Husorden 1-6082 Porthuset - Boligforeningen 3B

3b.dk

Husorden 1-6082 Porthuset - Boligforeningen 3B

Husorden1-6082 PorthusetVedtaget på afdelingsmødetden 12. september 2012


Et godt klima skaber trivselEn boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindreafhængige af hinanden - og fælles om mange ting.For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer,og at alle passer på afdelingens fælles ting, trappeopgange, grønne områder osv.Udgifter til at vedligeholde afdelingen - og dermed huslejen - kan holdes nede, hvis allehjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommerhos dig, overholder husordenen.Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse aflejemålet.Gem husordenenDet er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten,denne husorden, vedligeholdelsesreglementet med tillæg samt Boligforeningen3B’s vedtægter.Ændring af husordenDenne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en urafstemning.Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødetinden for fristen for indkomne forslag.2


AffaldKøkkenaffald skal væreomhyggeligt pakketind, helst i affaldspose.Posen skal være lukket,før du smider den i affaldscontainerenellerskakten.Flasker og andet glas læggesi flaskecontaineren. Aviser og ugebladelægges i papirbeholderen.Skarpe eller spidse genstande skal pakkesforsvarligt ind, så de ikke er tilfare for renovationsfolkene.Storskrald (papkasser, møbler og lignende)skal anbringes i rummet til storskrald.Farligt affaldBatterier, malerrester, kemikalier osv. skalafleveres hos R98 eller nærmeste genbrugsstation,du kanaltid spørge varmemesteren, hvis du ertvivl om, hvordan du skal håndtere affaldet.beløb, som dækker årlig driftsomkostningersamt et depositum på kr. 500,00. Ordensreglerfor brug af beboerlokalet skaloverholdes.Cykler m.v.Cykler, barnevogne og andre genstandeskal stilles i de rum eller stativer, der er indrettettil det.Husk at låse cykel- og barnevognsrum.Cykel- og knallertkørsel skal foregå udenfor bebyggelsens område.FodringUndlad venligst at lægge frø eller andet foderud til fugle eller andre dyr på udearealerne.Det kan give problemer med rotter.ForsikringFør du tegner en glasforsikring eller andrelignende forsikringer, bør du spørge påejendomskontoret, om der er en kollektivforsikring, eller om du på anden måde erdækket ind.Bad og toiletFor at undgå tilstopning af afløbsrør bør duvære varsom med, hvad du skyller ud gennemvask og toilet. Bleer, vat, avispapir oglignende bør aldrig kastes i toiletkummen -brug i stedet affaldscontaineren.Vand er en dyr resurse, så kontakt omgåendeejendomskontoret, hvis dit toilet begynderat løbe, eller hvis en vandhane ikkelængere lukker tæt.BeboerlokaletBeboerlokalet udlejes til gældende fastsatAlmindeligvis dækkerejendomsforsikringenbygningsdelenevedbrand, brandskade,vandskade, indbrud og forsøg påindbrud - men forsikringen dækker ikkelejerens indbo. Heller ikke, hvis det bliverbeskadiget som følge af rør- eller radiatorsprængninger.Du bør derfor tegne en husstands- ellerfamilieforsikring, der dækker dit indbo, hvisuheldet er ude.3


