Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Side 6/50,sætte sig på

Side 6/50,sætte sig på Randbøl Hede, hvor bosætningsområderne blev tilvejebragt vedat opkøbe og rømme de eksisterende bebyggelser Knorborg, Skjoldbjerg ogRugbjerg. Forstkandidat Peter Friis Møller har endvidere konkluderet, atKnorborg ikke var en ødebygd, men en fungerende bebyggelse på to gårdemed tilhørende teglværk, der oprindeligt ejedes af godset Engelsholm, menblev opkøbt af kongen i 1760. Kolonien Frederiksnådes kerneområde blevikke anlagt i selve Knorborg, men overvejende på et dyrket areal tilhørendeKnorborg. Forstkandidat Peter Friis Møller anfører endvidere i sin konklusion,at ydergærdet efter al sandsynlighed er det oprindelige, som blev anlagt ibegyndelsen af 1760' erne, og at stendigerne langs "bygaden" sandsynligviser yngre end selve kolonien og anlagt, efter at bebyggelsen syd for gaden erblevet revet ned og udflyttet efter midten af 1790' eme og for den østligstedels vedkommende først ind i 1800-tallet. Det hedder videre i konklusion, atde indre toftediger blev muligvis oprindelig markeret med levende hegn ogførst senere med diger .. Forstkandidat Peter Friis Møller oplyser, at Frederiksnådeblev nedlagt som landsby og - på nær to gårde - udflyttet i 1790' erne.Forstkandidat Peter Friis Møller vurderer i sin rapport koloniens bevaringstilstandsom værende meget ringe. Den sydlige del er nåletræsdomineretplantage og den nordlige del, dels marker, dels yngre hustomter og et udyrketareal under tilgroning. Lergraven er en fungerende råstofgrav og kannæppe som følge af fortsat benyttelse i de følgende to århundreder siges atfremtræde med nogen særligt historisk præg. Lergraven er en af flere lergravei området, hvoraf tre er angivet på et kortudsnit fra 1793. Lergravene kanvære ældre end kolonien og være etableret i forbindelse med det allerede eksisterendeteglværk i Knorborg. Vandingsdammen kan også være en tidligerelergrav , benyttet af teglværket.Forstkandidat Peter Friis Møller anfører endelig i sin rapport, at anlæggetfremtræder stærkt medtaget af tidens tand og forskellige indgreb gennem tideni form af vejan1æg, kabel - og højspændingsmaster, udnyttelse af stendigernessten til andre formål samt langvarig landbrugsrnæssig dyrkning samtplantageanlæg. Kolonien repræsenterer i kraft af sin historie en vis kulturhistoriskværdi, som dog vil kræve en vægtig formidling.Fredningsnævnet behandlede herefter det reviderede fredningsforslag på etoffentligt møde den 28. oktober 2005, hvor der tillige foretoges besigtigelse.Ejerne af de ejendomme, det reviderede fredningsforslag vedrører, samt offentligemyndigheder, institutioner, foreninger og andre, der berøres af fredningsforslaget,blev indkaldt til det offentlige møde.Indkaldelseme til mødet blev endvidere bekendtgjort i Statstidende, MidtjyskUgeblad og Billund Ugeavis for den 21. september 2005.I det offentlige møde deltog for Danmarks Naturfredningsforening,Køben-

"Side 7/50havn, konsulent Jørgen Hansen, København, for Danmarks Naturfredningsforeningslokalkomite Flemming Andersen, Billund, for Ribe amtskommune,Natur - og Landskabsafdelingen, fuldmægtig Gert Lomholt Andersen ogkontorleder Ejler Toft, Ribe, for Billund Kommune arkitekt Kirsten Schaldemose,Billund, for Kulturrådet for Ribe amt arkæolog Ingrid Skovmand,Esbjerg,'for Friluftsrådet Hanne Kristensen, Esbjerg, for Grindsted-VorbasseMuseum, John Rendboe, Grindsted, og for Fromsseier Plantage AIS, advokatJørgen Brammer, Esbjerg.Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om mødet:"Jørgen Hansen oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening harudarbejdet et revideret forslag til fredning af Kolonien Frederiksnåde.Det oprindelige fredningsforslag, som fredningsnævnetikke tog til følge, omfattede et cirka 17 ha stort areal af KolonienFrederiksnåde. Under Naturklagenævnets behandling af sagenreviderede naturfredningsforeningen forslaget, således at arealetomkring familien 0hIenschHigers landejendom blev taget ud afforslaget, der herefter alene kom til at omfatte de centrale dele afkolonien. Det reviderede forslag omfatter 12,65 ha, hvoraf ErlingØhlenschHiger ejer 3,95 ha, medens Fromsseier Plantage AfS ejer 8,7 ha. Fredningssagen blev rejst, fordi Erling ØhlenschHigerville genopføre en nedbrændt ejendom på Skjoldbjergvej 21,hvor væsentlige rester af toftedigerne omkring koloniens gårdanlægfindes. Erling ØhIenschIager fik imidlertid dispensation frazoneloven til at opføre en ny bolig udenfor kolonien. Denne dispensationvar navnlig begrundet i ønsket om at bevare resterneaf kolonien og er uden mening, såfremt fredningen af kolonienikke gennemføres nu. Det er sigtet med det reviderede fredningsforslagat bevare de tilbageværende diger, hvoraf nogle er i en u-sædvanlig god stand. Det gælder især stendiget langs sydsiden afbygaden - dige D - samt digerne G og H, der indhegner 2 gårdtofterog dige J, som er den sydlige afgrænsning aftofteme.Jørgen Hansen gennemgik herefter ved forevisningarealer og diger samt gravpladsen, fredningsforslageti marken deomfatter.Det oplystes, at de ca. 1,82 ha af Erling ØhIenschlagers ejendom,som ligger i den nordvestlige del af det areal, fredningsforslagetomfatter, må dyrkes på sædvanlig vis.Advokat Jørgen Brammer bemærkede, at Fromsseier PlantageAIS protesterer mod gennemførelsen af det reviderede fredning s-forslag, fordi det areal, forslaget vedrører, hverken indeholdersærlige naturmæssige eller landskabelige værdier.

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen