12.07.2015 Views

Nedstyrtningsfare ved murværk - Statens Byggeforskningsinstitut

Nedstyrtningsfare ved murværk - Statens Byggeforskningsinstitut

Nedstyrtningsfare ved murværk - Statens Byggeforskningsinstitut

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Byggetegninger og opførelsestidspunkter ikke et sikkert vurderingsgrundlagDet tegningsmateriale, som er tilgængeligt forældre byggerier, indeholder ofte ingen oplysningerom hvilke murbindere der er anvendt.Nyere undersøgelser af ældre murværk harendvidere vist at de gældende regler på opførelsestidspunktetikke altid er blevet overholdt.Det er derfor utilstrækkeligt at vurdere murværketssikkerhed ud fra byggetegninger ogopførelsestidspunkt alene.Yderligere informationStatens Byggeforskningsinstitut har udgivetAnvisning 211 : Korroderede trådbinderei murværkAnvisning 157 : Trådbindere til forankringaf skalmure og hule murePublikationerne er henvendt til fagfolk inden forbyggeriet. Bestilling kan ske hos Byggecentrum :www.byggecentrum.dkTelefon 70 12 06 00Anvisning 211 kan desuden fi ndes på:www.sbi.dkNedstyrtningsfareved murværkGennemtæring af murbindere– og hvad en bygningsejerskal være opmærksom påFå hjælp hos en rådgivendeingeniør og en murerFor at bestemme om der er nedstyrtningsfarefor en bygning og hvorledes den kan udbedres,er det nødvendigt at få hjælp af en rådgivendeingeniør. Ingeniøren kan sammen meden murer undersøge murværket og vurderebehovet for eftermontering af nye bindere.MURO – Murerfagets oplysningsrådhar udgivet folderenEftermontering af trådbindere i hule mureFolderen forklarer hvordan man eftermonterer nyebindere i murværk med tærede bindere.Man kan bestille folderen hos MURO :Telefon 33 32 22 30Folderen kan også fi ndes på :www.muro.dkEftermontering af bindereNye korrosionsfaste bindere kan monteresgennem ydervæggenes fuger. Murstenenebeskadiges derfor ikke. Arbejdet kan udføresaf en murer.BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladetSkalmure og hule mure med trådbindere– risiko for nedstyrtning (21) 04 12 31Telefon 44 89 06 40www.byg-erfa.dkInformation om murværk kan fi ndes påhjemmesiden :www.mur-tag.dkTeknologisk Institut, MurværkKongsvang Allé 298000 Århus CTelefon 72 20 38 00E-mail : muc@teknologisk.dkHjemmeside : www.teknologisk.dkStatens ByggeforskningsinstitutDr. Neergaards Vej 152970 HørsholmTelefon 45 86 55 33E-mail : sbi@sbi.dkHjemmeside : www.sbi.dkFotos: MURO Murerfagets Oplysningsråd, Teknologisk Institut.Udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitutog Teknologisk Institut, Murværkmed støtte fra Grundejernes Investeringsfond


I marts 2003 væltede en mur fra 1937 ned overen legeplads ved en børnehave på Amager.Ulykken kunne have haft fatale konsekvenser,men heldigvis kom ingen mennesker til skade.Årsagen til ulykken var gennemtærede murbindere.Bygningsejeren har ansvaret for sikkerhedenSom ejer har man ansvaret for at bygningen tilenhver tid er i forsvarlig stand. Derfor kan detvære nødvendigt at søge rådgivning og omnødvendigt foretage forbedringer af sikkerheden.Hvad er en murbinder ?I de fl este murede byggerier er de udvendigemure ikke bærende, og omtales derfor somskalmure. Selv om en skalmur ikke bærer bygningen,skal den alligevel være stabil og havestyrke til at modstå træk og tryk fra vind. Derforfæstnes den udvendige mur til den bærendekonstruktion, typisk til en indvendig bærendevæg. I gamle dage benyttede man massivemure eller hule mure med stenbindere, hvor denudvendige og den indvendige mur var muretsammen med passende mellemrum. Senereer man gået over til at benytte murbindere i ståleller et andet metal.Murbindere og korrosionNår det regner på en udvendig mur, kan dertrænge fugt ind i murværket og ind til murbinderne.En murbinder fremstillet af f. eks. almindeligtstål vil kunne ruste – og til sidst blivegennemtæret. Denne proces kaldes korrosion.Murbindere, der kan modstå korrosion, kaldeskorrosionsfaste.I dag benyttes altid korrosionsfaste murbinderetil skalmure. Disse murbindere fremstillesaf rustfrit stål eller tinbronze.Man har tidligere anvendt murbindere afmessing og galvaniseret stål, men disse materialerhar ikke den fornødne evne til at modståkorrosion. Desuden har det indtil 1985 værettilladt at bruge frysepunktssænkende salte imørtel til murværk. Dette fremmer korrosionen.Er min bygning i risikogruppen ?Hvis murbinderne er tærede, kan murværketudgøre en sikkerhedsrisiko. Når man skal vurderemurbinderne, tager man udgangspunkti bygningens opførelsestidspunkt og antalletaf etager. Det skyldes at der gennem tiden harværet forskellige krav til murbindere, og at kravenehar været afhængige af antallet af etageri bygningen.Som udgangspunkt kan der være en risikoi fl eretagers bygninger opført før 1969 samtbygninger i to etager opført i perioden 1969–85.I reglen ser man bort fra en-etages bygninger,da en evt. nedstyrtning sjældent vil medføre ensikkerhedsrisiko p.g.a. den lille højde.3 etagereller mere2 etager1 etage1900 1969 1985 2004Bør undersøges nærmere Normalt ingen problemerFiguren viser sammenhængen mellem opførelsestidspunkt, antal etagerog behovet for nærmere undersøgelse af murværket.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!