Radiografen 05, juni - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

Radiografen 05, juni - Foreningen af Radiografer i Danmark

BATTERED CHILD PROCEDUREI REGION MIDTJYLLANDI Region Midtjylland udføres alle undersøgelser for battered child på AarhusUniversitetshospital for at sikre den bedste kvalitet. I Region Syddanmark harman lavet en fælles regional procedure. Kan vi lære af hinanden?Af Pia Skoulund, radiograf Aarhus Universitetshospital, Skejby. Foto: Kristian S.K. BangRadiografen marts 2013 bragte en interessantartikel om, hvordan man har indgåeten aftale om en fælles regional procedurefor battered child undersøgelse iRegion Syddanmark. I Region Midtjylland(RM) har man ligeledes revideret batteredchild proceduren med henblik på en kvalitetssikringaf denne undersøgelse - menhar valgt en anden form end i Syddanmarkog en anden procedure.I artiklen gøres der grundigt rede for,hvilke særligt høje krav der stilles til billedkvaliteteni den radiologiske undersøgelsefor battered child. Det har isærbetydning, da billeddokumentationenindgår i en retslig proces og dermed harkonsekvenser for barnet og dets familie.Det er på denne baggrund, at ortopædradiologeri RM har ønsket at undersøgelsenkun udføres ét sted i regionen forat samle erfaringer og sikre den fagligeekspertise, da der kun er få af disse undersøgelser.På Billeddiagnostisk Afdeling(BDA) på Aarhus Universitetshospital(AUH), Skejby har man gennem mangeår udført radiologiske undersøgelser forbattered child, og det blev børneradiologenpå BDA, som for et lille års tid sidenblev bedt om at stå for undersøgelserne iRegion Midtjylland.Hidtil har man også foretaget undersøgelserfor battered child på andre afregionens hospitaler, hvor billedmaterialetefterfølgende evt. blev sendt til secondopinion ved børneradiologen på BDA,AUH i Skejby. Der er et tæt samarbejdemed Center for børn udsat for overgreb(CBO), hvor alle sager omkring mishandledebørn behandles.Proceduren på BDAPå BDA er vi en lille gruppe radiografer,som foretager undersøgelserne. Der eraltid to radiografer til stede under heleproceduren, og vi har et tæt samarbejdeog dialog med den børneafdeling, sombørn og forældre hører til. Forældre ervelkomne til at deltage i røntgenundersøgelsen,men de skal forinden væreorienteret om, hvad der skal foregå hosos, så det ikke er os, der skal forklare demom mistanken. Derudover skal der væreen person fra børneafdelingen til stedepå undersøgelsesstuen. Det kan væreen sygeplejerske eller en pædagog, somkender familien godt. Det betyder meget,at barn og forældre føler sig trygge, og vigør meget for at skabe en god og roligstemning på stuen uden forstyrrelser.Vi sørger for, at aftaler med radiolog ogsengeafdeling er på plads inden undersøgelsensstart.Vi har prioriteret, at der er personale frabåde børneafdeling og BDA tilstede underhele undersøgelsen for i en eventuelretssag at kunne bevidne, at barnet ikkehar lidt overlast eller fået sine skader påBilleddiagnostisk Afdeling.Specielle børneprotokollerDe protokoller, vi anvender, har vi arbejdetpå at optimere gennem flere år forat kunne få specielle børneprotokoller tildisse undersøgelser. Det er afdelingensbørneradiolog, der deltager og vurdererbillederne hver gang. Det kan ladeFAKTA• Vore knogleoptagelser ved børn optil 2 år: (1)• Cranie AP• Cranie LAT inkl columna cervicalis• Thorax• Costae skråoptagelser• Columna thoracalis LAT• Columna lumbalis LAT• Pelvis AP• Femora AP• Crurae AP• Fødder AP/PA• Humeri AP• Antebrachii AP• Hænder skråoptagelser. (Litteraturenanbefaler AP/PA projektion, men davi har fundet fraktur på skråoptagelsen,som ikke kunne ses på AP/PAoptagelsen, har vi indført skråoptagelsensom standard.)• Børn over 4 år får evt. foretaget scintigrafi.• CT af cerebrum: hvis barnet harpåfaldende neurologi eller har retinablødning.• Evt. MR ved yderligere udredningsig gøre, fordi undersøgelse for batteredchild ikke er akut, men kan planlægges idagtid. Hvis afdelingens børneradiologikke er tilstede, kan vi kontakte en radiologpå AUH, Nørrebrogade, som har etsamarbejde med vores radiolog.6 | RADIOGRAFEN | JUNI 2013

More magazines by this user
Similar magazines