæftet Ægteskab og familieforhold,som blev revideret i 2000,lægger især vægt på familieproklamationen.Hæftet består af to dele:Del A »Styrk ægteskabet« og del B»Forældres ansvar for at styrke familien.«Der undervises almindeligvis ikurset i Søndagsskolen, og medlemmerkan deltage i en eller begge deleaf kurset, alt afhængig af deres personligebehov.Af nyere dato udgav SDHFamilietjenesten i 2006 to nye hæfter– Strengthening Marriage (Styrkægteskabet) og Strengthening theFamily (Styrk familien). Der undervisesi disse tre kurser på SDHFamilietjenestens kontorer og inogle menigheder og stave, selvomundervisningen foregår uden forSøndagsskolens møder.Søndagsskolens og familietjenestenskurser ligner hinanden på denmåde, at de kan hjælpe dem, som ergift, og dem, som forbereder sig påat blive gift. Afsnittene om familienhjælper forældre med at lære vigtighedenaf deres rolle i at opdragebørn »med Herrens tugt og formaning«(Ef 6:4).Der er dog også nogle store forskellepå hæfterne. Hæftet Ægteskabog familieforhold henvender sighovedsageligt til medlemmer og harfokus på lærdomme og principper,som de findes i skrifterne, og somsidste dages hellige profeter og apostlehar undervist i for at hjælpe medlemmernemed at finde svar, der passertil deres situation.»En person, som deltager i dettekursus, vil få større forståelse af ogvidnesbyrd om de guddommeligeprincipper, som er afgørende for lykkeligeægteskaber og familieforhold,«udtaler David Marsh, leder forKirkens undervisningsafdeling.Om end familietjenestens hæfterogså tager udgangspunkt i evangeliskeprincipper, indeholder de derudoverprofessionelle råd fra familierådgivereKIRKENYT JANUAR 2009K1


og terapeuter, der forklarer relevanteforskningsresultater og anviserøvelser, som kan hjælpe deltagerne(medlemmer eller ej) med at forbedrederes sociale færdigheder gennemrollespil.Støt ægteskabet og styrk familienKurserne er især henvendt tilnygifte og nydøbte og underviseri vigtigheden af evige familier, oghvordan man styrker familien modsamfundets indflydelse.»Vi har mange familier i Kirkenfra forskellige kulturer, traditionerog baggrunde,« sagde bror Marsh.»Hæftet Ægteskab og familieforholdlærer dem om, hvad Herren sigerom familier.«Ægteparrene i Sergio Navarrosklasse i Puebla Cholula Stav i Mexicosagde, at hæftet Styrk ægteskabetgav dem et ønske om at blive bedreægtemænd og hustruer, og at rollespilsøvelsernehjalp dem med atudvikle færdigheder til at løse problemeri forholdet.Hver lektion i Familietjenestenshæfter indeholder mindst tre undervisningsaktiviteter,der hjælper deltagernemed at sætte mål og integrereden evangeliske undervisning. Ikapitlet »Kærlig kommunikation« ihæftet Styrk ægteskabet hjælper denuddannede underviser fx deltagernei at besvare en ægtefælles anklageuden at blive defensive.Bror Navarro sagde, at han har setægtepar, som har været på nippet tilat blive skilt, beslutte sig for at blivesammen efter at have lært om dissevigtige evangeliske principper i relationtil familien. »Det har været envidunderlig oplevelse at se, hvordandet har gavnet disse ægteskaber,«sagde han.Profeter opfordrer gifte par til atbibeholde deres stævnemøderMange ægtepar i Kirken er imindre fare for en pludselig eksplosionend de er for, at deres forholdudbrænder. Udbrændthed opstår, nårkærlighedens flamme i et ægteskabsvækkes pga. forsømmelse. KursetÆgteskab og familieforhold underviseri vigtigheden af fortsat at datehinanden i ægteskabet – at skabe tidtil hinanden og vise hengivenhed ide små ting.Præsident Spencer W. Kimball(1895-1985) sagde: »Man … kan …ikke forvente, at kærligheden varerevigt, medmindre den konstantnæres af kærlighedsytringer, tilkendegivelserfor respekt og beundring,udtryk for taknemmelighed og uselviskhensyntagen« (»Harmoni i ægteskabet«,Liahona, okt. 2002, s. 36).Find styrke som forældre og deltagereHæfter Styrk familien og afsnittetom forældre i hæftet Ægteskab ogfamilieforhold bygger videre påægteskabslektionerne ved at hjælpeægtefællerne til at stå mere sammenom, hvordan og i hvad de underviserderes børn. Søster Marta Tilley, familietjenestemissionæri Lakeland Stav iFlorida i USA, sagde, at modstridendeopdragelse skaber mistro og uenighedmellem forældrene og fører tilkaos i hjemmet.Begge hæfter hjælper forældre tilat stå sammen om deres indsats oggiver gode råd til forældrene omfamilieaften og familiemøder. HæftetStyrk familien hjælper især forældrenetil bedre at forstå deres børn således,at problemer kan løses medkærlighed og tålmodighed.»Disse programmer giver jernogle redskaber, som I kan brugeinden for evangeliets standarder oghjælper jer med at blive vellykkedeforældre,« sagde søster Tilley.Yderligere oplysningerHæftet Ægteskab og familieforholder tilgængeligt gennem distributionscentret(LDSCatalog.comi USA og Canada) på 38 sprogog yderligere 17 sprog erplanlagt.SDH Familietjenestens hæfterer på nuværende tidspunkt tilgængeligepå engelsk, portugisiskog spansk og oversættelser påjapansk, russisk, svensk, tysk ogukrainsk er under udarbejdelse.Menigheds- og stavsledere, somer interesserede i at støtte et kursus,bør kontakte deres lokaleSDH familietjenestekontor. Iområder uden et lokalt familietjenestekontorbør man kontakteSharon Parr på parrsd@ldsfamilyservices.org. ■K2


Underviserne mener, at den reellestyrke i hvert program ligger i deltagernesforpligtelse og aktive engagement.Hvert kursus opfordrer til åbendrøftelse og kontakt, så parrene kanlære de nye redskaber fra hinanden.Efter søndagens indvielsesmøde aftemplet i Panama City i Panamaden 10. august 2008 deltog præsidentThomas S. Monson og andrekirkeledere i et møde om mandagenmed Panamas præsident MartínTorrijos og hans hustru, VivianFernández De Torrijos.Præsident Monson fortaltesom svar på præsident Torrijosspørgsmål om detaljer vedrørendetemplets opførelseog indvielse.PræsidentMonson accepteredeogsåPanamas lederestaknemlighedfor den humanitæreindsats,som Kirken harydet i landet.Adskillige projekter,som hargavnet børn,havde især interesse,såsom uddeling af kørestole,vaccinationsprogrammer mod mæslingerog børnelammelse samtundervisning i at læse.Og endeligt afslutter deltagernekurserne med en større bevidsthedom vor himmelske Faders kærlighedtil dem, og hvordan han erindblandet i alle aspekter af derestilværelse. ■Præsident Monson mødes med PanamaspræsidentFru Torrijos beskrev sit besøg tiltemplets åbenthus og fortalte omsine indtryk af templet og Kirkensmedlemmer, som viste hende rundti bygningen.Under samtalerne gav præsidentDieter F. Utchdorf, andenrådgiver iDet Første Præsidentskab, udtryk forsin mening om templets værdi formedlemmerne af Kirken i Panamaog sagde, at templet ville bringe allelandets borgere styrke og velsignelser.Ældste Richard G. Scott fraDe Tolv Apostles Kvorum drøftedePanamakanalens betydning for heleverden og omtalte de forandringer,som kanalen har gjort mulige. Hanvar overbevist om, at templet iPanama City også ville blive envigtig del af landets landskab.Præsident Monson forærede præsidentTorrijos og hans hustru enskulptur, der forestiller et barns førsteskridt og gav sin fortolkning afkunstværket. Han mener, den senderet budskab om, at forhold begyndermed små skridt, når vi lærer fra ogstyrker hinanden.Den første menighed i Panamablev organiseret i 1941. I dag er derflere end 41.000 kirkemedlemmer iPanama. ■Præsident Dieter F. Utchdorf, med hustruen Harriet; Panamas præsident MartínTorrijos, med hustruen Vivian; præsident Thomas S. Monson, med datteren Ann M.Dibb, andenrådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab; ældste Richard G. Scott,Mary Ann Clarke og ældste Don R. Clarke.FOTO © REPUBLIKKEN PANAMAS PRÆSIDENTEMBEDEKIRKENYT JANUAR 2009K3


FOTO: ADAM C. OLSONKirken sender atmit til EtiopienKirken sendte mere end 635 tonatmit, en særlig beriget fødevaretil alvorligt underernærede, tilEtiopien i løbet af tre måneder, ogden sidste forsendelse er planlagt tilat ankomme til det tørkeramte landi november 2008.Mindst 14 millioner etiopierhavde behov for mad eller penge.Skønt krisen hovedsageligt stammedefra en alvorlig tørke, som noglesteder ødelagde hele forårets høst,har landet også kæmpet med højefødevarepriser, forskellige katastroferog et oprør i Somali-regionen,der afbrød fødevareleverancerne.Kirken gav 635 tons atmit tilhungersnødsramte Etiopien.Regeringsrepræsentanter iEtiopien sendte en anmodningom hjælp, da de huskede denomfattende hjælp, som Kirken gavunder hungersnøden i 2003. Kirkenreagerede ved at sende mere end30 containere med atmit til landet.Kirken begyndte sidst i august atsende fem containere pr. uge tillandet og sluttede i oktober, hverforsendelse var seks til otte ugerom at nå frem.Ligesom i 2003 arbejdede Kirkentæt sammen med Project Mercy, enprivat nødhjælpsorganisation mederfaring i Etiopien. I tæt samarbejdemed Etiopiens regering førte ProjectMercy tilsyn med uddelingen afatmit.Atmit er en blanding af hvedemel,mælkepulver, sukker, salt, vitaminerog mineraler, som blandesmed vand og madlavningsolie for atfå konsistens som en cremet suppe.Det har vist sig at være en værdifuldnæringskilde til at ernære alvorligtunderernærede.Kirken sendte første gang fødevarehjælptil Etiopien i 1985, da landetled under en årelang hungersnød,der dræbte flere end en millionmennesker. Under Etiopiensfødevarekrise i 2000 sendte mankorn fra kirkeejede gårde i Englandpakket i sække af engelske medlemmerog i 2003 gav Kirken 4.500 tonfødevarer til kriseramte områder. ■Kirken fremmerprogram i DenDemokratiskeRepublik CongoMed hjælp fra Kirkens humanitærtjenestespreder vaccinationsprogrammersig fra de storebyer til de mest afsides beliggendelandsbyer i Afrika til forebyggelse afsmitsomme sygdomme.I Den Demokratiske RepublikCongo dør et ud af fem børn hvertår af sygdomme, der kan forhindres.Derfor har Den DemokratiskeRepublik Congo modtaget støtte fraKirken til at vende tendensen.»Børnedødeligheden i Congoer meget høj, fordi folk ikke harråd til lægehjælp og ofte udsætterat søge hjælp, indtil det er for sent,«sagde søster Marilyn Barlow, missionærfor Kirkens humanitærtjeneste,der tjener i Den DemokratiskeRepublik Congo sammen med sinmand, Farrell. »Selv blandt Kirkensmedlemmer er det svært at findeen familie, som ikke har mistetmindst et barn, og nogle harmistet mange.«Men selve tragedien ligger i, at enenkel, billig vaccine kunne have reddetmange. I 2007 hjalp frivillige fraKirken med at reklamere for vaccinationsprogrammetmod mæslinger ilandet. Resultatet blev, at flere end670.000 børn blev vaccineret modmæslinger.K4


FOTO MED TILLADELSE AF FARRELL BARLOWÆldste Farrell Barlow overrækker materialer til dr. Charlotte Ngokaba (i midten)og dr. Edward Nginda fra Den Demokratiske Republik Congo.Den Demokratiske RepublikCongo var så imponeret over, hvordanKirken håndterede sin del afkampagnen mod mæslinger, deromfattede radio- og tv-reklamer, atde bad om hjælp til et andet projekt.I 2008 betalte Kirken for produktionenaf opdaterede materialer –plakater og flipovers – så regeringenkunne oplære specialister og undervisemødre i vigtigheden af vaccinationermod mæslinger, børnelammelse,stivkrampe og tuberkulose.»Kirkens gave hjælper os til atkunne undervise familier og gøredem sundere,« sagde dr. CharlotteNgokaba, national vaccinationsleder iDen Demokratiske Republik Congo.Siden 2003 har næsten 60.000 frivilligefra Kirken samarbejdet medWHO, UNICEF, amerikansk RødeKors og de lokale sundhedsministerierfor at mindske antallet dødsfaldforårsaget af mæslinger.Ifølge en rapport udarbejdet afWHO bærer disse anstrengelser frugt.Dødsfald forårsaget af mæslingeri Afrika er faldet 93 % siden 1999.Dødsfald forårsaget af mæslinger påverdensplan er faldet 73 % fra næsten900.000 i 1999 til ca. 242.000 i 2006. ■Kirken hjælper oversvømmelsesofre i ØsteuropaKirkens humanitærtjenestesendte økonomiske midler tilDet Østeuropæiske Område den22. august 2008 til indkøb af nødforsyningerog materialer for at hjælpede mange tusinde mennesker, somer ramt af den værste oversvømmelsei området i 200 år.Mindst 65 mennesker døde ognæsten 90.000 huse blev beskadigetaf oversvømmelse i dele af Ukraine,Moldavien og Rumænien. Noglebeboere flygtede fra området, mensandre blev tilbage.»Mange sidder bare i deres haveog ser grædende på deres hus,«sagde ældste Austin Hinkle, fuldtidsseniormissionæri missionen i Kiev iUkraine, der tjener sammen med sinhustru søster Susan Hinkle.Kirkemedlemmer og missionærertæt på det ramte område dannedegrupper og rejste til de oversvømmedelokalområder og landsbyer forat hjælpe dem med at rydde op. Dehellige samlede også hygiejne- ogrengøringspakker til omdeling i delokale landsbyer.»De, som led de største tab, eralmindelige mennesker, men deer taknemlige mennesker,« sagdesøster Connie Durrance, der tjenersom områdets velfærdsspecialist iEuropa.Kirkens medlemmer hjalp ogsåofrene med at reparere deres huse,Dette hus var et af de 90.000 beskadigede efter den historiske oversvømmelse iØsteuropa.KIRKENYT JANUAR 2009K5FOTO: GERALD D. JACOBS


der i nogle tilfælde var lavet af mudderog halm. Ældste Hinkle sagde, atoversvømmelsen også beskadigedefolks vinterforråd af mad.Oversvømmelserne kom næstenen uge efter de voldsomme regnskylsidst i juli 2008. Regnen fik flodernetil at gå over deres bredderog oversvømmede huse, broer ogveje. Oversvømmelsen beskadigedeogså mere end 90.000 hektar landbrugsjord.Hjælpen fortsatte med at kommetil byer og landsbyer i august og ind iseptember. ■Søster Thompson taler for adoption ved en national konferenceSom ung socialrådgiver blevBarbara Thompson, andenrådgiveri Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab,knust, da en arbejdskollegamente, at abort var en god udvejfor gravide piger, som ikke kunneforsørge et barn.Hun forklarede arbejdskollegaen,at adoption velsignede fleremennesker.»Jeg har set de velsignelser, ungeforældre får, når de kærligt overdragerderes barn til adoption,« sagdesøster Thompson på den nationalekonference i Families SupportingAdoption (FSA), som blev afholdtden 8.-9. august 2008 i Layton iUtah i USA.Adskillige delstater og fem canadiskeprovinser deltog i deres egneregionale FSA konferencer, hvorsøster Thompsons tale blev sendttil hvert område under hovedmødetden 9. august.Gennem forskellige workshopsog paneldiskussioner hjalp konferencenbiologiske mødre og par,som ønsker at adoptere med atblive mere kendt med og trygved adoptionsprocessen.Dan og Aranne Urbanic, medlemmeraf Palo Verde Menighed i LakeMead Stav i Henderson i Nevada iUSA sagde, at præsentationerne gavpublikum en åben og ærlig feedback.Parret, som deltog i konferenceni Layton, og som ønsker at adoptere,var også imponeret over de forskelligelæreres ekspertise.»Man vidste, at de forstod situationenog ikke bare læste op af enbog,« sagde bror Urbancic.Barbara ThompsonSponsoreret af SDH Familietjenestensigter FSA efter at fremme etpositiv syn på adoption og støtte debiologiske mødre, adoptionsfamilierog venner. ■PHOTOGRAPH BY BUSATH PHOTOGRAPHYK6I NYHEDERNEOpdateret liste over menigheder er tilgængelig på LDS.orgEn opdateret liste over Kirkensmenigheder blev introduceretden 20. august 2008 og kan findespå maps.lds.org eller via LDS.org(klik på About the Church og Finda Meetinghouse) og mormon.org(Klik på Worship With Us).Det forbedrede program inkorporererfunktioner fra Google ogMicrosofts søgemaskiner, hvilketgiver brugerne et præcist og visueltbillede af gader, afstande og kirkebygningernesbeliggenhed overhele verden.Larry Richman, leder af InternetCoordination, sagde at den nyeopgraderede version giver brugerneen mere præcis kørevejledning tilkirkebygninger over alt i verden.Der er adgang til siden fra bl.a.mobiltelefoner, som anviser menighederi nærheden, deriblandt menigheder,hvor der tales andre sprog, ogenheder for unge voksne. ■


SLÆGTSHISTORISKE NOTERNationalehjemmesiderfortsættermed at vokseNye nationale hjemmesiderpå engelsk til landene i Stillehavsområdetog på tahitiansktil Tahiti blev introduceret den4. august 2008.På den tahitanske hjemmesidewww.sdj.org.pf findes der materialeraf lokal interesse, såsom områdepræsidentskabetsbudskaber, lokalkirkehistorie, nyheder, aktiviteterog kalender.Der er nu 64 nationale hjemmesiderog flere (Kroatien, Ungarn,Belgien, Portugal, Filippinerne,Paraguay og Uruguay) under opbygning.Link til de forskellige landeshjemmesider finder man på LDS.orgunder »About the Church.« ■Mormons Bog erudkommet påsingalesiskOversættelsen og produktionen afMormons Bog på singalesisk, etaf de officielle sprog i Sri Lanka, blevfærdig i august 2008.Distributionen af den singalesiskeudgave af Mormons Bog til kirkeenhederbegyndte i september. Siden1983 har de singalesisksprogedemedlemmer kun haft udvalgte deleaf Mormons Bog tilgængelige påKirkens medlemmer får fri adgang tilfolketællinger hos samarbejdspartnereGennem FamilySearch.orgbliver der fri adgang til folketællingerhos partnerorganisationer såsomAncestry.com og Findmypast.comfor kirkemedlemmer i 2009, nårFamilySearch aktiverer et medlemskontrolsystemfor registrerede brugerepå dens hjemmeside. Derudovervil alle frivillige og medhjælpere påFamilySearch, som hvert kvartal imødekommerde grundlæggende indsatskravogså have fri adgang. Aldata som registreret af frivillige påFamilySearch vil fortsat være frit tilgængeligefor offentligheden.FamilySearchs test-hjemmesidenærmer sig en halv milliardtilgængelige navneMed mere end 467 millionertilgængelige navne hjælperRecord Search test-hjemmesidenFamilySearch med at øge tilgængelighedentil slægtshistoriske optegnelser.For nylig blev 46,3 millionernavne og 1,2 millioner billedertilføjet hjemmesiden på pilot.familysearch.org ved en opdatering af folketællingenfra 1850 i USA, tilføje15 stater fra folketællingen i USAfra 1870 og en opdatering affolketælling i Mexico fra 1930.Folketællingerne i England i1841 og 1861 blev også offentliggjortmed links til billeder påFindmypast.com.deres sprog. Der er flere end 16 millioner,der taler singalesisk.Sri Lanka, som er beliggendeud for Indiens sydøstlige kyst, erhjemsted for flere end 20 millionerFamilySearch og Ancestry.com samarbejderom folketællinger fra USAFamilySearch og Ancestry.comhar udvekslet ressourcer til offentliggørelseaf nye online indeksog folketællinger (1790 til 1930) iUSA. I juli 2008 gav FamilySearchforbedrede digitale eksemplareraf de originale folketællinger tilAncestry.com. Til gengæld gavAncestry.com FamilySearch eksemplareraf de eksisterende folketællinger.FamilySearch slår deresindeks sammen med dem fraAncestry.com for at skabe etstørre folketællingsindeks, hvilketgiver flere nye områder med tilgængeligdata.FamilySearchs partnere øgertilgængeligheden af britiskefolketællingerFamilySearch samarbejdedemed tre organisationer fraStorbritannien i juli 2008 forat øge tilgængeligheden via internettettil engelske og walisiskefolketællinger. Findmypast.com,Origins Network og IntelligentImage Management gik sammenmed FamilySearch om at udgiveonline indekser af folketællinger iEngland og Wales fra 1841 til 1901.Folketællinger fra 1841 og 1861er for nylig blevet tilgængelige påFamilySearch.org og Findmypast.comog flere årgange vil følge, som projektetskrider frem. ■mennesker og er en del af missioneni Singapore. Kirken blev officieltanerkendt på Sri Lanka den 2. marts1979. Det andet officielle sprog påSri Lanka er tamil. ■KIRKENYT JANUAR 2009K7


Yderligereforslag til fællestidi januar 2009§Følgende er yderligereforslag, som lederne iPrimary kan bruge sammenmed Fællestid, der findes iLiahona i januar 2009. Vedrørendelektionerne, instruktionerne ogaktiviteterne, der hører til disseideer, henvises til »Jeg har en himmelskFader, som elsker mig« påside F4 og F5 i Lille Liahona.1. Fremsig sammen L&P 138:56,erstat ordene de og deres med vi ogvores. Vi boede hos vor himmelskeFader og fik forskellige ansvar. Visbilleder af mennesker fra skrifterne,som fik ansvar i det førjordiskeliv for at hjælpemed at fuldføre vor himmelskeFaders værk(fx: Jesus, Maria, mortil Jesus, Adam og Eva,Johannes Døber, JosephSmith). Lav ordstrimler,der fortæller om detarbejde, som hver enkeltperson gjorde på jorden.Omdel ordstrimlerne iMALERI © 2002 AF GARY KAPPFÆLLESTIDen pose, mens pianisten spiller»Jeg vil følge Guds plan« (Børnenessangbog, s. 86). Når musikkenstopper, så bed barnet, som holderposen om at læse en ordstrimmelog sætte den sammen med detrigtige billede.Bed hver klasse om at drøfte etansvar, som de kan få i fremtiden(Fx: Missionær, far eller mor, læreri Primary, biskop). Bed lærerne ommed klassen at drøfte, hvad mankan gøre nu for at forberede sigtil de forskellige fremtidige ansvar.Lav ordstrimler i forskellige farvermed sætninger fra »Jeg vil følgeGuds plan«, der fortæller om, hvadvi kan gøre nu for at forberede ospå vores ansvar (fx: »Søg Guds lys«,»jeg vil følge«, »jeg vil bede«, »jegvil holde«). Bed børnene medsamme farve tøj som ordstrimlenom at rejse sig op, når sætningenbliver sunget. Bær vidnesbyrd omvigtigheden af at forberede sig påde ansvar, som vi har fået.2. Skriv »Familien er indstiftet afGud« på tavlen. Lad børnene sigedet sammen. Slet et ord og få børnenetil at sige det igen. Fortsætmed at slette ord og få børnenetil at sige det, indtil alle ordeneer væk. Spørg: »Hvorfor tror I, atvor himmelske Fader planlagde,at vi skal leve i familier?« Få enaf de ældre klasser til at rejsesig og synge den første linje afomkvædet til »Familien kommerfra Gud« (Liahona, okt. 2008,s. L12-L13). Spørg: »På hvilkenmåde kan en familie hjælpe osmed at blive den, som Gud ønsker,vi skal være?« Vis et billede afJoseph Smiths familie (3-7 fraPrimary 3 billedpakke).Læs sammen JS-H 1:22, 50.Påpeg, at Josephs far støttedeJoseph Smith og hjalp ham medat fuldføre sin mission. Bed påforhånd og med biskoppens ellergrenspræsidentens godkendelsenogle voksne eller børn om atfortælle om en positiv oplevelse,hvor kærlighed og støtte fra etfamiliemedlem hjalpdem. Uddel papir ogblyanter og bed allebørnene om at skriveeller tegne et billede afnoget, som de vil gøre iden følgende uge for atopbygge kærligheden ideres familie. Få demtil at skrive »Familien erindstiftet af Gud« på detsamme stykke papir. ■K8


LOKALNYTBUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABETSøg evige sandhederÆldste Robert C. Oaks,Europe Area PresidentDa jeg i 1960 blev uddannetsom pilot, arbejdede jegmeget hårdt på, at det skullelykkes, fordi jeg havde et stort ønskeom at blive jagerpilot.En dag dumpede jeg en vigtigprøveflyvning, og jeg vidste bare,at jeg ville blive smidt ud af pilotuddannelsen.Jeg var meget skuffet.Jeg havde arbejdet seks år på atkomme dertil, og nu skulle jegikke nå mit mål.Jeg fik en ny chance. Jeg arbejdedehårdere, overkom mine tidligereproblemer og gennemførte pilotuddannelsen.Jeg gjorde det endda sågodt, at jeg kom ind på jagerpilotuddannelsen.Det, som jeg lærte, er, at for at detskal gå godt med pilotuddannelsen,må man beherske de grundlæggendeprincipper for flyvning, herundervejr, aerodynamik, fremdrivning, fysikog kemi. Derudover skal man lære atbenytte flyets instrumenter, styrepind,gashåndtag og sideror, så mankan styre flyet derhen, hvor man vilhave det. Man bruger alt dette for atflyve store eller små fly. Lærer manikke disse grundlæggende principper,kan man få store problemer.Der står en statue ved UnitedStates Air Force Academy, som haren sigende inskription om detteprincip: »Menneskets rejse gennemlivet bliver båret oppe af kraften ihans kundskab.«Dette er en storslået talemådeuanset vores beskæftigelsesområde.Det er sandt for kirurgen, sportsmanden,automekanikeren, tømrereneller slagteren. »Ved han, hvad hangør?« Enhver verdslig fremgang erbaseret på »viden om, hvad man gør.«Hvis dette nu er sandt i denneverden, hvor meget mere sandt erdet så ikke i evighederne? I har ret,det er meget vigtigt, at vi lærer degrundlæggende evangeliske principper,som vil lade os navigere trygtigennem denne tilværelse og tilbagetil vor himmelske Faders nærhed.Og dette er et livslangt anliggende.Man lærer ikke blot trosartiklerne oget par skriftsteder udenad og danserned ad stien, hvor alt falder på pladssom i en god Tarzan-film. Der er komplekseudfordringer i tilværelsen, somkræver, at vi hele tiden lærer Herrensprincipper om evig rejse.Der er nogle gode skriftsteder,som taler om dette princip. Jeg vilgerne bruge et par minutter til atoverveje nogle få af dem sammenmed jer.Lad os begynde med L&P 93:36:»Guds herlighed er intelligens, ellermed andre ord, lys og sandhed.«Denne udtalelse er så tydelig ogstærk, at den giver os indsigt i envæsentlig side af vor himmelskeFaders karakter. Hans herlighed ergrundlagt på intelligens, sandhed oglys. Og vi ved, hvordan vi skal få sandhedog lys – ved at studere, bede ogsøge. Vi får det i meget mindre doser,men vi kan få det, bid for bid.Ældste Robert C. OaksMen vi har tilbøjelighed til atbedømme alt ud fra vores nyværendeforståelse. Præsident Brigham Youngsatte det i et andet perspektiv. Ladmig citere: »Jeg vil ikke høre op medat lære, så længe jeg lever, og hellerikke når jeg kommer til åndeverdenen;men dér skal jeg lære med størrelethed; og når jeg får mit legemeigen, skal jeg lære et tusinde gangemere på et tusinde gange kortere tid;og da har jeg ikke til hensigt at høreop med at lære, men skal fortsættemine studier.« Hvilket stort og vigtigtkoncept han fremlagde så tydeligt foros. Det er nødvendigt, at vi bliver vedmed at lære alle vores livs dage.Det er en af de største facetterved Jesu Kristi Kirke, at den ergrundlagt på sandhed. Den udtrykkerog omfatter faktisk al sandhed.De sandheder, som vi normalt tænkerpå som timelige eller jordiskeKIRKENYT JANUAR 2009K9


sandheder, såvel som himmelskeeller evige sandheder.Et andet vigtigt skriftsted, derangår sandhed, står i Joh 8:32: »... ogI skal lære sandheden at kende, ogsandheden skal gøre jer frie.« Alleønsker at være frie og her fortællerHerren os, hvordan vi kan opnå det.Lær sandheden! Men hvordan virkerdet? Lad os igen se på flyvemaskiner.I tusind år har mennesket kun drømtom at flyve. Mange døde faktisk vedat prøve skøre ting, som at byggevinger til sig selv og så hoppe ud frahøje steder. Interessant og spændende,men ikke særligt effektivt. Menda mennesket fik mere kundskab ogmere sandhed, begyndte det at forståde fysiske love som tyngdekraften,aerodynamik, metallurgi og forbrænding.Orville og Wilbur Wright lagdealle disse sandheder sammen og se,de var frie. Frie til at flyve og frie til atforlade tyngdelovens jordiske bånd.Lad os nu vende tilbage til vigtigereevige sandheder og se, hvordandet at kende dem kan gøre os frie.Når jeg accepterer ideen om, attobak ikke er godt for kroppen, bliverjeg fri for de meget destruktivevirkninger, det vil have på min krop.Jeg kan løbe hurtigere, dykke dybereog blive mindre stakåndet end minerygende venner.Jeg kunne gennemgå alle punkternei visdomsordet, alkohol, narkotika,kaffe og te på samme måde. Atholde sig fra dem og efterleve dennesandhed befrier os fra dårlig ånde,grimme tænder, sorte lunger, dårligthjerte og dårlige venner. Sandhedensætter os virkelig fri.Men endnu vigtigere er, at vi kangennemgå alle evangeliets sandhedermed det samme resultat: Ved atholde Herrens befalinger, befrier vios selv fra nogle specifikke og virkeligeproblemer.Lad os tage en specifik sandhed,som er mere kompleks, men lige såvirkelig som visdomsordet. »For detnaturlige menneske er en fjende afGud og har været det fra Adams faldog vil være det for evigt og altid,medmindre han giver efter for denhellige Ånds tilskyndelser og aflæggerdet naturlige menneske og bliveren hellig ved Herren Kristi forsoningog bliver som et barn, underdanig,sagtmodig, ydmyg, tålmodig, fuld afkærlighed, villig til at underordne sigalt det, som Herren finder det tjenligtat pålægge ham, ligesom et barnunderordner sig sin far« (Mosi 3:19).Det naturlige menneske er enond, hadefuld og hævngerrig personog er derfor tilbøjelig til ikke atvære tilfreds med sig selv eller demomkring sig. Men når han giver efterfor Helligåndens tilskyndelser, tilsidesætterdet naturlige menneske ogbliver tålmodig samt fuld af kærlighed,vil han være venligere og meretilgivende over for andre. Dette vilbringe den venligere side frem hoshans medmennesker, og han vil selvblive behandlet bedre. Han vil værefri for smerten og elendigheden,som naturligt ledsager det naturligemenneskes selviskhed.Efterlevelse af Jesu Kristi evangeliumvil ikke forhindre al smerte atkomme ind I vores tilværelse. Vi komtil denne jord for at blive prøvet medvanskelige begivenheder og betingelser.Men der er så meget meresmerte og lidelse, som vi kan befrios selv fra, hvis vi vil følge evangelietssandheder, når vi bliver undervisti dem. Faktisk ville hver eneste fangei hvert fængsel helt bogstavelig værefri, hvis han havde kendt og efterlevetevangeliets sandheder.Jeg håber, vi tydeligt ser vigtighedenaf at lære evangeliet og verdsligesandheder hele vores liv. Det er encentral værdi i Jesu Kristi evangelium.Men hvordan gør vi det. Svaret pådet spørgsmål er nemt at opremseog svært at gøre. Dette er grundentil, at vi har Søndagsskolen og præstedømmelektionerhele livet. Detteer grunden til, at vi har skrifterne, oggrunden til, at profeterne så kraftigtog så tit formaner os til at læse i demdagligt. Og ikke blot læse dem, mentænke over dem. Og læse andre godebøger og lytte til god musik. Der erogså storslåede sandheder her.Dette er et spændende eventyr,som vi er en del af. Lad mig sluttemed et citat fra præsident Gordon B.Hinckley. »I kan ikke tillade jer atholde op med at (lære). I skal ikkehvile på laurbærrene … der er såmeget at lære og så lidt tid til at læredet i. Jeg tilstår, at jeg hele tidener forfærdet over min mangel påkundskab, og jeg tror, at det enestejeg er utilfreds med, er de mangeK10


Fællesspisning samt uddeling afpræmierDen sidste aften sluttede af medstor fællesspisning indendørs i dentilhørende hytte på pladsen, hvor vifik burgere, og hvor der blev uddeltpræmier for de forskellige grupper/enheders præstationer på lejren. ■FOTO: KØSTERGallamiddag d.17. maj 2008 iOdense 2. MenighedTanya Køster, Odense 2. MenighedVores aktivitetskomite, beståendeaf Marianne Arriaga og MartinThuesen, havde inviteret alle imenigheden til gallamiddag. Alletilmeldte fik en speciel invitation,hvorpå der bl.a. stod greve og grevindeJensen eller måske baron ogbaronesse Hansen. Det var rigtigsjov med sådan en fin invitation,som også gjorde, at vi alle havdetaget vores fineste gallatøj på dendag. Vi var både børn, unge, voksneog ældre sammen hele aftenen.Vi havde oven i købet også endel gæster med.Odense 1. Menighed sørgede godtfor osVi havde været så heldige, at noglemedlemmer fra Odense 1. Menighed,som vi deler kirkebygning med,hjalp os med at passe vore små børni et rum ved siden af festen, så bådebørn og voksne kunne hygge sig.Derudover serverede medlemmerneSå bliver der danset lancier. På billedet ses: Jytte Hansen, Lis Nielsen, biskopRoberto Arriaga, Marianne Arriaga, Ida Karnil, Eddie Karnil og et par gæster.fra Odense 1. Menighed ogsåmaden for os og vaskede op. Detvar et stort arbejde, som vi varmeget taknemmelige for.Mad a la MartinMaden, som var tilberedt af voresegen private kok Martin Thuesenmed hjælp fra andre medlemmer,smagte rigtig dejligt. Der var også etmenukort på det store buffetbord,og da intet var overladt til tilfældighederne,havde retterne fået nogenmeget fine navne.Kong Eddie og Dronning Ida bødvelkommenVi blev budt velkommen afkong/skuespiller Eddie Karnil oghans dronning Ida, og da det er enkonges job at lede, førte han osigennem aftenen på den bedstemåde. Musikken stod Dennis Norupfor, hvilket han gjorde godt, og manmå sige, at der var musik for enhversmag. Dog mest for de unge til sidst,men danset det blev der.LancierTil en ordentlig gallamiddag skalder naturligvis danses lancier. JulieBernskov underviste derfor interesseredemedlemmer i lancier flere fredagei træk. Til selve festen var derså mange kvadriller á 8 personer, atdansegulvet var propfyldt. Iblandt dedansende så vi både vores biskopRoberto Arriaga og vores stavspræsidentKurt Frederiksen i højt humørsammen med deres hustruer.Hyggeligt samværDe Unge Piger optrådte også meden sang for os alle, hvor lød det baregodt! Gallafesten var virkelig et vellykketarrangement, og hvor var detbare hyggeligt at være sammen, allesammen. ■K12


Festinord-afterparty i AalborgUV’erne i AalborgEfter en fantastisk uge påFestinord i Sverige med masseraf aktiviteter, foredrag, klasser ogikke mindst dans var man i Aalborgså triste over at skulle afslutte sådanen opbyggende og festlig uge, atman i stedet for lod festen fortsættemed et »Festinord-afterparty« (festefter Festinord red.), hvor alle varinviteret. Arrangementet varedeen hel weekend og begyndte omfredagen med en tur til forlystelsesparken»Karolinelund« i Aalborg.Her gik aftenen med at høre glademusiknumre fra musikeren ThomasButtenshön, men man kunne ogsågå rundt og afprøve nogle af desjove forlystelser.Opbyggende klasser og foredragOm lørdagen var det tid til nogleåndeligt opbyggende klasser og foredrag.Fokus for klasserne og foredragetvar missionering, og hvor vigtigtdet er at dele evangeliet med folkomkring én, og om hvordan man påbedste måde deler det med andre.Der blev begyndt med et foredrag,hvor taleren var Hans ChristianHvistendahl. Herefter blev der undervisti to klasser, hvor den ene blevundervist af Mike Klitgaard og denanden af Aalborgs søstermissionærer.Klasserne og foredraget var virkeliggode, da de gav et godt indtryk af,hvad vi i vores hverdag kan gøre forat udbrede Kristi evangelium, oghvilken stor betydning det har atgøre dette.Fårup sommerlandEfter en god og åndeligt opbyggendemorgen blev det tid for osUV’er at begive os op til den fantastiskeforlystelsespark Fårup sommerland.Alle blev transporteret deropi bus og bil, og da vi endelig nåededestinationen, var det tid til at slåsig løs med vilde forlystelser, candyflossog mad. Der var masser af rutsjebaner,der blev prøvet af, bådedem uden og med vand, hvorvednogle af os blev lidt vådere endandre. Badetøjet blev også taget ibrug, da der var mulighed for atkomme ud at bade og prøve nogleaf forlystelserne i vandlandet.Diskolys og sing starEfter en hel dag i Fårup sommerlandvar den mest passende mådeat slutte dagen af på selvfølgelig enfest. Festen blev afholdt i nogle afdeltagernes lejlighed, hvor der blevtændt op for musikken, sat gang idiskolysene og dansetrinene. I løbetaf aftenen blev der også sunget karaokemed sing star, hvor vi alle sangløs til alle mulige sange fra forskelligeårgange, og ind imellem alt dettevar der også lige tid til en flødebollekonkurrence,om hvem der hurtigstkunne spise et bestemt antal flødebollerog fløjte på samme tid.Kirkelig afslutningNæste dag var det tid til at gå ikirke for alle, der havde mulighedog lyst til at deltage i AalborgMenigheds nadvermøde og møder,som også markerede afslutningen påVi hygger os, gør vi! Fra venstre ses: Jolina Kreiberg, Juan Robayo, Shara Robayo,Mark Hvistendahl, Daniel Paulsen og Catherina Hvistendahl.FOTO: ROBAYOKIRKENYT JANUAR 2009K13


dette festlige afterparty. Weekendenhavde været sjov og opbyggende oghavde ligeledes været med til atdanne nye venskaber iblandt osUV’er. Nogle af deltagerne var bl.a.kommet langvejs fra, som fx fraSverige, Norge og København.Festinord varede således lidt længerefor deltagerne af Festinord-afterpartyi Aalborg, og man kan kun håbe, atFestinord vil vare ligeså længe tilnæste år! ■Institutstudiecenterets 2-års fødselsdagCatherina HvistendahlStudiecentret i Odense fyldte 2år, og så tænkte man i Odense,at den bedste måde at fejre dennebegivenhed på ville være med en storfødselsdagsfest. Fødselsdagsfestenblev udvidet til at være et weekendarrangement,som varede fra den 19.-20. september 2008. Alle fra ÅrhusStav og mange andre rundt omkringi Skandinavien og andre lande blevinviteret med.Bordfodbold og dansFødselsdagsarrangementet startedeud med en hyggelig fest nede iinstitutstudiecenteret om fredagen,hvor der blev spillet spil, pool ogbordfodbold og ikke mindst dansettil noget godt musik. Søster Sandershavde som altid forberedt nogle dejligeforfriskninger, som alle kunnenyde. UV’erne i Odense havde desudenarrangeret overnatning for allede deltagere, der kom langvejs fra.Spændende zonekonference ommissioneringOm lørdagen lagde en flok afdrengene friskt ud med en gang fodbold.Herefter fulgte den spændendezonekonference, som tog udgangspunkti skriftstedet Lære og Pagter108:6-8, som har fokus på missioneringog det at styrke hinanden.Talerne til denne konference bestodaf stavspræsident Kurt Frederiksen,missionspræsident Douglas Olauson,Mark Møller og Lee Jepsen.Igennem disse taler blev der lagtvægt på, hvordan man underviser ievangeliet både i ord og i handling,og at man er nødt til selv at gøreen indsats for at få Helligåndensvejledning i de situationer, hvorman underviser andre i evangeliet.Skrifterne blev ligeledes levendegjortfor alle, og det blev understreget,at det desuden er en stor fordelat kende sig selv.Træd ud af komfortzonenEfter talerne fik alle vi UV’er træningaf Odense-missionærerne såvelaf ældsterne som af søstrene. Herlærte man, hvad man kan gøre for attræde ud af sin »komfortzone«, nårdet gælder om at fortælle andre omevangeliet, og hvor vigtigt det er, atvi samarbejder, og at vi hver især blivermedlems-missionærer. Uden tvivlvar det en dejlig konference, sommange af os UV’er fik meget ud af,og som for eftertiden kan hjælpe osmed at fortælle andre om Kristievangelium.FOTO: PAUL SANDERSÅh, disse smukke unge mennesker. UV’er og ledere til fødselsdag.Glamourøs fødselsdagsgallafestEfter zonekonferencen vardet blevet tid til den glamourøsefødselsdagsgallafest, hvor folkhavde deres fineste tøj på. Pigernei deres flotte gallakjoler og drengenei deres pæne jakkesæt og smokings.Gallafesten blev afholdt iK14


FOTO: LAURA BORGE ROSENKILDEOdense menighedernes aktivitetssal,hvor festkomiteen havde pyntetflot samt dækket et meget fint middagsbord.Der blev serveret dejligmad og under middagen blev derhygget og snakket. Efter den finemiddag var det tid til at rykke bordenetil side, så dansegulvet komtil syne og vi endelig fik lov til atdanse, hvilket vi i allerhøjeste gradogså gjorde. Der blev danset heleaftenen lang til noget godt musik.Og engang imellem blev der ogsåplads til en ballondanskonkurrence,hvor der blev sprunget en masseballoner.Sjovt og hyggeligtNyt biskopråd i Århus MenighedM. Paulsen, redaktionenSøndag d. 28. september 2008blev den 42-årige Palle BjørnRosenkilde opretholdt og indsatsom ny biskop i Århus Menighed.Biskop Rosenkilde er uddannetDen nye biskop Palle Bjørn Rosenkildemed hustruen Rikke.Aftenen var virkelig sjov og hyggelig,og hele arrangementet sluttedealtså efter en hel aften med dans oghygge, hvor institutstudiecenteretsfødselsdag virkelig var blevet fejretgodt og grundigt igennem. ■cand. merc. i afsætningsøkonomifra handelsskolen i Århus og arbejdertil dagligt for firmaet Calligraphen.Som ung tjente han en to-årig fuldtidsmissioni den skotske Edinburghmissionog han harsenere tjent i adskilligekaldelser indenforundervisning, someksempelvis søndagsskolelærer,institutlærer oglærer i Primary. BiskopRosenkilde er født ogopvokset i Horsens, menflyttede til Århus efter sinmission. Her mødte hanRikke Borge Bendtsen,som han blev viet til itemplet i Stockholm i1993, og sammen har defået 2 piger og 3 drengei alderen 1-13 år. I øvrigtafløser han Ole Ravn-Petersen, somvar biskop i over 6 år. ■FamilieKanalensolgtM. Paulsen, RedaktionenOnsdag d. 1. oktober 2008afholdte FamilieKanalen generalforsamlingi Esbjerg Menighedskirkebygning. Bestyrelsen havdeindkaldt til møde for at nedlæggeFamilieKanalen og FamilieKanalensstøttegruppe og for at sælge kanalenvidere.Pixio Studios har købt FamilieKanalenEfter 5 års eksistens stemte enenig generalforsamling for at nedlæggeFamilieKanalen, som har sendtlokal-tv i Esbjerg og omegn. Mendet betyder ikke, at det er slut medFamilieKanalens udsendelser, forLasse Ilskov fra Esbjerg Menighed,der fra starten har været den dagligeleder af FamilieKanalen, har gennemsit firma Pixio Studios købt kanalen,og vil således fremover fortsættemed at sende 17 timers lokal-tvom ugen under samme navn og isamme gode ånd.Sikring af kontinuiteten og mulighedfor at udvide»Salget af FamilieKanalen skerfor at sikre kontinuiteten og for atfå mulighed for at udvide produktionen,«fortæller Lasse Ilskov. Lars UlsøeNielsen, som dels har været med gennemalle årene, men som også harværet en aktiv del af bestyrelsen siger,at salget både var nødvendigt, menKIRKENYT JANUAR 2009K15


FOTO: METTE PAULSENantydningsvis reklamerer for produkteri salgsøjemed. Redaktionen forbeholdersig også ret til at redigerei indsendte artikler.Generalforsamlingsdeltagerne. Stående fra venstre: Arne Petersen, Lars UlsøeNielsen (Bestyrelsen), Robert Kloster, Lasse Ilskov, Mikkel Ilskov, Niels Erik Ilskov,Anne Marie Ilskov. Siddende fra venstre: Marianne Kjær (Bestyrelsesformand),Inger Vestergaard , Johannes Dam, Aage Hansen, Carl Johan Grabe.også et naturligt skridt på vejen forat blive større. Lars Ulsøe Nielsenpointerer også, at man ikke kanbruge for store ord, når det gælderom at takke Lasse for hans engagementog kæmpe arbejde, og han erslet ikke i tvivl om, at Gud også vilsidde med som fjerde mand i dennye bestyrelse.Et vigtigt stykke PA-arbejdeOgså den nationale informationschefJesper Stenholm Paulsen, derpå generalforsamlingsmødet gav etoplæg om religiøs kommunikation,har kun ros tilovers for Lasses storearbejde og siger: »Lasse Ilskov hargennem de sidste fem år udført etfantastisk stykke arbejde ved gennemsine udsendelser at give udtrykfor Kirkens synspunkter og arbejde,men også ved at lade andre såvel kirkersom foreninger komme til orde.Ved netop at gøre dette har hanåbnet op for et fantastisk samarbejdeog fællesskab med en masse organisationeri Esbjerg og omegn. Måskehar han ikke selv været helt klarover det, men han har rent faktiskudført et utroligt vigtigt stykke PAarbejdehelt i tråd med vores profetThomas S. Monsons ønske.«TillykkeTillykke til Pixio og Lasse Ilskovmed købet af FamilieKanalen. ■Skriv til LokalnytGår du med en lille forfatter imaven, eller har du bare lyst tilat dele en oplevelse med læserne afLiahonas lokale danske nyhedssider,er du meget velkommen til at mailedin historie til følgende adresse:andersensa@ldschurch.orgDu kan skrive om alt lige fra engod åndelig oplevelse, tjenesteprojekter,missionering, et stærkt fællesskabblandt de unge og megetmeget mere. Der gøres dogopmærksom på, at vi ikke optagerartikler om fødselsdage, bryllupper,begravelser eller artikler, der blotBilledmaterialeDu må også meget gerne maileet eller højst to billeder, som understøtterartiklen. Husk også at billederneskal overholde Kirkens standarder,og at man ikke må tage billederi kirkesalen.TidshorisontDet er også meget vigtig at væreopmærksom på, at der går mindst 4måneder, fra vi modtager artiklen, tilden kommer i lokalnyt. Skulle der gålængere tid, vil man blive kontaktet.Skriv endelig!Vi glæder os meget til at høre fradig, så skriv endelig! Skulle der værespørgsmål er du velkommen til atringe til Svend Aage Andersen påtlf. nr. 38 11 18 50 eller maile tilandersensa@ldschurch.org. ■Velkommentil templet iKøbenhavnTempelpræsidentskabet ønsker alleet godt nytår og takker for detgamle år med mange dejlige oplevelser.Samtidig byder præsidentskabetalle hjerteligt velkommen tiltemplet i København i 2009. ■EUROPE AREA (DANISH)K16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!