12.07.2015 Views

Et kig bag kulisserne i DR Byen

Et kig bag kulisserne i DR Byen

Et kig bag kulisserne i DR Byen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Et</strong> <strong>kig</strong> <strong>bag</strong> <strong>kulisserne</strong> i <strong>DR</strong> <strong>Byen</strong>Godt 30 sikkerhedsledere hørte om byggeprocesser, indeklimaproblemer og defrustrationer, som alle har hørt via pressen. Vi fik en spændende rundvisning i detmeste af <strong>DR</strong> <strong>Byen</strong> og blev fascineret af den lille brandbil, som kan komme op medelevatoren.<strong>DR</strong> <strong>Byen</strong> ligger ganske tæt på MetroenEfter den formelle del af årsmødet i region Øst fik vi et spændende oplæg om planlægningen af<strong>DR</strong> <strong>Byen</strong> og om de problemer med træk, kulde og varme som man har mødt.Fra 14 adresser til én.Arbejdsmiljøplanlægger Susanne Lundbye fra <strong>DR</strong> fortalte om det store arbejde med atsammensmelte 14 forskellige adresser i Storkøbenhavn til én.Man har haft 30 forskellige arbejdsgrupper, hvor ledere og medarbejdere har analyseret deresarbejdsprocesser og deres samarbejdsrelationer til andre afdelinger – og på <strong>bag</strong>grund af detteopstillet krav og ønsker til bygningerne. Der har både været tillidsrepræsentanter ogsikkerhedsrepræsentanter med i disse grupper, der i alt har brugt op mod 30 årsværk iperioden 2003-2006.Deltagerne i arbejdsgrupperne blev uddannet i at opstille funktionskrav og at gøre det på etpassende tidspunkt i projekteringen. Det var f.eks. nødvendigt at oplære folk i, hvad de kunnelæse ud af tegningsmaterialet.


Af hensyn til vidensdeling og fleksibilitet blev det besluttet, at alle medarbejdere skulle sidde iåbne kontorer. Der blev udstukket nogle overordnede rammer for dette - herunder blev derafsat 11,7 m_ pr. person inklusive mødelokaler, café miljøer, toiletter osv.Det blev også besluttet at købe nyemøbler - herunder mindre borde,så man sparede plads. Ved at købenyt fik man en ensartethed ilokalerne og, man kunne arbejdehelt op til flyttedagen. De bedste afde gamle blev genbrugt i <strong>DR</strong>’sprovinsafdelinger - resten blevsolgt.<strong>Et</strong> dristigt valg og ATI ”Nyhedsbygningen” sidder manpå åbne balkoner ud til et åbentrum i 4 etagers højde – det som vialle kender som startbilledet fraTV-avisen. I denne bygningsamarbejder medarbejderne fraforskellige medieplatforme.Der er mange glaspartier i væggeog lofterne er visse steder også afglas. Trods nøje projektering har man fået underdimensioneret klimaanlæggene og det er enkrævende opgave at få rette op på og indreguleret dette. På et tidspunkt valgte man atudlevere tæpper til medarbejderne, hvilket naturligvis var en ”god historie” oveni de andreproblemer som <strong>DR</strong> sloges med. Arbejdstilsynet hørte om dette og kom på besøg – hvilketmedførte et påbud om forbedringer. <strong>DR</strong> skal inden efteråret 2010 have løst indeklimaproblemernei Nyhedsbygningen, og rådgiverne med en projektleder i spidsen arbejder påhøjtryk med dette.Miljøhensyn i projekteringenMarianne Fox fra Cowi har været med hele vejen i tæt samspil med Susanne. Hun fortalte omhele sammenhængen mellem <strong>DR</strong> <strong>Byen</strong>, Ørestaden og det droppede projekt med Rigsarkivet,der skulle ligge på den tomme grund til højre i billedet. Grunden er faktisk for lille, og der erikke meget udenoms plads.Ideen med <strong>DR</strong> <strong>Byen</strong> er et digitaliseret multimedie hus i verdensklasse med tæt integrationmellem forskellige medieplatforme. Koncerthuset, som er i særklasse, har været vanskeligt atfå færdigt til tiden, og det har været fordyrende, men det er nu endelig ved at være færdigt.Miljø- og arbejdsmiljø er tænkt ind i byggeriet, og man har f.eks. Danmarks største areal påtagene med solceller, der driver kølesystemet. Man satser på naturlig ventilation, køling viagrund-vandspumper og genbrug af tagvand til toiletskyl. Udsyn via glaspartier er et bevidstvalg ligesom alle medarbejdere har fået fladskærme og dockingstations til de bærbare PC'er.


”<strong>Et</strong> fantastisk hus”<strong>DR</strong> <strong>Byen</strong> samles af en ”indre gade” hvor der er café,opholdsareal, en mini brandbil der kan komme op ielevatorer.Ved den efterfølgende rundvisning var det i alt faldtydeligt, at rundviseren trods problemerne er begejstretfor huset. Hun er til daglig ansat i økonomiafdelingen,men tog en ekstra tjans.Vi så studier for ”Tjenesten” og ”Booggi” og så ind i detmeget store studie, hvor alle indendørs scener i”Sommer” er optaget.Vi blev opfordret til at komme igen når helekoncerthuset er klar.Vi siger tak for en spændende dag.Ole Vendelbo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!