Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Side 18/50Lb.

Side 18/50Lb. nr. Mm. nr. Ejerdelaflgsmst.Ønskes fredetCa. ha. AntallodderU. 1+8,7 FJBemærkningerfredskovdiger3. "d" smst Billund KommuneRådhuscentret l7190 BillundIalt0,2 Knurborgvej12,85 haFredningsforslaget og udkastet til plejeplan var vedlagt en arealberegningmed angivelse af de restriktioner, der pålægges de enkelte lodder i fredningsområdet.Følgende fremgår af arealberegningen:"Restriktionstyper Forklaring Areal ha Noter0HLENSCHLAGER TOTAL 3,951. Udtag af arealer(dyrkningsforbud)2. Begrænsningaf j ordbearbej d-ning i omdriftsarealer(max 15cm dybde)3. Begrænsningaf j ordbearbej d-ning i omdriftsarealer(max 30cm dybde)Friholdt arealomkring digerog kolonienskirkegårdKoloniensgårdtofterKolonienshavetofter0,93 1)0,710,694. Udlæg aftrampestierFROMSSEIERTAGEPLAN-Stibredde~mTOTAL 8,70,02 Stilængde427lb. m1. Udtag af arealer(dyrkningsforbud)2. Begrænsningaf j ordbearbej d-Friholdt areal 0,75omkring digersamt lergrav ogvandingshulKoloniens 2,02gårdtofterl)

Side 19/50ning i omdriftsarealer(max 15cm dybde)3. Begrænsningaf j ordbearbej d-ning i omdriftsarealer(max 30cm dybde)4. Udlæg aftrampestierKolonienshavetofterStibredde12m1,960,03 Stilængde660lb. ml) Der er regnet med det totale friholdte arealer på 2x4 m omkring digerne, uanset at selve digetfra digefod til digefod (som for størstedelen allerede er beskyttet i medfør af museumsloven) formentligkunne fradrages med en vekslende bredde på 1-2 m alt efter digetype."Under behandlingen af sagen har advokat Jørgen Brammer, Esbjerg, påFromsseier Plantage A/S' vegne nedlagt påstand om, at det tab, gennemførelsenaf fredningsforslaget påfører Fromsseier Plantage A/S, skal erstattes. Iet brev af 29. september 2006 til fredningsnævnet har advokat Jørgen Brammeranført:"Min klient, Fromsseier Plantage A/S, har engageret forstkandidatKlaus Wunsch, K W-Plan Aps. Klaus Wunsch er valgt, fordihan har stor ekspertise med henblik på blandt andet erstatningsopgørelser.Klaus Wunsch har som led i erstatningsberegningenforetaget en besigtigelse af arealet og sammenholdt dette medfredningsforslaget. Der er - som det også fremgår af KlausWunschs erstatningsopgørelse - taget udgangspunkt i :fredningsforslagets§ 5, hvorefter hele arealet uden varsel kan kræves restaureretog genopbygget, således skovdrift på hele arealet ophørermed øjeblikkeligt varsel.Med hensyn til den i § 3 omtalte plejeplan er det FromsseierPlantage A/S' ønske, at den løbende pleje foretages af ejer efterregning. Subsidiært påstår min klient tillagt sig en godtgørelse/erstatning svarende til den kapitaliserede værdi af de anslåedeårlige omkostninger jfr. Kildelunden Aps' brev af 22. september2006, kr. 50.000,00. Med den af Klaus Wunsch anvendte forrentningpå 3% p.a. svarer dette til en kapitaliseringsfaktor på33,3 eller en godtgørelse/erstatning på kr. 1.666.666,66.Udover den af Klaus Wunsch opgjorte erstatning samt evt. godtgørelse/erstatning,såfremt min klient pålægges plejeforpligtelsen,gør jeg opmærksom på, at min klients ejendom med den pågældende:fredning vil være mindre attraktiv i en salgssituation,idet fredningen vil medføre øget offentlig færdsel, reduceret

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen