12.07.2015 Views

Jens Arre Nord - ATV Jord og Grundvand

Jens Arre Nord - ATV Jord og Grundvand

Jens Arre Nord - ATV Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Møde i <strong>ATV</strong> <strong>Jord</strong> <strong>og</strong> <strong>Grundvand</strong> omForurenede byggematerialer <strong>og</strong> restprodukter- nyttiggørelseMiljøkvaliteten skal være i orden- det skal være et trygt valgv/<strong>Jens</strong> <strong>Arre</strong> <strong>Nord</strong>, RGS90Når bygningen først er revet ned vil eventuelt problematiske stoffer være blandet op i affaldet, <strong>og</strong> det er stortset umuligt at få dem fjernet. Der skal derfor sættes ind med fjernelse af disse stoffer allerede indenbygningen rives ned.Der skal ikke sås tvivl om miljøkvaliteten - det skal være et trygt valg


Anvendelsen af bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffaldtil erstatning af jomfruelige materialerer en god idé – vi sparer påressourcerne <strong>og</strong> deponikapaciteten.MENmiljøkvaliteten skal selvfølgelig være iorden.


Øget opmærksomhed på PCB i bygninger <strong>og</strong> indførelsen afanmeldepligt nedstrøms <strong>og</strong> med ét blev der sået tvivl omanvendelse af bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffald – <strong>og</strong> der er panik!


Definitioner – hvad er?Der skal ikke sås tvivl om miljøkvaliteten - det skal være et trygt valg!- Hvad er miljøkvalitet? Og hvad er et trygt valg?Materialenyttiggørelse af bygge- <strong>og</strong> anlægsaffald-Hvad er materialenyttiggørelse?


MiljøkvalitetHvad er miljøkvalitet? - Indholdet af farlige stoffer!Der er det vi kan se– <strong>og</strong> spørgsmålet er om det er farligt?Og så er derDet vi ikke kan se, men som vi kan måle– <strong>og</strong> spørgsmålet er om det er farligt?


TryghedHvad er et trygt valg?Det skal være ukompliceret <strong>og</strong> medbegrænsede <strong>og</strong> allerhelst ingenrestriktioner at træffe valget omanvendelse af genbrugsmaterialer somerstatning for jomfruelige materialer.


Materialenyttiggørelse af bygge- <strong>og</strong> anlægsaffaldMaterialenyttiggørelse af bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffaldEr opfyldt, når de oparbejdede materialerne substituerer jomfrueligematerialer i rette kvalitet <strong>og</strong> mængde.Projektet/behovet for materialerne er grundlaget for anvendelsen <strong>og</strong> kommerforud for behovet for bortskaffelse– ellers kan der være tale om skjult deponering!


Disponering af affaldetHvordan disponeres bygge- <strong>og</strong> anlægsaffaldet i dag?- kører direkte fra nedrivning ukontrolleret <strong>og</strong> uforarbejdet til”projekter”- kører direkte fra nedrivning efter sortering/knusning til”projekter”- kører fra nedrivning til behandlingsanlæg for sortering <strong>og</strong>knusning for videresalg til bygge - <strong>og</strong> anlægsprojekter- deponi


Nyttiggørelse af bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffald ‐ 95 % eller 40 %?


% nyttiggørelse af bygge- <strong>og</strong> anlægsaffaldet?Vurderingerne er, at den reelle genanvendelses-/nyttiggørelses- % noknærmere er ca. 40 % <strong>og</strong> IKKE den officielle på ca. 95 % som vi bryster osaf!Foruroligende er, at den egentlige genanvendelse/nyttiggørelse allerede nuer reduceret væsentligt <strong>og</strong> erstattet af ukontrollerede skjulte deponeringer<strong>og</strong> deponeringslignende anvendelse.Der er opstået meget tvivl <strong>og</strong> usikkerhed dels som følge af PCBproblematikken<strong>og</strong> dels som følge af indførelsen af anmeldepligt forud foranvendelseOg fortsatte upræcise <strong>og</strong> forkerte vurderinger <strong>og</strong> udmeldinger skaber øgetusikkerhed <strong>og</strong> uro <strong>og</strong> vil meget hurtigt forværre dette billede <strong>og</strong> dennetrend. Der er altså tale om en stigende ukontrolleret direkte slutdisponeringaf blandet/uforarbejdet bygge- <strong>og</strong> anlægsaffald.


FactsFacts om bygge- <strong>og</strong> anlægsaffaldet, som sorteres, oparbejdes <strong>og</strong>nyttiggøres som genbrugsmateriale.Der ER indhold af miljøfremmede stoffer (f.eks. olie <strong>og</strong> metaller) igenbrugsmaterialerne som nyttiggøres om end i begrænset omfang –selvfølgelig.Der ER indhold af uønskede fraktioner/fremmedlegemer (f.eks. plast, glas<strong>og</strong> træ) i genbrugsmaterialerne som nyttiggøres om end i begrænsetomfang – selvfølgelig.De oparbejdede genbrugsmaterialer er løbende blevet vurderet vedscreeninger i MST´s projekter <strong>og</strong> er ”blåstemplet” for uændret frianvendelse – UDEN prøveudtagning/analyser <strong>og</strong> UDENarealanvendelsesmæssige begrænsninger <strong>og</strong> UDEN særskiltmiljøgodkendelse.


Hvad er problematikken <strong>og</strong> hvordan kommer vi videre?Identificér de miljøfremmede stoffer <strong>og</strong> fjern dem inden dublander affaldet – det er enkelt <strong>og</strong> sikkert.Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde <strong>og</strong> analysere!!


ForvirringDer opstår forvirring, når der misforstået forsøges udtagetprøver <strong>og</strong> analyseres på det oparbejdede bygge‐ <strong>og</strong>anlægsaffald <strong>og</strong> resultaterne medfører‐ Falsk tryghed eller‐ Afvisning eller‐ UsikkerhedNEJ til prøver <strong>og</strong> analyser i forbindelse med anvendelsemed selvbestaltet reference til andre affaldsregler


DeklareringVi skal selvfølgelig identificere de miljøfarlige stoffer ved kilden indennedrivning/renovering som grundlag for deklarering af affaldet.Herefter kan affaldet bortskaffes til korrekte behandling <strong>og</strong> en tryg nyttiggørelse.JA til prøver <strong>og</strong> analyser forud for renovering <strong>og</strong> nedrivning


Det er primært indholdet af det ”usynlige”, som viskal have fjernet ved kilden.Identificér <strong>og</strong> fjern derfor affaldet med miljøfremmede stoffer som det første


Trygt <strong>og</strong> attraktivtHvad skal være opfyldt for at det er et trygt <strong>og</strong> attraktivtvalg?Valget skal ske på et oplyst grundlag <strong>og</strong> uden barrierer udfra teknik, miljø <strong>og</strong> økonomi.Teknik: Materialerne skal være ligeværdige med dejomfruelige materialer <strong>og</strong> kunne erstatteMiljø: Anvendelsen af materialerne skal være”blåstemplet” af myndighederneØkonomi: Materialeprisen skal matche pris på jomfrueligematerialer, men skal helst være billigere.


Anbefalinger fra efteråret 2010Få hævet miljøkvaliteten hér <strong>og</strong> nu vedkrav om anmeldelse <strong>og</strong> deklarering forindhold af miljøfremmede stoffer forud fornedrivning <strong>og</strong> bortskaffelseOGundgå, at introducere anmeldelse <strong>og</strong> andreinitiativer, som kan medføre bureaukrati <strong>og</strong>skabe usikkerhed omkring de behandledematerialer før, under eller efteranvendelsen.


KursSeriøsitet: Vi skal være klar over hvad vi taler om når vi taler om miljøkvalitet.Vurderinger sker ud fra, hvad vi kan SE <strong>og</strong> MÅLE <strong>og</strong> der behøver langt fra, atvære en sammenhæng.Troværdighed: Myndighederne som ”mester” skal selvfølgelig sikre, atreglerne følges (bl.a. at der stadig ikke disponeres uden anmeldelse) <strong>og</strong> ud fraen væsentlighedsbetragtning træder i karakter (bl.a. når der foregårukontrolleret bortskaffelse/skjult deponering).Sikker kurs: Vi skal selvfølgelig identificere de miljøfarlige stoffer ved kildeninden nedrivning/renovering, som grundlag for deklarering af affaldet.Herefter kan affaldet bortskaffes til korrekte behandling <strong>og</strong> en trygnyttiggørelse.Vi skal ”overvåge” miljøkvaliteten af genbrugsmaterialerne i lighed medtidligere ved løbende opdatering <strong>og</strong> opfølgning på Miljøstyrelsens projekter,som grundlag for eventuelt nye initiativer.


Vi skal have vendt stemningenFra usikkerhed til tryghedVi skal være troværdige <strong>og</strong> loyale over for gældende rammebetingelser forbygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffaldet – vi taler om bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffald – det er IKKEslam, det er IKKE jord, det er IKKE asfalt <strong>og</strong> det er IKKE restprodukter <strong>og</strong> deregimer der er gældende for disse andre affaldstyper.


FULD FART FREMmen med sikker kursDet er bygge‐ <strong>og</strong> anlægsaffald!


Tak for opmærksomheden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!