Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET>

Fredningsnævr,forRibe amtKENDELSEA F S A G T D E N 15. D E C E M B E R 2006AFF R E D N I N G S N ÆV N E TF o R R I B E A M TI S A G E N 33/2005FORSLAG TIL FREDNING AF KOLONIENFREDERIKSNÅDEIBILLUNDKOMMUNEVed kendelse, afsagt den 16. marts 2005, ophævede Naturklagenævnet fredningsnævnetskendelse, afsagt den 6. august 2003, hvorved fredningsnævnethavde afvist at frede Kolonien Frederiksnåde i Billund kommune. Naturklagenævnethjemviste sagen til fredningsnævnet til fornyet behandling og gennemførelseaf en fredning af Kolonien Frederiksnåde på grundlag af et revideretfredningsforslag, som Danmarks Naturfredningsforening havde udarbejdetunder Naturklagenævnets behandling af sagen.Fredningsnævnet har på baggrund af et revideret fredningsforslag, dateretden 1. august 2006, besluttet at frede Kolonien Frederiksnåde. Det frededeområde er ca. 12,85 ha stort og omfatter dele af ejendommene matr. nr. 1 a,1 g, 3 a og 4 æ Frederiksnåde koloni, Vorbasse, og et areal tilhørende Billundkommune.Fredningsområdet:Det foreslåede fredningsområde ligger i landzone i et område, som i RibeAmts regionplan 2008 er udlagt som naturområde og kulturhistorisk beskyttelsesområde.Naturmæssigt er lokaliteten dermed en del af et "større sammenhængendenaturområde af national og regional betydning. Naturbeskyttelsesinteresserneer udgangspunktet for areal anvendelsen" .Om de udpegede områder af kulturhistorisk interesse hedder det i regionplanen,at "de kulturhistoriske interesser må ikke tilsidesættes i væsentligt omfang".Arealet nord for den gamle bygade er desuden udpeget som "øvrigtområde, hvor der kan foregå skovtilplantning".Den østlige del af området øst for Knurborgvejer samtidig udpeget som

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen