Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

regionmidtjylland.dk

Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer - Danske Regioner

Borgertopmødet om det danske sundhedsvæsenSundhedsvæsenetværdier og udfordringerLighedEffektKvalitetRettighedPatientsikkerhedPatientfokusOmkostningseffektivitetVi byder dig snart velkommen til borgertopmøde om detdanske sundhedsvæsen. Velkommen til vigtige og spændendediskussioner, der skal gøre politikerne klogere på,hvad borgerne mener om sundhedsvæsenet.Emnet for dagen er lige så stort, som spørgsmålene ermange. Det materiale, du nu sidder med i hånden, kommeromkring nogle af de spørgsmål, som trænger sig påi disse år. Vi ved, at de optager både borgere, sundhedspersonaleog politikere.Debatoplægget byder på mange synspunkter. Mangefremstår velovervejede og overbevisende. Nogle måskeprovokerende og tankevækkende. Men der er ingen, derhar patent på sandheden. Alle kan komme til orde medderes holdninger, når vi mødes til borgertopmøde. Politikernei regionerne hører ofte, hvad læger, forskere,økonomer, patientforeninger og andre med professionelinteresse i sundhedsvæsenet mener. Nu vil de gernehøre, hvad der optager dig. Og de vil bruge de holdningerog resultater, der kommer frem på dagen, i det viderearbejde.Regionernes seks værdierRegionerne har en ambition om et endnu bedre sundhedsvæseni Danmark. Udviklingen skal ikke kun tageudgangspunkt i, at vi har en økonomisk udfordring, meni højere grad end i dag fokusere på kvalitet og den enkeltepatients situation.Hvorfor værdier?De seks kvalitetsværdier”Hvor mange operationer er der gennemført?” og ”Hvadkoster de?” er naturligvis nogle af de centrale spørgsmålfor regionerne, når de styrer sundhedsvæsenet.Men det fortæller kun en del af sandheden om, hvad vifår for pengene i det danske sundhedsvæsen. Og sigerikke noget om det, der er vigtigst – nemlig hvilke resultatersundhedsvæsenet skaber for patienterne. ”Fik jegden rigtige behandling?” og ”Blev der lyttet til mig ogmine pårørende?” er f.eks. spørgsmål, som er vigtige forpatienten.Værdierne handler om det, der er hele sundhedssektorensformål og berettigelse - nemlig at skabe velfærd ogtryghed i den danske befolkning i form af mere sundhedog mindre sygdom. Økonomien skal naturligvis stadigholde! Særligt nu, hvor der er udsigt til, at stigningen iudgifterne til sundhedsvæsenet vil aftage pga. den generelleøkonomiske krise. Men et fokus på hvilke værdierder skal sikre, at borgerne får kvalitet for alle pengene– uanset hvor mange penge der er!INTRODUKTION 3

More magazines by this user
Similar magazines