12.07.2015 Views

Flintholm Sten & Grus ApS Tilladelse til indvinding af råstoffer i ...

Flintholm Sten & Grus ApS Tilladelse til indvinding af råstoffer i ...

Flintholm Sten & Grus ApS Tilladelse til indvinding af råstoffer i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Flintholm Sten & Grus ApSLandsplanområdetJ.nr. SNS-7322-00834Ref. Lho/penDen 20. juni 2007Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 548-HA Juelsgrund ØstTilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse til indvinding afråstoffer i ovennævnte område, i henhold til § 20, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr.886 af 18. august 2004 af lov om råstoffer.Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding afsand, grus og sten fra havbunden.Styrelsen har på baggrund af den hidtidige indvindingsaktivitet og en gennemgangaf ansøgerens dokumentation for de miljømæssige forhold i området samt tidligereindkomne høringssvar vurderet, at råstofindvindingen ikke må antages at få væsentligindvirkning på miljøet. Skov- og Naturstyrelsen har derfor ikke krævet gennemførelseaf en VVM-procedure, jf. § 1, stk. 1 nr. 3 i bekendtgørelse nr. 126 af 4.marts 1999 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).Rohde Nielsen A/S, Boisen & Hartmann Aps, Danena Aps, Storebælt Sten & GrusA/S og NCC Råstoffer A/S har tidligere fået meddelt tilladelse i området.Tilladelseshaverne må samlet indvinde 100.000 m³.Andre selskaber kan, efter fyldestgørende ansøgning, få tilladelse til indvinding iområdet inden for den samlede indvindingsmængde.Tilladelsen er gældende fra 1. januar 2007 og indtil den tilladte indvindingsmængdeer indvundet, dog senest til 31. december 2009.Skov- og Naturstyrelsen vil meddele, hvornår den samlede tilladelsesmængde forventesindvundet, og indvinding derfor skal ophøre.Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævntekoordinater (WGS 84):Ø. Længde N. Bredde12°22,93'12°24,36'12°26,13'12°26,13'12°24,21'12°22,93'55°27,38'55°27,38'55°25,93'55°25,31'55°24,66'55°24,66'Områdets afgrænsning er vist på bilag 1.Skov- og Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København ØTlf. 39 47 20 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 11916910 • EAN 5798000860803 • sns@sns.dk • www.skovognatur.dk


Tilladelsen meddeles på følgende vilkår1 Forudsætninger for indvinding1.1 KvalitetssikringInden igangsættelsen skal tilladelseshaveren til Skov- og Naturstyrelsen fremsendedokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuellearbejder.Tilladelseshaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold tilkvalitetssikringsplanen, og dermed at de i tilladelsen stillede vilkår overholdes.2 Arbejdets tilrettelæggelse2.1 IndvindingsfartøjerDer må til indvindingen anvendes fartøjer med en lastekapacitet på op til 2000 m 3 .De fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne tilladelse, skal væreregistreret hos Skov- og Naturstyrelsen og have indhentet øvrige nødvendige tilladelserefter råstofloven.2.2 PositionsbestemmelseIndvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyrmed en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets24 timer.2.3 IndvindingsmetoderIndvinding kan ske ved slæbesugning eller stiksugning.Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindstmuligt.Af hensyn til skibstrafikken må der som følge af indvindingsaktiviteterne ikke skedybdeforringelser i området.3 Overvågning3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejdeFartøjet skal mindst hvert 5. minut dokumentere position og status for sugeudstyretsfunktion.Tilrettelæggelsen af dokumentation, herunder loggingudstyr, filformat og indberetningsfrekvens,skal på forhånd være aftalt med Skov- og Naturstyrelsen.Skov- og Naturstyrelsen kan ændre vilkårene for dokumentation af indvindingsfartøjetsposition og arbejde.Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingenophøre, indtil systemet igen er operationelt.2


3.2 Marinarkæologiske genstande og skibsvragDet skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiskegenstande, jf. bilag 2, samt skibsvrag.4 Slutkontrol4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandlingSåfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikkeer overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpendeforanstaltninger gennemføres for tilladelseshaverens regning.5 Dokumentation og indberetningerI dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndighederm.fl. for at opfylde de i tilladelsen stillede vilkår.5.1 Til Skov- og Naturstyrelsen5.1.1 Før indvindingPlan for kvalitetssikring fremsendes.Meddelelse om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes,fremsendes.Tilrettelæggelsen af dokumentation, herunder loggingudstyr, filformat og indberetningsfrekvens,aftales med Skov- og Naturstyrelsen.5.1.2 Under indvindingOplysninger om indsættelse og afmelding af indvindingsmateriel meddeles indenfor 2 uger.Indberetninger om indvinding fremsendes kvartalsvist.Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skalindberettes.Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteteri perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start.Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24timer meddeles med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne.5.1.3 Efter endt indvindingMeddelelse om ophør af indvinding fremsendes inden for 2 uger.5.2 Til KulturarvsstyrelsenEventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skalindberettes, jf. bilag 2.5.3 Til FarvandsvæsenetEventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes.3


6 MyndighedstilsynSkov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Tilladelseshaveren skal stillesøværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed.Tilladelseshaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndighedermåtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden.En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet.Supplerende oplysningerTilbagekaldelse af tilladelseEn tilladelse efter råstoflovens § 20 kan i henhold til råstoflovens § 24 til enhver tidbegrænses eller tilbagekaldes.IndberetningDer skal ske kvartalsvis indberetning til Skov- og Naturstyrelsen om optagningsvirksomheden,jf. § 6 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1167 af 16. december1996. Indberetningen skal ske elektronisk i det af Skov- og Naturstyrelsenanvendte filformat. Hertil kan anvendes Skov- og Naturstyrelsens program ”Lastregistrering”.Ved indberetningen skal anføres indvindingsområdets nummer 548-HA.Skov- og Naturstyrelsen kan anmode om hyppigere indberetninger, jf. 3.1.RåstofafgiftDer skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer, Skatteministerietslovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 med senere ændringer.StraffebestemmelserOvertrædelse af vilkårene for tilladelsen straffes med bøde, og straffen kan undervisse nærmere omstændigheder stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, jf. § 44 iråstofloven.Bilag:Kortbilag over indvindingsområdets placeringInstruks vedr. registrering af marinarkæologiske fundSagens grundlagOvergangsordningen for indvinding af sand, grus og ral jf. Miljø- og Energiministerietsbekendtgørelse nr. 1078 af 11. december 1996, udløber 1. januar 2007. Forumiddelbart at kunne fortsætte indvindingen i områderne efter denne dato skal derforinden være udstedt en ny tilladelse i henhold til råstoflovens § 20.Skov- og Naturstyrelsen finder, at råstofressourcerne i områder, der allerede erpåvirket af råstofindvinding, bør udnyttes bedst muligt for at begrænse den miljømæssigepåvirkning af hidtil uberørte havbundsarealer.4


Styrelsen har vurderet, at der kan gives indvindingstilladelse på baggrund af demodtagne ansøgninger, da der er tale om en videreførelse af en igangværendeaktivitet i et eksisterende indvindingsområde, og da den hidtidige indvinding ikkehar givet anledning til erkendte miljømæssige problemer.Styrelsen har endvidere vurderet, at en fortsat indvinding af 0,2 mio. m³ over en 10-årig periode ikke vil medføre betydende forringelser af de eksisterende miljømæssigeforhold i området.For den 3-årige tilladelsesperiode er den samlede indvindingsmængde fastlagt til100.000 m³.Skov- og Naturstyrelsen sendte i september 2006 et kort med et reduceret areal tilansøgere og potentielle ansøgere, med henblik på kommentering. På baggrund afkommentarerne afgrænsede styrelsen området, som angivet på vedlagte kortbilag,og sendte dette med et repræsentativt udsnit af ansøgningerne i høring med fristden 1. november 2006.HøringssvarKystdirektoratet, Roskilde Amt, Farvandsvæsenet, Søfartsstyrelsen og SøværnetsOperative Kommando har ingen indvendinger mod fortsat indvinding påde anførte vilkår.Farvandsvæsenet henleder opmærksomheden på det telekabel, der går gennemindvindingsområdet.Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere mener, at en ansøger skal kunnesandsynliggøre at vedkommende har afsætningsmuligheder for overgangsområdetsråstoffer. Desuden kan foreningen ikke acceptere at ansøgere, der alene omfatteret mere eller mindre tomt selskab uden egentlig virksomhedsdrift på indvindingsområdet,kan få udstedt en tilladelse til et konverteret overgangsområde. Endeligopfordrer foreningen til at Skov- og Naturstyrelsen ikke reducerer areal ogmængde så kraftigt, at branchens fortsatte virksomhed umuliggøres.Rohde Nielsen A/S, Boisen og Hartmann ApS og Danena ApS er ikke enige iden foreslåede begrænsning af den samlede indvindingsmængde og eventuellebegrænsninger for indvinding af fyldsand, idet det anføres at begrænsningerne iindvindingsenhedernes størrelse i medfør af § 19 sikrer en hensigtsmæssig udnyttelseaf råstofferne.Endvidere er selskaberne ikke enige i, at styrelsen har hjemmel til at indskrænkeindvindingsarealet. Endelig kan en tilladelse til fælles indvinding kun accepteres,hvis den samlede indvindingsmængde er tilstrækkelig stor til at efterkomme samtligetilladelseshavernes behov, og at vilkårene for udnyttelsen muliggør en fornuftigudnyttelse af tilladelsen.Fiskeriinspektorat Øst anfører, at området er kendetegnet ved bundgarnsstaderlangs hele kysten, og at disse har en udstrækning på op til 3,5 SM fra kysten. Derbliver endvidere fisket med garn i hele Køge Bugt, hvor fiskeriet således er ret intensivt.Det anbefales at samarbejde tæt med DK-Fiskeriforening om sagen.5


Begrundelse for afgørelsenVed administration af råstofloven skal det sikres, at råstofudnyttelsen sker efter ensamlet vurdering af en række samfundsmæssige hensyn af såvel ressourcemæssigsom miljømæssig karakter.På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering,en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssigehensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse,beskyttelse af arkæologiske interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed,ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.Styrelsen har ud fra en samlet vurdering af de ovennævnte forhold og de modtagnehøringssvar fundet, at der kan gives tilladelse til indvinding i det ansøgte område pånærmere angivne vilkår. Indvindingsperioden er fastsat til 3 år i respekt for denpågående revision af råstofloven.Styrelsen har ved udformningen af tilladelsen lagt vægt på, at indvindingen gennemførespå en ressourcemæssig og miljømæssig forsvarlig måde, og at der sikresen fornuftig kommunikation med andre aktører i området.Skov- og Naturstyrelsen har i øvrigt følgende bemærkninger til høringssvarene.FarvandsvæsenetStyrelsen forudsætter, at indvinderne inddrager dette forhold i deres videre planlægning.Foreningen af Danske Ral- og SandsugereVedrørende de selskaber, der vil få indvindingstilladelse, har styrelsen besluttet atudstede tilladelse til alle ansøgere. Tilladelserne til de overgangsområder, der hidtilhar leveret kvalitetsmaterialer til brug for den daglige råstofforsyning, vil imidlertidblive meddelt på vilkår af, at de indvundne materialer ikke alle må bruges som fyldog skal leveres til en bestemt geografisk region. Derved sikres den lokale dagligeråstofforsyning.Vedrørende arealet og de mængder, der indgår i nærværende tilladelse, afspejlerniveauet den hidtidige gennemsnitlige årlige indvinding. Hvis et selskabs indvindingsbehovikke kan opfyldes inden for den fastlagte mængde, henvises selskabettil at søge en tilladelse i et afgrænset naboområde på almindelige vilkår i henhold tilråstoflovens § 20Rohde Nielsen A/S, Boisen og Hartmann ApS og Danena ApS har fremsat enrække synspunkter omkring konverteringsprocessen og forholdet til gældende lovgivning.Styrelsen har noteret sig synspunkterne og skal henvise til Naturklagenævnetsafgørelser af 23. og 24. oktober 2006 vedrørende tilladelse til indvinding afråstoffer i en række overgangsområder, hvor Naturklagenævnet har stadfæstetSkov- og Naturstyrelsens afgørelser.Fiskeriinspektorat ØstStyrelsen lægger ved tilladelsen til grund, at der er tale om en fortsættelse af enigangværende indvinding, der er foregået i området gennem en årrække, uden atdette har givet anledning til problemer.6


KlagevejledningSkov- og Naturstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26 påklages tilNaturklagenævnet.Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formålvaretager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Fiskeriforening ogenhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.Klagen skal indgives skriftligt til Skov- og Naturstyrelsen og være styrelsen i hændesenest den 18. juli 2007. Styrelsen videresender klagen og sagens materiale tilNaturklagenævnet.Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaleret gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Skov- og Naturstyrelsen.Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmesidewww.nkn.dkGebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 månederfra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættendevirkning for den påklagede afgørelse, medmindre Naturklagenævnet bestemmerandet.UnderretningMyndigheder og organisationer m.v. på vedlagte liste har modtaget en kopi af afgørelsen.Med venlig hilsenLise Holm39 47 21 74lho@sns.dk7


Skov- og Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København ØTlf. 39 47 20 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 11916910 • EAN 5798000860803 • sns@sns.dk • www.skovognatur.dk


12°18'Indvindingsområde 548-HA Juels Grund Øst12°21'12°24'12°27'12°30'55°27'55°27'548-HA55°24'55°24'0 0.5 1Kilometer12°18'12°21'12°24'12°27'12°30'IndvindingsområdeOvergangsområde6 m kurveHabitatområdeFuglebeskyttelsesområdeBeliggende i Køge BugtIndvindingsområdet er begrænset af rette linier mellem følgende punkter:Geografiske koordinater (WGS 84)Ø. Længde N. Bredde12°22,93'12°24,36'12°26,13'12°26,13'12°24,21'12°22,93'55°27,38'55°27,38'55°25,93'55°25,31'55°24,66'55°24,66'


!"#$$ % &'('' )&%$ !"#$$ % &('*'%'" &%(&' &+%('"$''%,'' *)&"))$ ) %'*%($ ''-.'/*'"-)$' '*")"'*)("''(" &'$0$1'-"%)"'-")&" ,- %'%/%-'$$%%%"( * %''%'*)2$"&&'$ '%"&')'"%3"$3 %$(%)&('&'' ,'$'%(%'% $$%3" "-%"+# "'4! %''$'$%5$3''-$')% --6'3 3%''$'$ (.'(")%%0'$"%'3))1,'- *'$'$)3%$$%3+%$& *'$$%35 $" &-$-"))")$ ) &'%$'%(%


Tilladelse til råstofindvindingi område548-HA Juelsgrund ØstForsvarsministerietHolmens Kanal 421060 København KØkonomi- og ErhvervsministerietSlotsholmsgade 10-121216 København KKulturarvsstyrelsenFortidsminderSlotsholmsgade 11601 København KMiljøstyrelsenStrandgade 291401 København KEnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KSøfartsstyrelsenVermundsgade 38CPostboks 26052100 København ØDanmarks MiljøundersøgelserFrederiksborgvej 399Postboks 3584000 RoskildeGEUSØster Voldgade 101350 København KDanmarks FiskeriundersøgelserCharlottenlund Slot2920 CharlottenlundFarvandsvæsenetPostboks 19191023 København KSøværnets Operative KommandoPostboks 4838100 Århus CFiskeridirektoratetNyropsgade 301780 København VRoskilde AmtKystdirektoratetHøjbovej 1Postboks 1007620 Lemvig


Dansk AmatørfiskeriforeningLuscus@mail.dkForeningen af DanskeRal- og SandsugereDansk ByggeriAgerbæksvej 178240 RisskovDanmarks FiskeriforeningNordensvej 3Taulov7000 FredericiaDanmarks NaturfredningsforeningMadsnedøgade 202100 København ØDansk OrnitologiskForeningVesterbrogade 1401620 København VGreenpeace DanmarkBredgade 20, baghus 41260 Købehavn KDansk Sportsdykker ForbundBrøndby Stadion 202605 BrøndbyDanmarks SportsfiskerforbundWorsåesgade 17100 VejleLandsforeningen Levende HavJuelsgårdvej 27, Ferring Strand7620 LemvigFriluftsrådet,Scandiagade 132450 København SV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!