1 Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk
  • No tags were found...

1 Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R ... - Revisornævnet

Indledningsvis bemærkes, at det følger af § 57, stk. 3, i lov om godkendte revisorer ogrevisionsvirksomheder af 17. juni 2008, der trådte i kraft den 1. juli 2008, at spørgsmål omovertrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Dennesag afgøres derfor efter revisorloven af 30. april 2003 og den dagældende erklæringsbekendtgørelseaf 22. december 2004 samt efter den nugældende lov om godkendte revisorer ogrevisionsvirksomheder. Endvidere bedømmes sagen på grundlag af den dagældendeårsregnskabslov § 68, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006.Klagen over J. Revision v/ Jan RasmussenEfter fast nævnspraksis behandles disciplinæransvaret i vid udstrækning efter samme principper,som gælder for strafansvaret efter straffelovens almindelige del, medmindre der vedrevisorlovgivningen er gjort afvigelse herfra.Strafansvar kan kun pålægges fysiske personer samt, jf. straffelovens § 25, juridiske personer. Efter§ 26, stk. 2, og denne bestemmelses forarbejder kan den personligt drevne enkeltmandsvirksomhedi sin typiske form – som den foreliggende – ikke pålægges strafansvar. Ansvaret må i stedet rettesmod indehaveren personligt.Ved revisorloven af 2003 blev der indført obligatorisk kvalitetskontrol, og det blev påbudt, aterklæringsarbejde skulle udføres under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem. Efter disse regler –der i det væsentlige er videreført under den nugældende revisorlov af 2008 - påhviler pligten til atetablere og anvende det fornødne kvalitetsstyringssystem revisionsvirksomheden som sådan. Derblev samtidig givet Revisortilsynet adgang til at rette et direkte disciplinæransvar modrevisionsvirksomheden i anledning af kvalitetskontrol. Derimod kan mangler vedkvalitetsstyringssystemet og dets anvendelse ikke gøres gældende mod revisor personligt. Derevisionsvirksomheder, der er undergivet dette direkte ansvar, blev angivet i 2003-lovens § 12, stk.1, og omfatter derfor også enkeltmandsvirksomheder.På denne baggrund er det antaget i fast nævnspraksis, at revisorloven på dette punkt har fravegetstraffelovens ordning, således at også den typiske enkeltmandsvirksomhed kan være ansvarssubjektfor disciplinæransvaret for så vidt angår mangler ved kvalitetsstyringssystemet.Sammenhængen med straffelovens regler fører imidlertid til, at enkeltmandsvirksomheden kun kanvære selvstændigt ansvarssubjekt for disciplinæransvaret, når den har status somrevisionsvirksomhed og ellers ikke. Heraf følger, at adgangen til at pålæggeenkeltmandsvirksomheden disciplinæransvar kun består, så længe virksomheden består somrevisionsvirksomhed.I det foreliggende tilfælde er revisionsvirksomheden blevet slettet af registeret den 17. juni 2009.Under disse omstændigheder må det lægges til grund, at revisionsvirksomheden J. Revision v/ JanRasmussen har indstillet sin virksomhed, og at den revisionsvirksomhed, som klagen er rettet mod,således nu reelt er ophørt.Herefter kan revisionsvirksomheden ikke længere være ansvarssubjekt for disciplinæransvaret.Nævnet afviser derfor denne del af klagen.7

More magazines by this user
Similar magazines