12.07.2015 Views

Klimaforum Møde nr. 8, mandag d. 24. juni 2013 - Fredensborg Kommune

Klimaforum Møde nr. 8, mandag d. 24. juni 2013 - Fredensborg Kommune

Klimaforum Møde nr. 8, mandag d. 24. juni 2013 - Fredensborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KlimaforumMøde nr. 8, mandag d. 24. juni 2013Deltagere:Borgergruppen:Niels Arne GadegaardFinn LanggaardFlemmert DanielsenJanus KirkebyMichael Nielsen (afbud)Poul Erik Højlund Nielsen (afbud)Bent Sonne (referent)Fredensborg Kommune: Miljøsagsbehandler Daniel MatalonKlimakonsulent Anders Thorborg MørkBiolog Marianne KodahlPlan- og Klimachef Christian Ibsen (afbud)Klimakoordinator Lone Rasmussen Otte (afbud)Dagsorden:1. Evaluering og drøftelse af projektet for enden af vejen2. Kort status for etablering af et fremtidigt energicenter i Fredensborg Kommune3. Orientering om klimamesse i samarbejde med Ugenyt lørdag d. 21. september4. Fjernvarme – udbygning mv.5. Evt.Ad 1. Evaluering og drøftelse af projektet for enden af vejeDer har været opfølgning på de første for enden af vejen projekter, som Energitjenestenudfører for kommunen, som også arbejder på at skabe opmærksomhed om arrangementerneog energispareideen. Opstarten efterfølges nu energirådgivning på bibliotekerne. Særlig fokuspå de mulige besparelser ved kollektive projekter.Desuden har der været afholdt kursus for håndværkere i klimarenovering. Lærerkræfterne blevhentet fra Teknologisk Institut. Der var ikke overvældende tilslutning, men tilfredse deltagere.Ad. 2. Kort status for etablering af et fremtidigt energicenter i FredensborgKommuneAnders Thorborg Mørk fortalte om de foreløbige tanker om etablering af et fremtidigtenergicenter i Fredensborg Kommune og Klimaforum drøftede ideerne.Partnerskabstanken fra projektet ”Skolen i Virkeligheden” kunne være udgangspunktet for etenergicenter. Her er de enkelte partnere i projektet (foreninger, institutioner, virksomheder ogkommunen) ansvarlige for forskellige tilbud til skolerne. Dette sikrer, at de som harkompetencen og er opdateret med den nyeste viden, også leverer produktet eller aktiviteter.En sådan model giver mulighed for at dække over et stort fagområde, som et energicenter skalkunne. Energicenteret skal kunne levere det som passer til den enkelte borger ellervirksomheds ønske – lige fra viden om grøn transport til tekniske energiløsninger i boligen,eller undervise skoleelever eller uddanne tekniske serviceledere.Fredensborg Kommunes klima- og energipakker er en grundsten i aktiviteterne – hvorefter derkan bygges på med flere partnerskaber, indhold og aktiviteter.


Bent Sonne finder, at den foreslåede organisationsform passer glimrende til projektet, Skolen iVirkeligheden, hvor een partner har ansvar for gennemførelsen af et undervisningstilbud indenfor eget kompetenceområde. Ved energitjenestens projekter vil der være behov for at styresamarbejde mellem flere forskellige partner i hvert projekt, og der vil være betydelige privatøkonomi forbundet med projektet. Der bør efter hans mening derfor være en centralorganisation, der varetager den ansvarlige styring.Ad 3. Orientering om klimamesse i samarbejde med UgenytKlimamessen afholdes lørdag den 21. september og planlægges som sidste år i samarbejdemed Ugenyt.Ad 4. Fjernvarme – udbygning mv.Daniel Matalon orienterede om status for etablering af fjernvarme i Humlebæk og omafrapportering af Cowis fase 2 - handlingsplan for udbygning af fjernvarme i kommunens 4bysamfund. Udbygningen kan følges på kommunens hjemmeside.Ad 5. Evt.I relation til gennemgangen af fjernvarmeplanerne drøftede klimaforum prøveboringer forskiffer gas. Selv om der er stor bekymring for denne teknologi, kan det være fornuftigt atgennemføre prøverne, hvis disse gennemføres med maksimal miljøsikring. Vi er nødt til atvære forberedte, hvis situation senere vil gøre denne energiform aktuel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!