Referat fra generalforsamlingen i 2004 - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Referat fra generalforsamlingen i 2004 - Glostrup Bio

Generalforsamling 2004Referat fra generalforsamlingen i biografforeningen”Sofarækken” d. 14. marts 2004.Dagsorden:• 1. Valg af dirigent• 2. Valg af stemmetællere• 3. Beretning om foreningens virksomhed• 4. Fremlæggelse af revideret regnskab• 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusivt budget)• 6. Indkomne forslag• 7. Fastlæggelse af kontingent• 8. Valg i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 og 4• 9. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 5 stk. 1)Ad. 1. Valg af dirigentFormanden bød velkommen og foreslog Niels-Henrik Andersen som dirigent. Denne blevenstemmigt valgt af generalforsamlingen og foreslog herefter, at der blev et pkt. 10. ”Eventuelt”føjet til dagsordenen. Også dette blev godkendt af generalforsamlingen.Ad. 2. Valg af stemmetællereBestyrelsen foreslår flg. til stemmetællere:• Lotte Warming• Elise Holstein-Berg Jensen• Inge Lindstrøm• Flemming Ravn• Flemming PetersenAlle blev enstemmigt valgt.Såfremt en eller flere af de foran nævnte personer er implicerede i en sag, er de naturligvis ikkestemmetællere i den pågældende sag.Ad. 3. Beretning om foreningens virksomhedFormanden aflagde beretning om bestyrelsens arbejde det forløbne år. Der har også dette årværet lagt vægt på udviklingsplanen, men en masse andre tiltag her fået plads i biografen;Danmarkspremierer med diverse arrangementer, kulturnat og en verdenspremiere.Herefter blev delberetninger fra arbejdsgrupperne aflagt.Der blev fra salen spurgt til om stolene skal skiftes ud, hvorfor, hvem betaler og skal vi evt. lånepenge dertil??


Svaret er, at stolene skal skiftes, det er kommunen, der betaler. Der er afsat ½ mio. kr. og de erøremærket til formålet. Dog rækker det kun til halvdelen af salen.Formandens beretning samt delberetningerne blev godkendt af generalforsamlingen.Ad.4. Fremlæggelse af revideret regnskabKassereren fremlagde det reviderede regnskab.Fra salen blev herefter udtrykt ønske om, at man i regnskabet tydeliggør, hvad der sker med deindkøb (eks. paraplyer) og sponsorindtægter (eks. skjorter), der overføres mellem regnskabsårene.Bestyrelsen vil tage dette op i forbindelse med næste regnskabsaflæggelseRegnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.Ad. 5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år(inklusive budget)Bestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2004-2005 blev fremlagt af formanden:(Under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender pkt.6 og 7.)• Gennemførelse af ”Udviklingsplan 2003”• Igangsætning af børnefilmklubber, ungdoms og – seniorfilmklub• Igangsætning af erhvervsfilmklub• Videreudvikling af biografen for at nå de ”30.000” billetter• Videreudvikling af medlemstilbudBudgettet for det næste år blev fremlagt af kassereren.(under forudsætning af, at pkt. 7. vedtages)Fra salen nævnes igen at paraplyerne bør stå som et aktiv i regnskabet.Arbejdsplanen blev foreløbigt godkendtAd. 6. Indkomne forslagBestyrelsen forslår:A):At foreningen udvides med to børnefilmklubber, en ungdomsfilmklub og en seniorfilmklub. Detbetyder, at foreningen fremover består af en række ”foreninger i foreningen” som tilsammen givermulighed for at vi har foreningstilbud til alle borgere fra 6 år og op.Bestyrelsen foreslårB):


At der etableres en erhvervsklub, hvis formål det er at formidle kontakt til byens erhvervsliv både tilgavn for foreningen for biografen og for de ansatte i firmaerne.Forslag A):Efter en livlig debat om” foreninger i foreningen” blev forslaget sat til afstemning og vedhåndsoprækning vedtaget med 57stemmer for og 2 imod.Forslag B):Efter en redegørelse for tankerne bag en erhvervsklub blev også dette forslag vedtaget. Dennegang af en enig generalforsamling.Ad. 7. Fastlæggelse af kontingentBestyrelsen foreslår fastsættelse af kontingent alt efter hvordan behandlingen af forslag A er gået.Hvis forslag A vedtages, foreslås kontingenterne således:• Børnefilmklubberne 100,- kr.• Ungdomsklubben 100,- kr.• Sofarækken 125,- kr.• Seniorklubben 100,- kr.Hvis forslag A ikke vedtages foreslås kontingentet uændret på 100,-kr.Efter en god debat blev generalforsamlingen suspenderet for at bestyrelsen kunne samles og givegeneralforsamlingen et ændringsforslag, der lød som følger:Bestyrelsen foreslår kontingentet således:• Børnefilmklub 100,- kr• Ungdomsfilmklub 100,- kr.• Sofarækken 125,- kr• Seniorklub 125,- krÆndringsforslaget blev vedtaget af en enig generalforsamling.Ad. 8. Valg i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2 og 4Valgt til formand (denne gang for to år) blev:• Henning Richard JensenValgt til sekretær blev:• Jeanne S. NathanValgt som suppleanter for et år blev:


• Nanna Wulff (1. suppleant)• Inge Lind (2. suppleant)Valgt til revisorer blev:• Leif Bentzen (revisor)• Peter Jepsen (revisorsuppleant)Ad. 9. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 5 stk. 1)Alle opstillede til arbejdsgrupperne blev valgt.Billetsalg/cafegruppen fik et nyt medlem:• Elise Holstein-Berg Jensen• Inge Havkrog• Betty Sørensen• Birgit Odby• Hanne Enevoldsen• Inge-Lise Jørgensen• Kirsten Tschentscher• Lise-Lotte Kjær• Lone Svendsen (Velkommen)Arrangementsgruppen:• Nanna Wulff• Lars Wriedt• Marianne Wichmann• Marianne Wriedt• Mette Schumann• Nadia Nathan• Sarah JensenServicegruppen:• Per Gundersen• Hanne Enevoldsen• Verner Halmø• Poul EnevoldsenAd. 10.Intet under eventuelt.Generalforsamlingen afsluttedes og der blev sædvanen tro budt på en forfriskning, inden der blevvist ”Barbarernes Invasion”.Referatet er godkendt af


Henning R. JensenNiels-Henrik AndersenReferentJeanne S. Nathan,sekretær i bestyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines