Statusrapport 1. juli - 30. juni 2003 - LOK forskningscenter - CBS

lok.cbs.dk

Statusrapport 1. juli - 30. juni 2003 - LOK forskningscenter - CBS

Statusrapport1. juli - 30. juni 2003LOK forskningscenterBlågårdsgade 23 B2200 København NTlf. 3815 3350Fax 3815 3635e-mail: lok@cbs.dkwww.lok.cbs.dk


ForordNærværende rapport udgør en status over de forskningsaktiviteter som er gennemført i LOKforskningscenter for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2003.Såfremt der er spørgsmål til dele i rapporten, kan der rettes henvendelse til de pågældende forskere ellertil undertegnede.Flemming PoulfeltProfessor30. juni 2003


IndholdsfortegnelseForord ............................................................................................................................................ 20. Executive Summary................................................................................................................... 41. LOK forskningscenter................................................................................................................ 42. LOK aktiviteter 2002 - 2003........................................................................................................ 6PERSONALE & REKRUTTERING............................................................................................................6KONFERENCER, SEMINARER, WORKSHOPS, PH.D. KURSER....................................................................6PH.D AFHANDLINGER ........................................................................................................................7PUBLICERING.....................................................................................................................................8FORMIDLING......................................................................................................................................8SAMARBEJDSPARTNERE.......................................................................................................................8WEBSITE ............................................................................................................................................8LEDELSE............................................................................................................................................8TEMA- OG CENTERLEDELSE ................................................................................................................93. LOK publikationer..................................................................................................................... 94. LOK aktiviteter og planer 2003 - 2004 ......................................................................................195. LOK forskningscenter - fremtidig overordnet tidsplan........................................................... 206. Økonomi ...................................................................................................................................217. Status og planer for de enkelte temaområder og projekter......................................................21TEMA 1: LEDELSE AF DE MENNESKELIGE RESSOURCER I SMV .......................................................21Status for projekt 1.1..................................................................................................................21Status for projekt 1.2..................................................................................................................25Status for projekt 1.3..................................................................................................................29TEMA 2: VIRKSOMHEDSFORANDRING OG FORNYELSE.....................................................................35Status for projekt 2.1..................................................................................................................35Status for projekt 2.2..................................................................................................................38Status for projekt 2.3..................................................................................................................40TEMA 3: INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP...............................................................................42Status for projekt 3.1..................................................................................................................43Status for projekt 3.2..................................................................................................................49Status for projekt 3.3..................................................................................................................52TEMA 4: VIRKSOMHEDERS ORGANISATION OG KOMPETENCEOPBYGNING I ETSAMARBEJDSPERSPEKTIV ................................................................................................................56Status for projekt 4.1..................................................................................................................56Status for projekt 4.2..................................................................................................................59Status for projekt 4.3..................................................................................................................63Status for projekt 4.4..................................................................................................................68TEMA 5: LEDELSE AF VIDENPROCESSER..........................................................................................70Status for projekt 5.1..................................................................................................................70Status for projekt 5.2..................................................................................................................75Bilag 1 .......................................................................................................................................... 78Bilag 2.......................................................................................................................................... 79


0. Executive SummaryDer har i 2002-2003 været en god produktivitet i LOK programmet og dets 15 forskningsprojekter.Forskningsprojekterne er nu så fremskredne, at mange spændende resultater begynder at dukke op.Nogle af projekterne er desuden ved at nå deres afslutning. Publiceringsaktiviteterne har derfor væretomfattende gennem året i relation til videnskabelige bidrag, men også i form af mereformidlingsmæssige bidrag til praksis. Dette kan fx. ses i den årlige LOK avis, som er en samlingmindre artikler om LOK's forskningsprojekter samt nogle uddybende kommentarer fra praksis.Den årlige forskningskonference i december 2002 blev på ny et godt samlingspunkt for en drøftelse afforskningsprojekterne foruden bidrag fra en række internationale indlægsholdere.LOK Programmets samarbejde med virksomheder og organisationer er fortsat og yderligere udviklet idet forløbne år til gavn for alle parter. På den årlige forskningskonference var repræsentanter fraorganisationerne inviteret til, sammen med LOK deltagerne, at diskutere hvordan indsatsen påformidlingsområdet kunne styrkes yderligere, hvilket resulterede i en række interessante tiltag.Forskningscentret vil for den kommende periode fortsætte og styrke sine aktiviteter både i en nationalog international kontekst. Fokus vil være på videnskabelige indsatser samtidig med, at der vil blivesatset yderligere på formidlingen af forskningsresultaterne både i forhold til praksis og undervisning.1. LOK forskningscenterLOK forskningscenter blev etableret pr. 1.juli 1999 på baggrund af en bevillingsskrivelse af 16.juni 1999fra programkomitéen for LOK under Forskningsstyrelsen.LOK forskningscenter er et netværkssamarbejde mellem forskere ved Handelshøjskolen i København,Aalborg Universitet, Handelshøjskolen i Århus og Syddansk Universitet. Centret er fysisk placeret påInstitut for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i København. Programmet omfatter viabevillingen 15 forskningsprojekter. I alt deltager omkring 50 forskere i programmet foruden en langrække virksomheder og organisationer.Forskningsprogrammet sigter på i et aktivt samspil med små og mellemstore virksomheder (SMV) atudvikle ny viden, der kan støtte disse virksomheder i deres arbejde med ledelsesmæssige ogorganisatoriske ændringer samt udviklingen af nye kompetencer, der er nødvendige for at kunne leveop til kravene i den videnbaserede internationale økonomi. Sigtet er derfor, at udvikle centret til at væreet nationalt omdrejningspunkt for indsigt og viden om ledelses-, organisations- ogkompetencespørgsmål i SMV. Samtidig er det intentionen at udvikle centret til at få en internationalreputation indenfor området.Forskningsprogrammet er bygget op over fem temaer, der hver omfatter en række projekter.4


Ledelse og udviklingaf de menneskeligeressourcerInnovation ogentrepreneurshipLedelseVirksomhedsforandringog fornyelseOrganisationKompetenceVirksomhedensorganisation ogkompetenceopbygningi et samarbejdsperspektivLedelse afvidensprocesserHvert tema koordineres af en temaleder. Disse fem samt centrets leder udgør programmetsledergruppe. Til programmet er knyttet en bestyrelse bestående af fem medlemmer udpeget afprogramkomitéen under Forskningsstyrelsen.De fem temaer med tilhørende projekter er:1 Ledelse og udvikling af menneskelige ressourcer i SMV1.1 Læringskultur og kompetenceudvikling1.2 Kulturel og etnisk forskellighed i videnbaserede SMV1.3 Samspillet mellem karriereudvikling, engagement og mobilitet i SMV2 Virksomhedsforandring og fornyelse2.1 Organisatorisk fornyelse2.2 Strategi, struktur og ledelse i SMV2.3 Gennemførelse af både radikale og små ændringer3 Innovation og entrepreneurship3.1 Sociale netværk og entrepreneurship3.2 Ledelse og kompetence i et entrepreneurperspektiv5


3.3 Produktinnovation, interaktiv læring og økonomiske resultater i danske virksomheder4 Virksomheders organisation og kompetenceopbygning i etsamarbejdsperspektiv4.1 Samarbejdsudvikling og konkurrenceevne4.2 Relationsudvikling og samarbejde i leverandørkæder4.3 Opbygning af internationale forbindelser blandt danske SMV4.4 Internationalisering og erhvervsnetværk – indvandrervirksomheder som case5 Ledelse af videnprocesser5.1 Ledelseskonsulenten som forandringsagent5.2 Ledelse og viden af små videnbaserede virksomheder2. LOK aktiviteter 2002 - 2003Perioden 2002-2003 har været kendetegnet ved, at alle forskningsprojekterne er meget fremskredneligesom mange af projekterne er ved at nå deres afslutning. Det betyder også, at projekterne begynderat give sig udslag i mere konkrete resultater.Blandt aktiviteterne i LOK forskningscenter skal nævnes følgende:Personale & rekrutteringMedarbejderne fra alle projekter og centret omfatter i dag:Professorer 12Lektorer 13Adjunkter 8Ph.d. studerende 14 heraf 6 LOK finansieredeForskningsassistenter 2Projektkoordinatorer 2Andet: 8Derudover har der været en vis afgang og tilgang til projekterne grundet almindelige personalemæssigeforhold. Således har nye stillinger andetsteds medført, at personer har forladt LOK projektet, hvorefterde pågældendes aktiviteter i LOK regi er blevet ændret. De mere specifikke personelementer fremgårunder de enkelte projekter.Konferencer, seminarer, workshops, ph.d. kurserDer er i årets løb afholdt en del konferencer, lokale seminarer og workshops, som det fremgår afnedenstående liste: Workshop: 12th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Koldingfjord Hotel, 16. – 18.august 2002. PhD kursus: Advanced Analysis of Networks, Syddansk Universitet, Kolding, 19. – 23. august 2002. Forskningsseminar om Entrepreneurship, Syddansk Universitet, Kolding 28. august 2002 Minikonference: Virksomheder i forandring, Aalborg Universitet, 4. november 2002. Konference: The 4th Triple Helix: Breaking Boundaries, Building Bridges, Handelshøjskolen iKøbenhavn, Lund Universitet, Sverige, 6. – 9. November 20026


Forskningskonference: Koldingfjord Hotel, 2. – 3. december 2002. Seminar for netværksanalytikere, Syddansk Universitet, Kolding, 18. december 2002. Seminar for netværksanalytikere, Syddansk Universitet, Kolding, 3. januar 2003 PhD kursus: Social Network Analysis, Syddansk Universitet, Kolding, 3. – 7. marts 2003. Konference: Knowledge Management – A Pit Stop. Handelshøjskolen i København, 5. marts 2003 Minikonference: Værdien af Mergers & Acquistions, 11. april 2003. Workshop i Dansk Industri: Innovative strategier og ledelse af vækst i små og mellemstore virksomheder,23. april 2003. Seminarserie: Organisatorisk Læring, Institut for Produktion, Aalborg Universitet, 2002-2003Den årlige forskningskonference, som fandt sted den 2.-3.december 2002 på Koldingfjord Hotel vedKolding, havde professor Ralph Stacey fra University of Hertfordshire i England som gæsteindleder.Han gav en indlevende og interessant præsentation af Complexity and Knowledge Processes. Derudover gavMagnus Aronsson, administrerende direktør i ESBRI (Entrepreneurship and Small Business ResearchInstitute) i Sverige sit bud på Building Bridges between Academia and the Broader Society. Desuden varrepræsentanter fra organisationerne Dansk Industri, Teknologisk Institut, Dansk Handel & Service ogLedernes Hovedorganisation inviteret til at deltage i en paneldiskussion med emnet formidling:Hvordan kan LOK styrke formidlingen til praksis? Det kom der mange konkrete forslag og ideer ud af,som der siden er arbejdet videre med.Som noget nyt blev der i år uddelt priser for Best paper, Best presentation og Best discussant. Derudoverbenyttede Civiløkonomerne lejligheden til at uddele priser for bedste artikel i 2002 i deres tidsskriftLedelse & Erhvervsøkonomi. I konferencen deltog i alt 62 personer og der blev præsenteret ogdiskuteret 20 papers fra LOK forskerne som senere blev samlet i LOK Proceedings 2002.LOK deltog også aktivt i organiseringen og afviklingen af konferencen The 4th Triple Helix: BreakingBoundaries, Building Bridges, med Handelshøjskolen i København og Lund Universitet i Sverige inovember 2002. LOK havde en særskilt session om Experiences from a Triple Helix Institution: The case ofLOK, a Danish Research Center.Ph.D afhandlingerDorthe Døjbak fra Syddansk Universitet forsvarede fredag d.17.januar 2003 sin afhandling med titlenAn Examination of the Relationship Between Executive Cognitive Orientation, Strategic Decision Making and FirmPerformance.Jesper Piihl har opnået den samfundsvidenskabelige PhD grad. Dette skete tirsdag den 4.februar 2003.Jesper Piihl har skrevet afhandling om Ledelseskoncepters rolle i organiseringsprocesser. Jesper Piihl er tilknyttetInstitut for Organisation & Ledelse samt Center for Småvirksomhedsforskning på Syddansk Universiteti Kolding og har tillige været aktiv i LOK regi.Sami Boutaiba fra Handelshøjskolen i København har afleveret afhandlingen: Becoming a company –Narrative temporalities in new start-ups d. 1. februar, 2003. Forsvaret finder sted d. 6. juni.Thomas Gulløv fra Syddansk Universitet har afleveret sin Ph.D.-afhandling d. 30. april 2003 med titlenOrganizational adaptation: An information processing perspective.Jeanette Lemmergaard, også fra Syddansk Universitet og fra samme projekt som Thomas Gulløv, harindleveret sin afhandling d. 30. april 2003 med titlen Tolerance for Ambiguity.7


PubliceringPubliceringskadencen har i årets løb været tilfredsstillende. Der er skrevet og publiceret en lang rækkekonfereneoplæg, 7 working papers, 10 artikler i internationale tidsskrifter, 6 artikler i nationaletidsskrifter, 43 bogkapitler og 7 bøger, aflevering af 5 PhD afhandlinger, hvoraf de to blev forsvaret istarten af året (se ovenfor), samt at der har været en rigtig god eksponering af LOK i medierne.I afsnit 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over LOK publikationer fra perioden 2002-2003.FormidlingLOK avisen nummer 2 udkom i januar 2003 og en stor del af oplaget på 10.000 eksemplarer er blevetflittigt distribueret af LOK forskerne, til de konferencer, der er blevet afholdt siden januar samt aforganisationerne; Bl.a. har Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Teknologisk Institut,Civiløkonomerne modtaget omkring 3500 eksemplarer til uddeling til deres medlemmer ogsamarbejdspartnere. Tidsskriftet Ledelse i dag vedlagde LOK avisen i deres nr. 1/2003. Avisen erdesuden distribueret til alle LOK samarbejdspartnere samt til Undervisningsministeriet, Økonomi- ogErhvervsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt tilBeskæftigelsesministeriet. Desuden er avisen blevet udleveret på konferencer, seminarer og hvor LOKforskere i øvrigt har deres gang. Eksponereringen er således rimelig bred.Det er vores indtryk, at også denne avis er blevet rigtigt godt modtaget. En evaluering af avisen er igang blandt en udvalgt gruppe af modtagerne og denne evaluering skal danne baggrund for den næsteLOK avis som vil udkomme til oktober 2003. Artikler fra LOK avisen bruges desuden som indspark tilaviser, tidsskrifter, sites og lignende således, at vi udnytter materialet mest muligt.Der har i årets løb været en del omtale i aviser og andre nyhedsorganer om programmet. Eksempelvishar vi i årets løb indsamlet i størrelsesordenen ca. 20 avisartikler og lignende der omtaler LOK, hvortilkommer andre udtalelser om LOK tematikker.SamarbejdspartnereDer har i beretningsperioden været jævnlige kontakter med programmets forskelligesamarbejdspartnere fx Dansk Industri (DI), Ledernes Hovedorganisation/Ledelse i Dag, , DanskHandel og Service (DHS), Civiløkonomerne og Teknologisk Institut både i forhold til de konkreteprojekter og i forhold til forskningscenteret. Specielt har organisationerne været involveret i forbindelsemed formidlingsaktiviteter, bl.a. ovennævnte konference, hvor de har udvist stor velvilje og iderigdom.Således har de været med til at promote både konferencer og LOK avisen aktivt. Desuden harrepræsentanter fra LOK programmet været involveret i en lang række af organisationernes aktiviteter iløbet af året.WebsiteFor at gøre LOK’s website endnu mere informationsrigt, brugervenligt og interaktivt, vil det gennemgåen mindre ansigtsløftning i månederne maj / juni 2003. Resultatet bliver en databaseløsning (sombygger videre på det nuværende indhold og design), som bliver let at vedligeholde og opdatere.LedelseDer har i årets løb været afholdt 2 møder i bestyrelsen, som består af direktør Jan Bendix, Jan Bendixa/s (formand), partner Tom Jacobsgaard, Dahl-Sørensen & Partners, professor Olav Spilling,Handelshøjskolen BI, Norge, professor John A. Christensen, Syddansk Universitet og lektor PeterKragh Jespersen, Aalborg Universitet.8


Tema- og centerledelseDe fem temaledere omfatter: professor Henrik Holt Larsen, HHK, professor Jens Ove Riis, AAU,professor John P. Ulhøi, HHÅ, professor Poul Rind Christensen, SDU og professor Mette Mønsted,HHK. Centerledelsen varetages af professor Flemming Poulfelt.Der har i perioden været afholdt 4 temaledermøder. Disse afholdes på skift på de enkelte institutioner.Internt i LOK regi udgives der et LOK nyhedsbrev (elektronisk)hver 3.-4. uge afhængig afnyhedsmængden. Sigtet hermed er at formidle informationer og nyheder af generel betydning for LOKforskere. Således informeres der blandt andet om konferencer, aktiviteter i LOK regi, publikationer , ogtemaledermøderne.For så vidt angår de mere specifikke forskningsaktiviteter knyttet til de enkelte projekter henvises der tilkapitel 7.3. LOK publikationerWorking papers:Andersen, P. H. & Skaates, M. A.. (2002) Validity in Cross-Cultural Research, Working Paper, The AarhusSchool of BusinessJanssens, M. & Steyaert, C. (2003) Theories of diversity within organisation studies: Debates and futuretrajectories. Special issue on Economic Growth and Innovation in Multicultural Environments.Nota di Lavoro, 14.Jensen, Sisse Siggaard (2003) De døde databaser og det levede nu – cases om videnprojekter og videndeling i ITvirksomheder. LOK Working Paper 1/2003, CBS, 42 s.Larsen, H.H. (2002) Four dualities in Career theory and practice – an exploratory model. Working paper, Institutfor Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, 2002.9Lorenzen, M. & Mahnke, V. 2002. Global strategy and the acquisition of local knowledge: How MNCs enterregional knowledge clusters. DRUID Working Paper 2002-8, Copenhagen Business School. (Sendt til reviewi Scandinavian Journal of Management).Neergaard, Helle (2003) The Impact of Social and Human Capital on New Venture Internationalization. LOKWorking Paper 3/2003.Madsen, A. S. & Ulhøi, J. P. (2002) The Innovator’s dilemma revisited: The Home Communication Concept(HCC). Working Paper 2002-2. Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus.Konferencepapers:Andersen, P. H. & Jesper Norus (2003): Entrepreneurship and distributed embedded routines a case from theBiotech sector, accepted for the Academy of Management Conference in Seattle (2003).Andersen, P. H. & Kumar R. (2002): How do emotions affect trust-building in buyer-supplier relationships?Presented at the EMAC May 2003.9


Andersen, P. H. & Christensen, P. R. (2002): Tapping global excellence in regional innovations systems: HowMNCs Acquire and disseminate knowledge from local suppliers. Bidrag til LOK Forskningskonference, KoldingFjord, LOK Proceedings, Vol. 1.Bager, T. & T. Schøtt (2002) Growth of young firms – determinants revealed by analysis of registries in Denmark.LOK konferencepapir, dec. 2002 (indleveres i omarbejdet form til Small Business Economics).Balle, F. & Larsen, H.H. & Hjalager, A.-M. (2002) Human Resource Management i små og mellemstorevirksomheder. LOK Proceedings 2002.Bang, Anne (2002) Konsulenten som bliven-kvinde og bliven-maskine og bliven-tiger og bliven-mus og, LOKkonferencen 2002.Boutaiba, Sami (2002) Killing time. Paper presented at the 2 nd Movement of EntrepreneurshipWorkshop, Esbri, Stockholm. May 23-26, 2002.Bøllingtoft, A. & Ulhøi, J. P. (2003) The networked business incubator: Leveraging entrepreneurial agency. Udvalgttil The Journal of Business Venturing Special Issue Conference, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy,NY, USA, 25.-27. april 2002.Christensen, K. S. (2002) Customer Oriented Knowledge Management: Experiences from an Internationally OrientedProject Based Organisation. Global Business and Technology Association, Rom, Italien, 25.-29. juni 2002,s. 228-243.Christensen, P. R. & Klyver K. (2002) Management Consulting in Small Firms – How does Interaction Work?Papers & Proceedings, vol. 2., pp. 344-364. RENT XVI, Research in Entrepreneurship and SmallBusiness, November 2002, Barcelona.Christensen, P. V. (2002) Work Values and Entrepreneurship. RENT XVI – Research in Entrepreneushipand Small Business, Barcelona, Spanien, 21.-22. november 2002.Christensen, P. V.; Madsen, H. & Neergaard, H. (2002) Entrepreneurship Research in Practice: Methodologicalissues. LOK Research Conference, Kolding, 2.-3. december 2002.Christensen, P. V.; Madsen, H. & Neergaard, H. (2003) Investigating High-Tech and Knowledge-IntensiveVentures: Methodological Issues. IECER (The Interdisciplinary European Conference on EntrepreneurshipResearch), University of Regensburg, Tyskland, 13.-14. februar 2003.Dahlgren, H. (2002) Industrial Network Dynamics: The Role of Sunk Costs. Paper præsenteret på DRUID’svinterkonference, 17.-19. januar 2002.Dahlgren, H. (2002) Networks, Information, and the Creation of Markets. Paper præsenteret på DRUID’sSommerkonference, 6.-8. juni 2002.Darmer, Per & Bøgetoft Christensen, Jens (2002) præsenterede paperet: Emerging Cultures in SmallEnterprises. LOK konference 2002.10


Darmer, Per & Boutaiba, Sami (2002) Organizational Culture Formation in Small Enterprises. Twoconstructivistic approaches. Paper presented at the Nordic Conference on Small Business Research, Kuopio,Finland, May 28-29, 2002.Darmer, Per (2002) The Roaring Silence – The Sound of Passion. Paper presented at the 16 th EGOSColloquium, Barcelona, 4-6 July, 2002.Darmer, Per (2002) Discoursing Feelings. Paper presented at the 5 th International Conference onOrganizational Discourse. London, July 24-26, 2002.Døjbak Dorthe, Lauridsen Jørgen, Lykke Jeanette & Hansen Mette.(2002). Er danske SME virksomhederrustede til fremtidens dynamiske omgivelser. I LOK Proceedings, Vol 1, 2002.Eriksen, Bo (2002) præsenterede artiklen Organizational learning in R&D intensive environments: Contributingprocesses and mechanisms ved konferencen “Organizing Processes of Building and Leveraging Knowledge”i Vedbæk 1.-2. november 2002 samt LOK Konferencen i Kolding 2.-3. December 2002.Eriksen, Bo (2002) præsenterede artiklen Adaptive Capacity: A Cognitive Perspective on Co-evolution vedkonferencen Strategic Management Society 22 nd annual international conference i Paris 22.-25.September 2002.Hjalager, A.M. (2003) Yuppies revisited – the importance of geography for the pursuing of career. Paper til RegionalStudies Associations konference, apr. 2003. (Også i review til Regional Studies).Husman, T. B. (2002) The Existence, Boundaries and Internal Organisation of Project Organisations. Paperpræsenteret på DRUID’s Winter Conference, 17.-19. januar, 2002.Husman, T. B. (2002) The Project Organisation and its Conditions in a New Economy, Paper præsenteret på the9 th ISS Conference, 28.-30. marts 2002.Husman, T. B. (2002) New Conditions in a New Economy? The Prosperity of the Project-Based Organisation.Paper præsenteret på DRUID’s Sommerkonference, 6.-8. Juni 2002.Lund, Reinhard (2002) The fit between HRM and creating Learning Organizations presented at LocNisWorkshop, Paris, April 19-20.Madsen, A. S. & Ulhøi, J. P. (2002) Managing radical innovation: The case of the Home Communication Concept.The 3rd International Symposium on Management of Technology and Innovation, Hangzhou, Kina,25.-27. oktober 2002.Mønsted, Mette (2002) Management and creation of meaning. Proceedings LOK konference 2.-3. december2002.Mønsted, Mette & Petersen, Nicoline Jacoby (2003) De-briefing and motivation of knowledge workers OKLCConference in Barcelona April 13.- 14. 2003 Proceedings CD-Rom 14 s.Mønsted, Mette (2003) Leadership Roles: De-briefing and motivation of knowledge workers. OLK Conference.Lancaster 28.5.-2.6. 2003. 16 s.11


Mønsted, Mette (2003) Project Management Roles and IT-knowledge Workers. EGOS conference track 33.July 2003 Copenhagen.Neergaard, H. (2003) The impact of social and human capital on new venture internationalization. BabsonKauffman Entrepreneurship Conference, Babson, USA, 4.-7. juni 2003.Poulfelt, Flemming (2002) Strategy in High-Growth SMEs - a qualitative study of six companies, LOKkonferencen 2002. Sammen med Michael Jessen Holm.Riis, Jens O. & Henrik Jørgensen (2002) Time Out: A means for initiating a strategic development process foroperations, i Proceedings of 4 th International CINet 2002 Conference on “Continuous Innovation inBusiness Processes and Networks”, Espoo, Finland, September 15-18, 2002Sornn-Friese, H. (2002) International Strategy and Learning through Cross-National Interfirm Linkages. Issues andEvidence for Internationally Operating SMEs. In LOK Proceedings 2002, Research Conference, Volume 1,December 2-3, 2002.Sornn-Friese, H. (2002) Factors of interfirm linkages influencing organizational adaptation in a firm: a conceptualframework and an empirical illustration of a Danish logistics firm. I integrating Regional and Global Initiatives in theLearning Society, Program & Abstracts for the 6th International Conference on Technology Policy andInnovation, Kyoto, Japan, August 12-15, 2002.Steyaert, C. & Hjorth, D. (2002) In the Museum of Last Things, Performance for the Conference on‘Art and Management’ at King’s college, 03 rd –5th September 2002, London.Steyaert, C. (2002) Entrepreneurship: In between what? On the Frontiers of Entrepreneurship Research, Keynote speech at Summer University on Entrepreneurship, 19 th –21st September 2002, Valence,France.Steyaert, C. (2002) Entrepreneurship as an effect: On entrepreneurship studies and social constructionism,Invited key-note speech at the conference on „Innovation, Creativity and Entrepreneurship“, 9-10 October 2002, Växjö, Sweden.Steyaert, C. (2002) The Frontiers of Entrepreneurship, Paper presented at the LOK AnnualConference, 2-3 December 2002, Kolding, Denmark.Steyaert, C. (2003) The prosaics of entrepreneurship: Narration, drama and conversation, Paper presented atthe track on „The drama of entrepreneurship“ at the EURAM-conference, 3-5 April 2003, Milan.Steyaert, C. (2003) The psychology of potential spaces, Paper presented at the EAWOP-conference, 15-17 May 2003, Lisbon.Sørensen, Bent Meier (2002) Warganization (together with Steffen Böhm), paper to be presented at thePlenary at the 19th Egos Colloquium, Copenhagen, Denmark, July 4-6.Sørensen, Bent Meier (2002) The Machinic Opera: the Refrain of the Social (together with Peter Lohmann),paper presented at ‘Organizational Politics and the Politics of Organizations’, the 18th EgosColloquium, Barcelona, Spain, July 4-6.12


Sørensen, Bent Meier (2002) Immaterial Labor and the Production of Subjectivity, paper presented at the LOKResearch Conference, Kolding, Denmark, Dec 2-3.Thejls Fischer, Marianne (2002) The self-description of a management consultant, LOK konferencen 2002.Ulhøi, J. P. & Elfring, T. (2003) High-tech and/or knowledge-intensive entrepreneurship: Lessons from theNetherlands and Denmark, udnævnt til 2nd Best Paper. 1st Conference on International Entrepreneurshipin a European Context, (CIEEC), Madrid, Spanien, 6.-8. marts 2003.Ulhøi, J. P. (2003) A Cross-Cultural Approach to Entrepreneurship. Strategic Management Society Mini-Conference (finalist til Best Paper Award), Buenos Aires, Argentina, 23.-25. marts 2003.Artikler i nationale tidsskrifter:Andersen, Torben (2002) Fra kontrol til læringskontrakt, i Ledelse i Dag, Nr. 51/Vinter 2002, 12. årgang,s. 468-72, København: Ledernes Hovedorganisation.Bang, Anne (2003) Hvor bliver effekten af i konsulentfaciliterede forandringsprojekter - Udvikling og forandring ellersimpel re-organisering? Fremsendt til Ledelse & Erhvervsøkonomi.Hjalager, A.M. Personalemobilitet og økonomisk performance i små og mellemstore virksomheder. Ledelse ogErhvervsøkono,i. (review modtaget, publiceres formodentlig i 2003 eller 2004)Poulfelt, Flemming (2002) Fokus på konsulenter – duer de? Børsens Ledelseshåndbøger 3/2002.Poulfelt, Flemming (2003) Brug af konsulenter – bestyrelsens rolle. Børsens Ledelseshåndbøger,Bestyrelseshåndbogen 1/2003.Sørensen, Bent Meier (2003) At smile på operationsbordet: den biopoliske entreprenør (together with AlexanderCarnera) in Distinktion, Special Issue on Empire, Number 6.Artikler i internationale tidsskrifter:Eriksen, Bo og Knudsen, Thorbjørn (2003) har udgivet artiklen Industry and firm level interactionImplications for profitability i Journal of Business Research 56 (2003) 191– 199.Gertsen, Frank & Jens O. Riis (2002) Continuous improvement and innovation, Guest Editors of a specialissue of Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 3, 2002.Larsen, H.H. (2002) Oticon: Unorthodox project-based management and careers in a “spaghetti organization”.Human Resource Planning, 2002, vol. 25.4, 30-37.Larsen, H.H. & Brewster, C. (2003) Line management responsibility for HRM: what is happening in Europe?Employee Relations, 2003, 25, 3, 228-244.Lorenzen, M. (2002) Trust, Ties, and Trade: Elements of a Theory of Coordination in Industrial Clusters,International Studies in Management and Organization, vol. 31, no. 4, Winter 2001-2002.Lorenzen, M. (2002) Clustering, Capabilities and Coordination, International Studies in Management andOrganization, vol. 31, no. 4, Winter 2001-2002.13


Lundvall, B.-Å., Andersen, E. S. and Sornn-Friese, H. (2002) Editorial. Research Policy, vol. 31: 185-190,2002.Obel, Børge, Burton Richard M. og Lauridsen Jørgen.(2002) Return on Assets from Situational andContingency Misfit. I Management Science, vol. 48, no. 11: 1461-1485, 2002.Steyaert, C. & Hjorth, D. (2002) ’Thou art a scholar; speak to it’ – Spaces of Speech’. In HumanRelations, 55(7): 767-797, 2002.Sørensen, Bent Meier (2003) Gilles Deleuze and the Intensification of Social Theory in ephemera. critical dialogueson organization, 3(1), www.ephemeraweb.orgBogkapitler:Andersen, Torben (2002) Kompetence og de menneskelige ressourcer – en lille virksomhed i den nye økonomi, iLOK-antologi, Handelshøjskolen i Kbh.Andersen, P. H. (2003) Hvordan Internettet ændrer forudsætningerne for fremtidens eksportformer,Eksporthåndbogen, Børsens virksomhedshåndbøger, 2003.Andersen, P. H. (2003) Using web communities to support relationship Involvement: The case of Coloplast, kommerI bog om danske virksomheders konkurrenceevne, Dansk Industri, i review til Industrial marketingmanagement.Andersen, P. H. (2002) E-forretningsmodeller efter dot.com. I: Virksomhedens internationale aktiviteter, 10.4,Børsens forlag, 2002.Bager, T. & Kristian Philipsen (under udgivelse): Påvirkes virksomheders overlevelse og vækst af lederes ogmedarbejderes uddannelse? Årsrapport 2002/2003, Center for Småvirksomhedsforskning.Boutaiba, Sami & Strandgaard Pedersen, Jesper (2003) Creating an MBA Identity – Between Field andOrganization. In Amdam, Kvålshaugen & Larsen (eds.): Inside the Business Schools, Abstrakt, Oslo,2003, pp. 197-218.Bukh, P. N. & Christensen, K. S. (2002) Activity based costing i den offentlige sektor? I: P. N. Bukh & S.Hildebrandt (red.), Offentlig Økonomistyring – Børsens Ledelseshåndbøger. København: Børsen.Bukh, P. N.; Christensen, K. S. & Mouritsen, J. (2003) Ny økonomi, ny teori og ny praksis? I: P. N. Bukh,K. S. Christensen & J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København: DJØFForlag.Bukh, P. N. & Ulhøi, J. P. (2002) Virksomhedens forretningsplan. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovations- ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 7.4. København: Børsen.Bukh, P. N. & Ulhøi, J. P. (2002) Organisationsudvikling: om at tage de rigtige initiativer og gennemføre dem. I: J.P. Ulhøi (red.), Innovations- og forandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 5. København:Børsen.14


Christensen, Jesper Lindgaard (2003) Effects on Innovation and Technological Competencies of Learning Processesbetween Firms and Knowledge Institutions, paper for book-workshop, + PIE-book; Christensen, J.L. &Tolsby, J. (eds.) Learning, Innovation, and Performance, xx-publishers, 2003.Christensen, Jesper Lindgaard (2003) Introduktion, forthcoming in PIE-book; Lund, R. et al (2003).Produktudvikling og Læring i Danske Virksomheder, Aalborg Universitetsforlag, 2003.Christensen, K. S. (2002) Innovation i videnledelsesperspektiv – del I. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovation ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 8.5. København: Børsen.Christensen, K. S. (2002) Innovation i videnledelsesperspektiv – del II. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovation ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 8.6. København: Børsen.Christensen, K. S. (2002) Perspektiv(er) på viden, videnledelse og videnledelsesstrategi. I: S. Hildebrandt og P. N.Bukh (red.), Offentlig Ledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 5.1. København: Børsen.Christensen, K. S. & Bang, H. K. (2003) Videnledelse i Crisplant. Kundeorienteret projektorganisation. I: P. N.Bukh, K. S. Christensen & J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København:DJØF Forlag.Christensen, K. S. & Bukh, P. N. (2003) Videnledelse – to perspektiver. I: P. N. Bukh, K. S. Christensen &J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København: DJØF Forlag.Christensen, P. R. (2003) International Entrepreneurship – a new concept and its research agenda. I: Creación deempresas Entrepreneurship, Manuals Economía, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei dePublicacions.Christensen, P. V. (2002) Arbejdsrelaterede værdier og holdninger. I: P. Gundelach (red.), Danskernes Værdier1981-1999, s. 116-140. København: Hans Reitzels Forlag.Christensen, P. V.; Madsen, H.; Neergaard, H. & Ulhøi, J. P. (2002) Entrepreneurship in high-tech andknowledge-intensive sectors. I: Frontiers for Entrepreneurship Research 2001. Babson College: KauffmanFoundation.Damgaard, T., Piihl, J. & Klyver K. (under udgivelse) The Dramas of Consulting and Counselling theEntrepreneur in Movement 2, Eds. D. Hjort and C. Steyart, ESBRI.Darmer, Per (2002) Passion i felt og forskning. I Kreiner & Scheuer (red.): Forskning i praksis. Nyt fraSamfundsvidenskaberne, København, 2002, s. 289-311.Evald, M. R. (2002) Corporate entrepreneurship feltet. Årsrapport 2001/2002, Center forSmåvirksomhedsforskning, s. 39-46.Evald, M. R.(2002) Når entrepreneurship udgør kernen i koncernens strategi – om corporate entrepreneurship i NKTkoncernen. Årsrapport 2001/2002, Center for Småvirksomhedsforskning, s. 47-54.Evald, M.R. (under udgivelse) Betydningen af ejerlederes vækstintentioner i mindre virksomheder (udgives iantologi om forandringsledelse, redigeret af professor Poul Rind Christensen)15


Foss, N. and Lorenzen, M. (2002) Analogy and the emergence of focal points: Some suggestions for bringingcognitive coordination into the theory of economic organization. I Nielsen (ed.): Uncertainty in Economic Decision-Making: Ambiguity, Mental Models and Institutions, Cheltenham: Edward Elgar.Hjorth, D., Johannisson, B. & Steyaert, C. (2003) Entrepreneurship as discourse and life style. In: B.Czarniawska & G. Sevon (eds), Northern Lights, Malmö: Liber – Abstract – CopenhagenBusiness School Press.Larsen, H.H (2002) Human Resource management i små og mellemstore virksomheder: Fata morgana eller sundfornuft? I Voxted, S. Den ledelsesmæssige udfordring i små og mellemstore virksomheder. Slagelse:Handelshøjskolecentret & Samfundslitteratur, 2002, s. 95-108.Larsen, H. H. (2002) Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. Kap. 1 i Larsen, H.H. & Svabo, C. (red).Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, s. 1-11, jf. ovenforLarsen, H.H. (2002) 23 lederes fortællinger om deres karrierer. I Larsen, H.H. & Svabo, C. (red). Fra kursus tilkompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, s. 255-270, jf.ovenfor.Lorenzen, M. (2002) Geografisk täthet är fortsatt av betydelse för ekonomisk tillväxt: Kundskapsekonomin ochrollen för företagskluster och städer. I G. Hallin m. fl. (eds.), En liten bok om tillväxt. Stockholm: SwedishInstitute for Growth Policy Studies.Lorenzen, M. and Foss, N. (2002) Cognitive coordination, institutions, and clusters: An exploratory discussion. IBrenner (ed.): The Influence of Co-operations, Networks and Institutions on Regional Innovation Systems,Cheltenham: Edward Elgar.Lund, Reinhard (2003) Om at forstå produktudviklingsforløb, paper til workshop, Aalborg 2003. Kommer iPIE-book; Lund, R. et al (2003) Produktudvikling og Læring i Danske Virksomheder, AalborgUniversitetsforlag, 2003.Lund, Reinhard (2002) Analyse af produktudvikling på to produktionsvirksomheder - set i et læringsperspektiv,KLIM Workshop 2002. Kommer i PIE-book; Lund, R. et al (2003) Produktudvikling og Læring i DanskeVirksomheder, Aalborg Universitetsforlag, 2003.Lund, Reinhard (2002) Some Danish experiences related to the organization of new product development. LOKkonferencebidrag, december 2002 (rewarded best conference paper). Forthcoming in PIE-book;Christensen, J.L. & Tolsby, J. (eds.) Learning, Innovation, and Performance, xx-publishers, 2003.Lundvall, B.-Å. & Christensen, Jesper L. (2003) Broadening the analysis of innovation systems competition,organizational change and employment dynamics in the Danish system, in Conceicao, P., Heitor, M., Lundvall, B.-Å. (eds.): Innovation, competence building, and social cohesion in Europe, Edward Elgar.Mønsted, Mette (2003) Uncertainty and Trust in small high tech firms. Genescà, Enric, David Urbano, J.L.Capelleras, C. Guallarte, J. Vergès (eds.) Creación de Empresas - Entrepreneurship, Homage to ProfessorJosé Maria Veciana Vergés. Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona 33. Bellaterra 2003 pp.603-615.16


Neergaard, H. (2003) The Proces of Entrepreneurship – a Managerial and Organisational Journey. I: C. Steyaert &D. Hjort (red.), New Movements of Entrepreneurship. London: Edward Elgar.Poulfelt, Flemming (2002) De gode råd - om nytten af konsulenter! I Kurt Klaudi Klausen & SteenHildebrandt. Hvad duer de til? Konsulenter i det offentlige. Børsens Forlag 2002.Poulfelt, Flemming & Petersen, Nicoline Jacoby (2002) Knowledge Management in Action: A Study ofKnowledge Management in Management Consultancies. In Anthony F. Buono (ed.) Knowledge and ValueDevelopment in Management Consulting. Research on Consulting Series 1, Information Age Publications Inc.Greenwich, CT. 2002.Riis, Jens O. (2002) Time Out, Chapter i ”Det er et spørgsmål om tid”, LOK Publication.Steyaert, C. & Janssens, M. (2003) Qualifying alterity. In: S. Leijon, R. Lillhanus & Gill Widell (eds).Reflecting Diversity: Viewpoints from Scandinavia. Gothenburg: BAS.Ulhøi, J. P. (2003) Den højteknologiske iværksætter er svær at sætte i bås. I: Regeringens videnstrategi – viden i vækst.Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Bøger:Bukh, P. N.; Christensen, K. S. & Mouritsen, J. (2003) Videnledelse: Et praksisfelt under etablering.København: DJØF Forlag.Larsen, H.H. & Svabo, C. (red). (2002) Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- ogØkonomforbundets Forlag, 2002.Larsen, H.H. (2003) Nye former for arbejdsorganisering. Rapport udarbejdet for det danske EUformandsskab(Beskæftigelsesministeriet). København: 2003. (Engelsk udgave: New forms of workorganisation).Leth, C., Hjalager, A.-M. & Larsen, H.H. (2003) Ledelsesudvikling i Danmark – politik og praksis, set medlederes øjne. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2003.Lundvall, B.-Å. (2002) Growth, Innovation and Social Cohesion: the Danish model, London: Elgar Publisher.Mønsted; Mette (2003) Strategic Networking of small high tech firms (forthcoming). Samfundslitteratur 2003Korrektur uge 19.Poulfelt, Flemming & Greiner, Larry (ed.)(2004) Advanced Management Consulting: Issues and Insights fromLeading Experts. San Francisco: Stanford University Press.Populærformidling:Andersen, Torben Kompetencer – kan vi leve med dem?, i SiE-bladet, nr. 1 (marts), s. 5-7.Andersen, Torben - Interview med Markedsføring, nr. 3 (marts): Vi netværker som aldrig før, af OleOxgren.Bager, T. (2002) Entrepreneurship og intrapreneurship – to sider af samme sag. Kompetencetillæg,Civiløkonomen, 18, 2002.17


Larsen, H.H., Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M, Leth, C. & Scheuer, S. (2002) Læring på jobbet – etoverblik. København: KL og KTO, 2002 63 sider.Larsen, H.H, Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M, Leth, C., Scheuer, S. & S. Thomsen (2002)Læring på jobbet – metoder og erfaringer. København: KL og KTO, 2002, 85 sider.Hjalager, A.-M. (2003) LederPejling. FTF-ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling. Marts 2003(Desuden har Henrik Holt Larsen skrevet ca. 10 kronikker og debatartikler til aviser og fagblade.)Mønsted, Mette (2002) Videndeling og viden om hvad vi ved. I FinansFokus. September 2002Mønsted, Mette (2002) Nye krav til ledere. Kommentar i dagbladet Dagen 24.10.2002.Mønsted, Mette (2003) Videnledelse. En artikel til Thomsons elektroniske forlags artikler. Februar 2003.Poulfelt, Flemming (2003) Videndeling med maner! Børsen 14. marts 2003. Sammen med Nicoline JacobyPetersen.Sørensen, Bent Meier (2002) Velkommen til virkelighedens ørken. En introduktion til Slavoj Zizek in LPFNyhedsbrev, 5(3).Sørensen, Bent Meier (2002) Argumenterne styrkes in Dagbladet Information, Nov 25.Derudover er en række af artiklerne fra LOK avisen 1/2003 blevet publiceret i følgende medier:Den er gal med Ledelsesstilen. Erhvervsbladet 25. februar 2003Fem ting der gør IT ledelse svær. Computerworld 24. januar 2003Små virksomheder – et job på vejen? Erhvervsbladet 10. april 2003Desuden har DI ’aftaget’ alle artiklerne som de vil bringe løbende på deres hjemmeside.Børsen planlægger at publicere Heterogene Netværk er mest effektive.Selve LOK avisen var omtalt og afbilledet i Civil Økonomerne samt Lederne i Marts NummeretAndet:Boutaiba, Sami (2003) Becoming a company – Narrative temporalities in new start-ups. Ph.d. afhandlingindleveret ved Handelshøjskolen I København, Institut for Organisation og Arbejdssociologi.Afhandlingen forsvares 6/6 – 2003.Christensen, P. R. (2002) Underleverandørers vækst gennem globalisering. Notat til Danmarks Eksportråd,Udenrigsministeriet, København.Christensen, P.R., Damgaard, T. et al. (2002) Leverandørsammenslutninger – Nøglen til styrket konkurrenceevne.Håndbog. Syddansk Universitet.18


Dahlgren, H. (2002) Contracts, Trust, and Inter-firm Networks: The Role of Sunk Cost as a CoordinationMechanism. Paper præsenteret på Ph.D.-kurset “Publishing in Business Administration” på CBS, 26.-28.november 2002.Darmer, Per (2002) har publiceret nedenstående tre cases i: Ole Steen Andersen (red): Organisationer iforandring. Ti cases fra private og offentlige virksomheder. Handelshøjskolens Forlag, København, 2002:Novo Nordisk – en virksomhed i udvikling (s. 77-122)Zentropa – i de gyldne palmers skær (s. 187-212).SAS – et turbulent flyselskab (s. 265-300)Døjbak Dorthe (2003) An Examination of the Relationship between Executive Cognitive Orientation, StrategicDecision Making, and Firm Performance. Ph.D afhandlingen er indleveret til Det SamfundsvidenskabligeFakultet, SDU.Eriksen, Bo & Knudsen, Thorbjørn & Obel, Børge (2003) har udarbejdet rapporten Uddannelse, job ogerhvervsudvikling på Fyn: Veje til et videnssamfund for Arbejdsmarkedsrådet på Fyn. Rapporten indeholderen undersøgelse af samspillet mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling på Fyn.Jensen, Sisse Siggaard (2003) Viden, identitet og avatarer. Position paper. EQUEL research project, 15 s.(work-in-progress).Lorenzen, M. (2002) Elephant Feet? MNC Acquisition of Knowledge and the Transformation of Regional GrowthDynamics. (Sendt til review i European Urban and Regional Studies).Lorenzen, M. and Frederiksen, L. (2002) Experimental Music: Product Innovation, Project Networks, andDynamic Capabilities in the Music Industry. (Sendt til review i Industry and Innovation)Lorenzen, M. and Maskell, P. (2002) The Cluster - and other Contemporary Forms of Market Organization.(Sendt til review i Urban Studies).Sornn-Friese, H. and Sørensen, J. S. (2002) Linkage Lock-in and Regional Economic Development: The Case ofthe Øresund Medi-Tech Plastic Industry. (Sendt til review i Entrepreneurship and Regional Development).Sørensen, Bent Meier – oversættelse (2003): At globalisere Deleuze og Guattari by Ian Buchanan, translatedfrom Globalising Deleuze and Guattari in Distinktion, Special Issue on Empire, Number 6.4. LOK aktiviteter og planer 2003 - 2004Individuelle projektaktiviteterFuld damp herpå både med hensyn til teori og empiri.Produktions- og publiceringsfokus. Styrket fokus på a) Højkvalitetsartikler til nationale/internationaletidsskrifter og b) formidlingsartikler.Tematiske workshopsAftales pr. tema. Der vil blive gennemført ca. to aktiviteter pr. tema - typisk en om foråret og en omefteråret.19


ForskningskonferenceDen årlige forskningskonference er planlagt til den 1.-2.december 2003 efter samme koncept somhidtil.KonferencerLOK forskere vil i løbet af 2003 deltage i en lang række danske, skandinaviske og internationalekonferencer indenfor programmets faglige felter.ForskningssymposiumDer overvejes et fælles symposium/konference med en eller flere andre aktører, hvis det skønnesopportunt. CIP i Ålborg har været på tale.FormidlingskonferenceMålet er 3 formidlingskonferencer i løbet af 2003 - to er allerede afholdt:LOK og Master of Knowledge Management på HHK har d. 5. marts afviklet en konference (med over400 deltagere) om Knowledge Management – A Pit Stop med Larry Prusak som key note speaker.LOK på HHK afholdt en minikonference d. 11. april med 150 deltagere og med professor TonyBuono til at tale om The Challenge of Mergers & Acquisitions Integrations.Den tredje formidlingskonference bliver i efteråret i forbindelse med udgivelsen af LOK avisen 2/2003og vil byde på både interne og eksterne oplægsholdere.I tilknytning til formidlingskonferencerne publiceres et "visitkort" (en faglig publikation, der kan væremere eller mindre omfattende).Ph.d. kursusCenter for Småvirksomhedsforskning på Syddansk Universitet afholdt et PhD kursus i Social NetworkAnalysis fra 3. – 7. marts 2003 med Thomas Schøtt som underviser.LOK formidlingsavisDen første for år 2003 udkom i januar. En ny påtænkes trykt i september/oktober 2003 samtidig meden konference, der portrætterer en del af artiklerne.BestyrelsesmøderTo møder: Et d. 2. december 2003 i forbindelse med forskningskonferencen i Middelfart og et i foråret2004.TemaledermøderDer forestilles 4 møder afhængig af behov.5. LOK forskningscenter - fremtidig overordnet tidsplanEn justeret tidsplan er vedlagt i bilag 1, og som det fremgår har enkelte af projekterne fået mulighed foren forlængelse til ind i første halvdel af 2004. Dette betyder, at LOK programmet løber ind i 2004.Forskningsstyrelsen har pr. telefon godkendt forlængelsen.20


6. ØkonomiDet samlede forbrug for 2002 blev på kr. 7.287.767,30, hvilket fremgår af bilag 2. Underforbruget iforhold til budgettet for 2002 på kr. 9.208.305 var på kr. 1.920.538. Beløbet er imidlertid disponeret ogvil blive anvendt på et senere tidspunkt. Afvigelserne mellem budget og forbrugstal skyldes mangeårsager såsom barsel, orlov, udskudte aktiviteter og manglende indlregning af undervisning.Det har også været nødvendigt at rebudgettere, både på de enkelte projekter og på centret som helhed.Herefter ser økonomien ud som følger:1999: 1.176.0882000: 6.118.2112001: 6.491.4572002: 7.287.7672003: 6.576.679 (budget)2004: 3.111.891 (budget)I alt: 30.748.680 (bevillingen)7. Status og planer for de enkelte temaområder og projekterTema 1: Ledelse af de menneskelige ressourcer i SMVTema 1 omfatter tre projekter, der alle falder inden for området Human Resource Management. Dettetema er vigtigt, idet virksomheder generelt bliver mere og mere videnintensive - og derfor afhængige afde menneskelige ressourcer. Hertil kommer, at den forskning og praksis, der knytter sig til små ogmellemstore virksomheder, er ret begrænset. De tre forskningsprojekter forsøger derfor at udvikle nyebegreber, modeller og praksisformer, som er anvendelige i disse virksomheder, og forskningen sker itæt samspil med praksis samt danske og internationaleforskningsnetværk.I alle tre projekter er der i årets løb sket en betydelig dataindsamling, teoretisk bearbejdning ogpubliceringsvirksomhed. Den ph.d.-studerende, der udgør kernen i projekt 1.1, har indleveret sinafhandling i foråret 2003. Projekt 1.2 har i perioden især udmærket sig ved publicering af videnskabeligeartikler. I projekt 1.3 er foretaget forskellige former for empirisk dataindsamling, og resultaterne herfraer formidlet i tidsskriftsartikler, bogkapitler og anvendelsesorienterede publikationer.Planerne for det kommende år rummer primært en yderligere bearbejdning af de indsamlede data,publicering i videnskabelige medier samt formidling til praktikere og offentligheden generelt. Endviderelægges der vægt på, at resultaterne af de tre projekter kan kanaliseres ind i undervisningen ved de højerelæreanstalter.Status for projekt 1.1Projekttitel: Læringskultur og kompetenceudvikling21


0. Executive SummaryProjekt 1.1 omhandler kulturdannelse i små virksomheder. Projektet har en righoldig empiri, somunderbygger projektets ide om, at organisationskultur er noget, som opstår i relationerne mellemindividerne både i og udenfor disse mindre virksomheder. Disse resultater sætter spørgsmålstegn vedden almindeligt udbredte opfattelse, at organisationskultur skabes af entreprenøren alene og alenebaseret på hans / hendes egne værdier.Projekt 1.1 arbejder videre med at videreudvikle empirisk baseret teori til at forstå dissekulturdannelsesprocesser i de mindre virksomheder. Dette sker med udgangspunkt i to tilgange, der erenige om, at kulturdannelse er processuelt, relationelt og situeret, samt at produktet spiller en stor rolle iprocessen i de undersøgte virksomheder. Desuden er der enighed om, at undersøgelser skal foretagesover et stykke tid for at kunne kapre kulturdannelsesprocessen. Forskellen mellem de to tilgange ligger ideres måde at analysere på og deres syn på tid og tidens betydning. Den ene tilgang anskuerorganisationskulturdannelse med udgangspunkt i narrativitet og tid. Denne tilgang er i periodenudviklet til ph.d. afhandlingen: Becoming a company – Narrative temporalities in new start-ups, somforsvares 6. juni i år. Den anden tilgang er stadig under udvikling, men forventes at fremstå som ensammenhængende teori i løbet af næste periode.Projekt 1.1 ser det som en styrke, at de to tilgange har og fortsat vil berige hinanden i den teoretiskevidereudvikling og gøre argumentationen mere robust. Det videre arbejder består udover den teoretiskevidereudvikling af kulturdannelse at bringe læring og kompetence ind i relation til disse måder at anskuekulturdannelse på.1. ProjektdataProjektet: Projektet undersøger sammenhængen mellem kultur, læring og kompetence i små- ogmellemstore virksomheder (SMV).Undersøgelsens primære formål er:- At udvikle empirisk baseret teori om disse tre begreber, deres dannelse, sammenhæng og udvikling iSMV. Dette sker dels ved at undersøge eksisterende SMV, men også at følge selvevirksomhedsdannelsen og dermed se, hvordan kultur, læring og kompetence opstår og udvikler sig ipraksis.Projektleder: Lektor, Per Darmer, HHK, IOAProjektdeltagere: Ph.d. studerende Sami Boutaiba, HHK, IOA (LOK ph.d. studerende)Adjunkt Jens Bøgetoft Christensen, Syddansk Universitet, KoldingOprindelig bevilling: 1.650.000Forbrug: 1999: 02000: 364.5392001: 462.0052002: 288.858Budget: 2003: 164.70022


2. StatusPer Darmer arbejder fortsat på projektet om de små virksomheder i den danske musik branche.Projektet har været i gang i nogle år (med varierende aktivitet). I øjeblikket udarbejdes artikler /konference papirer med forskellige vinkler vedrørende dette projekt, som er særdeles relevant forprojekt 1.1. Projektet ser blandt andet på kulturdannelsen i musikbranchens små virksomheder, samthvilke kompetencer disse har, og hvordan disse kompetencer adskiller sig fra de multinationalekoncerners kompetencer i den danske musikbranche.Ph.d. studerende Sami Boutaiba har afleveret sin ph.d. afhandling om kulturdannelse analyseret medudgangspunkt i narrativitet og tid.Afhandlingen er indstillet til forsvar. Forsvaret finder sted 6. juni 2003.Afhandlingens empiriske grundlag er to virksomheder inden for IT / konsulent branchen. De tovirksomheder er fulgt gennem en længere periode for at erhverve et indblik i processerne vedrørendenarrativitet og tid, hvilket tillige har givet et godt indblik i, hvordan kultur, og læring manifesterer sig ogudvikles.Jens Bøgetoft Christensen arbejder i øjeblikket dels med kulturbegrebet i et teoretisk perspektiv, delsmed sammenhængen mellem kultur og kompetence i et socialt konstruktivistisk perspektiv, og dettearbejde vil udmønte sig i artikler / konferencepapirer.B. Ph.D.-forløbets status (Sami Boutaiba)Fremdriften i Ph.D.-forløbet har været lige efter bogen.Afhandlingen:Becoming a company – Narrative temporalities in new start-upsblev afleveret, som planlagt, 1. februar, 2003.Bedømmelsesudvalget har indstillet afhandlingen til forsvar.Forsvaret finder sted 6. juni, 2003.3. Resultater og 4. publikationerDer er et vist overlap mellem projektets resultater og publikationer, så de to overskrifter er slåetsammen.LOK konference og konferencepapers:Sami Boutaiba, Jens Bøgetoft Christensen og Per Darmer deltog i LOK Forskningskonference,Kolding, 2-3 dec., 2002 og præsenterede nedenstående papers:Sami Boutaiba præsenterede ikke paper på konferencen på grund af færdiggørelsen af ovenståendeph.d. afhandling.Per Darmer & Jens Bøgetoft Christensen præsenterede paperet: Emerging Cultures in Small Enterprises.Sami Boutaiba (2002) Killing time. Paper presented at the 2 nd Movement of Entrepreneurship Workshop,Esbri, Stockholm. May 23-26, 2002.Per Darmer & Sami Boutaiba (2002) Organizational Culture Formation in Small Enterprises. Two constructivisticapproaches. Paper presented at the Nordic Conference on Small Business Research, Kuopio, Finland,May 28-29, 2002.23


Per Darmer (2002) The Roaring Silence – The Sound of Passion. Paper presented at the 16 th EGOSColloquium, Barcelona, 4-6 July, 2002.Per Darmer (2002) Discoursing Feelings. Paper presented at the 5 th International Conference onOrganizational Discourse. London, July 24-26, 2002.Bogkapitler:Per Darmer (2002) Passion i felt og forskning. I Kreiner & Scheuer (red.): Forskning i praksis. Nyt fraSamfundsvidenskaberne, København, 2002, s. 289-311.Sami Boutaiba & Jesper Strandgaard Pedersen (2003) Creating an MBA Identity – Between Field andOrganization. In Amdam, Kvålshaugen & Larsen (eds.): Inside the Business Schools, Abstrakt, Oslo, 2003,pp. 197-218.Andet:Afhandlinger:Sami Boutaiba (2003) Becoming a company – Narrative temporalities in new start-ups. Ph.d. afhandlingindleveret ved Handelshøjskolen I København, Institut for Organisation og Arbejdssociologi.Afhandlingen forsvares 6/6 – 2003.Cases:Per Darmer har publiceret nedenstående tre cases i: Ole Steen Andersen (red): Organisationer i forandring.Ti cases fra private og offentlige virksomheder. Handelshøjskolens Forlag, København, 2002.Novo Nordisk – en virksomhed i udvikling (s. 77-122)Zentropa – i de gyldne palmers skær (s. 187-212).SAS – et turbulent flyselskab (s. 265-300)På undervisningssiden er ideen:At bruge eksempler fra de små virksomheder i undervisning om kultur og læring.Dette er konkret sket ved, at et af casene fra Sami Boutaiba’s afhandling indgår som pensum på et cand.merc. valgfag (B111). Samt at sprede ideen om at skrive kandidatafhandlinger om små virksomheder, såder etableres et frugtbart miljø for dette i relation til projekt 1.1. Afhandlingerne kan så føre med sig, atde studerende udarbejder artikler med deres resultater og / eller cases om de små virksomheder, der harværet det empiriske grundlag for kandidatafhandlingerne.5. Andre formidlingsaktiviteterPer Darmer har i forskellige sammenhænge været interviewet til artikler i fagblade og dagblade (bl.a.:Mandag Morgen 3/2, 2003; Kvindernes Fagblad, oktober 2002; Dagbladet Politiken, 3/6, 2002;JPKøbenhavn,12/11, 2002 og Berlingske Tidende, 7/5, 2003).6. Plan for år 2003-2004Per Darmer fortsætter med at skrive og publicere artikler om de små virksomheder i musikbranchen -som konference-papers og / eller artikler i internationale tidsskrifter. På nuværende tidspunkt arbejdesmed artikler, som skal præsenteres på to forskellige konferencer i juli, 2003 (EGOS og CriticalManagement). Der arbejdes desuden hen imod en bogudgivelse om de små virksomheder imusikbranchen.24


Desuden arbejder Per Darmer og Jens Bøgetoft Christensen på et konferencepaper om kulturdannelse iSMV, som præsenteres på SCOS konferencen, juli, 2003. Hensigten er at videreudvikle dettekonferencepaper til en artikel.Jens Bøgetoft Christensen arbejder endvidere dels med en artikel, der diskuterer kulturbegrebet iforhold til forestillingen om et postmoderne arbejdsliv. Dels en teoretisk oversigtsartikel der medinspiration fra et ”becoming” ontologisk perspektiv retænker kulturbegrebet til et tredje begreb omkultur, så der fremstår en organisationskulturel triplex. Dels arbejdes der på en artikel omsammenhængen mellem kultur og kompetence.Sami Boutaiba arbejder på artikler i forlængelse af den indleverede ph.d. afhandling.Jens Bøgetoft Christensen, Sami Boutaiba og Per Darmer har desuden planer om at redigere en bog omorganisationskultur. Dette arbejde påbegyndes konkret i efteråret 2003Projektdeltagerne forventes desuden at deltage i diverse LOK konferncer.Formidlingsaktiviteter af anden karakter end videnskabelige artikler og konferencepapers opprioriteres.Blandt andet er det aftalt et møde i juni 2003, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af 1-2 artiklertil ”Ledelse i Dag”. Andre tiltag er under opsejling, men det er endnu for tidligt at løfte sløret for disse,da de ikke er konkret fastlagt p.t..Status for projekt 1.2Projekttitel: At organisere forskel: Innovation som socialt fænomen0. Executive SummaryFokusfeltet for dette projekt er produktionen af virkeligheden som en kreativ proces, analyseret via konkreteproduktionsprocesser, via kreative, sociale projekter, via teknologi, design og ’immaterielt arbejde’. Detsociale er i sin natur (sin ontologi) kreativt og innovativt.Der er dog også i det sociale felt etableret forskellige apparaturer der tilfangetager, kontrollerer ogødelægger disse innovative processer, og analysen af disse apparaturer/teknologier forbliver en centraldel af projektet.Specifikt for ph.d.-projektet er der sket væsentlige fremskridt. De konceptuelle udviklinger, der hardomineret projektets første periode er afløst af indsamling og analyse af empiriske cases.Yderligere har den ph.d.-studerende i dette projektår været Visiting Fellow på University of St Gallenhos projektlederen. Den ph.d.-studerende havde her ved en forelæsning lejlighed til at promovereprojektet internationalt.Projektlederen har primært arbejdet på at gøre den platform mere bæredygtig, hvorpå begrebet om denbiopolitiske entreprenør kan udvikles og undersøgt forbindelsen hertil mellem kreativitet,entreprenørship og forskel/forskellighed.Det er med glæde at projektet kan ’gentage’ fra sidste års rapport, at dets bærende vision om at bidragetil udviklingen af en ny, kreativ socialvidenskab, der gennemfører en ’affirmativ’ ell. bekræftende kritikbåde teoretisk og empirisk, med dette sidste projektår er kommet nærmere sin realisering.25


1. Projektdata- Projektet: Projekt 1.2 har som sin ontologiske grundantagelse, at entrepreneurship/innovation er etsocialt fænomen der skaber og former vores hverdag, og har derfor både politiske og etiskeimplikationer. Projektet hævder at et studie af entrepreneurship/innovation ikke kan forblive påvirksomhedsniveau, hvorfor dets forskningsdesign må indoptage sociale elementer på samfundsniveau.Synet på socialvidenskab som metode implicerer en totrins model: Den første er filosofisk i endeleuziansk betydning: at skabe nye begreber. Det andet trin er at undersøge, hvordan disse begreberkan berige forskningen i entrepreneurship/innovation som positioner i den samfundsmæssige diskurs,hvilket vil sige som den udtrykkes i en verdensintegreret kapitalisme.Med projektets sidste projektår er det begrebet om ’den biopolitiske entreprenør’ der fører projektet fradet værende til det tilblivende, fra essens til performance.Projektleder: Professor Chris SteyaertProjektdeltagere: Bent Meier Sørensen, ansvarlig for ph.d. projektet og en rådgivningsgruppe bestående afProf. Dr. Maddy Janssens, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium & Associate Prof. Dr. MartinFuglsang, LPF (CBS)Oprindelig bevilling: 1.302.000Forbrug: 1999: 28.7222000: 119.2792001: 347.0682002: 600.802Budget: 2003: 452.2802. StatusSpecifikt for ph.d.-projektet er der sket væsentlige fremskridt. De konceptuelle udviklinger, der hardomineret projektets første periode er afløst af indsamling og analyse af empiriske cases. Cases hvorLouiz, iværksættermiljø for kulturelle entreprenører, indgår, idet den ph.d.-studerende opholdt sig derfra november 2002 til januar 2003.I forbindelsen med dette arbejde er begrebet ’den biopolitiske entreprenør’ blevet udviklet. Detdesignerer en økonomisk-kulturel, det vil sige samfundsmæssig aktivitet, der sigter på at skabe andreforskelle end de, som er forudprogrammeret af en global kapitalisme, en markedsform hvor salgbarheder vigtigere end social produktivitet.Andre forelæsninger er givet ved kurser ved CBS, og den ph.d.-studerende har også været medarrangøraf et ph.d.-kursus ved CBS, hvor hans forskning udfyldte kursets sidste dag, og hvor centrale tekstdelefra afhandlingen blev diskuteret. Det har betydet etableringen af et konsistensplan for det tekstuelleudtryk, der falder i tre etaper: En problematisering, en produktion og en flugtlinie. Første delproblematiserer selve forestillingen om at social analyse udgår fra et problem. Denne problematiseringkontekstualiseres på marked/organisations-planet, og muligheden for en anden typesubjektivitetsproduktion undersøges.Anden del producerer derefter problemet ’innovation’ i tre forskellige empiriske miljøer:arbejdsformidlingen, Louiz og den biopolitiske entreprenør.Den afsluttende flugtlinie er et forsøg på at producere et plan for en social analytik som er ’glædelig’, enNietzscheansk ’fröliche Wissenschaft’.26


Projektlederen har arbejdet på at gøre den platform mere bæredygtig, hvorpå begrebet om denbiopolitiske entreprenør kan udvikles og undersøgt forbindelsen hertil mellem kreativitet,entreprenørship og forskel/forskellighed. Disse ideer om kreativitet og forskel er blevet udviklet iadskillige WP’ers, int. konferencer og int. bogudgivelser samt et særnummer. Disse aktiviteter kan sigesat understøtte og forankre de nye ideer fra ph.d.-projektet.3. ResultaterDe videnskabelige bidrag og deres formidling i perioden er redegjort for i publikationslisten og iformidlingsoversigten. Bidragene til virksomheder har primært været den ph.d.-studerendes aktivitet iiværksættermiljøet på Louiz, hvor han fra tid til anden indgik i netværk og rådgivning både med dekulturelle entreprenører og med ledelsen på stedet.Samtidigt har der været en solid indlejring i undervisningen af både projektlederen og den ph.d.-studerende af forskningen, både på bachelor, cand.merc. og PhD niveau.Generelt var 2002-2003 et meget produktivt akademisk år hvor en mængde ideer blev gennemarbejdet,og resultater herfra vil komme ud i det følgende, sidste år. Vi kan henvise til kommende bøger: ”NewMovements in Entrepreneurship” (eds. C. Steyaert & D. Hjorth, 2003, Edward Elgar), hvor også andreLOK-projekter er implicerede (projekt 3.1 & 4.4), og ”Narrative and discursive approaches ofentrepreneurship studies (Hjorth & Steyaert, 2004, Edward Elgar), med kap. fra 1,1 & 4.2 (foruden 1.2).Vi kan også referere til et særnummer om ”Entrepreneurship and Society” i Entrepreneurship and RegionalDevelopment.4. PublikationerWorking papers:Janssens, M. & Steyaert, C. (2003) Theories of diversity within organisation studies: Debates and futuretrajectories. Special issue on Economic Growth and Innovation in Multicultural Environments.Nota di Lavoro, 14.Konferencepapers:Steyaert, C. & Hjorth, D. (2002) In the Museum of Last Things, Performance for the Conference on‘Art and Management’ at King’s college, 03 rd –5th September 2002, London.Steyaert, C. (2002) Entrepreneurship: In between what? On the Frontiers of Entrepreneurship Research, Keynote speech at Summer University on Entrepreneurship, 19 th –21st September 2002, Valence,France.Steyaert, C. (2002) Entrepreneurship as an effect: On entrepreneurship studies and social constructionism,Invited key-note speech at the conference on „Innovation, Creativity and Entrepreneurship“, 9-10 October 2002, Växjö, Sweden.Steyaert, C. (2002) The Frontiers of Entrepreneurship, Paper presented at the LOK AnnualConference, 2-3 December 2002, Kolding, Denmark.Sørensen, Bent Meier (2002) The Machinic Opera: the Refrain of the Social (together with Peter Lohmann),paper presented at ‘Organizational Politics and the Politics of Organizations’, the 18th EgosColloquium, Barcelona, Spain, July 4-6.27


Sørensen, Bent Meier (2002) Immaterial Labor and the Production of Subjectivity, paper presented at the LOKResearch Conference, Kolding, Denmark, Dec 2-3.Steyaert, C. (2003) The prosaics of entrepreneurship: Narration, drama and conversation, Paper presented atthe track on „The drama of entrepreneurship“ at the EURAM-conference, 3-5 April 2003, Milan.Steyaert, C. (2003) The psychology of potential spaces, Paper presented at the EAWOP-conference, 15-17 May 2003, Lisbon.Sørensen, Bent Meier (2002) Warganization (together with Steffen Böhm), paper to be presented at thePlenary at the 19th Egos Colloquium, Copenhagen, Denmark, July 4-6.Artikler i nationale tidsskrifter:Sørensen, Bent Meier (2003) At smile på operationsbordet: den biopoliske entreprenør (together with AlexanderCarnera) in Distinktion, Special Issue on Empire, Number 6.Artikler i internationale tidsskrifter:Steyaert, C. & Hjorth, D. (2002) Thou art a scholar; speak to it’ – Spaces of Speech. In HumanRelations, 55(7): 767-797.Sørensen, Bent Meier (2003) Gilles Deleuze and the Intensification of Social Theor’ in ephemera. criticaldialogues on organization, 3(1), www.ephemeraweb.orgBogkapitler:Hjorth, D., Johannisson, B. & Steyaert, C. (2003) Entrepreneurship as discourse and life style. In: B.Czarniawska & G. Sevon (eds), Northern Lights, Malmö: Liber – Abstract – Copenhagen BusinessSchool Press.Steyaert, C. & Janssens, M. (2003) Qualifying alterity. In: S. Leijon, R. Lillhanus & Gill Widell (eds).Reflecting Diversity: Viewpoints from Scandinavia. Gothenburg: BAS.Populærformidling:Sørensen, Bent Meier (2002) Velkommen til virkelighedens ørken. En introduktion til Slavoj Zizek in LPF Nyt,5(3).Sørensen, Bent Meier (2002) Argumenterne styrkes in Dagbladet Information, Nov 25.Andet:Oversættelser af Bent Meier Sørensen (2003): At globalisere Deleuze og Guattari’ by Ian Buchanan, translatedfrom ‘Globalising Deleuze and Guattari’ in Distinktion, Special Issue on Empire, Number 6.5. Andre formidlingsaktiviteterSteyaert, C. & Janssens, M. (2002) Organisations Learning to speak Multi-voiced: Principles andillustrations, Seminar at the conference ‘Arbetskraftsförsörning och mångfald – lokalt till globalt’,02th September 2002, Gothenburg.Steyaert, C. & Dobers, P. (2002) Lecture on „Creative Cities“, ESTRAD-lectures-series, 8 October 2002,Stockholm.28


Steyaert, C. & Janssens, M. (2002) Lecture on Multivoiced Organizing, workshop for non-profitorganisations, 18 October 2002, Brussels.Sørensen, Bent Meier (2003) Den åbne kontorscene: Åbne kontorer og medarbejderne, interview in BerlingskeTidende, Feb 19.Sørensen, Bent Meier (2003) Pirat kopiering og organisationens kultur interview for an anti pirat-copyingcampaign, Copenhagen, Denmark.Sørensen, Bent Meier (2003) An Introduction to the Non-Fascist Life, lecture at University of St. Gallen.Sørensen, Bent Meier (2003) The Problematic: Gilles Deleuze and Social Analysis lecture at the Gilles DeleuzePh.D. course, May, Dept. of Management, Politics & Philosophy, Copenhagen Business School.6. Plan for år 2003-2004Projekt 1.2 har som hovedmål at færdiggøre ph.d.-projektet i 2003, hvorfor der i resten af året er indlagtophold på refugiet Klitgården samt endnu et visit til St. Gallen universitet. Til dette sidstnævnte opholder der knyttet formidling af resultater og metoder.Egentlige konferenceaktiviteter begrænser sig for den ph.d.-studerende til EGOS 2003, hvor han skalpræsentere et paper i plenary. Der er et mere ekstensivt program for projektlederen, der blandt andet erstream coordinator på EGOS 2003. Desuden skal han præsentere et paper i entrepreneurshipdivisionen ved the Academy of Management i Seattle (best paper proceedings) og være co-convenorved et All Academy symposium om ”democracy, diversity and dialogue”. I det kommende LOK-årforventer projektlederen at bidrage til den internationale formidling gennem bog publikationer oggennem en tredje Movements-workshop s.m. ESBRI, Stockholm.Status for projekt 1.3Projekttitel: Karriereudvikling i SMV0. Executive summaryProjektets tema er karriereudvikling i SMVs. Projektet har i beretningsåret udmærket sig ved et megetstort output:- 17 publikationer- samarbejde med et antal internationale forskernetværk, som studerer beslægtede temaer- 5 præsentationer ved konferencer- medlemskab af råd, nævn mv.- tilrettelæggelse af konferencer- to æresbevisninger- Ca 75 interviews og presseomtale i aviser, tidsskrifter og elektroniske medier.Dette er omtalt i det følgende – tillige med aktivitetsplan for det kommende år.29


1. ProjektdataProjektet: Projektet har til formål at udvikle et karrierebegreb, der harmonerer bedre med de specifikkekarakteristika og forudsætninger i SMVs end den traditionelle, hierarkiske ledelseskarriere. Projektet ereksplorativt i sin natur, idet der kun findes meget begrænset forskning på området.Projektleder: Professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi,Handelshøjskolen i KøbenhavnProjektdeltagere: Anne-Mette Hjalager, Advance1, Forskerparken, Århus, Lektor Torben Andersen,Syddansk Universitet, Professor Henrik Holt Larsen, HHK.Oprindelig bevilling: 1.874.880Forbrug: 1999: 121.0642000: 510.5382001: 128.4492002: 742.145Budget: 2003: 450.0002. StatusProjektgruppens aktiviteter er i det forløbne år faldet inden for en række hovedområder:Teoriudvikling er sket med udgangspunkt i eksisterende teori inden for en række overlappendediscipliner: organisationspsykologi/-teori, sociologi, pædagogik, økonomi, arbejdsmarkedsforhold mv.Arbejdet har udmøntet sig i et stort antal publikationer, jf. publikationsoversigten.Med henblik på at konsolidere studierne af karrierer og personalemobilitet i små og mellemstorevirksomheder er der rekvireret et stort datasæt i Danmarks Statistiks IDA-database. Ved kørsler pådette datasæt er det muligt at få fremdrage oplysninger om de små og mellemstore virksomheders rolle imobilitetsmønstrene for lønmodtagere. Der er i undersøgelserne særligt fokus på sammenhængenemellem virksomhedernes størrelse, profitabilitet og medarbejdernes tilbøjelighed til at skifte job. Lønindgår som en særskilt forklarende parameter. Med henblik på at belyse nyere tendenser om karrierersættes endvidere fokus udvalgte brancher og særlige grupper på arbejdsmarkedet.Arbejdet har bestået i at få datasættet trimmet og bearbejdet. I dette arbejde har lektor Per Vejrup-Hansen, Handelshøjskolen i København, bidraget. Han har ligeledes gennem sit indgående kendskab tilbåde datasæt, arbejdsmarkedsteorier og tidligere forskning på området været en uvurderlig hjælp iforbindelse med formulering og justering af projektets arbejdshypoteser.Kontakt med inden- og udenlandske samarbejdspartnere er sket på flere fronter. Anne-Mette Hjalager ogHenrik Holt Larsen deltager således i Cranet-E projektet, som er en kortlægning af HRM-politik og –praksis i 36 lande. Der afholdes en årlig konference i Danmark, ligesom der i foråret 2003 er tagetinitiativ til gennemførelse af den femte spørgeskemaundersøgelse i Danmark. I august 2003 afholdesnational konference, ligesom der vil udkomme en publikation om dansk HRM.Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen har også medvirket i undersøgelser og rapportskrivning iforbindelse med et ledelsesudviklingsprojekt, som FTF har taget initiativ til. En mindre publikation er30


udkommet, og der arbejdes videre med det indsamlede datamateriale, så yderligere publikationer kanproduceres.Sammen med universiteter i England, Frankrig, Spanien, Tyskland, Østrig, Norge og Rumænien (underledelse af University of London) er opnået EU-støtte til et Leonardo-projekt om karriereudvikling oglivslang læring i SMVs. Projektet indebærer, at der i hvert land gennemføres telefoninterviews med 100virksomheder fra forskellige brancher. I hver virksomhed interviewes den personaleansvarlige og enrepræsentant for linieledelsen. Den kvantitative undersøgelse er afsluttet, og der er i foråret 2003afholdt kvalitative interviews og udarbejdes virksomhedscases i de enkelte lande. I Danmark erproduceret tolv cases. På basis heraf skrives en nationalrapport. Projektets første resultater erpræsenteret ved en konference i Toulouse i maj 2003. Næste konference afholdes på Handelshøjskoleni København i oktober 2003.Torben Andersen har arbejdet med udfærdigelse af et spørgeskema og gennemførelse af surveyomhandlende HRM i SMV’er. I perioden juli-december 2002 har han været på undervisnings- ogforskningsophold ved University of Auckland, New Zealand.3. ResultaterDe resultater, der i årets løb er opnået, har udmøntet sig i en række publikationer, som er gengivetnedenfor. Bidrag til praksis/virksomheder er opnået gennem foredragsvirksomhed, udviklingsprojekteri samarbejde med virksomheder og organisationer, udarbejdelse af formidlingspublikationer mv.Endelig har der været taget initiativ til afholdelse af konferencer for feltets praktikere og øvrige brugere.Projektet og dets resultater er desuden indlejret i den undervisning, som projektets medarbejderevaretager i forbindelse med deres job. Det gælder cand. merc.-linien i HRM ved Handelshøjskolen iKøbenhavn samt et antal valgfag samme sted. Endvidere har Henrik Holt Larsen været involveret iflere af de executive Master-uddannelser, som Handelshøjskolen står for. Endvidere inddragesprojektresultater i det europæiske Master-program i europæisk HRM, som Handelshøjskolen iKøbenhavn indgår i, og som tillige omfatter universiteter i Tyskland, England, Island, Frankrig, Belgienog Spanien.Som nævnt henvises der til listen over publikationer mv. i det følgende afsnit.4. PublikationerI beretningsperioden er udkommet følgende publikationer:Working papers:Larsen, H.H. (2002) Four dualities in Career theory and practice – an exploratory model. Working paper, Institutfor Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, 2002.9Konferencepapers:Andersen, Torben (2002) Kompetence og de menneskelige ressourcer – en lille virksomhed i den nye økonomi, iLOK-proceedings 2002.Balle, F. & Larsen, H.H. & Hjalager, A.-M. (2002) Human Resource Management i små og mellemstorevirksomheder. LOK Proceedings 2002.Hjalager, A.M. (2003) Yuppies revisited – the importance of geography for the pursuing of career. Paper til RegionalStudies Associations konference, apr. 2003. (Også i review til Regional Studies).31


Artikler i nationale tidsskrifter:Andersen, Torben (2002) Fra kontrol til læringskontrakt, i Ledelse i Dag, Nr. 51/Vinter 2002, 12. årgang,s. 468-72, København: Ledernes Hovedorganisation.Hjalager, A.M. Personalemobilitet og økonomisk performance i små og mellemstore virksomheder. Ledelse ogErhvervsøkono,i. (review modtaget, publiceres formodentlig i 2003 eller 2004)Artikler i internationale tidsskrifter:Larsen, H.H. (2002) Oticon: Unorthodox project-based management and careers in a “spaghetti organization”.Human Resource Planning, 2002, vol. 25.4, 30-37.Larsen, H.H. & Brewster, C. (2003) Line management responsibility for HRM: what is happening in Europe?Employee Relations, 2003, 25, 3, 228-244.Bogkapitler:Larsen, H.H (2002) Human Resource management i små og mellemstore virksomheder: Fata morgana eller sundfornuft? I Voxted, S. Den ledelsesmæssige udfordring i små og mellemstore virksomheder. Slagelse:Handelshøjskolecentret & Samfundslitteratur, 2002, s. 95-108.Larsen, H. H. (2002) Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. Kap. 1 i Larsen, H.H. & Svabo, C. (red).Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, s. 1-11, jf. ovenforLarsen, H.H. (2002) 23 lederes fortællinger om deres karrierer. I Larsen, H.H. & Svabo, C. (red). Fra kursus tilkompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, s. 255-270, jf.ovenfor.Bøger:Larsen, H.H. & Svabo, C. (red). (2002) Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: Jurist- ogØkonomforbundets Forlag, 2002.Larsen, H.H. (2003) Nye former for arbejdsorganisering. Rapport udarbejdet for det danske EUformandsskab(Beskæftigelsesministeriet). København: 2003. (Engelsk udgave: New forms of workorganisation).Leth, C., Hjalager, A.-M. & Larsen, H.H. (2003) Ledelsesudvikling i Danmark – politik og praksis, set medlederes øjne. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2003.Populærformidling:Andersen, Torben Kompetencer – kan vi leve med dem?, i SiE-bladet, nr. 1 (marts), s. 5-7.Andersen, Torben - Interview med Markedsføring, nr. 3 (marts): Vi netværker som aldrig før, af OleOxgren.Larsen, H.H., Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M, Leth, C. & Scheuer, S. (2002) Læring på jobbet – etoverblik. København: KL og KTO, 2002 63 sider.Larsen, H.H, Svabo, C., Andersen, T., Hjalager, A-M, Leth, C., Scheuer, S. & S. Thomsen (2002)Læring på jobbet – metoder og erfaringer. København: KL og KTO, 2002, 85 sider.32


Hjalager, A.-M. (2003) LederPejling. FTF-ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling. Marts 2003Desuden har Henrik Holt Larsen skrevet ca. 10 kronikker og debatartikler til aviser og fagblade.Andet:Henrik Holt Larsen og Anne-Mette Hjalager har igennem seminarer, foredrag, avisartikler samtinterviews i trykte og elektroniske medier belyst emnet: udvikling af menneskelige ressourcer i SMV.Som eksempler herpå skal nævnes:Larsen, H.H:Is there a role for HRM in virtual, network or matrix organisations – what happens to H, R and M?Foredrag på Cranfield University, 25.4.02Medarrangør og oplægsholder på Cranet-E konferencen HRM 2002, Handelshøjskolen i København,d. 29.8.02Larsen, H.H. Comparative research in adult education.Indlæg på Working Life Learning, Liseleje, 24.8Indlæg på HRM-liniens 10 års jubilæum, Handelshøjskolen i København, d. 2.9.02HvervHenrik Holt Larsen:Medlem af erhvervs-ph.d.-udvalget under Videnskabsministeriet.Medlem af programstyret for forskningsprogrammet ”Kompetanse, utdanning og verdiskapning” underNorsk ForskningsrådMedlem af programstyret for forskningsprogrammet KUV (Kompetence, uddannelse ogværdiskabning) under Norsk ForskningsrådMedarrangør af studierejse (Dansk Industri) til årsmødet i Academy of Management, Washington,august 2002)Medlem af bestyrelsen for projekt ”Investor in People”, Dansk IndustriKursusleder på HHE Summer School-kursus i Human Resource ManagementH.H. Larsen har holdt et stort antal foredrag for private virksomheder, ministerier, styrelser,amtskommuner og primærkommuner, faglige organisationerVærtskab for konferencerHenrik Holt Larsen har været arrangør (sammen med Dansk Management Forum) af konferencenHRM 2002: Human Resource Management, aug. 2002Medlem af editorial boardHenrik Holt Larsen:Medlem af redaktionsrådet for ”Ledelse i Dag”.33


ÆresbevisningerHenrik Holt Larsen er udnævnt til Distinguished Visiting Scholar ved Benedictine University, Chicago,USA.5. Andre formidlingsaktiviteter:Henrik Holt Larsen har været interviewet til eller omtalt ca. 65 gange i aviser, tidsskrifter, radio og TV.En samlet oversigt findes på hjemmesiden for CBS.6. Plan for år 2002-2003♦ Den største udfordring i 2003-2004 bliver at fuldføre de kvantitative og kvalitativeundersøgelser, som der i det forløbne år er blevet varmet op til. Dette skal ske, samtidig med atdet nuværende niveau for publicering og formidling fastholdes. Bl.a vil der blive skrevet et antalartikler på basis af datamaterialer fra Danmarks Statistik med forskellig besætning forprojektgruppen.Publiceringssteder er endnu ikke klarlagt. Nogle titler vil blive publiceret på dansk, evt. i en bearbejdetversion.Andre væsentlige satsningsområder vil være færdiggørelsen af det europæiske Leonardo-projekt samtbearbejdning af de data, som fremkommer gennem Cranet-E undersøgelsen 2003.Blandt de konkrete publikationer, der arbejdes på, kan nævnes:Graversen, G. & Larsen, H.H. Arbejds- og organisationspsykologi. Hans Reizel, 2004Anne-Mette Hjalager har følgende papers acceptet eller under review:Opportunities and dilemmas facing higher education in tourism. (Sport & Tourism Education, tilbagesendtrevideret)Legal careers and personnel constraints facing law firms. (Drøftelser med Advokatsamfundet om publicering)HRM behavior and economic performance – small versus large tourism enterprises. (Bogprojekt, redaction UWIC,Wales)On the fast track? The lives and careers of IT-workers. (Review, Information Technology & People)Managers of SMEs – career shifts, inter-industry mobility, and wages (Career Development International,publiceres i vol 8, 3, 2003-05-26Karrierer i små og mellemstore virksomheder. En begrebsmæssig diskussion. (Review modtaget vedr. artikel iArbejdsliv).De institutionelle rammer for det visuelle arbejde. (Review, Politica)Personnel turnover and economic performance in SMEs. (Review, Small Business Economics)Virtually working: traditional and emerging institutional frameworks for the contingent workforce. Accepteret tilpublicering i International Journal of Manpower, publiceres i vol 24, 3, 200334


Tema 2: Virksomhedsforandring og fornyelseFundamentale skift i konkurrence og teknologiske fremskridt sætter virksomheder under pres for atgennemføre ændringer. Dette kræver evnen til at erkende og analysere behov for ændringer og at kunneplanlægge og gennemføre sådanne. Temaet sigter på at undersøge, hvorfor og hvordan virksomhederforandrer sig.I de to projektgrupper (2.1 + 2.2 og 2.3) inden for temaet behandles to forskellige perspektiver,henholdsvis et strukturelt perspektiv (Odense Universitet) og et organisatorisk perspektiv (AalborgUniversitet).I den forløbne periode har indsatsen gået på at gennemføre de første faser af projekterne.Status for projekt 2.1Projekttitel: Organisatorisk fornyelse0. Executive summaryProjektet er tæt ved at blive afsluttet. I løbet af 2002/03 har arbejdet i projektet været rettet mod atfærdiggøre empiriske analyser, hvoraf dele er afrapporteret i Jeanette Lemmergaards og ThomasGulløvs Ph.D.-afhandlinger. Begge har indleveret Ph.D. afhandlinger til bedømmelse per 30. april 2003.I september 2002 etablerede Syddansk Universitet IT kompetencecenteret Knowledge Lab DK. Dettecenter har til formål at indgå i samarbejdsprojekter med virksomheder, organisationer og institutioneromkring vidensledelse, e-læring og virksomhedsudvikling i relation til informationsteknologi. Institutfor Organisation og Ledelse indgår i Knowledge Lab DK med et stort projekt om vidensledelse (Enhedfor Knowledge Management) med Lektor Bo Eriksen som projektleder. De forskelligesamarbejdsprojekter inden for vidensledelse bliver en naturlig platform for at formidle den viden, der erskabt via LOK projektet. Knowledge Lab DK indgår blandt andet i udviklingsprojekter i samarbejdemed brancheforeninger, enkeltvirksomheder og offentlige organisationer. Pt. er der i regi af Enhed forKnowledge Management igangsat 8 udviklingsprojekter, der i vidt omfang trækker på den viden, der eretableret i LOK projektet.Hovedresultaterne fra de to indleverede Ph.D.-afhandlinger bliver formidlet til praktikere i løbet afefteråret via Knowledge Lab DK’s magasin OnEdge samt i LOK Avisen.1. ProjektdataProjektet: Projektets formål er at udvikle og teste teori om organisatorisk forandring og fornyelse. Detteoretiske udgangspunkt er samspillet mellem organisationer og deres omgivelser, men medudgangspunkt i organisationens egenskaber, herunder organisatorisk viden, organisatorisk design ogforbindelser til omverden. Projektet er funderet på primært kvantitative empiriske studier aflangsgående sekundære data hhv. tværgående primære data.Projektleder: Lektor Bo EriksenProjektdeltagere: Lektor Bo Eriksen, Professor Børge Obel, lektor Thorbjørn Knudsen, Ph.D studerendeThomas Gulløv, Ph.D studerende Kent Wickstrøm Jensen, Ph.D studerende Jeanette Lemmergaard,Lektor Mikael Søndergaard, lektor Karsten Boye Rasmussen.35


Oprindelig bevilling: 2.166.000Forbrug: 1999: 10.4202000: 236.9012001: 584.5272002: 622.971Budget: 2003: 400.0002. StatusProjektet skrider frem nogenlunde ifølge planen. År 2001/02 er anvendt på litteraturstudier ogudvikling af teoretiske modeller og efterfølgende empiriske studier. De centrale teoretiske aspekter, derinddrages omfatter:• Kognitive modeller for organisatorisk læring og tilpasning• Organisatoriske rutiners indflydelse på læring og tilpasning• Interaktion og organisatorisk læring og tilpasning• Organisatorisk absorptionsevneBo Eriksen præsenterede artiklen “Organizational learning in R&D intensive environments:Contributing processes and mechanisms” ved konferencen “Organizing Processes of Building andLeveraging Knowledge” i Vedbæk 1.-2. november 2002 samt LOK Konferencen i Kolding 2.-3.December 2002. Bo Eriksen præsenterede artiklen “Adaptive Capacity: A Cognitive Perspective on Coevolution”ved konferencen Strategic Management Society 22 nd annual international conference i Paris22.-25. September 2002.Thomas Gulløv har afleveret sin Ph.D.-afhandling med 30. april 2003. Thomas projekt har titlen“Organizational adaptation: An information processing perspective.” Thomas projekt analysererorganisatorisk tilpasning ud fra et læringsperspektiv. Organisationer betragtes som decentraleinformationsbehandlende systemer, hvor tilpasningen foregår på både agentniveau ogorganisationsniveau. Hans empiri omfatter studier af produktudviklingsprojekter i nogle danskevirksomheder.Kent Wickstrøm Jensen blev ansat 1.3.2001 og arbejder inden for området kompleksitet ogorganisatorisk tilpasning. Kent har i det forløbne år præciseret sin problemstilling til at omhandleprojektledelse/projektstyring i udviklingsintensive organisationer. Kent har opholdt sig på Scancor vedStanford University i efteråret og vinteren 2002/03, hvor han har deltaget i kurser og seminarer samtvidereudviklet sin teori. I den kommende tid vil han indsamle empiri ved en ITkonsulentvirksomhed/IT-servicevirksomhed med henblik på at studere vidensintegration iudviklingsprojekter.Jeanette Lemmergaard (Ph.D.-studerende) er indtrådt i projektet. Jeanettes projekt fokuserer på,hvorledes virksomhedens interessenter påvirker ændringer i organisatoriske rutiner og politikker samthvorledes organisatorisk klima medierer denne proces. Hun har indleveret sin afhandling per 30. april2003. Afhandlingen indeholder en litteraturgennemgang og en analyse af spørgeskema data fra 199danske virksomheder.3. Resultatera) Videnskabelige bidrag:36


Bo Eriksen og Thorbjørn Knudsen har udgivet artiklen “Industry and firm level interactionImplications for profitability” i Journal of Business Research 56 (2003) 191– 199.b) Bidrag til praksis/virksomhederI september 2002 etablerede Syddansk Universitet IT kompetencecenteret Knowledge Lab DK. Dettecenter har til formål at indgå i samarbejdsprojekter med virksomheder, organisationer og institutioneromkring vidensledelse, e-læring og virksomhedsudvikling i relation til informationsteknologi. Institutfor Organisation og Ledelse indgår i Knowledge Lab DK med et stort projekt om vidensledelse (Enhedfor Knowledge Management) med Lektor Bo Eriksen som projektleder. De forskelligesamarbejdsprojekter inden for vidensledelse bliver en naturlig platform for at formidle den viden, der erskabt via LOK projektet. Knowledge Lab DK indgår blandt andet i udviklingsprojekter i samarbejdemed brancheforeninger, enkeltvirksomheder og offentlige organisationer. Pt. er der i regi af Enhed forKnowledge Management igangsat 8 udviklingsprojekter, der i vidt omfang trækker på den viden, der eretableret i LOK projektet.Hovedresultaterne fra de to indleverede Ph.D.-afhandlinger bliver formidlet til praktikere i løbet afefteråret via Knowledge Lab DK’s magasin OnEdge.Bo Eriksen har desuden afholdt oplæg vedrørende ”Uddannelse, job og erhvervsudvikling på Fyn: Vejetil et videnssamfund” for Arbejdsmarkedsrådet på Fyn, IT Forum Fyn, SVUF, Fyns Amt samtforskellige embedsmandsgrupper.c) Indlejring i undervisningKurset ”Advanced Strategy and Organization Theory,” på cand.merc. uddannelsen samt ”AppliedStrategy” på cand.merc. uddannelsen.4. PublikationerKonferencepapers:Bo Eriksen (2002) præsenterede artiklen Organizational learning in R&D intensive environments: Contributingprocesses and mechanisms ved konferencen “Organizing Processes of Building and Leveraging Knowledge”i Vedbæk 1.-2. november 2002 samt LOK Konferencen i Kolding 2.-3. December 2002.Bo Eriksen (2002) præsenterede artiklen Adaptive Capacity: A Cognitive Perspective on Co-evolution vedkonferencen Strategic Management Society 22 nd annual international conference i Paris 22.-25.September 2002.Artikler i internationale tidsskrifter:Bo Eriksen og Thorbjørn Knudsen (2003) har udgivet artiklen Industry and firm level interactionImplications for profitability i Journal of Business Research 56 (2003) 191– 199.Andet:Udredninger:Bo Eriksen, Thorbjørn Knudsen og Børge Obel (2003) har udarbejdet rapporten Uddannelse, job ogerhvervsudvikling på Fyn: Veje til et videnssamfund for Arbejdsmarkedsrådet på Fyn. Rapporten indeholderen undersøgelse af samspillet mellem uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling på Fyn.37


6. Plan for år 20031. Udgivelse af Thomas Gulløv og Jeanette Lemmergaards Ph.D.-afhandlinger.2. Formidling af Thomas Gulløv og Jeanette Lemmergaards resultater til praktikere.3. Formidlingsaktiviteterne koordineres med Enhed for Knowledge Management.4. I forbindelse med etableringen af Enhed for Knowledge Management forventes ansættelse afmindst 3 Ph.D.-studerende inden september 2003.5. Der gennemføres et til to formidlingsarrangementer i stil med formidlingskonferencen idecember 2000 i løbet af efteråret 2002.6. Kent Wickstrøm Jensen forventes at færdiggøre sin Ph.D. afhandling ultimo marts 2004.7. Gennemførelse af udviklingsprojekter i samarbejde med private virksomheder.Status for projekt 2.2Projekttitel: Strategi, struktur og ledelse i SMV0. Executive SummaryProjekt har fulgt den lagte plan med en lille tidsmæssig forskydning. Dataindsamling for fase 1 og 2 erafsluttet. Der er i perioden blevet revideret en række artikler fra fase 1 og udkast til artikler vedrørendefase 2 er udarbejdet. På basis af arbejdet er den strategiske og organisatoriske balancemodel blevettestet og videreudviklet. En populær version af denne model er udgivet som kompetencetillæg iCiviløkonomen. Desuden er der publiceret en videnskabelig artikel i Management Science i november2002. Derudover er der arbejdet med udarbejdelsen af en ny version af modellen som mere eksplicitinddrager dynamisk udvikling. Data fra fase to er brugt i denne forbindelse.Der arbejdes med at se på de ledelsesmæssige forhold i mindre og mellemstore virksomheder. Der erpubliceret en populærartikel i LOK regi og der er færdiggjort en PhD afhandling. Der arbejdes påyderligere at udvikle ledelsesmæssige modeller, som ventes offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.Undersøgelse af samspillet mellem klima og kultur og disses påvirkning af det økonomiske resultat erpåbegyndt.Temaet omkring ledelse, kultur og internationalisering omfatter arbejdet med udvikling af ”BusinessDiplomacy” og små og mellemstore virksomheders international leverandør netværk.I næste periode forventes at projektet afsluttet med færdiggørelsen af 2 til 3 artikler.1. ProjektdataProjektet: Projektet er opdelt i to faser, hvor første fase omfatter en række kvantitative analyser på basisaf en database med data fra 1097 virksomheder i områderne Vestsjælland, Fyn og Trekantsområdet.I anden fase, er der udført en række dybde-interviews af 8 udvalgte virksomheder, baseret påresultaterne i fase 1.Projektleder: Professor Børge Obel.Projektdeltagere: Professor Børge Obel, lektor Jørgen Lauridsen, adjungeret professor Richard M. Burton,adjunkt Dorthe Døjbak og lektor Mikael Søndergaard.38


Oprindelig bevilling: 211.200Forbrug: 1999: 02000: 123.2822001: 69.6152002: 13.378Budget: 2003: 02. StatusI projekt-beskrivelsen er der opregnet tre temaer: 1) Relationen mellem strategi og lederkarakteristika,2) relationen mellem organisationsstruktur og beslutningsprocesser,3) relationen mellem lederskab, kultur og internationalisering.Med hensyn til første tema, arbejdes der i øjeblikket på en analyse af lederroller og deres indflydelse påorganisation og beslutningsproces. Deltagere er Dorthe Døjbak, Richard Burton, og Børge Obel.Dorthe Døjbak forsvarede sin Ph.D. afhandling i januar 2003, hvori en række resultater er rapporteret.Vedrørende tema 2, er der udarbejdet en teori for dynamisk udvikling og brug af ”fit” og ”misfit” i denmultiple kontingensteori. Inden for dette område er der udarbejdet flere artikler, hvoraf en erudkommet i Management Science i november 2002. Der er arbejdet på yderligere teoriudvikling, bl.a.for at danne basis for bedre arbejde med fase 2 i projektet. Der er yderligere to artikler, der næsten erfærdige. Den ene giver en beskrivelse af de undersøgte virksomheder, specielt med hensyn til strategi ogledelse. Første version blev præsenteret på LOK konferencen i december 2002 og er udkommet iProceedings. Der arbejdes i øjeblikket på en revision af artiklen. Den anden beskriver den udvikledeteori for dynamisk ledelse ”misfit”. Teorien er anvendt på de 8 casevirksomheder fra fase 2. Denne artikelbliver præsenteret på TIMS International i San Jose i november 2003.Tema tre omkring ledelse, kultur og internationalisering, omfatter den ene artikel af de ovenfor nævnterelationer mellem ledelse og organisatorisk klima, medens arbejdet om-kring de internationale aspekterer rapporteret i to artikler om ”Business Diplomacy ”og en artikel om små og mellemstorevirksomheders internationale leverandørnetværk.3. Resultatera) Videnskabelige bidrag:Udvikling af en teori, der knytter sig til strategisk styring og ledelse ”misfits” i et dynamisk perspektiv.Test af kontingensteorien. Undersøgelse af samspillet mellem kultur og klima..b) Bidrag til praksis/virksomheder:Selvom projektet i princippet er afsluttet, vedbliver der at blive udarbejdet artikler på basis af deindsamlede data. Yderligere en artikel om samspillet mellem ledelse, klima og kulturer, er blevetpræsenteret på en workshop i EISAM i marts. Artiklen er lavet af Michael Søndergaard og Børge Obel.c) Indlejring i undervisning:De udarbejdede artikler indgår som pensum på såvel cand. merc., som MBA studierne. Derudover harder været afholdt et Ph.D.-kursus i Eden-regi med basis i de behandlede teorier.39


4. PublikationerKonferencepapers:Døjbak Dorthe, Lauridsen Jørgen, Lykke Jeanette og Hansen Mette (2002) Er danske SME virksomhederrustede til fremtidens dynamiske omgivelser. I LOK Porceeding, Vol 1.Artikler i internationale tidsskrifter:Obel, Børge, Burton Richard M. og Lauridsen Jørgen (2002) Return on Assets from Situational andContingency Misfit. I Management Science, vol. 48, no. 11: 1461-1485.Andet:Døjbak Dorthe (2003) An Examination of the Relationship between Executive Cognitive Orientation, StrategicDecision Making, and Firm Performance. Ph.D afhandlingen er indleveret til Det SamfundsvidenskabligeFakultet, SDU.5. Andre formidlingsaktiviteterAffødt af konferencen i december 2000 med titlen: Ledelse og Kompetenceudvikling i den ny Økonomi erSektion for Organisation og Informationsbehandling indtrådt i et tæt samarbejde med OdenseErhvervsråd, Fyns Amt, Dansk Industri (Fyn) samt IT Forum Odense om etablering af KnowledgeManagement enheden (KME) under Knowledge Lab – DK, som er startet 1. november 2002.Forskningsaktiviteterne i nærværende LOK projekt udgør kernen af centrets forskningsaktiviteter. Afdeciderede formidlingsaktiviteter omfatter centret efteruddannelsesaktiviteter og udvikling afledelsesinformationssoftware i samarbejde med virksomheder, der er associeret med IT Forum Odense.KME etableres med en budgetramme på ca. 24 millioner over en 4-årig periode. Der er ved at bliveansat 9 nye medarbejdere til enheden, herunder 4 adjunkter og 1 Ph.D.Resultaterne fra artiklen, som blev præsentert på LOK konferencen i december 2002, var indeholdt i enartikel i den seneste LOK avis. Dette har givet anledning til mange kommentarer i danske aviser ogtidssskrifter. Desuden er der i den anledning kommet mange henvendelser om at få artikler fraprojektet.6. Plan for år 2003-2004De påbegyndte artikler bliver færdiggjort. Desuden vil de opnåede resultater blive indarbejdet i en tredieudgave af Burton og Obel Strategic Organizational Diagnosis and Design. Per Servais og MichaelSøndergaard arbejder på bogprojektet ”The Journey of the Upsala School to Southern Denmark. TheScandinavian Way of Global Sourcing. Et pilotprojekt med en sammenligning af boundary spanning ismå og mellemstore virksomheder med boundary spanning i store multinationale virksomheder, erindledt samarbejde med Organizational Competitiveness Projekt; The Roles of HRM and OrganizationCulture in MNCs med Nakiye Boyacigiller, Schon Bleecher, Orly Levy og Sully Taylor. Derefter erprojektet afsluttet, med mindre vi finder på at lave nye analyser på vores data.Status for projekt 2.3.Projekttitel: Gennemførelse af både radikale og små ændringer0. Executive summaryProjektet mål er at opnå viden om, hvordan mindre virksomheder i deres udvikling håndtererdilemmaet mellem at udnytte eksisterende teknologi, processer, kompetencer og arbejdsformer på denene side, og på den anden side at udforske og realisere nye muligheder.40


I det forløbne år har der været gennemført empiriske studier i 10 mindre virksomheder medudgangspunkt i en større omlægning, de har gennemført. Forskellige perspektiver har været inddraget,f.eks. en organisatorisk, strategisk, teknologisk, systemmæssig og økonomisk. En foreløbig analyse viseren stor variation af udviklingsforløb, og der arbejdes med at identificere mønstre for en mindrevirksomheds udvikling.Sideløbende har der været arbejdet med begrebet Time Out som et middel til at initiere en strategiskudviklingsproces. Det er bl.a. baseret på action research studier i en større dansk industrivirksomhed.I november 2002 blev der i Aalborg afholdt en velbesøgt LOK-minikonference om virksomhedsudviklingfor mindre og mellemstore virksomheder.Det er planen i det kommende år at færdiggøre analyse og syntese af de empiriske undersøgelser og atudarbejde publikationer, herunder et paper til LOK-konferencen i december 2003.1. ProjektdataProjektet: Emnet for projektet er, hvordan mindre virksomheder håndterer dilemmaet mellem at udnytteeksisterende teknologi, processer, kompetencer og arbejdsformer på den ene side, og på den anden sideat udforske og realisere nye muligheder. Projektet omfatter casestudier i mindre virksomheder iNordjylland. Planen er sideløbende at undersøge, hvordan virksomhedsledere opfatter og praktisererinnovation og radikale forandringer i deres virksomhed, og at udvikle forståelsesmodeller. Det vil blivediskuteret, hvordan udviklede modeller kan anvendes i praksis.Projektleder: Jens O. Riis, professor, Aalborg UniversitetProjektdeltagere: Christian Nørgaard (fra 1/4-02)forskningsassistent, Jeppe Gustafsson, lektor, FrankGertsen, lektor, Anders Drejer, lektor, Harry Boer, professor, Aalborg Universitet.Oprindelig bevilling: 1.678.800Forbrug: 1999: 142.7862000: 476.6262001: 291.7262002: 126.885Budget: 2003: 544.9152. StatusI det forløbne år har der været gennemført empiriske studier i 10 mindre virksomheder medudgangspunkt i en større omlægning, de har gennemført. Forskellige perspektiver har været inddraget,f.eks. en organisatorisk, strategisk, teknologisk, systemmæssig og økonomisk. En foreløbig analyse viseren stor variation af udviklingsforløb, og der arbejdes med at identificere mønstre for en mindrevirksomheds udvikling.En anden tilgang er knyttet til projekter i Center for Industriel Produktion med fokus på at understøttevirksomheders arbejde med strategisk produktionsudvikling. Begrebet Time Out er blevet indført ogudforsket som middel til at initiere en strategisk udviklingsproces.. Et af projekterne er baseret påaction research studier i en større dansk industrivirksomhed, og andre aktiviteter knytter sig tilopbygning af et Eksperimental Laboratorium for Produktionsudvikling.I november 2002 blev der i Aalborg afholdt en velbesøgt LOK-minikonference om ”Virksomheder iforandring” for mindre og mellemstore virksomheder. Den var arrangeret i samarbejde medErhvervscenter Nordjylland.41


3. ResultaterDe indledende resultater har været præsenteret på en velbesøgt LOK-minikonference i efteråret 2002.Der vil foreligge en statusrapport til juli 2003.Endvidere er begrebet Time Out blevet foldet ud i et action research projekt. De foreløbige resultaterer udmøntet i et konference-paper.4. PublikationerKonferencepapers:Riis, Jens O. & Henrik Jørgensen (2002) Time Out: A means for initiating a strategic development process foroperations, i Proceedings of 4 th International CINet 2002 Conference on “Continuous Innovation inBusiness Processes and Networks”, Espoo, Finland, September 15-18, 2002.Bogkapitler:Riis, Jens O. (2002) Time Out, Chapter i ”Det er et spørgsmål om tid”, LOK Publication.Artikler i internationale tidsskrifter:Gertsen, Frank & Jens O. Riis (2002) Continuous improvement and innovation, Guest Editors of a specialissue of Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 3.5. Andre formidlingsaktiviteterI LOK-avisen (Januar 2003) er der en artikel om orkestrering af virksomhedsudvikling.De indledende resultater har været præsenteret på en velbesøgt LOK-minikonference i efteråret 2002.6. Plan for år 2003 – 2004Det er planen i det kommende år at færdiggøre analyse og syntes af de empiriske undersøgelser og atudarbejde publikationer, herunder et paper til LOK-konferencen i december 2003.Time Out begrebet vil blive behandlet i et Ph.D. projekt, der forventes afsluttet i sommeren 2003, bl.a.igennem action research studier i en større dansk industrivirksomhed.Projektets tema vil blive diskuteret på et LOK-CIP-forskningsseminar i Aalborg, hvor bl.a. Ph.D.studerende vil diskutere, hvordan deres projekter behandler projektets tema.Tema 3: Innovation og EntrepreneurshipDette temas forskningsprojekter belyser især følgende overordnede LOK-temaer• Strategisk ledelse af vækstprocesser i yngre virksomheder• Læreprocesser under produktudviklingsforløb• Nøglefaktorer for etablering og udvikling af vidensbaserede virksomhederFor at kunne bidrage til viden inden for ovennævnte områder er der foretaget omfattende indsamling afsåvel kvantitative som kvalitative data, der efterfølgende er blevet detaljeanalyseret. Da projekterne erved at være i den afsluttende fase, har de i det forløbne år koncentreret sig om formidling afforskningsresultaterne til både virksomheder, den akademiske verden, det politiske system ogstuderende. Dette er sket i forbindelse med konferencer og seminarer i ind- og udland, udgivelse afdiverse publikationer, ph.d.-seminarer, interview mv.42


Aktiviteterne inden for projekterne har ført til, at der er blevet etableret en række samarbejder medbåde danske og udenlandske forskere og praktikere, der beskæftiger sig med lignende temaer. Desudenhar arbejdet i projekterne afstedkommet oprettelse at nye projekter af forskelligt omfang og i forskelligeregi og ført til oprettelse af et forskeruddannelsesnetværk i organisation og ledelse med deltagelse affem danske uddannelsesinstitutioner.Status for projekt 3.1Projekttitel: Sociale Netværk og Entrepreneurship0. Executive SummaryForskningsprojektet Sociale Netværk og Entrepreneurship belyser gennem to runder af interview ogspørgeskemaundersøgelser faktorer, der er afgørende for etablering og udvikling af højteknologiske ogvidensbaserede virksomheder. Første del af undersøgelsen blev afsluttet i 2001, og i løbet afberetningsperioden er anden del af både den kvalitative og den kvantitative undersøgelse afsluttet. Pånuværende tidspunkt er de empiriske data fra anden runde ved at blive analyseret og sammenlignet meddata fra første runde. Resultaterne fra forskningen er formidlet ved konferencer og forskningsseminareri ind- og udland, i en række videnskabelige publikationer og gennem undervisningen på MBA- ogcand.merc.-niveau. Der vil i 2003 og 2004 blive udarbejdet en række publikationer, der præsentereranalyserne af resultaterne fra anden runde.1. ProjektdataProjektet: Projektet undersøger iværksætterprocessen i Danmark fra den spæde virksomhedsstart til denførste vækstfase. Der fokuseres specifikt på nyoprettede højteknologiske og vidensbaseredevirksomheder både inden og uden for allerede eksisterende danske teknologi- og erhvervskuvøser.Forskningens hovedformål er at identificere nøglefaktorer, der har indflydelse på nyeIT/kommunikation- og biotek/medico-virksomheders udviklingsproces. Ud over at forbedre denvidenskabelige indsigt på området har forskningen specielt til formål at fremme udviklingen af synergiermellem teori og praksis og bl.a. i forbindelse hermed give feedback til det netværk af teknologi- ogerhvervskuvøser og iværksættere, samt andre konsulenter og undervisere fra erhvervslivet, der harinteresse i området.Projektleder: Professor, ph.d. John P. UlhøiProjektdeltagere: Adjunkt, ph.d. Patrizia V. Christensen (indtil 31.12.2002); adjunkt, ph.d. HelleNeergaard; lektor, ph.d. Henning Madsen; projektmedarbejder Sannie Fisker*; ph.d.-studerende AnneBøllingtoft, ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, studentermedhjælp Maria-ChristinaSørensen*, studentermedhjælp Mette Hundebøl Nielsen* og projektmedarbejder Berit Jensen*.*finansieret af LOK-programmet.Oprindelig bevilling: 2.215.200Forbrug: 1999: 7.3902000: 478.7652001: 631.9922002: 575.517Budget: 2003: 552.00043


2004: 129.5352. StatusI beretningsperioden har forskergruppen afsluttet anden del af både den kvalitative og den kvantitativedel af undersøgelsen.I forbindelse med den kvalitative undersøgelse blev der inden opstart af denne udarbejdet individuelleinterviewguides baseret på den indsamlede data fra første runde. Det blev besluttet, at forskergruppen idenne runde ville koncentrere sig om virksomhedernes alfa-entrepreneurer. Målet var således atgennemføre interview med denne entrepreneur fra hver af de 24 virksomheder, der deltog i første del afundersøgelsen. Selvom der var to tilfælde, hvor virksomhederne ikke længere eksisterede og to tilfælde,hvor alfa-entrepreneurerne havde forladt virksomheden, var dette muligt i alle tilfælde, og der blevsåledes gennemført 27 interview i 25 virksomheder. Interviewene blev efterfølgende transkriberet,kodet og analyseret.På baggrund af erfaringerne fra første runde af den kvantitative del af undersøgelsen blevspørgeskemaet revideret, og der blev tilføjet forskellige spørgsmål relateret til vækstfasen. I førsteomgang blev det besluttet at benytte samme software til opbyggelse af det web-baserede spørgeskema,som var blevet brugt i første runde. Men da projektets kontaktpersoner i denne softwarevirksomhedforlod virksomheden lige umiddelbart inden opstart af undersøgelsen, måtte der findes en alternativløsning. I stedet blev det besluttet at outsource opbyggelse og administration af spørgeskemaet tilprofessionelle uden for forskergruppen. Dette viste sig at være en både tidsmæssig og ressourcemæssigbesparelse, og det web-baserede spørgeskemas layout og funktionalitet var væsentlig bedre end i førsterunde. Inden opstart af undersøgelsen blev der foretaget informationsøgning på de virksomheder, derhavde deltaget i første del af undersøgelse og på andre potentielle deltagere. Da flere af virksomhedernefra første runde enten ikke eksisterede længere eller ikke var interesserede i at deltage i endnu en runde,blev flere nye mulige respondenter, der opfyldte deltagerkriterierne fra første runde, kontaktet for muligdeltagelse, og resultatet blev, at 155 personer fra 130 virksomheder fik tilsendt link til spørgeskemaet.Ud af disse besvarede 102 respondenter fra 92 virksomheder spørgeskemaet. Dette giver ensvarprocent på over 65, hvilet er et godt resultat for denne type undersøgelse, hvor en svarprocent påomkring 20 ikke er usædvanlig.Forskergruppen er på nuværende tidspunkt i fuld gang med detailanalyser af materialet, herundersammenlignende analyser med data fra første runde. I analyserne bliver der udover data fra empirienbrugt oplysninger, der er hentet fra virksomhederne årsregnskaber (en udvidelse af projektets empiriskegrundlag). Resultaterne af analyserne publiceres og vil blive publiceret i forskellige papers i løbet af2003 og 2004.Der er desuden i beretningsperioden blevet etableret samarbejde med en forskergruppe, ledet af TomElfring, ved Vrije Universiteit Amsterdam, der har foretaget lignede undersøgelser blandt hollandskeentrepreneurer inden for ITC-sektoren. Tentative sammenligninger er gennemført og publiceret i etfælles paper ved en europæisk konference om entrepreneurship (udnævnt til 2nd Best Paper).Anne Bøllingtoft har været indskrevet som ph.d.-studerende siden 1. januar 2002 og er tilknyttet SNEgruppen.I december 2002 færdiggjorde hun sit Thesis Proposal med titlen “Emerging forms oforganizing” og forsvarede det i januar 2003. Projektet har sit udgangspunkt i MG50, der er etvirksomhedskollektiv beliggende i Mejlgade samt på Kystvejen i Århus. Projektet beskæftiger sig medtemaer såsom bottom-up-processer i entrepreneurnetværk, netværksformen som organiseringsform,44


samt drivkræfter bag denne organisationsform. Udgangspunktet for projektet har væretobservationsstudier i MG50, der skal danne grundlag for den videre dataindsamling i projektet.Karina Skovvang Christensen har siden 1. maj 2002 været indskrevet som ph.d.-studerende med etprojekt, der er tilknyttet forskningsprojektet KNowledge intensive ORganizations and Intrapreneurship(KNORI). Hun har siden starten gennemført et pilotstudie, arbejdet med litteraturstudier samtfokusering af projektet i retningen af videnressourcers betydning i relation til at gøre organisationermere fornyelsesorienterede. Hun har i april 2003 forsvaret sit Thesis Proposal.3. ResultaterI punktform kan fremhæves følgende:• revidering af forskningshypoteser fra første runde af undersøgelsen• udarbejdelse af spørgeskema til anden del af undersøgelsen• gennemførelse af pilottest af spørgeskema• skabt kontakt med potentielle respondenter til anden del af spørgeskemaundersøgelsen• gennemførelse af anden del af den kvalitative undersøgelse• gennemførelse af anden del af den kvantitative undersøgelse• fremskaffelse og analyse af årsregnskaber for alle respondentvirksomheder• igangværende analyse af data fra anden del af undersøgelsen• diverse videnskabelige publikationer (24)• igangsætning af endnu et “spin-off-projekt” finansieret af andre midler.a) Videnskabelige bidrag:Forskningsresultater fra projektet er blevet præsenteret ved konferencer og seminarer i ind- og udland.Desuden er resultaterne fra forskningen formidlet i forskellige forskningspublikationer (jf. pkt. 4).Derudover er der etableret kontakt med andre forskere, som arbejder med entrepreneurship iDanmark, Holland, Sverige, Italien og USA.b) Bidrag til praksis/virksomheder:Resultaterne fra projektets forskning er formidlet til de virksomheder, der har deltaget ispørgeskemaundersøgelsen og interviewrækken og til andre interesserede gennem forskelligartedepublikationer. I det seneste “spin-off-projekt” (med ph.d.-studerende Karina S. Christensen) har derbl.a. været gennemført en virksomhedskonference på SAS-Radisson.c) Indlejring i undervisning:Projektets forskning er blevet inddraget i undervisningen i bl.a. cand.merc.-faget “Strategi ogledelsesparadokser”, hvor eksempler fra undersøgelserne er blevet brugt til at illustrere teorier omnetværk, internationalisering, strategisk planlægning etc. Desuden inddrages forskningen iundervisningen på MBA-uddannelse og i forbindelse med interne ph.d.-seminarer. Projektets forskninger endvidere i regi af Nordiska Ekonomie Studerandes Union (NESU) blevet formidlet til en gruppestuderende fra de nordiske lande.4. PublikationerWorking papers:Madsen, A. S. & Ulhøi, J. P. (2002) The Innovator’s dilemma revisited: The Home Communication Concept(HCC). Working Paper 2002-2. Institut for Organisation og Ledelse, Handelshøjskolen i Århus.45


Neergaard, Helle (2003) The Impact of Social and Human Capital on New Venture Internationalization. LOKWorking Paper 3/2003.Konferencepapers:Bøllingtoft, A. & Ulhøi, J. P. (2003) The networked business incubator: Leveraging entrepreneurial agency. Udvalgttil The Journal of Business Venturing Special Issue Conference, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy,NY, USA, 25.-27. april 2002.Christensen, K. S. (2002) Customer Oriented Knowledge Management: Experiences from an Internationally OrientedProject Based Organisation. Global Business and Technology Association, Rom, Italien, 25.-29. juni 2002,s. 228-243.Christensen, P. V. (2002) Work Values and Entrepreneurship. RENT XVI – Research in Entrepreneushipand Small Business, Barcelona, Spanien, 21.-22. november 2002.Christensen, P. V.; Madsen, H. & Neergaard, H. (2002) Entrepreneurship Research in Practice: Methodologicalissues. LOK Research Conference, Kolding, 2.-3. december 2002.Christensen, P. V.; Madsen, H. & Neergaard, H. (2003) Investigating High-Tech and Knowledge-IntensiveVentures: Methodological Issues. IECER (The Interdisciplinary European Conference on EntrepreneurshipResearch), University of Regensburg, Tyskland, 13.-14. februar 2003.Madsen, A. S. & Ulhøi, J. P. (2002) Managing radical innovation: The case of the Home Communication Concept.The 3rd International Symposium on Management of Technology and Innovation, Hangzhou, Kina,25.-27. oktober 2002.Neergaard, H. (2003) The impact of social and human capital on new venture internationalization. BabsonKauffman Entrepreneurship Conference, Babson, USA, 4.-7. juni 2003.Ulhøi, J. P. & Elfring, T. (2003) High-tech and/or knowledge-intensive entrepreneurship: Lessons from theNetherlands and Denmark, udnævnt til 2nd Best Paper. 1st Conference on International Entrepreneurshipin a European Context, (CIEEC), Madrid, Spanien, 6.-8. marts 2003.Ulhøi, J. P. (2003) A Cross-Cultural Approach to Entrepreneurship. Strategic Management Society Mini-Conference (finalist til Best Paper Award), Buenos Aires, Argentina, 23.-25. marts 2003.Bogkapitler :Bukh, P. N. & Christensen, K. S. (2002) Activity based costing i den offentlige sektor? I: P. N. Bukh & S.Hildebrandt (red.), Offentlig Økonomistyring – Børsens Ledelseshåndbøger. København: Børsen.Bukh, P. N.; Christensen, K. S. & Mouritsen, J. (2003) Ny økonomi, ny teori og ny praksis? I: P. N. Bukh,K. S. Christensen & J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København: DJØFForlag.Bukh, P. N. & Ulhøi, J. P. (2002) Virksomhedens forretningsplan. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovations- ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 7.4. København: Børsen.46


Bukh, P. N. & Ulhøi, J. P. (2002) Organisationsudvikling: om at tage de rigtige initiativer og gennemføre dem. I: J.P. Ulhøi (red.), Innovations- og forandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 5. København:Børsen.Christensen, K. S. (2002) Innovation i videnledelsesperspektiv – del I. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovation ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 8.5. København: Børsen.Christensen, K. S. (2002) Innovation i videnledelsesperspektiv – del II. I: J. P. Ulhøi (red.), Innovation ogforandringsledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 8.6. København: Børsen.Christensen, K. S. (2002) Perspektiv(er) på viden, videnledelse og videnledelsesstrategi. I: S. Hildebrandt og P. N.Bukh (red.), Offentlig Ledelse – Børsen Ledelseshåndbøger, afsnit 5.1. København: Børsen.Christensen, K. S. & Bang, H. K. (2003) Videnledelse i Crisplant. Kundeorienteret projektorganisation. I: P. N.Bukh, K. S. Christensen & J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København:DJØF Forlag.Christensen, K. S. & Bukh, P. N. (2003) Videnledelse – to perspektiver. I: P. N. Bukh, K. S. Christensen &J. Mouritsen (red.), Videnledelse: Et praksisfelt under etablering. København: DJØF Forlag.Christensen, P. V. (2002) Arbejdsrelaterede værdier og holdninger. I: P. Gundelach (red.), Danskernes Værdier1981-1999, s. 116-140. København: Hans Reitzels Forlag.Christensen, P. V.; Madsen, H.; Neergaard, H. & Ulhøi, J. P. (2002) Entrepreneurship in high-tech andknowledge-intensive sectors. I: Frontiers for Entrepreneurship Research 2001. Babson College: KauffmanFoundation.Neergaard, H. (2003) The Proces of Entrepreneurship – a Managerial and Organisational Journey. I: C. Steyaert &D. Hjort (red.), New Movements of Entrepreneurship. London: Edward Elgar.Ulhøi, J. P. (2003) Den højteknologiske iværksætter er svær at sætte i bås. I: Regeringens videnstrategi – viden i vækst.Baggrundsrapport. København: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Bøger :Bukh, P. N.; Christensen, K. S. & Mouritsen, J. (2003) Videnledelse: Et praksisfelt under etablering.København: DJØF Forlag.Under forberedelse:Bøllingtoft, A.; Ulhøi, J. P. (2003) The Networked business incubator: Leveraging entreprenrurial agency(forventes udgivet i Journal of Business Venturing eller Journal of Technology Transfer eller lignende).Bøllingtoft, A.; Ulhøi, J. P.; Madsen, H.; Neergaard, H. (2003) The effects of financial factors on the performanceof new venture companies in high-tech and knowledge-intensive industries: An empirical study in Denmark(forventes publiceret i International Journal of Management).Madsen, H.; Neergaard, H.; Ulhøi, J. P. (2003) Knowledge-intensive entrepreneurship and the role of human capital(forventes publiceret i Journal of Small Business and Enterprise Development).47


Neergaard, H. (2003) Case Study on Unisense. The International Journal of Entrepreneurship Education: CaseStudy on University Spin-Out Ventures.5. Andre formidlingsaktiviteter• John P. Ulhøi har givet interview vedr. det rummelige arbejdsmarked i Giv plads, nr. 2/2002, s. 3(helside)• John P. Ulhøi har givet interview vedr. de bløde sider i lederjobbet i Månedsmagasinet Lederne, nr.10, sektion 1, oktober 2002, s. 3• John P. Ulhøi har givet interview vedr. kåring af den mest rummelige virksomhed i Danmark i Givplads, nr. 3, 2002, s. 2• John P. Ulhøi har givet interview vedr. ledelse i fokus i Månedsmagasinet Lederne, nr. 10, sektion2, oktober 2002, s. 2-18• John P. Ulhøi har givet interview vedr. aktuelle organisationsdesign i dansk erhvervsliv i BerlinskeTidende, 2. oktober 2002• John P. Ulhøi har givet interview vedr. intraprenership i Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 34, 7.oktober 2002, s. 16-20• John P. Ulhøi har givet interview vedr. den multietniske udfordring for dansk erhvervsliv i Politiken, 13.oktober 2002, s. 11• John Ulhøi har givet interview vedr. de oversete intraprenører i Politiken, 16. marts 2003, 6. sektion,s. 2• Helle Neergaard har i NESU-regi fremlagt et oplæg om entrepreneurship in Denmark til nordiskestuderende den 10. oktober 2002• Sannie Fisker har skrevet artiklen Vanskelige vilkår for nye videntunge virksomheder til LOK-avisen,januar 2003• Anne Bøllingtoft har deltaget i 12th Nordic Workshop on Inter-Organizational Research iKolding, 16.-18. august 2002• Patrizia V. Christensen har deltaget i Danish Business Angels’ Konference i København, 18.september 2002• Patrizia V. Christensen har deltaget i The New Frontiers of Entrepreneurship, UniversitaBocconi, Milano, den 26.-28. september 2002• Patrizia V. Christensen har deltaget i The Triple Helix Conference, Copenhagen-Lund, 6.-9.november 2002• Patrizia V. Christensen har deltaget i GEM workshop om overførsel af forsknings- ogudviklingsresultater, København, 6. september 2002• Patrizia V. Christensen har afholdt et forskningsseminar om arbejdsværdier på Universitetet iTrento, Italien, december 2002• Henning Madsen har deltaget i British Academy of Management Annual Conference 2002,London, 9.-11. september 2002• Henning Madsen har deltaget i 33rd Annual Meeting of the Decision Science Institute, SanDiego, 23.-26. november 2002• John P. Ulhøi har deltaget i konference afholdt af Ledernes Hovedorganisation den 24.september 2002 (med indlæg)• John P. Ulhøi har deltaget som dommer i Beskæftigelsesministeriets konkurrence om detrummelige arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 20. september 2002• Karina S. Christensen har deltaget i seminaret “Vidensregnskaber: Ny guideline – nyemuligheder”, København, 2.-3. december 2002• Deltagelse i LOK-forskningsseminar på Syddansk Universitet, 28. august 200248


• Deltaget i LOK-forskningskonference på Hotel Koldingfjord, 9.-10. december 2002• Resultater fra projektets forskning er blevet fremlagt på en lang række konferencer i både indogudland (jf. pkt. 4).6. Plan for år 2003-2004Juli – september 2003:• fortsættelse af analyse af indsamlede data• udarbejdelse af bog med analyser af resultaterne fra anden runde af den empiriske forskning –bogen henvender sig til såvel forskere som praktikere.Oktober – december 2003:• udgivelse af ovennævnte bog• afholdelse af arrangement i forbindelse med udgivelse af bog, hvortil de entrepreneurer, der hardeltaget i undersøgelsen, vil blive inviteret• udarbejdelse af publikation hvor test af oprindelige forskningshypoteser vil blive fremlagt.Januar – marts 2004:• udarbejdelse af bidrag til kompetencetillæg til Civiløkonomen vedrørende betydningen afmenneskelig kapital og finansielt grundlag i forbindelse med iværksætteraktiviteter• deltagelse i arrangement til markering af afslutning på LOK-forskningscenter• udarbejdelse af engelsksproget publikation, hvor teori og empiri i SNE-projektet sammenlignesmed lignende hollandsk forskningsprojekt.Status for projekt 3.2Projekttitel: Ledelse og kompetence i et entrepreneurperspektiv0. Executive Summary:Resultaterne fra registeranalysen viser at yngre vækstvirksomheder har forskellige vækstmønstre. Mensnogle yngre virksomheder dør efter ganske kort tid, oplever andre høj vækst. Størsteparten af yngrevirksomheder oplever dog moderat vækst. I registeranalysen er der blevet set nærmere på, hvilkekendetegn der determinerer yngre virksomheders vækstmønstre ved at gøre brug af IDA databasen fraDanmarks Statistik.Konklusionen er at nogle kendetegn går på tværs af virksomhedsspektret, mens andre kun har en effektpå den ene eller anden gruppe af yngre virksomheder. Centrale kendetegn er uddannelse, alder ogsammensætningen af køn i medarbejdergrupper samt medarbejdernes indkomstniveau. Hvisuddannelse og indkomstniveauet forstås som en indikator på videns- og finansielle værdier og en ungalder og mandkønnet ses som en indikator på graden af entreprenant orientering, underbyggerresultaterne argumentet om at ressource-baseret teori skal sammentænkes med entrepreneurship teori.De foreløbige resultater fra case studiet af højteknologiske vækstvirksomheder i NKT koncernen pegerfor det første på det positive potentiale der ligger i koncern inkubatormodellen, men viser også enrække dilemmaer som bør takles. Et af disse dilemmaer relaterer sig til hvordan nøglemedarbejdere ivækstvirksomhederne løbende gør brug af deres personlige netværk til at sikre adgangen til fysiske ogøkonomiske ressourcer (såsom kapital, lokaliteter, tid og rum), symbolsk støtte (såsom anerkendelse,49


politisk godkendelse, accept og legitimitet) samt information (såsom data, teknisk ekspertise,ledelsesmæssig og organisatorisk indsigt) til virksomhederne.Foreløbigt kan det konkluderes at nøglemedarbejderes brug af deres personlige netværk iarbejdsrelaterede situationer har betydning for virksomhederne når de befinder sig i en tidlig vækstfase.Personlige netværk kan nemlig tilvejebringe ressourcer og muligheder, som hurtigere fører til atvirksomhedernes produkter eller processer kommercialiseres. Det er dog de færreste blandtnøglemedarbejderne, som har personlige netværk, der både er karakteriseret ved at have stærke ogsvage relationer samtidig med at de også er kendetegnet ved at være heterogene. En balance mellemstærke og svage relationer samtidig med at netværket total set også er heterogent sammensat synes atvære optimalt, hvis de enkelte medarbejdere både skal kunne have adgang til ny og følsom informationsamt symbolsk og finansiel støtte.1. Projektdata:Projektet: Projektet beskæftiger sig med vækst i yngre virksomheder ud fra den antagelse, at ledelsesformog udviklingen af særlige innovative kompetencer er af central betydning for vækstprocessor. Projektetfokuserer på virksomheders strategiske ledelse af vækstprocesser.Projektet tager specielt afsæt i Stevenson’s teori om entreprenant versus administrativ ledelsekombineret med teorier om læring og kompetence. Projektet kombinerer registeranalyse via IDAdatabasen med udvalgte case studier inden for NKTProjektleder: Professor Torben Bager, Syddansk Universitet, Kolding.Projektdeltagere: Lektor Kristian Philipsen, SDU, gæsteforsker Thomas Schøtt, University of Pittsburg)og Ph.d. studerende Majbritt Rostgaard Evald.Oprindelig bevilling: 1.845.600Forbrug: 1999: 108.8622000: 624.9922001: 427.9202002: 553.765Budget: 2003: 130.0622. StatusProjektet har i 2002/2003 koncentreret sig om at formidle resultaterne registeranalysen samtvidereudvikling af ph.d. studerende Majbritt Rostgaard Evalds projekt.Registeranalysen tager afsæt i et omfattende datasæt for samtlige arbejdspladser/firmaer, der er etablereti perioden 1988-92 og som havde mindst 10 ansatte i 1993. Datasættet bygger primært på IDAdatabasen. En rapport om disse enheders udvikling for årene 1993, 1995 og 1997 færdiggøres i 2003. Ianalysen lægges der, via multivariat regression, især vægt på den rolle formel uddannelse af såvel lederesom ansatte har haft for firmaernes vækstforløb. Et paper er udarbejdet til LOK konferencen idecember 2002. Dette paper indleveres i revideret form til Journal of Small Business Economics. Enartikel er desuden afsluttet til Årsrapporten for Center for Småvirksomhedsforskning.Majbritt Rostgaard Evalds projekt fokuserer på vækstvirksomheder, der etableres og videreudviklesindenfor en større organisations kontekst – i dette tilfælde NKT - samt de netværksrelationer og50


netværksaktiviteter vækstvirksomhederne gør brug af set over tid. Data indhentes via interviews,observationer, diverse virksomhedsdokumenter samt en spørgeskemaundersøgelse.I slutningen af 2001 gennemførtes præsentationsrunder i samtlige vækstvirksomheder og januar måneder fortrinsvis anvendt på at få den første runde af interviews i hus. I foråret 2002 er den førstespørgeskemarunde gennemført. Der har været afholdt møder med de udvalgte fem virksomheder, hvorresultater er blevet forelagt og diskuteret. Resultaterne har desuden været forelagt og diskuteret ved etentrepreneurship ph.d. seminar med Howards Aldrich i august 2002. Anden interviewrunde ergennemført i efteråret/vinteren 2002.. I 2003 har MRE orlov fra projektet for at udføre et beslægteteksternt finansieret projekt, der skal kortlægge corporate venturing i Danmark. Resultaterne heraf vilblive indarbejdet i ph.d. afhandlingen.3. Resultatera) Videnskabelige bidrag:Torben Bager og Majbritt Rostgaard Evald deltog i LOK konferencen d. 3.-4. december 2001 hvorpapiret ”Corporate high-tech incubators: An alternative approach to the creation and growth of hightechfirms” blev præsenteret. Papiret er i en lettere revideret version også præsenteret ved 2 ndWorkshop of the European Doctoral Programme of Entrepreneurship i Barcelona i marts 2002.Et seminar om ledelsesmæssige og organisatoriske problemer blev i august 2001 afholdt for Ph.D.-studerende af professor Torben Bager og lektor Grethe Heldbjerg. Ph.D.-studerende fra LOK 3.1. og3.2. var tilmeldt. Et tilsvarende forløb med deltagelse af ph.d. studerende fra Kolding og Århus medfokus på entrepreneurship blev afholdt i august 2002 med deltagelse af professor Howard Aldrich ogTorben Bager.I løbet af 2002/2003 er en række artikler afsluttet, jf. publikationslisten.b) Bidrag til praksis/virksomheder:Onsdag d. 26. september 2001 afholdtes konferencen ”Entrepreneurship, vækst og læringsprocesser:Nyt fra forskningen, erfaringer fra praktikere og dialog om paradokser, praksis og perspektiver” påHandelshøjskolen i Århus i LOK 3 regi. Torben Bager tog sammen med Vicepræsident Claus Byskov,CCI-Europe, fat i temaet ”Kompetencer og virksomhedsvækst: Hvilken sammenhæng er der?”.August/september 2002: Forelæggelse af resultater af netværksundersøgelsen v. ph.d. studerendeMajbritt Rostgaard Evald i fem NKT vækstvirksomheder.c) Indlejring i undervisning:Der er blevet trukket på projektets foreløbige resultater i forbindelse med undervisningen på HA ogmerc. uddannelserne i Kolding, særligt i entrepreneurship faget for HA SMV uddannelsen og merc.faget ”organisationskultur og kompetenceudvikling”. I efteråret 2002 er et nyt SDU fag iEntreprenørskab og innovation udviklet, og en ny HA uddannelse i Entreprenørskab og innovationigangsættes i september 2003.4. PublikationerKonferencepapers:Bager, T., T. Schøtt (2002) Growth of young firms – determinants revealed by analysis of registries in Denmark.LOK konferencepapir, dec. 2002 (indleveres i omarbejdet form til Small Business Economics).Bogkapitler:Bager, T., Kristian Philipsen (under udgivelse) Påvirkes virksomheders overlevelse og vækst af lederes ogmedarbejderes uddannelse? Årsrapport 2002/2003, Center for Småvirksomhedsforskning.51


Evald, M. R. (2002) Corporate entrepreneurship feltet. Årsrapport 2001/2002, Center forSmåvirksomhedsforskning, s. 39-46.Evald, M. R.(2002) Når entrepreneurship udgør kernen i koncernens strategi – om corporate entrepreneurship i NKTkoncernen. Årsrapport 2001/2002, Center for Småvirksomhedsforskning, s. 47-54.Evald, M.R. (under udgivelse) Betydningen af ejerlederes vækstintentioner i mindre virksomheder (udgives iantologi om forandringsledelse, redigeret af professor Poul Rind Christensen).Populærformidling:Bager, T. (2002) Entrepreneurship og intrapreneurship – to sider af samme sag. Kompetencetillæg,Civiløkonomen, 18, 2002.5. Andre formidlingsaktiviteterTorben Bager har i 2002 holdt en række foredrag ved erhvervskonferencer relateret til projektet:D. 6/2 ved konference om viden, mennesker og vækst arrangeret af Jyske Vestkysten,D. 3. april ved konference om vækst og forskning i Esbjerg arrangeret af Børsen ogD. 23/4 ved konference i København om uddannelse og entreprenørskab arrangeret af FUHU,D. 19/9 ved Asean-European Business Forum (How to foster entrepreneurship by taking advantage ofnew technology) ogD. 19/11 om entreprenørskab ved Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby.Mandag Morgen har i nr. 34, 7. oktober 2002, s. 16-20, publiceret artiklen ”Virksomheder oversermedarbejdernes talenter”, som bygger på LOK 3.2. med omtale af Corporate Entreneurship feltet ogNKT.LOK avisen har omtalt Majbritts Rostgaard Evalds resultater i det seneste nummer.6. Plan for 2003-2004I forlængelse af projekt 3.2. og Global Entrepreneurship Monitor projektet, som Torben Bager ogsåleder, har der været afholdt møder med Erhvervs- og Boligstyrelsen om vækstforskning i Danmark i denærmeste år. En række projekter gennemføres i løbet af 2003/2004.Status for projekt 3.3Projekttitel: Produktinnovation, interaktiv læring og økonomiske resultater i danskevirksomheder0. Executive summaryProjektet har genereret et omfattende datamateriale, både kvalitative og kvantitative data. Dels er derforetaget en stor spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 6000 danske virksomheder, dels er derforetaget longitudinale analyser via interviews af en række innovationsforløb med henblik på atanalysere læreprocesser og vidensanvendelse mere i dybden.Analyserne af disse data har allerede genereret en række publikationer og arbejdspapirer som vil bliveyderligere udviklet. Projektet har været en væsentlig støtte og inspirator for flere ph.d. studerendesafhandlinger.Resultater fra projektet angående organisationsudvikling, innovation og beskæftigelse er blevetformidlet af forskerne til både virksomhedsledere, det politiske system og den akademiske verden.52


1. ProjektdataProjektet: Hensigten med PIE (Product Innovation, Interactive Learning and Economic Performance inDanish SMEs) er at få indsigt i hvilke læreprocesser som foregår under et produktudviklingsforløb.Herunder hvordan eksterne samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre, bidrager i denneproces. Projektet vil også sige noget om, hvordan organiseringen af processen bidrager til deøkonomiske resultater i virksomheden. Projektet belyser disse forhold både ved kvalitative ogkvantitative analyser.Projektleder: Professor Bengt-Åke LundvallProjektdeltagere: Lektor Jesper Lindgaard Christensen, Professor Reinhard Lund, PhD stud. June Tolsby,Forskningsassistent Anker Lund Vinding, PhD stud. Toke ReichsteinOprindelig bevilling: 2.178.000Forbrug: 1999: 160.4152000: 384.3922001: 414.8412002: 665.130Budget: 2003: 200.0002004: 158.5402. StatusHovedaktiviteten i projektet det forløbne år har været analyser af det omfattende datamateriale som erindsamlet og skrivning af papers og bøger om resultaterne. Det kan konstateres, at det er lykkedes atetablere et ganske unikt datamateriale – både hvad angår de kvalitative og kvantitative data. Med hensyntil de kvalitative data er bearbejdningen heraf afsluttet og resultaterne rapporteres. Den etablerededatabase indeholdende de kvantitative data muliggør bl.a. forløbsanalyser for mere 600 danskevirksomheder, eftersom der er anvendt et på visse punkter identisk spørgeskema til virksomheder, somdet der blev besvaret af samme virksomheder for 5 år siden.Arbejdet i PIE-projektet har snæver forbindelse med de Ph.D-afhandlinger som June Tolsby og TokeReichstein udarbejder. Anker Lund Vinding har i september forsvaret sin ph.d.afhandling, som ligeledeshar anvendt disse data. Pie-projektet befrugter disse tre afhandlinger bl.a. ved at give adgang til etinteressant datagrundlag.3. ResultaterResultaterne fra projektet har haft afsmittende effekter på undervisningen på flere måder. For det førstehar det været særdeles væsentligt for den forskeruddannelse som foregår ved instituttet. Således erarbejdet med de Ph.D-afhandlinger som June Tolsby og Toke Reichstein udarbejder snævert knyttet tilprojektet. Anker Lund Vinding har i september forsvaret sin ph.d.afhandling, som ligeledes har anvendtdata fra projektet. Der er netop startet yderligere tre ph.d.-studerende i forskningsgruppen, og der ermuligheder for at også disse kan anvende datagrundlaget som er genereret i PIE-projektet.Med hensyn til undervisning af studerende har resultaterne fra projektet løbende været anvendteksemplificerende i undervisningen både på cand.merc-, HA-, cand.oecon-, og basisuddannelserne.53


Fremover overvejes det, at anvende en anonymiseret og aggregeret version af de kvantitative data iøkonometriundervisningen på to nye kandidatuddannelser i henholdsvis cand.oecon. medlinjebetegnelsen "Innovation og videnøkonomi" og Cand.merc-linien ”Innovation ogEntrepreneurship”.Projektet har genereret en række publikationer (se hovedparten neden for). Desuden en række indlægpå konferencer og seminarer.Eftersom en del af projektet består af gentagne samtaler med casevirksomhederne har der været enintens interaktion med virksomhederne hvor projektets emner er blevet diskuteret løbende.Indsamlingen af det kvalitative materiale er nu afsluttet. Der er besøgt 11 virksomheder, hvor der ergennemført interviews med 41 personer i 63 samtaler. 4 virksomheder er besøgt 4 gange, 2virksomheder 3 gange, 2 virksomheder 2 gange, 3 virksomheder 1 gang. Alle samtaler er transkriberetog analyseret både ”manuelt” og med anvendelse af software til analyse af kvalitative interviews.Den kvantitative del af projektet har været præget af et stort arbejde med at indsamle og samkøre datafra et større survey med registerdata. 2007 virksomheder inden for service, handel, bygge- og anlægsamt fremstilling har besvaret et spørgeskema med spørgsmål om organisationsudvikling,medarbejderkvalifikationer og udvikling af nye produkter. Alle danske virksomheder med mindst 25ansatte og en stor del af dem med 20-25 ansatte har modtaget spørgeskemaet. Der er udarbejdet enrapport om metode, spørgeskema, beskrivelse af vejningsprocedure, sampling, bortfaldsanalyser oghovedresultater (http://www.business.auc.dk/pie). Mere end 600 af virksomhederne deltog i entilsvarende undersøgelse i 1996, og der er således nu etableret et panel af virksomheder, hvor der eroplysninger om en række emner for to forskellige perioder. Virksomhederne har efterfølgende fåettilsendt et brev med tak for deltagelsen og henvisning til et notat som sammenfatter resultaterne(http://www.business.auc.dk/pie/).En stor del af spørgeskemaet var helliget spørgsmål om organisationsformer og ledelse, f.eks. omvirksomheden har jobrotation, integration af funktioner, resultatløn og selvstyrende grupper.Besvarelserne fra spørgeskemaerne er nu blevet koblet dels med regnskabsoplysninger og dels med datafra IDA (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning), som indeholder nuancerede oplysningerom f.eks. jobskift og uddannelsesniveau hos medarbejderne.De mange oplysninger og koblingen af data giver et unikt materiale til at generere viden omsammenhængen mellem organisationsændringer, innovation, udvikling af medarbejderkvalifikationer ogvirksomhedens økonomiske udvikling. Analyserne af dataene pågår stadig og der vil være mulighederfor at trække på datamaterialet i flere år fremover. Etableringen af databasen er således et markant ogvarende resultat af projektet. Det er I denne forbindelse oprettet samarbejede med forskere som haradgang til engelske og franske data som overlapper med PIEs med henblik på at gennemførekomparative analyser.4. PublikationerKonferencepapers:Lund, Reinhard (2002) The fit between HRM and creating Learning Organizations presented at LocNisWorkshop, Paris, April 19-20.54


Bogkapitler:Christensen, Jesper Lindgaard (2003) Effects on Innovation and Technological Competencies of Learning Processesbetween Firms and Knowledge Institutions, paper for book-workshop, + PIE-book; Christensen, J.L. &Tolsby, J. (eds.) Learning, Innovation, and Performance, xx-publishers, 2003.Christensen, Jesper Lindgaard (2003) Introduktion, forthcoming in PIE-book; Lund, R. et al (2003)Produktudvikling og Læring i Danske Virksomheder, Aalborg Universitetsforlag, 2003.Lund, Reinhard (2003) Om at forstå produktudviklingsforløb, paper til workshop, Aalborg 2003. Kommer iPIE-book; Lund, R. et al (2003) Produktudvikling og Læring i Danske Virksomheder, AalborgUniversitetsforlag, 2003.Lund, Reinhard (2003) Analyse af produktudvikling på to produktionsvirksomheder - set i et læringsperspektiv,KLIM Workshop 2002. Kommer i PIE-book; Lund, R. et al (2003) Produktudvikling og Læring i DanskeVirksomheder, Aalborg Universitetsforlag, 2003.Lund, Reinhard (2002) Some Danish experiences related to the organization of new product development. LOKkonferencebidrag, december 2002 (rewarded best conference paper). Forthcoming in PIE-book;Christensen, J.L. & Tolsby, J. (eds.) Learning, Innovation, and Performance, xx-publishers, 2003.Lundvall, B.-Å. & Christensen, Jesper L. (2003) Broadening the analysis of innovation systems competition,organizational change and employment dynamics in the Danish system, in Conceicao, P., Heitor, M., Lundvall, B.-Å. (eds.): Innovation, competence building, and social cohesion in Europe, Edward Elgar.Bøger:Lundvall, B.-Å. (2002) Growth, Innovation and Social Cohesion: the Danish model, London: Elgar Publisher.5. Andre formidlingsaktiviteterDeltagelse af Bengt-Åke Lundvall og Jesper Lindgård Christensen i projekt om internationalpositionering af dansk industri (IPOS-projektet), løbende seminarer i 2002 og bidrag til bog 2003.Seminarserie ved Institut for Produktion angående Organisatorisk Læring.Samarbejde mellem forskere indenfor LOK projektet og relaterede projekter ved AAU.Fremlæggelse af forskningsresultater for internationalt forskerpublikum ved flere lejligheder, f.eks afReinhard Lund og Bengt-Åke Lundvall ved LOC NIS projektseminar Paris, 2002.En række indlæg på konferencer og møder.Indlæg i LOK-avisenBrev til virksomheder i den kvantitative undersøgelse6. Plan for år 2003-2004Der er planlagt udgivet en engelsksproget antologi fra PIE projektet som vil indeholde artikler baseretpå både de kvalitative og kvantitative data (se outline neden for). Der er skrevet udkast på hovedpartenaf bidragene. Bogen tænkes udgivet på internationalt forlag. Der er afholdt fire workshops målrettet55


antologiens progression, en femte afholdes i slutningen af maj. Til dette formidlingsarbejde er dermodtaget støtte fra LOK forskningscenters bestyrelsespulje svarende til 4 mdr. forskningsassistance.Der er yderligere en dansksproget bog under udarbejdelse. Manuskriptet foreligger i udkast oggennemskrives i øjeblikket. Bogen tænkes udgivet f.eks på Aalborg Universitetsforlag med titlen:Christensen, J. L. & Tolsby, J. (eds.) “Product Innovation, Interactive Learning and EconomicPerformance”, xx-publishers.Tema 4: Virksomheders organisation og kompetenceopbygning i etsamarbejdsperspektivBetegnelsen netværksøkonomi bruges ofte som et af de centrale kendetegn, der præger omstillingen afsåvel den danske som den internationale erhvervsstruktur. I det lys har virksomhedernes organiseringog ledelse af samarbejdsrelationerne til kunder, leverandører og andre konkurrerende virksomheder ennøglerolle for deres konkurrenceevne og vækst.I dette tema analyseres en række dimensioner af dette overordnede tema. Ikke mindst den indflydelseændringerne i den internationale kontekst har, præger projekterne. Der arbejdes med fire projekter itemaet. Det er:• Samarbejdsudvikling og konkurrenceevne• Relationsudvikling og samarbejde i leverandørkæder• Opbygning af internationale forbindelser blandt danske SMV• Internationalisering og erhvervsnetværk - indvandrervirksomheder som caseI indeværende beretningsperiode har Tema 4 været vært for 12th Nordic Workshop forInterorganizational research. Konferencen samlede fra 16. til 19. august, 2002, med 61 deltagere fra heleNorden.Ligeledes indenfor rammer af Tema 4, blev der den 19. til 23. august 2002 afholdt et Ph.D..-kursus’Advanced Social Network Analyses’ med 9 deltagere. Kurset var en opfølgning på et tidligere afholdtgrundkursus for Ph.D. studerende, jf. LOK beretning 2001/2002.Status for projekt 4.1Projekttitel: Samarbejdsudvikling og konkurrenceevne0. Executive summaryProjektet var i begyndelsen fokuseret på et samarbejde mellem 12 rådgivende ingeniørfirmaer, dergennem samarbejde forsøgte at skabe en netværkskonstruktion, som kunne tage kampen op med destore rådgivende virksomheder indenfor den danske byggebranche. Der foreligger en række internerapporter, som beskriver og analyserer samarbejdet og effekten af det. Ingeniørsamarbejdet (TECHSAM) er et eksempel på et primært horisontalt samarbejde mellem virksomheder, hvorkompetenceudvikling via samarbejde har været midlet til forsøg på at øge konkurrenceevnen.Samarbejdet har ikke været særligt succesfuldt og der er derfor i løbet af projektperioden forsøgtinddraget andre lignende samarbejder.56


Der er indtil videre indsamlet data fra flere projekter, der kan bidrage til det overordnede tema.Projektet involverer studier af samarbejde mellem bedemandsforretninger, mellem virksomheder medkomplementære kompetencer der leverer ydelser til automation indenfor maskinindustrien og endeliger der vidtgående involvering ifm. et globaliseringsprojekt i trekantsområdet, hvor en rækkevirksomheder indenfor stålindustrien samarbejder om fælles markedsføring og systemleverancer på deteuropæiske marked.Inputs fra tilsvarende samarbejdsprojekter indgår yderligere som en styrkelse af datagrundlaget bagkonklusionerne. Den kommende periode vil derfor være præget af opsamling af konklusionerne fra enrække undersøgelser, naturligvis primært der bygger nedennævnte undersøgelser, men som ogsåintegrere undersøgelser fra tema 4.2 og undersøgelser gennemført af Poul H. Andersen i det midt ognordjyske.1. ProjektdataProjektet: De konkurrencevilkår som mindre danske virksomheder opererer under forsøges i disse årimødekommet på forskellig vis via forskellige samarbejdskonstellationer. Virksomheder med tilsvarendeforretningsområder slå sig sammen for at de kan agere på markeder med andre store udbydere. I andretilfælde er det komplementerende virksomheder der går sammen om eksempelvis systemtilbud, hvorsamarbejdet muliggør et tilbud med bredere produktportefølje eller totaltilbud.Baggrunden for samarbejdet kan være effektivitetsstyret, hvor bedre ressourceudnyttelse og mindredobbeltarbejde er målet eller det kan være med produkt- eller markedsudvikling for øje.I projektet behandles også, hvordan samarbejde mellem virksomheder på samme niveau i værdikædenkan samarbejde samtidig med at de konkurrerer i større eller mindre grad. Hvilke formelle og uformelleorganisationsformer kan matche samtidig konkurrence og samarbejde.Projektleder: Lektor Torben Damgaard, Syddansk Universitet, KoldingProjektdeltagere: Lektor Torben Damgaard (SDU), Professor Poul H. Andersen (HHÅ), Professor PoulRind Christensen (SDU)Oprindelig bevilling: 504.000Forbrug: 1999: 26.0212000: 44.2042001: 41.9852002: 55.052Budget: 2003: 168.3682004: 168.3692. StatusTECH SAM Gruppen blev fulgt igennem fire år og erfaringer derfra indgår som en central base for deøvrige empiriske studier unde temaet. Et centralt element i dette projekt var udarbejdelsen afspilleregler for organiseringen og implementeringen af samarbejdet. Dette arbejde har givet etvæsentligt input til spillereglerne for Globaliseringensprojektet, der er det andet store projekt underdette tema.57


Globaliseringsprojektet er et samarbejde mellem en række virksomheder indenfor stålindustrien iTrekantsområdet. De forsøger at danne netværk, der kan agerer med internationalekundevirksomheder. Der er her tale om longitudinale studier, hvor vi som forskere laver deltagendeobservationer og dermed kan være med i opbygningen af modelarbejde for fremtidige tilsvarendesamarbejder. Globaliseringsprojektet er initieret af TI og Trekantsområdet og er støttet af det tidligereErhvervsfremmestyrelsen. Projektet kører i første omgang indtil medio 2003.Forskellige samarbejdskonstruktioner er fulgt parallelt med de to første projekter. Bedemænd derforsøger at samarbejde via ERFA-grupper, fælles markedsføring og evt. indkøb udgør ét.. Under tema4.2 nævnes et globalt sourcing projekt og data herfra er også yderst relevante for 4.1. Det brede fokusaf 4.1 sikrer at de udviklede teoretiseringer ikke bliver for specifikke ift. et enkelt forretningsområde,men dækker bredt ud over flere brancher og forretningsområder - således kan en brederegeneraliseringsværdi opnås.De gennemførte undersøgelser illustrerer, som det også er erfaret i andre undersøgelser, atvirksomhedssamarbejde, som det beskrevne ovenfor, ikke udelukkende kan undersøges som ethorisontalt projekt. Horisontale samarbejdsaktiviteter må forstås i forhold til den værdikæde og detnetværk, som det indgår i. Dette argument er væsentligt til forklaring af at Tema 4.1 og Tema 4.2 iforskningsprojektet er blevet mere og mere integreret. Global sourcing er nævnt og eksempelvis er enrække af de problemstillinger som er behandlet i Leverandørsammenslutningen også yderst relevante tilteoriudviklingen indenfor Tema 4.1.3. ResultaterProjektets forskere har deltaget i Nordic Workshop for Interorganisational Research i Kolding (august,2002) og LOKs forskningskonference på Hotel Koldingfjord i Kolding (december, 2002).Der er lavet paper om spilleregler for Globaliseringsprojektet, som er indgået i driften forstyregruppens aktiviteter.Poul Rind Christensen og Torben Damgaard m.fl. har publiceret en håndbog med koncepter ogfremgangsmåder ved dannelsen af leverandørsammenslutninger baseret på erfaringerne fraforsøgsforløbene.Torben Damgaard har bidraget i Bestyrelsen for Stålklyngen en nydannet brancheforening iTrekantområdet.4. PublikationerKonferencepapers:Christensen, P. R. & Klyver K. (2002) Management Consulting in Small Firms – How does Interaction Work?Papers & Proceedings, vol. 2., pp. 344-364. RENT XVI, Research in Entrepreneurship and SmallBusiness, November 2002, Barcelona.Bogkapitler:Damgaard, T., Piihl, J. & Klyver K.: The Dramas of Consulting and Counselling the Entrepreneur in Movement2. Eds. D. Hjort and C. Steyart, ESBRI (Forthcoming).5. Andre formidlingsaktiviteter(Ingen i perioden)58


6. Plan for år 2003-2004En række af undersøgelserne afsluttes i den kommende periode og der arbejdes med artikler derpræsenterer forskningsresultaterne. De er både rettet til forskningsmiljøer og til rådgivningssystemet.Som det kan ses af 4.2 arbejdes der videre med ”Vækst gennem Global Sourcing”.Den næste periode bliver således primært orienteret mod en forskningsmæssig, rådgivningsmæssig ogvirksomhedsformidling.Status for projekt 4.2Projekttitel: Relationsudvikling og samarbejde i leverandørkæder0. Executive summaryProjektets centrale fokus er ved udviklingen i danske og internationale underleverandørsystemer underindtryk af udviklingen i den globale arbejdsdeling. Projektets mål er at analysere de organisatoriskebindinger og den ledelsespraksis, der skabes gennem vertikale samarbejdsrelationer, og hvorledesændringer i samarbejdet påvirker kompetenceudviklingen i de deltagende virksomheder.Projektet har kørt af tre forbundne spor, nemlig et studie af samarbejdsrelationerne i en klynge prægetaf underleverandører; et interaktivt studie af samarbejdsprocesser og –udvikling i to forsøgsprojektermed leverandørsammenslutninger og endelig et spor, hvor fokus er på danske underleverandørerspositioner og samarbejdsformer i det internationale produktionsnetværk, der er under udvikling.I den kommende periode vil projektet være koncentreret om de afsluttende forskningsmæssigeafrapporteringer samt et afsluttende studie baseret på følgeforskning af 17 mindre underleverandører,som alle forsøger at etablere samarbejdsrelationer med kinesiske underleverandører.1. ProjektdataProjektet: Den nye økonomi har mange ansigter. Et af dem som ofte fremhæves er den internationalenetværksøkonomi. Underleverandørvirksomhederne spiller en central rolle i udviklingen afnetværksøkonomien. Man kan sige, de udgør det lim, som giver det danske produktions- ogvidensnetværk sammenhængskraft. Samtidig spiller de også en central rolle som brobyggere til globaleproduktions- og vidensnetværk. I såvel det afsluttede projekt om leverandørsammenslutninger som detnye projekt omkring global sourcing arbejdes med et grundlag i ”industrial dynamic” tankegangen. Detindebærer bl.a., at et ydre transformationspres ses som en drivende kraft for tekniske, organisatoriske,konkurrencemæssige, kompetencemæssige og geografiske ændringer i mindre underleverandørersrelationer til deres kunder samt leverandører.Formålet i projektet om leverandørsammenslutninger var at analysere, hvorledes ændringer isamarbejdet påvirker kompetenceudviklingen i de deltagende virksomheder. Formålet i projektet omglobal sourcing er at undersøge, hvorledes international sourcing bidrager til danskeunderleverandørers konkurrenceevne.Projektleder: Professor Poul Rind Christensen, Syddansk Universitet, KoldingProjektdeltagere:: Professor Poul H. Andersen (HHÅ), lektor Torben Damgaard (SDU),Ph.D.forskningsassistent Mette Schmidt (SDU), lektor Kristian Philipsen (SDU).59


Oprindelig bevilling: 1.644.000Forbrug: 1999: 52.0412000: 427.0932001: 413.1872002: 38.599Budget: 2003: 587.2582004: 125.8212. StatusDer er gennemført en kortlægning og analyse af den rustfri stålindustri i Trekantområdet.Virksomheder fra denne klynge har gennem interviews bidraget til udarbejdelse af en bog om de langespor i samarbejdsmønstret i klyngen af rustfri stålvirksomheder.Desuden er der, som led i en interaktiv forskningsproces, gennemført to udviklingsforsøg medetablering af leverandørsammenslutninger, hvor 1. udviklingsforsøg blev afsluttet i maj 2002, mens 2.udviklingsforsøg løb frem til primo december 2002. Fremgangsmåder og værktøjer, udviklet iudviklingsforsøgene, blev den 26. august 2002 formidlet gennem et brugerseminar. Der var 32 deltagerefra en række konsulentvirksomheder, TI og TIC. I kølvandet af dette seminar blev der den 5. oktober2002 afholdt et kursus omkring virksomhedssamarbejde i Thorshavn, hvilket blev arrangeret af TIC påFærøerne. Der er lavet en håndbog, som formidler modeller, koncepter og værktøjer til interesseredekonsulenter. Forsøgsprojektet blev afsluttet den 30. november 2002.Udviklingsforsøgene har skabt grundlag for interaktive processtudier af ændringerne i de deltagendevirksomheders interne organisation, kompetenceopbygning samt samarbejdsmønstrene imellemvirksomhederne. De afsluttende forskningsresultater fra de interaktive studier af forsøgsprojekterne erunder afrapportering.Sideløbende med ovenstående tema, har der været arbejdet med studier af det pres og de mulighederudviklingen i det globale produktionsnetværk stiller mindre danske underleverandører overfor. Temaethar fået titlen ”Vækst gennem Global Sourcing”. Med afsæt i analyser af ændringer i den internationalearbejdsdeling, sættes fokus på de kompetencer og den organisatoriske ramme, virksomhederne udviklerfor at håndtere opgaverne og de krav, der stilles fra international køb og samarbejde med udenlandskeleverandører. Formålet er at undersøge, hvorledes international sourcing bidrager til danskeunderleverandørers konkurrenceevne. I projektet undersøges de krav, internationale indkøb ogsamarbejde med udenlandske leverandører stiller til danske underleverandører. Der vil blive sat fokuspå de kompetencer og den organisatoriske ramme, virksomhederne udvikler for at håndtere opgaverne.For at undgå øjebliksbilleder ønsker projektdeltagerne at følge udvalgte virksomheder trin for trin iudviklingen af deres internationale indkøb og samarbejde med udenlandske leverandører. Der ergennemført et 1. følgestudie af 19 små underleverandører, som har været på delegationsrejse til Nimboog Shanghai for at skabe samarbejde med kinesiske underleverandører. Det følges op i en 2. runde iaugust 2003. Der er sideløbende gennemført studier af større danske virksomheders sourcing aktivitet,ligesom den organisatoriske infrastruktur til støtte for sourcing i Kina er blevet studeret.I mart/april gennemførtes således et feltstudie i Beijing og Shanghai, hvor en række danske og kinesiskevirksomheder blev interviewet. Der blev også gennemført interview med medarbejdere ved den danskeambassade i Beijing og konsulatet i Shanghai.60


Ph.D. studerende Mette Schmidt, som har været på barselsorlov, meddelte i august 2002, at hun ikkeønskede at fortsætte som Ph.D. studerende. Mette Schmidt har været midlertidigt tilknyttet projektetsom forskningsassistent. Lektor Kristian Philipsen er blevet tilknyttet projektet for at sikre fremdrift ide afsluttende faser. Der søges yderlige ansat en forskningsassistent til støtte for det afsluttendeempiriske arbejde.3. ResultaterProjektets forskere har deltaget i Nordic Workshop for Interorganisational Research i Kolding (august ,2002) og LOKs forskningskonference på Hotel Koldingfjord i Kolding (december, 2002).Poul H. Andersen og Poul Rind Christensen har udarbejdet artiklen ‘From Localized to CorporateExellence – How do MNCs Extract, Combine and Disseminate Knowledge from Regional InnovationSystems’ ligesom de har fået accepteret artiklen ’Bridges over troubled waters: Suppliers as connectivenodes in global supply systems for publikation I Journal of Business Review, 2003.Poul Rind Christensen og Torben Damgaard m.fl. har publiceret en håndbog med koncepter ogfremgangsmåder ved dannelsen af leverandørsammenslutninger baseret på erfaringerne fraforsøgsforløbene.Poul Rind Christensen har på foranledning af Danmarks Eksportråd udarbejdet et notat omunderleverandørers vækst gennem international sourcing.Poul Rind Christensen har endvidere publiceret en artikel om begrebet international entrepreneurship.I projektperioden har projektet haft et samarbejde med Håndværksrådet med henblik på at gennemføredet ovenfor omtalte følgestudie af 19 små underleverandører.4. PublikationerWorking Papers:Andersen, P. H. & Skaates, M. A.. (2002) Validity in Cross-Cultural Research, Working Paper, The AarhusSchool of Business.Konferencepapers:Andersen, P. H. & Jesper Norus (2003) Entrepreneurship and distributed embedded routines a case from theBiotech sector, accepted for the Academy of Management Conference in Seattle (2003).Andersen, P. H. & Kumar R. (2002) How do emotions affect trust-building in buyer-supplier relationships?Presented at the EMAC May 2003.Andersen, P. H. & Christensen, P. R. (2002) Tapping global excellence in regional innovations systems: HowMNCs Acquire and disseminate knowledge from local suppliers. Bidrag til LOK Forskningskonference, KoldingFjord, LOK Proceedings, Vol. 1.Bogkapitler:Andersen, P. H. (2003) Hvordan Internettet ændrer forudsætningerne for fremtidens eksportformer,Eksporthåndbogen, Børsens virksomhedshåndbøger.61


Andersen, P. H. (2003) Using web communities to support relationship Involvement: The case of Coloplast, kommerI bog om danske virksomheders konkurrenceevne, Dansk Industri, i review til Industrial marketingmanagement.Andersen, P. H. (2002) E-forretningsmodeller efter dot.com, I: Virksomhedens international aktiviteter, 10.4,Børsens forlag.Christensen, P. R. (2003) International Entrepreneurship – a new concept and its research agenda. I: Creación deempresas Entrepreneurship, Manuals Economía, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei dePublicacions.Andet:Christensen, P. R. (2002) Underleverandørers vækst gennem globalisering. Notat til Danmarks Eksportråd,Udenrigsministeriet, KøbenhavnChristensen, P.R. & Damgaard, T. et al. (2002) Leverandørsammenslutninger – Nøglen til styrketkonkurrenceevne. Håndbog. Syddansk Universitet.5. Andre formidlingsaktiviteterPoul Rind Christensen:Foredrag mv.:Mange er kaldet – få bliver valgt – de strategiske dilemmaer for danske underleverandører. EUCNordjylland, 25. september, 2002Fremtidens underleverandører. Erhvervssamarbejdet, Tørring-Uldum Erhvervsudvikling, 2. oktober,2002.Omstilling til vækst - en udfordring for den mindre virksomhed? Key note speech på Dansk IndustriMMV-konference – Virkelyst og Fornyelse, 23 februar, 2003-05-10Danske underleverandørers globale sourcing – tilfældet Kina. Danmarks Eksportråd ogHåndværksrådet – seminar: Kina – absolut en overvejelse værd. Trinity College, 27. februar, 2003Baggrund, visioner og strategi for leverandørsammenslutningen. Dansk Indkøbs- og Logistik Forum,Kolding, 11. marts, 2003Design i et innovationskæde perspektiv. ID-Forum, Horsens, 20. marts, 2003-05-10Hvorledes kan et innovationskædeperspektiv bidrage til at styrke virksomhedernes kompetence ogudvikling? Åbningskonference for Den Rustfri Stålindustris Kompetencecenter, 26. februar, 2003Poul Houman Andersen:Strategisk netværkssamarbejde i Eksporten, Nordjyllands Eksportråd, 27. februar 2003Kina – et marked for alle?, Nordjyllands eksportråd, 28. april, 2003Implementering af Supply Chain Management, VL60 gruppen, 14-15 maj 2003Avisinterviews o.l.:62


Små virksomheder går sammen om globaliseringsstrategi, Interview, Mandag Morgen, den 2. december,2002Sidste udkald for danske underleverandører. Interview, Ingeniøren – Året rundt, Ultimo december,2002.Store kunder kræver styr på underleverandørerne. Erhvervsbladet, den 5. februar, 20036. Plan for år 2003-2004I det kommende år koncentreres kræfterne om to ting. På den ene side arbejdes videre med publiceringaf forskningsresultaterne fra forsøgene med leverandørsammenslutninger. På den anden side afsluttesdet empiriske arbejde med ”Vækst gennem Global Sourcing”. I forlængelse heraf er der planlagt flerepublikationer, hvoraf abstrakt for den 1. er accepteret til 13. Nordic Workshop in InterorganisationalResearch i Finland i august 2003.Erfaringerne fra “Vækst gennem Global Sourcing’ formidles bl.a. gennem et samarbejde medHåndværksrådet.Status for projekt 4.3Projekttitel: Opbygning af internationale forbindelser blandt danske SMV0. Executive summary:LOK-projekt 4.3, som gennemføres i samarbejde med projekt 4.2, søger at identificere nogle af decentrale økonomiske kompetencer, der karakteriserer succesrige små og mellemstore virksomheder iforskellige industrier samt analysere, hvordan de opbygger disse kompetencer gennem forskelligeformer for samarbejde med andre virksomheder. Hvor projekt 4.2 koncentrerer sig om lokalevirksomhedsrelationer, retter projekt 4.3 sig mod transnationale relationer. Projektet omfatterteoriudvikling, casestudier og komparative virksomhedsanalyser i forskellige industrier samt enkvantitativ analyse af kompetenceopbygning i nationale og internationale virksomhedsrelationer.Projektet vil lede til en afdækning af hvilke typer af danske små og mellemstore virksomheder, der ermest ihærdige til at opbygge internationale relationer til kunder og leverandører samt forudsætningernefor succes i sådanne relationer. Endvidere vil projektet afdække determinanter bag forskelle iorganisation og ledelse samt kompetenceopbygning i underleverandørrelationer samt effekterne af dissefor SME’ers konkurrenceevne.Projektet foregår i dialog med en række små og mellemstore danske virksomheder. Disse vil gennemprojektet opnå konkret viden og retningslinjer til forbedring af kompetenceopbygning samt ledelse afinternationale relationer. Endvidere vil projektet formulere generelle retningslinjer for danske ledere ogpolitikere mhp. at opbygge og designe internationale underleverandørrelationer.Projektets deltagere har ligesom i foregående år også i 2002 deltaget i en lang række forsknings- ogformidlingsaktiviteter, som knytter sig direkte til arbejdet i LOK projekt 4.3. Temagruppensmedlemmer har således alle været involveret i erfaringsudveksling erhvervslivet samt præsenteretforskningsbidrag på en række danske og internationale konferencer (LOKs forskningskonference, 2DRUID-konferencer, den 6. internationale konference om Technology Policy and Innovation, den 9.63


internationale Joseph A. Schumpeter-konference Entrepreneurship, the New Economy and Public Policy:Schumpeterian Perspectives, det 10. CCC Doctoral Consortium samt den af TØF og Erhvervs- ogBoligministeriet afholdte konference Task Force Transport), Ph.D.-kurser (Meta-theoretical Perspectiveson Economics of the Firm, Organizational Sociology and Strategy, Business statistics samt Publishingin Business Administration), møder (bl.a. med Copenhagen Capacity) og indlæg og interviews i pressen(Danmarks Radio og Morgenavisen Jyllands-Posten).Temagruppens medlemmer deltager desuden alle i Research Center on Dynamic Market Organization(DYNAMO) under Danish Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID). Af andre forskningsgrupper og-programmer, hvor gruppemedlemmer deltager, kan nævnes Center for Economic and Business Research(CEBR) under Økonomi- og Erhvervsministeriet, Nordic SMEs and Regional Innovation Systems (ved BjörnAsheim fra Lunds Universitet), Biotechnology and inter-organizational advantages in the Øresund region (ved FinnValentin fra IVS), Behind the Music: A Systems Approach to the Dynamics of the Nordic Music Industry (vedMarkus Bugge fra STEP-gruppen i Norge) og Center for Economic Research on the Plastics Industry (CERPI).1. ProjektdataProjektet: Formålet med LOK-projektet i tema 4.3 er at identificere nogle af de centrale økonomiskekompetencer, der karakteriserer succesrige SME’er i forskellige industrier samt analysere, hvordan deopbygger disse kompetencer gennem forskellige former for samarbejde med andre virksomheder.Projektet omfatter en dybdegående undersøgelse af forudsætningerne for kompetenceudvikling idanske underleverandørvirksomheder, som indgår på forskellige niveauer i internationale værdikæder.SME’er er i højere grad end større virksomheder afhængige af relationer til kunder og leverandører forat opbygge kompetencer (interorganisatorisk læring). Imidlertid opbygger kun få danske SME’er dekompetencer, der er nødvendige for at operere internationalt gennem transnationale relationer. Selv forvirksomheder i såkaldt eksportintensive brancher (som f.eks. tekstil- og møbelindustrierne) skerhovedparten af kompetenceopbygningen gennem relationer til lokale SME’er (andre danskevirksomheder, ofte lokaliseret i samme lokale område). Lokale netværk af virksomheder samttransnationale virksomhedsrelationer spiller altså sammen.Projektet retter sig mod at forstå dette samspil mellem forskellige typer af underleverandørrelationer.Projektet gennemføres i samarbejde med LOK projekt 4.2. Hvor sidstnævnte koncentrerer sig om delokale virksomhedsrelationer, retter nærværende projekt sig mod at undersøge de transnationale relationer.LOK-projekt 4.3 består af fire dele:• Udvikling af begreber og hypoteser• En tværindustriel komparativ analyse af virksomheders organisatoriske grænser, koordinationmellem virksomheder og ledelse i forskellige industrier (vognmandsbranchen, møbelindustrienog byggebranchen i Danmark samt plastikindustrien i Danmark og Sverige)• Casestudier af organisering, ledelse og udvikling af internationale underleverandørrelationer ivognmands- og møbelindustrien i Danmark.• En analyse af kompetenceopbygning i danske virksomheder i henholdsvis nationale oginternationale virksomhedsrelationer. Analysen bygger delvist på data fra DISKO-databasen ogfra den danske underleverandørdatabase.64


Projektet i tema 4.3 vil lede til en afdækning af hvilke typer af danske små og mellemstorevirksomheder, der er mest ihærdige til at opbygge internationale relationer til kunder og leverandørersamt forudsætningerne for succes i sådanne relationer. Endvidere vil projektet afdække determinanterbag forskelle i ledelsespraksis og kompetenceopbygning i underleverandørrelationer samt effekterne afdisse forskelle for SME’ers konkurrenceevne. Det er vores mål at levere en rapport om InterfirmLinkages, Coordination, and Management in International Danish Small and Medium-Sized Firms, 4 kvalitativeartikler om organisering og ledelse af virksomhedsrelationer og 1-2 kvantitative artikler omvirksomhedsrelationer og samarbejdsstrategier i små og mellemstore danske virksomheder.Projektets empiriske del omfatter tæt samarbejde med en række SME’er. Disse deltagendevirksomheder vil gennem projektet opnå konkret viden og retningslinjer til forbedring af dereskompetenceopbygning samt ledelse af deres internationale relationer. Endvidere vil projektet i sinhelhed formulere generelle retningslinjer for danske ledere og politikere med henblik på at udformeinternationale underleverandørrelationer.Projektleder: Adjunkt Mark Lorenzen, Handelshøjskolen i KøbenhavnProjektdeltagere: Adjunkt Henrik Sornn-Friese, Handelshøjskolen i København, Ph.D.-studerende HenrichDahlgren, Handelshøjskolen i København, Ph.D-studerende Tina Brandt Husman, Handelshøjskolen iKøbenhavn.Oprindelig bevilling: 2.040.600Forbrug: 1999: 02000: 122.4092001: 769.5032002: 298.374Budget: 2003: 678.5432. StatusTemagruppens deltagere er i gang med en række både kvalitative og kvantitative analyser. Et par artiklerer under revision efter enten at have været i review i internationale tidsskrifter eller efter at have væretfremlagt på diverse danske og udenlandske konferencer. Mikkel Andreas Thomassen har indleveret sitPh.D.-projekt til bedømmelse og er ikke længere tilknyttet temagruppen. Henrik Sornn-Friese har iefteråret 2002 bidraget til Søfartsstyrelsens arbejde med en vækststrategi for den maritime klynge iDanmark, som over sommeren—efteråret 2003 skal indgå i regeringens (Økonomi- ogErhvervsministeriets) ideer om ”vækst med omtanke”.3. Resultater• Mikkel Andreas Thomassen har i foråret 2002 indleveret sin Ph.d.-afhandling ”Specializationand interfirm coordination in project organisations: An empirical study of coordinationpractices in construction projects” til bedømmelse.• “Transformation of network structures”, Ph.D.-projekt af Henrich Dahlgren, Handelshøjskoleni København (forventes afsluttet i maj 2003).65


• ”Rivalling Governance Structures: The Use of Projects for Organising Innovations in CreativeIndustries”, Ph.D.-projekt af Tina Brandt Husman, Handelshøjskolen i København (forventesafsluttet juni 2004).Temagruppens forskningsaktiviteter indgår som centralt element i den undervisning, somtemagruppens medlemmer står for.Mark Lorenzen har i den forbindelse udviklet og udbyder for nu for 3. år cand-merc valgfaget V55Glocalization and network strategy.Henrik Sornn-Friese er ansvarlig for fagledelse og udvikling på den erhvervsøkonomiske fagblok påHA-Kom, Erhvervsøkonomisk teori og analyse. Mark Lorenzen deltager ligeledes i fagblokkens løbendeudvikling.Tina Brandt Husman har været med til at udvikle cand-merc valgfaget V60 Innovation and OrganisationalStrategies in Creative Industries, hvor også Mark Lorenzen underviser.4. PublikationerWorking papers:Lorenzen, M. & Mahnke, V. (2002) Global strategy and the acquisition of local knowledge: How MNCs enterregional knowledge clusters. DRUID Working Paper 2002-8, Copenhagen Business School. (Sendt til reviewi Scandinavian Journal of Management).Sornn-Friese, Henrik & Simoni Sørensen, Janne (2003) Linkage lock-in and regional economic development:The case of the Øresund medi-tech plastic industry. LOK WP 2/2003.Konferencepapers:Dahlgren, H. (2002) Industrial Network Dynamics: The Role of Sunk Costs. Paper præsenteret på DRUID’svinterkonference, 17.-19. januar 2002.Dahlgren, H. (2002) Networks, Information and the Creation of Markets. Paper præsenteret på DRUID’sSommerkonference, 6.-8. juni 2002.Husman, T. B. (2002) The Existence, Boundaries and Internal Organisation of Project Organisations. Paperpræsenteret på DRUID’s Winter Conference, 17.-19. januar, 2002.Husman, T. B. (2002) The Project Organisation and its Conditions in a New Economy, Paper præsenteret på the9 th ISS Conference, 28.-30. marts 2002.Husman, T. B. (2002) New Conditions in a New Economy? The Prosperity of the Project-Based Organisation.Paper præsenteret på DRUID’s Sommerkonference, 6.-8. Juni 2002.Sornn-Friese, H. (2002) International Strategy and Learning through Cross-National Interfirm Linkages. Issues andEvidence for Internationally Operating SMEs. In LOK Proceedings 2002, Research Conference, Volume 1,December 2-3, 2002.Sornn-Friese, H. (2002) Factors of interfirm linkages influencing organizational adaptation in a firm: a conceptualframework and an empirical illustration of a Danish logistics firm. I Integrating Regional and Global Initiativesin the Learning Society, Program & Abstracts for the 6th International Conference on TechnologyPolicy and Innovation, Kyoto, Japan, August 12-15, 2002.66


Artikler i internationale tidsskrifter:Lorenzen, M. (2002) Trust, Ties, and Trade: Elements of a Theory of Coordination in Industrial Clusters,International Studies in Management and Organization, vol. 31, no. 4, Winter 2001-2002.Lorenzen, M. (2002) Clustering, Capabilities and Coordination. International Studies in Management andOrganization, vol. 31, no. 4, Winter 2001-2002.Lundvall, B.-Å., Andersen, E. S. & Sornn-Friese, H. (2002) Editorial. Research Policy, vol. 31: 185-190.Bogkapitler:Foss, N. & Lorenzen, M. (2002) Analogy and the emergence of focal points: Some suggestions for bringing cognitivecoordination into the theory of economic organization. I Nielsen (ed.): Uncertainty in Economic Decision-Making:Ambiguity, Mental Models and Institutions, Cheltenham: Edward Elgar.Lorenzen, M. (2002) Geografisk täthet är fortsatt av betydelse för ekonomisk tillväxt: Kundskapsekonomin ochrollen för företagskluster och städer. I G. Hallin m. fl. (eds.), En liten bok om tillväxt. Stockholm: SwedishInstitute for Growth Policy Studies.Lorenzen, M. & Foss, N. (2002) Cognitive coordination, institutions, and clusters: An exploratory discussion. IBrenner (ed.): The Influence of Co-operations, Networks and Institutions on Regional Innovation Systems,Cheltenham: Edward Elgar.Andet:Dahlgren, H. (2002) Contracts, Trust, and Inter-firm Networks: The Role of Sunk Cost as a CoordinationMechanism. Paper præsenteret på Ph.D.-kurset “Publishing in Business Administration” på CBS, 26.-28.november 2002.Lorenzen, M. (2002) Elephant Feet? MNC Acquisition of Knowledge and the Transformation of Regional GrowthDynamics. (Sendt til review i European Urban and Regional Studies).Lorenzen, M. and Frederiksen, L. (2002) Experimental Music: Product Innovation, Project Networks, andDynamic Capabilities in the Music Industry. (Sendt til review i Industry and Innovation)Lorenzen, M. and Maskell, P. (2002) The Cluster - and other Contemporary Forms of Market Organization.(Sendt til review i Urban Studies).Sornn-Friese, H. and Sørensen, J. S. (2002) Linkage Lock-in and Regional Economic Development: The Case ofthe Øresund Medi-Tech Plastic Industry. (Sendt til review i Entrepreneurship and Regional Development).5. Andre formidlingsaktiviteter17. - 19. januar 2002 deltog Henrich Dahlgren og Tina Brandt Husman (med paper-fremlæggelse) samtHenrik Sornn-Friese og Mark Lorenzen (uden paper) på DRUID’s vinterkonference i Rebild Bakker.I marts 2002 deltog Mark Lorenzen i Communauté d'études pour l'aménagement du territoire i Bern iSchweitz.67


28. - 30. marts 2002 deltog Tina Brandt Husman med paper-fremlæggelse på 9 th International Joseph A.Schumpeter Society (ISS) Congress: Entrepreneurship, the New Economy and Public Policy: Schumpeterian Perspectivesi Gainesville, Florida.20.-21. april 2002 presenterede Tina Brandt Husman sit Ph.D.-projekt på The CCC Doctoral Consortiumpå Boston University.6.-8. juni 2002 deltog Henrich Dahlgren, Tina Brandt Husman og Mark Lorenzen med paperfremlæggelsesamt Henrik Sornn-Friese uden paper-fremlæggelse på DRUID’s sommerkonferenceIndustrial Dynamics of the New and Old Economy - who is embracing whom? i Snekkersten.I juli 2002 var Tina Brandt Husman på gæsteforskerophold hos SPRU på University of Sussex iEngland, hvor hun bl.a. holdt oplæg 5. juli.12.-15. august deltog Mark Lorenzen og Henrik Sornn-Friese med paper-fremlæggelse på 6 th InternationalConference on Technology Policy and Innovation (ICTPI 2002) i Kyoto, Japan.2. december 2002 holdt Henrik Sornn-Friese oplæg på TØF (Transportøkonomisk Forening)Konferencen Task Force Transport i Erhvervs- og Boligstyrelsen i København.2.-3. december 2002 deltog Henrik Sornn-Friese med paper-præsentation på LOKs ResearchConference i Kolding.6. Plan for 2003I 2003 arbejdes der i temagruppen både med casestudier og med tværindustrielle analyser. En rækketeoretiske og empiriske artikler med internationale udgivelser som mål er ved at blive skrevet inden forgruppens temaer. Yderligere et par artikler er ved at blive revideret efter at have været i review hosinternationale tidsskrifter.Desuden vil Mark Lorenzen og Henrik Sornn-Friese henover efteråret sammenfatte temagruppensforskningsresultater i rapporten Interfirm Linkages, Coordination, and Management in International DanishSmall and Medium-Sized Firms.Status for projekt 4.4Projekttitel: Internationalisering og erhvervsnetværk: Indvandrervirksomheder som caseProjektet er afsluttet i foråret 2002Status for LOK ph.d. kurserPh.D. course Advanced Social Network Analysis. SDU, Kolding, 19-23 August 2002.Formålet med dette Ph.D. kursus i avanceret analyse af netværk er at give deltagerne videregåendetræning i analyse af netværk, en træning der giver deltagerne et teoretisk og praktisk værktøj til deresegen udforskning af netværk, specielt netværk inden for og mellem virksomheder.68


Indholdet i kurset omfatter teoretiske og empiriske analyser af social kapital i virksomheder i form afrelationer til andre virksomheder, analyser af udviklingen i netværk over tid, analyser af den regionaledannelse af klynger af virksomhedsnetværk, og analyser af andre fænomener der fremtræder ideltagernes undersøgelser af netværk.Målgruppen for kurset er Ph.D.studerende der har foretaget elementære analyser af netværk medsoftware som UCINET, f.eks. i kurset afholdt i Kolding i 2001 eller i kurset der afholdes ved AU i maj2002. Deltagerne forventes at medbringe deres egne data om netværk til analyse i kurset, og atrapportere deres analyser i et publicerbar manuskript.Det avancerede kursus havde 8 deltagere (alle indenlandske)Deltageres papirer fra kurset er senere blevet præsenteret ved konferencer i Danmark og udlandet ognogle er nu også sendt til publicering i international tidsskrifter.Halvdags seminar for netværksanalytikere ved SDU, Kolding, 18. december 2002Tidligere deltagere fra Thomas Schøtts netværkskurser mødtes for at fremlægge egne projekter.Til seminaret bidrog 3 netværksanalytikere.Ph.D. course Introduction to Social Network Analysis. SDU, Kolding, 3-7 marts, 2003.Netværk kan kortlægges som relationer mellem aktører. En aktør kan være en person, en organisation,en nation, en region eller en anden enhed, som kan engagere sig i en handling. Fx kan vi undersøge –kvalitativt og kvantitativt – hvordan netværk indskrænker og muliggør aktørers tanker og adfærd.Netværk analyseres inden for sociologi, psykologi, antropologi, politisk videnskab, historie, geografi,kommunikation og studier af politik, administration og forretning. Introduktionen ”What is networkanalysis” kan læses på www.sfu.ca/~insna.På kurset blev der undervist i generelle teoretiske og metodologiske principper, hvilke efterfølgendeblev overført til forretningsnetværk. Kurset havde to mål. For det første skulle deltagerne lære at udførekvantitative analyser af netværk. Øvelsestimer blev udbudt i forbindelse med analyser af detoverordnede system, på subgruppe niveau og på individ niveau. For det andet blev deltagerne stilletoverfor – og skulle diskutere - forskellige teoretiske perspektiver på forretningsnetværk, sammen medmetoder, som blev anvendt i disse teoretiske rammer. Målet med kurset var at sætte deltagerne i standtil at analysere netværk og integrere teori og metodologi i analyser af sociale netværk, specieltforretningsnetværk. Kurset var tænkt til forskere og ph.d. studerende, som studerer forretningsnetværkog som ønsker at anvende dette netværksanalyseværktøj samt lære at kortlægge og analysere netværk.Kurset krævede ingen forkendskab til netværksanalyser.Det introducerende kurset havde 8 deltager, heraf 2 fra udlandet (Finland og Japan).Halvdags seminar for netværksanalytikere ved SDU, Kolding, 3. januar 2003Tidligere deltagere fra Thomas Schøtts netværkskurser mødtes for at fremlægge egne projekter.Til seminaret bidrog 3 netværksanalytikere.Plan for år 2003-2004Det introducerende kursus planlægges fulgt op med et avanceret kursus sidst i 2003 eller i 2004.69


Tema 5: Ledelse af videnprocesserDe to projekter om viden arbejder med videndeling på lidt forskellig måde. I overførsel af viden, menogså fortolkning og videndeling inden for videnbaserede virksomheder. Forskningsprijekterne går godt,og samarbejdet med virksomhederne har været en god dialog mere end ensidig formidling. Det giverogså anledning til at arbejde videre med muligheder for videre samarbejde, som skaber nye rammer forforskningen i grænsefladen mellem universitetet og erhvervsliv.De to projekter har sammen været med til at skabe en del formidling bl.a. ved at samarbejde omplanlægningen og afviklingen af konferencen Knowledge Management – A Pit Stop i forbindelse medlanceringen af den ny Masteruddannelse i Knowledge Management, ligesom de to projekter deltog ikonferencen The 4th Triple Helix: Breaking Boundaries, Building Bridges, på Handelshøjskolen i København,og Lund Universitet, Sverige, i november 2002 med paneldebatten Experiences from a Triple HelixInstitution: The case of LOK, a Danish Reseach Center. Triple Helix konferencen gav LOK mulighed for atopbygge en central del af LOK konceptet, nemlig grænseflader og samspil mellem universitetet,erhvervsliv og det offentlige.Status for projekt 5.1Projekttitel: Ledelseskonsulenten som forandringsagent0. Executive summeryProjektet sætter fokus på videnoverførsel og forandringer i klientorganisationen afledt afkonsulentopgaver. Dette indebærer blandt andet en kortlægning af praktiske og sociale elementer, derpåvirker konsulent-klient samspillet.Konsulent klient samarbejdet rummer elementer af hjælp, udøvelse af professionel autoritet samtbetydelige kommercielle interesser. Denne cocktail har gjort branchen til genstand for næstenstandardiserede kritikpunkter. Med reference til den historiske baggrund for vores forståelse afforholdet mellem business og moral undersøges konsulentens selvforståelse samt den kritik,konsulentbranchen udsættes for.Dette omhandler tillige ”Konsulenten som forandringsagent”, hvor der sættes fokus på den eksternekonsulents muligheder og begrænsninger for at skabe forandring gennem bestemte fremgangsmåder irådgivningen. Udgangspunktet har her været, at en del af den kritik der er rettet modkonsulentbranchen ikke udelukkende kan forklares med en generel nedgang i markedet, men ligeledesskal søges i den umiddelbare uoverensstemmelse, der synes at være mellem en samfundsmæssigdiagnose, der lyder på en stigende kompleksitet og vedvarende foranderlighed overfor de mangeløsningskoncepter i form af flere rigide ordenssystemer, nye statiske koncepter, metoder og værktøjer.Projektets progression i det forløbne år peger især mod to tematikker. Dels har fokus været rettet modkonsulentens forandringsrolle samt tilknyttede interventionsmetoder hvor der forekommer at værebehov for nærmere at undersøge de betingelser, hvorunder virksomheder fungerer – over for deantagelser, der ligger til grund i forandringsmetoder som er udviklet med fundament i en lineærerhvervsøkonomisk rationalitet. Fokus har tillige været rettet mod etikken i konsulentensforandringsrolle, samt den kritik, der har været rettet mod konsulentens etiske habitus. Her viser det sig,at kombinationen af konsulenters rolles som serviceyder og hjælper kombineret med betydeligekommercielle interesser samt interne klasseforskelle i branchen øger sårbarheden over for kritik.70


Kritikpunkterne reflekteres i de erhvervsetiske kodeks. På basis af en diskurs mellem etik og den friemarkedsøkonomi er forskellige konsulenters konstruktion af identitet relativt til denne problemstillingundersøgt. Det leder frem til en tese om relevansen af den type etik, der anvendes som baggrund forkritik af konsulenter.1. ProjektdataProjektleder: Professor Flemming Poulfelt, HHKProjektdeltagere:Ph.d. stipendiat, cand.mag. Marianne Theils Fischer, HHK, lektor Sven Junghagen, HHK. Desuden erlektor Birgitte Munch og forskningsassistent Anne Bang (begge fra HHK) blevet knyttet til projektet.Oprindelig bevilling: 1.428.000Forbrug: 1999: 02000: 353.9332001: 333.3812002: 707.096Budget: 2003: 50.0002. StatusDet er målet at kunne bidrage til en bedre forståelse og udvikling af viden og kompetence inden forvidenbaserede virksomheder og vise, hvordan virksomhedens interne ressourcer kan udnyttes ogkombineres med netværksressourcer, konsulentviden og andre eksterne leverandører og producenter afviden. Projektet finansierer et ph.d. stipendium, som påbegyndtes marts 2000 og som forventesafsluttet ultimo 2003 (der har været sygdom og orlov undervejs). Desuden har forskningsassistent AnneBang Nielsen været tilknyttet projektet siden sommeren 2002 med henblik på et projekt omkonsulentens forandringsrolle (se nedenfor), der skulle føre til et erhvervs ph.d. Dette lykkedes ogsånæsten bortset fra, at virksomheden sprang i målet.Der har været afholdt en række interne møder om projektet ligesom både Marianne Fischer, AnneBang og Flemming Poulfelt har deltaget i forskellige konferencer, herunder LOKforskningskonferencen. Desuden var Flemming Poulfelt aktør i Management Consulting Division iAcademy of Mangement, hvor den årlige konference i 2002 fandt sted i DenverDer er i årets løb gennemført forskellige typer af dataindsamling både i form af interviews medkonsulenter og interviews med klienter.Projektet har løbende haft en dialog med et forskningsprojekt om videnudvikling og transfer, derligeledes har været forankret på Institut for Ledelse, Politik & Filosofi.Konsulenten som forandringsagent:Et af denne tids væsentlige udfordringer for erhvervslivet omhandler de imperativer hvormed vikarakteriserer samfundet i dag; stigende hastighed, øget kompleksitet, global konkurrence og såledesbehovet for aktiv foranderlighed er en del af de fleste virksomheders strategiske overvejelser. I stedetfor at se forandring som en altid tilstedeværende og vedvarende betingelse, synes vi at betragteforandring som noget, der kræver ekstern intervention, og som belaster tilstanden mellem toforholdsvise stabile faser, perioder eller entiteter (virksomheden). Den eksterne intervention, er derhvor denne tids selvbestaltede eksperter kommer ind i billedet: konsulenterne. Konsulentbranchen har71


gennem de seneste to årtier legitimeret sig gennem sine strukturerede og gennemtestede metoder forvirksomhedsanalyse, implementering af IT, rationalisering, effektivisering og ledelse af forandringer. Idag hvor forandringsfokus i stigende grad lægges på den enkelte medarbejder og leder – og de modernebegreber er; kompetenceudvikling, fleksibilitet, forandringsparathed, dynamik og proaktivitet erkonsulentens referencer ikke længere Porter, Lewin og Minzberg, men til dels udskiftet med Freud,Jung, Belbin og Ansoff. Dette forskningsprojekt har forsøgt at arbejde med forholdet mellem; behovet ogønsket om at skabe aktiv foranderlighed (bevægelse) - gennem metoder der i sin funktionalitet fastholder princippet ominitial orden og stabilitet. Det der umiddelbart her kunne antydes at være en abstrakt distinktion, skal dogses i lyset af, at 2/3 af iværksatte forandringsprojekter fejler, ifølge en undersøgelse af Mandag Morgen.Så i stedet for at understøtte behovet for nyere og bedre metoder til at kunne begribe denne tids storeforandringsudfordring, så er dette forskningsprojekts konklusion, at der er behov for at sætte væsentligforskning ind i undersøgelsen af de betingelser, hvorunder erhvervslivet fungerer - overfor deantagelser der ligger ligefor i metoder udviklet med fundament i en lineær erhvervsøkonomiskmålerationalitet – herunder denne tids social-psykologiske ’ny’ udviklinger.Metode:Metodemæssigt har forskningsprojektet forsøgt at arbejde med en udvidelse af det vanlige skel mellemempiri og teori, hvor empirien ofte afgrænses af et på forhånd fastlagt; hvem, hvad, hvor og hvordan,og i stedet ladet spørgsmålet om det væsentlige projekt komponere en linie mellem det man kunne kaldesignifikante udsagn vedrørende forholdet mellem forandring og metode. Konkret harforskningsprojektet således inddraget interviews med 7 konsulenter og 7 kundevirksomheder,metodelitteratur, psykologi, managementlitteratur og forandringslitteratur i en rizomarisk organiseringaf udsagn til forskel fra en lineær hierarkisering.Ph.d.-projekt om videnudvikling i interaktionen mellem ledelseskonsulent og klient:Projektet tog sit afsæt i et spørgsmål om overførsel af viden i konsulent klient relationen.Indledningsvis pegede emnet i retning af teorier om KM og læring. Der opstod et dobbeltsidetproblem. De distinktioner KM teorier foretager er svære at identificere empirisk. Således kan f.eks. detteoretiske skel mellem tavs og eksplicit viden ikke efterspores empirisk. Samtidig er skellet mellem de tospor: ”IT track” og ”human track” forbundet med et dilemma, for så vidt KM enten kun dækker IT –der i mellemtiden har vist sin begrænsning - eller det dækker emner, der er alt andet en KM.”Overførsel af viden i konsulent klient relationen” kan ikke behandles med henvisning til IT, hvorforder er fokuseret på ”human track,” hvilket igen gør problemstillingen mindre overskuelig idet denomfatter ”a variety of organisational activities, none of which are concerned with the management [ortransfer] of knowledge”.Af de gennemførte interviews fremgik det, at konsulenternes selvbeskrivelse tenderede til at fokuserepå eksistensberettigelse, hvorfra det blev konkluderet at konsulenten har et generelt legitimeringsproblem. Kombinationen af konsulenten i rollen som serviceyder og hjælper kombineret medbetydelige kommercielle interesser samt klasseforskelle inden for branchen, medvirker til at øgesårbarheden over for kritik. Kritikpunkterne reflekteres i et såkaldt erhvervsetisk kodeks, idet kodeksbenægter, at konsulenten foretager visse handlinger, der kan være til konsulentens fordel, men tilklientens ulempe. For at klarlægge baggrunden for denne specifikke sårbarhed, arbejdes der med moralfilosofiens historie og har fundet frem til at forholdet mellem etik og ”business” er problematisk – ikkefordi sidstnævnte er uetisk, men pga. træk ved en generelle forståelse af etik, der indebærer en mærkbarfokus på pligt. Det betyder, at på den ene side kan etikken ikke finde fodfæste i ”business” og på denanden side kan den heller ikke udelukkes, idet forretningsrelationer og relationer medarbejdere imellemer menneskelige relationer. Den generelle forståelse af etikkens rolle i forbindelse med ”business” haren interessant og overraskende konsekvens for konsulentbranchen. Den måde hvorpå vi taler om etik72


har nemlig sat konsulenten i et dilemma, i en etisk svikmølle, hvor der bliver stillet krav om enlegitimering og om en garanti, konsulenten ikke kan stille på troværdig vis. Tilslutning til kodeksreduceres i praksis til en formålstjenstlig konstruktion af tillid, og ikke som en ultimativ forpligtelse.Der bliver dermed stillet spørgsmålstegn ved berettigelsen af den kritik, der i tidens løb er rettet modkonsulent branchen.3. Resultatera. Videnskabelige bidrag:Projektet har i den forløbne periode fortsat arbejdet med både teoriudvikling og empiriske studier.Dette er afrapporteret i en række artikler samt arbejdspapirer. Specielt er konsulentrollen somforandringsagent blevet problematiseret samt søgt indtænkt i en bredere forståelsesramme.b. Bidrag til praksis/virksomheder:Observationer fra projektet indgår i den løbende dialog projektets deltagere har med aktører frakonsulentverdenen både nationalt såvel som internationalt.c. Indlejring i undervisning:Temaet for projektet er søgt indarbejdet i et cand.merc.fag med titlen The Interaction of Consultant andClient, som blev udbudt på HHK's cand.merc. program i efteråret 2002 (men ikke oprettet). Desudenindgår dele af projektet i et nyligt udviklet fag til gennemførelse på HA studiet.Desuden vil dele fra projektet indgå i modulet ”Dynamic Consulting” på CBS/NUS Internshipprogrammet i efteråret 2002 samt foråret 2003.Endelig vil projektet indgå i et større fælles uddannelsessamarbejdsprojekt inden for konsulentområdetmellem University of Central Michigan, Bentley College, Loyola University, EM Lyon, ISEOR Lyon,ITB Bremen og Copenhagen Business School (der ansøges om EU midler).4. PublikationerKonferencepapers:Bang, Anne (2002) Konsulenten som bliven-kvinde og bliven-maskine og bliven-tiger og bliven-mus og, LOKkonferencen 2002.Poulfelt, Flemming (2002) Strategy in High-Growth SMEs - a qualitative study of six companies, LOKkonferencen 2002. Sammen med Michael Jessen Holm.Thejls Fischer, Marianne (2002) The self-description of a management consultant, LOK konferencen 2002.Artikler i nationale tidsskrifter:Bang, Anne Hvor bliver effekten af i konsulentfaciliterede forandringsprojekter - Udvikling og forandring eller simpelre-organisering? Fremsendt til Ledelse & Erhvervsøkonomi.Poulfelt, Flemming (2002) Fokus på konsulenter – duer de? Børsens Ledelseshåndbøger 3/2002.Poulfelt, Flemming (2003) Brug af konsulenter – bestyrelsens rolle. Børsens Ledelseshåndbøger,Bestyrelseshåndbogen 1/2003.73


Bogkapitler:Poulfelt, Flemming (2002) De gode råd - om nytten af konsulenter! I Kurt Klaudi Klausen & SteenHildebrandt. Hvad duer de til? Konsulenter i det offentlige. Børsens Forlag 2002.Poulfelt, Flemming & Petersen, Nicoline Jacoby (2002) Knowledge Management in Action: A Study ofKnowledge Management in Management Consultancies. In Anthony F. Buono (ed.) Knowledge and ValueDevelopment in Management Consulting. Research on Consulting Series 1, Information Age Publications Inc.Greenwich, CT. 2002.Bøger:Poulfelt, Flemming & Greiner, Larry (ed.) (2004) Advanced Management Consulting: Issues and Insights fromLeading Experts. San Francisco: Stanford University Press.PopulærformidlingPoulfelt, Flemming (2003) Videndeling med maner! Børsen 14. marts 2003. Sammen med Nicoline JacobyPetersen.5. Andre formidlingsaktiviteterPoulfelt, Flemming (2002) Academy of Management, Professionel Development Workshop,Washington, august 2002.Poulfelt, Flemming (2002) Paneldebat ved The 4 th Triple Helix Conference: Experiences from a TripleHelix Institution: The case of LOK, a Danish Research Center, 9. November 2002.Poulfelt, Flemming (2003) Samarbejde med DMR om uddelingen af Konsulentprisen 2003 (sad ibedømmelseskomitéen).Poulfelt, Flemming (2003) Medarrangør af konference 5. marts 2003 om Kowledge Management medtitlen Knowledge Management – A Pit Stop.Poulfelt, Flemming (2003) Arrangør af ½ dags konference 11. april 2003 om fusioner ogvirksomhedsovertagelser med titlen M&A – når fusioner og virksomhedsovertagelser skal lykkes.Poulfelt, Flemming (2003) Arrangør (sammen med Dansk Industri og Michael Jessen Holm) afworkshop 23. april 2003 med titlen Innovative strategier og ledelse af vækst i små og mellemstore danskevirksomheder.Poulfelt, Flemming (2002-2003) Diverse oplæg om konsulentbranchen og konsulentrollen.Poulfelt, Flemming (2002-2003) Diverse interviews om konsulentrollen i dagblade og tidsskrifter, fx iComputerworld 2. maj 2003: Vanartet branche vokser op..6. Plan for år 2003-2004Projektet vil afslutte sine aktiviteter inden udgangen af 2003, idet ph.d. afhandlingen forventesfærdiggjort omkring årsskiftet. Desuden vil en række af projektets øvrige aktiviteter blive rundet af samtsøgt videreført. Fx arbejdes der afledt af projektet på et nyt ph.d. projekt om konsulentensforandringsrolle.74


Der påregnes en række interne workshops indenfor projektet med deltagelse af særligt indbudte i løbetaf efteråret 2003.Status for projekt 5.2Projekttitel: Ledelse og viden i små videnbaserede virksomheder0. Executive SummaryFormålet med forskningsprojektet ”Ledelse og Viden i små vidensintensive IT-virksomheder” er atundersøge forudsætningerne for styring af vidensdannelse under høj kompleksitet. Forudsætningen forat komme videre i denne ledelsesforskning er en tættere relation til selve vidensdannelses processerneog den kreative meningsdannelses proces. Derfor er det grænsefladen mellem på den ene side denpædagogiske læring og meningsdannelse i IT med inter-organisatoriske vidensdannelses processer og påden anden side styring og ledelse, som tilsammen danner kernen i forståelsen af ledelse og styring underhøj kompleksitet, hvor ledelse er en funktion for flere deltagere i processen.Projektet har gennemført en række interviews og videoanalyser i en mindre multimedievirksomhed, ogdette har givet anledning til at komme tæt på virksomhedens kommunikation, læring og ledelse. Det harogså givet anledning til at analysere tidsopfattelse, og læring i denne type af virksomheder, som vi harskrevet om. Der ligger nogle interessante problemstillinger i tidsanalysen, og i analysen afkommunikation og anvendelsen af kommunikationsmedier mellem de faggrupper der indgår imultimediemiljøet, som rejser fundamentale spørgsmål om ledelse og projektledelse i denne typeorganisationer.1. ProjektdataProjektet: Projektet har til formål at afdække videnkommunikation og videndeling, dels i et projektledelsesperspektiv dels i et lærings og samarbejdsperspektiv under komplekse vilkår i IT-virksomheder.Videoanalyser og interviews skaber et rigt materiale til forståelse af kommunikation med kolleger ogprojektleder, samt for vilkår for projektledelse med stor usikerhed og høj kompleksitet.Projektleder: Professor Mette MønstedProjektdeltagere Lektor Sisse Siggaard Jensen, forskningsassistent Sanne Fejfer OlsenOprindelig bevilling: 1.476.000Forbrug: 1999: 82.4552000: 394.9302001: 575.8892002: 501.378Budget: 2003: 50.5532. StatusProjektet har koncentreret sig om multimedie- e-learning virksomheder. Vi har gennemført feltstudier itre cases, men med observation, interviews, fotomontage og videoanalyse i et tæt samarbejde med tomultimedievirksomhederne.Det er lykkedes gennem meget intensive feltstudier med videoanalyser at identificere en rækkeproblemfelter og at formulere en række principielle og generelle problemstillinger, der vedrører ledelse75


og ledelsesvilkår for vidensmedarbejdere. Hovedemnerne er vidensdeling og vidensdannelse under højusikkerhed, ledelse og arbejdsdeling og refleksiv praksis. Vi har en del materiale på problemstillinger omtid og timing.Sisse Siggaard Jensen blev pr. 1. marts 2002 udnævnt til lektor på Kommunikation på RUC. Vi ansatteSanne Fejfer Olsen som forskningsassistent, og hun har udarbejdet cases.Vi er i gang med at skrive en lærebog, der bruger casene, og derved skaber et materiale, som også andrekan bruge og tolke ind i andre rammer. Men vores rige casemateriale kommer til sin ret i denne formfor bog.3. Resultatera) Videnskabelige bidrag:The EU research project “EQUEL – e-quality in e-learning” - a European research network on e-learning. Project description. Lancaster University 2002”Knowledge sharing across knowledge cultures”. EU research workshop i EQUEL research project 23-27. November 2002.Forskningsseminar om ”Videoetnografi”, DPU december 2002.”Knowledge and 3D activeworlds”. EU research workshop i EQUEL research project 27-30 marts2003.b) Indlejring i undervisning:Case udarbejdet af Sanne Fejfer Olsen indgik direkte som undervisning i projektledelse iMasteruddannelsen på RUC i Computermedieret Communication. Casene og artiklerne indgår iudviklingen af den ny Master i Knowledge Management. Ligesom den indgår i undervisning i netværkog videnledelse på cand.merc. og HA-fil niveau. Resultater, cases og data fra projektet indgår somgrundlag for kurset ”Faglig kommunikation og videndeling på¨nettet” (cand. comm) samt i europæiskforskeruddannelse i form af PhD kursus i ”Knowledge Management” i regi af Eudokma/CBS.c) Konferencer:Ansvar for stor international konference om triple helix 6.-9. november 2002. Samarbejde med Danskindustri om industripanel og med svenske virksomheder ( www.triplehelix.dk). Medfinansiering fraLOK.4. PublikationerWorking papers:Jensen, Sisse Siggaard (2003) De døde databaser og det levede nu – cases om videnprojekter og videndeling i ITvirksomheder. LOK Working Paper 1/2003, 42 s.Konferencepapers:Mette Mønsted (2002) Management and creation of meaning. Proceedings LOK konference 2.-3. december2002.Mette Mønsted: & Nicoline Jacoby Petersen (2003) De-briefing and motivation of knowledge workers OKLCConference in Barcelona April 13.- 14. 2003 Proceedings CD-Rom 14 s.Mette Mønsted: Leadership Roles (2003) De-briefing and motivation of knowledge workers. OLK Conference.Lancaster 28.5.-2.6. 2003. 16 s.Mette Mønsted (2003) Project Management Roles and IT-knowledge Workers. EGOS conference track 33. July2003 Copenhagen.76


Bogkapitler:Mette Mønsted (2002) Managing Complex Research on the Boundary. In Focus on Biotechnology – Issues related toR&D in Biotech – Denmark in a comparative perspective. Proceedings from conference dec.6 th -7 th 2001.Danish Institute for Studies on Research and research Policy . Århus 2002Mette Mønsted (2003) Uncertainty and Trust in small high tech firms. Genescà, Enric, David Urbano, J.L.Capelleras, C. Guallarte, J. Vergès (eds.) “Creación de Empresas - Entrepreneurship”, Homage toProfessor José Maria Veciana Vergés. Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona 33. Bellaterra2003 pp. 603-615.Bøger:Mette Mønsted: Strategic Networking of small high tech firms (forthcoming). Samfundslitteratur 2003Korrektur uge 19.Populærformidling:Videndeling og viden om hvad vi ved. Ved Mette Mønsted i FinansFokus. September 2002Nye krav til ledere. Kommentar i dagbladet Dagen 24.10.2002Videnledelse. En artikel til Thomsons elektroniske forlags artikler. Februar 2003.Andet:Euroforum konference i september 2002.Scandinavian Conference on Knowledge Management November 2002.Jensen, Sisse Siggaard (2003): Viden, identitet og avatarer. Position paper. EQUEL research project, 15 s.(work-in-progress).5. Andre formidlingsaktiviteterMønsted, Mette: Medarrangør af konference: Knowledge Management - A Pitstop med Laurence Prusak 5.marts 2003.Mønsted, Mette (2002). Medarrangør af The 4 th Triple Helix Conference og deltager i session:Experiences from a Triple Helix Institution: The case of LOK, a Danish Research Center, 9. November 2002.6. Plan for år 2003-2004Projektet er i gang med at skrive en lærebog i viden, ledelse og kommunikation, som vi har aftalt medSamfundslitteratur at der ligger et manuskript i sommer. Derefter er projektet faktisk færdigt.77


Bilag 1Tidsplan for projekterne1999 2000 2001 2002 2003 2004Tema 1Projekt 1.1Projekt 1.2Projekt 1.3Tema 2Projekt 2.1Projekt 2.2Projekt 2.3Tema 3Projekt 3.1Projekt 3.2Projekt 3.3Tema 4Projekt 4.1Projekt 4.2Projekt 4.3Projekt 4.4Tema 5Projekt 5.1Projekt 5.2Centret78


Bilag 2LOK budget 2003Budget 2003 Regnskab 2002Tema 1Projekt 1.1 164.700 288.858Projekt 1.2 452.280 600.802Projekt 1.3 450.000 742.145Tema 2Projekt 2.1 400.000 622.971Projekt 2.2 0 13.378Projekt 2.3 544.915 126.885Tema 3Projekt 3.1 552.000 575.517Projekt 3.2 130.062 553.765Projekt 3.3 200.000 665.130Tema 4Projekt 4.1 168.368 55.052Projekt 4.2 587.258 38.599Projekt 4.3 678.543 298.334Projekt 4.4 0 33.316Tema 5Projekt 5.1 50.000 707.096Projekt 5.2 50.553 501.338Centerbudget 2.148.000 1.464.493I alt 6.576.679 7.287.75979

More magazines by this user
Similar magazines