Views
3 years ago

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen

Side 24/50Såfremt

Side 24/50Såfremt nævnet skønner det nødvendigt at klargøre teksten i § 5kunne det muligt ske således: "Plejemyndigheden kan inden forde udlagte friarealer iværksætte restaurering og genopbygningaf koloniens diger, kirkegård, lergrav og vandingshul på basis afenp l an .... "Publikumsadgangen og dens mulige følger (§8):Der fastsættes offentlig adgang i det fredede område i henhold tilnaturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser, dvs. på eksisterendestier og anlagte veje m.m. jf. lovens § 23 stk. 5.Herudover udlægges der gennem fredningen en permanent trampesti,angivet på fredningskortet. Denne forløber såvel på eksisterendeveje som på nyudlagte stier uden for disse. Dette stiforløbkan IKKE nedlægges og skal medføre fredningserstatning.Det må desuden være på grund af mulige forstyrrelser fra færdselenpå dette stiforløb, at ejer rejser krav om erstatning forbortfald af jagtmulighed på hele arealet.Forslagsstiller mener ikke der er dækning herfor, idet naturbe- .skyttelseslovens regler alene udvides på dette ene punkt(nyudlæg af et stiforløb, hvor adgangsretten ikke eksisterer i forvejen).Fredningen medfører derfor alene en udvidet adgang iforhold til status quo på de strækninger hvor de nye trampe stierforløber uden for eksisterende veje. Da der er tale om trampe stiergælder adgangen kun til fods.Skovejeren kan fortsat jf. naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 3 forbydeoffentlighedens adgang på dage, hvor der afholdes jagt, elleri områder hvor der foregår intensivt skovarbejde.Eventuelle forstyrrelser af jagt kan kun forekomme på de tidspunkterfra kl. 6 til solnedgang, hvor der i forvejen er adgang adstier og veje efter loven. Dette ses ikke at medføre erstatningskravbortset fra at adgangen kan ske ad et længere stiforløb. Erstatningskravfor jagtforstyrrelser synes kUn relevant for de trampestiersom udlægges ved fredningen på steder, hvor der ikketidligere har været stier. Og forstyrrelsen må antages kun at gældejagt (pyrsch) som praktiseres uden for arrangerede jagter,hvor adgangen fortsat kan lukkes og eventuelt for en laverevildttæthed som følge af det længere stiforløb.Såfremt nævnet måtte skønne en præcisering af fredningstekstenvedrørende disse forhold nødvendig kan det gerne ske f.eks. så-

Side 25/50ledes:§8 Offentlighedens adgang.Fredningen respekterer de til enhver tid gældende bestemmelserom offentlighedens adgang til skove. Dog fastsættes der adgangfor offentligheden ad den på fredningskortet angivne trampesti,der udlægges som permanent sti/orløb. Hvor trampestien ikkefølger offentlig vej, Knurborgvej og veje angivet med signaturen"hyvej" og "bygade" gælder adgangen kun tilfods.Fredningen er ikke til hinder for ejers skovdrift og jagtret, hellerikke mulighederne for at forbyde offentlighedens adgang på dage,hvor der afholdes jagt, eller foregår intensivt skovarbejde.Med hensyn til den foreslåede førstegangspleje bemærkes, atdet ikke forekommer nødvendigt at udjævne sporene efter reolpløjningi de områder der er omfattet af de udlagte friarealer.Derimod er skovning af træer, flisning af grene og buskrydning ifriarealeme meget relevant.Bemærkningertil de enkelte skovparceller:Generelt: Der skal ske godtgørelse for værditab forbundet medfrilæggelse af de udlagte friarealer omkring diger, stier og lergrav.Der kan dog ikke ske godtgørelse for bortfald af beplantningsmulighedpå de allerede beskyttede digestrækninger.Endvidere kan der ske godtgørelse for begrænsninger i mulighedenfor sædvanlig jordbehandling i forbindelse med nyetableringafbevoksninger efter afdrift.Afdeling l aPå basis af ovenstående ses ingen begrænsninger i omdriften,derfor heller intet værditab.Afdeling l bSamme kommentar som for l aAfdeling l cDet bedes venligst oplyst hvorpå eventuelle rettigheder til råstofudnyttelsebegrundes. Foreligger der råstoftilladelse?Afdeling l dDer ses ingen begrænsningeri driften.

Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser – Reg. nr.: Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07921.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07924.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05799.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07546.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00000.02 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05648.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05825.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06140.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 07730.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 08020.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05895.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 05695.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07748.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 06059.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02777.01 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 00902.00 Fredningen vedrører: Galgebakke ...
Reg. nr.: 08041.00 Fredningen vedrører ... - Naturstyrelsen
Reg. nr.: 00282.00 Fredningen vedrører: Randbøl ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 02461.00 Fredningen vedrører: Ulriksholm Alle ...
03068.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03068.00 ... - Naturstyrelsen
07829.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07829.00 ... - Naturstyrelsen
02822.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.02 ... - Naturstyrelsen
Afgørelser - Reg. nr.: 07936.00 .Fredningen ... - Naturstyrelsen