Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk
  • No tags were found...

Kirkebladet september 2006 - Dybbøl Kirke

konfirmandundervisning og jeg hartaget en sjælesorgs uddannelse somvarede to år.I det daglige læser jeg også teologiskebøger, som jeg ind i mellem ogsåhar glæde af at drøfte med kollegaer.Jeg prædiker jo også ved begravelserog bryllupper og alle de mangeandre former for gudstjenester, somvi har her i sognet, og der skal væreplads til både eftertanke og fornyelse,for ideer og tanker opstår sombekendt ikke af ingenting.Dette her er sådan i store træk, hvadmit arbejde som præst går ud på.Jeg vil selv vurdere at ca. 25% afmin tid bruges på synlige og udadvendteting, mens resten af tiden ermere indadvendt og for de fleste isognet usynligt arbejde.Ved Dybbøl kirke holder vi personalemøderhver 14. dag, hvor kalenderengennemgås af alle personalegrupper.Vi evaluerer bagud althvad der været og gennemgår dekommende dages arrangementer oggudstjenester.Folkekirken er til diskussion i disseår. Spørgsmålet er om den Folkekirkevi kender skal bevares som dener eller skal vilkårene ændres, såkirke og stat skilles ad. Jeg kan godtlide tanken om Folkekirken hvoret flertal af befolkningen er medlemmer,og hvor man ved at kirkener der for en. Nogen kommer i kirkenhyppigt og andre sjældent, menjeg er helt sikker på, at man kommer,når man har brug for det ellerhar lyst til det. På den måde skal dervære højt til loftet og mange forskelligemeninger om det at være kirke,for selvfølgelig er en levende kirkerummelig og i diskussion med dentid vi er en del af.Birgitte Hjarvard LichtJulemusicalmed minikonfirmander og børnekorEn del minikonfirmander og deresforældre har ønsket at minikonfirmandundervisningen varer nogetlængere, fordi børnene var helt vildemed de forskellige aktiviteter ogfællessang. Som noget nyt tilbydesminikonfirmanderne derfor at deltagei indstudering og opførelse afen julemusical. Stykket hedder ”Dehellige tre konger”. Det er JohannesMøllehave, som har lavet en humoristiskgendigtning om de helligetre kongers farefulde og besværligerejse til Betlehem. De kæmper modtiden og kalenderen – de skal jovære i Betlehem senest den 24...Udover minikonfirmanderne medvirkerkirkens børnekor. OrganistFrank Laue har den musikalskeledelse, Erika Schmidt og KarinKofod, som til daglig undervisermini´erne, medvirker også i forberedelsen.Musicalen opførestorsdag 14. december kl. 17 i Dybbølkirke.Teatret Møllen i DybbølHilsen til HalfdanTirsdag 5. december kl. 20.00 i Kirkeladen.Her er en legende, en drillende,flirtende, sørgmunter cabaret medtekster af Halfdan Rasmussen.Enhver kender flere af HalfdanRasmussens tekster, men ikke alleer klar over, at han foruden rim ogremser også har skrevet alvorlige ogsørgmuntre tekster.Cabareten blander på smukkestevis det, der kun kan blive et lilleudsnit af den store mangfoldighedaf tekster.Medvirkende: Klaus Andersen ogLone Rødbro er ordekvilibrister ogde bliver elegant akkompagneret afChristian Bøtker.Entré: Kr. 50,- inkl. kaffe.Alle er velkommentil at rejsemed kongerneog alle os børnog voksne tilkrybben i Betlehem.I øvrigt begynder minikonfirmandundervisningen i uge 43 ogfortsætter i fem uger til og med søndagden 26. november hvor vi holderbørnegudstjeneste, som børneneogså medvirker i. Derefter fortsættesmed indstudering af julemusical, forde interesserede.Alle børn i Dybbøl på 4. klassetrinmodtager en indbydelse til minikonfirmander.Birgitte Hjarvard Licht, Karin Kofod,Frank Laue og Erika SchmidtKoncertOrgelkoncerti Dronning Dorotheas Kapelpå Sønderborg SlotTirsdag 19. september kl. 16 spillerorganist Frank Laue afslutningskoncerteni årets orgelkoncertrække påSønderborg Slot. Der kan høres enhalv times orgelmusik fra renæssancenog barok tiden på den fine middelalderorgeli Dronning DorotheasKapel. Instrumentet er en perle ilandsdelens orgellandskab. Det eren særlig oplevelse at lytte til gamletiders musik i slottets historiskekirkerum.Adgang til koncerten 25,- kr.5

More magazines by this user
Similar magazines