12.07.2015 Views

Med på vognen - FOA

Med på vognen - FOA

Med på vognen - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Det rummelige arbejdsmarked<strong>Med</strong>på <strong>vognen</strong>


<strong>Med</strong> på <strong>vognen</strong> er udgivet afForbundet af Offentligt Ansatte.Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerneog til de tillidsvalgte, som arbejder meddet rummelige arbejdsmarked. Den er et supplementtil KTO´s kommenterede rammeaftale omsocialt kapitel.Pjecen beskriver de indsatsområder, der skalarbejdes med i forhold til det rummeligearbejdsmarked. Den indeholder også forbundetsanbefalinger på en række vigtige punkter.Politisk ansvarlig:Margit VognsenRedaktion:Bodil EffersøeAase JakobsenInge FrölichBirger DenckerDorte TangeForsidetegning og illustrationer:Peter Malherbes JensenLayout:Jonna WildgaardTryk:<strong>FOA</strong>’s trykkeriOplag:1000 stk.November 19992


IndholdsideHvad dækker rammeaftalen om socialt kapitel? . . . . . . . . . 4Hvad kan <strong>FOA</strong> forhandle og aftale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Overordnede retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne . . . . . . . . 71. Aftalebaserede job på særlige vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . 72. Arbejdsprøvning, revalidering mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. Fleksjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9◆ Tre aftaler ved etablering af fleksjoba. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjob . . . . . . . . . . . .10b. Aftale om offentligt tilskud til fleksjob . . . . . . . . . . . . .11c. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår/ansættelsesbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11◆ Opfølgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14◆ Rådgivning om forholdet til a-kassen . . . . . . . . . . . . . . .144. Skånejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Indsatsen for ledige1. Jobtræning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172. Puljejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173. Fælles betingelser og anbefalinger om puljejob ogjobtræning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17◆ Løn- og ansættelsesvilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18◆ Merbeskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18◆ Forhandlingsniveauer og <strong>FOA</strong>-anbefalinger . . . . . . . . . .19a.forhandling på det enkelte område . . . . . . . . . . . . . . . .20b.forhandling på den enkelte arbejdsplads . . . . . . . . . . . .21◆ Uddannelsesmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22◆ Ansættelsesbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Mere nyttig viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243


Denne pjece bygger påKTO’s rammeaftale omsocialt kapitel, lov omaktiv socialpolitik oglov om en aktivarbejdsmarkedspolitik.FHS og HovedstadensSygehusfællesskab harindgået en rammeaftaleom socialt kapitel,der ligner den (amts)-kommunale aftalemeget.Hvad dækkerrammeaftalen omsocialt kapitel?Rammeaftalen dækker personer med nedsatarbejdsevne og ledige i puljejob og jobtræning,der ansættes i kommuner og amter. Dengælder også ved selvejende dag- og/eller døgninstitutioner,i naturgasselskaber og andre(amts)kommunale virksomheder. I KøbenhavnsKommune og på Amtsrådsforeningensområde gælder aftalen for alle selvejende institutioner,hvor der er indgået driftsoverenskomst.Rammeaftalen udløber tidligst den 31.marts 2002.Hvad kan <strong>FOA</strong>forhandle ogaftale?Rammeaftalen giver de faglige organisationerret til at forhandle og indgå aftaler på forskelligeområder. Disse rettigheder følger dels aframmeaftalen, dels af lovgivningen – lov omaktiv socialpolitik, lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitikog regler, der er udstedt efterdisse to love.<strong>FOA</strong>’s muligheder for at påvirke løn- ogansættelsesvilkårene for ansatte med nedsatarbejdsevne og ledige i puljejob og jobtræninger nævnt i afsnittene om de enkelte ordninger.4


<strong>FOA</strong> anbefaler, at der laves en klar aftale om, hvem der fra <strong>FOA</strong>påtager sig de forskellige opgaver. Det kan være en tillidsvalgt påarbejdspladsen eller en repræsentant fra afdelingen. Det bør ogsåaftales, hvordan afdelingen og de tillidsvalgte samarbejder omopgaverne og orienterer hinanden.<strong>FOA</strong> anbefaler, at der lokalt indgås aftaler med øvrige organisationerom, hvordan der samarbejdes, når:◆ der etableres fleksjob inden for <strong>FOA</strong>’s område for medlemmerfra andre organisationer,◆ <strong>FOA</strong>-medlemmer skal i fleksjob uden for <strong>FOA</strong>’s område,◆ <strong>FOA</strong>-medlemmer skal i puljejob eller jobtræning uden for <strong>FOA</strong>’sområde,◆ medlemmer fra andre organisationer kommer i puljejob ellerjobtræning på <strong>FOA</strong>’s område.OverordnederetningslinjerEfter rammeaftalen skal kommuner og amterved årlige drøftelser fastlægge retningslinjerfor beskæftigelse af personer med nedsatarbejdsevne og ledige. Disse drøftelser føres ihovedudvalget/HSU.<strong>FOA</strong> opfordrer til, at de tillidsvalgte prioritererden årlige drøftelse meget højt.Efter rammeaftalen kan det bl.a. drøftes:◆ hvad der kan gøres i kommunen for at forbedredet fysiske og psykiske arbejdsmiljøog forebygge sygdom og nedsættelse afarbejdsevnen,◆ hvordan man kan fastholde allerede ansatte,der har fået nedsat arbejdsevnen,◆ hvordan – og hvor meget – kommunen kanbidrage til, at udefrakommende med nedsatarbejdsevne kan opnå tilknytning tilarbejdsmarkedet ved at blive ansat i kommunen,◆ hvordan forløbene for de ledige skal være,herunder hvilken uddannelse, de skal haveVær opmærksom påat ansatte med nedsatarbejdsevne og ledige iaktivering skal væreomfattet af densamme personalepolitiksom de øvrigeansatte.5


◆ hvordan beskæftigelse af ledige i puljejobog jobtræning kan føre til et ordinært jobeller uddannelse,◆ hvor mange ledige og personer med nedsatarbejdsevne, der er aktiverede/ansat,◆ hvordan disse personer fordeler sig påområder (f.eks. ældreområdet, børneområdetog skoleområdet),◆ hvordan udstødning af ordinært ansatteforhindres, når der oprettes stillinger tilpersoner med nedsat arbejdsevne og ledige,◆ hvordan kravet om merbeskæftigelse vedansættelse af ledige i puljejob og jobtræningspladseropfyldes.De aftalte retningslinjer bør være skriftlige.Det klargør, hvad der er besluttet. Og det blivernemmere at informere de enkelte arbejdspladserom retningslinjerne.<strong>FOA</strong> anbefaler:◆ at forebyggelse sættes på dagsordenen for den årlige drøftelse,◆ at initiativer til arbejdsfastholdelse sættes på dagsordenen –blandt andet en hurtig opfølgning på sygefravær, mulighederfor omplacering, omskoling mv.,◆ at det drøftes, hvor mange ekstraordinært ansatte der kan være iforhold til antallet af ordinært ansatte (der er mange eksemplerpå, at dette forhold er 1 til 10),◆ at det også drøftes, hvad der skal ske med arbejde, som personermed nedsat arbejdsevne ikke længere kan udføre,◆ at der arbejdes for en central pulje til ekstraordinære ansættelser.6


Indsatsen forpersoner mednedsat arbejdsevne<strong>FOA</strong> arbejder for, at medlemmer med nedsatarbejdsevne bevarer ansættelse på ordinærevilkår. Hvor det ikke lykkes, vil <strong>FOA</strong> støttemedlemmerne i at opnå gode aftaler i forbindelsemed etablering af job på særlige vilkår.1. Aftalebaserede job på særligevilkårAftale om job på særlige vilkår kan bruges,når medlemmer har en nedsat arbejdsevne afmindre og/eller midlertidig karakter.Vær opmærksom påat medlemmer, som pågrund af nedsat arbejdsevneskal arbejdsprøves,i revalidering, ifleksjob eller skånejob,altid bør henvises tilPen-Sam’s pensionsrådgiver.Etablering af aftale om job på særlige vilkårforudsætter:◆ at den ansatte selv ønsker at blive ansat påsærlige vilkår,◆ at der ikke er mulighed for at fastholdemedlemmet på ordinære vilkår,◆ at <strong>FOA</strong> og arbejdsgiveren er enige om vilkårene,◆ at der indgås en skriftlig aftale underskrevetaf <strong>FOA</strong>, arbejdsgiveren og medlemmet.7


Vær opmærksom påat man kun bør fravigede overenskomstbestemmelser,der direktehar noget at gøre medden nedsatte arbejdsevne.Ved forhandling om vilkårene skal der tagesstilling til:◆ om aftalen indgås for en tidsbegrænsetperiode,◆ om aftalen kan forlænges ud over den aftalteperiode,◆ fastlæggelse af jobindhold,◆ medlemmets muligheder for at vende tilbagetil ordinært job,◆ hvem der sender kopi af aftalen til forbundet.<strong>Med</strong>lemmer i job på særlige vilkår kan forblivemedlem af a-kassen. Hvis ansættelsesforholdetophører, vil medlemmets dagpengeret/rettil efterløn afhænge af en konkretrådighedsvurdering.<strong>FOA</strong> anbefaler, at medlemmet taler med sina-kasse, inden der indgås aftale om et job påsærlige vilkår.Eksempel på aftalebaseret skånejob:En dagplejer kan fysisk og psykisk ikke længere klare at stå tilrådighed for fire børn i 48 timer. Hun ønsker at fortsætte inden forområdet, men har brug for en ændring af jobbet.Efter en drøftelse mellem dagplejeren, den tillidsvalgte og arbejdsgiverenenes man om, at der kan oprettes et skånejob på følgendevilkår:Dagplejeren får en fast arbejdstid på 37 timer. Hun fortsætter medsamme løn som hidtil. Arbejdet lægges til rette, så dagplejeren bliverfast vikar ved kollegers fravær i forbindelse med lægebesøg,den tillidsvalgtes fravær i forbindelse med fagligt arbejde mv. Nårdagplejeren ikke er vikar, arbejder hun med lettere kontoropgaverpå dagplejekontoret, hvor hun får sin faste base.8


2. Arbejdsprøvning, revalidering mv.Revalidering kan tilbydes personer med begrænsningi erhvervsevnen, som via arbejdsprøvning/revalideringkan blive på eller kommeind på arbejdsmarkedet.Det er bopælskommunen, der afgiver tilbudom revalidering.Når der ansættes efter reglerne om revalidering/virksomhedsrevalideringgælder det:◆ at <strong>FOA</strong> har forhandlingsadgang, når deransættes inden for <strong>FOA</strong>´s overenskomstområder.Ved forhandlingen skal der tages stillingtil løn- og ansættelsesvilkår,◆ at ansættelsesmyndigheden er forpligtet tilat orientere <strong>FOA</strong> om ansættelser og de tilbudteløn- og ansættelsesvilkår,◆ at ansættelsesmyndigheden fastsætter lønogansættelsesvilkårene, hvis der ikke kanopnås enighed med <strong>FOA</strong>.Vær opmærksom påat det er vigtigt, atafdelingen/den tillidsvalgteindgår aftalerom tidlig opfølgning iforbindelse med sygefravær.<strong>FOA</strong> anbefaler, at rammer for revalidering tages med i de årlige drøftelseri hovedudvalget/HSU.Revalidering kan være:ArbejdsprøvningErhvervsmodnende eller afklarende aktiviteterUddannelseOptræning hos private eller offentlige arbejdsgivereHjælp til selvstændig virksomhedVirksomhedsrevalidering3. FleksjobTre aftaler ved etablering af fleksjoba. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjobb. Aftale om offentligt tilskud til fleksjobc. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår/ansættelsesbrevad. a. Aftale/afgørelse om bevilling af fleksjobDet er kommunen, der bevilger fleksjob.Hvor amtet er arbejdsgiver, eller hvor det er9


aftalt med kommunen, kan amtet selv oprettefleksjob.Alle muligheder for ansættelse på ordinæreløn- og ansættelsesvilkår skal være undersøgt,før der etableres fleksjob. Det skal være afklaret,om medlemmet kan:◆ forblive i sit hidtidige job, hvis arbejdspladsensindretning/arbejdstilrettelæggelsenændres,◆ forblive i jobbet, hvis der ydes ekstra hjælpemidlerefter lov om aktiv socialpolitik,◆ forblive i sit hidtidige job med personligassistance,◆ bestride et andet job ved jobbytte,◆ få et ordinært job gennem revalidering,◆ blive ansat i aftalebaseret skånejob.<strong>FOA</strong> kan inddrages i etablering af fleksjob,hvis medlemmet ønsker det.Hvis <strong>FOA</strong> inddrages, kan det være en godidé at få aktindsigt og deltage i et møde(rundbordssamtale) mellem den kommunalesagsbehandler, medlemmet og andre relevantepersoner. Så kan det i fællesskab blive afklaret,om fleksjob er den rigtige løsning.10


<strong>FOA</strong> anbefaler, at der lokalt aftales procedurer, der garanterer, aten tillidsvalgt altid inddrages ved opfølgning i forbindelse medsygdom, hvis medlemmet ikke er imod det.<strong>Med</strong>lemmet skal have en skriftlig afgørelse, enbevilling, om fleksjob. Det skal fremgå afbevillingen, hvilket tilskud (1/3, 1/2 eller 2/3af grundlønnen) arbejdsgiveren vil modtage.Ad. b. Aftale om offentligt tilskud til fleksjobAftale om fleksjob bliver indgået mellembopælskommunen og arbejdsgiveren. Denfastlægger bl.a., hvor stort løntilskuddet er.Aftalen bør derfor som minimum underskrivesaf arbejdsgiveren og bopælskommunen.Aftalen om offentligt tilskud bør tage stillingtil:◆ hvor stort løntilskuddet skal være. 1/3, 1/2eller 2/3? Det afhænger af arbejdsevnen hosden, der skal i fleksjob. Det er kommunen,der fastsætter tilskuddets størrelse,◆ hvilken løn løntilskuddet skal beregnes af.Løntilskuddet beregnes ud fra grundlønnenpå området incl. arbejdsmarkedspension,ATP m.m.,◆ hvad skånehensynet er – hvad er det, personenskal skånes for? Rygbelastende arbejde?Tidlige vagter? Alenearbejde?Vær opmærksom påat når kommunen hartruffet afgørelse omfleksjob, kan der ikkelængere udbetalessygedagpenge. Hvisfleksjobbet ikke kanpåbegyndes umiddelbart,når bevillingenforeligger, henvisesmedlemmet tilkontanthjælp efter lovom aktiv socialpolitik.<strong>FOA</strong> skal være med til at fastlægge, hvilkenløn der ydes tilskud ud fra.<strong>FOA</strong> anbefaler, at personer i fleksjob aflønnes efter samme reglersom øvrige ansatte på arbejdspladsen.Ad. c. Aftale om løn og ansættelsesvilkår/ansættelsesbrevVed etablering af fleksjob samarbejder <strong>FOA</strong>med arbejdsgiveren og medlemmet om atfastsætte løn- og ansættelsesvilkår. <strong>FOA</strong> kanogså inddrages i den sygedagpengeopfølgning,som ligger forud.Det er grundlønnen, der er udgangspunktfor lønforhandlingen. Mange kommuner harbesluttet, at fleksjob altid aflønnes med dengrundløn, der ydes tilskud til.11


Det er derfor nødvendigt, at afdelingen/dentillidsvalgte fra <strong>FOA</strong> argumentererfor en højere løn, når der forhandles.Vær opmærksom påat ansatte i fleksjobindgår i de almindeligelønforhandlinger påarbejdspladsen.Brug f.eks. følgende argumenter:◆ erfaring inden for arbejdsområdet/beslægtedeområder,◆ uddannelse (kurser m.v.),◆ ansvar i opgaveløsningen (f.eks. praktikvejleder,løsning af særlige pædagogiske opgaver).Kommunen skal tilbyde fleksjob på fuld tid,med mindre medlemmet foretrækker deltidsansættelse.Et job på mindre end fuld tidpå hidtidigt lønniveau kan måske stille medlemmetøkonomisk bedre end et fuldtidsjob,hvor der kun tilbydes grundløn.<strong>FOA</strong> anbefaler, at der altid rådgives om konsekvenserne af atindgå aftale om fleksjob på deltid. <strong>Med</strong>lemmet skal gøresopmærksom på de løn- og pensionsmæssige konsekvenser.Vær opmærksom påat overenskomsten kanfraviges ved etableringaf fleksjob. Det børkun ske, hvis det kanbegrundes med medlemmetsnedsattearbejdsevne. Fravigelsekræver aftale mellem<strong>FOA</strong> og arbejdsgiveren.Vær opmærksom påat stille krav omansættelsesbrev. Hvisarbejdsgiveren ikke viludstede ansættelsesbrev,forelægges sagenfor forbundet ogbehandles efter reglernefor overenskomstbrud.Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i en skriftligaftale. Aftalen skal tage udgangspunkt iarbejdsområdets overenskomst. Det skal i aftalenpræciseres, hvilke bestemmelser i overenskomstender eventuelt er fraveget, og hvilkevilkår der i stedet er aftalt.<strong>Med</strong>lemmer, der bliver ansat i fleksjob, harkrav på et ansættelsesbrev, når ansættelsesforholdetvarer en måned eller mere, og den gennemsnitligeugentlige arbejdstid er otte timerog derover.Mange kommunale arbejdsgivere sammenblandermyndighedsrollen med arbejdsgiverrollenog mener, at det er tilstrækkeligt medaftalen om offentligt løntilskud. Mange medlemmerfår derfor ikke et ansættelsesbrev.Ansættelsesbrevet skal svare til det, de øvrigeansatte på arbejdspladsen får. Men her udover bør det indeholde oplysninger om:◆ løn under ferie det første år, hvis der ikkeer optjent feriepenge,◆ rettigheder i forhold til fratrædelsesgodtgørelse,12


◆ mulighederne for lønstigning,◆ skånehensynet (f.eks. nedsat tid, ikke rygbelastendearbejde mv.)Selv om den ansatte har fået et ansættelsesbrev,kan der på arbejdspladsen være behovfor, i samarbejde med en repræsentant for<strong>FOA</strong>, at få udarbejdet et præciserende bilagom følgende:◆ hvad er medlemmets arbejdstid, hvis derbetales løn for flere timer, end medlemmetarbejder,◆ hvilke arbejdsopgaver skal medlemmetvaretage – konkret oplistning af medlemmetsdaglige opgaver,◆ hvilke arbejdsopgaver skal medlemmetabsolut ikke varetage – hvad kan medlemmetsige nej til,◆ hvem kontaktes ved vanskeligheder ellerændringer.Vær opmærksom påat det er vigtigt, atarbejdspladsens øvrigeansatte kender aftalensindhold vedrørendearbejdsopgaver.Der er ikke krav om merbeskæftigelse vedoprettelse af fleksjob.13


OpfølgningDen kommunale myndighed skal følge op påfleksjobbet 6 måneder efter, at tilskuddet erudbetalt første gang og efterfølgende mindsthver 12. måned.Vigtige punkter ved opfølgningen:◆ er der sket ændringer i det aftaltearbejdsindhold?◆ kan medlemmet fortsat klare de aftalteopgaver?◆ har medlemmet fået større ansvar endoprindeligt aftalt?◆ er der overensstemmelse mellem medlemmetsarbejdsevne og den aftalte arbejdstid(fremmødetid)?◆ er der i øvrigt sket, eller skal der skeændringer i arbejdsforholdet?Der bør aftales med kommunen, at der udarbejdeset notat ved opfølgningen, som medlemmetfår en kopi af.<strong>FOA</strong> anbefaler, at en tillidsvalgt er med til opfølgningen. Der børskabes sammenhæng mellem opfølgningen og lønforhandlingernepå arbejdspladsen.<strong>FOA</strong> kan kun inddrages, hvis medlemmet ønsker det.Rådgivning om forholdet til a-kassenFør et medlem indgår aftale om et fleksjob,skal der rådgives om den fortsatte tilknytningtil a-kassen. Retten til efterløn og arbejdsløshedsdagpengeforsvinder. I stedet for dagpengevil ansatte i fleksjob kunne få tre månedersledighedsydelse fra kommunen ved uforskyldtledighed. I stedet for efterløn vil noglekunne få seniorydelse, hvis gældende betingelserer opfyldt.14


<strong>Med</strong>lemmer, der er på vej til at indgå aftaleom fleksjob, skal henvises til a-kassen. A-kassenskal rådgive om:◆ fortsat medlemskab,◆ retten til seniorydelse,◆ retten til arbejdsløshedsdagpenge ved seneretilbagevenden til ordinær beskæftigelse,◆ retten til efterløn ved senere tilbagevendentil ordinær beskæftigelse,◆ manglende ret til overflytning til andena-kasse.Eksempel på fleksjobEt medlem ansættes i fleksjob som pedelmedhjælper, teknisk servicemedarbejder.Aftalen får følgende indhold.Arbejdsfunktioner: Diverse pedelopgaver, som fremgår af en listeudarbejdet i samarbejde med <strong>FOA</strong>.Aftalt skånehensyn: 20 timer pr. uge fordelt fra mandag til lørdag.Mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet og desuden forladearbejdsstedet, hvis han af helbredsmæssige grunde føler signødsaget hertil. Arbejde i eget tempo og i øvrigt ikke påtage sigfysisk betonede opgaver.Ansættelsesdato: 1. september 1999Timer pr. uge: Aflønning i 37 timer – arbejdstid 20 timer pr. uge.Lønnen udbetales: Månedsvis bagudMånedslønnen udgør: ForhandlesTilskud: 2/3 af den overenskomstmæssige grundløn for fuld tid.Arbejdsgiverens bidrag til ATP og arbejdsgiverbidrag, herunderpension, refunderes med samme procent som lønrefusionen.Udbetales der løn ud over den i kontrakten fastsatte minimumsløn,er differencen 100% arbejdsgiverandel.Aftalen er forhandlet med <strong>FOA</strong>.4. SkånejobSkånejob med løntilskud kan kun oprettes tilmedlemmer, der får førtidspension efter lovom social pension. Det er kommunen, dertager stilling til bevilling af skånejob med løntilskud.Kommunen yder tilskud til arbejdsgiveren.Tilskuddet svarer til halvdelen af den løn,som arbejdsgiveren betaler. Det kan dog højstvære på 1/6 af den mindste overenskomstmæssigetimeløn på ansættelsesområdet.15


Vær opmærksom påat løn- og arbejdsvilkårfor personer i skånejobmed løntilskud aftalesmed <strong>FOA</strong> inden for<strong>FOA</strong>’s overenskomstområder.Oprettelse af skånejob med løntilskud forudsætter:◆ at medlemmet ikke kan fastholde eller opnåbeskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår,◆ at der kan findes beskæftigelse, der sikrersammenhæng mellem personens arbejdsevneog jobbet,◆ at der kan findes beskæftigelse, der tagerudgangspunkt i personens ønsker og behov.Der er ikke krav om merbeskæftigelse vedoprettelse af skånejob med løntilskud.<strong>FOA</strong> anbefaler, at rammer for oprettelse af skånejob med løntilskudtages med i de årlige drøftelser i hovedudvalget/HSU.Det er <strong>FOA</strong>’s holdning, at skånejob med løntilskud skal etableresuden for normeringen.Eksempel på skånejobFørtidspensionist på 49 år, der tidligere har arbejdet inden forpleje- omsorgsområdet, får ansættelse på et plejehjem i skånejob.Aftalens indhold:Funktion: <strong>Med</strong>arbejder til beskæftigelse/aktiviteter.Lønnen: 1/3 af grundlønnen på området.Timer pr. uge: 20.Arbejdstid: Efter aftale.Tilskud til arbejdsgiver: Fuld refusion.16


Indsatsen forledigeJobtræning og puljejob er de former for aktivering,der er mest udbredt på <strong>FOA</strong>’s områder.Reglerne om jobtræning og puljejob findesi lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.Lovgivningen sondrer mellem dagpengeperiodenog aktivperioden. Dagpengeperioden erdet første års ledighed. (Dagpengeperioden erindtil 1. januar 2001 på 1 år og 3 måneder.Herefter afkortes den til 1 år). Efter dagpengeperiodenovergår den ledige til aktivperioden,hvor vedkommende højest kan få dagpengei yderligere tre år.JobtræningLedige, der er medlem af en a-kasse, kan ansættesi jobtræning, uanset hvor længe de harværet ledige.Til ledige i offentlig jobtræning får arbejdsgiverenet tilskud til på 90,44 kr. i timen plusferiepenge på 12 1 ⁄2%.PuljejobPuljejob er et tilskudsjob, som ledige medlemmeraf en a-kasse kan ansættes i. Puljejobkan kun anvendes til ledige i aktivperioden.En ledig kan være ansat i et puljejob op til treår.Til ledige i puljejob får arbejdsgiveren et tilskudpå 90 % af den fulde lønudgift.Fælles betingelser og anbefalingerom puljejob og jobtræningFormålet med ansættelse i puljejob eller jobtræninger at forbedre den lediges mulighedfor at få ordinært arbejde. Det er derfor vigtigt,at jobbet er med til at give den ledigenogle kvalifikationer, som vedkommende kanbruge i et ordinært arbejde.Mange regionale arbejdsmarkedsråd harbesluttet, hvor lang tid en ledig højest måvære i kommunal jobtræning eller puljejob.Et eksempel kan være, at kommunal jobtræninghøjest må vare 6 måneder.Vær opmærksom påat både afdelingen ogde tillidsvalgte børkende de beslutningerom puljejob og jobtræning,der gælder ideres amt.17


Vær opmærksom påat det er arbejdsgiveren,der beregner denugentlige arbejdstid.Vær opmærksom påat fuldtidsforsikredepersoner i puljejob ogjobtræning under alleomstændigheder skalhave en løn, der svarertil de maksimale dagpengeplus arbejdsmarkedsbidrag.Løn- og ansættelsesvilkårLedige, der er i jobtræning og puljejob i amteller kommune, er ansat på overenskomstmæssigevilkår. Der er dog loft over den timeløn,de kan få. I aktivperioden er der også etloft over den samlede indtjening.Loftet over timelønnen er indtil 1. april2000 på 90,44 kr. i timen.For ledige i aktivperioden gælder både loftetover timelønnen og loftet over den samledeindtjening – det såkaldte dagpengeloft.Dagpengeloftet svarer til de maksimale dagpenge.For fuldtidsforsikrede er det 2.850 kr.om ugen pr. 3. januar 2000.For ledige i aktivperioden indebærer dagpengeloftetog den overenskomstmæssigetimeløn, at den ansatte i puljejob eller jobtræningskal arbejde mindre end 37 timer omugen. Dagpengeloftet omregnes til timer efterden overenskomstmæssige timeløn, hvorefterden ugentlige arbejdstid kan fastlægges. Formedlemmer af <strong>FOA</strong> vil arbejdstiden typiskligge på ca. 34 timer om ugen.Hvis den ledige skal have tillæg for eksempelvisarbejde i forskudt tid, skal arbejdstidennedsættes yderligere.Det skal aftales, om arbejdstiden reguleresved satsændringer eller ligger fast. Hvis denreguleres, skal arbejdstiden sættes op, når dagpengenestiger. Omvendt skal arbejdstidensættes ned, når den maksimale timeløn stiger.Disse reguleringer vil stort set ophæve hinanden,så det har ikke den store betydning forden enkelte at lægge arbejdstiden fast.Hvis arbejdstiden reguleres ved satsændringer,skal det gælde ved alle sådanne ændringer.Afdelingen kan oplyse de aktuelle satser forde maksimale dagpenge, timelønloftet og tilskuddenetil arbejdsgiveren.MerbeskæftigelseEfter lovgivningen skal ansættelse i jobtræningog puljejob medføre en nettoudvidelse iantallet af ansatte hos arbejdsgiveren. Ved nettoudvidelseskal forstås merbeskæftigelse i forholdtil virksomhedens normale beskæftigelse.18


Før der ansættes ledige i puljejob eller jobtræning,skal spørgsmålet om merbeskæftigelsevære drøftet med de tillidsvalgte, i SUel. lign.Om der er tale om merbeskæftigelse eller ej,afhænger af:◆ om der i tilknytning til ansættelsen i jobtræningeller puljejob er sket afskedigelseraf ordinært ansatte,◆ om ordinært ansatte er fratrådt, eller◆ om det arbejde, der skal udføres, indtil fornylig er blevet varetaget af en ordinærtansat.Vær opmærksom påat arbejdsgiveren skallevere de oplysninger,som de tillidsvalgtefinder nødvendige forat afgøre, om kravetom merbeskæftigelseer opfyldt.Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelseer opfyldt, skal tage udgangspunkti det antal beskæftigede, der følger af kommunensbudget. Der skal desuden være et rimeligtforhold mellem antallet af ansatte medløntilskud og antallet af ordinært ansatte.<strong>FOA</strong> anbefaler, at de tillidsvalgte vurderer, om kravet om merbeskæftigelseer opfyldt på den enkelte institution eller evt. detpågældende forvaltningsområde. Der bør tages udgangspunkt idet budgetterede personaleforbrug og ses på, hvilken udviklingder har været i antallet af ansatte på institutionen. Er der f.eksubesatte stillinger, er det ikke merbeskæftigelse at ansætte en personi jobtræning eller puljejob.Forhandlingsniveauer og <strong>FOA</strong>-anbefalingerFør der etableres puljejob eller jobtræningspladseri kommunen og på den enkeltearbejdsplads, skal der forhandles med repræsentanterfor medarbejderne på arbejdspladsen.Ud over de årlige drøftelser om retningslinjerer der i rammeaftalen to niveauer for forhandlingaf puljejob og jobtræning:a. Forhandling på det enkelte område – f.eks.ældreområdet, børneområdet og skoleområdetb. Forhandling på den enkelte arbejdsplads19


Der er mange eksempler på, at de lokale afdelingeri <strong>FOA</strong> har indgået aftaler med en kommuneom <strong>FOA</strong>’s områder under ét.ad. a. Forhandling på det enkelte område<strong>Med</strong> hensyn til de enkelte områder siger rammeaftalen,at lokale repræsentanter for medarbejderneinden for de berørte områder kananmode om en forhandling om:◆ antallet af ledige, der er ansat/aktiverede,◆ det generelle indhold af forløb, herunderuddannelseselementer, og◆ merbeskæftigelsesforudsætninger.Forhandlingen kan føres af f.eks. en fællestillidsrepræsentant,i det samarbejdsudvalg, derer for området eller afdelingen.<strong>FOA</strong> anbefaler:◆ at puljejob/jobtræning kombineres med uddannelse på området,◆ at puljejob/jobtræning for ufaglærte følges op med tilbud omuddannelse eller ordinær ansættelse,◆ at puljejob/jobtræning etableres i forbindelse med uddannelseaf de ordinært ansatte på arbejdspladsen (jobrotation),◆ at der arbejdes for at etablere puljejob som social- og sundhedshjælperelevi områder, hvor der er mangel på denne arbejdskraft,◆ at den ledige højest er ansat i puljejob i 1 år. Herefter bør dertilbydes ordinær ansættelse eller en uddannelsesplads,◆ at puljejob for ledige under 25 år, der har en kompetencegivendeuddannelse, højest varer 3 måneder og er en introduktion tilet fast job,◆ at det aftales, at ansatte i puljejob og jobtræning kan få fri medløn til at søge job,◆ at det aftales, at ansatte i puljejob og jobtræning kan sige opmed kort varsel, hvis de får ordinært arbejde eller skal starte påen uddannelse,◆ at det aftales, at <strong>FOA</strong> får kopi af ansættelsesbrevet, når deransættes ledige i puljejob og jobtræning på <strong>FOA</strong>’s områder,◆ at der aftales et møde, hvor der følges op på de generelle aftaler– f.eks. efter 1 år,◆ at der arbejdes for, at ledige medlemmer af <strong>FOA</strong>’s a-kasse fårmulighed for at blive ansat i de puljejob og de jobtræningspladser,der er etableret på <strong>FOA</strong>’s områder.20


Kommunen kan få en præmie af AF, hvis denfastansætter en ledig, der har været i jobtræningeller puljejob i kommunen. Præmien erpå 50.000 kr. Den ledige skal være ordinærtansat i mindst 18 måneder, for at kommunenkan få præmien. Puljejobbet eller jobtræningenskal have varet mindst 1 og højest 2 år.Præmien udbetales til den ansættende institutionog skal forøge institutionens lønsum.<strong>FOA</strong> anbefaler, at præmieringsordningen bruges som argumentfor, at ledige bliver ordinært ansat.Eksempel på aftale om puljejob på social- og sundhedsområdetDer gives et 14 dages introduktionskursus og grundig introduktiontil jobbet. Der skal være udfærdiget en klar jobbeskrivelse ogmulighed for løbende kurser. Der skal ske en evaluering efter 4-6måneders ansættelse i puljejobbet.Den ledige skal tilbydes at påbegynde en social- og sundhedshjælperuddannelseinden for 12 måneder.Findes puljejobpersonen ikke egnet til SOSU-uddannelsen, skalandet puljejob findes.Der er et forkortet opsigelsesvarsel, hvis den ansatte får et ordinærtjob eller starter på en godkendt uddannelse.Den ansatte har fri to timer om ugen med løn til at søge job.b. Forhandling på den enkelte arbejdspladsPå den enkelte arbejdsplads, hvor der ønskesoprettet et puljejob eller en jobtræningsplads,har <strong>FOA</strong> adgang til at forhandle:◆ tilrettelæggelsen af forløbet,◆ jobbeskrivelsen,◆ et særligt introduktionsbehov,◆ opkvalificeringsbehov,◆ behov for opfølgning, f.eks. i form afopfølgningssamtale/medarbejdersamtale.Forhandlingerne vedrører stillingsindhold.Når det er lagt fast, kan stillingen besættes oggenbesættes, uden at der igen skal forhandles.Der kan dog være behov for at drøfte, hvilkenuddannelsesplan der skal lægges for den21


enkelte nyansatte, afhængigt af vedkommendesforudsætninger.Der kan evt. føres egentlige ansættelsessamtaler,hvor der deltager en tillidsvalgt.<strong>FOA</strong> anbefaler, at der ud over de tidligere nævnte anbefalinger,aftales følgende om det enkelte job:◆ evt. opkvalificering forud for ansættelsen,◆ introduktion,◆ opkvalificering i løbet af ansættelsen,◆ at den tillidsvalgte/afdelingen sammen med a-kassen og evt. AFfølger op over for den ansatte senest efter 1 /2 år,◆ at den ansatte efter f.eks. 1 år tilbydes ordinær ansættelse ikommunen, f.eks. som social- og sundhedshjælperelev el. lign.UddannelsesmulighederBåde afdeling og tillidsvalgte bør i grove trækkende de muligheder, som ledige har for uddannelse.A-kassen kan oplyse nærmere omdisse muligheder. Afdelingen kan oplyse ommulighederne for at kombinere et puljejobmed f.eks en uddannelse til social- og sundhedshjælper.Hvis der indgås aftaler om at oprette puljejobpå social- og sundhedsområdet, vil denledige kunne få godskrevet en del af ansættelsesperiodeni forbindelse med en efterfølgendesocial- og sundhedshjælperuddannelse. Deter kommunen, der efter vurdering fra lederenaf social- og sundhedsskolen afgør, om denledige kan fritages for dele af uddannelsen.Et puljejob kan desuden oprettes som etselvstændigt uddannelsesforløb hvor den ledigeopnår egentlig kompetence som social- ogsundhedshjælper. Hvis puljejobbet f.eks kombineresmed 1-2 dages undervisning om ugenpå en social- og sundhedsskole, og puljejobbetforegår i hjemmeplejen, kan uddannelsen forkortesmed 1 ⁄2 år.22


AnsættelsesbrevNår der ansættes en ledig i et puljejob ellerjobtræning, skal der udarbejdes et ansættelsesbrevsvarende til det, som øvrige ansatte påfår. Herudover bør ansættelsesbrevet indeholdeoplysninger om:◆ loftet over den ansattes løn,◆ hvornår den ansattes arbejdstid evt. skaljusteres,◆ evt. forkortet opsigelsesvarsel,◆ evt. frihed med løn til jobsøgning,◆ uddannelseselementer mv.Vær opmærksom påat hvis medlemmer afandre a-kasser ansættesi puljejob/jobtræninginden for <strong>FOA</strong>’sområde, skal den tillidsvalgte/afdelingensørge for, at den ledigeoverflyttes til OAA og<strong>FOA</strong>. Er der problemeri den forbindelse, kontaktesafdelingen ellera-kassen.23


Mere nyttig videnPå KTO’s hjemmeside ligger selve rammeaftalenom socialt kapitel på adressen www.kto.dk.Der findes desuden en række andre pjecer,som kan være nyttige. Pjecerne kan skaffesgennem den lokale <strong>FOA</strong>-afdeling.◆ »Rammeaftale om socialt kapitel medKTO’s kommentarer«, KTO, juni 1999◆ »Fleksjob på kommunale arbejdspladser –Veje til en styrket indsats«, KTO ogKommunernes Landsforening, oktober1999. Pjecen er tilgængelig på KL’s hjemmesidewww.kl.dk og på www.Uvcb.dk.◆ »Fat i fraværet – sådan kan det gøres«,Socialministeriet, januar 1999◆ »Det angår os alle«,Socialministeriet, januar 1999◆ »Puljejob – hvorfor og hvordan«, Arbejdsministeriet,Kommunernes Landsforening,KTO, Amtsrådsforeningen, FrederiksbergKommune og Københavns Kommune, september1998◆ »Fleksjob«, Det Centrale Handicapråd ogSocialministeriet.◆ »Sygefravær på kommunale arbejdspladser.Hvad kan vi gøre?«, KommunernesLandsforening og KTO, 1998.◆ »Anne er syg…Kommer hun tilbage?«,Kommunernes Landsforening og KTO,1998.◆ »Puljejob og uddannelse«, <strong>FOA</strong>, 1998.◆ Oversigter fra forbundet over aftaler ompuljejob, som <strong>FOA</strong>’s afdelinger har indgåetmed kommuner og amter.24


Egne noter26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!