Ref_Forhandlingsraadsmoede_2013 - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

Ref_Forhandlingsraadsmoede_2013 - De Offentlige Tandlæger

Den skæve alderssammensætning indebærer, at mange ældre ansatte går af de kommende år. Dettegenerationsskifte udvider det økonomiske råderum, således at de yngre ansatte, der ofte ydes en lavere lønend deres ældre og mere erfarne kolleger, ad denne vej har mulighed for at opnå egentlige varigelønforbedringer uden, at der skal tilføres midler udefra. I modsat retning trækker, at det er tjenestemænd,som fratræder, idet der ofte ikke indbetales pensionsbidrag fra tandplejens budget til derespensionsordning.Carsten Christensen supplerede med at oplyse, at Gennemsnitsløngarantien bliver bibeholdt. Det er enordning, som sikrer, at en tandlægers lønudvikling ikke bliver negativ set i forhold til andre kommunaltansatte. Denne ordning kan vise sig at have stor værdi ved det kommende generationsskifte, hvorhøjtlønnede ældre medarbejdere erstattes med lavere lønnede nyansatte.Delpension er en adgang til, at en ansat kan gå på deltid og få et mindre relativt indtægtstab ved atigangsætte udbetalinger fra deres pensionsordning samtidigt. Carsten Christensen oplyste, at den aftalteadgang til delpension endnu ikke aftalt endeligt. På baggrund af en konkret forespørgsel vil det bliveundersøgt, om denne ordning også omfatter tjenestemænd.Omkring adgangen til plustid blev baggrunden for forøgelsen fra 1440 til 1635 timer forklaret. KL ønskedebrøken 42/37 anvendt, hvilket stammer fra den arbejdstid, som anvendes på andre områder. Dertilkommer, at den nuværende regel om, at den daglige arbejdstid ikke må overskride 7 timer fortsat består.Denne regel kan med tillidsrepræsentantens medvirken sættes ud af kraft ved lokal aftale svarende til denmåde, det kan aftales i dag. Hensynet til deltidsansattes adgang til højere arbejdstid, som er foranlediget afet EU-direktiv, er indsat med det sigte, at dette ønskes husket i forbindelse med indgåelse af plustidsaftaler.Projektet omkring ledelse af den kommunale tandpleje blev drøftet. Projektet er foranlediget af KL’s kravom, at andre end tandlæger kan lede den kommunale tandpleje. Kravet er aktuelt bl.a. begrundet i trekonkrete steder, hvor det har vist sig svært at rekruttere tandlæger til overtandlægestillingen.Carsten Christensen orienterede om, at KL ved den første forhandling havde fortalt, at forudsætningen forforhandlingen er, at der ikke tilføres nye midler udefra.Tilbagemelding fra gruppedrøftelserFlere gav udtryk for, at det var et rigtigt flot resultat set i lyset af rammebetingelserne.Der blev herudover peget på, at det er væsentligt, at der med plustidsaftalen er åbnet for øget arbejdstid.Dels kan man ad denne vej imødegå fremtidige krav om en forøgelse af arbejdstiden, dels fandt man detvæsentligt, at udvidelsen af arbejdstiden ikke lægges som en forlængelse af den daglige arbejdstid. På denmåde kan de iøjnefaldende arbejdsfrie perioder reduceres, hvorved borgerne vil opleve en øgettilgængelighed til den kommunale tandpleje. Det blev vurderet væsentligt, at den daglige arbejdstid ikkeøges af hensyn til tandlægens helbred.Omkring kravet om, at det skal være en tandlæge, som leder tandplejen, vurderes det igangsatte projekt,hvor problemstillingen undersøges, ligeledes at være det mulige i den givne situation.Side 2 af 4


KTO har besluttet, at man vil udsætte tidspunktet for en stillingstagen til forhandlingsresultatet, indtil detforeligger oplyst, om konflikten om arbejdstiden på lærerområdet kan løses. Det blev oplyst, at AC centraltikke vil medvirke til at udsætte processen omkring stillingstagen til resultatet. AC føler sig forpligtet til attage stilling til det opnåede forhandlingsresultat. Endvidere har AC indgået aftale om afskaffelse af centralearbejdstidsaftaler på sine forhandlingsområder.Det interne fordelingsspørgsmål om hvilke grupper tandlæger i den kommunale tandpleje, som opnår debedste resultater blev drøftet. Der kunne konstateres opbakning til at hovedkravet om et erfaringstillæg tilkernemedarbejderne fortsat bør have den højeste prioritet ved kommende centrale forhandlinger.Der blev fremsat en opfordring til at kravet om en opdeling af tjenestemandsansattes pension i deltrin skalgenfremsættes ved de fremtidige overenskomstfornyelser.Det blev nævnt at etablering af seniorstillinger har den konsekvens at man får en faktisk nednormering. Enlignende problemstilling kan ses i forbindelse med indførelsen af den 6. ferieuge. Arbejdsgiverne øger i denforbindelse ikke antallet af ansatte, hvilket bevirker, at de ansatte skal løbe stærkere. Overfor dette blevdet anført, at man som fagforeningen ikke kan inddrage sådanne hensyn i relation til de krav, derfremføres.Enkelte pegede uimodsagt på, at man fra dette møde i forhandlingsrådet skulle udsende en opfordring tilcheferne i den kommunale tandpleje, om at de skal sikre sig plads i økonomien til en fortsat lønudvikling forde erfarne tandlæger. Der blev samtidigt peget på, at det på den anden side er vigtigt, at de ansatte blivermere ihærdige til at fremsætte krav om lønforbedringer. Det er vigtigt, at være opmærksom på, atsynlighed er en anledning til, at man tilgodeses.Samlet set fandt Forhandlingsrådet, at der var en flot overensstemmelse mellem udstukne mandat og detopnåede resultat. Applaus.Et enigt Forhandlingsråd anbefaler, at der stemmes ja til det opnåede resultat.Side 3 af 4


Valg til ForhandlingsudvalgetVibeke Weile og Anne Birkebæk ønsker ikke at genopstille.Valdemar Hein og Pernille Hess ville gerne vælges ind i Forhandlingsudvalget. Deres meddelelse herom blevmodtaget med applaus.Carsten Christensen spurgte ind til om andre ønskede at opstille. Det blev konstateret, at det var der ikke.Valdemar Hein og Pernille Hess er således valgt for en 3-årig periode til at sidde i Forhandlingsudvalget.18. marts 2013John HartingSide 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines