12.07.2015 Views

Nye muligheder for virksomhedernes ... - BAR - jord til bord.

Nye muligheder for virksomhedernes ... - BAR - jord til bord.

Nye muligheder for virksomhedernes ... - BAR - jord til bord.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nye muligheder forvirksomhedernes sikkerhedsarbejde”9. september 2010v/ Jens JensenArbejdstilsynet


Baggrunden for de nye regler• Samarbejde om arbejdsmiljø påvirksomhederne skal matche samfundsudviklingen Nye typer af virksomheder er opstået Virksomhedernes interne struktur har ændret sig Nye ledelsesformer- og strukturer Nye arbejdsmiljøproblemer i fokus


Samarbejde er det centrale• Samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere ogansatte er centralt for en styrkelse afvirksomhedernes arbejdsmiljøindsats• Godt samarbejde giver et bedre grundlag forat træffe beslutninger og en bedreimplementering af beslutningerne• Samarbejde giver tillid, er værdiskabende oggiver arbejdsglæde


Arbejdsmiljø som strategiskelement• Arbejdsmiljø skal indgå i virksomhedens strategiskeledelse: Værdigrundlag Planlægning Produktion Kvalitet Økonomi• Aktiv ledelsesinvolvering i arbejdsmiljøorganisationen• Nye udfordringer for arbejdsmiljørepræsentanter ogledere i arbejdsmiljøorganisationen


Årlig arbejdsmiljødrøftelse• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er en vigtig del af dennye fleksible arbejdsmiljøorganisation.• Drøftelsen vil hjælpe med til, at arbejdsmiljø bliver en delaf virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.• Drøftelsen kan tilrettelægges ud fra virksomheden behov• Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, skal virksomhedenskriftlig kunne dokumentere, at den årligearbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.


Vidensløft i virksomheder med1-9 ansatte• Videreførelse af samarbejdsprincippet ivirksomheder med 1-9 ansatte• Årlig drøftelse om tilrettelæggelse afsamarbejdet om arbejdsmiljø, herunderhvilken viden der er behov for• De eksisterende pligter og drøftelser omarbejdsmiljø sættes i system


Arbejdsmiljøorganisationen ivirksomheder med 10-34 ansatte• Virksomhederne skal etablere enarbejdsmiljøorganisation, der skal varetage både dedaglige, planlæggende og koordinerende opgaver omsikkerhed og sundhed• Medlemmer af organisationen: en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter en eller flere arbejdsledere arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand• Virksomheden skal tilrettelægge samarbejdet på enårlig drøftelse


Arbejdsmiljøorganisationen ivirksomheder med 35 ansatte og derover• Der skal etableres en arbejdsmiljøorganisation påmindst to niveauer, et gruppeniveau og etudvalgsniveau.• De daglige opgaver om sikkerhed og sundhed skalvaretages af en eller flere grupper• De overordnede, planlæggende og koordinerendeopgaver om sikkerhed og sundhed varetages af et ellerflere udvalg• Virksomheden skal selv tilrettelægge samarbejdet påen årlig drøftelse


Størrelsen afarbejdsmiljøorganisationen• Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med deansatte og arbejdslederne det endelige antalmedlemmer i arbejdsmiljøorganisationen.• Antallet fastsættes med udgangspunkt i Virksomhedens størrelse, ledelsesstruktur, geografiskeforhold Arbejdsmiljørisici, arbejdets art og farlighed Det såkaldte nærhedsprincip: De ansattes mulighed for athave kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter


Øget viden og kompetenceom arbejdsmiljøarbejdet• Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføreen arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage senest 3 månederefter den pågældende er valgt, udpeget eller trådt i funktion• Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøorganisationensmedlemmer skal løbende suppleres: Tilbud om supplerende uddannelse svarende til 2 dage, der skalgennemføres senest 12 måneder efter den pågældende er trådt ifunktion Tilbud om efterfølgende supplerende uddannelser svarende til 1½dag, der skal gennemføres hvert år i funktionsperioden Medlemmerne har ret til den supplerende uddannelse


Mulighed for aftaler• Den eksisterende aftaleordning omorganisering opretholdes• Der skabes ny mulighed for, at der kan indgåsaftale om en tværgående organisering mellemflere virksomheder• Aftalerne skal indgås som rammeaftalerkombineret med virksomhedsaftaler• Aftalerne håndhæves af parterne


Pligter, rettigheder og opgavervidereføres fra SiO-reglerne• Arbejdsgiverens pligter videreføres i hovedtræk i det nyeregler.– Fx har arbejdsgiveren fortsat ansvar for at samarbejdet omsikkerhed og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes.– Fx får arbejdsmiljøorganisation fortsat den nødvendige tid tilrådighed til at udføre arbejdet.• Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktionervidereføres– Fx skal arbejdsmiljøorganisationen fortsat varetageog deltage i aktiviteterne til beskyttelse af deansattes sikkerhed og sundhed.


Hvad sker der nu?• De nye regler træder i kraft 1. oktober2010• Arbejdstilsynet udarbejder nyevejledninger på området.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!