Blad #3 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #3 - Gråsten Sejlklub

Sommerlejr i Lillebælt Syd kredseni GråstenBesøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOPBER 2010 - NR. 3 - 42. ÅRGANG


4F YS


REFERAT AFBESTYRELSESMØDE10. maj 2010Deltagere:Svend Hansson, Bent Brüning, BennyFrederiksen, Frede Nielsen, PeterØland, Poul Erik Petersen, Ole Rieck,Niels Goosmann, Egon Rerup, Stig Nissenog Bernhard JessenFraværende:Poul Fribo, Frank Jessen og LisbethNissenReferent:Niels Goossmann1. Siden sidst og indgået post – SvendPostliste gennemgåetStemmeseddel fra DS for valg afrepræsentant fra region syd. Forretningsudvalgethar afgivet deres stemme påClaus Bennetsen. Claus Bennetsen blevvalgt.Modtaget invitation fra DS til Klub konferenced. 19 - 20 Nov. Klubben stille med2 repræsentanter.Mail modtaget fra Hans Lausten, vedr.fjernelse af div. Liner på bådpladserne.2. Økonomi – BentIngen bemærkninger.Husk at mærke div. Fakturaer med udvalgsnavninden de afleveres til kasserer.Gennemgang af restancer påbegyndesinden længe.3. Ændringer i medlemskartotek og tildelingtil udvalg - Poul (Svend overtog v.Pouls fravær)Ingen bemærkninger.Hal udvalg mangler medlemmer.4. Kort Orientering fra udvlagene -Udvalgsformændene.Haludvalg :Hal udvalget mangler medlemmer.Jeg har fået besked om frafald på haludvalgets liste, en er langtidssyg,en er udstationeret og en har ringet og fortaltat han er passivt medlem.Vi ville den 8. maj i gang med at male detudvendige træværk, men dette blev dogikke til noget pga. regn, vi fik i stedet aftalthvem der kommer og maler når ellersvejret arter sig igen, så maler arbejdet måsiges at være koordineret. Maling er købt.Pladsudvalg :Alle de fælles søsætninger er nu godt overstået.Havde møde med de forskellige tovholderfor at få en status på igangværende arbejde.Det eneste jeg fik ud af det, var atJørgen Sommer som var tovholder på grilloglegepladsen stoppede og Jens Chr Lundogså meldte fra som tovholder for oprydningen.Jeg har nu planer om, at indkalde helepladsudvalgsmedlemmer til et møde så vikan finde nye tovholdere og få sat gang igrill- og legepladsen igen.Brosudvalg :De rød/grønne skilte er ved at blive maletog forsynet med pladsnr. Opsættes snarrest.Vi har fået foræret et antal alu-stiger somvi vil bruge til redningsstiger.Det viser sig at isen har været ret hård vedflere pæle, vi skifter de nødvendige. Det er5


Ferielejlighedi Berlin.v/ Lisbeth og StigNissenwww.seberlin.dkmob: +45 21 22 00 68MARINA TOFT-GRÅSTENv/Jochen BautzToftvej 9 Tlf. -45 74 65 12 25DK-6300 Gråsten Fax: +45 74 65 34 73WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.deCVR 28 01 86 06BHJ – din foretrukne partnerEn international virksomhedBHJ er en international leverandør af ingredienserog kødråvarer til fødevare-, pet food-, foder- ogfarmaci-industrien. BHJ er en virksomhed i vækst- 90% af vores omsætning skabes uden forDanmark og vi har datterselskaber i 11 lande.BHJ A/SUlsnæs 33DK-6300 GråstenTel.: +45 74 35 35 35mailbox@bhj.comwww.bhj.comProtein FoodsPet FoodFood- when you are looking for real value6


lykkedes at få fat i marine-imprægneredepæle.Der er p.t. ingen på venteliste men der erudsolgt.Klubhusudvalg :Vi har haft kloakmester Søren Hansen,Egernsund til at kikke på pisoare, pga.utætheder ved kloaken.Det skulle iflg. havnemester Frede væreok igenFestudvalg :Standerhejsning afviklet 24/4, og udgiftafregnet med Bent. (Svend Olesen). Dervar ca. 130 fremmødt! Udgift kom under20 DKK pr. person + én øl og én snaps.Budgetteret udgift til arrangementet overholdesmed overskud.Dametur er sat i gang - 4 arrangementer påaftenssejladser er planlagt, se nyhedsifo påhjemmesiden.Pinsetur er arrangeret, 22/5 - 24/5.Mad kommer fra Detlef's grillstegning,nyhedsinfo er lagt ud på hjemmesiden, ogannonceret i klubben.Møde om årets arrangementer er afholdt,styrmændsroller er fordelt.*OKSEØTUR (omdøbes til sensommertur)20-22/8, delvis St. Okseø fre/lø ogFahrensodde sø.*MANDETUR 18-19/9*STANDERSTRYGNING: 23/10Sejladsudvalg :Vi er kommet godt i gang med sæsonensaftenkapsejladser, der er tilmeldt i alt 18både til sejladserne, jeg håber der kommerflere til.Der var 6 både til start ved første sejlads d.5/5 2010.Det er besluttet der indkøbes en bærbarPC til resultat beregning for sejladserne,PC’ens ”Faste plads” vil være i sejladsudvalgetsskab.Der er bestilt præmier (Glas m. GS-logo)de skulle være ankommet d. 29/4, men erdesværre ikke leveret endnu.5. Ændring ved jollepladsen - Benny.Junior afd. vil gerne have mere plads, ogønsker at jordvolden mellem jollepladsenog græsplænen fjernes. Blev kort diskutereti bestyrelsen og vedtaget at dettegøres.Benny er tovholder på projektet.Jorden fra volden bruges til opfyld påpladsen. Benny og Poul Erik aftalernærmere.Slæbestedet ønskes renoveret, Benny arbejdervidere med projektet.Der blev diskuteret udvidelse maste opbevaringplads dette kunne opføres på sidenaf juniorhallen. Der vil først blive tagetendelig stilling til om der skal opføres nyemaste stativer efter der er fortaget oprydningaf master etc. På mastepladserne i hallen.Poul Erik og Peter Ø. Er tovholder på”Masteoprydnings” opgaven.6. Sejlklubbens organisation – Bestyrelseog udvalg - Svend.Oplæg fra Svend:Har GS bestyrelse den rigtige sammensætningfremadrettet?Bestyrelsens primære opg. er at skabe derigtige rammer for en attraktiv sejlklub.Bestyrelsen skal være mindre operativ(driftsorienteret).Punktet genoptages efter ferien.7. Eventuelt – StigKommunen søsætter flydebroerne fraslæbestedet (Betaling for dette : lån afToiletvogne til junior sommerlejer, evt.færdiggørelse af masteklargøringsplads.)Havneuddybning v. mastekran (ER)Ole R. er i gang med at få fortagetforundersøgelse samt bundprøver.Båd isætning og optagning skal koordineresmed pladsudvalgsformand.Med sejler hilsenReferent :Niels Goosmann7


REFERAT AFBESTYRELSESMØDE13. september 2010Fraværende:Benny Frederiksen og Poul Fribo1) Godkendelse af mødereferater.Ny procedure, referat skal sendes tilmedlemmer pr. mail senest 7 dage eftermødet. Godkendes på efterfølgendemøde. Referat underskrives af mødelederog referent.2) Siden sidst ved SvendSvend orienterede om enkeltsager, somforretningsudvalg har behandlet sidensidste bestyrelsesmøde.Vi er inviteret til at være med i en nyhavneguide for Flensborg Fjord området.Det koster ikke noget – der skal leveresinformation til guiden. Svend hartalt med Frede om det og herudover gårPoul Erik ind i projektet. Materialet skalvære klar til båd udstillingen i Hamborgultimo Oktober.Dansk Sejlunion har nedsat et strategiudvalg, som skal se på initiativer forDS. Lillebælt sydkredsen er repræsenteretbl.a. ved Jan Wojtczsak fra Åbenrå.Der er desuden nedsat flere underudvalg– Svend er med i et udvalgomkring ungdom. Poul Fribo er med iet udvalg omkring kommunikation. LillebæltSydkredsen er således rimeligtgodt repræsenteret i dette arbejde, somforegår frem til næste generalforsamlingi DS.Klubkonferencen den 19-20. novemberfinder sted på Vingsted centeret. Svendforventer at deltage. Andre interesseredebestyrelsesmedlemmer mailer til Svend,om de ønsker at deltage.Mads Clausens fond holder 50 års jubilæum.I den anledning er der opfordrettil at søge projekter til fondens midler– beløbsrammen er stor. Svend, Ole,Frank, Lisbeth går ind i en gruppe for atlave en ansøgning. Deadline 1. november.3) Positiv likviditet – budgetterne serud til at holde. Kontingens restancerskal tages op. Ellers ikke noget nyt.4) Punktet udgår, da Poul erfraværende pt.5) Orientering ved udvalgene:Festudvalg ved Bernhard: Sensommerturen er fra nu blevet til en tur tilSchausende – 12 joller og 12 tursejleredeltog (ca. 80 mennesker) En succes,hvor konceptet vil blive gentaget næsteår. 23. oktober afholdes standernedhalingmed fest om aftenen. Pølser om eftermiddagenog fest om aftenen. Se mere påintern annonce i Fanglinen.Kapsejlads sæson ved Niels. Har lige haftklubmesterskab 50 deltog til morgenmaden.Allertiders arrangement med godopbakning.Plads udvalg ved Poul Erik: Fælles bådoptagning bliver de sidste 4 lørdage ioktober. Går snart i gang med grillpladsenfor at få den færdiggjort.Program udvalg ved Egon: Programudvalget indkaldes snarest og programvil være klart til Fanglinen i november.8


Broudvalg ved Ole: Broerne imprægneresnu. Pælene har stået deres prøvedenne sommer. Arbejdet på broerne starterførst nu, når bådene igen kommer op.Haludvalg ved Peter: Problem idet malingaf hallen ikke er kommet i gang.Der skal kigges på udvalgets sammensætning.Bådene sættes ind af enten Petereller Bjørn. Der er pt 6 både på ventelistetil hallen.Klubhus ved Smudi: Rørskade veddametoilettet. Ellers alt OK.Juniorudvalget – ved Svend, da Bennyer fraværende: I august fået 19 nye medlemmeralle fra Efterskolen Adventure,som GS har indledt et samarbejde med.Der er 2 lærere, som er tilknyttet, somgår ind i arbejdet. Det drejer sig om15-16 årige unge.Fanglinen ved Lisbeth: Deadline skalligge i forbindelse med bestyrelsesmøder.Næste deadline er 19. september allersenest.Websiden – Frank: Lidt problemer medat få udnyttet hjemmesiden. Når mangoogler kommer hele siden ikke frem.Dette er tilsyneladende et teknisk problem,som skal løses.6) Bestyrelsesarbejde i den kommendetid.Svend, Ole og Bent ser på vedtægter irelation til ændringer. Priser og sammenligningermed andre klubber skal ogsåundersøges.Masteopbevaring og uddybning afhavnen optager medlemmerne. Mål, atsætte arbejdet i gang, så man kan meldeud til kommende generalforsamling,hvor vi står i klubben mht disse to emner.Fremlysning af master uden ejermand/navneskilt i Fanglinen og på websiden(drejer sig om ca. 8 master) Masteopbevaringvaretages af plads og hal udvalgi forening. Der har været en kontakt tilRambøl vedr. prøvetagning af havnensbund.Visions arbejde – der kom ikke så mangemedlemmer til ideudviklingsmødet i majsom ventet. Bestyrelsen vælger at se detpositivt som et tegn på, at medlemmernegenerelt egentlig er tilfredse med det, derforegår.7) Synliggørelse af sponsorer på klubbenshjemmeside, SvendForslag om at de store annoncører fårderes logo på forsiden, her kan linkes tildels støtte og hjemmesidenDer kan måske udarbejdes en positiv listeover annoncører også ift. forskellige bestillingeraf diverse arbejder (håndværk) iklubben.Der kan desuden laves en pakkeløsning,så annoncører i klubbladet også kan fåannonce på hjemmesiden.8) Evt:Turbøjer – er blevet et problem indeNybøl Nor. Bent Brüning meddeler GS,at vi ikke længere ønsker at servicere, daden kontinuerligt bliver sejlet ned.Hvorfor er GS ikke i gratisbladet ”Sejleren”– skulle der fx nedsættes et informationsudvalg– PR udvalg, som kunnearbejde for GS synlighed i omverden.Programudvalget ved Egon tager sig af atundersøge, hvilke medier, der findes ogsom vi måske burde være med i.Flytter et medlem mellem 2 udvalg –sker aftale mellem udvalgsformænd ogmedlem og meddeles til sekretær, så kartotekkan opdateres.Krabbebro i Juelsminde kunne være værdat efterligne i GS.Referent ved mødet:Lisbeth Kabell Nissen9


NYT FRASEJLADSUDVALGETDer er afviklet 9 sejladser inden sommerferien,vi havde en enkelt sejlads d.9 juni der måtte aflyses pga. for lidt vind.Det har været nogle rigtig gode sejladser,men vi kunne godt have brugt lidtmere vind. Sidste sejlads om onsdagenafholdes onsdag d. 8 sep.Der er lavet nye "nye" banekort samtbane beskrivelser, de vil snarrest muligtblive lagt på hjemmesiden.Klubmesterskabet for seniorer bliverafholdt lørdag d. 11 sep. 2010. mereinformation herom vil blive udsendt tildeltagerne snarest muligt.Vi vil i sejladsudvalget i løbet af efteråretforsøge at afholde en evalueringsaften oversæsonens aftenkapsejladser. Invitationherom udsendes efter klubmesterskabet.Med sejlerhilsen fra sejladsudvalgetNiels Goosmann- Alt isøsportsudstyr-BRAG@BRAGSOESPORT.DKWWW.BRAGSOESPORT.DKSUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORGTELEFON 74 48 64 0310


Invitation:STANDER-STRYGNINGlørdag den 23. oktober 2010, kl. 13.00Stander nedGratis pølser og 1 vand eller sodavandIngen tilmeldingVel mødtfestudvalget11


SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!Du behøver ikke sejleverden rundt for at findedet rigtige trykkeri...IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.IHLE A ⁄S IHLE Grafisk ProduktionGrafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerStoregade 23 • DK - 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55Tlf.:Uforpligtende74 44 11 00tilbud• Fax.:gives!74 44 09 55 • E-mail: ihle@ihle.dkE-mail:ihle@ihle.dk812


Standernedhaling + kapsejladsafslutning =Efterårsfesti GSLørdag den 23. oktober kl. 19.00 holder vifest med spisning, dans og hyggeligt samvær.Pris 200 kr. pr. deltager.Tilmelding til Festudvalget.FÆLLESOPTAGNINGEFTERÅR 2010Optagning vil blive arrangeret i weekender i oktober.Den 9-13-20 og 27 oktober. Der vil som sædvanlig blive opsatliste ved klubhuset hvor man kan skrive sig på. Prisen er uændrettil 375,- kr for bådvogne og 675,- for stativbåde.Man bedes have aftalte penge med.Henning Larsen kan komme med en stor kran den 31 oktoberhvis nogle er interesseret i det. Aftal venligst selv med HenningLarsenVenlig hilsenPladsudvalget13


DAMETUR –GODT I GANG!Så har ”damerne gjortsig selvstændige”, ellersnoget vi mænd godtkan nikke genkendendetil, men nu gælder detaltså også det ellersså mandsdomineredesejlermiljø. Og det varjo lige det, som dameturen gik ud på!Hvem bedre end Lajla kan man få tilsådan en opgave? Jeg var i al fald gladfor at hun sagde ja til opgaven, da jegspurgte hende ad sidste år. Nu har derværet afholdt et par teorimøder, og sidener det blevet til 3 sejladser. Her nedenforskal I få Lajla’s beretning om turen tilLangballigau:Vi d.v.s Inge, Maj-Brit, Jette, Gitte,Birthe og Lajla, sejlede ud gennembroen kl.18 og satte sejl. Der var ikkemeget vind at gøre med, men vi holdtstand og krydsede til Langballig. Det varen hyggelig sejlads men, vi kunne se attiden blev knap med den fart, så vi måttedroppe “mand over bord” øvelsen for atnå det.Da vi lagde til I Langballigau skævedenogle af os til madpakken, og gik så opog købte boller med fisk og tog medombord. Maden blev spist på hjemturensom foregik med motor for at vi kunnenå gennem broen kl. 21:50.Det var blevet mørkt og det var svært atse “Fruhansens plads” men med to på14


dæk der kunne se pladsen før skipper,gik det fint. En helt igennem hyggeligtur.Efterfølgende tur – en uges tid senere– gik til Okseøerne. Der var behov forat udvide ”flåden”, og Inge Kryhlmannlagde båden ”Plus” til, så de 8 damer og3 børn kunne få plads.sig, så tager jeg en tørn”. Vi kender detselv. Anette kan sagtens sejle båden selv,mens jeg tager et par timer på øjet. Detgiver os den tryghed overfor os selvog børnene, at være i stand til at træffebeslutninger ud fra fælles erfaringer,hvis behovet skulle opstå.Kærligst, dit Festudvalg,Bernhard Jessen.Hvis du som kvindenu sidder og læser omdameturen og synes atdet er noget for dig, såkan du trygt henvendedig til Lajla. Måske hardu en gang imellemtænkt: ”hvad skal jeggøre, hvis min mandbliver syg, dårlig ellerfalder i vandet ude påsøen?” eller: ”egentligkan han da gå og lægge15


Helgoland og Hallands Väderö– to øer på samme tur!(Første etape: Mandetur fra GS til Thyborøn)Når man snakker med andre sejlerepå ferien, er fællesnævneren jo sombekendt sejlads. Vi kan jo ”snakke omvejret”, uden at det blot er tom snak.Sådan var det også på vort sommertogt2010, og når vi blev spurgt om, hvorvores tur gik hen svarede vi som regel:”en tur rundt om huset”.Og der er jo ikke helt forkert. Kortestevej rundt om huset på søvejene må davære: Kielerkanalen, op ad vestkysten,ind igennem Limfjorden og ned tilFlensborg fjord igen! Okay, vi tog etpar afstikkere, og rundede Fyn/Sjællandmed, nu vi var i gang. De senere århar vi kombineret en ”mandetur” medfamilieferien. Dels fordi jeg får rasetaf i starten, og som transport for atse områder, vi normalt ikke ville nå.For to år siden var det Oslo, sidste årStockholm, og så i år var overgangenmellem mandetur og familietur sat tilat være Thyborøn. Det er for os virkeligmåden at gøre det på. Familien kørerbilen frem til mødestedet – og drengenekører tilbage til GS i bilen. Logistikkengår op på den måde.16


Vi stævnede ud torsdag den 24. juni – enaf de første dage med rigtig sommerligtvejr, og sådan skulle det vise sig atforblive i én måned i træk – indtil vivar hjemme igen! Målet var at nå tilThyborøn på 8 dage, selvom Hamborgvar et mål på turen. Torsdag startede vimed at sejle til Flensborg, for at hentemin kollega fra Italien, han kom fremmed fly/tog hen på aftenen. Nat sejlads tilKiel var nødvendigt, for Kielerkanalenkan kun passeres af lystfartøjer i dagenslyse timer. Vi var fremme ved 5-tidenom morgenen, fik et par timer på øjetog slusede ind ved Holtenau hen påformiddagen. Der er præcis 100 km.Frem til Brunsbüttel, og du bliverkonstant mindet om, hvor mange km.der er tilbage på de skilte, der markererkanalens løb. Ganske interessant atfærdes sammen med de store skibe påkanalen, om end de skaber en enormstrøm, når de passerer. Vi var fremme til”Rock på havnen” i Brunsbüttel hen påaftenen, og første egentlige mulighed forafslapning og samvær med mine venner,kolleger og lillebror blev udnyttet!Det kommer vel ikke bag på nogen, atproviantering før afgang var behørig –ja nærmest overdrevet – men faktum er,at tingene ”slog til og gik til”… Varmenvar den primære faktor for, at ”MutterPoetzsch” fik omsætningsrekord et pardage før afrejsen.Når man bevæger sig ud igennem slusenved Brunsbüttel, er det som at komme tilen anden verden. Du er ikke i tvivl om, atdu har forladt Østersøens letsaltede vand.Det er nu ikke saltindholdet i Nordsøen,der gør forskellen, snarere er det strøm,tidevand, vind og bølgerne. Det virkerhelt mærkeligt – ja næsten irriterendeog forkert at sejle mod syd, når manvil mod nord. Ikke desto mindre gjordevi det. Der er 40 mil fra Brunsbüttel tilHamburg Citti Hafen. Det var absolutafstikkeren på 80 mil værd at være 12timer i Hamborg, for igen at løbe ud medtidevandet kl. 06:19 om morgenen! Hvisdu pakker ”Die Tiedentabelle” væk,fordi du ikke mener, det er nødvendigt atbruge den, gør du det kun én gang!Der står en strid strøm på 6-7 knob iElben, enorme containerskibe, som kanfinde på at komme dig i møde selv vedden strøm, og alskens anden tværgåendetrafik – blot ikke de danske lystsejlere.Og hvorfor ikke! Det tog os 3 dage atnå til Skt. Pauli per skib, sådan som17


mange har gjort det i hundreder af år.En oplevelse af de store at se Hamborg,Blankenese, containerterminalen og denimponerende facade Hamborg fremviser.Og hvor ellers kan en mandetur starte,end på Skt. Pauli!Vi møder min gode ven Carl-HermannKröger og hans besætning – som eren flok vaskeægte ”Hamburgers”. Dekender hver en krog i den enorme by,og det er vel selvklart, at vi ikke havdeudsovet kl. 06:19 ved afgang dagenefter. Dagen startede i øvrigt med engang morgenmad på ”HamburgerFischmarkt” kl. 05:00, ja det betyderrollmops og kaffe i skøn forening!Når man sejler medstrøms indad en flodsom Elben, kan du nå langt ”på skubbet”– meget længere end ud. Det forholdersig lige som bølgerne ved kysten. Dubliver løftet op på stranden ret hurtigt,indtil du bliver suget tilbage igen, forstraks efter at få en bølge i nakken! Vinåede ud til Glückstadt netop på dettidspunkt, hvor strømmen vendte. 12timer senere var det omvendt, og vi togturen videre om aftenen til Cuxhafen.Der er intet bedre sted at sove end ibåden, især når man trænger.Helgoland er en ø alle snakker om herpå kanterne, mest berygtet for turen tilogfra. Næste morgen skinner solen fraen skyfri himmel igen, vinden har detmed at udeblive ved disse store højtryk.Og sådan var det også. Blank vand ogmotorsummen det meste af de 35 mil.Lidt ligesom at beslutte sig for at dykkemed hajer, og blot finde en flok slørhaler!Øen er et besøg værd, en fantastisk ogenestående rød klippe, men en grumhistorie fra krigen. Øen var tyskernesforpost, indtil den blev overtaget afenglænderne. Et forsøg på at sprængeøen helt bort i én gigantisk eksplosionkunne kun englænderne finde på,selvfølgelig uden held, om end øen togskade..Vi sejler hver dag mellem 30 og 80mil, for at nå målet Thyborøn, som i altkræver ca. 450 mils sejlads med ruten, vihar lagt. Dagen efter – tirsdag starter somalle andre dage har gjort: Morgenmad –og her taler vi ikke om cornflakes medlunken mælk – nej der bliver lagt vægtpå ordentlige måltider: med nybagt brød,blødkogte æg og frisk juice. Det sammegælder selvfølgelig de andre to måltideri dagens løb, helt ligegyldigt om søgang18


på et par meter og rebede sejl kræveropmærksomhed. Som mit mandskabsiger: ”Og hvad i alverden har madenmed vejret at gøre?” Jeg kan kun væreenig. Dagens etape ender på øen Sild,som er kendt for restauratøren Gosch.Han har vel nok de flotteste pighvar,jeg nogensinde har fået! ”Finkenwerderart”, så er der ”Speck und Bratkartoffeln”med på tallerkenen! Vi får fin vind iløbet af dagen, og endelig kan vi fåfornøjelsen af at mærke Nordsøen; enhelt anderledes oplevelse end de krappebølger vi møder syd for Ærø! Da vifår en let regn hen på eftermiddagenbeslutter min gast fra Østrig sig for atiklæde sig sin nyindkøbte sydvest, ogdet var absolut sidste chance for at fåden afprøvet, for mere vand blev detikke til på turen - i hvert fald ikke af detder kom fra himlen…Esbjerg er måske ikke ligefrem denmest interessante destination, men derer ikke så meget at vælge imellem påstrækningen op langs vestkysten. Vifår rigtig god vind på 10-12 m/s, ligeakkurat så vi kan trimme rorpressetbort med skødevognen og tvist i bådestorsejl og genua. Min nye Beneteauer i sit es herude, hun er på ingen mådeoverrigget, og med sit høje fribord ogslanke stævn bryder hun de store bølgerrigtig godt, samtidig med at det brede ogflade agterskib skøjter hen over søerne.Vi går konstant 8-9 knob over grund påtrods af bølger på et par meter, i en halvvind fra vest. Som bekendt skal der kunto både til en kapsejlads, og min makkerfra Hamborg må se sig slået med en timepå dagens etape.Horns Rev ligger ud for Blåvand,en imponerende teknisk installationaf ”green power”. Problemet denneonsdag morgen er, at de hundredvis afkæmpemøller ikke bidrager det mindstetil egen investeringen! Jeg tror næppe,at dette sker mere end ganske få gangeårligt. Vi må også vælge at drive bådenfrem med stål fock’en, men kedeligtbehøver det vel ikke at være!19


Vi ender i Hvide Sande, hvor fiskernebemærkede for os, at fænomenet medblank vand opstår højst et par gangeårligt. Hvide Sande er i modsætning tilEsbjerg en hyggelig by og havn medpræg af turister og fiskeri. Vi køber et parkilo laksesteaks, til aftenens grillmiddag.Prøv selv: Laks lægges i folie, drys medsalt og peber, kom snittede forårsløg på,et par krabber og rejer, skaldyrsdressingog så det vigtigste – kokosmælk! Foldpakken og læg den 10 minutter pågrillen, så bliver det svært at synes om dekartofler, der også ligger på tallerkenen!Fredag er målet Torsminde, en ret såsøvnig flække. Men der er ikke andrehavne langs Danmarks utrolig flotte oguendelige sandstrand, som strækker sigfra Blåvand og helt op til Skagen. Igenudebliver vinden, om end vi får et pusti ny og næ.Forskellen mellem havnene langsDanmarks vestkyst og østkyst er den,at på vestkysten bliver der sagt: ”Derkommer sgu da en sejlbåd!” og påøstkysten siger de: ”Han vil vel ikke ogsåherind?” Vi overrender ikke ligefremvore egne havne her, til gengæld serdu hollændere, englændere og et partyskere. Det ændrer sig straks, vi gårindenfor molerne i Thyborøn.”Lørdag er skiftedag” – som vedsommerhusene langs vestkysten, så ogsåhos os på Volare. Min familie kom ophen på eftermiddagen, lige netop eftermit mandskab og jeg fik vasket og pudsetherreduften af båden. Det er skønt at sefamilien, som om det er uger siden jegså dem sidst. Der er ingen tvivl om, atmandetur og familietur er to forskelligeting, og det er som om jeg efter en ugestid og 450 sm godt kan se idéen i, atsejle lidt mindre hver dag, måske enddaspringe en dag eller to over og se naturenpå gåben sammen med familien.I næste nummer af Fanglinen vil jegbeskrive ”anden etape”. Men jeg kanda straks afsløre, at den samlede tur forsommeren 2010 har ført os forbi byerneKiel, Hamborg, Ålborg og København,og øerne Helgoland, Mors, Anholt,Halllands Väderø og Ærø.Kærligst, Bernhard Jessen.20 23 33


Kære alleSå blev der tid til at få nedfældet nogle af de indtrykvi har fået gennem de seneste par måneder. BritishColumbia og Alaska er et forunderligt område,hvor naturoplevelserne er i højsædet.Vi er havnet i Sitka, Alaskas gamle hovedstad fradengang det tilhørte Rusland. Vejret har væretmeget vådt og blæsende meget af tiden vi har liggether, så der blev tid til at sidde foran computeren,mens regnen trommede mod dækket. Det meste affiskerflåden ligger også i havn, da konditionerne ude iGulf of Alaska er for grove til at det er sjovt at fiske i.Men oplevelser har vi haft i rigt mål. Så hermed lidt nyt fra SOL og besætning.Billeder kommer på hjemmesiden, når vores webmaster er hjemme fra ferie.Mange kærlige sommerhilsnerKirsten & KimRedaktør: Hjemmesiden er: http://www.frv-sejl.dk/sol/index.htmlGLETSJERE OG PUKKELHVALERTidlig morgen, fuldstændig vindstille og tættåge. SOL og besætning befinder sig til søsi Icy Strait, Alaska, på vej ind i Glacier Bay.Skipperinden står til rors, og spejder intenstind i den tætte tåge, mens skipper lige såintenst stirrer på radarskærmen nede vednavigationsbordet. Pludselig lyder det ensmule panikslagent oppe fra cockpittet: "Jegkan se en klippe forude, tæt om bagbord, - kandet passe?!" Efter et kort øjebliks panik nedeved kortbordet, hvor man absolut ikke menerder burde være klipper i nærheden, lyder detoppefra:"Hov, nu viste den hale!!" - "Klippen" erkun én af de utallige pukkelhvaler vi har setpå vor vej. Et par tusinde af dem tilbringerderes somre her i området, med at spise sigtykke og fede i krill, sild og andet, så de er igod "foderstand" inden de tilbringer vintereni varmere farvand bl.a. omkring Hawaii. Herføder de deres unger, og man ved at de fasteri hele den periode, så der skal virkelig værenoget at stå imod med, når de også skal ammeungerne!Alaska er et fascinerende område at besejle,med masser af gammel og ny kultur, samt enimponerende flot natur, og et rigt dyreliv. At herer populært kan ikke undre, hvilket desværremedfører en sand sværm af sejlende turister(inklusive os selv). Så øde ankerpladser eren sjældenhed på disse kanter, specielt langshovedstrøgene i sommerferieperioden.21


På vor vej til Alaska fra Seattle-området, ervi passeret gennem British Columbia, hvisnatur og kultur på mange områder matcherAlaskas. Men vi har haft travlt med atkomme nordpå, for at nå vores planlagtedestination, Prince Williams Sound, langtude i Alaska Golfen. Vind og vejr hardrillet, og vi har ligget vejrfast mangesteder undervejs.Lavtrykkene har været mange, og de hargenerelt været voldsommere end normalenfor årstiden. Måske fordi det er El Niño år iår, med de negative variationer det medførerrent vejrmæssigt. Det usædvanligt dårligevejr har derfor desværre fået os til at opgiveat sejle ud til Prince Williams Sound,hvor sommeren har været lige så våd ogblæsende som her, ifølge sejlervennerderude!Selvom man ligger vejrfast i en eller andenlille ankerbugt, vinden hyler og regnenbare vælter ned, kan man sagtens havegode naturoplevelser:Tidlig aften i en afsides bugt i BritishColumbia. Regnen er midlertidig stoppet,efter et døgns uafbrudt trommen pådækket. Vi nyder at sidde i cockpittet, ogiagttage den frodige natur omkring os, ogplanlægger så småt at søsætte gummibåden,for at komme en tur i land. Pludselig lyderder en høj brummen inde på den nærmestebred. Og ud af skoven lunter et par ungebrune bjørne, som straks går i gang medat græsse i det friske enggræs. Bjørne erikke særligt selskabelige, derfor den højebrummen hver gang én føler den anden erfor tæt på. De har travlt med at spise græs,som er deres hovedføde på denne årstid,hvor bærrene ikke er modne, og lakseneendnu ikke ankommet for at gyde.Mens vi betagede sidder og iagttagerbamserne, dykker en fuldvoksen,hvidhovedet ørn lige hen over vore hoveder,og napper en fisk i vandoverfladen. Fiskener så stor, at ørnen ikke kan lette, så den fåradskillige dukkerter, hvor den forsvinderhelt under vandet, før den med baskendevinger, drivvåd, får sig reddet i land. Denmå have været sulten, for den slipper ikkesin fisk, som den selvfølgelig straks går igang med at fortære. Og vi kommer ikke iland på dét sted!Ørnene er en del af dagligdagen, og ertalrige hele vejen op langs kysten. Allesteder hvor der er fiskefabrikker, er derstore flokke, som bl.a. lever af fiskeaffaldet.Ørnenes hvide hoveder er nemme at fåøje på mellem de stedsegrønne nåletræer,som dominerer naturen heromkring. Davi var her for 18 år siden, fortalte en lokalos, at man bare skulle kigge efter "hvidetennisbolde" i trætoppene, og gør mandet, ser man dem overalt, uanset hvor mansejler eller ligget for anker.For nu at få lidt kronologisk orden på åretstogt, må vi hellere tage det fra starten:Vi havde SOL på land i Port Townsend,hvor hun fik sin sædvanlige tur med mangelag bundmaling, polering af fribordet, oggenerel gennemgang af alle systemer. Voresforsejl kom til sejlmageren, som foretog endel små reparationer, men i øvrigt foreslogat vi nok snart måtte se os om efter nye sejl.60.000 sømil sætter sine spor, uanset hvorgode sejl man starter ud med, og hvor godtman passer på dem! En god sejlervenindelagde bil til et større provianteringstogt i etengros-firma, og alt blev stuvet og pakket.I Port Townsend er naturen også tilstede,i form af en vaskebjørn, som bor påstenmolen bag os. Og i skumringen erder jævnligt en stor flok flod-oddere,22


