12.07.2015 Views

FARVANDSVÆSENET

FARVANDSVÆSENET

FARVANDSVÆSENET

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. januar 2008Slettet: 19. december 2007FARVANDSVÆSENETVejledninger i tilknytning til overenskomst med Danske Lodser1. Arbejdstid:Løn, arbejdsdage, fridage, ferieplanlægning, kursus, vagttørner mv.Overenskomstens § 3 og § 12 regulerer lodsernes arbejdsforpligtelse, arbejdets tilrettelæggelse samtbetaling herfor.DefinitionerOverenskomsten har aftalt følgende typer af dage og lønnen herfor:V = Vagttjeneste. Hver enkelt lods skal stå til rådighed for og udføre lodsning i 153 dage (vagtdøgn)om året. Herfor oppebærer lodsen en årlig basisløn på 356.185 kr. (Okt. 97-niveau) samt et fast årligtrådighedstillæg på 249.600 kr.( Okt. 97-niveau). Lodsen er forpligtet til at have sin mobiltelefon tændtog tage på lodsning når han anmodes herom.Vagttjeneste starter ved det tidspunkt man lokalt har aftalt med arbejdsgiveren. Dette kan altså godtstarte kl. 10 eller kl. 12. En vagt begynder ved vagttjenestens begyndelse, og slutter x døgn senere. Almindeligviskan en vagt ikke være på mindre end 3 vagtdøgn, jf. Aftale om hviletid § 4, stk. 2.R = Rådighedsvagt. Hver enkelt lods skal stå til rådighed for tilkald i 12 dage om året udover 153 V-dage. Herfor oppebærer lodsen et fast årligt tillæg på 19.000 kr. (Okt-97 niveau) Lodsen er forpligtet tilat have sin mobiltelefon tændt og tage på lodsning når han anmodes herom. Såfremt lodsen kaldes pålodsning på en R-dag ydes timeløn + 50 % svarende til 471,67 kr.(OKT-97 niveau). Tiden regnes fralodsen forlader sit hjem til vedkommende er hjemme igen.Lodsen er forpligtiget til at være standby og klar til at lodse ud fra sit tjenestested med 4 timers varsel.Skal lodsningen foretages fra andet sted skal varsel gives så betids, at lodsen kan nå frem i ordentligtid.AF = Arbejdsfri. Hver enkelt lods har på årsbasis 51 arbejdsfrie dage afhængig af antal K-dage (kursusdage,se nedenfor). AFdage skal fremgå af tørnen. Lodsen har ret til at sige nej til at lodse. SåfremtSide 1 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007lodsen kaldes på lodsning på en AF-dag ydes timeløn + 100 % svarende til 628,90 kr.(Okt-97 – niveau).Tiden regnes fra lodsen forlader sit hjem til vedkommende er hjemme igen.K= Kursusdage. Af de 51 AF-dage er hver enkelt lods forpligtet til møde på 4-8 dages kursus afhængigaf lodsens anciennitet. K-dage skal fremgå af tørnen. Se nærmere nedenfor under kursus.FR= Fridag. Hver enkelt lods har på årsbasis 119 beskyttede fridage (heri indgår 5 særlige feriedage,som bortfalder, såfremt der ved senere overenskomst aftales at lodser er omfattet af statens ferieaftale)hvor lodsen ikke er forpligtet til at påtage sig lodsning. FR-dage skal fremgå af tørnen. Såfremt lodsenkaldes på lodsning på en FR-dag ydes timeløn + 100 % på 628,90.(Okt-97 – niveau). Tiden regnes fralodsen forlader sit hjem til vedkommende er hjemme igen. Derudover skal lodsen have en erstatningsfridag..Såfremt det er foreneligt med tjenesten, kan disse opspares i op til 1 år, og placeres efter lodsensønske. Det forudsættes foreneligt med tjenesten hvis placering sker i forbindelse med ny 3 månederstørn.FE= Ferie. Hver lods har på årsbasis 30 feriedage. Placering og løn under ferie efter ferielovens reglerherom. Ferien afholdes med 6 feriedage pr. uge idet søndagen ikke skal beregnes som en feriedag, menskal fremgå af tørnlisten som en FR-dag, de 5 ugers ferie består således af 30 feriedage og 5 FR-dage).FE-dage skal fremgå af tørnen. Såfremt lodsen kaldes på lodsning på en FE-dag ydes timeløn + 100 %på 628,90 kr.(Okt-97-niveau). Tiden regnes fra lodsen forlader sit hjem til vedkommende er hjemmeigen. Derudover skal lodsen have en erstatningsferiedag jf. ferieloven.TørnplanerLodsernes arbejde tilrettelægges i tørnplaner, der udarbejdes for mindst 3 måneder ad gangen,. Ferieplanerudarbejdes dog for 6 måneder ad gangen. Tørnplaner skal indeholde antal og datomæssig placeringaf arbejdsdage (V), rådighedsvagtdage (R), arbejdsfrie dage (AF), kursusdage (K), fridage (FR)samt feriedage (FE) for hver enkelt lods i lodseriet. Tørnplanerne skal samlet og på overskuelig mådevise tørnen for alle lodser i lodseriet, og offentliggøres senest den 10. i måneden før deres ikrafttrædelse.Tørnplaner kan for hver enkelt måned makismalt indeholde i alt 20 vagttjenestedage (V) og/ellerrådighedsvagtdage (R).Månedsnormen er 12,75 V-dage og 1 R-dag.Arbejdsgiveren tilrettelægger vagttjenesten for lodserne. Lodserne kan dog selv tilrettelægge tjenestenpå anden måde, dvs. vagt- og arbejdstid samt ferieplan og forelægge den til arbejdsgiverens godkendelse.Der er dog tre betingelser, der skal være opfyldt: 1) lodserne skal være enige, 2) gældende lovgivningskal overholdes, og 3) udgiften ved vagtplanen må ikke overstige den samlede månedsløn somangivet i § 3.Side 2 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Lodserne kan internt bytte vagt, såfremt dette ikke forøger lønudgifter ved lodseriet. Et vagtbytte somforetages således, at én eller begge lodser kommer til at overskride planlagt vagt, og på den mådekommer til at gå vagt i mere end 9 døgn, udløser ikke en 24 timers hvileperiode som omtalt i Aftale omhviletid § 4, stk.1.I et lodseris enkelte områder, skal det, i det omfang det er muligt, tilstræbes at lodser, der udfører desamme lodsningsopgaver, har en ligelig og forholdsmæssig fordeling af lodsningsopgaverne, herunderhavnelodsninger, sølodsninger, fjordlodsninger, 2-mands lodsninger mv. Det skal tillige tilstræbes, atvagter på helligdage og weekends fordeles ligeligt mellem lodserne samt at der ikke planlægges vagtskiftpå helligdage og weekends.FerieDet tilstræbes, i det omfang det er muligt, at den enkelte lods kan få 3 ugers sammenhængende ferie itidsrummet mellem medio juni og medio august, hvis det ønskes. Ønske herom skal afgives inden udarbejdelseaf den relevante tørnplan.KursusLodser med under 3 års ansættelse som lods, har pligt til, ud over det aftalte antal Vagtdøgn, og udenekstra betaling, at møde til relevant kursus i op til 8 dage.Lodser med over 3 års ansættelse som lods, har pligt til, ud over det aftalte antal Vagtdøgn, og udenekstra betaling, at møde til relevant kursus i op til 4 dage.Time/dagpenge ydes efter gældende regler.Hvis lodsen er nødt til at rejse dagen inden kursus start, tæller tiden også fra afrejse fra hjemmet til ankomsttil hjemmet.Hvis lodsen beordres til kursus ud over det aftalte antal dage, er disse at regne som vagtdage, og Vagttjenestereduceres tilsvarende. Hvis dette ikke er muligt, ydes overtid iht. § 12.Hvilke kurser, der er relevante, aftales mellem Danske Lodser og arbejdsgiveren i uddannelsesudvalgeller lignende.For så vidt angår ikke-faglige kurser, som altid skal afvikles på lodsens fridage, aftales det i hvert enkelttilfælde, om arbejdsgiveren betaler for kurset, eventuelt efter tilfredsstillende resultat/opnået certifikat.3. Kvalifikations- og funktionstillæg:Der henvises til den indgåede lokalaftale4. ferieSide 3 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Hvor findes reglerne?I ferievejledning udsendt af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg findesreglerne om optjening og afvikling af ferie. Vejledning findes på Personalestyrelsens hjemmesidewww.personalstyrelsen.dk og ferieloven findes som bilag til vejledningen.FerieEn lods optjener ferie efter ferielovens regler iht. reglerne for medarbejdere med 6 arbejdsdage pr. uge,hvilket betyder at man optjener 2,5 dages ferie for hver måneds ansættelse i kalenderåret til afvikling idet efterfølgende ferieår, som er fra 1. maj til 30. april. Ferien afholdes tilsvarende med 6 feriedage pr.uge.Den ansatte har ret til 18 sammenhængende feriedage i perioden fra 1. maj til 30. september og mindst12 dage skal gives i sammenhæng.En nyansat lods afvikler ferie uden løn helt eller delvist i både det første og det andet ferieår. Han/hunhar ret til at afvikle alle 30 dage, og under afholdelse af ferie med lønfradrag udgør fradraget 1/365 afårslønnen pr. feriedag.5. BarselHvor findes reglerne?I ligebehandlingsloven findes reglerne om retten til fravær. I dagpengeloven findes reglerne omretten til dagpenge. I barselsaftalen findes reglerne om retten til løn mv.OmsorgsdageI forbindelse med barnets fødsel får du 2 omsorgsdage med løn årligt (pr. barn ).FædreorlovDu har ret til fædreorlov med fuld løn i indtil 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efterfødslen – dvs. samtidig med, at moderen holder barselsorlov. Fædreorloven skal holdes umiddelbartefter fødslen eller barnets hjemkomst fra hospitalet.ForældreorlovEfter den 14. uge har du herudover ret til forældreorlov i yderligere 32 uger. Barnets mor har tilsvarenderet til forældreorlov i 32 uger. Tilsammen har I dog kun ret til dagpenge i 32 uger i alt. Forældreorlovafholdes som udgangspunkt efter den 14. uge. Som far har du imidlertid også mulighed for at placereforældreorloven (eller dele heraf) inden for de første 14 uger efter barnets fødsel – dvs. samtidigmed, at moderen har barselsorlov. I perioden efter den 14. uge efter fødslen (10 uger) kan du holdeorlov med fuld løn. Det kræver dog, at du bruger 10 af jeres 32 uger med dagpenge – således at vi somSide 4 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007arbejdsgiver får adgang til fuld dagpengerefusion. Hvis barnets mor også er omfattet af statens barselsaftale,har I tilsammen ret til løn i de 10 uger, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlovensammen, i forlængelse af hinanden eller på skift, men jeres samlede orlovsperiode med løn kan ikkeoverstige 10 uger.Hvis moderen holder forældreorlov med løn efter andre aftaler (f.eks. den kommunale barselsaftale),har det derimod ingen indflydelse på din lønret, og du har derfor ret til fuld løn i alle 10 uger.Særlig fædreorlov med fuld lønSom far har du desuden ret til fuld løn i yderligere 2 af forældreorlovsugerne. Ugerne kan frit placeresinden for de første 46 uger efter fødslen, men skal afvikles som en sammenhængende periode. Rettentil løn forudsætter, at du bruger 2 af jeres 32 uger med dagpenge – således at vi som arbejdsgiver fåradgang til fuld dagpengerefusion.Forlænget orlovI kan vælge at forlænge retten til orlov med dagpenge fra de 32 uger (se pkt.4) til 40 eller 46 uger, mendagpengebeløbet nedsættes tilsvarende. Dvs. at den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger svarer tilfulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af denne mulighed, skal hele den forlængede orlov holdesi sammenhæng.OBS!Retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få den fulde dagpenge-refusion.Du skal derfor over for kommunen sikre dig, at forlængelsen (og dermed nedsættelsen af dagpengene)først får virkning fra det tidspunkt, hvor du/I har afviklet de orlovsperioder, hvor der betales løn efterbarselsaftalen. I modsat fald bortfalder retten til løn fra det tidspunkt, hvor dagpengene nedsættes.Udskydelse af orlov og delvis genoptagelse af arbejder under orlovDu har mulighed for at udskyde en del af din orlov til senere afvikling (indtil barnet fylder 9 år).Du kan også – efter aftale med personalekontoret – vælge at genoptage arbejdet delvis under orloven,evt. således at orlovsperioden forlænges tilsvarende.Der gælder en række særlige regler i disse tilfælde. Det anbefales derfor, at du kontakter personalekontoret,hvis du vil have nærmere oplysninger herom.Varsling af orlovSenest 4 uger før fædreorlovens forventede start skal du oplyse personalekontoret om, hvornår du forventerat holde denne.Senest 8 uger efter fødslen skal du give besked om, hvordan du vil benytte dine øvrige orlovsmuligheder– herunder om du ønsker at bruge omsorgsdage i tilknytning til orloven, og om du ønsker at udskydeen del af din orlov til senere brug.Side 5 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Der gælder ingen særlige varslingsregler, hvis du ønsker at fremrykke din forældreorlov til periodenindtil 8 uger efter fødslen, men vi vil bede dig om at orientere os så tidligt som muligt, hvis du ønskerat holde forældreorlov i denne periode.Ferie i forbindelse med orlov- afviklingHvis du på grund af din orlov er forhindret i at holde din ferie (eller dele heraf), har du ret til at få udbetaltferiepengene uden at holde ferien. Du kan i stedet – efter skriftlig aftale med personalekontoret – fåden tilgodehavende ferie overført til det følgende ferieår. Du har også mulighed for at afbryde din orlovmed henblik på at afholde den ferie, du har til gode, inden ferieårets udløb. Det betyder, at du udskyderden resterende del af forældreorloven og dermed bliver omfattet af de særlige regler, der gælder forudskydelse af orlov. Hvis du har genoptaget arbejdet delvis med eller uden forlængelse af orloven ellerholder orlov, som du tidligere har aftalt at udskyde, kan du holde din tilgodehavende ferie i orlovsperioden,idet orloven i så fald blot udskydes på de dage, hvor der holdes ferie. I disse situationer kan duderfor ikke få udbetalt feriepenge uden at holde ferie. Det anbefales, at du kontakter personalekontoret,hvis du vil have nærmere oplysning om disse muligheder.- optjeningDu optjener ret til ferie og særlige feriedage med løn i de orlovsperioder, hvor du får løn. Det sammegælder i de første 6 måneder af en orlovsperiode uden løn.Yderligere informationReglerne om barselsorlov mv. er nærmere beskrevet i Personalestyrelsens og centralorganisationernesBarselsvejledning (august 2003), som du bl.a. kan finde på styrelsens hjemmeside – www.perst.dk6. SYGDOMSygemeldingNår en lods er fraværende på grund af sygdom, skal det meddeles tjenestestedet telefonisk på førstesygedag så vidt muligt inden arbejdstids begyndelse.DokumentationSygefravær dokumenteres normalt ved, at den ansatte, når arbejdet er genoptaget, straks underskriveren erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom med angivelse af datoen for første og sidstesygedag. Der kræves ikke oplysning om sygdommens art.Hvis det skønnes nødvendigt, kan ansættelsesmyndigheden kræve uarbejdsdygtigheden dokumenteretved en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæringer, som arbejdsgiveren forlanger, skal betales af denne.Side 6 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Ud over dokumentation for uarbejdsdygtighed indeholder lægeerklæringen oplysninger om sygdommensforventede varighed.Hvis antallet og/eller karakteren af forudgående sygemeldinger taler for det, kan der kræves lægeerklæringpå et tidligere tidspunkt. Hvis der kræves lægeerklæring før 4. sygedag - f.eks. fra 1. sygedag -skal ansættelsesmyndigheden meddele den ansatte dette skriftligt. I brevet skal arbejdsgiveren opregnede konkrete fraværsperioder i et bestemt tidsrum, der motiverer anmodningen, og bede den ansatte omat vise brevet til lægen. Krav om lægeerklæring før 4. fraværsdag kan kun gælde for en kortere periode,dvs. højst 1 år. Det er lægen, der afgør, om der foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kanbegrunde, at der udstedes en lægeerklæring før 4. fraværsdag.Hyppig sygemeldingEr en lods hyppigt sygemeldt, eller er der i øvrigt tvivl om, hvorvidt den pågældende er helbredsmæssigtegnet til at varetage sin stilling, har pågældende pligt til at fremskaffe de helbredsoplysninger, somHelbredsnævnet anmoder om til brug for bedømmelsen af tjenstdygtigheden og tab af erhvervsevne.Udgifter hertil, inkl. nødvendig transport mv. i forbindelse med konsultationer og undersøgelser, betalesaf tjenestestedet.Løn under sygdomDer ydes fuld løn under sygdom.Særlige forholdSåfremt en lods forventes sygemeldt i en længere periode på grund af manglende mulighed for undersøgelse/behandlingpå et offentligt hospital er der under visse betingelser mulighed for at arbejdsgiverenbetaler for undersøgelse/behandling på et privat hospital.7. NatlodsningEn natlodsning defineres som lodsning i minimum 3 timer i perioden 22-06.8. Indkaldelse til arbejde på rådighedsvagt og arbejdsfridageBetalingTjeneste på rådighedsvagtSåfremt en lods bliver tilkaldt til lodsning på en rådighedsvagt (§ 3, stk. 4), ydes der timeløn + 50 % =kr. 471,67 (oktober 1997-niveau), svarende til. kr. 558,08 (april 2005-niveau)Tjeneste på arbejdsfri dageSide 7 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Såfremt en lods tilkaldes til ekstratjeneste i frihedsperioder, hvor den pågældende ikke er i tørn eller tilrådighed, ydes der timeløn + 100 % = kr. 628,90 (oktober 1997-niveau) svarende til kr. 744,10 (april2005-niveau).UdbetalingBetaling for tjeneste på rådighedsvagt og ekstratjeneste udgør minimum 3 timer og beregnes for hverpåbegyndt time. Timerne anvises til udbetaling i den efterfølgende måned.Beregning af arbejdstidArbejdstiden beregnes fra det tidspunkt lodsen forlader sin bopæl og indtil han er hjemme igen, fratrukketen gennemsnitligt beregnet transporttid mellem hjem og tjenestested.Tjeneste i forbindelse med start og afslutning af tørnperiodeSåfremt en lods tilkaldes til lodsning før tørnens påbegyndelse eller en lodsning afsluttes efter tørnensafslutning afregnes disse timer enten som tjeneste på rådighedsvagt, tjeneste på arbejdsfri dage osv. altefter hvilken værdi den pågældende dag har ifølge tørnplanen.Ændring i planlagt tidspunkt for lodsningNår ændringer i planlagt tidspunkt for lodsning sker med et varsel på 4 timer eller derunder, er det forrigeplanlagte tidspunkt udgangspunkt for arbejdstidsberegningenHvis en lods er sygemeldt på en planlagt afspadseringsfridag, eller hvis barns 1. sygedag falder på enafspadseringsfridag, ydes der ikke nogen erstatning herfor. Hvis det forud for tjenestefordelingens udarbejdelsestår klart, at lodsen vil være sygemeldt i en bestemt periode (eller fraværende på grund afandet lovligt forfald, f.eks. barsel), bør afspadseringsfridage dog ikke placeres i fraværsperioden.Afspadsering af overtid.Lodsen kan afspadsere optjent overtid således 8,7 timers 50 pct.-tid eller 6,5 timers 100 pct.-tid udløserat en vagtdag (V) dag konverteres til en fridag (FR) dag. Såfremt det er foreneligt med tjenesten, kandisse opspares i op til 1 år, og placeres efter lodsens ønske. Det forudsættes foreneligt med tjenestenhvis placering sker i forbindelse med ny 3 måneders tørn.Prioritetsrækkefølge ved indkaldelseLodsvagten indkalder lodser til ekstratjeneste i følgende prioritet:1. Lodser på rådighedsvagt (R) – hvis alle på rådighedsvagt er aktiveret, så indkaldes2. Lodser på arbejdsfridage (AF) – hvis ingen eller ikke nok findes, så indkaldes afløser(e), hvissådan(ne) ikke kan findes, spørges3. Lodser på fridag (FR)-dag og feriedag (FE)-dag i nævnte rækkefølgeVejledningen beskriver i hvilken rækkefølge, lodser indkaldes til ekstratjeneste. Det betyder, at lodsvagtenskal spørge i den angivne rækkefølge, om lodser kan forrette ekstratjeneste.Side 8 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Når der om lodser på arbejdsfridage står, at ”lodsen har ret til at sige nej til at lodse” (vejl., s. 1), skaldet forstås sådan, at lodsvagten skal fortsætte med at indkalde i prioritetsrækkefølge. Hvis det viser sig,at ingen andre afløsere kan findes, har lodsen pligt til at forrette ekstratjeneste uanset om lodsen på enarbejdsfri dag i første omgang har sagt nej til at kunne lodse, medmindre der er gyldig grund til at sigenej (lovligt forfald). Der henvises også til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særligefamiliemæssige årsager. Det skal i den anledning understreges, at ekstratjeneste fortrinsvis skal forrettesaf lodser der afvikler AF-dage, idet FR-dage har karakter af ”beskyttede fridage”.HviletidI tilslutning til den indgåede aftale om hviletid uddybes følgende: Lodser skal have 11 timers hvile gennemsnitligt i døgnet. Da et vagtdøgn skal forstås som en 24 timers periode regnet fra et hvilket som helst tidspunkt,skal hviletid også være opfyldt på et hvilket som helst tidspunkt. Hviletiden kan maksimalt deles i 2 perioder pr. vagtdøgn, hvoraf den ene skal være af mindst 6timers sammenhængende varighed. Der må maksimalt være 13 timers arbejde mellem 2 hvileperioder. Efter 9 sammenhængende vagtdøgn skal lodsen sikres minimum 24 timers sammenhængendehvile i forlængelse af en alm. hvileperiode inden arbejdet kan genoptages. Efter 3 sammenhængende vagtdøgn, hvor natlodsninger er forekommet (hvilket skal forståssom 3 på hinanden følgende nætter, hver med lodsning af mindst 3 timers varighed i tidsrummetmellem 22 og 06), skal lodsen have hvileperiode den efterfølgende nat mellem kl. 2200 og kl.0600. Endvidere skal tjenstlig rejsetid efter vagt/lodsning betragtes som arbejdstid, men hvis en lods,efter eget valg, efter vagt/lodsning rejser til tjenested, lodsstation, hjem eller lignende med henblikpå hvile af minimum 6 timers varighed, vil en eventuel overskridelse af maksimal tilladtarbejdstid under rejsen ikke være en overtrædelse af hviletidsreglerne. Da kvaliteten af hvilerum, såvel som sengeforhold, toiletforhold etc. er af meget varierendestandard, samt at der om bord på skibe er meget varierende støj og varme/kulde, kan lodser ikkepålægges lodsninger, i mere end fire på hinanden følgende døgn, uden at have haft mulighed forat afholde en hvileperiode i hjemmet. Hvis lodsen selv skønner at være klar til yderligere lodsninger dette lodsens egen afgørelse.Det er muligt at fravige 11 timers gennemsnitligt hvile i enkelte vagtdøgn, forudsat følgende bestemmelseer opfyldt : Den enkelte lods skal inden for en hvilken som helst tredøgnsperiode have sammenlagt 33timers hvile fordelt på følgende måde:o Efter Vagtdøgn 1 skal lodsen have haft min. 8 timers sammenlagt hvile.Side 9 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007o Efter Vagtdøgn 2 skal lodsen have haft min. 20 timers sammenlagt hvile.o Efter Vagtdøgn 3 skal lodsen have haft min. 33 timers sammenlagt hvile.Planlægning af lodsning.Ved planlægning af en lodsning, skal der tages højde for at hviletid skal være opfyldt. Planlægningenskal også tage højde for lodsningens varighed, rejsetid i forbindelse med lodsningen, tid brugt i lodsbådesamt den forberedelsestid lodsen behøver til at planlægge lodsningen, alt sammen tid der er at regnefor arbejdstid. Lodsen må derfor ikke sendes på næste lodsning, hvis det formodes, at lodsen herved viloverskride reglerne for hviletid.9. Aftale om tillidsmands- og organisationsarbejde.Danske lodser har 4 tillidsrepræsentanter som udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne af DL.Danske lodsers bestyrelse har 100 dage/år til rådighed til tillidsmands og organisationsarbejde.Ordningen administreres af formanden for Danske Lodser som senest den 1. april meddeler Danpilotsledelse hvordan dagene fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne af DL for det kommende år.Dagene placeres løbende i vagtplanen således at bestyrelsesmedlemmet nedsættes i vagtsdage med 1/10af de tildelte dage i alle måneder undtagen juli og august.Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møder lægges herefter på vagtfri dage og koordineres i god tidmed vagtplanlæggerne således at de ikke griber ind i lodseriets tørn.Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt for et bestyrelsesmedlem at deltage i et møde på en vagtdag ellerrådighedsdag aftales frihed til dette med lodsformand eller områdeleder.En mødedag varer fra midnat til midnat og tæller en dag selv om den berører 2 vagtdage.Frihed til møde som nævnt i foregående afsnit tilbagebetales med ekstra vagtdag med samme vagtværdisom den først berørte vagtdag friheden blev ydet på. Alternativt kan tilbagebetalingen være en opsparetfridag.Frihed til møde på tiltørnings- og fratrædelsesdage skal ikke tilbagebetales. Det er aftalt at ordningenevalueres efter 6. måneder og at aftalen efterfølgende kan opsiges til ophør med et varsel på 3 månederAftalen træder i kraft 1. Januar 2008.10.. SeniorpolitikSide 10 af 11


2. januar 2008Slettet: 19. december 2007Der er enighed om, at følge principperne i Aftale om senior- og fratrædelsesordninger af 5. oktober2005.Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning forudsætter en forståelse mellem lodsen og lodsdirektøren,idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip.De økonomiske vilkår aftales med den ansatte, som omfattes af ordningen, men formaliseres af DanskeLodser inden for rammerne af aftalen.DeltidEtablering af seniorordning med deltid forudsætter1. at den ansatte er fyldt 60 år2. at den pågældende har været ansat i de seneste 10 år inden for aftalens dækningsområde,3. at arbejdstiden udgør mindst 7 vagtdage pr. måned efter nedsættelsen, samt indbetaling af et ekstrapensionsbidrag, der maksimalt må svare til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidragog det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.FastholdelseEtablering af seniorordning med fastholdelse forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år.DanPilot kan bevilgea) op til 1 vagtdags frihed med løn pr. måned. DanPilot fastsætter efter drøftelse med den ansatteafviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelserKøbenhavn den 20. december 2007FarvandsvæsenetDanske LodserSide 11 af 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!