Radiografen 05, juni - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

Radiografen 05, juni - Foreningen af Radiografer i Danmark

EMNEORDRADIOGRAFENRadiografen udkommer 10 gange årligt.Oplag: 2.000 eksemplarer.Eftertryk af artikler og billedmateriale er kuntilladt med redaktionens godkendelse.REDAKTION:ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:Michael DreyerFAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR:Troels JeppensenHenvendelse til redaktionen kan ske påE-mail: redaktion@radiograf.dkIND HOLDFORMAND:Charlotte Graungaard FalkvardTlf. 2213 8620E-mail: charlotte@radiograf.dkPRODUKTION:RADIOGRAF RÅDETS KONTOR:H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv.1879 Frederiksberg C.Giro 2 22 35 03Tlf. 3537 4339 · Fax 3537 4342E-mail: kontakt@radiograf.dkHomesite: www.radiograf.dkMandag-torsdag. 9.00 - 14.30Fredag 9.00 - 13.00ISSN 0906-2459Der tages forbehold for trykfejl.Synspunkter i Radiografens artikler dækkerikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger.KLS Grafisk Hus A/S – trykt CO 2 neutraltBATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? . ........................ 6I Region Midtjylland udføres alle undersøgelser for battered child på Aarhus Universitetshospitalfor at sikre den bedste kvalitet. I Region Syddanmark har man lavet en fællesregional procedure. Kan vi lære af hinanden?”MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL”PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL . ................................... 6Læs en beretning om et praktikophold med mangfoldige oplevelser – fagligt som socialt.EVENTYRLØB 2013 . .................................................... 11Igen i år har radiograferne stået distancen på 5 eller 10 km mod en frisk fra fad vedradiografteltet. Og der blev også spist pølser til. Se billedreportagen.INTERVENTIONS RADIOLOGI . .......................................... 14Der er ikke mange steder i Danmark, der udfører interventions radiologi - særligt ikkepå KAR, derfor er det en lidt overset del af radiografers arbejde. Den 16. – 17. maj 2013afholdt Dansk forening for interventions radiologi (DFIR) et årsmøde på Klarskovgaardved Korsør.SUCCESFULD NORDISK KONGRES I BERGEN . ........................... 16Læs mere om Nordisk Master, internationalt samarbejde og aftale omkring fagbladene.Derudover er der et førstehåndsindtryk af kongressen.DEADLINESLeveringsfristerStof ogannoncer tilredaktionenUdkommerca.LANDSKONFERENCE FOR STRÅLETERAPEUTER– EN STRÅLENDE SUCCES. .............................................20Alle landets strålecentre var repræsenteret, da der mandag den 3. juni blev afholdtkonference for stråleterapeuter.2013 41. ÅRGANGJuliIngen udgivelseAugust 31.07 23.08September 30.08 23.09Oktober 27.09 23.10I HVERTNUMMERLEDER 3KORT NYT 4-5STUDIESIDEN 21KURSUSKALENDEREN 222 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


BATTERED CHILD PROCEDUREI REGION MIDTJYLLANDI Region Midtjylland udføres alle undersøgelser for battered child på AarhusUniversitetshospital for at sikre den bedste kvalitet. I Region Syddanmark harman lavet en fælles regional procedure. Kan vi lære af hinanden?Af Pia Skoulund, radiograf Aarhus Universitetshospital, Skejby. Foto: Kristian S.K. BangRadiografen marts 2013 bragte en interessantartikel om, hvordan man har indgåeten aftale om en fælles regional procedurefor battered child undersøgelse iRegion Syddanmark. I Region Midtjylland(RM) har man ligeledes revideret batteredchild proceduren med henblik på en kvalitetssikringaf denne undersøgelse - menhar valgt en anden form end i Syddanmarkog en anden procedure.I artiklen gøres der grundigt rede for,hvilke særligt høje krav der stilles til billedkvaliteteni den radiologiske undersøgelsefor battered child. Det har isærbetydning, da billeddokumentationenindgår i en retslig proces og dermed harkonsekvenser for barnet og dets familie.Det er på denne baggrund, at ortopædradiologeri RM har ønsket at undersøgelsenkun udføres ét sted i regionen forat samle erfaringer og sikre den fagligeekspertise, da der kun er få af disse undersøgelser.På Billeddiagnostisk Afdeling(BDA) på Aarhus Universitetshospital(AUH), Skejby har man gennem mangeår udført radiologiske undersøgelser forbattered child, og det blev børneradiologenpå BDA, som for et lille års tid sidenblev bedt om at stå for undersøgelserne iRegion Midtjylland.Hidtil har man også foretaget undersøgelserfor battered child på andre afregionens hospitaler, hvor billedmaterialetefterfølgende evt. blev sendt til secondopinion ved børneradiologen på BDA,AUH i Skejby. Der er et tæt samarbejdemed Center for børn udsat for overgreb(CBO), hvor alle sager omkring mishandledebørn behandles.Proceduren på BDAPå BDA er vi en lille gruppe radiografer,som foretager undersøgelserne. Der eraltid to radiografer til stede under heleproceduren, og vi har et tæt samarbejdeog dialog med den børneafdeling, sombørn og forældre hører til. Forældre ervelkomne til at deltage i røntgenundersøgelsen,men de skal forinden væreorienteret om, hvad der skal foregå hosos, så det ikke er os, der skal forklare demom mistanken. Derudover skal der væreen person fra børneafdelingen til stedepå undersøgelsesstuen. Det kan væreen sygeplejerske eller en pædagog, somkender familien godt. Det betyder meget,at barn og forældre føler sig trygge, og vigør meget for at skabe en god og roligstemning på stuen uden forstyrrelser.Vi sørger for, at aftaler med radiolog ogsengeafdeling er på plads inden undersøgelsensstart.Vi har prioriteret, at der er personale frabåde børneafdeling og BDA tilstede underhele undersøgelsen for i en eventuelretssag at kunne bevidne, at barnet ikkehar lidt overlast eller fået sine skader påBilleddiagnostisk Afdeling.Specielle børneprotokollerDe protokoller, vi anvender, har vi arbejdetpå at optimere gennem flere år forat kunne få specielle børneprotokoller tildisse undersøgelser. Det er afdelingensbørneradiolog, der deltager og vurdererbillederne hver gang. Det kan ladeFAKTA• Vore knogleoptagelser ved børn optil 2 år: (1)• Cranie AP• Cranie LAT inkl columna cervicalis• Thorax• Costae skråoptagelser• Columna thoracalis LAT• Columna lumbalis LAT• Pelvis AP• Femora AP• Crurae AP• Fødder AP/PA• Humeri AP• Antebrachii AP• Hænder skråoptagelser. (Litteraturenanbefaler AP/PA projektion, men davi har fundet fraktur på skråoptagelsen,som ikke kunne ses på AP/PAoptagelsen, har vi indført skråoptagelsensom standard.)• Børn over 4 år får evt. foretaget scintigrafi.• CT af cerebrum: hvis barnet harpåfaldende neurologi eller har retinablødning.• Evt. MR ved yderligere udredningsig gøre, fordi undersøgelse for batteredchild ikke er akut, men kan planlægges idagtid. Hvis afdelingens børneradiologikke er tilstede, kan vi kontakte en radiologpå AUH, Nørrebrogade, som har etsamarbejde med vores radiolog.6 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


Pia Skoulund, Karin Kastberg Petersen og Charlotte Weigand.I vores overvejelser angående optimeringaf billedkvaliteten, har vi måttet øgedosis og i den proces har vi også væretpå studiebesøg på Rikshospitalet i Osloog gjort brug af deres erfaringer ogresultater. Vi har haft et tæt samarbejdemed fysikeren på AUH, som har foretagetmålinger for at sikre, at dosis til børneneikke overskrider referencedosis.Som i Region Syddanmark har vi tagetudgangspunkt i den internationalelitteratur om emnet. Vi anvender deprojektioner, som det fremgår af artiklenskrevet af PK Kleinman(1). Samtligereferencer anbefaler i øvrigt denneprocedure. Sammenholdt med artiklen iRadiografen anvender vi færre projektioner,end man gør i Region Syddanmark(se faktaboks).Børn over to år har vi ikke faste protokollertil. Børneradiologen vurderer i samarbejdemed pædiaterne og CBO, hvilkeområder vi skal undersøge og hvilkeoptagelser, vi skal foretage. Radiologenordinerer ekstra projektioner i de områder,hvor der er positive fund, og hvor dermistænkes nye eller ældre frakturer.Ved tvivl foretager vi kontrolundersøgelser10.-14. dagen efter første undersøgelse,oftest costaoptagelser og optagelserfra områder, hvor vi har mistanke omfraktur, især ved mistanke om periostealbelægning på de lange rørknogler ellermistanke om corner eller buckethandlefrakturer.I Region Syddanmark har man etableret etforum for erfaringsudveksling og netværkomkring proceduren for undersøgelser forbattered child. Jeg vil gerne opfordre til,at vi også erfaringsudveksler på tværs afregionerne, så vi får så bredt et grundlagsom muligt for at vurdere, hvordan og underhvilke former, vi mest hensigtsmæssigtudfører disse undersøgelser.Litterartur:1. Kleinman,PK. Diagnostic Imaging inInfant Abuse. AJR 155,1990:703-122. Kemp,AM. Abuse head trauma:recognition and the essential investigation. ep. bmj.com.Sept 2011:202-2083. Carbaugh, SF.Understanding Shaken Baby Syndrome. Advances in neonatal Care.April 2004,vol 4, no2:105-1144. Dubbins P;Price J;Johnson K;MaguireS; Wall LM; Jaspan T;Hobbs C; Stoodley D;Chapman S; Kemp A. Standards for Radiological Investigations of Suspected Non-accidental Injury.The Royal College of of Radiologists. March 2008.5. Sieswerda-Hoogendrom T; Boos S; Spivack B; Bilo RAC; Van Rijn RR. Educational paper:AbuseHead Trauma Part1. Clinical Aspects. Eur J Pediatr. March 2012; 171(3): 415-423)6. Van Rijn RR; Sieswerda-Hoogendrom T. Educational paper. Imaging child abuse: the bare bones.Eur J Pediatr. Februar 2012; 171(2): 215-224JUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 7


”MENINAS, BEM-VINDOA PORTUGAL”[Piger, velkommen til Portugal]Efter 3t & 45min´s flyvetur landede Nanet og jeg endelig i Lissabon, Portugal og eftersom det varmin første flyvetur, var jeg glad for at være nede på jorden igen. Vi fik fat i vores bagage, og sattekurs med bus mod Coimbra.Af Suzan Odison, radiografstuderende, UCL.Ved busstationen i Coimbra, blev vi hentetaf vores lære/vejleder Professor Adelino,som hilste os pænt og tog os medtil vores bolig, i Santa Clara. Professorener en hård og kontant underviser, menhan er også rar samt humoristisk, og hanglæder sig til at se os igen i Danmark tilseptember. Professoren tog os med ud påen rundvisning i Coimbra, hvor han fortalteom byens historie og om de forskelligemonumenter. Byen værner højt omUniversitetet, som også årligt har omkring2000 Erasmus studerende fra hele verden.Byen og universitetet gav gode mulighederfor møde de andre studerende tilERASMUS festerne og arrangementerne.Byen er omgivet af rismarker og masseraf natur.Santa ClaraVi boede i Santa Clara, som er en charmerendemindre landsby som ligger 20min med bus fra Coimbra. Der vokserappelsin- og citrontræer overalt, og delokale hilste venligt på med nysgerrigeblikke og glade smil. Det meste indkøbher er billigere end hjemme i Danmark,f.eks. var alle mad og drikkevarer utroligbillige, mens meget tøj og diverseprodukter var prismæssigt omkring detsamme som hjemme. I byen var det ogsåtydeligt at se klasseforskellen på folk, danogen havde flotte huse med stakitterog blomsterbede, mens andre boede inoget der kunne minde om et gammeltskur, med et halvt færdigt tag. Beboernesmilede alligevel stort og vinkede til osfra deres små haver af, hvilket bare var såhyggeligt.Studielejligheden var perfekt, vi mangledeintet. Vi var godt forsynet med tæpper ogpuder, badeværelse, tv-stue med spisebord,et stort køkken med masser afskabsplads og diverse køkkengrej, samtendnu et spisebord. Lejligheden var forsynetmed trådløst internet og fjernsyn.Vi var i alt 8 ERASMUS studerende, endreng og syv piger. I lejligheden boede vimed fire af de andre piger, som kom fraEngland og Irland, hvor de sidste to skullebo sammen et andet sted i Santa Clara.Vi havde det rigtig hyggeligt sammen,vi havde maddage, hvor vi på skift skullelave en traditionel ret fra vores hjemland.8 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


”Skolen er hierarkiskinddelt, og i toppen erlærerne som skal tiltales”professor”.Derudover var vi ude og spise, tog til festerog tog på ture både inden- og udenforCoimbra.SkolenSkolen, Escola superior de Tecnologia dasaúde de Coimbra, som ligger i bydelenPÓvoa, ca. 15 min med bus fra SantaClara minder om UCL i Odense. Den ercharmerende på sin egen måde medudendørs arealer og stor kantine. Destuderende har et godt socialt sammenholdog hilser hinanden med et gensidigtkindkys på hver kind (en normal måde athilse venner på i Portugal). Skolen er hierarkiskinddelt, og i toppen er lærerne somskal tiltales ”professor” og derefter deresnavn, dernæst kommer årgangene somer fra 4års og ned til 1års. Her handler omdet at præstere med top karakter, for demder er bedst får job. Vores undervisningforegik henover tre uger med PortugisiskSprog, Kultur, Fysik, Bioetik, CT, Radiologiog Patologi. Undervisningen var primærtdiagnosticering af CT og Konventionellebilleder. Skolen er udstyret med 4x Ultralydsudstyr, men ingen CT/MR eller Basisrøntgen apparater, som vi har hjemme.Lærerne på skolen, Prof. Joana, Prof. Alexandra,Prof. Graciano, Prof. Mário og Prof.Francisco er alle super søde, og speciellepå hver deres måde og deres undervisningvar super god. Jeg synes dog at mødetidernei skolen og planlægningen afklinikken kunne være noget ustruktureret,men alt løste sig alligevel. Noget jeg læggermærke til, er at ikke ret mange studerendekan tale engelsk, hvilket undrer migda det er et internationalt sprog.Nanet og jeg arbejder med CT, Sygehuset Idealmed.Klasse undervisning med vores ERASMUS gruppe.Klinisk PraktikVores kliniske praktik foregik henoverti uger. Vi skulle, fordelt i grupper af topersoner, rokeres rundt på tre forskelligehospitaler, så vi havde to ugers forløb påhvert Hospital. Forløbene foregik hen overmorgenvagter og senvagter. Praktikkenvar fordelt på privat klinikker og et offentligtsygehus. Vi fik tildelt en klinisk vejlederpå hvert sted og skemaer passendetil vejleders mødetid. De studerende, iklinikken betragtes som studerende ogikke kollegaer, så de studerende må ikkereferere de ansatte som kollegaer, mensom radiografer. Patienterne skal underskriveen erklæring om at han/hun harforstået given information samt accept afpersonlig data og undersøgelse, modsathjemme i Danmark hvor stort set alt forgårmundtligt. Uniformerne består af en langtunika eller kittel, som radiografen bærerudenpå sin alm. påklædning. Portugisernebeskriver CT som TAC, det står fortomography assist by computer.Privatklinikken, Diaton er mindre og hyggelig.De ansatte var meget afslappede ideres påklædning, med en enkelt kittel på.Kvinderne gik med løst hår og bærer neglelakog store smykker, både på hænder oghoved, hvilket kom bag på mig, når man ervant til stramme hygiejneregler hjemmefra,JUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 9


