Hent prospekt for Kulturtorvet her - Køge Kyst

koegekyst.dk

Hent prospekt for Kulturtorvet her - Køge Kyst

4Illustration fra udviklingsplanen.


Prospektets kobling til Udviklingsplanen for Køge KystKøge Kysts udviklingsplan “Livet førbyen - byen for livet” er en plan for,hvordan Køge Kyst-området skal tagesig ud over de næste godt 20 år.Udviklingsplanen er baseret påresultatet af en international parallelkonkurrence i 2009/10. Planen erendeligt vedtaget af Køge Kystsbestyrelse i oktober 2011.Den overordnede vision er at skabe enenestående, attraktiv og bæredygtigbydel, der styrker Køges rollesom center i Hovedstadsområdet,på Sjælland og i den samledeØresundsregion. Det forventes, atden nye bydel kommer til at rumme4.000 nye arbejdspladser og 4.000 nyebeboere.Udviklingsplanen er særlig ved, at denbåde rummer en plan for, hvordanKøge Kyst skal se ud rent fysisk, og enrække strategier for, hvad der skal drivebyudviklingen på områder som kultur ogbyliv, bæredygtighed, erhvervsudviklingog dialog. Udviklingsplanen kan hentespå www.koegekyst.dk.På luftfotoet overfor ses Køge Kystudviklingsområde markeret medhvidt modelbyggeri, i forgrunden sesKøge Torv og Vestergade. I midtenses underføringen, der skal bindeKøge bymidte bedre sammen medKøge Bugt og afløse den nuværendejernbaneoverskæring. Til venstre forunderføringen ses broen over banen,der skal binde Stationsområdet sammenmed Collstropgrunden. Bagerst i billedettil højre ses Søndre Havn og Strandøen.Udviklingsplanen tager i bund og grundafsæt i stedet: Køge som en gammelindustri- og havneby med en velbevarethistorisk bymidte, med en stærk positionsom hovedstadsnært trafikknudepunktog gode fremtidsmuligheder, som erblevet understreget af beslutninger omen ny jernbane, et supersygehus mv.Men Køges særlige identitet omfatterogså et aktivt kultur-, idræts- ogforeningsliv, som allerede nu spiller enrolle i realiseringen af ”Etape 0”, hvorKøge Kyst sammen med køgensernehar taget forskud på byudviklingen mednye aktiviteter og byrum.På den baggrund skal udviklingsplanenvise vejen for en ambitiøs udviklingaf den ny bydel, som vil tiltrækkenye virksomheder og borgere samtinvestorer, der kan se et perspektivi at gennemføre projekter netop her.Mindst lige så vigtigt får alle nuværendekøgensere en række nye muligheder ikraft af udviklingen.5


Om prospektetUdviklingsplanen er opdelt i 13 etaperpå hver 20-30.000 m2 byggeretter,som sælges til investorer, der vilopføre byggerierne i tråd medudviklingsplanens intentioner.Tempo og rækkefølge er bestemtaf afsætningsmulighederne, ønsketom en velfungerende by gennemhele processen og afviklingen af denuværende erhverv på Søndre Havn.Prospektet er en fysisk detaljering afudviklingsplanens intentioner og greb,men der er fortsat tale om en overordnettilgang til områdets udformning medspillerum for videre bearbejdning i trådmed kvalitetsmålene, der er nærmerebeskrevet i kvalitetsprogrammet.Dette prospekt er en viderebearbejdningaf den del af prospektet forST1, der omfatter underføringen og detilgrænsende byggefelter, der tilsammendanner Kulturtorvet. Prospektet forKulturtorvet erstatter således prospektetfor ST1, hvad angår byggefelterne B1,B2, B2v og B3 samt underføringen.Prospektet er udarbejdet i forbindelsemed beslutningen om at udskrive enkonkurrence for Køge Kommunes nyekulturhus på byggefeltet B3 og reserverebyggefeltet B2 til en biograf. Prospektetfungerer derudover som udgangspunktetfor den videre projektudvikling afKulturtorvet, der vil ske sammen medinvestorerne. Prospektet vil også dannegrundlag for lokalplanlægningen ogfungere som afsæt for den fortsattedialog med køgenserne.7


anetracéIvar HuitfeldtsvejunderføringenStrædetIvar Huitfeldtsvej8B2vB2BIOGRAFB1”rådhusslippen””bankslippen”TorvetSlippeApothekerhavenOluf Jensens GårdTeatervillaenKULTURHUS UB3HavnepladsenStrædetKontekst


Kulturtorvet udgør et centraltomdrejnings- og krydspunkt i Køgesnye bymidte. Den ny Ivar Huitfeldtsvejgrænser op til B3 og B1 på østsiden,mens den brede ny underføring forcyklister og gående mellem Køge By ogHavnen danner en livlig overgang til deto byggefelter, der yderligere markeresaf det skrånende terræn.Den ny butiksgade Strædet, derindgår i et gågadeforløb sammen medJernbanegade og Nørregade, fører ogsåfrem til og gennem Kulturtorvet. Endeligbindes Kulturtorvet sammen med KøgeTorv via slipperne.9


Naboområder og fodgængerforbindelserKøge RådhusrådhusudvidelseStrædetrådhusarkadeTorvet”rådhusslippen”ny rådhus indgangST1rådhusudvidelseB2vB2”bankslippen”BIOGRAFApothekerhavenKULTURHUSB3”kulturhusslippen”kulturhusslippen”TeatervillaenenteaterpladsenIvar HuitfeldtsvejØstre BanevejunderføringenOluf Jensens GårdSIGNATURFORKLARING:prospektområdeprimær byforbindelse Køge C - Søndre HavnFodgængerforbindelsebyggefelt indenfor prospektetbyggefelt udenfor prospektetStr trædetB1Ivar HuitfeldtsvejToldbodvejHavnepladsenekst. byggeriunderføring med overdækket delST2”tråden”10”tråden”, etape 0


PPPPPKulturtorvet kan anskues som Køges nycentrum eller en udvidelse/knopskydningaf Køge Torv mod Havnen. Kulturhus ogbiograf udgør sammen med en tredjeendnu ukendt kulturfunktion og dentilgrænsende rådhusudvidelse et nytsamlingssted og knudepunkt i byen,som samtidig kobler byen til Havnen ogKøge Bugt på tværs af jernbanen.Etape 0 projektet ”Tråden”, der forbinderKøge By med Søndre Havn via enrække aktiviteter og nedslag, leder ogsågennem området.Byggefeltet B1 ønskes anvendt til enudadvendt kulturel funktion, der kanunderstøtte Kulturtorvet. Den sydligstedel af underetagen vil kunne anvendestil kælderparkering, der i givet fald skalforbindes med p-kælderen under ST2.Byggefeltet B2 består af et størresammenhængende byggefelt reserverettil en biograf, mindre butikker og enrestaurant samt et mindre byggefeltB2v, der er udlagt til erhverv og boliger.Samtidig er adgangsforholdenetil ejendommene langs Brogade/Nørregade forbedret, idet slippen nugiver direkte mulighed for varelevering,renovation og ærindekørsel.Byggefeltet B3 til kulturhuset rummerden gamle Teaterbygning, der beståraf den oprindelige Teatervilla, entilbygget teatersal samt nogle seneretilbygninger. I Udviklingsplanen har detværet udgangspunktet, at Teatervillaenskal bevares. Efterfølgende er deti forbindelse med konkurrencenfor kulturhuset besluttet, at ladekonkurrencens udfald afgøre omTeatervillaen skal bevares og indgå i detfremtidige kulturhus.B1 og B3 byggefelterne strækker signed i underføringen og skaber mulighedfor at aktivere forløbet. Tilsvarendeer overgangen mellem B1 og B3 ogtrappesiderne i underføringen vigtigeat aktivere og skabe synergi mellembygning og uderum.illustrationen ovenfor viser planerne for udviklingenaf området nord for kulturtorvsprospektetsområde(illustration: årstiderne arkitekter)11


