Side 1 af 4 Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Århus, den 26 ...

formuepleje.dk

Side 1 af 4 Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Århus, den 26 ...

Til aktionærernei Formuepleje Fokus A/SÅrhus, den 26. marts 2010Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/SBestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,CVR-nr. 32080286, der afholdesPå selskabets adresseTorsdag den 15. april kl. 15.00Værkmestergade 25, 8000 Århus CDagsorden:1. Valg af dirigent.2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.4. Beslutning om anvendelse af årets resultat.Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 8 kr. pr. aktie og at restenaf overskuddet overføres til næste år.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jørn Nielsen er på valg og er villig tilmodtage genvalg for en 3-årig periode. Esben Vibe udtræder af bestyrelsen, istedet foreslår bestyrelsen Dekan Børge Obel valgt for en 2-årig periode.6. Valg af revisor7. Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktierBestyrelsen foreslår vedtægternes pkt. 2.6.4 ændret til følgende:"på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90 % af aktiekapitalen.Mindstekursen er fastsat til 50. Højestekursen må ikke overstige aktiernesindre værdi med fradrag af 2 %. Bemyndigelsen gælder indtil den 15.4.2015."Forslag fra bestyrelse eller aktionærerDer er ikke indkommet forslag fra aktionærer. Forslag fra bestyrelsen:8. Indløsningsret (tilbagesalg af aktier til selskabet).Bestyrelsen foreslår følgende nye bestemmelse indsat som vedtægternespkt. 3:Formuepleje Fokus A/SBruuns GalleriVærkmestergade 25DK-8000 Århus CTelefon +45 8746 4900Telefax +45 8746 4901info@formuepleje.dkwww.formuepleje.dkSide 1 af 4CVR-nr. 32 08 02 86


"3.1 Enhver aktionær har ret til at kræve sig indløst af selskabet.Indløsningen gennemføres som et tilbagesalg af den pågældendeaktionærs aktier i selskabet til selskabet.3.2 Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre indløsningen af aktier, nåren aktionær har fremsat skriftlig anmodning herom over for selskabet,dog jf. pkt. 3.5.3.3 Indløsning sker til aktiernes indre værdi fratrukket en procentsats.Indløsning skerI 2010 til indre værdi fratrukket 2,5 %.I 2011 og fremefter til indre værdi fratrukket 2 %.Som indre værdi anvendes den indre værdi pr. den 10. bankdagkl. 10.00 efter selskabets modtagelse af aktionærens anmodning omindløsning af sine aktier.3.4 Købesummen for aktierne afregnes af selskabet den 10. bankdag efterselskabets modtagelse af aktionærens anmodning om indløsning af sineaktier med sædvanlig 3 dages valør.3.5 Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktierindløst af selskabet, at der er tilstrækkelige midler i selskabet tilopfyldelse af kravene i selskabslovens § 197, samt at tilbagekøbet kanske inden for bestyrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier iselskabet, jf. vedtægternes pkt. 2.6.4.3.6 Såfremt selskabet ikke har tilstrækkelige midler til opfyldelse afkravene i selskabslovens § 197 og aktionæren derfor ikke kan kræve sineaktier indløst, kan aktionæren i stedet kræve at selskabet skal opløsesved likvidation, med mindre en eller flere af de øvrige aktionærer iselskabet tilbyder at købe den udtrædendes aktier til den ovenfornævnte indløsningskurs. Hvis en aktionær som anført kræver selskabetopløst ved likvidation, er de øvrige aktionærer forpligtet til at stemmefor selskabets likvidation på generalforsamlingen.3.7 En aktionær, der lader sig indløse er selv ansvarlig for eventuelleskattebetalinger."Vedtægternes nuværende pkt. 3 ophæves samtidig hermed. I pkt. 2.4ændres henvisningen fra pkt. 3.8 til pkt. 3.6.9. Øvrige ændringer som følge af den nye selskabslovSom følge af nye selskabslov foreslår bestyrelsen følgendevedtægtsændringer:a) Pkt. 2.6.3 ændres til:”i tiden indtil den 31.12.2013 ad en eller flere gange at forhøje selskabetsaktiekapital med indtil 1.943 mio. kr. ved udstedelse af nye aktier.Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende påihændehaver, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital.Selskabets aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådannekapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i selskabslovens § 162, stk.1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravigefortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs.”Side 2 af 4


) Pkt. 4.2 ændres til:"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højest 5ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt viaErhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system."c) Pkt. 4.4 ændres til:"Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingenseller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabets revisor.Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen kræveekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af et bestemtemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsensenest 2 uger efter anmodningens modtagelse."d) Pkt. 4.5, 1.punktum ændres til:"Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, oplysninger omstemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og defuldstændige forslag, de dokumenter, der skal fremlægges pågeneralforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlingsvedkommende revideret årsrapport, samt eventuelle formularer, der skalanvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse vedfuldmagt, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabetskontor og selskabets hjemmeside. Indkaldelse fremsendes samtidig tilenhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom”e) Pkt. 4.6 ændres til:"Enhver aktionær, der senest 3 dage før generalforsamlingen har løstadgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen."f) Pkt. 4.9 ændres til:"En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme itilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier,aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en1 uge før generalforsamlingens afholdelse.De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoenpå baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogensamt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblikpå indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogeng) Pkt. 4.10 ændres til:”De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpelt flertalblandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold som efter selskabsloveneller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. Til vedtagelse afbeslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsningkræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af denpå generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,jf. dog punkt 3.6"Side 3 af 4

More magazines by this user
Similar magazines