Jens Arre Nord - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Jens Arre Nord - ATV Jord og Grundvand

Møde i ATV Jord og Grundvand omForurenede byggematerialer og restprodukter- nyttiggørelseMiljøkvaliteten skal være i orden- det skal være et trygt valgv/Jens Arre Nord, RGS90Når bygningen først er revet ned vil eventuelt problematiske stoffer være blandet op i affaldet, og det er stortset umuligt at få dem fjernet. Der skal derfor sættes ind med fjernelse af disse stoffer allerede indenbygningen rives ned.Der skal ikke sås tvivl om miljøkvaliteten - det skal være et trygt valg


Anvendelsen af bygge‐ og anlægsaffaldtil erstatning af jomfruelige materialerer en god idé – vi sparer påressourcerne og deponikapaciteten.MENmiljøkvaliteten skal selvfølgelig være iorden.


Øget opmærksomhed på PCB i bygninger og indførelsen afanmeldepligt nedstrøms og med ét blev der sået tvivl omanvendelse af bygge‐ og anlægsaffald – og der er panik!


Definitioner – hvad er?Der skal ikke sås tvivl om miljøkvaliteten - det skal være et trygt valg!- Hvad er miljøkvalitet? Og hvad er et trygt valg?Materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald-Hvad er materialenyttiggørelse?


MiljøkvalitetHvad er miljøkvalitet? - Indholdet af farlige stoffer!Der er det vi kan se– og spørgsmålet er om det er farligt?Og så er derDet vi ikke kan se, men som vi kan måle– og spørgsmålet er om det er farligt?


TryghedHvad er et trygt valg?Det skal være ukompliceret og medbegrænsede og allerhelst ingenrestriktioner at træffe valget omanvendelse af genbrugsmaterialer somerstatning for jomfruelige materialer.


Materialenyttiggørelse af bygge- og anlægsaffaldMaterialenyttiggørelse af bygge‐ og anlægsaffaldEr opfyldt, når de oparbejdede materialerne substituerer jomfrueligematerialer i rette kvalitet og mængde.Projektet/behovet for materialerne er grundlaget for anvendelsen og kommerforud for behovet for bortskaffelse– ellers kan der være tale om skjult deponering!


Disponering af affaldetHvordan disponeres bygge- og anlægsaffaldet i dag?- kører direkte fra nedrivning ukontrolleret og uforarbejdet til”projekter”- kører direkte fra nedrivning efter sortering/knusning til”projekter”- kører fra nedrivning til behandlingsanlæg for sortering ogknusning for videresalg til bygge - og anlægsprojekter- deponi


Nyttiggørelse af bygge‐ og anlægsaffald ‐ 95 % eller 40 %?


% nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffaldet?Vurderingerne er, at den reelle genanvendelses-/nyttiggørelses- % noknærmere er ca. 40 % og IKKE den officielle på ca. 95 % som vi bryster osaf!Foruroligende er, at den egentlige genanvendelse/nyttiggørelse allerede nuer reduceret væsentligt og erstattet af ukontrollerede skjulte deponeringerog deponeringslignende anvendelse.Der er opstået meget tvivl og usikkerhed dels som følge af PCBproblematikkenog dels som følge af indførelsen af anmeldepligt forud foranvendelseOg fortsatte upræcise og forkerte vurderinger og udmeldinger skaber øgetusikkerhed og uro og vil meget hurtigt forværre dette billede og dennetrend. Der er altså tale om en stigende ukontrolleret direkte slutdisponeringaf blandet/uforarbejdet bygge- og anlægsaffald.


FactsFacts om bygge- og anlægsaffaldet, som sorteres, oparbejdes ognyttiggøres som genbrugsmateriale.Der ER indhold af miljøfremmede stoffer (f.eks. olie og metaller) igenbrugsmaterialerne som nyttiggøres om end i begrænset omfang –selvfølgelig.Der ER indhold af uønskede fraktioner/fremmedlegemer (f.eks. plast, glasog træ) i genbrugsmaterialerne som nyttiggøres om end i begrænsetomfang – selvfølgelig.De oparbejdede genbrugsmaterialer er løbende blevet vurderet vedscreeninger i MST´s projekter og er ”blåstemplet” for uændret frianvendelse – UDEN prøveudtagning/analyser og UDENarealanvendelsesmæssige begrænsninger og UDEN særskiltmiljøgodkendelse.


Hvad er problematikken og hvordan kommer vi videre?Identificér de miljøfremmede stoffer og fjern dem inden dublander affaldet – det er enkelt og sikkert.Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!Materialerne bliver ikke rene af at anmelde og analysere!!


ForvirringDer opstår forvirring, når der misforstået forsøges udtagetprøver og analyseres på det oparbejdede bygge‐ oganlægsaffald og resultaterne medfører‐ Falsk tryghed eller‐ Afvisning eller‐ UsikkerhedNEJ til prøver og analyser i forbindelse med anvendelsemed selvbestaltet reference til andre affaldsregler


DeklareringVi skal selvfølgelig identificere de miljøfarlige stoffer ved kilden indennedrivning/renovering som grundlag for deklarering af affaldet.Herefter kan affaldet bortskaffes til korrekte behandling og en tryg nyttiggørelse.JA til prøver og analyser forud for renovering og nedrivning


Det er primært indholdet af det ”usynlige”, som viskal have fjernet ved kilden.Identificér og fjern derfor affaldet med miljøfremmede stoffer som det første


Trygt og attraktivtHvad skal være opfyldt for at det er et trygt og attraktivtvalg?Valget skal ske på et oplyst grundlag og uden barrierer udfra teknik, miljø og økonomi.Teknik: Materialerne skal være ligeværdige med dejomfruelige materialer og kunne erstatteMiljø: Anvendelsen af materialerne skal være”blåstemplet” af myndighederneØkonomi: Materialeprisen skal matche pris på jomfrueligematerialer, men skal helst være billigere.


Anbefalinger fra efteråret 2010Få hævet miljøkvaliteten hér og nu vedkrav om anmeldelse og deklarering forindhold af miljøfremmede stoffer forud fornedrivning og bortskaffelseOGundgå, at introducere anmeldelse og andreinitiativer, som kan medføre bureaukrati ogskabe usikkerhed omkring de behandledematerialer før, under eller efteranvendelsen.


KursSeriøsitet: Vi skal være klar over hvad vi taler om når vi taler om miljøkvalitet.Vurderinger sker ud fra, hvad vi kan SE og MÅLE og der behøver langt fra, atvære en sammenhæng.Troværdighed: Myndighederne som ”mester” skal selvfølgelig sikre, atreglerne følges (bl.a. at der stadig ikke disponeres uden anmeldelse) og ud fraen væsentlighedsbetragtning træder i karakter (bl.a. når der foregårukontrolleret bortskaffelse/skjult deponering).Sikker kurs: Vi skal selvfølgelig identificere de miljøfarlige stoffer ved kildeninden nedrivning/renovering, som grundlag for deklarering af affaldet.Herefter kan affaldet bortskaffes til korrekte behandling og en trygnyttiggørelse.Vi skal ”overvåge” miljøkvaliteten af genbrugsmaterialerne i lighed medtidligere ved løbende opdatering og opfølgning på Miljøstyrelsens projekter,som grundlag for eventuelt nye initiativer.


Vi skal have vendt stemningenFra usikkerhed til tryghedVi skal være troværdige og loyale over for gældende rammebetingelser forbygge‐ og anlægsaffaldet – vi taler om bygge‐ og anlægsaffald – det er IKKEslam, det er IKKE jord, det er IKKE asfalt og det er IKKE restprodukter og deregimer der er gældende for disse andre affaldstyper.


FULD FART FREMmen med sikker kursDet er bygge‐ og anlægsaffald!


Tak for opmærksomheden

More magazines by this user
Similar magazines