Gruppen besøger vinkælderen i bryggeriet Cálem, Porto.Dans og musik til Paraden, Ovar.Det offentlige sygehus, universitetshospitalet HUCH, er et større sygehusmed mange ansatte. Her er alle fuldtuniformerede, dog igen med størresmykker og udslået hår. Her betjente deen Phillips 16 slice scanner, og de havdeRIS systemer.Vi er på restaurant sammen.men derudover er de dygtige i deres arbejdeog gode ved deres patienter. Klinikken haren Simens 64 CT-scanner, og jeg var gladfor at deres udstyr ikke var helt forældet. Jeglagde mærke til de intet RIS system har, ogat de indtaster patient data manuelt fra enudprintet henvisning.Privat klinikken, Idealmed er et stortsygehus som tilbyder alt, fra mammografi,lungescreening, ultralyd, til MR ogCT. På dette sygehus, oplevede jeg ogsåat de ansatte var uniformsklædte, medopsat hår og smykkefri. I CT betjente deGE scannere, en 64 slice scanner og en4 slice scanner (som dog kun anvendesi nødstilfælde) og de har RIS systemer. Imorgenvagterne, havde vi ikke ret megetpatientkontakt, vi arbejdede mere med atrekonstruere i planer og 3D, samt gennemgåforskellig patologi. I senvagternekom vi til at arbejde med 64scanneren ogfølge med i de forskellige protokoller. Voresvejleder Jose Carlos var helt fantastisk ogjeg lærte meget af ham. Her var de megethumanistisk præget, med patienten somhovedfokus, og de holdt ikke igen med atgive kontrast, hvis det var påkrævet, udenekstra omkostninger for patienten.Vores udklædninger til Magic Night, Ovar.”Alle vores vejlederevar super søde og detog virkelig godt imodos på hvert af stedernevi besøgte. De andreansatte på sygehusene,var også rigtig søde oghjælpsomme.Alle vores vejledere var super søde ogde tog virkelig godt imod os på hvert afstederne vi besøgte. De andre ansattepå sygehusene, var også rigtig søde oghjælpsomme, og selvom ikke ret mangekunne tale engelsk så lærte man alligevelat forstå hinanden.Carnaval de OvarVi tog alle sammen til Ovar, som årligtafholder Portugals største Karneval. Videltog i Noite Mágica, (Magiske Nat)hvor flere hundrede var udklædte i forskelligeflotte og fjollede kostumer somfestede og sang hele natten. Alle folkvar i godt humør, og stemningen var høj.Vi oplevede også Desfile Grande CorsoCarnavalesco, som er en kæmpe parademed udsmykkede vogne, danseopvisningerog sang ned gennem byen. Detvar en helt fantastisk oplevelse, medmasser af dans, musik, sang, kostumerog meget mere. Desværre måtte vi tageen lang taxitur hjem derfra, grundet entogstrejke, hvilket var ret dyrt. Men oplevelsenaf karnevalet og paraden var allepengene værd.Det har været så fedt at være afsted, ogjeg kommer virkelig til at savne dem allesammen. Kan varmt anbefale Coimbratil dem der har lyst til at prøve udvekslingmed ERASMUS programmet.10 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


Af René Gordon Larsen, Regionsnæstformand, Region SyddanmarkDagen før den store dag skulle løbe afstablen mødtes 7 friske radiografer ogsatte teltet op. Forventningerne til morgendagenvar høje og humøret højt.Selve dagen startede med høj sol ogglade radiografer og deres familier varmødt op i teltet i deres flotte orangetrøjer, som var lette at få øje på blandtde 25.000 andre løbere. Solen blevdesværre aflyst af et voldsomt haglvejrlige inden starten gik.Af sted over stepperne det gik, hurtigsteløber for radiograferne i børneløbetvar Christina Lage i tiden 13 minutterog 48 sekunder. På 5 kilometerenblev Mia Larsen hurtigste løber i tiden21 minutter og 5 sekunder. Hurtigsteløber på 10 kilometeren var JacobLindberg Andersen i tiden 45 minutterog 33 sekunder. Stort tillykke til disse– alle andre kæmpede flot og ydedederes bedste, i den kondi, de nu var i.På selve dagen var der 2 afbud, menstraks sprang 2 nye til, så vi stilledefuldtalligt til start. Godt gået!Efter endt løbetur klarede vejret flot opog solen skinnede. Der blev spist pølseri lange baner, og fadøl blev skænketfra den lille fine bar fra Albani. Teltet varfint besøgt, da dagen var på det højestevar der omkring 70 radiografer samtfamilie. I teltet blev der snakket, grinetog stemningen var i top.En stor tak skal lyde til Biotronik, Phillipsog Covidien for deres engagementog deres løbere, som har været med tilat gøre dagen ekstra god.En kæmpe tak skal ligeledes lyde til allede hjælpere som har hjulpet til, bådedagen før, og på selve dagen. Udenden frivillige indsats ville det ikke væremuligt at afholde sådan et flot arrangement.Sæt allerede kryds nu!!Vi ser frem til Kristi himmelfarts dagnæste år, hvor vi håber endnu flere radiograferog deres familier vil finde vejtil RadiografRådets stand ved eventyrløbetog nyde en super dag sammenmed kollegaer fra hele Region SydDanmark.JUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 11


HURTIGSTE LØBER for radiografernei børneløbet var Christina Lage i tiden13 minutter og 48 sekunder. På 5kilometeren blev Mia Larsen hurtigsteløber i tiden 21 minutter og 5 sekunder.Hurtigste løber på 10 kilometeren varJacob Lindberg Andersen i tiden45 minutter og 33 sekunder.12 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


onetotal Delivery Solution for CTOptivantage DH CT-injektor• Touch screen også på sprøjtehovedet• Frontplade også til forfyldte kontrastsprøjter• Patency Check function – minimerer risikoen for extravasal injektionOptiray (ioversol) kontraststofHvis du vælger forfyldte kontrastsprøjter:• Reducere du risikoen for kontaminering og fejladministrering 1• Sparer tid og øger patient –flowet 1• Reducerer risikoen for skader 2Hør mere – kom og besøg os på vores stand, Expo C318 på ECR 2012.Venlig hilsen, Covidien Danmark A/SPernille B. Nissum, Hanne Mikkelsen, Rune W. Kristensen & René DuvanderMallinckrodtReferencer:1. Enterline DS. A multicenter time-efficiency trial. Imaging Economics 2003.2. Recommendations on the use of contrast media prefilled syringes in radiology: a roundtable discussion. Hospital Pharmacy Europe. May/June 2007COVIDIEN, COVIDIEN with Logo and marked brands are trademarks of Covidien AG or an affiliate. © 2012 Covidien. All rights reserved.NOR/01/2012


INTERVENTIONDFIR ÅRSMØDE 16. – 17. MAJDer er ikke mange steder i Danmark, derudfører interventions radiologi - særligt ikkepå KAR, derfor er det en lidt overset del afradiografers arbejde.AfJette Honoré og Mette Groes Radiografer på Kolding sygehusEn gang om året holder Dansk forening for interventions radiologi(DFIR) et årsmøde, der varer 2 dage. Der er inviteret forskelligeforedragsholdere, som giver foredrag og fortæller hvad dersker på de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også foredragsholderefra udlandet, samt fra andre specialer inviteret,hvis der er noget nyt, der kan berige dette felt af radiologien.Vi, Jette Honoré og Mette Groes, ankommer i det spirende forårnæsten helt ud til Storebælt. Deltagerne er en blanding af lægerog radiografer, der arbejder med disse undersøgelser til dagligt.Efter en god gang frokost starter foredragene. Her eret lille udpluk af de foredrag der var i år:PÅ 1. DAGEN• Behandling af levermetastaser og tumorer (behandling med)ved hjælp af radioembolisation - Hammersmith HospitalLondon.• Interventions radiologi ved GI blødninger -OUH• Vaskulære anomalier -RigshospitaletPausesnak på Klarskovgård.• CO 2 angiografi -Malmö• MR angiografi uden kontrast -Herlev• Kontrast ved nyreinsufficiens -såvel gadolinium- som jodholdigt-HerlevFørstedagen sluttede sent, og mættede af ny og meget interessantviden gør vi klar til festmiddaggen og socialt samvær, somer en vigtig del af mødet. Det vi mest fæstnede os ved, var etforedrag om kontrast, både den gadolinium-holdige og den jodholdigeMan skal være særligt opmærksom på, at der er mange flerefaktorer der kan øge risikoen for nyreinsufficiens end dem, vi idag har fokus på.Det være sig både om patienten får diuretica,om de har hypotension, eller har anæmi.14 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


S RADIOLOGI2013 KLARSKOVGAARD KORSØRVi er ikke bekendt med, om det nogle steder, ligger som rutineat undersøge dette, inden vi giver høj dosis kontrast til CT, DSAeller MRA.Noget andet der fangede os var, at anbefalingerne om at brugeMucomyst blev skudt i sænk, samt det faktum, at nogle af de MRkontrast stoffer vi bruger nogle steder, bl.a. hos os i Kolding, ogsåi en ny guideline som Sundhedsstyrelsen kommer med, frarådesved GFR under 60.Her efter faldt de næste foredrag ret godt ind, nemlig MRA udenkontrast og DSA med CO2 i stedet for gadolinium– eller jod-holdigkontrast, meget interessante og lærerige foredragIgen en interessant dag, hvor det blev fastslået med mange studier,at både specificitet og sensitiviteten er ens for MRA og CTAi forhold til DSA.Et nyt begreb for os dukkede op, nemlig Angiosomer – dét, atfoden kan inddeles i blodforsyningssekmenter, og at det er vigtigtat prøve at revaskularisere det ”rigtige” angiosom (område), entenved intervention eller ved operation.Efter 2 meget lærerige dage drog vi igen tilbage mod Jylland,fulde af inspiration, energi og en god forventning om at skullebruge store dele af al denne læring i dagligdagen på Koldingsygehus i både MR - og KAR teamet.Inden middag nåede vi lige ned til stranden og fik lidt frisk havluft ind i lungerne, og fik fordøjet noget af alt det vi lærte og hørteom på 1. dagen.Anden dag starter ligeså flot som første slutter med solen på vejop over Danmark og mens vi spiser morgenmad gør de førsteundervisere klar til at berige vores dag.Dagens udpluk af foredrag:PÅ 2. DAGEN• CT og MR ved perifer arteriel iskæmisk sygdom -KoldingDen smukke strand ud til Storebælt.• Komplikationer i interventionsradiologi -Århus Kommunehospital• Angiosomers betydning ved perifer revaskularisering -Kolding• Dagen slutter med cases fra deltagerne og enquetenSlagelse,OUH og Kolding viser cases om bla a. Iliaca, EVAR ogvenøs trombolyse.Enqueten er selvfølgelig en interessant del for mange, da den viserhvor meget der laves af intervention på de forskellige hos-pitalerJUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 15


SAMARBEJDE PÅ NORDISK PLANSUCCESFULD NORDISDet er altid udbytterigt ogvigtigt at udveksle erfaringerlandene i mellem. Det harværet en af årsagerne tiletableringen af samarbejdetmellem de nordiskeradiograforganisationer.Af Erik Roland, faglig konsulentDette samarbejde har eksisteret i mereend 30 år, og er blevet et anerkendt forum,også uden for de nordiske lande. Her kande nordiske lande ”tale med en stemme”,hvilket har været til stor hjælp for alle denordiske radiograforganisationer.Et samarbejde skal nødvendigvis ikkeudelukkende vurderes ud fra hvad manselv får ud af det, men kan også betragtesud fra den synsvinkel: ”Hvad kan vi bidragemed?” Og da de baltiske lande udtrykteønske om at deltage i det nordiskesamarbejde, blev det modtaget positivt.Der er blevet gjort et stort arbejde for atfå det etableret. Ved dette nordiske mødemåtte det så desværre konstateres atingen af de baltiske lande kunne deltage.Dette kan der være flere årsager til f.eks.kommunikationsmæssigt, resursemæssigtog sidst, men ikke mindst, at deresproblemstillinger er meget anderledesend de øvrige nordiske landes. Hvis dersenere skulle fremkomme ønsker fra debaltiske lande om deltagelse i det nordiskesamarbejde vil det igen tages op tilkonkret vurdering.Internationalt samarbejdeFormeldt samarbejde mellem Den EuropæiskeFøderation (EFRS) og Den internationalesammenslutning (ISRRT) har16 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


ANSØGERE TILRADIOGRAF RÅDETS UDDANNELSESFONDDa vi i sidste nummer afRadiografen ikke fik reklameretfor fristen den 1. juni, harfonden besluttet at udsætteansøgningsfristen, hvor alletilgodeses på ens vilkår til den 1.augustDu har derfor chancen for hen over sommerenat sende en god ansøgning. Påtænkerdu at videreuddanne dig, og ønskerdu økonomisk hjælp, så prøv at søge radiografrådets uddannelsesfond. Alle medlemmeraf Radiograf Rådet, som er i besiddelseaf en radiografnål kan søge. Du skal sende enmotiveret ansøgning til Radiograf Rådet, gernevia e-mail på kontakt@radiograf.dk.Har du ikke en nål, men ønsker atsøge, skal du også henvende digtil Radiograf Rådet.Du kan få op til 2.500 kr. istøtte til kurser, efter- og videreuddannelse.Såfremt du blivertildelt støtte fra uddannelsesfonden,skal du producere en artikel tilRadiografen, hvor du beskriver detfaglige udbytte af den/det uddannelse/kursusforløb/konferncedu hardeltaget i.Omfanget af artiklen aftalesmed Radiografens redaktion.Der er 7.500 kr. tilbage forindeværende halvår, da én ansøgerallerede har fået bevilget2.500 kr. pr. 1.6.• • • • • • 18 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


LANDSKONFERENCE FOR STRÅLETERAPEUTER– EN STRÅLENDE SUCCESAlle landets strålecentre var repræsenteret, da der mandag den 3. juni blev afholdt konference forstråleterapeuter.Af Troels JeppesenDet er efterhånden en del år siden, at dersidst var en landskonference for stråleterapeuterne.Deri ligger måske noget afforklaringen på det utroligt flotte femmødepå næsten en tredjedel flere endforventet.”Da vi spurgte afdelingerne om, hvormange de kunne overveje at sende tilkonferencen var det samlede tal omkring85 personer, ”fortæller Rasmus LübeckChristiansen. Men 2 dage før sidste fristmåtte arrangørerne lukke tilmelding pågrund af pladsmangel, da deltagerantalletrundede 158.”Det er rigtig imponerende og vidner omen stor vilje til at sparre om vores speciale,mener Rasmus, som tilføjer at en del afforklaringen på den store interesse kanvære, at det er en del år siden der sidst varen landskonference. Om man vil kunne tiltrækkelige så mange hvert år, er han ikkesikker på. En gentagelse af succesen vilder blive kikket nærmere på.En DANSK konferenceEt af de elementer, som ifølge Rasmus,nok har kunne tiltrække var, at alle oplægforegik på dansk. Dette blev besluttet forat imødekomme så mange som muligt,da det til tider kan være anstrengende atbenytte et fremmedsprog. Samtidig varprogrammet meget bredt og spændteover samtlige kernekompetencer inde forspecialet.Hele dagen lidt komprimeret da arrangørernehavde valgt, at give plads til alleindlæg og med 20 mundtlige indlæg, 16posters og workshops var der fagligt valutafor pengene på landskurset.Abstrakts fra konferencens oplæg kanfindes på hjemmesiden:www.rttkonference.dk/Medarrangør af Landskonference for Stråleterapeuter 201320 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


STUDIESIDENEMNEORDhttp://www.radiograf.dk/studerende/Tillykke til Rebecka fra UCL, der vandt de 2x biografbilletter. Vi bringer historien, i en forkortet udgave.Tak for de andre bidrag. Hold øje i radiograf til efteråret. Vi har flere konkurrencer på vej!Kit Stausholm, formand for RSDTÆTTERE PÅ . . .Jeg var som forholdsvist ny modul 3studerende blevet bedt om at lave såmange undersøgelser som jeg kunneklare, uden at holde pause. Patienternesad nærmest i lag på gangen ogventede på at det blev deres tur.Den næste patient jeg skulle have indtil undersøgelse var ca. midtvejs i sinteenagetid og skulle have taget billederaf sin fod mhp. et tidligere brud.Jeg kaldte hans navn på gangen, oghan kom glad gående sammen medsin far. De småsnakkede og lo lidt, ogjeg blev glad og tænkte, at det garanteretvar en nem patient at have medat gøre. De kom ind i røntgenrummet,og jeg fik fortalt hans far, at han villeblive sendt om bag døren til omklædningsrummetnår jeg skulle tage billederne.Det var han helt indforståetmed, men hyggede sig sådan med atsnakke med sin søn, så han ville stikkehovedet ud mellem hvert billede.Sønnen så interesseret til mens jegindstillede røntgenrør og lys, lidt somom han ville spørge ind til det, menikke vidste hvordan han skulle gribedet an.”Er du så sygeplejerske?” spurgte farenmig, og sendte et smil og et anerkendendeblik til sin søn. Jeg svaredehurtigt, at jeg var radiografstuderende,og at jeg havde en lidt andenrolle end en sygeplejerske. Sønnen sååbenbart dette svar som en mulighed,for da begyndte han at spørge ind til”min uddannelse, om det var svært atjeg sendte hamet smil og sagde, atjeg ikke var farlig.læse til og om jeg var glad for det.Jeg snakkede løs og svarede på deresspørgsmål og fik undervejs taget deførste to billeder.Da jeg kom retur for at give instruktionerom, hvordan sønnen skullelægge foden til det sidste billede, badjeg ham komme lidt tættere på migfordi han lå langt ude på den ene sideaf lejet. Han så nervøst op på mig ogjeg sendte ham et smil og sagde atjeg ikke var farlig. Da tøvede han også over på sin far (som stadig stodmed hovedet ude af døren), flyttedesig tættere på og sagde så: ”Hvis duikke er farlig, må jeg så ikke godt fådit nummer?”Og så skal jeg ellers love for at jegblev fuldstændig paf. Måtte kickstartemin hjerne – så jeg smilede akavet også hjælpeløs på hans far som lignededen mest stolte mand i verden. Dahan ikke havde i sinde at hjælpe migud af situationen, måtte jeg tænkevirkelig hurtigt og spurgte så sønnenmed et forlegent smil om han ikkekendte andre som ikke var farlige.Men han rystede bare på hovedet, ogjeg kunne nærmest fornemme, hvordanhans far sendte ’thumbs up’ tilham bag mig, da jeg gik ud for at tagedet sidste billede. Bag pulten kunnejeg ikke lade være med at smile ogfnise, og måtte, meget rød i hovedetgå tilbage i rummet og meddele atjeg desværre havde en kæreste, menat de ville få svar fra lægen snarest.Jeg må indrømme, at jeg havde brugfor en pause derefter!Indsendt af Rebecka, UCL21 | RADIOGRAFEN | DECEMBER 2012JUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 21


KURSUSKALENDER2013DATOSENESTTILMELDING16-18/9 2013 Først til mølleTEMA STED ARRANGØRMR kursus 3 (del 1). Betalinger for del 1 og 2 samletHerlev HospitalMR centeret påHerlev HospitalFOR YDERLIGEREINFORMATIONmrskolen@heh.regionh.dkTlf 3868 4393PRIS5.750 kr.24-26/9 2013 31/8 2013 Radiografikursus om børn RigshospitaletBørnegruppen RigshospitaletRadiologisk Klinikrigshospitalet.dk,x-boernegruppe.rigshospitalet@regionh.dk4.500 kr.26/9 2013 2/5 2013 Kend dit y-kamera Glostrup hospital Danske Bioanalytikere www.dbio.dk 1675 kr.30/9-2/10 2013 9/9 2013CTStrålebeskyttelseskursusH.C. Ørstedsvej 70, 2. sal,2000 FrederiksbergRadiograf Kurser kontakt@radiograf.dk 3.495 kr.RADIOGRAF RÅDETS KURSUS I CT-STRÅLEBESKYTTELSEDer rejses indimellem spørgsmål om undersøgelsesberettigelse i forhold til dosis. Statens institut for strålebeskyttelse (SIS) har i april 2012udsendt vejledninger omkring CT strålebeskyttelse baseret på den seneste forskning og CT-scanningsproducenterne kommer med nyedosisbesparende metoder.KURSETS FORMÅL: At opdatere dig med den seneste viden omkring CT og strålebeskyttelse og inspirere dig til at udvikle dosisoptimeringomkring CT og implementere den på din afdeling.UNDERVISNINGSFORMEN: En vekselvirkning mellem foredrag, dialog, workshops og CT-øvelser.UNDERVISERNE: En blanding af speciale- og forskningsradiografer, læger, fysikere og applikationsspecialister. Bl.a.:• Shane Foley• Martin Kusk• Claus Brix• Jolanta Hansen4-7/10 2013 1/9 2012 CT-kolografiskolen Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no se under kurs NOK 650016-18/10 2013 Først til mølle CT Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no se under kurs NOK 590021-22/10 2013 Først til mølle MR kursus 3 (del 2) Herlev HospitalMR centeret påHerlev Hospitalmrskolen@heh.regionh.dkTlf 3868 43935.750 kr,betales veddeltagelse pådel 1.23-25/10 2013 Først til mølle Nukleær Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no se under kurs NOK 590026/10 2013 1/5 2013 Kend dit Y-kamera28-30/10 2013 Oplyses senere Seminar for TRGlostrup Hospital, Ndr.Ringvej 57, 2600 GlostrupLedernes KonferenceCenter, OdenseDanske Bioanalytikere http://www.dbio.dk/dbiokurser 1.675 kr.Radiograf Rådet kontakt@radiograf.dk Gratis for TR29-30/10 2013 Oplyses senere Seminar for AMiRLedernes KonferenceCenter, OdenseRadiograf Rådetkontakt@radiograf.dkOplysessenere30-31/10 2013 Oplyses senere Seminar for ledereLedernes KonferenceCenter, OdenseRadiograf Rådetkontakt@radiograf.dkOplysessenere4-8/11 2013 Først til mølleMR-teknink, med fokuspå parameterhåndteringArne Jacobsens Alle 13,2300 Kbh. SBayer HealthCare ogBo Haugaard Jørgenseninfo@mrscanning.com5.200 kr +moms11-15/11 2013 Først til mølle MR kursus 2Philips, Frederikskaj 6,1708 København VMR centeret påHerlev Hospitalmrskolen@heh.regionh.dkTlf 3868 43935.750 kr.14-15/11 2013 Først til mølle Strålevern Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no se under kurs NOK 390026-29/11 2013 Først til mølle MRI in Practice Oslo Norsk Radiografforbund www.radiograf.no se under kurs NOK 7900201430-31/1 2014 10/1 2014 Landskursus UC Lillebælt, Odense Radiograf Rådet Kontakt@radiograf.dkOplysessenere5-9/5 2014 Først til mølle MR kursus 1Philips påFrederikskaj 6, Kbh.MR centret påHerlev HospitalMRskolen@heh.regionh.dk,eller tlf. 3868 43935.750 kr15-17/9 2014 Først til mølleMR kursus 3 (del 1). Betalinger for del 1 og 2 samletHerlev HospitalMR centret påHerlev HospitalMRskolen@heh.regionh.dk,eller tlf. 3868 43935.750 kr22 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013


UCN SØGERUnderviser tilRadiografuddannelsenI radiografuddannelsen bliver et vikariat som adjunkt ledigfra 15. august 2013 - 31. maj 2014 (fuldtidsstilling).Som underviser skal du varetage undervisnings- og vejledningsopgaver for radiografstuderende i samarbejdemed det øvrige underviserteam.Læs hele opslaget og mere om os på www.ucn.dk/jobIkke alle jobannoncer vises i Radiografen, så derforer det en god idé også at tjekke hjemmesiden jævnligt.Du kan også tilmelde dig vores mailgruppe for jobsøgenderadiografer, og få en mail hver gang derkommer en ny annonce på vores jobsite.Send en e-mail til michael@radiograf.dk for at til ogafmelde dig maillisten.Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til organisationsaftalemellem Finansministeriet og COI0 for Lærereved institutioner omfattet af Lov om professionshøjskolerfor videregående uddannelser.Ansøgningsfrist: 3. juli 2013 kl. 12. Der vil blive afholdtansættelsessamtaler den 5. juli 2013.Selma Lagerløfs Vej 2Postboks 38 · 9100 AalborgTlf. 72 69 50 00sl@ucn.dkKURSUS I CT STRÅLEBESKYTTELSE30. SEPT. – 2. OKT. 2013Antallet af CT-scanninger er steget og der rejses indimellem spørgsmål om undersøgelsesberettigelse i forhold til dosis.Statens Institut (SIS) har i april 2012 udsendt vejledninger omkring CT strålebeskyttelse baseret på den seneste forskning,og CT-scanningsproducenterne kommer med nye dosisbesparende metoder.Målgruppe: Radiografer, og andet personale, som arbejder med CT i dagligdagen, enten helt eller delvist.Kursets formål: At opdatere dig med den seneste viden omkring CT og strålebeskyttelse, Inspirere dig tilat udvikle dosisoptimering omkring CT og implementere den på din afdeling.Undervisningsformen: En vekselvirkning mellem foredrag, dialog, workshops og CT-øvelser.Underviserne: En blanding af speciale- og forskningsradiografer, læger, fysikere og applikationsspecialister.Arrangør: Radiograf Rådets kursusafdeling, Radiografkurser.Sted: Radiograf Rådets kursuslokaler, H.C. Ørsteds Vej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg C. samt en aften påradiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.Pris: kr. 3.495,-. Prisen er inklusiv forplejning under kurset. Hotelværelse kan bestilles gennem Radiograf Rådet.Pris for 2 nætter kr. 1.400 – 1.900 (så længe ledige værelser haves).Tilmelding: Senest den 20. sept. 2013 på kursus@radiograf.dk. Husk at oplyse EAN nr. og kontaktpersonTilmeldingen er bindende. Ved afbud før den 20. sept. 2013 refunderes 50 % af beløbet.Ved mindre end 20 tilmeldinger aflyses kurset og det fulde beløb refunderes.EndEligtkursusprogramfindEs på radiografrådEts hjEmmEsidE:www.radiograf.dkJUNI 2013 | RADIOGRAFEN | 23


Afsender: Radiograf Rådet, H.C.Ørstedsvej 70, 2. sal, 1879 Frederiksberg CSorteret Magasinpost SMPID nr. 42779Radiograf Rådets hovedbestyrelse:Region Sjælland:FORMANDCharlotte Graungaard FalkvardT:. 2213 8620E: charlotte@radiograf.dkMedlem aftillidsrepræsentantudvalgetREGIONSFORMANDNinna FriisT: 5577 3797E: ninna-friis@stofanet.dkRegion Midtjylland:NÆSTFORMANDChristian Göttsch HansenT: 2231 2285E: cagh@ucl.dkUddannelsesansvarligRegion Hovedstaden:REGIONSFORMANDGladys GeertsenT: 2245 2286E: gladys.geertsen@gmail.comArbejdsmiljøansvarligREGIONSFORMANDAlice MunkT: 5070 6034E: alicemunk@mail.dkRegion Nordjylland:REGIONSFORMANDSusanne Kornbeck ThomsenT: 3028 9220E: skt@rn.dkRSD’s (Studerendes) repræsentant:Anette RosenklintT: 2065 4848E: anro@geh.regionh.dka.rosenklint@webspeed.dkFORMAND FOR RSDKit StausholmT: 2829 5540E: kit.stausholm@gmail.comEva HolstT: 3583 5763E: jaeh@post.tele.dkRegion Syddanmark:REGIONSFORMANDLars Vagn JensenT: 6617 6682E: larsjensen@radiograf.dkFormand fortillidsrepræsentantudvalgetRéne Gordon LarsenT: 4217 1829E: rene.gordon.larsen@ouh.regionsyddanmark.dk.Radiograf Rådets Kontor:H. C. Ørstedsvej 70, 2. sal,1879 Frederiksberg CT: 3537 4339, F: 3537 4342,Giro: 2 22 35 03E: kontakt@radiograf.dkwww.radiograf.dkFAGLIGE KONSULENTERErik RolandT: 3537 4339M: 2281 1182E: roland@radiograf.dkMichael DreyerT: 3537 4339M: 4236 7292E: michael@radiograf.dkSEKRETÆRJeanette FischerT: 3537 4339M: 4050 8003E: jeanette@radiograf.dkKOMMUNIKATIONSKONSULENTTroels JeppesenT: 3537 4339M: 2214 2414E: troels@radiograf.dk

More magazines by this user
Similar magazines