som gennemtrawler havnebassinet for altspiseligt. Undervejs kravler de med jævnemellemrum op på flydebroerne, for at spisederes rov. I starten undrede vi os over alle"hunde-høm-hømmerne" på broerne, fordivi ved det kan give høje bøder til ejerne.Forklaringen (og synderne) var selvfølgeligodderne!!Aftenen inden afsejling, står der ensmilende mand og banker på. Hanfortæller, at han gennem de sidste 15 år hargået og restaureret en gammel danskbyggetspidsgatter. Og at skuden skal have mastpå dagen efter, for første gang i 15 år.Traditionen siger, at man bør lægge en(kobber-) mønt under mastefoden, for atbringe skuden lykke og held. Han har helttilfældigt fået øje på vores Dannebrog,og håber inderligt at han måske kan købeen dansk krone, eller anden mønt af os.Heldigvis har vi lidt danske mønter, som vihellere end gerne ofrer på det gode formål.Vi bliver helt flove, da han tidligt næstemorgen, lige før afgang, kommer og foræreros en flaske "Canadian Crown" Whisky."En Crown for en krone", som han siger!Vi glæder os til at se hans nyrestaureredebåd med mast på, når vi returnerer sidst påsommeren!Lidt forsinket afsejler SOL til voresovervintringsområde på San Juan-øerne,hvor vi lige får tid til at råhygge os et pardage med vennerne Cherie og Peter påShaw Island. Herfra går det nordover den16. juni.Indklareringen til Canada går let ogsmertefrit via telefonen i Bedwell Harbour,der ligger på en lille ø. British Columbiaer et fantastisk sejlads- område, medmasser af flot natur, og gode, beskyttedeankerpladser. Da vi var her sidst, traf viMax, som er dansk-canadier, og vi harset frem til at møde ham igen. Han er engudbenådet tømrer og altmuligmand, somhar bygget geniale huse og både hele sitliv. Han nærmer sig 80, men har stort setikke forandret sig siden vi så ham sidst!Det samme kan han ikke sige om os, somumiskendeligt er blevet ældre af ydre! Davores tidsplan er noget presset, bliver detkun til et enkelt hektisk døgn i Max lillekongerige på en lillebitte ø, ude i den mereøde del af British Columbia. Max er stadigutrolig aktiv i det daglige, og har altidadskillige projekter på bedding. Så vi bliverhelt forpustede bare ved at høre om dem!Og selvfølgelig skal vi da have canadisksild og dansk snaps til afskedsfrokosten!!23


Som vi sejler nordpå, tynder det ud icivilisationen, og dyrelivet tager til.Strømmen af både på vej nordover modAlaska er stadig tynd, og ved at sejle lidtvæk fra hovedkanalerne, kan vi jævnligthave en ankerbugt helt for os selv, når manser bort fra de små nysgerrige sæler, deraltid stikker hovederne op og kikker påos! I dårligt vejr ligger vi som regel overen dag eller to, hvilket giver os tid til atgå lidt på opdagelse! I en lille ankerbugtobserverer vi f.eks. en af de meget sjældnetraner (Sandhill Crane), som spankulererrundt og fouragerer inde langs bredden.Den letter med en forurettet trompeteren,da den får øje på os! Ud over bjørne, servi også ofte hjorte (Blacktail deer), somgræsser på strandengene.Søafmærkning er her ikke meget af, mende få steder hvor man har lagt bøjer ud, kanman næsten være sikker på at der liggerén eller flere søløver og daser på bøjen.Nogle steder er der ligefrem kamp om detilsyneladende attråværdige hvilepladser,så der er et farligt leben, og søløverneshæse glammen kan høres langt væk. Detser altid pudsigt ud, når man passerersådan en flydende søløvekoloni. Vi plejerat tage farten af skuden i god tid, så vi ikkeforstyrrer dem mere end højst nødvendigt,eller sågar kommer til at vippe dem i havetmed vores kølvand.Den oprindelige indianerbefolkning harefterladt sine spor mange steder. Dereskultur har heldigvis overlevet, og er rigtrepræsenteret, ikke blot på museer, menoveralt hvor der er små og store bysamfund.De moderne efterkommere viderefører i rigtmål de gamle traditioner, ikke mindst i formaf flotte malede træudskæringer. Mangesteder ser vi imponerende totempæle, nogleaf dem flere hundrede år gamle. Og i mangebyer har man genopført flot dekoreredeklan-huse, med tilhørende totempæle, hvorder jævnligt holdes sammenkomster medtraditionel dans i traditionelle dragter.Tlingit, Tshimsian og Haida-indianerne varstolte, stærke og ressourcerige folk, somikke uden videre overgav deres områdertil de hvide mænd, der kom hertil. Dehavde store krigskanoer, med plads til optil 50 krigere. Men mod krudt og kanonervar deres primitive våben ikke megetbevendt. Med årene indfandt der sig dogen nogenlunde fredelig sameksistens,ikke mindst fordi indianerne skaffedemad på bordet til tilflytterne. De havde joi årtusinder været vant til at klare sig mednaturens ressourcer på en nænsom måde,så f.eks. laks fik lov til at regenerere sig.Desværre tog hvid mand ikke ved lære afdette, og da laksen er en kostbar ressource,blev den næsten udryddet p.g.a. grådigoverfiskning. Først da det næsten var forsent, indså man, at det var nødvendigt atbegrænse fangsten.Vi ankommer til Ketchikan, Alaska den11. juni i et forrygende blæsevejr, medøsende regn. Uvejret ér forudsagt afmeteorologerne, og kommer ikke som24


nogen overraskelse. Men vi har haftmedvind hele vejen, så de 90 sømil harkun taget os knap 14 timer at udsejle. Deter ikke helt nemt at få lagt til kaj i densnævre, strømfyldte havn, hvor kraftigevindpust er med til at gøre tillægningenekstra "spændende". Men til sidst liggervi trygt og godt fortøjet, får smidt det vådeolietøj, og tændt op i Refleksovnen, somsnart får varme og hygge til at brede sig ihele båden!Heldigvis er myndighederne flinkeog effektive, og i løbet af no time erpapirarbejdet og indklareringen overstået -welcome to Alaska!Et sted vi har set frem til at gense, er densnævre fjord Tracy Arm, som har hele togletsjere inde i bunden. Da vi var der medLUA i 1992, nåede vi helt op til frontenaf begge gletsjere i fantastisk vejr. Oghar nogle flotte billeder af LUA foran denlysende blå is. Vejret er lige så flot somdengang, da vi en meget tidlig morgenstundsejler ind gennem den smalle fjord, hvorbjergene rejser sig næsten lodret på beggesider. Men denne gang kan vi overhovedetikke komme ind til gletsjerfronterne. Der erså meget is i vandet at vi ikke kan kommetættere end et par mil fra dem, efter at vii en times tid forsigtigt har zigzagget osfrem mellem isskosserne. Og det vil sigeat vi ikke engang kan se dem, da vi bliverstoppet af isen lige før en lille ø der liggerforan dem. Men vi nyder alligevel, bare atligge og flyde rundt med slukket motor,og lytte til isens mange lyde, mens densmelter omkring os. På nogle af isflagerneligger der sæler og soler sig, - de ladersig ikke umiddelbart forstyrre af, at visådan bevæger os ind på deres enemærker,men holder alligevel godt øje med os!Skipperinden beordrer jollen i vandet, ogror hen til øen som hun kravler op på, ogfår en fantastisk udsigt ud af fjorden.Noget af det der fascinerer os så meget vedis, er at det findes i så mange forskelligeformer og farver ikke to stykker er ens.Således passerer vi et stykke lysendehimmelblåt is, på vej ud af Tracy Arm. Deter vel på størrelse med en bus, og faconener nærmest som en oval rugby-bold, medmasser af små gruber på hele overfladen,som en forvokset golfbold. DEN var godtnok speciel!!Et par dage senere falder vi i snak med encharterskipper, som også besejler TracyMASTER SØGER EJERE!Det er konstateret, at der ligger 8 master/ bommeuden navn dels i hallen og på mastereolen uden for.Da vi derfor ikke kan finde de rette ejer til dem, vilde blive fjernet inden udgang af oktober hvis deikke forsynes med ejers navn og bådnavn.Venlig hilsen pladsudvalg og haludvalg.25


Arm med jævne mellemrum. Han har væretder et par uger før os, og kan fortælle atder på det tidspunkt ikke var skyggen afis i vandet. Han havde lovet sine gæsterfrisk gletsjer-is til deres drinks, men havdesimpelthen måttet opgive at finde noget.Så is-situationen kan øjensynligt ændresdramatisk på meget kort tid!Som vi kommer nordover, møder vi flereog flere hvaler, og vi har næsten dagligehval-oplevelser. Vi bliver aldrig trætte af atiagttage de gigantiske havdyr. Sommetiderspringer de næsten helt ud af vandet, oglander med enorme plask. Til andre tiderplasker de rundt i overfladen med dereslange forfinner, så skumsprøjtet flyvergennem luften. Nogle pukkelhvaler har detmed at brøle, når de er oppe for at ånde, -det er en helt overjordisk lyd (siger Kim!!"Kirsten mener det lyder som en ko der ertyregal" knap så poetisk!!), som man godtkan gå hen og blive lidt forskrækket over,første gang man hører den! Når hvalendykker, er det hver gang en æstetisk nydelseat se dens halefinne, langsomt glide i dybet.Når de dykker i flok, er det nærmest som atse en giganternes ballet i slow motion. Detkan man godt gå hen og blive en smule højaf, uanset hvor ofte man oplever det!Spækhuggerne er en helt anden slagsoplevelse. Det er kompakte muskelbundter,der kraftfuldt bevæger sig frem med højfart. Hannernes enorme, næsten sejllignenderygfinner signalerer at her kommeret potent rovdyr, som ikke er bange fornoget som helst. Og deres meget markantesort-hvide kropsaftegninger er med til atforstærke indtrykket. Det er imponerendeat iagttage sådan en flok, når de nærmest iformation bevæger sig målrettet op gennemkanalerne. Godt man ikke er sæl!Et af vore mål i Alaska, er Glacier Bay,som er et unikt stykke natur her på kloden.Da de første europæiske opdagere sejledeind i Icy Strait i 1794, var hele det storefjordsystem én solid isblok, stadig påvirketaf den "lille" istid fra 1680 til ca. 1750.Blot 85 år senere havde ismasserne trukketsig så langt tilbage, at man kunne sejle 40sømil op i fjorden. Og i dag er der omkring65 sømil op til fronten af den nordligstegletsjer. Området er Nationalpark, og derer strenge restriktioner for, hvor mangefartøjer der på én gang må befinde sig iGlacier Bay: Maks. 2 krydstogtskibe, samt25 private lystfartøjer pr. dag. Tilladelserneer gratis, men skal bookes i forvejen. Vihar ikke booket i forvejen, men et pardage før vi ankommer, får vi en todagestilladelse pr. tlf. Ved ankomsten bliverden forlænget med to dage mere, og vi erså heldige at få to ekstra dage bevilget viaVHF-radiokontakt med de ualmindeligsøde parkadministratorer, - d.v.s. 6 dage ialt, hvilket vi er godt tilfredse med.Glacier Bay Nationalpark er bl.a. såspeciel, fordi den omfatter nogle enormebjergmassiver med evig sne og is. En stordel af gletsjerne ender i de forskelligefjordarme, som er kantet med stedsegrønnetræer. - Kontrasterne er slående, specieltfordi smeltevandet gør havet turkisblåt!Samtidig trives hvaler, sæler og havodderei farvandet, som er rigt på føde. Langsbredderne færdes bjørne, hjorte og elge,og højt oppe på bjergtoppene lever de sky,kridhvide bjerggeder, som kun kan ses ikikkert. Her er hverken jagt eller fiskeri,så dyrene føler sig ikke særlig truet afmennesker. Vi er så privilegerede at se dethele i løbet af vores besøg i Glacier Bay,og i det flotteste vejr man overhovedet kanønske sig!26


I en lille bugt ligger kadaveret af en hval.Og det er naturligvis mad i overflod forbåde bjørne og fugle! Da vi passerer forbien tidlig morgenstund, står der en storbamse og flår i hvalen, mens en andentilsyneladende har fået rigeligt, og liggerog slår mave lidt derfra.Lidt senere på morgenstunden når vivores nordligste punkt i Glacier Bay(59°N) ved Margerie Glacier, hvor vi kanfå vores lyst styret mht. at komme tæt påisen. Skipperinden ror ud i gummibåden,og får taget en stribe af de traditionelle"SOL-foran-gletsjeren" billeder (er dermon nogen der gaber!!?). Havde hun satpåhængsmotoren på, havde hun væretforfalden til en bøde på ikke under 500$,idet vi kun har tilladelse til besejling medét motoriseret fartøj (SOL)!Et af højdepunkterne, når man liggerforan en gletsjer, er hvis den kælver. Mennaturligvis kun hvis man er på behørigafstand!Margerie-gletsjeren småkælvedepligtskyldigt flere gange mens vi var der,med bulder og plask.Selvfølgelig befinder der sig også et afde sædvanlige kæmpe cruise-skibe vedgletsjeren, og her sker der noget pudsigt,som vi ligegodt aldrig har oplevet før:Kaptajnen kalder os op på VHF'en ogsiger: "What a stunning boat you have!May I ask what type it is, and who is theconstructor??!" - vi er passende smigrede!rejser sig som en høj mur lige i vandkanten.Store skosser står som lysende hvidblåskulpturer på stranden, og der er en heltsærlig stemning tæt op ad den "levende"gletsjer, som jævnligt buldrer og bragerlidt. Under alle omstændigheder er deten betagende oplevelse, og skipperindenhar for en kort stund fået sit behov fornærkontakt med gletsjere opfyldt!Næste dag byder på lige så fantastisk vejr,og vi kan slet ikke få nok af at beundrede imponerende bjergmassiver, somomkranser farvandet. Vi tilbringer densidste dag med at sejle op i nogle af de dybefjorde.Langs bredden ser vi flere bjørne, og enenkelt ung elg, som galopperer ensomtrundt i et lille floddelta. Vi har netop lærtat elge foretager en del af deres sommerfouragereni søer og floder, hvor de"græsser" vandplanter. De kan faktiskdykke ned på 4,5 m og holde sig nede i 2min.!! På en af bjergtoppene observerer vii kikkerten en flok på over 20 bjerggeder,heraf 7-8 små kåde kid, som springer rundtog leger. I skumringen lusker vi lige såstille ind på en beskyttet ankerplads, hvoren sortbjørn går rundt og vender sten indepå stranden, i søgen efter krabber ellerandet spiseligt fra havets spisekammer.Vore sanser er nærmest bedøvede af deseneste dages fantastiske indtryk, og vi erspændte på, hvad Alaska mon mere har atbyde på!!Dagen bliver yderligere beriget mednærmere eftersyn af endnu tre imponerendegletsjere, inden vi ankrer op foran ReidGlacier, som ikke længere kælver ud ihavet. Til gengæld kan man ved lavvandevandre rundt foran gletsjerfronten, der27


Nyt frajuniorafdelingen1. afdeling afSØNDERJYSK OPEN I GSden 29. – 30. maj 2010Gråsten Sejlklub havde fået til opgave atafholde årets første jollestævne i rækkenaf de 4 Sønderjysk Open kredsstævner,som skulle afvikles i 2010.Om det var på grund af det kolde forårog den efterfølgende ligeledes koldeforsommer eller der lå andre årsagerbag vides ikke; men kendsgerningenvar, at kun 49 sejlere (mod normalt en15-20 flere) havde fundet vej til Gråstendenne weekend, hvor vejret ellers vistesig fra sin pæne side, selvom vandtemperaturenendnu lå noget underdet sædvanlige niveau for årstiden. Tilgengæld var vinden begge dage ikkekraftigere end, at alle sejlere undgik atkæntre og dermed kunne udskyde åretsførste dukkert til vandet var blevet lidtvarmere.Som sædvanlig fik vi den nødvendigeassistance fra vore naboklubber i format mandskab og ledersage-både, såledesat sejladserne både for C-sejlerne ligeude for klubbens broer og for de øvrigejolleklasser ude på Flensborg Fjordkunne afvikles forskriftsmæssigt.På land blev der camperet på klubbensareal af de forældre, der valgte at afsættetid og dermed tilbringe hele weekendenfra fredag aften til søndag eftermiddag iGråsten og der blev grillet og hygget tillangt hen på aftenen både fredag og lørdag.Gråsten-sejlernes præmiehøst i stævnetblev følgende:Opti-B klassen: Merlin Fröhlich nr. 1 ogJulie T. Havn nr. 3Opti-C klassen: Nadine Q. Jensen nr. 3Zoom 8 klassen: Mads Hansen nr. 1 ogMalthe C. Borup nr. 228


Billeder fra årets sommerlejr iLillebælt Syd kredsen i GråstenStanderne fra de deltagendeklubber markeredesommerlejrenSommerlejren er ogsåleg og sjov med andrevandaktiviteter end devanlige joller29


COMPACT DIESLERHOLD DIG TILVOLVO PENTA- DEN HOLDER TIL DIG..!mererummelighedOPGRADER DIN BÅD OG FÅFORDELENE VED EN NY VOLVOPENTA MOTORDriftsikkerhedStørre sejlkomfortLet tilgængeligereservedeleLandsdækkendeservicenetHøj gensalgsværdipå båden30www.volvopenta.dkHOLM MARINEVolvo Pentasserie af Compact Dieslerdækker effektområdet13-75 HkBøjskovskov 18 DK-6400 SønderborgTlf. +45 74 65 40 90 Mobil +45 40 40 65 90BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPEL


Kapsejlads skal derogså tilSøhesten kom på tur – og det ersjovt at sejle en ny type jolle.31


PureCruisingMalermester Klaus Blaske NielsenSundsnæs 6C, 6300 GråstenTeleon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13Ved aflevering af denne annonce,gives 15% rabat på alle HempelsprodukterGælder i hele 2010 og kun modaflevering af annoncenPaul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 AabenraaTel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.comwww.elvstromsobstad.comIhle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines