12.07.2015 Views

NCC RÃ¥stoffer A/S - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

NCC RÃ¥stoffer A/S - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

NCC RÃ¥stoffer A/S - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4 Slutkontrol4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandlingSåfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikkeer overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpendeforanstaltninger gennemføres for tilladelseshaverens regning.5 Dokumentation og indberetningerI dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndighederm.fl. for at opfylde de i tilladelsen stillede vilkår.5.1 Til By- og Landskabsstyrelsen5.1.1 Før indvindingPlan for kvalitetssikring fremsendes.Meddelelse om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes,fremsendes.Tilrettelæggelsen af dokumentation, herunder loggingudstyr, filformat og indberetningsfrekvens,aftales med By- og Landskabsstyrelsen.5.1.2 Under indvindingOplysninger om indsættelse og afmelding af indvindingsmateriel meddeles indenfor 2 uger.Indberetninger om indvinding fremsendes kvartalsvist.Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skalindberettes.Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteteri perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start.Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24timer meddeles med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne.5.1.3 Efter endt indvindingMeddelelse om ophør af indvinding fremsendes inden for 2 uger.5.2 Til KulturarvsstyrelsenEventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skalindberettes, jf. bilag 2.5.3 Til FarvandsvæsenetEventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes.6 MyndighedstilsynBy- og Landskabsstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Tilladelseshaveren skalstille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed.3


Tilladelseshaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndighedermåtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden.En kopi af denne tilladelse skal forefindes på indvindingsfartøjet.Supplerende oplysningerTilbagekaldelse af tilladelseEn tilladelse efter råstoflovens § 20 kan i henhold til råstoflovens § 24 til enhver tidbegrænses eller tilbagekaldes.IndberetningDer skal ske kvartalsvis indberetning til By- og Landskabsstyrelsen om optagningsvirksomheden,jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1438 af 11. december 2007. Indberetningenskal ske elektronisk i det af By- og Landskabsstyrelsen anvendte filformat. Hertilkan anvendes By- og Landskabsstyrelsens program ”Lastregistrering”. Ved indberetningenskal anføres indvindingsområdets nummer 524-CA.By- og Landskabsstyrelsen kan anmode om hyppigere indberetninger, jf. 3.1.RåstofafgiftDer skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer, Skatteministerietslovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006 med senere ændringer.StraffebestemmelserOvertrædelse af vilkårene for tilladelsen straffes med bøde, og straffen kan undervisse nærmere omstændigheder stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, jf. § 44 iråstofloven.Bilag:Kortbilag over indvindingsområdets placeringInstruks vedr. registrering af marinarkæologiske fundSagens grundlagOvergangsordningen for indvinding af sand, grus og ral jf. Miljø- og Energiministerietsbekendtgørelse nr. 1078 af 11. december 1996, udløber 1. januar 2007. Forumiddelbart at kunne fortsætte indvindingen i områderne efter denne dato skal derforinden være udstedt en ny tilladelse i henhold til råstoflovens § 20.By- og Landskabsstyrelsen finder, at råstofressourcerne i områder, der allerede erpåvirket af råstofindvinding, bør udnyttes bedst muligt for at begrænse den miljømæssigepåvirkning af hidtil uberørte havbundsarealer.Styrelsen har vurderet, at der kan gives indvindingstilladelse på baggrund af demodtagne ansøgninger, da der er tale om en videreførelse af en igangværendeaktivitet i et eksisterende indvindingsområde, og da den hidtidige indvinding ikkehar givet anledning til erkendte miljømæssige problemer.4


Styrelsen har endvidere vurderet, at en fortsat indvinding af 0,2 mio. m³ over en 10-årig periode ikke vil medføre betydende forringelser af de eksisterende miljømæssigeforhold i området.For den 3-årige tilladelsesperiode er den samlede indvindingsmængde fastlagt til30.000 m³.Skov- og Naturstyrelsen sendte i august 2006 et kort med et reduceret areal til ansøgereog potentielle ansøgere, med henblik på kommentering. På baggrund afkommentarerne afgrænsede styrelsen området, som angivet på vedlagte kortbilag,og sendte dette med et repræsentativt udsnit af ansøgningerne i høring med fristden 23. oktober 2006.HøringssvarKystdirektoratet, Farvandsvæsenet, Søfartsstyrelsen og Søværnets OperativeKommando har ingen indvendinger mod fortsat indvinding.Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere mener, at en ansøger skal kunnesandsynliggøre at vedkommende har afsætningsmuligheder for overgangsområdetsråstoffer. Desuden kan foreningen ikke acceptere at ansøgere, der alene omfatteret mere eller mindre tomt selskab uden egentlig virksomhedsdrift på indvindingsområdet,kan få udstedt en tilladelse til et konverteret overgangsområde. Endeligopfordrer foreningen til at Skov- og Naturstyrelsen ikke reducerer areal ogmængde så kraftigt, at branchens fortsatte virksomhed umuliggøres.Rohde Nielsen A/S, Boisen og Hartmann ApS og Danena ApS er ikke enige iden foreslåede begrænsning af den samlede indvindingsmængde og eventuellebegrænsninger for indvinding af fyldsand, idet det anføres at begrænsningerne iindvindingsenhedernes størrelse i medfør af § 19 sikrer en hensigtsmæssig udnyttelseaf råstofferne.Endvidere er selskaberne ikke enige i, at styrelsen har hjemmel til at indskrænkeindvindingsarealet. Endelig kan en tilladelse til fælles indvinding kun accepteres,hvis den samlede indvindingsmængde er tilstrækkelig stor til at efterkomme samtligetilladelseshavernes behov, og at vilkårene for udnyttelsen muliggør en fornuftigudnyttelse af tilladelsen. Tilladelser med det i høringsbrevet angivne indhold vilblive indbragt for Naturklagenævnet.Ribe Amt finder, at det over for virksomheden skal pointeres, at den til enhver tidbedst mulige teknik skal anvendes for at minimere sedimentspild til det omgivendevand mest muligt. Dette skyldes, at strømforholdene i området er mere komplekseend beskrevet i ansøgningerne og bl.a. kan give anledning til at finkornet sedimentføres blivende ind i Vadehavet. Amtet anfører endvidere at såfremt styrelsen i eneventuel tilladelse tager de nødvendige hensyn til forekomsterne af spættet sæl,marsvin og især lommer og havdykænder, har amtet ikke yderligere kommentarer.Begrundelse for afgørelsenVed administration af råstofloven skal det sikres, at råstofudnyttelsen sker efter ensamlet vurdering af en række samfundsmæssige hensyn af såvel ressourcemæssigsom miljømæssig karakter.På den ene side skal der lægges vægt på råstofressourcernes omfang og placering,en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcerne samt erhvervsmæssige5


hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljø- og naturbeskyttelse,beskyttelse af arkæologiske interesser, fiskerimæssige interesser, kystsikkerhed,ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.Styrelsen har ud fra en samlet vurdering af de ovennævnte forhold og de modtagnehøringssvar fundet, at der kan gives tilladelse til indvinding i det ansøgte område pånærmere angivne vilkår. Indvindingsperioden er fastsat til 3 år i respekt for denpågående revision af råstofloven.Styrelsen har ved udformningen af tilladelsen lagt vægt på, at indvindingen gennemførespå en ressourcemæssig og miljømæssig forsvarlig måde, og at der sikresen fornuftig kommunikation med andre aktører i området.Styrelsen har i øvrigt følgende bemærkninger til høringssvarene.Foreningen af Danske Ral- og SandsugereVedrørende de selskaber, der vil få indvindingstilladelse, har styrelsen besluttet atudstede tilladelse til alle ansøgere. Tilladelserne til de overgangsområder, der hidtilhar leveret kvalitetsmaterialer til brug for den daglige råstofforsyning, vil imidlertidblive meddelt på vilkår af, at de indvundne materialer ikke alle må bruges som fyldog skal leveres til en bestemt geografisk region. Derved sikres den lokale dagligeråstofforsyning.Vedrørende arealet og de mængder, der indgår i nærværende tilladelse, afspejlerniveauet den hidtidige gennemsnitlige årlige indvinding. Hvis et selskabs indvindingsbehovikke kan opfyldes inden for den fastlagte mængde, henvises selskabettil at søge en tilladelse i et afgrænset naboområde på almindelige vilkår i henhold tilråstoflovens § 20Rohde Nielsen A/S, Boisen og Hartmann ApS og Danena ApS har fremsat enrække synspunkter omkring konverteringsprocessen og forholdet til gældende lovgivning.Styrelsen har noteret sig synspunkterne.Styrelsen har i en række notater, senest 23. august 2005, beskrevet princippernefor konverteringen. Det fremgår heraf, at udgangspunktet for en konvertering pålempelige vilkår er, at der er tale om en fortsættelse af en igangværende indvindingi et område, der i forvejen er påvirket af indvindingsaktiviteter. Af notat af 23. august2005 fremgår, at såfremt der er behov for yderligere mængder i større områderinden for et overgangsområde, kan der søges om tilladelse hertil, såfremt der udføresde for ansøgningen nødvendige supplerende undersøgelser. Der er såledesikke siden lovændringen i 1996 sket ændringer i regelsættet, hvorefter en ansøgeraltid gennemfører de for en ansøgning nødvendige undersøgelser, jf. bemærkningernetil råstofloven.Ribe AmtMed hensyn til sedimentspredningen, er det styrelsens vurdering, at spredningen iforbindelse med råstofindvinding er yderst beskeden i forhold til den totale sedimentbevægelsei området. Da der indvindes i marint omlejrede sedimenter, er indholdetaf finstof lille. De grovere partikler sedimenterer umiddelbart ved og omkringindvindingsstedet, og kun meget fine partikler vil transporteres ud af området.Ved udlægning af fuglebeskyttelseområde 113, er der fastlagt en afstand på 500meter til de eksisterende overgangsområder. Det i tilladelsen udlagte indvindingsområdeligger mere end 1000 meter fra fuglebeskyttelseområdet, hvorved der efterstyrelsens vurdering er taget de nødvendige hensyn til fuglelivet i området. Der er6


ikke kendskab til ynglende havpattedyr. Det er styrelsens vurdering, at forstyrrelseseffektenvil være beskeden og ikke afvige væsentligt fra forstyrrelse fra denøvrige skibsfart i området.KlagevejledningBy- og Landskabsstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26 påklagestil Naturklagenævnet.Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder,lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse afnatur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formålvaretager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser,Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Fiskeriforening ogenhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.Klagen skal indgives skriftligt til By- og Landskabsstyrelsen og være styrelsen ihænde senest den 5. januar 2009. Styrelsen videresender klagen og sagens materialetil Naturklagenævnet.Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaleret gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævningpå gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra By- og Landskabsstyrelsen.Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret ermodtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmesidewww.nkn.dkGebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 månederfra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættendevirkning for den påklagede afgørelse, medmindre Naturklagenævnet bestemmerandet.UnderretningMyndigheder og organisationer m.v. på vedlagte liste har modtaget en kopi af afgørelsen.Med venlig hilsenLise Holm72 54 48 38lho@blst.dk7


7°48'Indvindingsområde 524-CA Vyl Syd7°51'7°54'55°27'55°27'524-CA0 0.5Kilometer17°48'7°51'7°54'IndvindingsområdeOvergangsområde6 m kurveHabitatområdeFuglebeskyttelsesområdeBeliggende ved Horns Rev i NordsøenIndvindingsområdet er begrænset af rette linier mellem følgende punkter:Geografiske koordinater (WGS 84)Ø. Længde N. Bredde7°51.10'7°52.81'7°52.49'7°51.10'55°26.84'55°26.84'55°26.34'55°26.34'


Bilag 2KulturministerietKulturarvsstyrelsenFortidsmindekontoretH.C. Andersens Boulevard 21553 København V.J.nr.: 2008-7.26.00-001631. oktober 2008Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund.I henhold til § 29 g, stk. 1 i museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder påhavbunden.I henhold til § 29 g, stk. 2 i museumsloven må der ikke ske ændring eller fjernelse af vrag af skibe, der måantages at være gået tabt for mere end 100 år siden. Tilsvarende gælder for skibsladninger, ballastbunker ogfor dele af skibsvrag.Ved efterforskningen skal alle medarbejdere på skibe, oplagrings- og indpumpningsarealer m.v. af deres arbejdslederevære instruerede om at se efter følgende:Genstande fra stenalderen:Hjortetakker og dele heraf, økser og harpuner fremstillet af hjortetak eller knogle, spaltede knogler, forarbejdedegrene og pæle, flinteflækker, små og groft tilhuggede (uslebne) flinteøkser, ravperler, slebne flintøkser,potteskår, lerkar samt menneskeknogler.Vragdele:Skibstømmer samt skibsinventar af enhver art.Hvis der gøres fund under selve indvindingen er det vigtigt, at de nærmere detaljer om dette sted straks registreres.Indvinderen skal derfor forlods have fastlagt arbejdsprocedurer, så sådanne fund med det samme kananbringes forsvarligt, og så der straks kan foretages optegnelse af stedets koordinat, vanddybde, sugedybdesamt eventuelle særlige karakteristika ved den pågældende del af råstofforekomsten.Ved fund af ovennævnte kategorier af genstande skal der straks gives meddelelse til Kulturarvsstyrelsen,H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. att.: Torben Malm, telefon: 33 74 52 09 med angivelse affundets art og fundstedets beliggenhed. By- og Landskabsstyrelsen orienteres efterfølgende.Fundet skal derefter opbevares mørkt og køligt; forsynet med klar og entydig angivelse af fundsted og fundomstændigheder.Genstande af træ, knogle eller tak skal opbevares i vand (f.eks. i lukkede, vandfyldte plastikposer).Ved førstkommende lejlighed skal fund og fundoplysninger overdrages til Kulturarvsstyrelsen.Tilladelseshaveren skal desuden bistå medarbejdere fra Kulturarvsstyrelsen eller Nationalmuseet, dersomdisse måtte ønske at undersøge skibslaster, oplagspladser, indpumpningsområder o.l. for eventuelle genstandeaf ovennævnte karakter.M:\Landsplan\LRK\POULE\Tilladelser 2007\Instruks-2008-marts (3).doc

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!