12.07.2015 Views

Marstal Ssfartsmuseum 1992 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

Marstal Ssfartsmuseum 1992 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

Marstal Ssfartsmuseum 1992 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Marstal Ssfartsmuseum1992ArsberetningEt skib og dets skæbneSkipperskeernes historieTilbud fra kioskenr


ARETS GMGEt Brsskifie er passeret og vi kan se tilbage pH et fint AI for museet.RegistreringedkonserveringRegiSiIe~getI er fortsat pH vores EDB-apparahu, der nu er godt udbygget. P& sluhiingen af &tmodtog vi siledes yderligere en stor EDB fm Marstal Brngs, der fordoblede vores kapacitet.Ligeledes har vi via fondspenge erh- ny kopimaskine til op og nedfotografering. Yde-6k vi pi tampen af Hret fomt m fax (nr.62532331). MaskiMunmet er dedes up to date.Bemandigsmæsigt er vi fortsat 2 mand pH hyrc. men med den glimrende fiivillige styrke ogudstationeret velkvaliiiceret mandskab fm kommunen mi vores bemanding betegnes som værendeabsolut fosvarlig. Mona Rasmussen er ternet til i de 6iviUiges mkker og er i gang medomfanende fotoregistrering. Med hensyn til EDB-registrering inden for det maritime er vi med ihnt, og har derfor kunne g01~, vores indnydelse gældende inden for ndvudin af progmmer,hvad der vel ogsH er meget relevant. Henning Terkelsen er stærkt involveret i denne proces. Iforbindelse med registreringen af billeder fia Marstal havn, undeneger vi de forskellige værftmeksistensperioder og placeringer, samtidig tjekker vi byggelistemc. I den forbindelse er det noknrnawædgt, at vi har h& et meget stori antal tegninger til nedkopiering i Odense til favqris,men alligevel godt en snes tusinde kr., som museet selv har betalt. Til genpld har vi mulighed forat imcadekomme et meget stoit, og i dgt stigende antal forespergsler fia ind- og udland netop pHkonshuktions- og sejltegninger pH forskellige skibstyper. Formidlingen af museumseffekter er mvigtig opgave. de rare sager skal ikke kun være forbeholdt et smvett udvalgt publikum. Der er taleom store penge. Men tegninger er absolut værdifulde og vi har fiet k0IISe~eret og restaureretvores samling for et beleb af over 100.000 gennem de senere k. Derfor w det mvet at havekopier for ikke at slide p& originalerne, og ydermere er det pskraevet at have dem nede i enstortelse, vi selv kan hhdtere pH vore egen kopimaskiner lokalt til videresalget. Set isammeniigning med omkomhiingerne pH opWg affartejer, der ikke foreligger tegninger pH, erdet rimmelige bekostninger, der er foreiaget pH vore tegningerne, der er stairkt bevariasv~rdige. PHkonseweringssiden har vi god betjening fm konserveringen p& Langelands museum. FoNat har vien del i venteposition, ikke mindst maleri- og papirkonSe~eIhg, heninder konservering afkonshuktionstegninger, hvoraf vi har modtaget en del i Hrets bb. I samarbejde med de maritimtorienterede nabomuseer har vi fonmigt opmllling og beslaivelse i gang d nuværende f ~jeromlaing Det sywske ahav.Forskning/erhverveiserEt forslmingsprojekt kmt pH fiivillighedsbasis af Kaj Johansen om Skipperskeer er mundet ud i enariikkel til dene Brssbft, hvor man pH gLimrrnde vis & tjek pH dette begreb. En anden positivfelge af projektet er en flot tilgang af skipperskeer til museet. I kets bb er samlingen dedesudvidet med ikke fæm end ti af slagsen, alle gaver. og vi er nu oppe pH 24 decideredeskipperskeer, hertil nunmer samlingerne andre tilsvarende skippergaver i fom af teskeer,tobaksdilser, puncheske, glaspokala og dokumentbeholder.I bbet af det forgangne k har vi eet meget andet til samlingerne, 137 nr. i lighed med sidste Hr,hvoraf flere nr. dækker over adskillige effekter. EUeve skibsporiræiier kom til, her iblandt 20stmmalerier af barken "Hydra", 2 Cbappelsiykker, 2 Italienere og 3 Stoltenberg. Malerime fikM ligeledes suppleret op med sestykker, bl.a. 2 Carl Rasmussen, el som gave med motiv fmgrdandsk fiord og tt erhvervet pH Brnun Rasmussen "Forhdag pH Marstal Rhed", 1886 pHhammerslaget 30.000,- som vi ikke fik offentlig stiatte til, da vi kun havde meget kort notice (1dag), og selvom der er i Kulhirministeriet er et hasteudvalg, d er det selvfelgelig begrrenset, hvor


hastigt de kan beslutte sig - og efterbevilling kan man ikke fil de&!- Maleriet var imidlertid altfor oplagt til vores samlinger til at lade gA - kom og h selv - bbt blev det. Anonym giver iMarstal betalte! - Lad dette være et smukt eksempel til eftafelgelse. Skibsmodelsamlingerne fiktilgang af ny tonnage "Elisabeth Boye", flldens yngste, og "Pegasus" begge skænket af %byStaalskibsværfl i anledning af 60-Hn jubilæet. Modellerne blev standsmæssigt sejlet hertil afcaroliieren "Samka", kptn. Foss. Om bord var bl.a. modelbyggeren F& J8~gcnsen og niv.skibsfmer William Jmgensen, der medbragte m hel del til sstensamlingen.I forbiidelse med arrangementet var der servering af tykke pandekager i museets kabys. F&Jmgensen stiir ydermere for bygningen af model af "Start" nedrigget til motorskonnert. foræret afDansk SB. Ufærdig model af skoleskibet "Danmark" og hamret model af en bankeskonnert komogsl til. Der knnne yderlige remses op, om skibskiste h afd. navigationsskolebestyrer Ryager.ting 6a Thule etc., det vil imidlertid række for vidt. Lokalarkivet fik mange dokumenter, fotosm.v., Biblioteket W< tiliart 11 Lubbock-værker og "Svanesang" bl.a.BygningerneBygningerne er lebende blevet overhalet, alt det elekhiske er blevet gennemtjekket og ordnet -meget behykkmde. - Pladsmæssigt begynder det at Imirke. Vi har derfor været pA udkig &ernaboejendomme, i fsrste omgang det med museet sammenbyggede hus i Havnegade, der har stiletubenyttet hen i mere end en menneskealder, og derfor pl flere bom dtte synes at være ennaiurlig udvidelsesmulighed. Et fond havde sogar tilbudt penge til erhvervelse af lige præcis dennebygning, og memærkede penge til at wtte facaden i stand. Ejeren har imidlertid ikke mket ataihænde.FormidlingBesegstallet gik atter den rette vej. Omvisninger har der været mange af - ogsH om afienen afkuruster fra Navigationsskolen. Anden formidling: Undertegnede har været ude med film ogforedrag om sdarten flere gange. I samarbejde med Skipper-og Marineforeningen aiboldtesmaritim &n i Marinehuset med Jergen Svmr som foredragsholder over Ærmsbbing-newfoundlandsfareren"CarlMs sejladser. Sammen med de nævnte forenioger, samt Sejklubben havde viudflugt med god tilslutning (2 busser) til ihgatten "Jylland".Træskibsejernes Sammensluining har hafi 2 arrangementer her, hvor mwct bar mret involveret,tt i nabolaget af fastelavnen, hvorfor vi sammen med Marstal Vrikkelaug havde arrangeretmdeslagning fix joller i Eriksens Slæbested. Det andet var kapsejlads pl Bredningen medvojeblde (drivkvaser) med base i samme slæbested Museet har været repræsenteret i dansk radioog TV, samt tysk TV. Dette sidste i forbindelse med Historiske Krydstogter, der bestit i sejladsmed gamle sejlskibe i de syd&nske farvande med beseg i land p& museer etc. under lokal guidning.Undertegnede var med p& et par af disse sejladser samt pi messe i Dysseldorfi samme anledning.PA udstiJlingsfronten har vi via en del effekter været med til at rigge et lokaie til p& KogtvedSdarisskole. Mindre lokale udsWger bar ogsi vaeret pl tapetet, bl.a. i Arreboballen iÆrssbbiig i forbindelse med tysk macgld.Vi har haft ~IC sænzddhger. En af Synne Kroman om faderen afd. historiker Erik J. Kroman ianledning af 100$ret for dennes fmrdsel. En del af denne udstilling var opsat i Sparekassen. ArnePedersen, B~gsen bar udlkit sin præmierede udstihg over den aasske posthistorie, der forisat apA plakaten.Forskellige museer landet rundt var med i en f~llesanaonceret udstuling "De andre og os", b1.amtet p5 indvandme og flygtninge, men ogsi rettet den modsatte vej, sdoikcnes hjembragte tingog pivirkuhger ude 6a, som f.eks. de mgelske skonienspiber, der er s4 udbrcdt i Mantalkommune, eller rem som hel hvidkbl. der egentlig er en newfoundlandsk spise ellerkonkyliegerderne i haverne, for at tage nogle kendte eksempler. 1 Marstal har vi "indvandring" af


Ihastigt de kan beslutte sig - og efierbeviiiiing kan man ikke IK derih! - Maleriet var imidlertid altfor oplagt til vores samlinger til at lade g& - kom og dmn selv - W t blev det. Anonym giver iMarstal betalte! - Lad dette være et smukt eksempel til efterfnlgelse. Skibsmodelsamlingerne fiktilgang af ny tonnage "Elisabeth Boye', flidens yngste. og "Pegasus" begge skænket af S0byStaalskibsværA i anledning af 60-&IS jubilæet. Modellerne blev standsmæssigt sejlet hertil afcarolineren "Samka", kpin. Foss. Om bord var bl.a. modelbyggeren Frik Jergensen og fhv.skibsferer William Jmgensen, der medbragie en bel del til sstensamiingen.I forbindelse med arrangementet var der servering af tykke pandekager i museets kabys. FnkJergensen s*lr ydermere for bygningen af model af "Start" nedrigget til motorskonneit foræret afDansk Se. Ufærdig model af skoleskibet "Danmark" og havareret model af en bankeskonnert komogsl til. Der kunne yderlige remses op, om skibskiste fm afd. ,navigationsskolebesiyrer Ryager,ting fm Thule etc., det vil imidlertid række for vidt. Lokalarkivet fik mange dokumenter, fotosm.v., Biblioteket fik tilht 11 Lubbock-værker og "Svanesang" bl.a.BygningerneBygningerne er lebende blevet overhalet, alt det elekhiske er blevet gennemtjekket og ordnet -meget betrykkende. - Pladsmlessigt begynder det at lairke. Vi har derfor været pB udkig efiernaboejendomme, i fmae omgang det med museet sammenbyggede hus i Havnegade, der har stietubenyiiet hen i mere end en menneskealder, og derfor pH flere bover m8tte rynes at vaere ennahirlig udvidelsesmuiighed. Et fond havde sogar tilbudt penge til erhvervelse af lige præcis dennebygning, og memarkede penge til at stte facaden i stand. Ejeren har imidlertid ikke &et atafhænde.FormidlingBesngstallet gik aner den rene vej. Omvisninger har der vacret mange af - ogsH om aftenen afkursister fra Navigationsskolen. Anden formidling: Undertegnede har været ude med fum ogforedrag om darten flere gange. I samarbejde med Skipper-og Marineforeningen atholdtesmaritim aften i Marinehuset med Jmgen Svarer som foredragsholder over Ærmbbing-newfoundlandsfareren"CarlWsejladser. Sammen med de nævnte foreninger, samt Sejklubben havde viudflugt med god tilslutning (2 busser) til kgatten "Jylland".Træskibsejemes Sammenslutning har haft 2 arrangementer her, hvor museet har været involveret,&t i nabolaget af fastelavnen, hvorfor vi sammen med Marstal Vrikkelaug havde mangerettendeslagning fm joller i Eriksens Sllebested. Det andet var kapsejlads pH Bredningen medvojebHde (drivkvaser) med base i samme siabested. Museet har været repræsenteret i dansk radioog TV, samt tysk TV. Dette sidste i forbiidelse med Historiske Krydstogter, der bes* i sejlads"ed gamle sejlskibe i de sy-e farvande med bewg i land pH museer etc. under lokal guidniug.Undertegnede var med pH et par af disse sejladser samt p8 messe i Dysseldorfi samme anledning.PH udstillingsfionten har vi via en del effekter været med til at rigge et lokale til p8 KogtvedSdsrtsskole. Mindre lokale udstiliingw har ogsi været pH tapetet, bl.a. i A~~ebohallen iÆrnskebing i forbindelse med tysk mqiemæf.Vi har haff tre sæ~dstillinger. i31af Synne Kroman om faderen afd. historiker Etik J. Kroman i/ anledning af 100-dret for dennes fedsel. En del af denae udstilling var opsat i Spankasscn. ArnePedasen, Bmgsen har udlht sin præmierede udstilling over den -ske posthistorie, der fortsat erForskellige museer landet mdt var med i en fællesannoncent udstilling "De andre og os", bl.a.mtet pA indvandrere og flygtninge, men o& reitet den modsatte vej, rioikenes hjembragte ting1 og flvi~kningu ude h, som f.eks. de engelske skorstenspik, der a s& udbredt i Marstalkommune, eller mier som hel hvidksl, der egentlig er en newfonndlandsk spise ellerkonkyiiegrerderne i haverne, for at tage nogle kendte eksempler. 1 Msrstal har vi "indvandring" af


Kontingentdik.-.


AfI Skonnertbrig"ApolloB'NQLHErik B. Kromann.Skomatbriggen M m Skibs-.slublingen af sidste irhun-dnde.Specielt i I87O'eme blev deren del i Mar-stil - dlet ,Eggededc.Skibsbygmester Jens J w a iBager, der byggede faH.C.Chnstensea, og megetnaturligt kom til at forestpdennes vacrfi ffa oprcttelsm i1869, tegner sig som mester foren stor part af disse harmoniskriggede fattejer. Et eksempelbeipl er sko~eit-briggen"Apollo" sasat 1876 tilH.C.Christensen-rederiet. Den202 M. store egetrasskonncrtvar en udpneget lsagfarer. H.C.Ciuistensen ejede selv 27/32. medens fweren Herm.C.Boye havdede resterende 5/32. Partsrederiforni med fsrerm som deltager w ahniddigt i KC.Christensmtid, efter hans d& gik foretsgenet irnidlettid gndvis over til a decideret hiliereden. "ApoUo"var kobberforhudet og udpræget Imgfam, 1879 var den sileder &@et 336a Porl Natai iSydafrika til Madagaskar. Det var midt under Zuiubigen, og kejsapden NtpoIeon w Ligefaldet i kampni. C@. Boye var sammen med Podre sksndinaviske skibsfererc med til at denlereforbi kisten. Et par duspyd hdes pP mwnt & denne rejse. -Ti &r senere fandt "ApoUo" sit endeligt i den &e skierghd i nærheden af LsMk. Skibet w iballaslrejse Mamsnnd-Langesund. Lods S m Wvonen vir komma om bord om morgenen d.8. feb& 1889. Viaden r&i ast og fiskede burtigt pP til hygendc anestaia. Skibet bkv drejetd LLmendnrYdmo(h(irBe~~W


I brev til dm &edkdt~:M i den rilainhg dutter Albert E. Boye pii vegne Skipp401~+~SlaglmnycwSw/inr naff d fm GryDu ludlarjk din Slad v4 dhd mi&O g ~ i ~ ~ ~Pi-regismet 325 skipperh- veiiiimskibshraischiffrmöolder, Jamb Idce,t samen idgraq fa: detnssk d iodpr*lret skrift imhkhis Pip hide, bagside eller begge.


omgang, men det er et Prstaisbogstav, hveit bogstav henviser til det k skeen er produceret, men dader kun w 26 bogstaver, der bruges pH tysk, mH der vien gentagelser. Ud h de indprikkede btalh -glem og Prstalsbogstavet har jeg prmt at lave en negle, se fig. 2. og senere kontrolleretden med en lignende, som Henning Henningsen tidligere Sdmtsmuseet Kronborg ogsH har lavet.Nh man har skemaet og en ske med et Prstalsbogstav, kan man *a anandre oplysninger, hvis Wemægleren har indprikket et Prstnl, nogenlunde finde ud af hvomh skeen er lavet ud hmreglemavnet eller sslvsmeden, hvis man har lidt kendskab til deres data. Enen ud fin senereindskrifter. enten kstal eller navne for det meste initialer. hvis man ved lidt om den slæa der eierBOGSTAV ARSTAL ARSTAL hRSTAJ.A 1791 1817B 1792 1818CD1793179418191820E 1795 1821F 1796 1822G 1797 1823H 1798 1824I 1799 1825J 1800 1826K 1801 1827r tL 1802 l828' M 1803 1829N 1804 1830O I805 1131P 1780 1806 1832Q 1781 1807 1833R 1782 1808 1834S 1783 1809 1835.- T 1784 1810 183611 U 1785 1811 1837V 1786 1812 1838W 1787 1813 1839. ' X 1788 1814 1840Y 1789 1815 1841Z 1790 1816 1842Frg 2. Negle over drsldsbogsiaverf0r tysk selvrej


Skeas f m her ogsi ful@ moden, de *te er lidt Andre, Mgere og spidse eller d e werstpi skaftet, samt swfipler m. m. pA forsiden. DereAM SI& skeer stadig spidse ved skift russiskeS1 violdm cller @fonret sk& se silhuet, penm med cndckeen lille gevækst. Rusniske skeer bar ikke si mlrnge..--r slet ingen, Isdightdma~ket, hvis der er noget, $40 svm til 875 pmInille.udbredelre se fig. 1. gk fra Stmin til St. Petcrsborg, pi &en tid Det Tyske Kejserrige og RussiskeZBT- De tyske aloeer w uden ornem& pltsP glam sdvskeer, mens de russiske men alleha pyat, empire- elkr blomst-ster, og mange skeer fra nutidens Esild, Permu. har muitimld v , et skib, mhirstsv (hsndelms symbol). Jeg hu optalt 8 fonkellige d b e dver frabyen Pernm.Ved optalli d skeerne & by K fig. 3. a langt de fleste h Kthigsberg, hovedstaden iCkiprewsscn, den mst besnrgpe af &skibeae opi set ud h uidre kilder, Erik J. koman,"Manu1 Sefait indtil 1925". En mm& i Kanigsberg Julias Zilth cendie ugentlige b@-mrkeds~gw i 186Qem til Æm AVIO, hvor & blev udgivet.BY ANTAL BY ANTALSteiih 7 Libm 2U 16 EP lPihu 13 HPijnasehKMgsberg 189 Peman 38Meml 3 St. Petmbolg 1Uideniifkerede 40 CIKacm 1Fig. 3. @&/limg ejer byer. nogle @de nidedfirere& er &ske Ikke skipperskeer.MÆGLER og btdA. G. Fwtch 1786-1799b4inchen L Bullen 1730H. u. B. 1792Heinr. Lorck 1814-1136C. F. DictnCh 1817-1843Gustw Moelkr 1837-1861G. MöUa: & PrentioeF. E. K* o Co.L. Clrr. WimisMuller & WimtsErnst Casd 1862-1870Robt. KkyensNbrANTAL91112Il9361351734MÆGLERogirstil ANTALC A. Reiiar 1835-1879 5Julius m e 3Petm SIw 1C. F. Stuwhöwel 1861-1871 2A. P- 1G. &E. 1843 3H. &S. 1143 1M. &G. 1862 1Mmus C& dr Son IRobert Meyhoefer 1930 1Uden ~10egleniam 31Fig. 4. Liste over mglere f.% Khgsberg. &r har deverd skeer, 6rs1dinlervol er gdsrl, hvormægleren hw Indprikkel hm/. Skeer den &ernavn kun vere &ndM i K6nigsberg.Af fig. 4. s y at der hm wrct mauge skibmen, 4 i Kömgsber& to d dem Ro&.Kkye116tilber og F. E. K& har o@ gjort fcme&nger i Pim. Tidsmasigt km det ses ud ih deMpikkede kstal, 112 af skeerae hsr hu1 h mægiemn, at &r Englendsloigem 1801 - 1814n cler niesten mgai skeer udleveret, de kste handelsskibe vir bedaglagi, og der vir nsesten hgenhdel og @dik pH de fix m t e BsECr~~havne. Under ~g~ 1841 - 1850 q i krigen 1864kan man ikke direkte ud h skeemes h l se, pt trafikken og haodelenTyskld. Det har We vmet muligt ud fra en kilda, brev, -g der


~~ d e w i i 1845. Selvswer fn.>llised 84 Wghed ca. 87Spomiilk. kigas- -- -


u*/InN n.mk*idis,æ -cndll9.m mb."CLrH.ki*nrr"HQ3xPUca hL3J,b.HFO xB54m. RiB4,im.H3i xBUm. RiB3S.b.H35 xBSQa M9S.k.HU xB5Oai. pisiS,knn xB5Ba. M45.b.HM xBU)a. Ris2I.b.HB xBMa W35.i~HI) xBMor. hir>S,kHI3.5xBWaHn.5xBU)ori.M%b.Risl5.b.,-i~iupudre1Cirvd*l Ssfnrtsauncria Prinsegnde 24.5-.L- ~*J%M. .. ; *'.?' . mw2331.Tskfrx. 62532331.Msrrukssf?nksBacsbcrtll#rrg.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!