FremlejeØnsker du at fremleje din lejlighed eller deleaf den, skal du henvende dig til kundeservicei Boligforeningen 3B, da det krævertilladelse og en særlig kontrakt.Hvis du fremlejer din lejlighed uden tilladelse,vil det blive betragtet som kontraktbrud,der giver ret til at ophæve dit lejemål.Der opstår færrest fugtproblemer, hvis allerum holdes nogenlunde ens opvarmet ved20 grader. Luk derfor ikke helt for varmen ide rum, du ikke bruger.Stil ikke skabe eller større møbler helt opmod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulerebagom, ellers kan der komme fugtskaderpå væggen.HusdyrDu skal altid søge ejendomskontoret omtilladelse, hvis du vil holde husdyr (enhund eller en kat må holdes).Følgende regler skal overholdes• Hunde skal føres i snor på afdelingensområde.• Hvis hunden besørger på afdelingensområde, er du som ejer forpligtet til omgåendeat gøre rent efter hunden.• Hunde må ikke gøre sig bemærket vedunødig støj.• Det er ikke tilladt at have fremmede dyr ipleje.HærværkVed ødelæggelseeller hærværk vilder blive rejst erstatningskravover forden, der forvolderskaden.IndeklimaBadning, madlavning, vask m.m. giver storemængder fugtig luft, og for at undgå fugtskaderer det vigtigt, at du lufter godt ud.Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i 10-15 minutter. Luk for radiatorerne, mens dulufter ud - og luk op igen, når du er færdig.KælderrumKælderrummene skal være låst, og eventuellevinduer skal være lukkede.Rummene må ikke benyttes som opholdsellersoverum.Leg og boldspilLeg og boldspil skal finde sted i gården.Det er hverken tilladt at lege eller spille boldpå trapper, i fællesrum, opad ydermure ellerpå parkeringspladserne.Musik og sangTag hensyn til dine naboer, når du hørermusik eller ser tv. I de sene aftentimer børdu vise ekstra hensyn og dæmpe ned, såde andre beboeres ønske om nattero respekteres.Brug af musikinstrumenter er tilladti tidsrummet kl. 9 - 21.Musikundervisning i erhvervsøjemedmå kunfinde sted efter skriftlig tilladelse.ParkeringParkering af indregistrerede motorkøretøjerer tilladt på de afmærkede parkeringspladser.Campingvogne og lastvogne må ikke parkeresi bebyggelsen.4


RygningDet er ikke tilladt at ryge indendørs, hvormedarbejdere færdes som led i deres arbejde.Rygning er derfor ikke tilladt på fx trappeopgange,i beboerlokaler, kældergange,elevatorer, vaskeri, m.v.SkiltningØnsker du at sætte skilte eller reklamer opi boligafdelingen, skal du have skriftlig tilladelsefra boligforeningen.StøjLyde forplanter sig let i bebyggelsen - begrænsderfor al støjende adfærd.Slagboremaskiner og lignende må kun benyttespå hverdage mellemkl. 9 og 19, lørdage mellemkl. 10 og 17 samtsøn- og helligdagemellem 10 og 16.TrappearealerTrappearealer skal holdespæne og ryddelige,dvs. der må ikke stilles brandbart affald,eksempelvis ting til storskrald. Sko, reoler,legetøj, cykler m.m. må ikke forefindes påtrapperne eller i indgangspartiet.Tørring af tøjTørring af tøj bør finde sted i tørrerum ellertørregård på de opstillede stativer.Tøj må ikke hænges til tørre ud af vinduerne.VaskerietVaskeriet må kun bruges af bebyggelsensbeboere. Nøgler og vaskekort er derfor personligeog må ikke lånes ud til fremmede.5Vaskeriet kan benyttes alle dage mellem kl.7.00 og 22.00.Efterlad vaskeriet i samme stand, som duselv ønsker at modtage det.Børn må gerne opholde sig i vaskeriet,men kun ifølge med voksne.Vinduer og døreVinduerne i lejlighedenskal væreforsynet med hele ruder.Gummilister påhoved- og altandøremå ikke fjernes.Husk at holde opgangs- og kælderdøre lukkede.Døre, der er forsynet med smæklås ellerdørpumpe, skal være lukkede og må ikkeholdes åbne ved at sætte sten, træstykkereller lignende i klemme.I opgange med porttelefon må opgangsdøreikke forhindres i at lukke, og låse må ikkeblokeres. Eneste undtagelse er ved til- ogfraflytning.HavenEjendommens hegn, træer og buske måikke beskadiges, og græsarealet må ikkemisbruges.Husdyrs efterladenskaber skal omgåendefjernes af husdyrets ejer.Gang- og flisearealer skal holdes rene ogryddelige.Den enkelte husstand kan ved hærværkpå afdelingens trapper, døre og murværk


og maling af graffiti m.m. blive opkrævet forudbedring af de påførte skader.Altaner m.v.Altanerne mod Vesterbrogade skal fremståryddede og må ikke benyttes til lager forølkasser/-sodavandskasser, rengøringsartikler,spande, gamle juletræer m.m.Blomsterkasser på altanerne skal sidde påden indvendige side af rækværket.Hvis altanerne skal beklædes med stof, skaldet godkendes af afdelingsbestyrelsen.Antenner/parabolerØnsker du at opsætte udendørs antenneeller parabol, skal du først have en skriftliggodkendelse fra boligforeningen. Parabolantennenmå have en diameter på max. 60cm og være synlig max. 30 cm over altanensmetalramme. Placeringen skal værei højre side set fra fronten af ejendommen.»Altan-husorden«1. De nye altaner er en del af beboerneshjem, men da altanerne samtidig er etåbent rum, skal man også tage rimeligehensyn til sine naboer og omgivelsernem.h.t. rygning på altanen.2. Derfor er der lavet en særlig husordenfor altanerne. Er man i tvivl, kan mankontakte ejendomskontoret eller bestyrelsenomkring, hvad man må eller ikkemå, og hvordan man finder en løsning.3. Ophold på altanerne er underlagt sammeregler som den generelle husordeni forhold til musik eller støj. På hverdageskal der være ro efter kl. 22, ogi weekenden efter kl. 24. Holder manfest, sørger man for lige at orienteresine naboer med eksempelvis et opslagi opgangen.4. Altanen må ikke benyttes til opbevaringaf indbo m.m., der ikke indgår i den almindeligedaglige brug af altanen. Manmå naturligvis gerne have havemøbler,planter, juletræer mv. stående på sinaltan, men eksempelvis må man ikkemontere vaskemaskiner eller andrehårde hvidevarer på altanen.5. Da der kan være risiko for at genstandefalder ned og dermed bliver til gene ellerrisiko for andre, må der ikke monteresgenstande på altanens yderside.Det gælder for parasoller, andre altankasserend de to fastmonterede, etc.6. Da der kan ske skader på facaden, erdet ikke tilladt at fæstne ting på faca-6


den, herunder bl.a. markiser, blomsterkrukker,lamper m.v. Som lejer hæfterman for enhver skade på facaden opståetsom følge af brug af altanen7. Man må gerne have en parabol på sinaltan, men den må ikke umiddelbartmonteres på facaden eller monterespå altanens yderside, da der kan skeskader på facaden eller den kan faldened og være til gene eller risiko forandre. Man skal derfor kontakte ejendomskontoretfor flere informationerom, hvordan man monterer en parabolkorrekt på altanen.11. Man må ikke ændre på altanens strukturog konstruktion. Dette gælder forbåde altandør, ophæng, bundramme,gelænder, trægulv m.v.Vedtaget på afdelingsmødetden 12. september 2012.Omdelt til samtlige beboerenovember 2012.8. Da der kan være risiko for brandfare ogrøggener er brug af åben ild – herunderbrug af éngangsgrill eller kulfyret grill –ikke tilladt. Hvis man eksempelvis vilgrille på sin altan skal man derfor benytteen elektrisk grill eller en gasgrill.9. Man må gerne sætte afskærmning påog i altanens rækværk, hvis afskærmningener af samme karakter, som deøvrige beboeres og man skal kontaktebestyrelsen eller ejendomskontoret forat få oplyst, hvilken farve og hvilke materialer,man må benytte som afskærmning.10. Man må gerne tørre sit tøj eller lufte sinedyner på altanen, men det skal foregåinde på altanen. Da der kan være risikofor at vasketøjet eller dynerne falderned, må man ikke hænge vasketøj ellerdyner over altanens rækværk. Pågrund af støvgener må man dog ikkebanke tæpper o.lign. på sin altan.7


Boligforeningen 3BHavneholmen 211561 København VTlf. 70 20 76 00E-mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 9 -16Fredage 9 -14

More magazines by this user
Similar magazines