12.07.2015 Views

PDF udgave Hent siden i PDF format - Jesu Kristi Kirke af Sidste ...

PDF udgave Hent siden i PDF format - Jesu Kristi Kirke af Sidste ...

PDF udgave Hent siden i PDF format - Jesu Kristi Kirke af Sidste ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkvar kun bestemt til at blive udført, indtil Kristus selv ville komme og udgyde sit blod somoffer - som tidligere sagt - således at mennesket i tro kunne se frem til det tidspunkt ...At det at bringe ofre kun var for at henlede opmærksomheden på Kristus, slutter vi afJesu bemærkelsesværdige ord til jøderne: 'Abraham, jeres fader, jublede over at skullese min dag, og han fik den at se og glædede sig' ( Joh 8:56). Fordi de gamle bragte ofre,hindrede det dem dog ikke i at høre evangeliet, men det tjente, som vi allerede har sagt,til at åbne deres øjne, så de kunne se hen til tiden for Kristi komme og glæde sig overhans forløsning ... Vi drager den slutning, at når som helst Herren åbenbarede sig formenneskene i fordums tid og gav dem befaling om at frembære ofre, blev det gjort, forat de i tro kunne se hen til tiden for hans komme og stole på forsoningens kraft til deressynders forladelse. Og det har de gjort, tusinder, der er gået forud for os, og hvis klæderer uplettede, og, ligesom Job, venter med samme forvisning som han, at de vil se hami de sidste dage på jorden, ja i kødet (se Job 19:25-26).Vi kan konkludere, at selv om der var forskellige uddelinger, var alt, hvad Gud gav sitfolk, dog beregnet på at vende deres sind mod det store formål og at lære dem alene atforlade sig på Gud som ophavet til deres frelse, som den findes i hans lov."4Fordi Jesus Kristus opstod fra de døde, skal alle mennesker opstå."De fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlenes ogprofeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, blev begravet og igen opstod dentredje dag og fór til himlen; og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillægdertil. Men i forbindelse med disse tror vi på Helligåndsgaven, troens kraft, glæden overde åndelige gaver ifølge Guds vilje, Israels hus' genoprettelse og sandhedens endeligesejr."5"'For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.' Alle skalopstå fra de døde" (1 Kor 15:22). Guds Lam frembragte opstandelsen, så alle skal opståfra de døde."6"Gud har udset en dag, hvor han vil dømme verden, og det har han forvisset os om, fordihan har oprejst sin Søn Jesus Kristus fra de døde - det holdepunkt, hvorpå alle, som trorpå den inspirerede beretning, baserer deres fremtidige lykke og glæde, for 'er Kristus ikkeopstået', sagde Paulus til korinterne, 'er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder,og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt' (1 Kor 15:17-18) ...Kristus selv er visselig opstået fra de døde, og hvis han er opstået fra de døde, vil hanmed sin kraft føre alle mennesker til at stå foran sig, for hvis han er opstået fra de døde,er den timelige døds bånd brudt, og graven har ingen sejr. Hvis graven således ingen sejrhar, så vil de, der følger Jesu bud og adlyder hans lærdomme ikke blot have et løfte omopstandelse fra de døde, men også en forsikring om at blive lukket ind i hans strålenderige, for han har selv sagt: 'Hvor jeg er, dér skal også min tjener være' ( Joh 12:26)."7"De, der er døde i Jesus Kristus, kan, når de kommer frem, forvente at indgå til denglædes virkeliggørelse, som de havde eller så hen til her ... Jeg er taknemlig over at havedet privilegium at tale til jer om noget, der, forstået korrekt, vil være en hjælp for jer, nårjordskælvene raser, skyerne samler sig, lynene glimter og uvejret er parat til at bryde udover jer som tordenbrag. Hold fast i dette og lad ikke jeres knæ skælve eller jeres hjertefrygte, for hvad kan jordskælv, krige og tornadoer gøre? Intet. I vil blive godtgjort alle jerestab i opstandelsen, hvis I forbliver trofaste. Jeg har set det i et syn fra den Almægtige ...Side 3 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkGud har fra himlen åbenbaret sin Søn og ligeledes lærdommen om opstandelsen, og vived, at dem, vi begraver her, vil Gud bringe frem igen iklædt et legeme og bragt til liveaf den store Guds Ånd, og hvad betyder det, om vi begraver dem, eller om vi selv bliverbegravet med dem, når vi ikke kan beholde dem længere? Lad disse sandheder synkedybt ned i vores hjerte, så vi allerede her kan begynde at glæde os over det, som herefterskal findes i dets fylde."8Gennem Kristi forsoning og lydighed mod evangeliet kan vi blivemedarvinger sammen med Jesus Kristus."Jeg tror på Jesu Kristi guddommelighed, og at han døde for alle menneskers synder,som faldt med Adam."9TA 1:3: "Vi tror, at hele menneskeheden i kraft af Kristi forsoning kan blive frelst vedlydighed mod evangeliets love og ordinancer."10"Efter Gud havde skabt himlen og jorden, steg han ned og sagde på den sjette dag: 'Lados skabe mennesker i vort billede.' I hvis billede? I de Guders billede, som skabte dem,mand og kvinde, uskyldige, sagesløse og uplettede, med samme karakter og i sammebillede som guderne (se 1 Mos 1:26-27). Og da mennesket faldt, mistede det ikke sitbillede, men dets væsen beholdt dets Skabers billede. Kristus, der er skabt i menneskersbillede, er selv det udtrykte billede af Faderens person (se Hebr 1:3) ... I kraft af Kristiforsoning og opstandelsen og lydighed mod evangeliet skal vi alle igen formes i hansSøns, Jesu Kristi, billede (se Rom 8:29). Da vil vi have opnået Guds billede, herlighedog væsen."11"Vores ånds Fader har sørget for et offer for hans skabninger, en forløsningsplan, enforsoningskraft, en plan for frelse med det store formål at føre mennesker tilbage tilhimmelens Konges nærhed og krone dem i celestial herlighed og gøre dem til arvingersammen med Sønnen til den arv, som er uforgængelig, ren, og som ikke svinder bort."12"I skrifterne står der, at de, som vil adlyde befalingerne, skal blive Guds arvinger og Kristimedarvinger ... 'Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Mennår vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vilider med ham for også at herliggøres med ham' (se Rom 8:16-17)."13"Hvilken trøst for de sørgende, når de må skilles fra en ægtefælle, far, mor, et barn elleren kær slægtning, at vide, at selv om deres jordiske tabernakel begraves og opløses, såskal de atter opstå for at hvile ved evig ild i udødelig herlighed for ikke mere at sørge,lide eller dø, men for at blive Guds arvinger og Kristi medarvinger."14Jesus Kristus er fuldkommen, ren og hellig, og han har kaldet os til atvære ligesom ham."Hvem iblandt alle de hellige i disse sidste dage kan betragte sig lige så god som vorHerre? Hvem er lige så fuldkommen? Hvem er lige så ren? Hvem er så hellig, som hanvar? Kan sådanne findes? Han overtrådte eller brød aldrig en himmelsk befaling eller lov' intet svig fandtes i hans mund, ej heller fandtes der falskhed i hans hjerte ... Hvor findesder en som Kristus? Han kan ikke findes på jorden."15"Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men fordi Kristus gjordedet samme med håb (se Rom 8:20) - alle er underlagt tomheden, mens de vandrer ad dekrogede stier og gennem de vanskeligheder, der omgiver dem. Hvor er det menneske,som ikke er tomt? Ingen anden end Jesus var nogensinde fuldkommen - og hvorfor varSide 4 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkhan fuldkommen? Fordi han var Guds Søn og havde Åndens fylde og større magt endnogen anden mand."16"Da Jesus Kristus endnu kun var dreng, besad han al den intelligens, som var nødvendigfor at sætte ham i stand til at styre og regere jødernes rige, og han kunne argumenteremed de klogeste og mest dybsindige skriftkloge og lovkyndige og få deres teorier ogfremgangsmåder til at virke tåbelige sammenlignet med den visdom, han besad."17"Vi håber på, at I altid overvejer vor Herres befalinger i jeres hjerte, og lader jer undervise,ikke kun i hans vilje med hensyn til at forkynde evangeliet, men ligeledes i hans ydmyghedog fuldkomne eksempel, selv på de tidspunkter, hvor han var udsat for alvorlig forfølgelseog mishandling, som blev pålagt ham af en ond og utro slægt. Husk på, brødre, at hanhar kaldet jer til at være hellige; og selvfølgelig til at være rene som ham? Hvor vist, hvorhelligt, hvor kyskt og hvor fuldkomment bør I så ikke opføre jer i hans åsyn - og huskogså på, at hans øjne altid hviler på jer."18"Når vi tænker på vor store Mesters hellighed og fuldkommenhed - han som banede envej, hvorved vi kan komme til ham, idet han ofrede sig selv - så smelter vores hjerteved hans store nåde. Og når vi ligeledes tænker på, at han har kaldet os til at værefuldkomne i alt, så vi kan være forberedte til at møde ham i fred, når han kommer i sinherlighed med alle de hellige engle, så føler vi, at vi frimodigt skal formane vore brødretil at være ydmyge og bønsomme, til i sandhed at vandre som lysets og dagens børn,så de kan modtage nåde til at modstå enhver fristelse og til at overvinde alt ondt i vorHerre Jesu Kristi værdige navn. For vær forvissede om, brødre, at den dag virkelig ernær, hvor husets Mester skal rejse sig og lukke døren, og ingen andre end de, der erklædt i bryllupsklæder, skal få lov til at deltage i bryllupsfesten! (Se Matt 22:1-14)."19Forslag til studium og samtaleTænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbereder dig til at undervise.Du kan finde yderligere hjælp på s. vii-xi.Gennemgå beretningerne om Joseph Smiths syn af Frelseren (s. 47-48). Hvilketanker gør du dig, når du grunder over disse oplevelser?I gammel tid hjalp ofring af dyr Herrens folk til at "åbne deres øjne, så de kunnese hen til tiden for Kristi komme og glæde sig over hans forløsning" (s. 50). Hvadhjælper dig til at se hen til Frelseren i dag?Læs det afsnit, der begynder nederst på s. 50. Bemærk, at i denne udtalelseer et tillæg noget, der er forbundet med noget vigtigere, som fx en gren, der erforbundet til en træstamme. Hvorfor tror du, at apostlenes og profeternes vidnesbyrdangående Frelserens forsoning og opstandelse er de "fundamentale principper ivores religion"? Hvilken tilgang ville du have til din tjeneste hjemme og i Kirken, hvisdu husker på, at alt andet er tillæg til disse principper?Gennemgå profetens lærdomme om forsoningen (s. 50-52). Hvilken trøst får du afat vide, at "I vil blive godtgjort alle jeres tab i opstandelsen, hvis I forbliver trofaste"?På hvilken måde kan viden om opstandelsen hjælpe os til at "begynde at nyde det,vi skal nyde fuldt ud herefter"?Gennemgå s. 53-54 og overvej, hvad Frelseren har gjort for at vi kan blive hansmedarvinger. Overvej, hvordan du kan vise ham din taknemlighed for hans sonoffer.På s. 54-55 nævner profeten Joseph Smith mange af Frelserens egenskaber.Hvilke andre egenskaber kommer du i tanke om, når du overvejer Frelserens liv ogmission? Overvej, hvad du kan gøre for at blive mere ligesom ham.Side 5 af 6


Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dkSkriftstedshenvisninger: Es 53:1-12; 2 Ne 9:5-26; L&P 20:21-29.Noter1. Nedskrevet af George A. Smith, Deseret News, 12. aug. 1857, s. 183.2. History of the Church, 2:443; fra "History of the Church" (manuskript), bog B-1, tillæg,s. 5, Kirkens arkiver, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Salt Lake City, Utah.3. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 388; fra en tale holdt af Joseph Smith 27.aug. 1843 i Nauvoo, Illinois; nedskrevet af Willard Richards og William Clayton.4. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 66-70; fra "The Elders of the Church inKirtland, to Their Brethren Abroad", 22. jan. 1834, bragt i Evening and Morning Star,mar. 1834, s. 143.5. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 143; fra en leder bragt i Elders' Journal,juli 1838, s. 44; Joseph Smith var tidsskriftets redaktør.6. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 444; fra en tale holdt af Joseph Smith 12.maj 1844 i Nauvoo, Illinois; nedskrevet af Thomas Bullock.7. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 71, 72; fra "The Elders of the Church inKirtland, to Their Brethren Abroad", 22. jan. 1834, bragt i Evening and Morning Star,mar. 1834, s. 144.8. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 353-355; fra en tale holdt af Joseph Smith16. apr. 1843 i Nauvoo, Illinois; nedskrevet af Wilford Woodruff og Willard Richards.9. History of the Church, 4:78; fra et brev fra Matthew L. Davis til Mary Davis, 6. feb.1840, Washington D.C., hvori der berettes om en tale holdt af Joseph Smith den 5.feb. 1840 i Washington D.C.10. TA 1:3.11. Citeret af James Burgess i en samling af uddrag af Joseph Smiths taler; JamesBurgess, Journals, 1841-1848, bd. 2, Kirkens arkiver.12. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 54; fra "The Elders of the Church inKirtland, to Their Brethren Abroad", 22. jan. 1834, bragt i Evening and Morning Star,feb. 1834, s. 135.13. Citeret af George Laub i en samling af uddrag af Joseph Smiths taler, ca. 1845;George Laub, Reminiscences and Journal, jan. 1845-apr. 1857, s. 31, Kirkensarkiver.14. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 419; fra en tale holdt af Joseph Smithden 7. apr. 1844 i Nauvoo, Illinois; nedskrevet af Wilford Woodruff, Willard Richards,Thomas Bullock og William Clayton.15. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 78; fra "The Elders of the Church inKirtland, to Their Brethren Abroad", 22. jan. 1834, bragt i Evening and Morning Star,apr. 1834, s. 152.16. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 223-224; fra en tale holdt af Joseph Smith16. maj 1841 i Nauvoo, Illinois; bragt i Times and Seasons, 1. juni 1841, s. 429-430.17. Se Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 477; fra belæringer givet af Joseph Smithden 27. juni 1844, i fængslet i Carthage, Illinois; nedskrevet af Cyrus H. Wheelock.18. History of the Church, 2:13; fra "The Elders of the Church in Kirtland, to TheirBrethren Abroad", 22. jan. 1834, bragt i Evening and Morning Star, mar. 1834, s.142.19. Brev fra Joseph Smith og højpræsterne til brødrene i Geneseo, New York, 23. nov.1833, Kirtland, Ohio, Kirkens arkiver.Side 6 af 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!