Torvet1snit Bunderføringensnit AStrædett12ByggefeltergefeerB2vKøge RådhusB2B3underføringenn nIvarHuititfeldtsvejB1ST T 1//KUKULTURTORVTOST22Strædet“Rådhusslippen”BiografApothekerhavenKulturhusu4snit C352Nørregade


Byggeretter2. sal1. salstueetageunderetagekulturhus4.5- 6.000 m2kulturhus4.5- 6.000 m2kulturhus4.5- 6.000 m2kulturhus4.5- 6.000 m2B2vB2B3B2vB2B3B2vB2B3B2vB2B3biograf4.100 m2B1biograf4.100 m2B1biograf4.100 m2B1biograf4.100 m2B1SIGNATURFORKLARINGdetailhandelboligererhvervSIGNATURFORKLARINGkulturB2ST 1ST 2byggefeltmed benævnelsebyggeristueetagerbyggeri1. / 2. saletapegrænseI ALT2.SAL1.SALSTUEETAGEUNDERETAGEB1 : byggefelt til kultur, erhverv, bolig,(evt. med p kælder) (op til) 3.000 m2B2 : byggefelt til biograf, butikog restuarant4.100 m2B2v : 280225 225730 m2B3 : byggefelt til kulturhus 4.500 - 6.000 m213


underføringenIvar HuitfitfeldtsvejStrædetunderføringenn nStrædet14Køge RådhusB2vNørregadeTorvetByrum og friarealer1:1000ApothekerhavenKulturhusuru“Rådhusslippen”


Kulturtorvet består af to størrebyrum; en genanlagt Apothekerhaveog en nyanlagt Underføring.Apothekerhaven er et grønt bymæssigtrum med mulighed for ophold. FraApothekerhaven kan man i klart vejr segennem havnebassinet og videre ud iKøge Bugt. Underføringen er et merebelagt og travlt rum, der i stor breddefolder byens gulv ned under jernbanenog munder ud på Havnepladsen.Teaterpladsen ligger indenfor B3byggefeltet mellem Strædet ogUnderføringen. Teaterpladsen er såledesbåde en forbindelse og et opholdsrum,der afsluttes i et trappeforløb imødet med Underførigen. Pladsenskarakter og udformning skal ses i nærsammenhæng med udformningen afKulturhuset og Teatervillaens fremtid.SIGNATURFORKLARING:slippe- forbindelse mellem Brogade / Nørregadeog Strædetdel af rundturtaghaver, offentlige grønne taghaver i 1. sals højdepladsrumstørre offentlig plads / byrumtræplantning15


Østre Banevej16cpB2vcpB2Apothekerhavenca. kt:2.25cpPB3ca. kt:2.25cp1:20PB11:20Havnepladsenca. kt:1.5ind/ud ST1Strædetind p kælderca. kt:2.15banetracéIvar HuitfeldtsvejunderføringenIvar HuitfeldtsvejStrædetToldbodvejbanetracé”rådhusslippen”BIOGRAFP kælderST1Teatervillaenind/ud Kulturtorv / ST1ind/ud B1og ST2TrafikplanKULTURHUSP kælderST2ind p kælder, ST2adgangadgang”bankslippen”adgangadgang


Der er adgang til byggefelterne fraIvar Huitfeldtsvej via de tilgrænsendeslipper. Kørsel henover Kulturtorveter ikke tilladt. Parkering sker iparkeringskælderen under ST1 ellerST2, hvor der erhverves det antalparkeringspladser, som det enkeltebyggeri udløser.Til kulturhuset i B3 kan taxaholdepladser,handicapparkering, samt af- ogpåsætning og vareelevering samt tourbusseretableres i det ca. 40 m langeparkeringsspor på Ivar Huitfeldtsvej, og/eller indenfor byggefeltet.Til biografen i B2 kan taxakørsel,handicapparkering samt af- ogpåsætning ske i Bankslippen påvestsiden af B2. Bankslippen giverdesuden adgang til de eksisterendeejendomme.P P kælderST1cpSIGNATURFORKLARING:fordelingsvejintern vej, adgang til byggefelterog ekst. byggeriindkørsel fra IH vejadgang til P kælder for gåendecykelparkeringCykelparkering sker på terræn samtindenfor byggefeltet i overensstemmelsemed normerne. På trafikplanen erillustreret mulige cykelparkeringspladserpå terræn udenfor byggefelterne.Underføringen etableres med enhældning på ca. 1:20, for at sikretilgængelighed for alle på tværs afjernbanen.17


KøgeskalaKøge RådhusB2vB2BIOGRAFKøge Rådhus, udvidelseKULTURHUSB3TeatervillaOluf Jensens GårdunderføringB1Ivar Huitfeldtsvej, banetracéog Østre Banevej”Nyhavn”underføring18Havnepladsen


”Køgeskalaen”, der handler om atlæse de eksisterende strukturer iKøge og respektfuldt indpasse nytbyggeri i den omkringliggende by,skal særligt udfoldes ved Kulturtorveti kraft af koncentrationen af flerestore bygningsvoluminer inden foret begrænset og centralt område.Køgeskala handler om størrelse,højde og udstrækning, materialevalg,orientering og byen i øjenhøjde i forholdtil de nære omgivelser. Køgeskala erderfor mere harmonisk end ikonisk.Køgeskala vedkender sig sin tid ogmimer ikke nybyggeri ældre end detfaktisk er.Prospektets temaplaner, visualiseringerog snit illustrerer, hvordan en læsningog fortolkning af byens historik ogkarakteristika vil kunne udformes.Ligeledes er det vist, hvordanbyggefelterne vil kunne disponeres.På illustrationerne i prospekteter Teatervillaen vist bevaret. Ikulturhuskonkurrencen er det lagt op tildeltagerne at foreslå, om teatervillaenskal indgå i det fremtidige kulturhus.Isometrien på siden overfor viser byggefelterne i Kulturtorvsprospektetog gengiver en principiel bebyggelsesmulighed med afsæt i køgeskala,indlejring i byen og orientering imod underføringen.19


Snit A, B og C 1:400B1forslag til skelspormidteSTRÆDETadgang til taghaverhøj stueetagetaghaveudadvendt facade langsIvar HuitfeldtsvejomlagtIvar Huitfeldtsvejdræn7 m Stræde2 2 7 m 1 3 6m2,5Snit C, 1:400pladsstøbtbeton/asfaltvandrendebroregnbedfortovkanstensparkeringog vareleveringszonekørebanerabatdobbeltrettetcykelstilederlysstandersiddemøbelinventartagterrasseglashjørneomlagtIvar Huitfeldtsvejkt:2.20banetracékt:2.15Østre Banevej /Toldbodvej i nyt tracéteatertrappeSnit B øst, 1:400Underføringen21


1: Underføringen set mod Havnepladsenog Søndre HavnUnderføringen binder Havnen og Søndre Havn sammen med Køge bymidte påtværs af jernbanen i et nyt og spændende byrum. I øst munder underføringen udi Havnepladsen og i vest i det ny kulturtorv.Rampe- og trappeanlæg udgør naturlige opholds- og mødepladser og appellerersamtidig til forskellige former for fysisk aktivitet. Pladsen er stor og bred. Det erbyens gulv, der foldes ned under jernbanen samt Ivar Huitfeldtsvej og Toldbodvej.Til venstre ligger Køges ”Nyhavn” og monumentet over slaget i Køge Bugt. Ibaggrunden ses den ny havnefront på Søndre Havn, som den vil kunne tage sigud.23


2: Underføringen set mod Køge bymidteUnderføringen er Køges nye spektakulære byrum.De store rampe- og trappeanlæg udgør naturlige opholds- og mødepladser ogappellerer samtidig til forskellige former for fysisk aktivitet.Til højre ligger det nye kulturhus og i baggrunden byggefelt B2, der rummer dennye biograf. De eksisterende bygninger i billedets venstre side, danner kant i enaf slipperne der fører videre op til Køge Torv.Det er tilstræbt at vise potentialet i begrebet ’Køgeskala’ – de relativt storebygningsvoluminer er nedbrudt i skala og indeholder tilsvarende elementer somtaghaver, elaborering af tagformer, underskæringer m.v.Udtrykket er tilstræbt med samme ’tyngde’ som i resten af stationsområdet og deter bevidst at egentlige glasbygninger er undgået. Bygningerne bør dog indrettesmed en stor kontaktflade til det offentlige rum i stueetagen.25


3: Underføringen set mod HavnenUnderføringen og det nye offentlige og spektakulære byrum, her set modHavnen, hvor masterne og Søndre Havn anes i baggrunden.Langs kanterne i underføringen etableres mulighed for mindre butikker ellerandre funktioner, der kan medvirke til at skabe liv og tryghed i underføringen. Deter intentionen at skabe et forbindelsesrum, der har karakter af et byrum, hvorforindretningen af selve underføringen skal have høj kvalitet.Byggefeltet B1 danner et markant hjørne og giver signal om en ny udviklingi byen. Bygningens funktion er ikke fastlagt, den centrale placering vedunderføringen lægger op til en udadvendt kulturel funktion. Til højre ses eneksisterende gulpudset bygning i tre etager og illustrerer et eksempel påkoblingen mellem nyt og gammelt byggeri og Køgeskalaen.Trappe- og rampeanlæg sikrer, at forbindelsen til Strædet mod syd opretholdes –og fungerer oplagt som et af de nye mødesteder i byen.27


4: Strædet mellem Teaterbygningen og KulturhusetDet nord/syd gående Stræde skaber en rundgang i Køge, hvor shoppere iBrogade og Nørregade ledes videre ad Jernbanegade og Rådhudslippem tilStrædet.Den bymæssige karakter og den rumlige intensitet fremgår af illustrationen.Skalaen er det vi kalder Køgeskala og betydningen af de knækkede ogbevægede huskroppe er tydelig.Der er variation i udtrykket og forskellige materialiteter anvises, samtidig med atambitionen om soliditet og tyngde er opfattelig.Opmærksomheden henledes på forskellen i udformning af stueetagen, til venstreen mere klassisk isætning af vindueshuller i mur, på modsat side tilbagetrukneunderetager med glas og stor transparens. Mellem de hvidlige bygninger anerman trappen op til gårdhaven, og den overordnede strukturelle transparens.Man oplever samme tæthed og rumlige intensitet i et mere lineært forløb af29


5: Strædet syd for underføringenStrædet. For enden ses den gamle og oprindelige teaterbygning. Igen erskalaen det væsentlige og illustrationen et forsøg på, at godtgøre at nyt oggammelt kan mødes og befordre hinanden, når blot en række grundlæggende’spilleregler’ er overholdt.På begge sider af Strædet ses betydningen af slipperne, der er hovednerven idet øst-vestgående bevægelsessystem i byen.Spillereglerne er enkle – de handler om højder og drøjder, tætheder ogtransparens mere end om at fastlægge konkrete og målsatte frem- ogtilbagerykninger. Det handler om dynamiske byrumsforløb og elaborering afbygningsvoluminer og tagformer og forbindelserne mellem byens gulv, detoffentlige rum, og de mere halvprivate, hævede gårdrum. Det handler også omtyngde og soliditet og dermed om kvalitet og robusthed i materialevalg.Sammenholdt med en arkitektonisk læsning af byens historik og karakteristika,udgør disse få grundelementer en unik mulighed for at skabe intensitet ogbyliv.31

More magazines by this user
Similar magazines