Glyphosat (Roundup Bio)

skovdyrkerne.dk

Glyphosat (Roundup Bio)

Glyphosat (Roundup Bio) 8BrugsvejledningHandelsnavne (1):Godkendelse:Forbehold:Anvendelse:Virkemåde:Clinic 360 SL (360 g v.st./l) Dan-Kvik 360 (360 g v.st./l) DanOut 360 (360 g v.st./l)Glyfonova 360 (360 g v.st./l) Glyfonova Plus (360 g v.st./l) GIyphogan (360 g v.st./l)Glyphomax (360 g v.st./l) Jablo Glyphosat (360 g v.st./l ND Glyphosat 360 (360 g v.st./ha)Roundup 3000 (480 g v.st./l) Roundup Bio (360 g v.st./l) Touchdown Premium (360 g v.st./l).Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønnerog græs. Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i ikke spiselige havebrugs- planteskole-og skovkulturer, samt jernbaner. Kæmpebjørneklo og hestehov må bekæmpes nærmere end 2 mfra vandmiljøet ved pensling eller med håndholdt sprøjte.Må ikke anvendes på arealer nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.). Der er en afstand på 10m for de fleste handelsprodukter.På arealer, hvortil offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der findes spiseligebær og frugter på arealet. Må ikke anvendes på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.l.Glyphosat anvendes til kulturforberedelse (alle formuleringer), og til bekæmpelse af kvik, skovgræsser, gederams,ørnebregne, kaprifolium, brombær, hindbær, træagtig opvækst af birk, asp, røn, hyld m.v. i kulturer afnordmannsgran, grandis og rødgran (ikke Roundup 3000 i etablerede kulturer).Glyphosat kan også anvendes til at hindre stødskudsdannelse ved påsmøring på friske stødflader.Følgende arter tåler ikke glyphosat: Løvtræer med blade, nobilis, cypres og lærk.Glyphosat er et ikke-selektivt, systemisk herbicid. Det optages gennem blade og grønne plantedele og transportereshurtigt rundt til vækstpunkterne i både rod og i de overjordiske dele. Glyphosat virker ved hæmningaf dannelsen af visse aminosyrer.St. Hans-skud skades voldsomt af glyphosat.Forhold der fremmer/begrænser virkningen:Høj luftfugtighed og temperatur, ukrudt i god vækstStresset ukrudt p.g.a. tørke eller frost, meget våde planter, regn indenfor 6 timer efter behandling.Tidspunkt:Kulturforberedelse: Juli-august.Etablerede kulturer: Bredsprøjtning i begyndelsen af september (ikke Roundup 3000). Afskærmet sprøjtningigennem hele vækstsæsonen.Stødbehandling:September-februar på frisk fældede stød.Dosering:Grankulturer:Kulturforberedelse:Stødbehandling:2,0-4,0 l handelsvare pr. ha (0,7-1,4 kg v.st./ha)3,0-5,0 l handelsvare pr. ha (1,1-1,8 kg v.st./ha)10-20% af handelsvaren i sprøjtevæsken (3,6-7,2% v.st.) i sprøjtevæsken).De nævnte doseringer må ikke overskrides.Udbringning:Traktorsprøjte:Rygsprøjte:Micron Herbi:300-400 l vand/ha150-350 l vand/ha15 l væske/ha (f.eks. 4 l handelsvare og 11 l vand). Kun til kulturforberedelse.Blanding:Bemærkninger:Glyphosat kan blandes med terbuthylazin, diuron eller simazin.Glyphosat, udbragt med Micron Herbi, kan skade kulturtræerne ved alle normalt anvendelige udbringningstidspunkterog doseringer. Sprøjtning med glyphosat bør suppleres med en senere jordherbicidbehandling.Roundup 3000 indeholder overfladeaktive stoffer, der gør det risikabelt at anvende midlet i kulturer.Glyphosat har i september 2000 fået fornyet godkendelsen hos Miljøstyrelsen. Midlet har herefter fået afstandskravtil vandmiljøet og må ikke længere anvendes på udyrkede arealer. Midlet skal have fornyet godkendelseni 2010.Glyphosat er optaget på EU’s positivliste fra 1. juli 2002.26. udg. 01/20081


Glyphosat (Roundup Bio) 8SikkerhedsvejledningPersonligeværnemidler (8):Gummihandsker (nitril- eller butylgummi evt. engangshandsker), gummistøvler ogøjenskyller samt:Ved opblanding: Beskyttelsesbriller.Ved bomsprøjtning: Overtræksbukser.Ved tågesprøjtning: Beskyttelsesdragt med hætte og halvmaske med P 2 filter.Ved udbringning med rygsprøjte under knæhøjde: Overtræksbukser.Ved udbringning med rygsprøjte over knæhøjde: Beskyttelsesdragt med hætte oghalvmaske med P 2 filter.Ved udbringning med Micron Herbi: Overtræksbukser og halvmaske med A 2 P 2filter.Fareidentifikation(3):Godkendt uden for fareklasse (Dan-Kvik 360, Glyphomax, Glyphonova 360, GlyphonovaPlus, Roundup Bio og Touchdown Premium).Lokalirriterende, Xi (de fleste handelsprodukter).Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger ivandmiljøet (R51/53).Handelsprodukterne Clinic 360 SL, GIyphogan, Jablo Glyphosat og Roundup 3000 ertildelt følgende risikosætninger:Irriterer øjnene og huden (R36/38).Førstehjælpsforanstaltninger(4):Forgiftningssymptomer: Ubehag, kvalme, opkastning eller diarré.Indtagelse:Fremkald ikke opkastning. Skyl straks munden og drik rigeligtvand. Ved vedvarende utilpashed søg læge (medbring etikette).Øjne:Hud:Indånding:Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand og fortsæti mindst 15 minutter. Søg evt. læge (medbring etikette).Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Ved fortsatirritation søg læge (medbring etikette).Hvis forgiftningstegn opstår, gå væk fra det sprøjtede område.Ved betydelig påvirkning og vedvarende utilpashed søg læge(medbring etikette).Krav tiluddannelse (15):Ved erhvervsmæssig anvendelse kræves sprøjtecertifikat.Midlet må ikke anvendes af personer under 18 år. Undtaget er dog unge under en jordbrugsuddannelseaf mindst 2 års varighed, hvor arbejdet er et nødvendig led i uddannelsen.Arbejdet skal udføres under instruktion og opsyn af en person over 18 år, som erindehaver af sprøjtecertifikat.2


Glyphosat (Roundup Bio) 8HåndteringBrandbekæmpelse(5):Produktet er ikke brændbart.Slukning foretages med vandtåge, skum, pulver og CO 2 . Undgå kraftig vandstråle.Afkøl beholdere med vandtåge.Vand fra brandbekæmpelse opsamles og må ikke ledes til afløb.Ved opvarmning dannes giftige luftarter.Undgå indånding af røg/damp.Personlige værnemidler ved brandbekæmpelse:Luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelse af hud og øjne.Forholdsreglerved udslip (6):Mindre spild af sprøjtevæsken opsuges med tørt materiale f.eks. sand og opsamles i beholdere,som afleveres til den kommunale modtageordning for kemikalieaffald.Ved større spild begrænses udbredelsen med sand eller jord og professionel hjælp tilkaldes.Informer omgående de kommunale miljømyndigheder (evt. brandvæsenet),hvis væsken kommer i vandløb, søer eller kloak.Personlige værnemidler ved opsamling af spild:Gummistøvler, gummihandsker, overtræksbukser og beskyttelsesbriller.Håndtering ogopbevaring (7):Undgå kontakt med produktet.Vask huden efter arbejdet.Opbevares utilgængeligt for børn (S2).Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler, samt foderstoffer (S13).Opbevares ved temperaturer mellem –10 og 60 o C.Bortskaffelse(13):Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for kemikalieaffald.Dog kan tom emballage bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning,hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.Tom emballage må ikke genanvendes.Transportoplysninger(14):Produktet er ikke transportklassificeret.3


Glyphosat (Roundup Bio) 8BeskrivelseSammensætning(2):Fysisk/kemiskeegenskaber (9):Stabilitet/reaktivitet (10):Farlige stoffer CAS nr. Indhold Faresymbol og R-sætningerIsopropylsalt af 38641-94-0 42% ingenglyphosatTensider 15% ingenRoundup BioForm:VæskeFarve:Gul-brunLugt:JordagtigOpløselighed: Fuldstændig blandbar med vandVægtfylde (kg/l): 1,17 (ved 20 o C)pH: 4,55Produktet er stabilt ved normale temperaturer.Forhold der skal undgås:Temperaturer: Opvarmning over 100 o C.Materialer:Produktet korroderer galvaniseret og blødt stål under dannelse afbrint, som kan danne eksplosive blandinger med luft.Andet: -Toksikologiskeoplysninger (11):Ved stærk opvarmning dannes giftige luftarter.Indånding:Kan irritere luftvejene og medføre hoste.Hudkontakt:Øjenkontakt:Indtagelse:Langvarig eller hyppig kontakt kan medføre rødme, kløe og eksem/revnedannelse.Kan give forbigående øjenirritation.Lav akut giftighed.LD 50 (rotte): >5.000 mg/kg legemsvægt.Miljøoplysninger(12):Andet (16):Langtidsvirkning:Ingen kendte.Produktet er giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkningeri vandmiljøet.Lav giftighed over for pattedyr og fugle.Bindes stærkt til jord.Dette informationsblad er udarbejdet på basis af de nyeste forsøgsresultater og oplysningerfra producent/importør. PC-Consult er uden ansvar for, om oplysningerne er tilstrækkeligeeller korrekte i alle tilfælde.4

More magazines by this user
Similar magazines