31. årgang · Nr. 6 · Juni 2003 - lundens.net

lundens.net

31. årgang · Nr. 6 · Juni 2003 - lundens.net

31. årgang · Nr. 6 · Juni 2003BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND2660 Brøndby Strand”Lejerbo skaber rum for liv”


2Redaktørens sideSå blev det endelig sommer, og redaktionen går på ferie. Vivender tilbage i september, så I har masser af tid til, at sendenogle indlæg til næste blad.Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der vil være salg af billettertil BonBon-Land i sommerferien. Mere om det inde i bladet.Den 7. september starter Banko op igen. Der kommer opslag iopgangene senere.Der er også Sankt Hans der holdes sammen med Rheumpark.Salg af madbilletter, se side 34.Tak til alle jer, der har sendt løsninger og indlæg til dettenummer.Vi ønsker jer en rigtig god sommerferie og god fornøjelse meddette nummer af Lundexpressen.I kan aflevere løsninger og indlæg på kontoret, eller sende demsom vedhæftet fil til min mail-adresse:På gensyn i septembercs@lundens.netConniNæste deadline:Onsdag den 4. september kl. 16.00


Pressemeddelelse fra Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:Lejernes frie valg: Ejer, andelshavereller lejer?4Regeringen fremlægger nu rapportenom lejernes mulighederfor overtagelse af deres almeneboliger. Det juridisk holdbareudspil har disse markante omdrejningspunkter:Frit for den enkelte lejer at overtagesin bolig, hvis der er flertalfor det i afdelingen (eller boligorganisationen).Overtagelse sker til markedspris,og 30 procent af salgsprisen falderførst ved videresalg.Lejeren, der ikke ønsker at overtageboligen, har sikkerhed foruændrede betingelser.Fortsat løsning af boligsociale opgaver.Provenu fra salg kan anvendes tilnybyggeri af almene boliger.Rapporten sendes nu i høring tilprimo august, og Bendt Bendtsentager yderligere initiativ tildialog med de relevante parter.Økonomi- og erhvervsministerenser frem til at gennemføre reformentil glæde for de af lejerne,der ønsker at udnytte tilbuddetom at overtage boligen på ejerellerandelsbasis.- Regeringen har en klar målsætningom, at der skal værestørre valgfrihed for den enkelteborger - det gælder også i forholdtil valg af boligform, siger BendtBendtsen. Med reformen skaberregeringen mulighed for, at beslutningenom overtagelse ellerfortsat leje sker så tæt på denenkelte lejer som muligt.- Regeringen lægger også vægtpå, at kommunerne skal løse deresboligsociale opgaver og medudspillet sikres en mere varieretbeboersammensætning. Størstedelenaf provenuet skal anvendestil nyt alment byggeri, så densamlede boligmasse bliver forøgetmed reformen. I Danmark erder i dag ca. 470.000 almenefamilieboliger, og vi har regnetpå, at overtagelse af f.eks.60.000 lejligheder via Nybyggerifondenkan svare til realiseringaf ca. 24.000 nye almene boligerover årene, slutter Bendt Bendtsen.-----------------------------Der kan læses mere om ”salg afalmene boliger” på bl’s hjemmeside:www.bl.dkJohn


5Kommentar fra Boligselskabernes Landsforening om salg af boliger:Staten stryger hele gevinsten ved salgaf almene boligerSalget fører ikke til øget nybyggeri,som regeringen siger,men til besparelser hosfinansministeren. Salgsplanernebetyder også megetstore omkostninger og enstærkt forringet beboerindflydelse.- Hvis regeringen gennemtvingersalget af de almeneboliger som foreslået i dennetop offentliggjorte rapport,så stryger staten hele gevinsten.Dermed er der ikkehold i regeringens erklæredehensigter om, at salget skalsikre et øget nybyggeri. Deneneste sikre vinder er statskassen.Sådan kommenterer formandenfor BoligselskabernesLandsforening, HenningKirk Christensen, den rapportfra det interne embedsmandsudvalgom salg af almeneboliger, som netop erblevet offentliggjort af Økonomi-og Erhvervsministeriet.- Regeringen pakker planerneind i svært gennemskueligeforslag med en automatiskoverførsel af salgsprovenuettil den særlige nybyggerifondog kombinerer med enart trækningsret. For at fådet hele til at glide ned hosbeboerne lokkes med en rabatordning,og afdelingerneskal have en mindre del afsalgsindtægten som en artbestikkelse for at stemme ja.Men det er sløring for atskjule, at den reelle hensigter, at staten skal spare pengepå langt sigt, mens antalletaf almene boliger langsomtmen sikkert reduceres.Forringet indflydelseFormanden fortsætter:- Når man i øvrigt læser beskrivelserneaf konsekvenserne,må man undres over,at resultatet er blevet så ringenår udvalget har brugt sålang tid. Man kan såledesnæppe forestille sig, at retmange almene boligafdelingervil føle sig fristet af dettemeget omkostningskrævendeog bureaukratiske system.Omkostningerne til papirar-


6bejdet pr. bolig, som skalsælges, vil løbe op i ca.50.000 kr., inden man overhovedeter begyndt at afdragepå den eksisterende gæld.De almene beboere kan sefrem til en stærkt forringetindflydelse på driften af densamlede ejendom, hvor driftaf fælles arealer, større vedligeholdelseog renoveringsarbejderskal afgøres i etkompliceret og bureaukratisksystem.Kommunerne affærdiges- Kommunerne, som har bidragettil finansieringen afboligernes opførelse, og somunder alle omstændighederhar stærke sociale interesseri klemme, må undre sig. Dereelle kommunale interesseraffærdiges på få linier, og dethedder blot, at der må optagesforhandlinger med dekommunale parter, hvis derskulle vise sig at opstå problemermed kommunernessociale anvisning.Men der er ingen som helstanvisninger på, hvordankommunerne skal kunneklare den boligsociale opgave,hvis der for alvor bliversolgt ud af de almene boli-BL´s side er kommet medutallige opfordringer til dia-ger. Det er meget uforståeligt,at regeringen på dennemåde helt overhører demange advarsler fra kommunerne.Det er jo i høj gradogså advarsler fra regeringspartierneseget politiske bagland,siger BL´s formand.Ingen dialog- Nu har dette udvalg arbejdetbag hermetisk lukkededøre i næsten halvandet år. Imere end et år har udvalgetarbejdet med en model, somregeringens egne juristermente indebar ekspropriation.Det blev klart i februarmåned i år.Så fulgte nogle måneder,hvor der energisk blev arbejdetmed afdelingsmodellen,men det er åbenbart for enhver,at der har været megetstore vanskeligheder forbundetmed at skabe en troværdigmodel.I hele dette forløb har regeringenpå intet tidspunktsøgt en dialog med dem, somer de virkelige aktører påområdet, og som ved, hvorskoen trykker– de almeneboligorganisationer og kommunerne,selv om vi bl.a. fralog.


7Tvangsmæssig afståelse- Den offentliggjorte rapportviser imidlertid, at regeringenikke kan løse den saguden en frivillig aftale. Boligorganisationernehar ejendomsretten,og den ret erukrænkelig. Når boligorganisationernetilpligtes at afståderes ejendomsret, foreliggerder ekspropriation, og dethar regeringen hidtil afsværget,at den vil give sig i kastmed.Dette er vores klare opfattelseaf juraen i denne sag, ogdet vil vi uddybe nærmere iden kommende tid, når vihar haft mulighed for at studerealle detaljerne.Derfor opfordrer vi regeringentil at indlede den dialog,som burde have været indledtfor længe siden, slutterHenning Kirk Christensen.Efter vedtagelse påafdelingsmødetændres varmemesterenstelefon- og kontortid den10. juni således:Kontortid:Hverdagekl. 8:00 – 9:00+ tirsdag kl. 18:00 –19:00Telefontid:Hverdagekl. 9:00 – 10:00--------------------------------Der kan læses mere om ”salgaf almene boliger” på bl’shjemmeside: www.bl.dkMed venlig hilsenJohnMail:varmemesteren@lundens.netM. v. hAfdelingsbestyrelsenog varmemesteren


8Til Salg:Ble-badedragt, kun brugt 1gang, str. 2 år (12 – 14 kg.):75,00 kr.Gasflaske, ca. 10 – 12 kg. –(tom): 100,00 kr.Ring til Jeanettepå: 43 54 98 02Husk!!!Afdelingskontoret holderlukket i juli og noget af augustmåned.MånedensAvisudklipaf H.F.Livlig hundDen californiske hundDosha beviste for nylig, atden, som en kat, også haradskillige liv at bruge af.Dosha blev først kørt ned afen bil nær dens ejers hus iClearwater i Californien. Ogfor at ende hundens lidelser,forsøgte en politimand at afliveDosha ved at skyde den ihovedet. Derefter – antageligdød – blev Dosha puttet i enfryser på det lokale dyrehospital.Men to timer senerefik dyrlægen, der åbnede fryseren,sig en ordentlig forskrækkelse,da Dosha stodoprejst i fryseren iført denorange ligpose.Vi åbner igen:Tirsdag den 19. august.Vi ønsker jer alle en rigtiggod og varm sommer.BestyrelsenKilde: Berlingske Tidende


9Brøndby Strand NetBrøndby Strand Net er etnyt medie i det i forvejenbrogede mediebillede, dertegner sig her ved Stranden.Det er et medie som alleumiddelbart kan anvende,hvis de har en pc, adgang tilInternettet og er udstyretmed de fornødne kodeord.Brøndby Strand Net er enportal til indgangen til heleBrøndby Strand. Det handlerbl.a. om at anvendeBrøndby Strand Net i beboerarbejdet.Hvordan skal viudforme vores del af BrøndbyStrand Net til glæde oggavn for vores beboere?Så hvis der er nogle ildsjæleder har lyst til at arbejdemed nettet på den ene elleranden måde, så kontaktundertegnede.JohnMobil 29 72 00 30Altankonkurrence år 2003Vi vil igen i år traditionentro holde en altankonkurrenceblandt beboerne iLunden.I slutningen af juli månedvil dommerkomiteen gårundt i Lunden og finde detre flotteste altaner, ligesomder vil være tre trøstpræmier.Vi håber at mange beboergør meget ud af altanen, sådet bliver en svær opgavefor dommerkomitéen, samtat der bliver flot i Lunden.Medio august vil præmievinderneblive inviteret tilen forfriskning på afdelingskontoretsamt til uddelingaf præmierne.Med venlig hilsenAfdelingsbestyrelsen


11Knudepunktet rykkerBeboere har i de sidste måneder arbejdet med forskellige skitsertil en overordnet plan for området omkring Brøndby StrandCentret og Brøndby Strand Kirke.Planen opererer med, at Strandesplanadens sydlige vejbanenedlægges, at der bygges et Menighedshus nord for kirken oget Kvarterhus i Esplanadeparken nord/nordøst for kirken.Planen skal til behandling i Kvarterløfts styregruppe og kommunalbestyrelsen.Den skal derefter ud i høring.Desuden arbejdes der med, at der bygges kombinerede butikker,erhverv og boliger nord og sydvest for centeret. Stationsforpladsenskal overdækkes og der åbnes op for byggerived s-togstationen.Om planen realiseres vil dels afhænge af den politiske behandling,dels af muligheden for at tiltrække private investorer.Planen skal således mere ses som en hensigtserklæringend en kategorisk beslutning.


13Voksen opgaveKan du løse denne krydsord rigtig, er du med i lodtrækningenom: Første præmie: 2 flasker vin og 2 præmie: 1 flaske vin.Aflever løsningen på kontoret, D. 29, SENEST torsdag den4. september 2003 klokken 16:00Navn:_________________________Adresse:___________________Held &lykke


14LAN PartyDa vi i sin tid lanceredeLundens net, snakkede viom at der skulle laves encomputer klub. Denne idehar vi efter lange overvejelserdroppet, da det villekræve at der altid skullevære en voksen til stede, forat passe på det indkøbteudstyr. Desuden ville detkoste en anselig sum, hvisafdelingen skulle anskaffeog drive 6 computere. Visnakkede så om at prøve atlave et sted, hvor folk selvmedbringer deres computereog udstyr og så i enweekend spiller med vennerne(et såkaldt LAN Party).Vi prøvede så i sidste weekend,at tilbyde 7 unge mennesker,at de kunne brugerummet til et sådan party.De ankom fredag ved 12 tidenmed deres udstyr, ogspillede uafbrudt til søndag( tænk at de gider ) Det varnogle trætte, men glade unge,vi kunne sende hjem iseng søndag eftermiddag,for det havde været ”fedt”med et sådan sted her iLunden. Vi havde på forhåndfortalt dem, at vi ikkeville have nogen gener for deomkringboende, så opholduden for lokalet var forbudt,ligesom råbende og støjendeadfærd heller ikke var tilladt.Dette levede de fint optil, så i løbet af sommerenvil vi udfærdige et regelsætfor rummet, og lave rummetlidt mere indbydende, så vikan tilbyde alle beboere heri Lunden, at låne rummet ien weekend til afholdelse afLAN party.Mere i næste nummerHelge


15”Man bli’r så glad når solen skinner”Nu går vi forhåbentlig enherlig sommer i møde, medhøj sol og varmt vejr. Jegfryder mig hvert forår nåralting grønnes i Lunden,ungerne jubler på legepladserneog de voksne nydervore dejlige altaner.Vi kan se resultatet afblomstermarkedet, og blomsteri alle farver pynter vorealtaner, men der er nogetder er anderledes………Som noget nyt, er der kom-Helge F.---------------------------------------------------------------BrandOnsdag aften den 4. juni var der brand i en lejlighed i blok 8.Den var ret omfattende, men heldigvis var der ikke nogen personskader.met utrolig mange markiserpå altanerne i år, og de lyserop med deres mangesommerfarver, så det er enfornøjelse at gå en tur iLunden.Ældrecaféen siger tak forsæsonen, som vi afsluttedemed en herlig skovtur til”De små haver” i Pile Allé ogvi ønsker alle i Lunden engod sommer.BØRNENES REJSEBUREAU ARRANGERER BUSTUR TILKØBENHAVNS LUFTHAVNSe bagsiden af Lufthavnen og oplev en hidtil ukendt verden!!Lørdag den 28/6 – 2003 - Start fra Rheumhus kl. 9.30Billetsalget starter d. 10/6 - 13/6 og vil foregå i Rheumhus, Albjergparken4 i dettes åbningstider, Tlf. 43541163. Prisen for denne spændendeoplevelse er blot 20. kr. alt inklusiv. Kun 1 voksen pr. familie.Der vil blive serveret en lille forfriskning på turen. Vi kører fra Lufthavnenretur til Brøndby Strand igen kl. ca. 13.30.På grund af sikkerhedsmæssige omstændigheder i Københavns Lufthavneskal der ved billetkøb oplyses CPR-nr. på samtlige deltagere.


16Revideret den 15. november 2004Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne liste og de faktiskeforhold, bedes man venligst meddele det på afdelingsbestyrelsenskontor snarest muligt.R 2 1tv 016 Sparlund 1 katR 2 3tv 020 Larsen 1 katR 2 3th 021 Mølkjær Larsen 1 katR 4 1th 009 Engsig 1 katR 4 2tv 010 Skjalm 1 hundR 4 2mf 011 Kleis 1 katR 4 3tv 013 Henriksen 1 hundR 4 3th 015 Ridal 1 hundR 6 1tv 001 Andresen 1 hundR 6 1th 002 Christensen 1 hundR 6 2tv 003 Hulkvist 1 hundR 6 2th 004 Bonne 1 katD 1 1tv 022 Raagaard 1 katD 1 3th 027 Knezevic 1 hundD 3 1tv 028 Jensen/Landgraf 1 hundD 3 2th 033 Kristiansen 1 hundD 3 3tv 034 Petersen 1 hundD 3 3th 036 Ørntoft 1 katD 5 3tv 041 Larsen 1 hundD 7 1tv 043 Molin 1 katD 7 2tv 045 Bergenstoff Kurt 1 hundD 7 3th 048 Andersen 1 hundD 9 2mf 053 Hansen 1 hundD 9 3tv 055 Madsen/Lassen 1 hundD 11 2tv 060 Schreiber 1 hundD 11 2th 061 Jensen 1 katD 11 3tv 062 Jørgensen 1 hundD 11 3th 063 Rasmussen 1 kat


D 13 1tv 064 Larsen 1 hundD 13 2th 067 Ibsen 1 hundD 15 2th 075 Nielsen 1 hundD 15 3tv 076 Thorvaldsson 1 katD 17 1th 080 Madsen 1 hundD 17 2th 082 Nielsen 1 katD 17 3tv 083 Maj 1 katD 19 1tv 085 Bøgel 1 hundD 19 2th 088 Cavling 1 hundD 19 3tv 089 Jørgensen 1 hundD 21 1tv 091 Junker 1 hundD 21 2tv 094 Jensen 1 katD 21 3th 099 Petersen 1 katD 23 1tv 100 Fleron 1 hundD 23 2th 103 Øby 1 hundD 25 2tv 108 Nielsen 1 hundD 27 1th 114 Aasøe 1 hundD 27 3tv 118 Olsen 1 katD 29 1tv 121 Kristensen 1 katD 29 2tv 124 Ramsing 1 hundD 29 3th 126 Stoltenberg 1 katD 33 2mf 137 Taarup 1 hundD 33 3tv 139 Simonsen 1 katD 35 3tv 146 Bostrup 1 hundD 37 1th 149 Rasmussen 1 hundD 37 2th 151 Rohde 1 katD 39 1th 156 Petersen 1 hundD 39 2tv 157 Pedersen 1 hundD 39 2th 159 Sahlberg 1 katD 41 1th 164 Møller 1 hundD 43 3th 174 Schmidt 1 hundD 45 1tv 175 Dabrowski 1 hundD 45 1mf 176 Høpfner 1 hundD 45 1th 177 Madsen 1 katD 45 3tv 181 Lund 1 hundD 47 2tv 186 Jensen 1 hundD 47 2th 187 Haastrup 1 hundD 47 3tv 188 Olsen 1 katD 49 1tv 190 Kracht 1 hund17


D 49 1th 191 Jørgensen 1 hundD 49 2tv 192 Forslund 1 katD 49 3th 195 Elvang 1 katD 51 1th 198 Olsen 1 katD 51 3th 204 Schwennesen 1 katD 53 1tv 205 Madsen 1 katD 53 3th 210 Mørup/Page 1 hundD 55 1tv 211 Henriksen 1 hundD 55 2tv 213 Jensen 1 hundD 55 2th 214 Gay 1 hundD 57 1tv 217 Andreasen 1 katD 57 2mf 221 Andersen 1 hundD 57 2th 222 Riff/Hansen 1 hundD 57 3th 225 Overvad 1 hundD 59 3tv 230 Petersen 1 hundD 61 2mf 236 Hyllested 1 hundD 63 3tv 245 Nielsen 1 hundD 67 3th 261 Ketterle 1 hundD 69 1tv 262 Sørensen 1 hundD 69 1th 264 Carlsen 1 hundD 69 3th 270 Wiinblad 1 katD 71 2th 274 Bjerregaard 1 hundD 71 3tv 275 Siggaard-Andersen 1 katR 8 2th 304 Gydov 1 katR 10 2tv 295 Jensen 1 hundR 10 2th 297 Jensen 1 hundR 10 3th 300 Johansen 1 hundR 12 2tv 288 Astrup/Irsdal 1 hundR 12 3th 291 Jensen 1 katR 14 1tv 277 Mogensen 1 hundR 14 1th 279 Kristensen 1 katR 14 2th 282 Olsen 1 hundR 14 3th 285 Olsen 1 hund18


19Modernisering af badeværelse finansieret ved optagelseaf lån i ejendommen og betalt ved en forhøjelseaf huslejen i 15 år – afd. 157.Der kan lånes til modernisering af badeværelse. Der kan ikkelånes til hårde hvidevarer.Der er følgende krav til moderniseringen: Der skal være fliserfra gulv til loft. Der skal være 1 m 2 fliser til fremtidige reparationer.Arbejdet skal udføres i henhold til bygningsreglementet(vådrum). Der kan kun anvendes momsregistreredefirmaer – ikke ”Gør det selv”.Det maksimale beløb, der kan anvendes til håndværkerudgifterm.m. i det enkelte lejemål, er 55.000 kr.Udover håndværkerudgifter kommer der diverse låneomkostninger,byggesagshonorar og revision. Sidstnævnte udgifterdeles med de øvrige deltagere i årets pulje.Arbejderne finansieres med 15-årige realkreditlån optaget medsikkerhed i ejendommen.Lejemålet vil dermed have en forhøjet husleje i en 15-årig periode.Ansøgningsperiode: 1-31 maj (af hensyn til låneomkostninger/administration)– forlænget i år til 30. juni 2003.Der fastsættes et max. beløb på kr. 5.000.000 som afdelingen ialt kan optage lån for til dette formål.Hermed følger en beskrivelse af sagsgangen.1) Man kontakter en håndværker og får et tilbud på den forbedring,der ønskes udført.Der skal anvendes autoriserede håndværkere – ikke ”Gør detselv”.Man kan eventuelt kontakte varmemesteren for at få oplyst,hvilke håndværkere der er tilknyttet ejendommen.


202) Inden udgangen af maj måned bedes tegninger og tilbudfra håndværker afleveres til varmemesteren/afdelingsbestyrelsen,som videresender papirerne hertilmed evt. bemærkninger til projektet fra afdelingsbestyrelse/varmemester.Projektet gennemgås af Lejerbo.3) I september måned vil man modtage et brev fra Lejerbo,hvoraf det bl.a. fremgår hvad den forventede lejeforhøjelsebliver.4) Efter lejers accept af lejeforhøjelsen, skal kommunen godkendelåneoptagelse og lejeforhøjelse.Først når denne godkendelse foreligger, vil arbejdernekunne iværksættes.5) Fakturaer for arbejderne betales af Lejerbo efter at varmemesterenhar godkendt arbejdet.Arbejderne skal være færdige tre måneder efter at godkendelsefra kommunen foreligger.6) Når arbejderne er færdige træder lejeforhøjelsen i kraft.Der må påregnes en regulering af lejeforhøjelsen, når det 15-årige lån er hjemtaget.Vedtaget på afdelingsmødet den 13. maj 2003.Ovenstående skal betragtes somet tilbud og en mulighed.Banko i efteråretSøndag den 7. september Reserver allerede datoerne nu.Søndag den 5. oktober Bankospillet afholdes som sæd-Søndag den 9. november vanligt i selskabslokalerne, D.71Søndag den 14. december Dørene åbnes kl. 13:00.


21Lejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 5/2003tirsdag den 30. april 2003Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Niels Husum,Glenda Jensen, Preben Hansen, Mogens Nielsen ogBirthe Ketterle.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat1-1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde. Blev underskrevet.Pkt. 2 Regnskab2-1 Budgetkontrol for 1/10-02 – 31/3-03 blev gennemgået,og der blev foretaget enkelte omposteringer.Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet3-1 Referat fra generalforsamling i BSP blev taget til efterretning.3-2 Priser på internet er blevet forhøjet uanset kontrakt.Der holdes møde den 5. maj 03. Helge redegjorde forsituationen.Pkt. 4 Hobbyrum4-1 Referat fra møde med klubber den 23. april 2003. Derskete en justering af enkelte poster. Godkendt.Pkt. 5 Husdyr5-1 IntetPkt. 6 Kontorvagter6-1 Kontorvagt den 29. april 20036-2 Kontorvagt den 27. maj 2003 – Preben


226-3 Kontorvagt den 10. juni 2003 – Birthe6-4 Kontorvagt den 24. juni 2003 – JohnPkt. 7 Møder, referater og meddelelser7-1 Afdelingsmøde den 13. maj 2003 blev gennemgået.7-2 Sankt Hans aften sammen med Rheumpark. Programforelå. Der vil også blive solgt billetter fra Afdelingsbestyrelsenslokaler.7-3 Takkekort fra Ib Terp og Eva Roed blev taget til efterretning.7-4 Partnerskabsaftale. I den forbindelse er der søgt midlertil løn i Landsbyggefonden. Taget til efterretning.7-5 Referat fra De 9 møde den 14. april blev taget til efterretning.7-6 Dagsorden til De 9 møde den 12. maj blev taget til efterretning.Pkt. 8 Varmemestersager8-1 Renovering i afdelingen. Plan blev gennemgået. Tilbudpå dørpartier og køkkener indhentes. John ogMogens tager til status-møde i Lejerbo.8-2 Skrald – komprimator. Der er store problemer medskrald mandag morgen. Vi må finde en løsning medenten en større vogn eller en komprimator.8-3 Plankeværk ved blok 7-8. Der sættes et nyt trykimprægnerethegn op med 5 cm mellemrum mellemplankerne.8-4 Indbrud på varmemesterkontoret. Til efterretning.8-5 Lovpligtig ELO-rapport blev gennemgået. Der er noglepunkter der skal undersøges.8-6 Hovedstien i Lunden – svar fra Kommunen. Stien kanikke komme i betragtning til en gennemgående renoveringlige nu, men vil blive repareret, hvor den er tilfare for de gående.8-7 Væg gennembrydes i Lundeklubben. Klubben harsøgt om en større åbning og en gennembrydning.Sendt videre til Lejerbo.8-8 Svineri i opgang i blok 13. Der er skrevet til beboerneden 21. april 2003.


238-9 Motorcykel u/nr.-plade i blok 2 i cykelrummet erfjernet.8-10 Skralderum – ”kapper” ved lås. Der rykkes.8-11 Trappevask i blok 7 nu i orden.8-12 Blomstermarked den 3. maj. Der var kun 10 bestillingermere end sidste år. Til efterretning.8-13 Falck-abonnement, Lejerbo spørger om det. Vi vilfastholde det.8-14 Råderetsag – køkken i blok 8. Tegninger godkendes.For badeværelset gælder at det skal udføres efterbygningsreglementet for vådrum.8-15 Tøjcontainer. Ansøgning fra Tøjindsamlingen til fordelfor International Børnehjælp. Blev afslået. Vi har iforvejen en tøjcontainer fra Dansk Røde Kors. Detfindes tilstrækkeligt.Pkt. 9KlagerIngenPkt. 10 AnsøgningerIngenNæste møde tirsdag den 20. maj 2003.Refereret ved Birthe KetterleLejerbo afdeling 157Referat frabestyrelsesmøde 6/2003tirsdag den 20. maj 2003Til stede: John Frimann, Helge Sparlund, Glenda Jensen,Preben Hansen, Gurli Ibsen, Mogens Nielsen og BirtheKetterle.


24John bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Preben C.Hansen og den nye 1. suppleant Gurli Ibsen.Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden, underskrift af referat,konstituering, forretningsordenMan blev enige om at flytte næste bestyrelsesmøde tilden 17. juni.1-1 Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt.1-2 Underskrift af referat fra sidste møde: Blev underskrevet.Konstituering blev foretaget. Der blev foretaget vissejusteringer, da Niels er fratrådt, som følger:Sekretær: Birthe og Preben.Legepladser: Birthe, Glenda og Mogens.Selskabslokaler: Preben og Helge.Styregruppe/Integration: Preben og Gurli.Miljørepræsentantskabets Br. Str.-gruppe: Preben.Børnenes rejsebureau: Preben.De øvrige poster forblev som tidligere. Listen vil bliveoptaget i Lundexpressen.1-3 Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt.1-4 Habilitetsskema blev udleveret til Preben til udfyldelse.Pkt. 2 Regnskab2-1 Budgetomlægning 2002-03.Der blev foretaget nogle omposteringer, som blevgodkendt på afdelingsmødet. Disse vil fremgå af referatetfra afdelingsmødet.Institutioner vil blive lejereguleret ifølge lov om erhvervslejemål.Pkt. 3 IT – tv, telefon og internet3-1 ”Banke på” på telefonen. Denne service er underudarbejdelse. Den vil virke således, at man kan høre,hvis der er en anden på ledningen, evt. kunne ladeden igangværende samtale hvile og høre, hvem ”derbanker” og herefter fortsætte den igangværende samtale.


25Vores kontrakter er gældende på trods af de forhøjederegninger. De vil blive reguleret ved næste opkrævning.Vi arbejder på at få ”familieopkobling” via Stofa.3-2 Seminar for Hjemmeside Brøndby Strand vil blive afholdtden 31. maj 2003 i Tranen. John deltager.Pkt. 4 Hobbyrum4-1 Ildslukkere skal op og hænge i nærheden af en dør.Vi sender et brev om ophæng i klubberne med tilbagemeldingpå tegning, så der ikke kan være tvivl om,hvor de findes.Pkt. 5 Husdyr5-1 IntetPkt. 6 Kontorvagter6-1 Kontorvagt den 12. maj 2003 blev gennemgået og tagettil efterretning.Pkt. 7 Møder, referater og meddelelser7-1 Afdelingsmøde den 13. maj 2003 blev evalueret. Afstemningsreglernebør tages til evt. revision. Noglemente, at det ikke er rigtigt, at stemmedeltagerneSKAL skrive 3 navne på stemmesedlerne, hvis de kungår ind for de to af personerne. John oplyste, at mannormalt gør som der er gjort i forskellige forsamlinger.BL har nogle retningslinier, som vi kan se på.Desuden vil John tale med Ib Terp om det.7-2 Blomstermarkedet den 3. maj var en succes, men vikunne godt tænke os, at nogle af beboerne ville giveet ”nap” med næste år. Blomsterudvalg for 2004 vilblive valgt på det ekstraordinære afdelingsmøde til efteråret.7-3 Repræsentantskabsmøde i Lejerbo. Referatet blev tagettil efterretning.7-4 Referat fra Rep.møde i Lejerbo Brøndby. Referatetblev taget til efterretning.


267-5 Referat fra hovedbestyrelsesmøde i Lejerbo blev tagettil efterretning.7-6 Referat fra Byudvalgsmøde 24. april 2003 blev tagettil efterretning.7-7 Kvarterløft – Info blev taget til efterretning.7-8 Referat fra Kvarterløftmøde 12. maj 2003 blev taget tilefterretning.7-9 Statusrapport 2002 om Kvarterløft blev taget til efterretning.Pkt. 8 Varmemestersager8-1 Legepladserne er gennemgået af firmaet KOMPAN.Mangler vil koste kr. 63.000 for at legepladserne erlovliggjorte samt enkelte udskiftninger. Det vil snarestblive sat i gang.8-2 Skrald – komprimator anskaffes. Vi må prøve at løseproblemerne med de overfyldte skakter i midteropgangene– især om mandagen. Der kan evt. opstillesen 400 l container i stedet for 240 l. Der skal så entenhugges ud i betonen eller udformes en ”GeorgGearløs” eller ”Storm P”- metode med en tragt ud ikældergangen. Vi låner et par containere af kommunentil eksperimentet.8-3 Markiser skal opsættes efter bestemte retningslinier,og der er forskel på 1.-2. og 3. sal.. Tagrender skalopsættes efter en godkendt tegning, som findes hosvarmemesteren og på afdelingskontoret.8-4 Cykelkældre. Hvis der skal henstilles knallerter i cykelrummeneskal Bygningsreglementets forordningerom garager følges, hvilket vil sige, at der skal lavesventilation i to sider ved gulvet (den ene ved døren, ogden anden i den anden side mod fri luft.) Det vil bliveen dyr løsning, og vi må henlægge det.8-5 Skrænt mod Maglelund, som tilhører os, vil bliveovertaget af Tranemosegård efter indgået aftale mellemde to afdelingsformænd. Det gøres evt. ved at flytteskellet. Sagen skal igennem kommunen.8-6 Fejning i kældergange ved skakter. Man prøver atfinde en løsning, men nogle gange vælter det ud af


27skakten, da der er så meget, at det nogle gange næstenstår op til 1. sal. Der arbejdes på at finde en andenløsning. Se pkt. 8-2.8-7 Ventilatorer på loftet. Ifølge det lovpligtige ELO-besøgi april måned, er vores ventilatorer på lofterne storeenergislugere. Der bør indhentes tilbud på udskiftning,så vi kan spare strøm, og vi kan måske udeladeservicen på disse.8-8 Lamper på stien ved institutionerne bør ifølge ovennævnterapport udskiftes med 23 w energisparepærer.De nuværende er 100 w pærer. Varmemesterenfinder en løsning.8-9 Ifølge samme rapport bør vandarmaturer udskiftes tilenergisparearmaturer. Dette sker løbende.8-10 Træer ved D.15 – altansiden. Beboer anmoder om atfå fældet et stort træ. Hun har lavet rundspørge hosbeboerne, hvor 5 er for og 1 imod. 3 undlod at stemme.Vi blev enige om at fælde en række ved altansidenaf blokken og fælde en række træer ved hoveddørssidenpå blok 3.8-11 Træer ved D.3 – altansiden. Her havde der ligeledesværet underskriftsindsamling på at få fældet træerved altansiden. Vi blev i bestyrelsen enige om at stynetoppene.Der vil komme opslag i opgangene, når arbejdet går igang.8-12 Areal ved springvand. Renovering er i fuld gang. Dervil blive tilplantet til efteråret.8-13 Vinduer i Børneinstitutioner trænger til udskiftning.Vi har indhentet tilbud fra et snedkerfirma.8-14 Markise sat forkert op i blok 9. Lejeren tilskrives omlovliggørelse af opsætning.8-15 Selskabslokalerne. Vi arbejder på at få hakket i denmodsatte side af opbevaringsrummet ”glattet ud”, såsalen bliver nemmere at benytte.Pkt. 9 Klager9-1 Intet


28Pkt. 10 Ansøgninger10-1 Tur til BonBon-Land bliver lørdag den 23. august.Børnefestkomiteen ansøger om underskudsgaranti.Billetpriserne vil blive: Børn under 1 år gratis. Børnfra 1 til 15 år – 45 kr. Børn over 15 år samt voksne –85 kr.Næste møde tirsdag den 17. juni 2003.Refereret ved Birthe Ketterle”Banke på”Beboere der er tilsluttet Lundens telefoni, er blevet tilsluttet”banke på” funktionen på telefonen. Dvs. at telefonen ikkedutter optaget, hvis nogen ringer til dig selv om du allerede taleri telefon. Du vil mens du taler i stedet høre 2 små dut, sombliver gentaget med ca. 15 sek. mellemrum. Det betyder, atder er en til der ringer. Du kan så skifte mellem samtalerne(tryk F1) eller du kan vælge at overhøre duttene, og fortsættedin første samtale. Alle er automatisk være aktiveret. Ønskerman ikke at have denne funktion kan man deaktivere den vedat trykke #43#. Ønsker man senere at aktivere funktionen gøresdet ved at trykke *43#. Ønsker man at høre status såtrykker man *#43#.Der er pt. en fejl, så man kan ikke trække den første samtaletilbage.God sommerHelge


29BonBon-LandEndnu engang går Børnefestkomitéens tur til BonBon-Land,for Lundens beboere. I år bliver det:lørdag den 23. august, klokken 9:00 – ca. 17:00Busserne kører fra P-pladsen ved postkassen / ”Blæksprutten”klokken ca. 9:00 og vi kører fra BonBon-Land igen ca.klokken 17:00.Billetpriser: Børn under 1 år: gratisBørn 1 – 15 år: kr.: 45,-Voksne: kr.: 85,-Vi sælger billetter fra afdelingskontoret følgende dage:Søndag den 15. juni kl.: 12:00 - 14:00Søndag den 3. august kl.: 18:00 - 19:00Der må ikke ryges i busserne.Børn kun ifølge med voksne.Er I forhindret i at hente billetter de dage vi sælger dem, er Ivelkomne til, at ringe og få lagt nogle til side, for senere afhentningpå følgende nummer efter klokken 16:00 på hverdage:43 54 67 82 - ConniVi glæder os til, at se så mange som muligt oghåber på godt vejr.Med venlig hilsen og på gensynConni


30Sadolin Glostrupv/ S. Christiansen – T. Merrildgaard A/SHovedvejen 65 / Norasvej 1 • 2600 GlostrupTlf. 43 96 05 3715 % rabat på diverse malervarer og hjælpevarer.25 % rabat på lagertapet.Dog ydes der ikke rabat på specielt nedsatte varersamt tilbudsvarer!(Rabatordningen er gældende for beboere i Lunden)KØBMANDENLUNDENS MINIMARKEDDaruplund 17Mandag – fredag: kl. 7:30 – 20:00Lørdag og søndag: kl. 8:00 – 18:00Hver dag – Frisk morgenbrød,Aviser, Friske mælkeprodukter,Dybfrosne grøntsager, Kød og Kylling ogmeget mere.Vi har alt til rimelige priser


31Lundens selskabslokalerDaruplund 71Leje: Kr. 700,- / Depositum: kr. 500,-Rengøring: Kr. 250,-(Pr. 1. juli 2003 udgør lejen kr.: 800,-)Lejen af lokalerne er gældende fra udlejningsdagenkl. 12:00 til efterfølgende dag kl. 09:30.Ønsker man at disponere over lokalerne dagen før ellerdagen efter, koster dette yderligere kr. 200,- i leje.Udlejning af lokaler til reception:Leje:250,00 kr.Rengøring:250,00 kr.Depositum:500,00 kr.Leje i antal timer:6 timerTidsrum på dagen: Efter klokken 12:00Dage der kan lejes:Mandag – torsdag(Der tages forbehold for prisændringer)Udlejning kun til beboere i LundenUdlejning:Glenda JensenTelefon 43 53 98 76Træffes bedst efter kl. 18.30 mandag - fredagTræffes hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:30 og 19:00. Sommerferie 30./6. – 10./8.


32Luftning af dyner og tæpperI denne dejlige forårs tid, hvor alle får lyst til at færdes ude,har det desværre igen vist sig, at ikke alle helt forstår det ordensreglementsom beboerne/bebyggelsen er underlagt.Det er ofte, via Lundexpressen, blevet præciseret at udluftningaf dyner og andet ikke skal foregå ud over altankanten til genefor de øvrige beboere.Samme forhold gælder for tæpper der er hængt til udluftningover plankeværket ud til parkeringspladsen.Det er muligt at nogle lejere selv er glade for sine tæpper, menderfor skal disse da ikke fremvises for alle øvrige beboere iområdet !Afdelingsbestyrelsen håber beboerne vil rette sig efter ovenståendesåledes, at alle kan færdes i Lunden uden at skulle betragtediverse ophængte tæpper.Med venlig hilsenAfdelingsbestyrelsenLyrik GulveGulvafslibning – Vinyl – LinoleumRicky JørgensenTybjergparken 75, 2.mf • 2660 Brøndby Strand℡ 40 46 59 55


33BørnesidenPræmierneMaj 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Efter kontrol og lodtrækningaf Notarius Publicusfordeles præmierne på følgendemåde:1. præmie / 50 kr.Kevin ChristiansenDaruplund 412. præmie / 30 kr.Jonas DueDaruplund 593. præmie / 20 kr.Noor AljiburiDaruplund 21♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣VoksensidenPræmierneMaj 2003❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀Månedens heldige vindereblev:2 fl. Vin: Jette JensenDaruplund 17og1 fl. Vin: Else HansenResenlund 10, stuenTillykke☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺Præmierne kan afhentes påafdelingskontoret, tirsdag ilige uger mellem 18.00 og19.00 inden 1½ måned.Løsning:Løsning:Mariager♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣Tillykke til vinderne.Præmierne kan afhentespå afdelingskontoret iåbningstiden, inden 1½måned.


34Som noget nyt afholder LUNDEN i år, SanktHans fest sammen med ”RHEUMPARK” påpladsen bag Albjergparken /parkeringspladsenv/LangbjergskolenBilletter til spisning sker fra Afdelingskontoret, Daruplund 29Søndag den 15. juni 2003 kl. 12:00 – kl. 14:00 ogTirsdag den 17. juni 2003 kl. 17:00 – kl. 18:00(Til der ikke er flere billetter tilbage)Lammekølle, Oksekød, Pattegris, samt Pølser til børnene,endvidere vil der være salatbar & kartoffelsalatBilletprisen er for Voksen: 50,00 kr. ogFor Børn under 15 år: 30,00 kr.Der er gratis adgang til arrangementer, hvis man ikke ønskerat spise.Aftens programKl. 18.00 Formandens tale - Ole F. LarsenKl. 18.15 SpisningKl. 21.30 FakkeltogKl. 22.00 Sankt Hans bålet tændes – båltale afJohn Frimann, formand for LundenKl. 23.00 FyrværkeriKl. 24.00 SLUTSalg af lotteri medflotte præmierPå grund af BÅL & FYRVÆRKERImå HUNDE ikke medtages på pladsenMusik ved Ingemann


35TELIA KUNDECENTERDer skal ringes til TELIA på følgende telefon hvis der erfejl på telefonlinien, internet eller på mobilen, eller manønsker hjælp til noget vedrørende ovennævnte.88 30 40 60Derefter trykker man:1 – for fejl på fastnet-telefonen2 – for fejl/hjælp på internet3 – for fejl på mobilenHar man problemer med adgangskoder og lign. til logonog e-mail så ring på tlf. 75 64 17 34. Bemærk at derkun er betjening mellem kl. 8 og 16.Maler Steen ApSv/ Steen JørgensenRiggervej 7 Tlf./Fax 43 73 81 022660 Brøndby Strand Mobil 40 62 81 02


36VittighederTo drenge praler af deres fædre. De vædder en is om, hvis farder er stærkest.Poul: "Min far kan bøje en jernstang!"Jakob: "Min far stoppede engang en lastvogn, der kom med100km/t!"Jakob vandt væddemålet, og fik en is.Derefter spurgte Poul om han måtte se Jakobs far.Jakob: "Okay, lad os smutte ud på kirkegården, hvor han ligger."En mand skulle på sin årlige ferie til Grækenland og var tagettil lufthavnen. Da han skulle checke ind, rakte han damen bagskranken, sine kufferter og sagde:"Jeg vil gerne have sendt min grønne kuffert til Pakistan ogden røde til London."Damen bag skranken så noget forvirret ud:- "Jeg er ked af det, men det kan altså ikke lade sig gøre."- "Det kan det ikke? Det er jeg glad for at høre, for det vardet der skete sidste år."Eva synes ikke at det var en vigtig ting for hende, så Gud gavAdam gaven. Adam råbte og skreg, rendte rundt i Edens Haveog tissede op og ned ad træerne. Derefter løb han ned påstranden og tissede mønstre i sandet..En vred Jyde henvendte sig til københavneren, som solgteham en båd 2 uger tidligere.Jyden: "Den båd jeg købte af Dem, tager jo en masse vandind."Sælgeren ser forundret på køberen:"Ja, men jeg skrev jo også i annoncen: "Stor båd - lækker."-----------------------------------------------------------------------Akuttelefon 60 63 99 53


37OpståedeskaderI forbindelse med opståedeskader uden for normalarbejdstid, samt lørdag/søndagog helligdage,kontaktes varmemesteren(tlf. 43 73 99 82), en ejendomsfunktionæreller etbestyrelsesmedlem (60 6399 53), der kan rekvirereret firma.Andre kontakter:Kommunen(manglende vandeller brud)tlf. 43 28 24 70Fjernvarmen(manglende varme)tlf. 43 45 20 60TDC Kabel tv(manglende tv-signal)tlf. 80 80 40 50Falck(ved vandskade mm.)tlf. 70 24 45 10Abon.nr. 11 17 77 77OBS! - Må kun rekvireresi nødstilfældeVarmemesterMogens NielsenKontor ved vaskeriet:Resenlund 18Gårdmænd:Dan Wiinblad, D. 69, 3.Henning Maj, D. 17, 3.Bore- & banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage!Maskiner kan lejes på varmemesterkontoret:Depositum: Kr. 50,-Leje pr. døgn: Kr. 10,-Ved fraflytningaf lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsenkan, såfremt detteønskes, deltage i forbindelsemed syn af lejligheden.Henvendelse tilafdelingsbestyrelsen


38Vaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag: Kl. 07:00 – 22:00samtlørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00BEMÆRK: Lukket 2. pinsedagInstallation afVaskemaskineDer er med Vvs-firmaetByens Varme indgået følgendeaftale:Montering af nyinstallation:Kr. 1.750,- + moms.Montering af eksisterendeinstallation:Kr. 1.300,- + momsArbejdet kan bestilles påtelefon 36 78 28 30Lejerbo RegionskontorNdr. Fasanvej 220, 3 sal2200 København NKontortid:Mandag – torsdag:Kl. 10:00 – 12:00 og13:00 – 15:00Fredag:Lukket for henvendelserDer forefindes elevatorTelefon: 38 38 04 38(Direkte nummer)Kimmie HansenCykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes i indgangspartierog i opgange!!!Det er ikke tilladt beboerne, atsætte deres fodtøj uden forlejemålets hoveddør!!!


39TømmermændeneWolfgang LandgrafD. 53VærkstedsklubbenGert RidalR. 4AktivitetsklubbenUlla ThøgersenD. 3FormeringsklubbenBente SchreiberD. 11HyggeklubbenAllan SimonsenD. 33Hobby og FritidWalther GasbjergD. 31Aktiv 31Palle BengtsonD. 35LundeklubbenHanne IlsvardD. 67Club BacchusJohn ChristiansenD. 69MøbelklubbenBriddie RasmussenD. 39Gør det selv klubbenOle RohdeD. 37Lundens KlubberBlok1Blok2Blok3Blok3Blok7Blok7Blok7Blok8Blok8Blok9Blok9Klub OasenHenning A. JensenD. 47Klub 51Per HansenD. 49HyggestuenReinhard ForslundD. 49Klub 53Frank LundstrømD. 53Klub VennerDragan StojanovicD. 45Klub 89Niels HusumD. 55CichlideklubbenMorten NielsenD.65Hobbyklubben 2Boy HenriksenD. 65Lundens SelskabslokalerUdlejn.: Glenda JensenD. 35, Tlf. 43 53 98 76Lundens VennerHanne IlsvardD. 67Lundens HåndarbejdsklubGlenda JensenD. 35Ældre-Caféen – Selskabslokalerne – Blok 14Formand Leif Refdahl, D. 51Blok9Blok10Blok10Blok10Blok11Blok11Blok12Blok13Blok14Blok14Blok16


DET ER DA RART AT BO I LUNDEN**************************************************************************Redaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Conni Sparlund, Resenlund 2Mail: cs@lundens.netBud: Oliver Hansen, Daruplund 69Tryk: Eget trykkeri, oplag 410 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157. Indlæg optages under navneller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157Daruplund 29, 2660 Brøndby StrandTelefon 43 53 99 53 • Fax 43 53 99 54 • Giro 397-7706Mail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netAkut telefon: 60 63 99 53Kontortid, tirsdage i lige uger kl. 18:00 -19:00Formand: John Frimann, Daruplund 63, 1.thTlf. 43 54 00 30 • mobil 29 72 00 30 • Mail: jf@lundens.netNæstformand & Kasserer: Helge Sparlund, Daruplund 61Mail: hs@lundens.netSekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67Mail: birthe.ketterle@lundens.netBest.-medlem: Glenda Jensen, Daruplund 35Mail: gje@lundens.netBest.-medlem: Preben Hansen, Daruplund 15Mail: pch@lundens.net------------------------------------------------------------------------Varmemester: Mogens NielsenKontor i Vaskeribygningen • Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00 og tirsdage kl. 18:00- 19:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51Mail: varmemesteren@lundens.net

More magazines by this user
Similar magazines