LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

byplanlab.dk

LANDSKABSKARAKTERMETODEN - Dansk Byplanlaboratorium

LANDSKABSKARAKTERMETODEN Erfaringer med brug af metoden Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS


HVORFOR LAVE EN LANDSKABSANALYSE -­‐ ny viden, nye muligheder LandskabskarakteranalyseKommuneplan / lokalplan / temaplan LandskabsbasisLandskab Byudvikling Tekniske anlæg Skovrejsning Kulturmiljøer og klimatilpasning I det åbne land I byen Sagsbehandling Landbrug Byggeri Strategi og politik Grøn/Blå plan Naturpolitik 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 2


LANDSKABSKARAKTER -­‐ skarp og præcis definering af landskabskarakter Landskabskarakteren er samspillet mellem naturgrundlag og arealanvendelse samt de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 3


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ metodens tre grundlæggende faser 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 4


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ udfordringer ved metoden – Metodevejledningen er meget videnskabsbaseret – Kræver kendskab Tl at analysere kort og aflæse landskab – Vurderingerne vil alTd i en vis grad være subjekTve – Det kan være svært at få analysen bragt videre i planlægning og sagsbehandling Der bruges oWe uforholdsmæssigt meget Td på at lave landskabskarakteranalyser og udbyXet er oWe for ringe 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 5


LANDSKABSKARAKTERMETODEN opstartsfasen = forventningsafstemning HVAD ER KOMMUNENS BEHOV?!? – Hvad skal analysen bruges Tl? (PoliTk, sagsbehandling, kommuneplan, temaplaner m.v.) – Hvem er brugerne og hvad har de brug for at produktet kan? – Hvilke særlige problemsTllinger/fokusområder ønskes inddraget? – Hvor detaljeret er der et ønske om at analysen og produktet er? – Hvordan skal produktet se ud? (Rapport, opslagsværk, digital plan, GIS-­‐baseret løsning) Afgørende for det videre arbejde!! 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 6


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ inddeling i foreløbige karakterområder Naturgeografi Kulturgeografi 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 7


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ feltskema Vejledningen -­‐ dødt dokument Naturstyrelsen -­‐ akTv pdf NIRAS -­‐ Tlpasset skabelon 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 8


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ rumlig visuel analyse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 9


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ vurdering KARAKTERSTYRKE • Nøglekarakterens Tlstedeværelse og synlighed • Synlighed af landskabskarakterens oprindelse • Samspil mellem naturgrundlag og kulturgeografiske strukturer TILSTAND • Landskabskarakterens intakthed i forhold Tl dens oprindelse • De karaktergivende elementers vedligeholdelsesmæssige Tlstand • Graden af forstyrrelse, især fra store tekniske anlæg OPLEVELSESRIGE LANDSKABER • Særligt tydelige kulturbeTngede helheder eller enkeltelementer • Natur-­‐ og halvkulturarealer • Geologiske lokaliteter og markante terrænformer • Markante udsigter SÅRBARHED • NøglefunkToner for opretholdelse/styrkelse af landskabskarakteren • Udviklingstendenser og planlagte ændringer 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 10


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ vurdering Karakterstyrke Tilstand Oplevelser Sårbarhed 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 11


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ strategiske mål 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 12


LANDSKABSKARAKTERMETODEN -­‐ anbefalinger BEBYGGELSE Der bør lægges stor vægt på at strukturen og bebyggelsens karakter i Tranekær bevares. Det særligt karakterisNske landskab omkring Tranekær Slot bør generelt friholdes for ny bebyggelse, der kan bryde den eksisterende meget karakterisNske bebyggelse præget af små huse langs vejene. Ved ombygning af eksisterende byggeri bør de lægges vægt på at bevare den eksisterende karakter. I det øvrige karakterområde bør der lægges vægt på, at nyt byggeri eller ombygninger Nlpasses den eksisterende bebyggelse. LANDSKAB Landskabet bør fastholdes som et hovedgårdspræget landskab, hvor skalaen generelt er stor, og hvor store skove afgrænser landskabets rum. NATUR Et vådområde i den gamle Tuemose kan indpasses i landskabskarakteren omkring Tranekær Slot, når der lægges stor vægt på at bevare landskabets hovedgårdskarakter og sloLets kulturhistoriske fortælling. Et vådområde vil styrke sammenhængen mellem naturgrundlag og arealanvendelse. Det anbefales, at det eksisterende skovareal fastholdes. Af hensyn Nl skovenes og landskabets oprindelige karakter anbefales igennem dialog med skovejere at søge at fremme driOen af løvskov, så nåletræsplantager i området i videst mulige omfang begrænses. KULTURHISTORIE Der bør lægges stor vægt på, at det særligt karakterisNske landskab og kulturmiljø omkring Tranekær Slot og landsbyen Tranekær bevares og fortsat formidles. Nyt landbrugsbyggeri bør opføres i Nlknytning Nl den eksisterende bygningsmasse af hensyn Nl at bevare bebyggelsesstrukturen. Der bør læges vægt på, at den samlede bygningsmasse fremstår harmonisk og har en overvejende grøn afgrænsning mod det omgivende landskab. I kystlandskabet bør der desuden lægges vægt på, at evt. nyt landbrugsbyggeri har en lav karakter, der ikke påvirker udsigterne og oplevelsen af kystlandskabet . Af hensyn Nl oplevelsen af det særligt karakterisNske landskab omkring Tranekær Slot, bør der i dialog med lodsejere lægges vægt på, at driOsbygningerne ved Korsebølle afskærmes med en grøn bevoksning, der karaktermæssigt kan indpasses den eksisterende bevoksningskarakter præget af lange skovbryn. TENIISKE ANLÆG Området bør ikke Nlføres nye store tekniske anlæg. 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 13


PRODUKTET -­‐ fokus på anvendelse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 14


PRODUKTET -­‐ fokus på anvendelse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 15


PRODUKTET -­‐ fokus på anvendelse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 16


PERSPEKTIVERING -­‐ bred anvendelse i forvaltningen LandskabskarakteranalyseKommuneplan / lokalplan / temaplan LandskabsbasisLandskab Byudvikling Tekniske anlæg Skovrejsning Kulturmiljøer og klimatilpasning I det åbne land I byen Sagsbehandling Landbrug Byggeri Strategi og politik Grøn/Blå plan Naturpolitik 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 17


PERSPEKTIVERING Odense – temaplan for landskab 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 18


PERSPEKTIVERING Odense – temaplan for landskab 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 19


PERSPEKTIVERING Odense – temaplan for landskab 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 20


PERSPEKTIVERING Odense – byudvikling / byomdannelse 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 21


FORANKRING -­‐ hos poliTkere, forvaltning og medarbejdere • Ekskursion med poliTkere • Afdelingsarrangement • Deltagelse i felten 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 22


PERSPEKTIVERING -­‐ bred anvendelse i forvaltningen LandskabskarakteranalyseKommuneplan / lokalplan / temaplan LandskabsbasisLandskab Byudvikling Tekniske anlæg Skovrejsning Kulturmiljøer og klimatilpasning I det åbne land I byen Sagsbehandling Landbrug Byggeri Strategi og politik Grøn/Blå plan Naturpolitik 24. januar 2012 NIRAS erfaringer med brug af landskabskaraktermetoden, Dansk Byplanlaboratorium 23

More magazines by this user
Similar magazines