Køb og salg af seksuelle ydelser på internettet - Reden København

socialstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Køb og salg af seksuelle ydelser på internettet - Reden København

Bilag I: Kunde-interviewguide ....................................................................................... 40Bilag II: Interviewguide til prostituerede........................................................................ 41Bilag III On-line interview med kvindelig prostitueret .................................................. 42Bilag IV: Optælling af Ekstra Bladets massageannoncer............................................... 453


ForordPRO-Centret er et landsdækkende rådgivnings-, formidlings- og videncenter om prostitution.Centret er en selvejende institution finansieret af Socialministeriet. Centretstartede i sommeren 1997, og er et forsøgsprojekt.I den tid centret har eksisteret, har det kunnet iagttages at Internettet har fået en størreog større plads prostitutionsmarkedet. PRO-Centret har derfor fundet, at det var tid tilat se nærmere de forskellige måder Internettet bruges af prostituerede og prostitutionskunder.Internettet er et medie der er karakteriseret af at være i konstant udvikling og bevægelse,f.eks. foregår mange kontakter her og nu og er så borte. Det har derfor ikke været muligtat undersøge al den kontakt, der foregår vedrørende prostitution, og som det siges i rapporten,kan der kun gives en art øjebliksbillede af, hvordan billedet ser ud. Rapportengiver dog et godt indblik i hvilke forskellige måder Internettet bliver brugt .Rapport har bekræftet antagelsen om, at Internettet har fået en væsentlig betydning forkontaktskabelse mellem de prostituerede og deres kunder. Endvidere ser det ud til, atInternettet som medie har indflydelse , hvordan prostituerede præsenterer sig foreventuelle kunder, og at Internettet åbner op for nye muligheder for såvel prostitueredesom kunder for at udveksle meninger og holdninger.Annalise KongstadCenterleder4


IndledningDenne rapport handler om køb og salg af seksuelle ydelser Internettet. Især bliver detbeskrevet, hvordan kontaktetableringen mellem køberen og sælgeren af seksuelle ydelserforegår.Formålet med arbejdet har været at finde svar spørgsmålene:♦ Hvad bruges Internettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser?Bruges Internettet primært som reklamemedie eller tilbydes der konkrete seksuelleydelser over Internettet? Åbner Internettet op for nye former for seksuelle ydelser?♦ Hvor Internettet foregår der køb og salg af seksuelle ydelser?På hvile hjemmesider, portaler, chat-rum sælges der sex?♦ Hvordan går det til?Hvilke aktiviteter og kontaktformer anvendes? Hvordan bær sælgeren sig ad for atskabe kontakt til køberen? Hvordan ser overgangen fra virtuelle til reelle kontakterud?PRO-Centret har været interesseret i at forsøge at finde svar disse spørgsmål af flereårsager: Dels ud fra en antagelse om, at Internettet får en større og større betydning sommedie for kontaktetableringen mellem køber og sælger af seksuelle ydelser. Dels videnom, at Internettet er ved at udvikle sig som en vigtig markedsplads for køb og salg afseksuelle ydelser.Hidtil har der kun i begrænset omfang været fokus prostitution Internettet. Årsagentil det kan være, at prostitution ofte kun er noget, der bliver ”set” af de involveredepartnere. Det vil sige køberen og sælgeren. Prostitution Internettet er kendetegnet afønsket om anonymitet, usynlighed og diskretion. Interessen for at beskrive Internettetsom medie for køb og salg af seksuelle ydelser opstår først, når nogen udenforstående”ser” hvad der foregår, og har interesse i at beskrive, hvad der bliver set.Prostitutionskunder og prostituerede er i udpræget grad en gruppe mennesker som ikkeønsker at stå åbent frem. Formålet for prostituerede med at annoncere med deres ydelser Internettet er naturligvis at blive set. Men de ønsker som regel kun at blive set af dereseventuelle kunder. På samme måde har kunderne som regel ingen interesse i at fortælleandre, hvad de bruger Internettet til.I denne undersøgelse har kunder og prostituerede indvilliget i at stille op til interview. Iinterviewene fortæller de, hvad de bruger Internettet til. De fortæller hvordan kontaktenmed kunden eller den prostituerede foregår, og de fortæller om fordele og ulemper vedInternettet, når det gælder køb eller salg af seksuelle ydelser.Formålet med rapporten er at give offentligheden indsigt i, at prostitutionskontakter ikkelængere kun foregår gadeplan, barer, massageklinikker, via annoncer i dagbladeect., men i særdeleshed og Internettet. Ved at læse denne rapport, får læseren5


forhåbentlig en bedre forståelse for, hvordan Internettet bliver brugt, og hvilke særligemuligheder Internettet giver kunder og prostituerede.Fremstillingen bygger som nævnt interview med seks prostituerede og tre kunder.Derudover er der lavet interview med stifteren af en netportal, hvor prostitutionskunderog prostituerede mødes on-line, samt med en annoncedirektør et dagblad. Endeligt erder foretaget observationer i chatrum, studeret hjemmesider og portaler, udvekslet e-mails med kunder og prostituerede, og set nærmere et dagblads massageannoncer.De ni personer der medvirker i denne fremstilling, fortæller deres egen personlige versionaf, hvordan de bruger Internettet i forbindelse med køb og sag af sex. Verden serikke nødvendigvis sådan ud som interviewpersonerne beskriver den, og som den er beskreveti denne rapport. Undersøgelsen er altså ikke nødvendigvis repræsentativ for,hvordan andre kunder og prostituerede udnytter Internettets muligheder.Fremstillingen er opdelt i to dele. Som læser kan man vælge at gå direkte til rapportensdel II, som i tre kapitler forsøger at finde svar de nævnte spørgsmål: Hvad brugesInternettet til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser? Hvor Internettet foregårder køb og salg af seksuelle ydelser? Hvordan går det til? Ønsker man at vide mere omundersøgelsens formål, hvordan undersøgelsen er gennemført, og datamaterialet indsamlet,håber jeg, at rapportens del I giver svar dette.6


Del I: Studiets formål og gennemførelseBaggrunden for undersøgelsenBlandt PRO-Centrets formål er indsamling og formidling af viden om prostitution, samtudvikling af metoder inden for socialt arbejde med prostituerede. På den baggrund blevdet besluttet at lave en afdækning af handel med seksuelle ydelser Internettet.I Danmark er handel med seksuelle ydelser Internettet for alvor opstået indenfor deseneste 3-4 år. Der er ikke tidligere i Danmark lavet en afdækning af køb og salg af seksuelleydelser Internettet, der både omfatter mandlige og kvindelige prostituerede.Forsøget at afdække handel med sex Internettet kan derfor betragtes som explorativ.Jeg afprøver nogle metoder for at få viden om, hvordan Internettet bliver brugt. Jeggiver nogle svar i denne rapport, men det kræver længerevarende og mere dybdegåendestudier at finde ud af, om det billede, der bliver givet her er repræsentativt.Reelt er der i denne undersøgelse blevet brugt lige så meget tid at finde nogle metodertil at få viden om området, som at finde de rigtige svar de spørgsmål jeg skullebesvare. Når tidsforbruget har været sådan er det fordi jeg selv har skulle opfinde, udvikleog afprøve metoderne til at skaffe kontakt med købere og sælgere af sex.OmrådetFlere og flere får adgang til Internettet. Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2000 over1 million danske husstande med Internetadgang. Da det samlede antal brugere stigerkraftigt, bliver det mere og mere interessant for firmaer og enkeltpersoner, at tilbydevarer og forlystelsestilbud over Internettet.Ordet sex er det mest brugte søgeord Internettet, stærkt efterfulgt af ordet porno.Pornografiske billeder og film er en efterspurgt vare Internettet, og ud over distributionaf varer og tjenester bliver Internettet også brugt som en mødeplads for sociale ogseksuelle kontakter.”Internettet er i gang med at ændre sociale kommunikationsmønstre og mellemmenneskeligeomgangsformer i samfundet. Et aspekt af menneskelig omgangsform som dramatisk måde synes at virkes af Internettet er seksualiteten” (Månsson, 2001).”Efterhånden som en stadig større mængde kontakt og kommunikation i samfundetforegår via medierne og ikke personligt mellem mennesker, er der intet overraskende iat prostitutionen følger samme mønstre”, (Dahl m.fl., 1990).Det er kendt, at kontakten mellem mænd, der sælger sex og deres mandlige kunder tidligereprimært foregik fra gaden, i barer og i saunaer. Senere blev også dagblade ogvisse telefonlinier benyttet til at skabe kontakten mellem køber og sælger. Indenfor deseneste 2-3 år har prostitutionsmarkedet ændret sig til også at omfatte Internettet, der nu7


sandsynligvis udgør det primære kontaktforum for sex mellem mænd (Haansbæk, 2000.Bruun Larsen mfl., 2000).Kontakten mellem kvinder, der sælger sex og deres mandlige kunder sker i direkte form barer, værtshuse, massageklinikker gadeplan. Men også via annoncer i trykte medier(Pedersen og Heindorf, 2000). Hvorvidt Internettet bliver brugt til kontaktetableringmellem den mandlige kunde og den kvindelige prostituerede, er ikke tidligere blevetbeskrevet. Det forsøger denne rapport blandt andet at råde bod .Denne undersøgelse omhandler al form for køb og salg af sex uanset køber og sælgesalder og køn.Internettet er mange måder et uoverskueligt medie. Det er umuligt af lave en fuldstændigafdækning. Hver dag bliver nye hjemmesider lagt ud Internettet. Hver daglukker og åbner nye portaler. En undersøgelse som denne vil derfor meget hurtigt bliveforældet. Det som undersøgelsen kan bidrage med, er at give et billede af, hvad derforegår Internettet lige nu. Samtidig kan den pege hvor udviklingen er vej hen.Tidligere undersøgelserHandel med sex Internettet er et forholdsvis uberørt område rent forskningsmæssigt.Det betyder at antallet af sammenlignelige undersøgelser er stærkt begrænset. Hovedårsagentil at kun ganske få har beskæftiget sig med området er nok, at det er et markedsom er opstået indenfor de seneste år. Men usynligheden og taburiseringen af dette felt,skal ikke undervurderes.De første kendte officielle observationer om Internettet som skueplads for prostitutioner beskrevet i PRO-Centrets årsberetning fra 1999. I artiklen ”Mænd sælger stadig sextil mænd, men prostitutionen er blevet mere usynlig” skriver Haansbæk og Petersen:”Selvom usynligheden altid har været et gennemgående træk i den mandlige prostitution,har nye prostitutionsmarkeder siden midten af 1990´erne medvirket til en yderligereusynlighed. I takt med at Internettet begyndte at blive udbredt for alvor, begyndtede prostituerede at benytte sig af denne mulighed. I dag er den mandlige prostitutionstort set kun synlig i en indirekte kontaktform, og her har Internettet gradvis fået enstørre betydning”.I kølvandet ovenstående artikel, fulgte enkelte undersøgelser som beskriver, hvordander bliver handlet med sex og hvordan der bliver skabt kontaktetablering mellem mænd Internettet (Krogager, 2000; Bruun Larsen m.fl., 2000; Haansbæk, 2000). Undersøgelserneskonklusioner har været, ”at der bliver købt og solgt sex mellem mænd Internettet, og at tilgangen til markedet for salg af sex mellem mænd er blevet lettere”(Bruun Larsen m.fl., 2000).Så vidt vides, findes der ingen undersøgelser, der afdækker hvordan Internettet bliverbrugt i forbindelse med køb og salg af sex mellem mænd og kvinder. Det skulle denneundersøgelse gerne give nogle svar .8


Afgrænsning af undersøgelsenUndersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex Internettet.I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningenved, at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider ogportaler.Formålet med undersøgelsen er afgrænset til at beskrive hvor og hvordan salg af sexforegår Internettet. Spørgsmålene hvorfor man som sælger af sex vælger at anvendeInternettet som kontaktform og hvilke individuelle konsekvenser salg af sex over Internettetkan have, bliver slet ikke eller kun overfladisk berørt her.Metoder og fremgangsmåder til vidensindsamlingAlle tidligere undersøgelser er kendetegnet ved, at der i lighed med denne undersøgelse,er fokuseret en del udvikling af metoder til indsamling af viden via Internettet. Det erog har været nødvendigt, fordi der ikke har været nogle gennemprøvede dataindsamlingsmetodervia Internettet at holde sig til.Samtidig er det også sådan, at fordi Internettets muligheder hele tiden udvider sig, da nyteknologi bliver udviklet, så ændrer vilkårene sig for at bruge Internettet som instrumentfor dataindsamling. Det betyder at man som undersøger hele tiden befinder sig i hælene den tekniske udvikling.Undersøgelsen ”Salg af sex mellem mænd Internettet” (Bruun Larsen mfl., 2000)afprøver nogle metoder til at skabe kontakt til mænd, der sælger sex i chat-rum 1 forhomoseksuelle Internettet. Jeg læner mig til en vis grad op af de metoder som blevafprøvet i den nævnte undersøgelse, men det har også været nødvendigt at opfinde ogafprøve egne metoder.Salg af sex Internettet forekommer mange forskellige steder, og mange forskelligemåder. For at afdække og beskrive markedet for salg af sex Internettet så grundigtsom muligt, benyttede jeg mig af flere forskellige metoder. Fordi jeg kun har haft ganskefå studier af netop denne art at gå ud fra, har jeg måtte begynde fra grunden.Det primære datagrundlag for vidensdelen i denne rapport (Del II) er, fremskaffet vedhjælp af fire forskellige metoder:1) Observationer og on-line interview i chat-rum.2) Undersøgelse af hjemmesider og portaler, hvor der bliver solgt sex.3) Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncer.4) Interview med købere og sælgere af seksuelle ydelser.1 Betegnelse for et rum, hvor to eller flere skriver til hinanden via et specielt chat-program (IRC) ellermed en browser (Internet explorer og Netscape). Et eksempel et chatrum er Maskulinum iwww.opasia.dk/chat.9


Jeg vil i det følgende beskrive de enkelte metoder og konkrete fremgangsmåder nærmere.Metode 1: Observationer og on-line interview ichat-rumDet er i tidligere undersøgelser slået fast, at der foregår salg af sex mellem mænd i vissechat-rum (Bruun Larsen mfl., 2000. PRO-Centret, Haansbæk, 2000). Men det er ikketidligere undersøgt, om der i chat-rum også forekommer salg af sex mellem mænd ogkvinder. For at undersøge det, og for at få en generel større viden om køb og salg afseksuelle ydelser i chat-rum, blev det besluttet at lave observationer i visse chat-rum Internettet.FormålJeg ønskede at undersøge om, og i hvilket omfang, der foregår køb og salg af seksuelleydelser i chat-rum. Jeg ville se nærmere hvordan kontaktetableringen foregår, ogendelig var formålet at få indblik i, hvilken chat-rum det foregår i.Der findes chat-rum en lang række netportaler. Portalerne www.ofri.dk,www.opasia.dk og www.scor.dk blev valgt som relevante baggrund af den foreløbigeviden, der blandet andet er fremskaffet via et tidligere pilotprojekt om mandlig prostitution internettet (PRO-Centret, 2000).Det viste sig, at portalen www.opasia.dk ikke var i funktion nogle af dagene, og derforindgår der desværre ikke observationer fra denne portal i undersøgelsen. Chat-rummet”maskulinum” www.opasia.dk har ellers hidtil været kendt som et af de mest besøgtesteder for mandlige prostituerede, der sælger sex til mænd (Krogager, 2000. Bruun Larsenm.fl., 2000).De redskaber eller delmetoder jeg brugte var:- at lede efter nick-names 2 , der direkte henvendte sig til købere eller sælgere af sex,- at observere chat 3 i chat-rummene,- at rette direkte henvendelse til deltagerne i chattene,- at foretage on-line interview i chat-rummene.FremgangsmådeObservationerne i chat-rummene er foretaget i samarbejde mellem to medarbejdere fraPRO-Centret. Arbejdet blev tilrettelagt som stikprøveobservationer i de tre nævnte chat-2 Kodenavn, som man fx kan bruge under deltagelse i chat Internettet.3 Begrebet ”chat” betegner ”at tale” med andre brugere af Internettet ved at skrive tekst skærmen tilhinanden.10


um. Vi planlagde at udføre observationerne forskudte tidspunkter af døgnet, hvorman kan forvente høj aktivitet nettet. 4 Stikprøverne blev foretaget mandag den 7.maj, 2001 fra kl. 19-21 samt tirsdag den 8. maj, 2001 fra kl.16-20.30. Man må konkludere,at der er tale om en noget begrænset observationsperiode.Det var forholdsvis enkelt at foretage observationerne. Fremgangsmåden var, at vi loggede5 os ind i et chat-rum, hvor vi enten blandede os direkte i chatten eller indtog enpassiv observerende rolle. Vi optalte og skrev alle de chat-navne ned fra de enkeltechat-rum, hvor det var oplagt at de var prostitutionsrelaterede. 6Vi har gennemført i alt to on-line interviews. Ifølge tidligere undersøgelser (Haansbæk2000; Bruun Larsen m.fl. 2000) er online-interviewet en velegnet metode til indsamlingaf empiri, når det gælder viden om anvendelse af Internettet.Fremgangsmåden for on-line interview var, at vi loggede os et chat-rum med chatnavnet”PRO-Centret”. Nogen gange tog vi direkte kontakt til en enkeltperson chatten.Andre gange spurgte vi mere generelt ud i chat-rummet, om der var nogle, der varinteresseret i at dele deres viden om køb og salg sex af Internettet. Eksempel onlineinterview er vedlagt denne rapport som bilag.MetodeovervejelserDer må tages en del forbehold, når man foretager optællinger af købere og sælgere afseksuelle ydelser i chatrum. Hvis man kun optæller chat-navne, der er direkte prostitutionsrelaterede,er det vores vurdering, at det langt fra giver et sandfærdigt billede af omfangetaf prostitutionen i chat-rummene.Det vil være nødvendigt at ”spørge ind” til de chat-navne som ikke umiddelbart ser prostitutionsrelateredeud.Ved observationer af chatten er man kun i stand til at følge den synlige fælles chat, somudgør en mindre del af den aktivitet, der er inde i rummet. Hovedparten af kommunikationeni chat-rummene foregår privat 7 . Det betyder, at det kun er de to involverede personer,der kan følge med i, hvad der bliver ”talt ” om.Observationer af chat-rummene kan dokumentere, at der finder sexhandler sted i rummene,men giver ikke noget kvantitativt indblik.4 Netcoders ApS og Vilstrup Interactive udarbejder et ugentligt indeks over internetadfærd. DagbladetPolitikken offentliggør hver uge statistikkerne i sektionen Politikken Internet. Tendensen viser, at antalletaf netbrugere er størst i tidsrummene 12.00-17.59 og 18.00-23.59 (Politikken, 15.marts, 2001).5 Tilslutte pc´eren til et chat-rum, hvor man angiver et brugernavn, og i nogle tilfælde en adgangskode.6 Fx ”Tjenpenge23år” eller ”Gavm/sg ung Århus”.7 Ofte omtalt som ”at chatte i rødt”.11


Metode 2: Undersøgelse af hjemmesider og portaler,hvor der bliver solgt sexOmdrejningspunktet for køb og salg af seksuelle ydelser Internettet er hjemmesiderne8 og portalerne. Det er her udbyderne af de seksuelle ydelser reklamerer for deres”vare”, og det er her køberne leder efter den ”vare” de måske senere vælger at købe.FormålJeg ønskede at afdække hvilken hjemmesider og portaler der bliver solgt sex. Jegville også undersøge, hvordan køberne og sælgerne af seksuelle ydelser bruger hjemmesiderneog portalerne.Når man taler om, at Internettet forandrer sig hele tiden, er det særligt i forhold antal ogudseende hjemmesider og netportaler at forandringerne sker. Hjemmesiderne og netportalerneer Internettets ansigt. Eller måske burde man sige ansigter. For det er sådanat der findes tusinder af netportaler, og endnu flere hjemmesider. Enhver privatpersonkan oprette en hjemmeside, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan den skal se ud,og hvad den tilbyder.Fordi Internettet netop skifter ansigt hele tiden, er der stor risiko for at konkrete oplysningermeget hurtigt bliver forældede. Jeg har derfor valgt at beskrive udbudet og indholdetaf hjemmesiderne og portalerne mere generelt. På den måde håber jeg, at denviden jeg fremstiller i rapportens del II, forældes langsommere.FremgangsmådeJeg benyttede mig af forskellige søgemaskiner 9 for at finde frem til relevante hjemmesiderog portaler. Hver søgning resulterede i et stort antal henvisninger til hjemmesiderog portaler. Jeg havde ikke mulighed for at se nærmere alle henvisningerne, menvalgte et bredt udvalg.Ved at klikke 10 ind hjemmesider og portaler, kunne jeg observere nærmere, hvordansiderne var bygget om og hvad der blev tilbudt. I nogle tilfælde, har jeg taget kontakt tilpersoner eller firmaer bag siderne. Det gjorde jeg for at spørge nærmere ind til sidensindhold og formål.8 Hjemmeside; homepage, website; de steder Internettet, hvor en person eller et firma eller enorganisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde, animationer m.v.Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider, og kan ses ved hjælp af en browser. Nårman vil frem til en hjemmeside skriver man adressen eller klikker med musen et link (et ord ellerbillede), der fører over til et andet sted hjemmesiden eller til en helt anden hjemmeside. Oftekendetegnet ved at begynde med www eller http.9 Portal, hvor man, i store databaser, kan søge efter bestemte ord Internettet. De største søgemaskinerhar oplysninger om over 100 mio. hjemmesider. Danske søgemaskiner er bl.a. jubii.dk og yahoo.dk.10 Udtrykket ”at klikke” kommer af den lyd, det klik, det giver, når man trykker musen for at vælge etlink fra en hjemmeside eller portal.12


Metode 3: Undersøgelse af Ekstra Bladets Internet-massageannoncerEkstra Bladet har i mange år været det altdominerende medie i forhold til prostitutionsannoncering.Før Internettet for alvor blev udbredt, fandtes der stort set ikke andresteder end Ekstra Bladets massageannoncer, hvor sælgerne kunne annoncerer med derestilbud, og køberne kunne studere tilbudene nærmere. Sådan er det ikke længere. Megettyder at Ekstra Bladets position som førende medie for prostitutionsannoncer, er vedat forsvinde.Ekstra Bladets prostitutionsannoncer har de seneste år været opdelt i underrubrikkerne:”Massage med Internet” og ”Massage uden Internet”. I annoncerne under rubrikken”Massage med Internet”, bliver der henvist til relevante hjemmesider, hvor man kanfinde yderligere oplysninger om priser, sted og udbud. På den måde forsøger EkstraBladets ” at holde fast” annoncørerne, ved at skabe et marked for annoncering i forholdtil prostitutionsrelaterede hjemmesider.FormålJeg ønskede at lave en retrospektiv optælling af de prostitutionsannoncer i Ekstra Bladet,der indeholder henvisninger til private hjemmesider. Formålet var at få et billede afudviklingen af antallet af annoncer. Det er interessant at få belyst, fordi det fortællernoget om Internetters udbredelse som medie for køb og salg af seksuelle ydelser.FremgangsmådeJeg optalte prostitutionsannoncerne i Ekstra Bladet under rubrikkerne ”Massage medInternet” og ”Massage uden Internet” i perioden december 1999 til marts 2001. Annoncerneblev optalt den anden torsdag i månederne marts, juni, september og december.Torsdag blev valgt fordi det er den dag, hvor der generelt er flest massageannoncer. Denanden torsdag i måneden er valgt, fordi der ikke falder nogle helligdage disse dage.Resultatet af optællingen af prostitutionsannoncer er er vedlagt rapporten som bilag IVMetode 4: InterviewDet primære datagrundlag i denne undersøgelser er fremskaffet ved telefoninterviewsmed prostitutionskunder og prostituerede. Derfor får beskrivelsen af mine erfaringermed denne metode særlig vægt her.Tre prostitutionskunder og fire prostituerede mænd og kvinder har medvirket.Et kriterium for at medvirke i studiet har været, at interviewpersonerne var aktive købereeller sælgere af seksuelle ydelser. Som tidligere nævnt forandrer Internettet sig heletiden. Ved at interviewe personer, der interviewtidspunktet brugte Internettet, håbedejeg, at jeg kunne få en så opdateret viden som muligt.13


Købere og sælgere af seksuelle ydelser udgør ingen måde en homogen gruppe. Densamlede gruppe af interviewpersoner opdeler sig snarere i et antal heterogene undergrupper.Eksempel forskelligheder kan være: Antal år i prostitution. Antal år medkundeerfaring. Årsager til prostitution. Årsager til at købe seksuelle ydelser mv.Hver enkel person der har indvilliget i at lade sig interview til denne undersøgelse, vilvære repræsentant for netop hans eller hendes helt personlige version af, hvordan Internettetbliver benyttet. Frem for at nå frem til ligheder, har målet været at beskrive såmange forskellige erfaringer med Internettet som muligt.FormålI denne undersøgelse har hensigten ikke været at dykke ned i interviewpersonernes privateliv og erfaringer. Sagt lidt firkantet, har den enkelte køber eller sælger ikke interesseretmig. Når jeg har ønsket at interview kunder og prostituerede, har det været for at”bruge” dem som informanter om Internettets muligheder og begrænsninger. Formåletmed interviewene har altså været at få del i den viden som disse personer besidder.MetodeovervejelserDer kan knytte sig en række metodiske problemstillinger til brugen af interview. Interviewenei denne undersøgelse var tilrettelagt som halvstrukturede telefon- og chatinterviews.Formålet var at indhente konkrete faktuelle oplysninger. Interviewpersonerne varinformanter. De blev bedt om at dele deres viden om køb og salg af sex Internettet.Da jeg kun i meget begrænset omfang har spurgt ind til individuelle holdninger og meninger,må indholdet antages at være ganske pænt renset for personlige tolkninger ogvurderinger. Jeg mener at de oplysninger og den viden jeg har fået, i stor udstrækningafspejler virkeligheden.Samtidig er det nødvendigt at nævne, at når interviewpersonerne deler ud af deres videnom prostitution Internettet, så er det ikke nødvendigvis den fulde sandhed. Det derbliver fortalt er udtryk for et begrænset antal personers erfaringer og oplevelser.Interviewpersonerne har i nogle tilfælde været særlige ivrige efter at give mig det, somde troede jeg gerne ville have. Det oplevede jeg især, når jeg interviewede prostitutionskunder,som jeg havde fået kontakt til via en bestemt netportal 11 . Det virkede somom kunderne generelt gjorde sig ekstra umage for at give mig så mange informationersom muligt.Der indgår formentligt ikke deciderede usandheder i interviewene, men jeg tror dog, atpersonerne af og til har valgt at fortælle en ”god historie” frem for helt faktuelt at gengive,hvad der virkelig skete. En problematik som ikke er usædvanlig, når man brugerinterviewmetoden til indsamling af viden (Hughes & Månsson, 1988).11 Indgangssted til Internettet, der behandler mange emner og hvor de funktioner man jævnligt benytter, ersamlet. Fx Opasia (TeleDanmark), Wanadoo (Mobilix), Jubii, Yahoo, WorldOnline, SOL (ScandinaviaOnline) etc.14


I fremstillingen i del II har jeg så vidt muligt undgået at interviewpersonerne fremstårsom individer. Det har jeg gjort dels for at bevare den enkeltes fulde anonymitet, menselvfølgelig især fordi, det ikke har været formålet med denne undersøgelse, at beskriveenkeltpersoner.Formålet med undersøgelsen var at sætte fokus Internettet som sted for køb og salgaf seksuelle ydelser. Det er derfor Internettet som medie der er interessant, fremfor denenkelte person. Interviewpersonernes individuelle oplysninger vil derfor typisk blivekogt sammen, og fremstå i mere generelle termer.InterviewguidenFør jeg foretog det første interview udarbejdede jeg to interviewguider. Én til interviewmed kunder, og én til interview med prostituerede. Alle interview er gennemført medinterviewguide. Interviewguiden fungerede som huskeseddel samtidig med, at den varen hjælp til at strukturere interviewet. Interviewguiderne er vedlagt rapporten som I ogII.De to interviewguider er stort set struktureret ens. Efter nogle generelle afklarendespørgsmål – hvem er interviewpersonen, hvordan er kontakten skabt, hvordan/ hvorforegår interviewet – fulgte de tre hovedspørgsmål, som jeg med denne undersøgelseønskede at få besvaret:Hvor internettet indgår interviewpersonen i handel med sex?Jeg ønskede her informationer om, hvilke hjemmesider 12 , portaler, chat-rum den enkelteinterviewperson benyttede sig af for at købe eller sælge seksuelle ydelser.Hvordan bruges Internettet?Under dette spørgsmål forsøgte jeg at få mere konkrete informationer om, hvordanInternettet blev brugt af den enkelte. Jeg spurgte nærmere til, om Internettet blev brugtsom en reklamesøjle for seksuelle ydelser, eller om der blev tilbudt konkrete seksuelleydelser on-line. Jeg ønskede også at få indsigt i, om Internettets muligheder har givetplads til nye former for seksuelle ydelser.Hvordan går det til?Her bad jeg interviewpersonen være meget specifik. Jeg spurgte ind til, hvordan denkonkrete kontakt til køberen / sælgeren af seksuelle ydelser blev skab. Hvilken kontaktformder blev brugt, og hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontaktforegik.Rekruttering af personer til interview12 Websites; homepages; websteder; de steder Internettet, hvor en person eller et firma eller enorganisation har samlet en række informationer i form af tekst, fotos, grafik, lyde animationer m.v.Hjemmesider kan indeholde en enkelt eller flere hundrede sider.15


Der eksisterer ikke nogle databaser eller andre registre over prostitutionskunder og prostituerede.Derfor har jeg ikke haft nogen let tilgang til at få kontakt til interviewpersoner.Som tidligere nævnt er købere og sælgere af sex en gruppe som ikke ønsker at såtåbent frem. Det er der mange årsager til. Blandt andet ønsket om anonymitet og usynlighed.En stor del af mine ressourcer er blevet brugt til at udvikle metoder til at rekrutterepersoner til interviews. Det har været nødvendigt at være fantasifuld, for jeg kunnejo ikke følge nogle manualer for, hvordan man skaffede interviewpersoner.De metoder jeg har brugt for at finde personer til interviewene har været:- Direkte opsøgende virksomhed Internettet, hvor købere og sælgere af seksuelleydelser mødes- Gratisannoncering web-sides- Deltagelse i debatter InternettetInterviewsituationenInterviewene varede 15 - 45 minutter. Nogle af interviewene foregik efter aftale, såledesat enten de eller jeg ringede op. Andre interviewpersoner ringede blot uden foregåendeaftale, og interviewet blev udført umiddelbart i forlængelse heraf. Overfor de personerjeg har interviewet har jeg præsenteret mig med fulde navn og som medarbejder i PRO-Centret. Før interviewet har jeg kort fortalt lidt om PRO-Centrets arbejdsområder, samtformålet med interviewet.InterviewpersonerneDet var ikke forhånd sat krav til antal interviewpersoner. Det tidsrum, der var afsat tilopgaven, har været afgørende for, hvor mange interviewpersoner, der deltaget i undersøgelsen.Der har ikke været mulighed for at være særlig kritisk i udvalget af interviewpersonerne.Jeg har dog forsøgt at opnå en spredning i forhold til køn. Jeg havde også etønske om lige fordeling mellem købere og sælgere af seksuelle ydelser.I alt syv personer, tre kvinder og fire mænd, blev interviewet. Af disse syv personer vartre kunder (alle mænd) og fire prostituerede. Af de fire prostituerede var tre kvinder ogén mand.Interviewpersonerne har haft forskellige motiver for at medvirke i studiet. Nogle harmedvirket fordi de gerne ville bidrage med deres egen personlige historie. For andre hardet været vigtigt at være med til at sætte fokus området, ud fra en almen interesse imedvirke til at virke den generelle holdning til prostitution i samfundet.Flere af interviewpersonerne har selv taget kontakt til mig, og bedt om at være med iundersøgelsen. Andre gange har jeg måttet overbevise og overtale personerne til atmedvirke. I selve interviewsituationen har jeg ikke mærket nogen forskel engagementethos disse to grupper.16


FremstillingsformenAlle interviews er optaget bånd, og senere udskrevet delvis. Samtlige interviewpersonerhar indvilliget i at interviewet blev optaget. Der er sket en vis redigering ved udskrivningenaf interviewene fra bånd til skrift. Dels har jeg fjernet gentagelser og omstændeligeforklaringer, dels mine egne spørgsmål og kommentarer. Materialet er ogsåblevet ordnet, strammet og beskåret. Alt sammen for gøre fremstillingen så læsevenligog forståelig som mulig for læseren.Jeg har valgt at gøre brug af direkte citater fra interviewene, og fra min email-korrespondancemed kunder og prostituerede. Jeg håber at citaterne er med til at gøre fremstillingenmere levende. Citaterne bliver især brugt til at konkretisere og eksemplificerede områder jeg behandler. I enkelte tilfælde lader jeg citaterne ”tale selv”.17


Del II: Handel med sex InternettetTidligere undersøgelse, der har forsøgt at belyse prostitution Internettet, har fokuseret mand til mand prostitution. Altså kønshandel, hvor både køber og sælger ermænd.Denne undersøgelse skiller sig ud fra tidligere undersøgelser området, ved blandtandet ikke at fokusere , hvilket køn køberne og sælgerne er. Jeg belyser den handelmed sex der er mest af Internettet, og nøjes med at konstatere, at det er sexhandel,hvor køberen typisk er mand og sælgeren kvinde.Når man beskæftiger sig med et område, der er nyt, hele tiden forandrer sig, og er forholdsvisubeskrevet, må man begynde med at afdække og indsamle viden om området.Sagt en anden måde: Man må begynde for bunden, og forsøge at få besvaret nogethelt elementære spørgsmål:- hvad Internettet bruges til i forhold til køb og salg af seksuelle ydelser.- hvor handlen med sex foregår- hvordan det går til.Jeg har stillet spørgsmålene hvad, hvor og hvordan. Undersøgelsen er ikke problemsøgende,og derfor bliver spørgsmålet hvorfor sjældent stillet. Et spørgsmål som naturligtfølger i kølvandet en afdækkende rapport som denne ville nemlig være: Hvilke individuellekonsekvenser har køb og salg af sex over Internettet for den enkelte? En mereanalytisk og perspektiverede undersøgelse kunne være næste skridt.Undersøgelsen afgrænser sig til at dække det danske marked for salg af sex Internettet.I et medie som Internettet eksisterer landegrænser ikke. Derfor effektueres begrænsningenved at undersøgelsen kun indbefatter dansksprogede chat-rum, hjemmesider ogportaler.Undersøgelsens interviewguide indeholder spørgsmål til afdækning af de tre nævnteområder. Jeg har så vidt muligt forsøgt at berøre alle temaer i alle interviewene. Det erdog ikke altid lykkedes. Alligevel er der samlet set kun få blinde pletter. Hvad der ikkeblev belyst i et interview, blev belyst i et andet. Når jeg forsøger at svare de tre overordnedespørgsmål, skelner jeg ikke mellem om oplysningerne stammer fra telefoninterviews,chatinterviews, fra observationer eller andre fra andre af de kilder jeg harhentet informationer fra. Alt den viden jeg har indsamlet er smidt i en bunke. Det er denrodebunke jeg forsøger at strukturere i følgende fremstilling.Del II er inddelt i tre kapitler, og kan læses i sin helhed, men den kan også bruges somopslagsbog. Derfor de mange overskrifter, underoverskrifter og enkelte steder gentagelser.18


Endelig vil jeg endnu engang gøre opmærksom , at fremstillingen kun repræsentererinterviewpersonernes og informanternes oplevelser, erfaringer og meninger, som ikkenødvendigvis er hele sandheden.19


Kapitel I: Hvad bruges Internettet til?Formålet med kapitel I er at give læseren viden om, hvad Internettet bliver brugt til iforbindelse med køb og salg af seksuelle ydelser. Fremstillingen bygger den videnjeg har indsamlet via de metoder jeg har beskrevet i rapportens del I.Som jeg har nævnt tidligere, kan jeg kun beskrive det, som jeg har fået fortalt, eller detjeg selv har observeret. I kapitlet beskriver jeg derfor noget af det Internettet bliverbrugt til i første halvdel af år 2001, men jeg får ganske givet ikke alt med.ReklamepladsNår en vare skal sælges, er sælgeren som regel interesseret i, at varen er synlig for denpotentielle køber. I prostitution er varen der er til salg en given seksuelle ydelse. Denprimære reklameplads for sex til salg har tidligere været en formiddagsavis. Ifølge deprostituerede jeg har talt med, er der flere og flere der også bruger Internettet som reklameplads.En kvinder, der sælger sex siger, at hun bruger Internettet som reklamepladsfordi det er ”effektivt og billigt”. Ellen 13 , der har solgt sex i et år fortæller:Ellen, prostitueret: Jeg bruger Internettet en del. Internettet er Ekstra Bladetsforlængede arm. I dag er det nødvendigt at være Internettet. Faktisk tror jegdet er svært at etablere sig i dag som nystartet massagepige, hvis man ikke benyttersig af Internettet.Flere af mine informanter fortæller, at de ikke længere annoncerer i dagspressen, menudelukkende Internettet. Som regel angives prisen som den afgørende faktor for ikkeat bruge dagspressen. Det er ofte langt billigere at bruge Internettet som annonceringplads.Susan, prostitueret: Ekstra Bladet er for dyre, de er faktisk de største alfonser iDanmark med de priser de kræver for sølle tre linjer. Men deres monopol vil forsvindei takt med at nettet vokser, og det går stærkt. Jeg arbejdede et tidspunkt en massageklinik. Der brugte jeg Ekstra Bladet. Jeg brugte 1500 til 2000 kr.om ugen annoncer. Det er for vildt, men jeg havde ikke andre muligheder det tidspunkt. Nu bruger jeg ikke andet end Internettet. Vores site 14 er ganskegratis. Vi betaler for domænet 15 ikke andet. Det er vist 200 kr. hver 3. måned.En interviewperson mener, at det er godt for annoncørerne, at der ved Internettet erkommet et nyt annoncemarked. John fortæller:John: Ekstra Bladet har tidligere haft en magtbase. Hvis annoncørerne tidligereblev ekskluderet fra at annoncere der, havde de ikke andre muligheder. Sådan erdet ikke i dag, og sådan bliver det i endnu mindre grad i fremtiden.13 For at beskytte interviewpersonernes anonymitet er alle navne i fremstillingen fiktive.14 Hjemmeside; website.15 Inddelingssystem for Internet adresser. Gør at alle hjemmesideadresser bliver unikke.20


Men er der også andre fordele for den prostituerede ved at annoncere Internettet.Blandt andet at udenlandske kunder via deres computer kan få oplysninger om ”varen”der er til salg.Til forskel fra de traditionelle massageannoncer i dagspressen, har de prostituerede Internettet mulighed for at kombinere den skrevne tekst med billeder. De prostitueredejeg har talt med, fortæller alle, at det giver flere kunder, hvis man annoncerer med billeder.Ellen, prostitueret: De af os der annoncerer Internettet med billeder har flestkunder. Kunderne er meget kræsne. De vil vide hvad de køber, og det kan de jose billederne.Katja, prostitueret: Jeg synes det er rart at have et anonymt billede nettet. Påden måde kommer kun de kunder, der umiddelbart tænder min figur, og jegundgår måske uindfriede forventninger.En interviewperson, der står bag en portal der tilbyder reklameplads for prostituerede,siger, at ”de piger der annoncerer Internettet generelt har flere kunder end dem, derannoncerer i dagspressen”. Men samme interviewperson siger også, ”at pigerne nu læggerbilleder af sig selv ud til offentligheden, udelukkende fordi det er nødvendigt for atskaffe kunder. Konkurrencen er benhård”.Det er dog ikke alle der ønsker at benytte sig af muligheden for vise billeder. Ved atoffentliggøre billeder af ens ansigt eller kropsdele, bryder man noget af den diskretionog anonymitet som langt de fleste prostituerede ønsker at have. Ved at annoncere medbilleder Internettet bliver den prostitueret udstillet i en grad, der ikke er set tidligere.Alle med en computer kan i teorien sidde hjemme i stuen og studere (og nogle gangegenkende) den prostituerede. Så snart billeder er sat op Internettet er der mulighedfor at downloade 16 dem. Det giver risiko for misbrug. En af de prostituerede jeg har taltmed fortæller, at hun kender til flere tilfælde, hvor prostituerede er blevet udsat for afpresning.Blandt sælgerne og køberne af seksuelle ydelser er der enighed om, at det er en fordel atder er kommet alternativer til det traditionelle annonceringsmarked for massage-annoncer.Katja udtrykker det sådan:Katja, prostitueret: Risikoen når man annoncerer med billeder Internettet erjo, at man kan blive genkendt. Man må gøre op for og imod, men sikkert er det ihvert fald, at det kan betale sig, hvis man forstår at trække maven ind billederne.Det ser ud til, ud fra det interviewpersonerne fortæller, at branchen er blevet hårdere, ogden enkelte prostituerede er udsat for større synlighed i offentligheden.16 Nedtagning af data. Elektronisk overførsel fra en fil fra en on-line vært til ens egen computer.21


KontaktetableringFormålet for de prostituerede med at annoncere Internettet, er naturligvis at skabekontakt til køber. Men kontaktetablering mellem kunder og de prostituerede kan ogsåforegå andre måder, end blot ved annoncering. Flere af dem jeg har talt med fortællernetop, at de ved Internettet har fået nogle helt nye og effektive tekniske muligheder forhurtig, diskret og anonym kontakt.Mette er prostitueret, og bruge udelukkende Internettet til at få kontakt til kunder. Hunhar egen hjemmeside med billeder af sig selv. Mette opgiver en emailadresse sinhjemmeside, og det er ved at maile 17 med kunden, at kontakten skabes. Mette annonceredetidligere i en formiddagsavis. Men fordi kunden ikke havde mulighed for at vide,hvad der gemte sig bag annoncen, kom rigtig mange kunder forbi massageklinikken,hvor hun var, bare for at se ”giraffen”. Det oplevede Mette som ubehageligt. Hun fortællervidere:Mette, prostitueret: Nu kan de se billeder af mig min hjemmeside, og jeg kanmaile med dem før vi evt. mødes. Det skaber en meget mere seriøs kontakt, endnår en telefondame lirer den samme remse af. Tidligere havde vi ingen kontaktmed kunderne før vi stod ansigt til ansigt med dem. Nu har de i hvert fald set os.På den måde køber de ikke katten i sætten, og jeg bliver ikke udstillet som et andetdyr.Det ser ud til at prostituerede og kunder i mange tilfælde ser de samme fordele ved atbruge Internettet til kontaktetablering. Peter, der er kunde, fortæller:Peter, kunde: Før Internettet gik jeg ud og ringede dørene, og gik rundt ogkiggede indtil jeg fandt en der var interessant. Jeg kunne sagtens besøge 6-7 steder,hvor jeg ende med at måtte sige: Beklager, men kemien er ikke i orden. Detat Internettet er til gør, at jeg kan komme i kontakt med dem (de prostituerede)uden jeg behøver at møde op, og sidde og tale med dem, og derefter sige fra. Nukan jeg ”tale” med dem forhånd.En anden kunde, Henning, fortæller at han tidligere brugte Ekstra Bladet, men at han nukun bruger Internettet til at få kontakt til prostituerede. Han fortæller:Henning, kunde: Fordelen er, at du som kunde får flere oplysninger om den prostituerede.Du kan læse hvad de tilbyder, og se billeder. Det sparer tid. Det ermeget nemmere end tidligere. Det betyder til gengæld også at jeg er blevet merekritisk end jeg var før. Nu ved jeg, hvad jeg kan få.Kontaktetablering via Internettet giver kunden en større grad af anonymitet, end vedmere traditionelle 18 kontaktformer mellem kunder og prostituerede. Og fordi anonymitetenstår højt ønskelisten, mener de kunder jeg har talt med, at kontaktetablering viaInternettet vil blive mere og mere brugt i fremtiden.17 Sende og modtage emails med en anden person med en emailadresse.18 Kontakt direkte til den prostituerede gaden, i barer eller massageklinikker.22


For de prostituerede betyder de nye kontaktetableringsformer ikke nødvendigvis enstørre anonymitet. Den prostituerede giver sig ofte til kende via billeder. De får dermeden større synlighed overfor kunderne og andre. Noget der både har fordele og ulemperfor den enkelte prostituerede.Kontaktetableringen mellem kunder og prostituerede Internettet foregår mangeforskellige måder. I kapitel III beskriver jeg dette nærmere.NetværkInternettet har gjort det muligt at danne ”interesse-netværk” blandt kunder og prostituerede.Flere af interviewpersonerne fortæller, at det er en af de største positive forandringeri branchen de seneste år.Især kunderne benytter sig af, at de for første gang har fået mulighed for at ”tale” sammen.Som en af interviewpersonerne udtrykte det: ”Der foregår en kontakt kunderneimellem som aldrig er set før”. Og da kontakten til andre kunder kan foregår fra hjemmet,er det muligt at bevare anonymiteten. Deltagerne i netværket bestemmer jo selv omde vil opgive deres rigtige identitet. En kunde fortæller:Henrik, kunde: Jeg har aldrig tidligere haft mulighed for at have kontakt til andrekunder. Nu har kunder kontakt med hinanden. Vi chatter og mailer sammen, ognogen gange mødes vi også med hinanden og taler om tingene. Først chatter mansammen, og så senere udveksler man email-adresser. Hvis der er sympati kanman måske give sit telefonnummer, og sidste skridt bliver at mødes, når man ertryg ved hinanden. Så mødes man til en god middag, og snakker og hygger sig.Der findes forskellige grupper rundt omkring i landet. Der er slet ikke noget seksuelti det. Det er som gode venner at man mødes.Peter er også med i et kundenetværk, og fortæller her, hvad han bruger det til:Peter, kunde: Jeg taler meget med de andre mænd om deres erfaringer med pigerne,og vi mailer også sammen privat. Jeg skriver med 8-10 stykker mindst éneller to gange om måneden. Vi debatterer de oplevelser vi har haft med pigerne,men det kan også være andre temaer, som fx legalisering af prostitution. Jeg harogså mødtes med flere af mændene. Det bruger jeg det også til, altså til at tale omoplevelser vi har haft. Når vi mødes, kommer der flere detaljer frem, især om dedårlige oplevelser.Men også de prostituerede jeg har talt med har fundet sammen i netvært. Generelt er debegejstrede for muligheden for at møde ligesindede. En kvinde fortæller:Pia, prostitueret: For mit vedkommende får jeg meget ud af være Internettet.Noget af det mest givende ved at være har været, at vi piger har dannet et netværkomkring os selv og hinanden.Endelig er der også netværk der består af kunder og prostituerede. En kunde fortæller, atdet efterhånden er blevet sådan, at der er en kreds af kunder og prostituerede, der harlært hinanden at kende. Det har Pia også oplevet:23


Pia, prostitueret: Det andet som har en stor betydning er, at jeg er kommet istørre kontakt med den anden side – nemlig gæsten. Ved at være i kontakt medgæster over Internettet får jeg et indblik i hvad mine gæster, eller gæster i dethele taget tænker, føler og hvorfor de gør som de gør.Det ser ud til at netværkene stadig er begrænset til at omfatte brugere af nogle enkelteportaler. En kunde taler om, at der er ved at opstå en subkultur. Han mener det er en lillesubkultur for øjeblikket, men han tror den vil vokse i fremtiden.AnmeldelserEn helt ny mulighed, der har åbnet sig i forbindelse med Internettets udbredelse, er anmeldelseraf prostituerede. Anmeldelserne finder man hjemmesider, der som regel eroprettet til samme formål. Anmeldelserne er oftest skrevet af kunder, og kan værekommentarer der går den prostitueredes udseende, om selve kønshandlen, om serviceniveauet klinikken, om priserne osv.Alle kan i princippet skrive en anmeldelse. Det betyder at også de prostituerede selvskriver anmeldelser om sig selv, eller om hinanden. På den måde kan anmeldelsernefungere som skjulte reklamer eller miskreditering af andre prostituerede, hvor der eropstået fjendskaber.Interviewpersonerne fortæller at anmeldelserne har stor betydning. Både for dem derkøber og dem der sælger seksuelle ydelser. En prostitueret fortæller, at ”en positiv anmeldelse Internettet kan give rigtig mange kunder, og en negativ anmeldelse kanvære ødelæggende for ens ry og rygte”.Henrik, der regelmæssigt har købt sex i ca. 10 år fortæller:Henrik, kunde: Ved at læse anmeldelserne får man mere at vide om pigen. Anmeldelsernebetyder faktisk en del. Man gider jo ikke tage en pige, hvis man harlæst at hun ikke er spændende at besøge, fordi hun ikke engagerer sig. Hvorimodhvis der er en beskrivelse af en pige, hvor man får at vide, at hun godt gider atvære med, så har det da en betydningEn kunde fortæller, at han bruger anmeldelserne til at ”vælge de bedste piger”. Sammekunde mener at anmeldelserne Internettet giver et mere realistisk billede af den prostituerede,fremfor annoncerne i f.eks. dagspressen.Der er blandede meninger hos prostituerede og kunder om anmeldelserne. En kunde,Keld, fortæller her, hvad han mener anmeldelserne kan bruges til:Keld, kunde: Anmeldelserne, uanset om man kan lide den slags eller ej, har klartdemonstreret en mulighed for at finde ud af forhånd, hvilke piger, der har denafklarede holdning og har lyst til at levere en serviceydelse et højt professioneltplan i ordets bedste betydning.24


Peter har regelmæssigt købt sex siden han var i tyverne. Nu er han omkring de 50 år.Han skriver ofte anmeldelser, og er bevist om, at mange kunder udelukkende vælgerden prostituerede ud fra anmeldelserne. Han fortæller:Peter, kunde: Før jeg skriver noget dårligt om pigerne, skal det være virkeligtdårligt. Det er jo deres forretning, og de risikerer at miste en masse kunder. Mangår jo ikke tilbage til en fuser. Derfor er jeg lidt tilbageholdende med at hængepigerne ud.Det ser ud til, at anmeldelserne findes 2-3 portaler 19 Internettet. På disse sider erder til gengæld samlet flere hundrede anmeldelser af lige så mange forskellige prostituerede.Anmeldelsernes sprog og indhold varierer en del. Nogle beskriver de prostitueredesudseende, og den seksuelle akt i nærgående detaljer, andre har en mere diskret stil.Et eksempel en anmeldelse 20 :”Jeg var i går nede og besøge Mia hos vidunderpigerne (fiktivt navn ogsted). Det er et kanon flot sted, relativt nyt, men ret så lækkert indrettet.Jeg kom lidt for tidligt, og blev sat i ”baren” med en sodavand og fjernbetjeningentil Tv’et. Den eneste ulempe ved baren er, at man samtidigsidder i entreen, så det er et ret så dumt sted at skulle vente, når der kommerandre kunder. Kort tid efter blev jeg også vist ind i et af værelserne istedet for. Da Mia kom valgte jeg ½ time. Hun er en virkelig flot pige. Jegvil ikke gå i detaljer med hvad der foregik, kun sige, at hun alle mådervar en god oplevelsen. Hun havde den indlevelse og øjenkontakt, der betyderså meget. Hun er ud over at være mægtig fræk, også utrolig sød atsnakke med, med god tid, både før og efter. Alt i alt en virkelig god oplevelse”.Det ser ud til at de prostituerede ser anmeldelserne med blandende følelser. De ved,at en positiv anmeldelse giver betydelig flere kunder, end adskillige dyre annoncer.Samtidig giver anmeldelserne dem en følelse af at blive udstillet og bedømt en ubehageligmåde.Nye tilbud over InternettetIfølge interviewpersonerne / informanterne bliver der endnu ikke solgt seksuelle ydelserdirekte over Internettet. Men flere tror dog, at der sandsynligvis vil komme forskelligetilbud i fremtiden.Ellen, prostitueret: I USA er peep-show via web-cam 21 ved at blive mere ogmere almindeligt. Jeg er sikker , at telefonsex efterhånden bliver erstattet afweb-cam-sex.19 Bl.a. www.”logen”.dk og www.dreamgirl.dk20 Taget fra portalen www.”logen”.dk. 15.maj.200121 Kamera der er tilsluttet Internettet og typisk er fastgjort ens personlige pc´er. Kameraet gør det muligtat sende ”live” billeder til en anden bruger af Internettet.25


I yderkanten af hvad der handler om salg af seksuelle ydelser, finder man salg af personligeegendele. En prostitueret jeg har talt med tilbyder salg af trusser og strømper.Annoncen Intetnettet ser ud som følgende:Flere og flere vil åbenbart gerne købe mine trusser og derfor sælger jegdem nu i en begrænset periode. Mine trusser kan blive dine for dkr. 89,-inklusive forsendelse og et signeret billede af mig med trusserne . Minenylonstrømper kan ligeledes blive dine for 59,- inklusive forsendelse og etsigneret billede af mig med nylonstrømperne .Andre tilbud man kunne forestille sig vil blive tilbudt i fremtiden er: cyberspace-sex 22via chat og email, samt virtual-reality 23 sex.22Cyberspace: Betegnelse for det rum (space), hvor alt er muligt.23 Et tredimensionalt miljø eller ”rum” World Wide Web.26


Kapitel II: Hvor Internettet foregår det?I det foregående kapitel beskrev jeg noget af det, der foregår Internettet i relation tilkøb og salg af seksuelle ydelser. I dette kapitel vil jeg være mere konkret i forhold til,hvor Internettet det foregår.Selvom jeg vil forsøge at være mere specifik, vil jeg dog kun i begrænset omfang nævnekonkrete webadresser portaler, hjemmesider og chat-rum. Det er der primært to årsagertil: Dels ønsker jeg at varetage den enkelte kundes og prostitueredes anonymitet sågodt som muligt, dels opstår og udgår portaler og hjemmesider hele tiden. Det betyder,at de oplysninger jeg ville kunne give, sandsynligvis allerede ville være forældet nårdenne rapport bliver offentliggjort.Formålet med kapitlet er blandt andet at beskrive:- hvor Internettet de prostituerede annoncerer med deres ydelser,- hvor der sker kontaktetableringer mellem kunder og prostituerede,- hvor Internettet kunde- og prostitutionsnetværkene har deres mødesteder,- hvor anmeldelserne af de prostituerede findes.Prostitutionsrelateret virksomhed 24 foregår, som nævnt tidligere, via netportaler, privatehjemmesider, i chat-rum og via personlig elektronisk post. 25 Dette kapitel er opdelt i enrække underafsnit, hvor jeg forsøger at opsamle og systematisere den viden jeg har indsamlet.Det er svært at beskrive præcist, hvor Internettet, der foregår køb og salg af seksuelleydelser, samt kontaktetableringer mellem køber og sælger. Faktum er, at der foregårprostitutionsrelateret virksomhed mange steder Internettet, men at den hele tiderflytter sig og finder nye arenaer. I en periode er en portal, chat-rum eller hjemmesidemeget benyttet, hvorefter et nyt tilbud åbner, og prostitutionen flytter dertil. Jeg vil forsøgeat beskrive nogle af hovedtendenserne, som det ser ud i foråret 2001.PortalerPortalerne er Internettets markedsplads. Her findes et stort og varieret udbud af forskelligetilbud til brugerne af portalerne. Mens nogle portaler Internettet retter tilbuddenebredt ud til en stor målgruppe, er der en del portaler, der specialiserer sig i bestemte emner.Dermed bliver målgruppen indsnævret. Der findes i øjeblikket en lille håndfuldportaler, hvor målgruppen er prostitutionskunder og prostituerede.I de fleste af de portaler jeg er stødt under mine observationer Internettet, er detmuligt for prostituerede at annoncere med deres ydelser. Det gør de oftest ved at indlæggeen personlig profil i en database med andre prostituerede. Profilerne kan indeholdeoplysninger om ydelser, priser, fysiske data, telefonnumre, e-mailadresse mv.Nogle profiler viser også billeder af den prostituerede.24 Annoncering, kontaktetablering, anmeldelser af prostituerede, køb og salg af on-line ydelser mv.25 Dvs. e-mail.27


For kunderne bliver portalerne brugt til at få oplysninger om prostituerede. De kan læseprofilerne, og vælge de prostituerede ud, som de måtte være særligt interesserede i. Dedatabaser over prostituerede, der findes portalerne, giver kunderne mulighed for atsidde hjemme i stuen, og vælge og vrage mellem de forskellige udbydere af seksuelleydelser. Via netportalerne kan kunderne i ro og mag, og helt anonymt, se og vurdere denprostituerede, inden der eventuelt bliver taget kontakt til vedkommende.Portalerne er typisk oprettet af en eller flere personer. Det er ofte personer med særliginteresse for prostitutionsbranchen, måske fordi de selv er kunder eller prostituerede.Der kan dog også være andre årsager til oprette en portal, fx ønsket om at tjene noglehurtige penge.John er manden bag en netportal. Den blev oprettet i 1999, og ideen var at skabe enportal, hvor alle massageannoncer Internettet var samlet. John fortæller:John: Jeg indså hurtigt, at det ikke kunne lade sig gøre at få samling annoncerne.Internetannnoncemarkedet er for broget, og der er ingen sanktionsmulighederoverfor de annoncører, der ikke betaler regningerne. Der er for mange derprismæssigt konkurrer mod hinanden. I dag har vi måske 1/3 af markedet, og ca.20.00 hits om dagen portalen.John fortæller, at han har tabt omkring 200.000, kr. to år, den del af virksomheden,der beskæftiger sig med salg af annonceplads til prostituerede. John oplyser at forretningennu primært består af salg af pornofilm og sexlegetøj. Massageannoncernebruges til at få folk til at klikke sin ind portalen. Som et trækplaster for eventuellekunder til ”butikken”. John betragter i dag massageannoncerne mere som ”et underholdningselement”,end som noget han kan tjene penge .Generelt har portalerne svært ved at tjene penge. Der er stor indbyrdes konkurrence, ogdet betyder som regel billigere annonceplads til de prostituerede. Portalerne underbyderhinanden med attraktive priser og tilbud. Et eksempel en reklame for en anonymiseretportal er følgende:”yy.dk” er en del af ”xx.dk” konceptet, og alle annoncører i dette forum får vistderes annoncer både ”xx.dk” - Danmarks frækkeste mødested, samt her ”yy.dk”. Det koster 249,- kr. pr. måned at være annoncør i dette medie. Vi tilbyderden mest avancerede [vejviser] nettet, med mulighed for SMS-service,postboks, link til egen hjemmeside samt naturligvis den mest besøgte Escort &Massagechat i Danmark. Velkommen til - både som bruger eller annoncør.Flere af interviewpersonerne fortæller, at portalen www.”logen”.dk 26 (herefter kaldt“logen”) er en af de mest brugte og populære portaler. På “logen” har prostitutionskunderog prostituerede skabt en mødeplads, der af brugerne selv bliver betragtet som ”denmest seriøse Internettet”.26 Navnet ændret af diskretionshensyn.28


Personerne bag “logen” fortæller, at formålet er at skabe et sted, hvor kunder og prostitueredekan få kontakt til hinanden, for senere at mødes ”ude i virkeligheden”. Men“logen” bliver også brugt som et debatforum. Der er anmeldelser af prostituerede, ogkunder og prostituerede danner on-line netværk.Katja bruger “logen” en del. Hun fortæller:Katja, prostitueret: Det absolut største reklamested Internettet er “logen”. Detgode ved reklame via “logen” er også, at brugerne af logen er meget sandsynligekunder.Keld er en flittig bruger af “logen”. Han ”udvælger” udelukkende de prostituerede hanønsker at købe via “logen”. Keld fortæller:Keld, kunde: Jeg er bruger af “logen” og har været det en årrække. “logen” harfor mig betydet en mulighed for at foretage det rigtige valg med langt større sikkerhed.“Logen” har også betydet en mulighed for at være med til at fremkalde en debatomkring prostitution. Debatten har naturligvis været meget ensidig, fordi detetablerede Danmark og måske flertallet i befolkningen ikke har deltaget.“Logen” har været med til at højne den bedste del af branchen. Mere bevidste piger,mere bevidste kunder. Større gensidig respekt. Det er ikke uden grund, at pigerneher i spøg benævnes gudinder. Men “logen” har også medvirket til at skabeet netværk for mange af pigerne. Pigernes egen debatside har her haft stor betydning.Der findes naturligvis mange andre portaler, hvor prostituerede annoncerer med deresydelser. Men de fleste portaler er der udelukkende mulighed for envejskommunikation.Det er her “logen” skiller sig ud, idet der er mulighed for tovejskommunikation, ogdermed umiddelbar kontaktetablering i det øjeblik man er logget . De prostitueredesegen debatforum foregår dog i et lukket rum.HjemmesiderHjemmesiderne er den enkelte prostitueredes mulighed for at profilere sig optimalt.Oprettelse af en personlig hjemmeside giver den prostituerede maksimal reklame for deseksuelle ydelser, der er til salg. Nogle hjemmesider er simple med enkelte billeder ogen kort tekst, andre er professionelt lavet med avanceret grafik, mulighed for at se film,on-line bookning mv. .I nogle tilfælde går flere prostituerede sammen, og opretter en fælles hjemmeside, menoftest er hjemmesiderne oprettet af en enkel prostitueret.Den store forskel i forhold til profiler portalerne eller annoncer i dagspressen, er atmængden af oplysninger en personlig hjemmeside næsten er ubegrænset. Samtidigbestemmer den prostituerede selv, hvordan teksten skal lyde og hvilken billeder der skalvises. Der er desuden mulighed for umiddelbart at fjerne eller tilføje oplysninger.29


På nogle hjemmesider og portaler vil det være helt tydeligt, at der tilbydes seksuelleydelser for penge. På andre er det mere skjult.At oprette sin egen hjemmeside er ofte noget den prostituerede gør, når han/hun harprostitueret sig i nogen tid, og allerede har brugt andre annonceringsmuligheder. Katjafortæller:Katja, prostitueret: Jeg har været prostitueret i omkring 8 måneder. De første paruger annoncerede jeg kun i Ekstra Bladet. Dernæst fik jeg en annonce to forskelligenetportaler, og senest har jeg fået lavet min egen hjemmeside med billederog det hele. Der er omkring 70 besøgende pr. dag min hjemmeside.Efter at have betalt for annoncer i dagspressen og portaler Internettet, er det ikkeualmindeligt, at den prostituerede får lyst til selv at være herrer over egen hus. Susanannoncerede i Ekstra Bladet, og fortæller, at hun bruge omkring 1500-2000 kr. om ugen det. Om udgifterne til hjemmesiden fortæller hun:Susan, prostitueret: Min hjemmeside er ganske gratis. Jeg betaler for domænetikke andet. Det er vist 200 kr. hver 3. måned. Jeg har vel omkring 30.000-40.000hits 27 min hjemmesiden hver måned.For at få kunder til at klikke ind hjemmesiden, annoncerer de fleste prostituerede dogsideløbende i dagspressen eller portaler. På den måde sparer de prostituerede måske isidste ende ikke så meget. Dem jeg har interviewet fortæller også, at de tilmelder sigforskellige søgemaskiner Internettet, der så henviser til hjemmesiden, når der bliversøgt bestemte ord som f.eks. escort, massage, prostitution, købesex mv.Flere af dem jeg har interviewet fortæller, at deres personlige hjemmeside giver demflere kunder. Men det er dog ikke alle prostituerede, der har succes med deres hjemmeside.Martin sælger - eller rettere sagt forsøger at sælge - sex til kvinder. Han har haft sinegen hjemmesiden i ca. 6 måneder, og fortæller, at der har været 1400 hits den. Menhan har ikke fået en eneste henvendelse. Han fortæller:Martin, prostitueret: Jeg har spekuleret en del , hvorfor der ikke er nogen derhenvender sig. Det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Jeg har eksperimenteretmed at lave min hjemmeside lidt om. Jeg har sat prisen op og ned. Jeghar sat billeder . Men der er ikke rigtigt kommet noget resultat ud af det.Umiddelbart havde jeg en forestilling om, at Internettet var et perfekt sted forkvinder, for så kunne de i fred og ro kigge , hvad der var.Jeg tror nu snart jeg lukker og slukker igen. Det var så det. Så blev jeg så klog.Det se ud til, at de der har oprettet egen personlig hjemmeside, er personer med særligkendskab og interesse for computere og programmering. En mandlig prostitueret fortæller,at ” den eneste grund til at jeg gik ind i dette er, at jeg i mit civile liv er EDB27 Antal personer, der har klikket ind hjemmesiden.30


TPTPPT HyperPT IPTprogrammør, og jeg kan altså lave alt arbejdet selv”. En kvinde siger: ”Jeg er ret ferm til28htmlTPPT, audio/ video, så jeg har lavet det hele selv”.Flere af interviewpersonerne, både kunder og prostituerede, fortæller, at man som kundebør være meget kritisk overfor indholdet af hjemmesiderne. Søren, der sælger sex tilkvinder siger, at ”der findes en masse lort nettet, og en masse af hjemmesiderne erikke til at stole ”.Chat-rumChatrummere giver den prostituerede og kunden mulighed for at få den mest direkte oghurtige kontakt til hinanden Internettet. Chat kan sammenlignes med en telefonsamtale.Der er kontakt her og nu, og der kan foregå tovejs kommunikation. Det giver mulighederfor at aftale ydelse, tid og sted med det samme.Nogle prostituerede bruger udelukkende chat-rummene til få kontakt til kunder. Andrebruger chatten som et supplement til andre former for annoncering og kontaktetablering.En af de store fordele ved chat-rummene er, at det ikke kræver nogen forberedelse ellerventetid. Hverken for kunden eller den prostituerede. Chat-rummerne giver mulighedfor en spontanitet og ”her og nu oplevelser”. Som en kunde udtrykker det: ”I chat-rummenesamler man den prostituerede op, som stod hun gadehjørnet”.”I chat-rummet er sexsælgeren kun sælger i den periode, hvor han befinder sig i rummet,og mens han er sammen med kunden. Han bestemmer selv tidspunktet for, hvornårhan ønsker at sælge sex, og han er anonym. På den måde kan han udvise sexsælgendeadfærd uden at tage sig rollen som sexsælger”. (Bruun Larsen m.fl. 2000, s. 32).Men der er også andre muligheder ved chat-rummene end ”her og nu kontakt”. Nogle afde kunder jeg har talt med, fortæller, at chat-rummene har givet dem mulighed for at fåen dialog til prostituerede, som de aldrig har oplevet tidligere. Keld fortæller:Keld, kunde: Flere af de kvinder, jeg den måde har mødt, regner jeg i dag forsærdeles gode venner, som jeg også har kontakt med anden vis, og hvor vi hardet dejligt med helt andre emner end det, der bragte os sammen første gang.Chatten har sin store betydning her. Siden bliver det telefonsamtaler og mails,hvis det får lov at udvikle sig. Nogen af de, der benytter logen kan endda ses underprivate former. Det gælder i øvrigt også pigerne indbyrdes eller kunderneindbyrdes.Det er vanskelige at få et overblik over i hvilken chat-rum der foregår prostitution, oghvor meget prostitution, der foregår i rummene. Det kan der være mange grunde til:29• Chat-rummene kan vanskeligt lade sig overskue samtidigt.TP2829Text Markup Language. Det format web-sider skrives i.visse chat-rum kan der i perioder være logget flere tusinde brugere sammetidig.31


• I selve chat-rummet foregår chatten ofte skjult og er derfor umuligt at overvåge. Vedobservationer i chat-rummene er man kun i stand til at følge den synlige fælles chat,som udgør en mindre del af den aktivitet som der er inde i rummet.• Det er ikke muligt alene ud fra nicknames at afgøre om der er tale om potentielleprostituerede eller kunder.• Der er ofte gengangere i chat-rummene, forstået den måde at den samme er logget flere steder enten under det samme nickname eller under forskellige.• De fleste chat-rum er åbne for alle, men enkelte chat-rum kræver medlemskab, enbetalt adgangskode eller fx oprettelse af en brugerprofil.Noget tyder , at direkte kontaktetablering i chat-rum primært blive benyttet i prostitution,hvor både køber og sælger er mænd.EmailEmail-korrespondance mellem kunder og prostituerede bliver brugt mere og mere almindeligt.Interviewpersonerne fortæller, at de bruger email til kontaktetablering, tiltilbagemeldinger om gode/dårlige kønshandler, til bestilling af aftaler, til hilsner og ”entak for sidst”.Ofte opgiver den prostituerede sin email-adresse egen personlig hjemmeside, menemail-adresser kan også findes i prostitutionsannoncer i dagspressen eller i annoncer Internettet.Interviewpersonerne peger, at man som køber eller sælger via email nu kan føre endialog med hinanden, som der aldrig tidligere har været mulighed for. Dialogen kannaturligvis både finde sted før og efter selve kønshandlen.Peter, der er kunde fortæller:En kunder fortæller:Peter, kunde: Internettet er med til at fremme den dialog som i det lange løb kanvære svær for pigen. ”I gamle dage” havde ingen kontakt til pigen efter du havebesøgt hende klinikken. Men nu kan du få en dialog med hende chatten, ogdu kan også nogen gange få hendes private emailadresse, så du kan maile medhende privat. Jeg vil ikke sige, at det er et elskerindeforhold, men det begynder attendere derhen.Henning, kunde: Jeg mailer med pigerne, og også nogen gange med kunderne. Viudveksler erfaringer og fiduser via email.Katja, der er prostitueret fortæller, hvad hun bruger emails til, og hvilke erfaringer hunhar med at emaile med kunder:Katja, prostitueret: Lige siden min første annonce en netportal, har jeg haftemail-adresse, så jeg har kunne skrive med de potentielle kunder, der havdespørgsmål. Dengang modtag jeg omkring 2 emails om ugen, men jeg fandt hurtigtud af, at langt de fleste der skriver aldrig dukker op. De synes måske bare, at32


det er ophidsende at skrive til mig. Jeg tror kun det er 1 ud af 15 af de der skriver,der i sidste ende dukker.Under alle omstændigheder er det rart at have en email-adresse. De kunder derhar besøgt mig kan bagefter skrive til mig. Og det kan være både hyggeligt ogrart, hvis de skriver kort til mig om vores fælles oplevelse. Det er langt sværere,hvis de skulle gøre det ansigt til ansigt. Når enkelte kunder bliver decideret forelskedeog gentagende gange skriver lange mails, er det omvendt også nemmerefor mig at forklare mine intentioner via mail. På den både kan vi begge kommeud af de følelsesmæssige forviklinger med oprejst pande.Noget tyder dog , at det kun er et mindre antal kunder og prostituerede, der er brugeremails til kontaktetablering og vedvarende kontakt. Det er der flere årsager til:• Det er tidskrævende at skrive og svare emails. Specielt for den prostituerede, derkan modtage rigtig mange mails om dagen fra potentielle kunder.• Det er ikke ualmindeligt at der blandt både køber og sælger er et ønske om, at kontaktenbegrænser sig til selve kønshandlen.• Skrivning og læsning af emails kan være vanskeligt at passe ind i et liv, hvor familienmåske ikke kender til hvad der foregår.En negativ side ved brug af email og chat, som flere prostituerede gør opmærksom er, at der er risiko for at grænserne mellem prostituerede og kunder kommer til at flydemere og mere. Janni, der har prostitueret sig i 11 år siger, at ” fordi der er skabt mulighederfor at man kan chatte og maile sammen, bliver det sværere at skille privatliv fraprostitutionsliv.33


Kapitel III: Hvordan går det til?I dette sidste kapitel vil jeg beskriver nærmere, hvordan kontaktetableringen mellemkunder og prostituerede konkret foregår. Jeg vil give eksempler , hvordan overgangenfra den virtuelle til den reelle kontakt kan ske.De prostituerede og kunder jeg har talt med, fortælle at de i kontaktetableringen sætterdiskretion og anonymitet højt. De ønsker ofte samtidig at kontakten skal kunne ske hurtigt,og der skal ikke være nogen tvivl om, hvad kontakten går ud . Disse krav kanopfyldes gennem Internettet, og gør derfor Internettet til et oplagt kontaktsted mellemkøber og sælger.Hvordan mødet mellem kunden og den prostituerede foregår afhænger af om kontaktensker via chat, gennem en kontaktannonce, via en hjemmeside fra en prostitueret ellergennem email-kontakt.Kontakt i chat-rumDen hurtigste og mest direkte måde til kontaktetablering Internettet, sker i chatrummerne.Her kan man i løbet af kort tid have udvekslet telefonnumre, email-adresser,billeder, og sælgeren kan have oplyst om priser, ydelser, tid og sted. Jo hurtigere kontaktder ønskes, jo mere specifikt er det nick-navn der bliver brugt, så der ikke er nogeni tvivl om, hvad kontakten går ud 30 . Ofte vælger køber og sælger dog at kalde signoget mere anonymt som f.eks. et tilfældigt navn eller stedet hvor de opholder sig.Typisk chatter køber og sælger sammen 10-15 minutter inden der evt. bliver udvekslettelefonnumre. I denne første kontakt nærmer køber og sælger sig hinanden. Der blivertalt om udseende, ydelser og ønsker. Det bliver i det hele taget vurderet om man matchersammen. En kunde fortæller:Henrik, kunde: Nu foregår det mest den måde, at man lærer pigerne at kendeover chatten. Når man har pjattet og pjanket lidt der nogen gange, og man synesat man kender hinanden, er det noget lettere at få en kontakt, og aftale et møde.Det at man har mulighed for at være i kontakt med pigerne, og det at man føler atman kender dem før man besøger dem, giver nogle ekstra oplevelser. Den mulighedfandtes ikke tidligere.Hvis kontakten foregår mellem en mandlig kunde og en kvindelig prostitueret, og der erenighed om en aftale, får kunden som regel oplyst en adresse en massageklinik, somhan så kan besøge.Hvis både kunde og prostitueret er mænd, kan mødet foregår hos sælgeren, nogle gangehos køberen eller andre gange et anonymt sted som f.eks. en sexsauna, et offentligttoilet eller i en park.30 Fx ”Kvinde til salg” eller ”Søger escortkvinde nu”.34


Kontakt via personlig hjemmesideSker kontaktetableringen ved at kunden at har fundet frem til den prostitueredes egenpersonlige hjemmeside, er der flere muligheder for at nå frem til en endelig aftale. Kundenkan skrive tilbage til den prostituerede via den emailadresse der som regel er opgivet hjemmesiden. Herefter er det er op til den prostituerede at kontakte kunden. Enanden mulighed er, at kunden finder et telefonnummer i annoncen, som han kan ringetil.Ved at kontaktetableringen foregår over længere tid bliver der nogle gange både chattet,emailet og talt i telefon inden mødet finder sted. Henrik fortæller:Henrik, kunde: Man chatter sammen nogen gange, og finder ud af, hvor den gældendepige er. Derefter tjekker jeg pigens hjemmeside. På den måde ved jegjo en del om hende i forvejen. Så bliver vi enige om at komme en bestemt dag.Aftalerne foregår nogen gange over chatten, men også over mail.Det ser ud til at kontaktetablering via Internettet er en lidt mere langsommelig og tidskrævendeproces både for køber og sælger, end ved mere traditionelle kontaktformer.Til gengæld giver det større anonymitet for kunder, større fleksibilitet for både kunde ogprostitueret samt bedre mulighed for at lave det rigtige match. Det vil jeg se nærmere i næste afsnit.Fra virtuel til reel kontaktFor nogle kunder er forløbet frem til den endelige kontakt, hvor sexhandlen skal foregå,en vigtig del af ”spillet”. Flere af de kunder jeg har interviewet fortæller, at kontaktetableringsfasengerne må tage lang tid. Ved at have haft kontakt til den prostituerede forskellige måder før selve kønsakten, får kunden en oplevelse af ”at kende den prostitueredebedre”. Nogle kunder siger, at det gør ”det hele meget sjovere”.Henrik, prostitueret: Fordi vi har chattet og mailet sammen først, får selve mødeten anderledes hyggeligt præg. Netop fordi vi har en privat chat i forvejen, så erder en fortrolighed, som også viser sig, når man kommer som kunde. På denmåde tror jeg, at begge partner får mere ud af det.Et eksempel hvordan Internettet bliver brugt til at finde frem til ”den helt rigtige”oplevelse, kan et citat fra interviewet med Peter være med til at illustrere.Peter har været kunde i mange år, og tager aktiv del i debatter og kundenetværk via forskelligeportaler. På spørgsmålet om, hvordan har tager kontakt til prostituerede fortællerhan:Peter, kunde: Der er to måder. Det kommer an , om jeg køber blidt eller SM.Hvis jeg søger noget blidt, og jeg gerne vil finde en, som jeg ikke har væretsammen med før, så foregår det ved, at jeg har læst en anmeldelse af hende, ellerhar læst en annonce i Ekstra Bladet. Hvis hun har en hjemmeside, går jeg ind ogser den. Kigger billederne, og vurderer om det er noget der fysisk vil tændemig. Hvis hun er i det område hvor jeg bor, så kører jeg forbi en dag, og ser pigen,og så gør jeg op med mig selv, om jeg vil besøge hende næste gang hun er35


vagt. Derefter kan det da godt være, at jeg forsøger at finde hende chatten,og prøver at snakke lidt med hende. Så sender jeg hende et brev, og skriver, atjeg gerne vil bestille tid. For det er noget af det som jeg sætter højt, altså at jegikke bare kommer ind fra gaden. Jeg vil gerne bygge det op som om det er enlille date.Men når jeg er ude efter noget hårdt, så er det helt klart, at jeg er meget selektiv.Der spørger jeg mere de andre kunder, hvad de har oplevet, og jeg forsøger ogsåat få en dialog i gang med pigen. Jeg skriver til hende, og kommer med et oplægtil hende om, hvad jeg ønsker, og høre lidt om, hvad hendes grænser er. Jeg vilgerne have aftalen helt i orden, så vi ikke skal bruge tid det, når jeg kommerud til hende.Flere kunder fortæller, at de nye kontaktformer giver dem en ekstra dimension som deværdsætter. Det ser ud til at kunderne har en oplevelse af, at de lærer den prostitueredebedre at kende, og at de dermed ”får” mere ud af sexkøbet. De prostituerede derimodoplever ikke nødvendigvis den øgede kontakt som noget positivt. Det virker som omden tættere kontakt til kunden, er en nødvendighed for at nå frem til selve sexhandlen,snarere end et reelt ønske fra prostituerede.36


Opsummering og perspektiveringI denne rapport har jeg beskrevet, hvordan Internettet bliver brugt i forbindelse med købog salg af seksuelle ydelser, samt til kontaktetablering mellem køberen og sælgeren. Itre kapitler har jeg set nærmere hvad Internettet bruges til, hvor Internettet detforegår og hvordan kontaktetableringen foregår.Kapitel I: Hvad bruges Internettet til ?Undersøgelsen viser at der endnu ikke bliver solgt seksuelle ydelser direkte over Internetteti Danmark. Internettet bliver af kunder og prostituerede primært brugt som reklamepladsfor seksuelle ydelser, der konkret finder sted ”ude i det virkelige liv”.Prostituerede fortæller, at de ikke længere annoncerer i dagspressen, men udelukkende Internettet. Som regel angives prisen som den afgørende faktor for ikke at brugedagspressen. Det er ofte langt billigere at bruge Internettet som annonceringsplads.Det ser ud til at internettet har givet kunder og prostituerede nye muligheder for kontaktetableringer.Noget tyder , at de nye muligheder især giver kunden større grad afanonymitet, end ved mere traditionelle kontaktformer.Min undersøgelse viser, at Internettet har gjort det muligt at danne såkaldte interessenetværkblandt kunder og prostituerede. Flere af interviewpersonerne fortæller, at det eren af de største forandringer i branchen i de seneste år.Internettet bliver desuden brugt til at offentliggøre anmeldelser af prostituerede. Anmeldelserneer oftest skrevet af kunder, og kan være kommentarer, der går den prostitueredesudseende, selve kønshandlen, serviceniveauet klinikken, priser osv.Kapitel II: Hvor Internettet foregår det?I rapportens kapitel II har jeg beskrevet mere konkret, hvor Internettet køb og salg afseksuelle ydelser foregår. Observationer viser, at der nuværende tidspunkt findes enlille håndfuld af portaler, hvor målgruppen er prostitutionskunder og prostituerede.Typisk er der portalerne mulighed for at de prostituerede kan annoncere med deresydelser. Kunderne kan i databaser søge efter det de ønsker.Det ser ud til at bliver mere og mere almindeligt at oprette sin egen personlige hjemmesidesom prostitueret. At oprette personlig hjemmeside er ofte noget den prostitueredegør, efter nogen tid i branchen.Observationer viser, at der jævnligt sker kontaktetableringer mellem købere og sælgereaf seksuelle ydelser i chat-rum.Det virker som om email-korrespondance mellem kunder og prostituerede bliver brugtmere og mere. Interviewpersonerne fortæller, at de blandt andet bruger emails til kontaktetablering,til tilbagemeldinger kønshandlen og til bestilling af aftaler.37


Kapitel III: Hvordan går det til?Det ser ud til, at kontaktetablering via Internettet er en lidt mere langsommelig og tidskrævendeproces både for køber og sælger, end ved mere traditionelle kontaktformer.Kunder fortæller, at de nye kontaktformer giver dem en ekstra dimension som de værdsætter.Overgangen fra den virtuelle kontakt til selve kønshandlen kan ske ad flere trin. Derbliver i nogle tilfælde chattet, emailet, set billeder og talt i telefon inden der kommeren konkret aftale i stand.Sammenfattende må det konkluderes, at køb og salg af seksuelle ydelser Internetteter et broget marked, som kun vanskeligt lader sig beskrive. Jeg har i denne rapport forsøgtat vise noget af det der foregår, men rapporten giver langt fra det fulde billede. Sådanvil det med stor sandsynlighed altid være, når man har med et medie at gøre, derændrer og udvikler sig så hurtigt som Internettet.Der er de seneste år blevet rettet megen interesse og opmærksomhed Internettets muligheder.Men kun få har interesseret sig for den del af Internettet, hvor der handles medseksuelle ydelser.Det kan hænge sammen med, at der generelt sjældent er fokus kunders og prostitueredesvilkår. Årsagen til det kan være, at interessen først opstår, når nogen er parat til atstå frem, og sige at han eller hun er prostitutionskunde eller prostitueret.For at få opmærksomhed kræves altså, at kunder og prostituerede viser sig, og at andremennesker er parate til at se. Det er vanskeligt at forestille sig en gruppe af personer, derer mindre interesseret i at stå åbent frem end købere og sælgere af seksuelle ydelser. PåInternettet har kunder og prostituerede fundet sig det perfekte sted i forhold til anonymitetog diskretion, hvis det er det de ønsker. Samtidig er der dog også for denprostituerede både muligheder og risici forbundet med en synlighed, der sjældent er settidligere.PRO-Centret har via denne rapport bidraget til at øge kendskabet til køb og salg af seksuelleydelser Internettet. Men det er vurderingen, at der forsat er brug for større videnom området. En mere analytisk og perspektiverede undersøgelse kunne være næsteskridt. I et sådan studie vil det være naturligt at se nærmere , hvilken betydning Internettethar for prostitutionsbranchen generelt, samt hvilken konsekvenser Internettet harfor kunder og prostituerede individniveau.38


ReferencerBruun Larsen, L. m.fl.: Salg af sex mellem mænd Internettet. Københavns Universitet,Institut for folkesundhedsvidenskab, 2000.Cooper, A.: Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium. Cyberpsychologyand Behaviour, No 1, 1998.Dahl, A. m.fl.: Træk af den mandlige prostitution – en undersøgelse af den mandligeprostitution i København. København1990Hughes. J. & Månsson, S.A.: Kvalitativ sociologi. Studentlitteratur1988.Hughes, D.: Sex tours via the Internet. I: Agenda: A Journal about Women and Gender.No. 28, s. 71-76, 1996.Hughes, D.: The Internet and Sex Industries: Partners in Global Sexual Exploitation.Technology and Society Magazine, 2000.Krogager P.: Mandlig prostitution Internettet. Opsamling og evaluering 1.6.97 –31.7.00. PRO-Århus, 2000.Lane, F.: Obscene profits. The entrepreneurs of pornography in the cyber age. Routledge2000.Månsson, S.A.: Nätsex: Innebörder och konsekvenser av Internetanvändning försexuella syften. Projektskiss, Gøteborg 2001.Haansbæk, T. og Petersen, M.: Mænd sælger stadig sex til mænd, men prostitutionen erblevet mere usynlig. Årsberetning, PRO-Centret 1999.Haansbæk, T.: Afdækning af mandlig prostitution Internettet – en intern pilotundersøgelse.Ikke publiceret, PRO-Centret, 2000.Pedersen, F. og Heindorf, J.: Barprostitution? – en kortlægning af 13 strip-barer i København.PRO-Centret, 200039


BilagBilag I: Kunde-interviewguideGenerelt om interviewpersonen♦ Hvem er interviewpersonen?♦ Hvordan er kontakten skabt?♦ Hvordan / hvor foregår interviewet?♦1. Hvor internettet indgår ip i handel med sex?♦ Hvilke hjemmesider, portaler, chat-rum benyttes?2. Hvordan bruges Internettet?♦ Nye former for seksuelle ydelser?♦3. Hvordan går det til?♦ Hvordan er kontakten til sælgeren?♦ Hvilken kontaktform bruges der?♦ Hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontakt??40


Bilag II: Interviewguide til prostitueredeGenerelt om interviewpersonen♦ Hvem er interviewpersonen?♦ Hvordan er kontakten skabt?♦ Hvordan / hvor foregår interviewet?♦1. Hvor internettet indgår ip i handel med sex?♦ Hvilke hjemmesider, portaler, chat-rum benyttes?2. Hvordan bruges Internettet?♦ Bruges Internettet som reklamesøjle eller tilbydes der konkrete seksuelle ydelser online?♦ Hvad handles der med?♦ Nye former for seksuelle ydelser?♦3. Hvordan går det til?♦ Hvordan er kontakten til køberen?♦ Hvilken kontaktform bruges der?♦ Hvordan er overgangen fra virtuelle kontakt til reelle kontakt♦ ??41


Bilag III On-line interview med kvindelig prostitueretOn-line interviewet er foretaget i et chatrum Internettet.PRO-Centret: > undskyld, at jeg maser mig ind her - men jeg forsøger at blive lidtklogere , hvor Internettet der blive købt og solgt seksuelle ydelser. Er hernogle, der ved noget?FEMINA & DOMINA: jer der er ansat der det institut , er der nogen af jer somselv har en baggrund som escort / massage ?Pro-Centret: > Nej.FEMINA & DOMINA: > det tænkte jeg nok , hvad er jeres formål. Hvem er det Iskal redde ?Pro-Centret: > vi er et formidlings-, videns- og rådgivningscenter - vi ønsker langtfra at redde nogle, alle må jo selvfølgelig bestemme, hvad de selv gør, men hvis derer nogle mænd eller kvinder der har brug for hjælp, så er vi derFEMINA & DOMINA: > hjælp til hvad ????Pro-Centret: > > det bestemmer den prostituerede selv -FEMINA & DOMINA: > hvordan man yder sex under forskellige former ? - altså f.eksomgang med kunder?Pro-Centret: > ja, det kunne være en ting, man kunne have brug for at tale mednogle omFEMINA & DOMINA: > det taler vi da om indbyrdes , langt de fleste af os kenderhinanden og ses privatPro-Centret: > men jeg tror ikke, at det er alle, der er så heldige som Jer - jeg ved,at der er mange, der ikke deler deres "sex-salg" med andrePrivat fra FEMINA & DOMINA: > måske, men dele sine tanker med en som ikke selvhar været escort / massage er måske lidt akavt. Erfaring er ud fra mit synspunkt envæsentlig ting hvis man skal rådgivePro-Centret: > ok - jeg forstår hvad du mener, men vi er jo professionelle folkherinde, der alle ved rigtigt meget om områdetFEMINA & DOMINA: > Nå men arbejder I at få lovliggjort det ! Vi er mange somgerne vil betale skat og stå i fagforening.Pro-Centret: > I kan sagtens betale skat og moms som det er nu- men du har ret,det er ikke muligt at melde sig i en fagforening. Hvorfor ville det egentligt være en42


fordel for dig?Privat fra FEMINA & DOMINA: > fordi jeg anser mit erhverv som lige så godt somalle andres , og vil naturligvis gerne yde mit bidrag til vores samfund uden at skullelave tåbelige " rengørings " firmaer. Vi snakker mange millioner kroner om året i dksom er sorte - rigtig mange. Vi snakker beskyttels penge til " visse " personer afpressing, tvang for nogle blaPro-Centret: > må jeg ikke lige have lov at spørge dig, om det er et ok sted atfinde kunder her chatten?FEMINA & DOMINA: > vi bruger ikke andet end det her , det gir nok kunder sammenmed vores website - www.wofs.dkPro-Centret: > I har altså ikke brugt andre chatte ?FEMINA & DOMINA: > nej det er ikke nødvendigt. Vores web bringer kunder frahele verdenNår de er i kbh. Det vi tilbyder er nok lidt specieltPro-Centret: > de der udenlandske kunder, hvor komme de typisk fra?FEMINA & DOMINA: > tja efter broen er åbnet er der en del svenskere, men ogsåUSA - UK Tyskland. Det er forretningsfolk besøg i kbh - melodi granprix giversikkert en delPro-Centret: > og dem ville du ikke kunne få fat , hvis I ikke var nettet?FEMINA & DOMINA: > de er helt sikkert ikke mulige at fange uden nettetPro-Centret: > så det er altså en fordel frem for at annoncere i f.eks. Ekstra BladetFEMINA & DOMINA: > Ekstra Bladet er for dyre - de er faktisk de største alfonser idk med de priser de kræver for sølle 3 linjer. Men det vil forsvinde i takt med atnettet vokser og det går stærkt. Jeg arbejdede et tidspunkt i øhenslagegade 3 -der brugte jeg Ekstra bladet. Jeg brugte 1500 til 2000 kr om ugen indlæg i EB.Det er for vildt , men jeg hade ikke andre muligheder det tidspunktPro-Centret: > Det var meget, men hvad bruger du nu om ugen? Hvad betaler I forjeres "aktiviteter" nettet?FEMINA & DOMINA: > vores site er ganske gratis - Vi betaler for domænet ikkeandet. Det er vist 200 kr hver 3 måned.Vi har vel omkring 30.000 - 40.000 hits vores site hver måned. Både fra dk menogså masser fra udlandet. Det er efter andres udsagn den mest informative s/msite i dk i det område - fotos - film etcPro-Centret: > Har I selv lavet siten - eller har I en "tekniker" ?FEMINA & DOMINA: den har jeg lavet jeg er ret ferm til html , audio / video. Jeglaver også sites til andre piger i branchen - fotografere dem og sådan. Jeg er iøvrigtFemina den lyshåret vores site.43


Pro-Centret: > men hvis du laver sider for andre piger, så må du jo vide en masseom, hvad der sælger og hvad der ikke gørFEMINA & DOMINA: > ja daPro-Centret: > Hvad gør du for at holde kunderne fast, når de nu har klikket ind sidenFEMINA & DOMINA: > det er de rene kilcher - blondiner store brydster – gggPro-Centret: > det lyder enkelt -FEMINA & DOMINA: > mænds sexuelle tankegang er ret ensidig - det handler bareom at fremhæve de enkelte pigers fordele. Det kan være ben numsen eller brysterne- eller de særlige ting som de tilbyder -Pro-Centret: > og så er du tilmeldt nogle søgemaskiner eller hvad?FEMINA & DOMINA: > ja voes site ligger alverdens søge maskiner - well næstenalle - der findes nogle som ikke vil have adult sites .Nettet er en stor ting og det vil blive større , det er en strørre opfindelse end hjuletPro-Centret: > ok - jeg tror hellere jeg må styre min nysgerrighed nuFEMINA & DOMINA: > okay -Pro-Centret: > tak fordi du gad bruge lidt tid - er det ok at jeg mailer til Jer, hvisjeg har flere spørgsmål, når jeg ser jeres sideFEMINA & DOMINA: > det kan du bare gøre ;o). Mailen er: femdom@wofs.dkPro-Centret: > tak, og hej for nu44


Bilag IV: Optælling af Ekstra Bladets massageannoncer.I løbet af 1997 begynder de første massageannoncer med henvisninger til egne hjemmesiderat dukke op i Ekstra Bladet.I december1999 deler Ekstra Bladet for første gang massageannoncerne op i to kategorier.Massageannoncer med henvisninger til hjemmesider bliver placeret i en rubrik medoverskriften ”Massage med Internet”. Massageannoncer uden henvisningen til hjemmesiderbliver placeret i ”Massage uden Internet”.Udviklingen i antallet af massageannoncer i rubrikkerne: Massage med Internetog Massage uden InternetJeg har optalt massageannoncer under rubrikkerne ”Massage med Internet” og ”Massageuden Internet” i perioden december 1999 til marts 2001. Annoncerne er optalt denanden torsdag i månederne marts, juni, september og december. Torsdag er valgt fordidet er den dag, hvor der er flest massageannoncer. Den anden torsdag i måneden ervalgt, fordi der ikke falder nogle Helligdage disse dage.Bemærk at antallet af massageannoncer ikke er lig med antal personer, der sælger sex.Samme person, massageklinik, escortbureau mv. kan optræde med flere forskellige annoncer.Modsat kan der være flere personer, der er gået sammen om en annonce.Torsdag den 9. december 1999Massage med Internet: 29Massage uden Internet: 480Torsdag den 9. marts 2000Massage med Internet: 28Massage uden Internet: 488Torsdag den 8. juni 2000Massage med Internet: 37Massage uden Internet: 483Torsdag den 14. september 2000Massage med Internet: 48Massage uden Internet: 463Torsdag den 14. december 2000Massage med Internet: 54Massage uden Internet: 466Torsdag den 8. marts 2001Massage med Internet: 52Massage uden Internet: 45845

More magazines by this user
Similar magazines