Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Side 20/50jagtværdi,

Side 20/50jagtværdi, alt i skoven som helhed. Værditabet i forbindelse hermedvil være vanskeligt at opgøre, men må indgå i Fredningsnævnetsvurdering med kr. 200.000,00.Erstatningskravet opgøres således:Jft. Klaus Wunehs opgørelse af26/9 2006Værditab vedrørende resterende del afFromsseier PlantageI altkr. 1.194.296,00kr. 200.000,00kr 1.394.296,00hvilket beløb principielt udgør Fromsseier Plantage A/S' erstatningskrav,subsidiært et mindre beløb efter Fredningsnævnetsskøn.Såfremt Fromsseier Plantage NS pålægges pleje, påståes enyderligere godtgørelse/erstatning på kr. 1.666.666,66.Ex tuto anføres, at Fromsseier Plantage A/S ikke har haft tidsmæssigmulighed for at indhente en mæglervurdering af ejendommen.Efter det oplyste handles skovejendomme i området tilca. kr. 100.000,00 pr. ha., hvilket uden sammenhæng i øvrigtstort set svarer til erstatningskravet exe!., værditabet på FromsseierPlantage i øvrigt samt erstatningen vedrørende lergraven påkr. 332.000,00".Advokat Jørgen Brammers brev var vedlagt et tilbud fra Kildelund Aps påpleje af arealerne i overensstemmelse med udkastet til plejeplanen og en beregningaf driftstabet, udarbejdet af Klaus Wunseh,Klaus Wunseh har i sin beregning taget udgangspunkt i de afdelinger, derindgår i den del af fredningsområdet, som Fromsseier Plantage AIS ejer.Han har gennemgået hver enkelt afdeling, dens beplantning og har hereftervurderet følgende tab:Afdelin~ Areal ha Tab pr. ha, kr. Tab ialt kr.(l a 0,76 34.200 25.9921 b 0,60 15.800 9.4801 e 0,10 332.0001 d 0,29 350 1021 f 0,13 30.400 3.952l g 0,79 237.800 187.8622a 1,93 50.000 96.5002b 0,95 36.600 34.7702e 1,64 235.700 386.548e

Side 21/50Afdeling Areal ha Tab pr. ha. kr. Tab ialt kr.2eJagt0,858.7018.00011.70015.300101.7901.194.296Arealerne under afdeling l a til 1 g er beliggende vest for Skjoldbjergvej ogudgør en del af ejendommen matr. nr. l a Frederiksnåde koloni, Vorbasse,medens arealerne under afdeling 2 a til 2 e er beliggende øst for vejen og udgøren del af ejendommen matr. nr. 1 g smsts. Der henvises til det fredningskort,som er vedhæftet denne afgørelse.Under behandlingen af sagen har advokat Benny Thomsen, Grindsted, påErling 0hlenschHigers vegne nedlagt påstand om, at det tab, gennemførelsenaf fredningsforslaget påfører Erling 0hlenschHiger, skal erstattes. I et brev afl. november 2006 til fredningsnævnet har advokat Benny Thomsen anført:"Af de berørte parter er min klient formentlig den, der lider detstørste økonomiske tab, hvorfor jeg hermed under det givne tidspresskal fremkomme med nedennævnte erstatningskrav.Indledningsvis vil jeg dog præcisere, at min klients holdning tilfredningsforslaget er uændret i forhold til, hvad min klient selv,hhv. undertegnede, er fremkommet med i det tidligere forløb.Jeg henviser til korrespondancen desangående, men ønsker atpræcisere, at fredningsforslaget på en række punkter er behæftetmed væsentlige faktuelle fejl. Kirkegården fra 1760 har aldrignogensinde været etableret, hvor kortmaterialet til fredningsforslagetviser det. Arealet har på en enkel tegning været indtegnetsom kirkegård. Der var tale om en tegning, hvor også en rækkehuse, der var planlagt opført, men aldrig blev opført, også indgik.Den såkaldte gravplads fra 1960 er i realiteten en mindesten,rejst i 1960 af slægten 0hlenschlæger i forbindelse med 200-årsjubilæet fra slægtens indvandring til Danmark. Den mindesten errejst der, hvor den oprindelige gravplads var etableret. Dette erkonstateret afmin klient selv ved fund afknoglerester.Det nævnte vandingshul til kreaturer har aldrig været et vandingshul,men er ligesom den beskrevne lergrav en mergelgrav.Grundvandsstanden i området er 8 meter +/- Y2 meter under terræn,hvorfor det forekommer indlysende, at der ikke har værettale om et vandingshul.Digerne i området er ikke oprindelige diger, men diger, etablereti forbindelse med skovtilplantningen, der fandt sted i perioden1895-1905. Der var da inden for digerne etableret en planteskole,hvor der var tilført ekstra muld, og hvor digerne blev etable- '

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen