12.07.2015 Views

Aktuelle udfordringer for ledelse af ... - For Studerende

Aktuelle udfordringer for ledelse af ... - For Studerende

Aktuelle udfordringer for ledelse af ... - For Studerende

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Workshop 14. september kl. 10.00-16.00: Introduktion og polyfoniUndervisere:Hanne Knudsen, Camilla SløkSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XX.Tid: 10.00-16.00. (K<strong>af</strong>fe og the fra kl. 9.30)Mål:Efter den første dag har den studerende dannet sig et overblik over uddannelsens og modulets målsamt fået indblik i medstuderendes organisationer og <strong>ledelse</strong>serfaringer.Den studerende har desuden fået et begreb, polyfoni, som kan bruges til at <strong>for</strong>mulere og præcisereen <strong>af</strong> den moderne organisations grundlæggende <strong>ledelse</strong>s<strong>ud<strong>for</strong>dringer</strong>: At håndtere sameksistensen<strong>af</strong> <strong>for</strong>skellige hensyn.Indhold:Om <strong>for</strong>middagen bydes de studerende velkomne på uddannelsen / modulet, ligesom de præsenterersig selv og præsenteres <strong>for</strong> underviserne og hinanden.Om eftermiddagen holder Hanne Knudsen og Camilla Sløk oplæg om polyfoni. Organisationer er idag ikke begrænset til at kunne holde sig til én logik. Hvor uddannelsesinstitutioner tidligere havdepædagogikken som det uantastede omdrejningspunkt og bundlinje, ses de i dag som løsninger på enrække andre problemstillinger som fx integration, sundhed, økonomi. Selvom den fremherskendelogik i uddannelsesinstitutioner <strong>for</strong>tsat er pædagogisk, kan man således ikke gå ud fra, at det er deteneste hensyn, der kan lægges til grund <strong>for</strong> beslutninger i uddannelsesinstitutioner, og et bliver en<strong>ledelse</strong>sopgave at se og <strong>af</strong>veje pædagogiske, økonomiske, politiske, juridiske, kriminalitets<strong>for</strong>ebyggende,integrationsmæssige, sociale m.fl. hensyn, når der skal træffes beslutninger.Litteratur:Niels Åkerstrøm Andersen (2002): Polyfone organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 4 (2), s.25-51. KCamilla Sløk, Karen Balle, Mathilde Hjerrild Carlsen, Niels Erik Hulgård Larsen (2011): Hvad skalbarnet hedde? Rapport om <strong>ledelse</strong> <strong>af</strong> inklusion. Center <strong>for</strong> Skole<strong>ledelse</strong>, CBS. K<strong>For</strong>beredelse:Læs teksterne til dagen. Overvej om din organisation har en eller flere ”bundlinjer”. Hvis I <strong>for</strong> eksempelarbejder med inklusion – hvilke hensyn kan man da argumentere med i den sammenhæng?Er der ét grundlæggende – eller flere (u<strong>for</strong>enelige) hensyn i spil?5


Onsdag den 5. september, kl. 9.00-15.00: SelvindmeldelseUndervisere:Niels Åkerstrøm Andersen, Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XXTid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 9.30)Mål:Målet med undervisningsdagen er, at de studerende optræner kompetence i at anvende begreber,som kan begribe og præcisere en <strong>af</strong> den moderne organisations grundlæggende <strong>ledelse</strong>s<strong>ud<strong>for</strong>dringer</strong>:Hvordan kan vi som organisation tage ansvar <strong>for</strong>, at medarbejderne selv tager ansvar <strong>for</strong> atskabe og udvikle sig selv i organisationens billede? Målet er endvidere, at de studerende får begrebertil at diskutere dilemmaer og paradokser i denne <strong>ledelse</strong>sud<strong>for</strong>dring.Indhold:Det største krav til den moderne organisation er, at den skal være under konstant <strong>for</strong>andring. I ensådan organisation kan man ikke lede ved hjælp <strong>af</strong> faste medarbejderroller. Organisationens grundlæggende<strong>ledelse</strong>sud<strong>for</strong>dring er der<strong>for</strong> blevet, hvordan man kan lede medarbejdere, der selv skalskabe og udvikle sig selv. <strong>For</strong> tiden er svaret tre strategier: Pædagogisering, intimisering og leg. Destuderende inviteres til at reflektere over egne <strong>for</strong>ståelser og praksis.Litteratur:Niels Åkerstrøm Andersen (2008): Legende magt. Kapitel 1: Iagttagelse <strong>af</strong> anden orden. KNiels Åkerstrøm Andersen (2012): Flygtige <strong>for</strong>hold. Hans Reitzels <strong>For</strong>lag. Særligt kapitel 2 og 3.Bogen anbefales købt.<strong>For</strong>beredelse:Læs teksterne til dagen. Kapitlet fra ”Legende magt” er teoretisk, mens ’dagens diagnose’ er at findei bogen ”Flygtige <strong>for</strong>hold”. Overvej hvilke <strong>for</strong>ventninger, der stilles til ’den gode medarbejder’på din arbejdsplads. Se <strong>for</strong> eksempel på koncepter <strong>for</strong> medarbejderudviklingssamtaler: Hvad blivermedarbejderen bedt om at <strong>for</strong>holde sig til, hvordan inviteres medarbejderen til at se på sig selv? Erder <strong>for</strong>skellige beskrivelser <strong>af</strong> ’den gode medarbejder’? <strong>For</strong> eksempel fra <strong>for</strong>valtningen og fra denlokale <strong>ledelse</strong>?6


Torsdag den 6. september, kl. 9.00-15.00: Modulets mål, problem<strong>for</strong>muleringUndervisere:Camilla Sløk, Justine Grønbæk Pors, Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XXTid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 9.30)Mål:Efter dagen ved den studerende, hvad det er <strong>for</strong> en særlig <strong>for</strong>m <strong>for</strong> <strong>for</strong>skning, som ligger bag moduletsundervisning, samt hvilke typer <strong>af</strong> kompetence, de studerende kan <strong>for</strong>vente at få med sig.Desuden har de studerende fået ideer til, hvilke typer <strong>af</strong> projekter, de kan skrive på modulet, herunderhvordan man kan arbejde med problem<strong>for</strong>mulering og empiri.Endelig er de studerende kommet i en studiegruppe.Indhold:Underviserne holder oplæg om modulets videns<strong>for</strong>mer, ambitioner og kritikbegreb. De præsentererdesuden eksempler på opgaver fra tidligere studerende og lægger op til debat og refleksion blandtde studerende om, hvad de vil med modulet. De studerende inviteres til at overveje, hvilke typer <strong>af</strong>empiri og hvilke typer <strong>af</strong> problem<strong>for</strong>muleringer, de kunne have lyst til at arbejde med i løbet <strong>af</strong> modulet.Litteratur:Undervisningsplanen <strong>for</strong> modulet: Der læses på tværs <strong>for</strong> de gennemgående diagnoser.Niels Åkerstrøm Andersen: Velfærds<strong>ledelse</strong>, diagnoser og <strong>ud<strong>for</strong>dringer</strong>. 1. kapitel i bogen ”Velfærds<strong>ledelse</strong>”.(Grundbog)Eksempler på modul 1 opgaver fra tidligere studerende. Lægges på blackboard.<strong>For</strong>beredelse:Læs litteraturen. Overvej hvad du selv håber at få ud <strong>af</strong> modulet. Overvej om der er noget, du harbrug <strong>for</strong> at få <strong>af</strong>klaret.Tag noget materiale med fra din arbejdsplads, som du kunne have lyst til at analysere. Det kan væreet dokument, en situation du syntes var vanskelig/mærkelig, et koncept <strong>for</strong> fx nogle særlige samtaler.7


Fredag den 7. september kl. 9.30 – 13.30: Fælles<strong>for</strong>elæsning <strong>for</strong> alle masterstuderendepå DPU9.30-10.00: K<strong>af</strong>fe10.00-12.30: <strong>For</strong>elæsning12.30-13.30: FrokostAnne-Marie Eggert Olsen, ph.d., lektor i filosofi, Institut <strong>for</strong> uddannelse og pædagogik, DPU, AarhusUniversitet: Skriftlighed og mundtlighed i filosofisk perspektivMål:<strong>For</strong>edraget har som mål at give en filosofisk rundvisning i overvejelser over skriftens historie, statusog betydning og at relatere dem til aktuelle overvejelser over læsning og skrivning, akademisk dannelseog skriftlighed i professionerne.Indhold:Skriftlighed - eller rettere 'literacy' - er en fællesnævner i akademisk uddannelse og videnskabelighed.'Akademisering' er stort set lig med et tilskud <strong>af</strong> skriftlighed. Uden skriftlighed ingen videnskab.Men hvad er skriftlighed overhovedet i modsætning til mundtlighed, hvor kommer den frahistorisk, og hvad gør den ved vores viden? Og er der ikke også en særlig akademisk mundtlighed?Sekundær litteratur:Walter J. Ong (2002) Orality and Literacy, London/New York: Taylor & Frances, 2. revideredeudgave.8


Tirsdag den 2. oktober kl. 9.00-15.00:Samtidige styringsrationaler i <strong>ledelse</strong> <strong>af</strong> uddannelses<strong>ledelse</strong> - og polyfoniUndervisere:Dorthe Pedersen, Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XX.Tid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 8.30)Mål:Målet <strong>for</strong> <strong>for</strong>middagens undervisning er, at de studerende opnår overblik over aktuelle re<strong>for</strong>mtiltag iden offentlige sektor. De studerende tilegner sig begreber, som sætter dem i stand til at analysereaktuelle re<strong>for</strong>mprocesser og deres effekter <strong>for</strong> styring og <strong>ledelse</strong> i uddannelsesinstitutioner.Målet <strong>for</strong> eftermiddagens undervisning er, at de studerende får begrebet om polyfoni bedre ind underhuden. Dette begreb blev præsenteret på modulets første undervisningsdag.Indhold:Denne <strong>for</strong>middag giver Dorthe Pedersen bud på nogle <strong>af</strong> de vigtigste aktuelle tendenser i den danskeoffentlige <strong>for</strong>valtningspolitik med særlig vægt på uddannelsesområdet. De aktuelle styringsparadokser,der gør sig gældende på uddannelsesområdet – som præsenteret i den <strong>for</strong>egående dagsundervisning – sættes ind i en bredere sammenhæng. Det gøres ved at tage <strong>af</strong>sæt i centrale historiske<strong>for</strong>andringer <strong>af</strong> velfærdsstatens styring og organisering og hvordan denne udvikling har skabtrelationer mellem politik og <strong>for</strong>valtning, <strong>for</strong>valtning og velfærdsinstitution.Om eftermiddagen holder Hanne Knudsen oplæg om begrebet polyfoni og giver et eksempel fra sinegen <strong>for</strong>skning på polyfone tendenser i uddannelsessammenhæng.Litteratur, <strong>for</strong>middag:Dorthe Pedersen (2008): ”Strukturre<strong>for</strong>mens styringspolitik – en overskridende dynamik” i Pedersen,Greve og Højlund (red.): Genopfindelsen <strong>af</strong> den offentlige sektor, Børsens <strong>For</strong>lag, pp 23-50. KDorthe Pedersen og Camilla Sløk (2011) “Re<strong>for</strong>mpres og genopfindelsen <strong>af</strong> gymnasieskolen” –<strong>ledelse</strong> på potentialer i et postbureukratisk styringsregime”. I Knudsen et al.: (red): Ledelse <strong>af</strong>uddannelse. Samfundslitteratur. (Grundbog)Jon Stokes and Stewart Clegg (2002): ”Once upon a Time in the Bureaucracy: Power and PublicSector Management, in Organization, vol. 9 (2), Sage Social Science Collection, pp. 225-247. KLitteratur, eftermiddag:Knudsen, Hanne (2009): Familieklassen – et magtfuldt både-og. I Tetler og Langager (red.): Specialpædagogiki skolen. Gyldendals Lærerbibliotek. K10


Niels Åkerstrøm Andersen (2002): Polyfone organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 4 (2), s.25-51. K (var på til den første undervisningsdag).<strong>For</strong>beredelse, <strong>for</strong>middag:Læs teksten om strukturre<strong>for</strong>mens styringspolitik m.h.p at skabe dig overblik over re<strong>for</strong>mtendenseri den offentlige sektor. <strong>For</strong>søg at identificere styringsmæssige spændinger og paradokser i den styringsvirkelighed,som du selv arbejder i til daglig. Og overvej hvordan du, <strong>ledelse</strong> og medarbejderei praksis håndterer at lede i denne styringsvirkelighed. Hvad er frigørende og hvad er begrænsendepotentialer ved styringens ubestemthed?<strong>For</strong>beredelse, eftermiddag:Genlæs teksten ”Polyfone organisationer” som var på som tekst til den første undervisningsdag.Læs også teksten om familieklassen. Overvej om din organisation har en eller flere ”bundlinjer”.Hvis I <strong>for</strong> eksempel har været ude <strong>for</strong> at skulle skære ned, fyre, opprioritere el.l. – hvilke hensynkunne man da argumentere med i den sammenhæng? Var der ét grundlæggende – eller var der u<strong>for</strong>eneligehensyn i spil? Overvej om du har eksempler på aktiviteter, enheder el.a. som er genkendeligepå <strong>for</strong>skellig vis <strong>for</strong> <strong>for</strong>skellige aktører – ligesom familieklassen er det?11


Onsdag den 3. oktober kl. 9.00-15.00: Professions<strong>for</strong>ståelser under <strong>for</strong>andringUndervisere:John Benedicto Krejsler, Camilla Sløk.Sted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XXTid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 8.30)Mål:Det er målet med denne undervisningsgang, at de studerende optræner kompetencer til at <strong>for</strong>stå<strong>for</strong>holdet mellem professionsfaglighed og <strong>ledelse</strong>sfaglighed, og hvordan hidtidige professions<strong>for</strong>ståelserer ud<strong>for</strong>dret <strong>af</strong> nye <strong>for</strong>estillinger om organisation, vidensproduktion og <strong>ledelse</strong>, herundermange nye styringsteknologier, som trækker på New Public Management/Governance.Indhold:Lærere, pædagoger og sygeplejersker skal professionaliseres. Det peges der politisk og lovgivningsmæssigtpå, og det synes de professionelle i høj grad også selv at ønske. Eksisterende professions<strong>for</strong>ståelser,som bygger på <strong>for</strong>estillingen om et fagligt fællesskab, autonomi m.m., ud<strong>for</strong>dres <strong>af</strong>en virkelighed, hvor den ansatte i højere grad må placere sin loyalitet i den lokale organisation, sommed decentraliseringsbestræbelser tilsyneladende er blevet mere selvstyrende. Dette er i høj gradogså en ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> <strong>ledelse</strong>, <strong>for</strong>di New Public Management/Governance fører til krav til <strong>ledelse</strong>nom at få alle i organisationen til <strong>for</strong>tsat at omstille sig. Re<strong>for</strong>mer er kommet <strong>for</strong> at blive. Det betyder,at professionsbegrebet på den ene side udvides, men på den anden side samtidig er under fare<strong>for</strong> opløsning i sin sædvanlige <strong>for</strong>stand: Den professionelle skal, set i lyset <strong>af</strong> NPM/G nu håndtere<strong>for</strong>ventninger til organisationens samlede præstation på andre vilkår, som skal tage flere eksterneinteressenter i ed, end den ’traditionelle’ professionsstyrede institution lagde op til. Det betyder mere<strong>ledelse</strong> <strong>af</strong> selv<strong>ledelse</strong>, og selv<strong>ledelse</strong> bliver her noget andet end autonomi og selvbestemmelse.<strong>For</strong> lederen <strong>af</strong> de fagprofessionelle betyder det også en <strong>for</strong>andring <strong>af</strong> lederidentiteten, hvor lederen ifagkulturer, hvor man vælger sine egne som ledere, bliver en hybrid imellem <strong>ledelse</strong>sfaglighed ogprofessionsfaglighed. Hybridlederen skal både kunne a) professionen og b) tænke som <strong>ledelse</strong> i <strong>for</strong>holdtil beslutninger. Det er ikke bare multitasking. Det er også et spørgsmål om strategisk refleksionover, hvornår man spiller hvilken rolle, og trækker enten lederkortet eller lærerkortet i en givensituation. Vi vil i workshoppen gerne trække deltagernes erfaringer med dette sociale spil mellemprofession og <strong>ledelse</strong> frem og tale om, hvordan man som leder kan håndtere dette.<strong>For</strong> at kunne se det nye, der sker i relation til de omtalte erhvervsgruppers vilkår, <strong>for</strong>eslår vi to distinktioneri <strong>for</strong>hold til professionsbegrebet:1: En distinktion mellem professioner og professionalisering over<strong>for</strong> kompetencenomader.2: En distinktion mellem den professionelle som autonom i traditionel professionssociologisk <strong>for</strong>standover<strong>for</strong> den professionelle, der skal ledes i en organisation.- Diskussioner: Hvilke selv<strong>for</strong>ståelser gør sig gældende i blandt fagprofessionelle?12


- Hvilke selv<strong>for</strong>ståelser gør sig gældende i blandt fagprofessionelle i <strong>for</strong>hold til selv<strong>ledelse</strong>?- Hvordan optræder fagprofessionelle <strong>for</strong>skelligt i et organisations<strong>ledelse</strong>sperspektiv og i etinternt fagprofessionsperspektiv? Hvordan konstruerer <strong>for</strong>skellige begreber om professionogså <strong>for</strong>skellige <strong>ledelse</strong>sbegreber?Litteratur:Camilla Sløk (2008): Selv<strong>ledelse</strong> i folkekirken. 3. kapitel i Velfærds<strong>ledelse</strong> (Grundbog).Camilla Sløk (2012): To be or not to be a headteacher: The need of hybrids as deparadoxicificaionmachines. In Hybrid <strong>for</strong>ms of governance, (eds. Inger-Johanne Sand, Niels Andersen), Palgrave KGilles Deleuze (2006): <strong>For</strong>handlinger, kapitel 17: Postskriptum om kontrolsamfundet. Det lille <strong>for</strong>lag.KJohn B. Krejsler (2011): Kompetencenomaden ud<strong>for</strong>drer den professionelle lærer – Om nye vilkår<strong>for</strong> skole og læring. I: Læringens perspektiv – Ud<strong>for</strong>dringer til <strong>ledelse</strong> og undervisning. Red. BirgitRyberg. København: Akademisk <strong>For</strong>lag (s. 42-58) K.John B. Krejsler (2011): Om professionaliseringsom legitimering – fire argumenter til en konstruktiv’professions’-<strong>for</strong>ståelse. I: Professionernes sociologi og vidensgrundlag. Red. M. B. Johansen &S.G. Olsen. Aarhus: VIA-Systime (s.226-242) KHenry Mintzberg: The Professional Bureaucratic (i: Structure in Fives. Designing effective Organizations,s. 189-213 og s. 1-13: Foundations of Organizations Design.) KSupplerende litteratur (ikke i kompendiet)Eriksen, T. R., & Jørgensen, A. M. (Eds.). (2005). Professionsidentitet i <strong>for</strong>andring. København:Akademisk <strong>For</strong>lag.Hjort, K. (2008). Professionaliseringen <strong>af</strong> den offentlige sektor. Frederiksberg: Roskilde Universitets<strong>for</strong>lag.Hjort, K. (Ed.). (2004). De professionelle - <strong>for</strong>skning i professioner og professionsuddannelse. Frederiksberg:Roskilde Universitets <strong>For</strong>lag.Krejsler, J. B., & Moos, L. (Eds.). (2008). Klasse<strong>ledelse</strong> - magtkampe i praksis, pædagogik og politik.Frederikshavn: D<strong>af</strong>olo.Moos, L., Krejsler, J., & Fibæk Laursen, P. (Eds.). (2004). Relationsprofessioner (1. udgave, 1. oplaged.): Danmarks Pædagogiske Universitet.<strong>For</strong>beredelse:På baggrund <strong>af</strong> teksterne bedes du overveje:- Hvorvidt giver det mening at tale om professioner i dag, når det arbejde erhvervet udfører istigende omfang organiseres i selvstyrende organisationer med egen virksomhedskultur? ….Når lederen i den offentlige organisation i stigende grad defineres gennem et loyalitetskrydspresmellem <strong>for</strong>valtning opadtil og ’professions’-kolleger nedadtil?- Hvad betyder selv<strong>ledelse</strong>, autonomi og profession under nye styrings<strong>for</strong>mer, som er udvikletsammen med New Public Management? Overvej desuden hvordan selv<strong>ledelse</strong> udfolder sig ien ny professionskultur. Hvordan kan man <strong>for</strong>stå selv<strong>ledelse</strong> på nye måder?13


Workshop 3Tirsdag den 30. oktober kl. 10.00-16.00: Nye læringsrum og nye kategoriseringerUndervisere:Malou Juelskjær, Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XX.Tid: 10.00-16.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 9.30)Mål:Arkitektur og interiør gøres til genstand <strong>for</strong> <strong>ledelse</strong>, møbler og rum bruges i stigende grad aktivt i<strong>for</strong>hold til at skabe <strong>for</strong>skellige læringssituationer.De nye måder at bruge rummet aktivt i undervisningen skaber nye elev-kategorier og nye <strong>ledelse</strong>sstrategier.Målene med dagens undervisning er 1) at give anledning til refleksioner over hvordanarkitektur og interiør er med til at skabe <strong>ledelse</strong>s- og hverdagslivsbetingelser i uddannelseskontekster2) at den studerende kvalificeres til at <strong>for</strong>holde sig refleksivt og etisk til kategoriseringsprocesser<strong>af</strong> eleverne.Indhold:Gennem de sidste år er en række skoler og uddannelsesinstitutioner blevet bygget om. Klasseværelset,læreren bag katederet, elever på rækker bag hinanden, tavlen, kortene som kan trækkes ned,anskuelsestavler, døren med glughullet som inspektøren eller rektoren kan inspicere igennem høreri de aktuelle diskussioner <strong>for</strong>tiden til. I stedet indføres store lokaler, hjemområder, puder osv. somskal fremme individuelt tilrettelagt læring og den selvansvarlige elev. Klasseværelset er ikke givetsom ramme <strong>for</strong> undervisning. Arkitektur og interiør gøres til genstand <strong>for</strong> <strong>ledelse</strong>, møbler og rumbruges aktivt.Denne ”spatialitets<strong>ledelse</strong>” eller ”rumlig <strong>ledelse</strong>” sættes i undervisningen i <strong>for</strong>bindelse med etmangfoldigheds<strong>ledelse</strong>s perspektiv <strong>for</strong> at etablere et fokus på om og hvordan, spatialitet/rum, interiør,pædagogisk praksis og <strong>ledelse</strong> er med til at sætte betingelser <strong>for</strong>, hvilke sociale (og faglige) kategorier,som betydningssættes på hvilke måder, med hvilke effekter. Denne undervisningsgangrejser der<strong>for</strong> diskussioner om, hvilken slags elev <strong>for</strong>skellige børn får mulighed <strong>for</strong> (ikke) at blivemed de nye læringsrum, <strong>for</strong>ventninger og differentieringer.Litteratur:R<strong>af</strong>fnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning (2008): Foucault. Kapitel 9: Samfundet som <strong>for</strong>bedringshus.Samfundslitteratur. KJuelskjær, Malou (2010).Tilblivelser i/mellem gammel og ny skolearkitektur. Dansk PædagogiskTidsskrift, Vol. 58, No. 1, 2010, p. 82-92. K14


Onsdag den 31. oktober kl. 9.00-15.00: Magt og ansvarUndervisere:Hanne Knudsen, Justine PorsSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XX.Tid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 8.30)Mål:Målet med undervisningen er at give de studerende begreber til at analysere de paradokser, somopstår, når man som underviser og/eller leder både <strong>for</strong>ventes at disciplinere og ansvarliggøre.Indhold:De aktuelle idealer om ansvar <strong>for</strong> egen læring, den motiverede elev/studerende og den ansvarstagendefamilie indeholder nogle paradokser, som det bliver underviseren og lederens opgave athåndtere. På denne undervisningsgang præsenteres de studerende <strong>for</strong> begreber, som sætter dem istand til at analysere <strong>for</strong>skellig <strong>ledelse</strong>sadfærd, italesættelser og rutiner som magt. De præsenteresendvidere <strong>for</strong> et begreb om personligt ansvar og inviteres til at diskutere:- Kan man både styre på adfærd (gør som jeg siger) og skabe personligt ansvar, vilje og motivation(du skal ville)?- Hvad bliver <strong>ledelse</strong> og autoritet, når <strong>ledelse</strong> bliver til selv<strong>ledelse</strong>?- Hvordan kan man som professionel i en uddannelsesinstitution <strong>for</strong>holde sig til på én gang atvære "produceret" <strong>af</strong> magtrelationer - og at have ambition om at lede dem?Litteratur:Helle Bjerg og Hanne Knudsen (2008): Uden str<strong>af</strong>, ingen skole. Brud og kontinuitet i skolens magt<strong>for</strong>mer.I: Staunæs, D. og Kofoed, J. (red.): Magtballader. DPUs <strong>for</strong>lag. KNiels Åkerstrøm Andersen og Hanne Knudsen (<strong>for</strong>thcoming): Playful responsibility. K.Supplerende litteratur:Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer (2008): Magtens <strong>for</strong>mer. Hans Reitzels <strong>for</strong>lag. Kap. 2.Kaspar Villadsen og Karlsen: Hvor skal talen komme fra? I: Velfærds<strong>ledelse</strong> (Grundbog).Hanne Knudsen: Spillet om ansvar. I Ledelse <strong>af</strong> Uddannelse (Grundbog)<strong>For</strong>beredelse:Læs den litteratur, som er knyttet til undervisningen. Overvej, om I på din arbejdsplads arbejdermed at regulere på adfærd, som vurderes som <strong>for</strong>kert (vold, <strong>for</strong>styrrelse, illoyalitet el.a.). I så faldhvordan? (fx sanktioner, samtaler, påtaler el.a.). Overvej, om I på din arbejdsplads arbejder med atregulere på personligt ansvar, vilje, motivation, engagement el.a. I så fald hvordan? (fx samtaler,planer, kontrakter, spil el.a.).15


Fredag d. 9.11.2012: Fælles<strong>for</strong>elæsning9.30-10.00: K<strong>af</strong>fe10.00-12.30: <strong>For</strong>elæsning12.30-13.30: FrokostNing de Coninck-Smith, Professor m.s.o., Institut <strong>for</strong> uddannelse og pædagogik, DPU, Aarhus Universitet:Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 årMål:Målet med <strong>for</strong>elæsningen er at give de studerende et indblik i omfanget og karakteren <strong>af</strong> byggeri tilbørn gennem 300 år. <strong>For</strong>elæsningen vil præsentere dem <strong>for</strong> <strong>for</strong>skellige typologier fra skoler til daginstitutioner,fra hospitaler til legepladser, ligesom der vil blive lagt vægt på at vise og diskutere demetodologiske greb, som ligger til grund <strong>for</strong> arbejdet.Indhold:I ord og billeder gennemgås en række <strong>for</strong>skellige rumtyper, som er opført <strong>af</strong> voksne til børn. Derlægges vægt på overblik og lange linjer, men også på at give de studerende indsigt i den del <strong>af</strong>barndommens kulturhistorie, som materialiserer sig i de enkelte bygninger fra skoler til hospitaler,fra legepladser til asyler, fra børnehaver til legepladser. Husenes plads i arkitektur- og kulturhistorienbehandles, ligesom de <strong>for</strong>skellige greb, der ligger bag arbejdet med deres kulturhistorie gennemgåsog diskuteres. Der <strong>for</strong>etages <strong>af</strong>slutningsvist et udblik til den internationale barndoms<strong>for</strong>skning,hvor den såkaldte materielle vending har manifesteret sig stærkt i de seneste år, og de studerendeorienteres om relevante udgivelser, bibliogr<strong>af</strong>ier og tidsskrifter.Litteratur: Ning de Coninck-Smith (2005). Ej blot til lyst. Refleksioner over offentligt byggeri til børngennem 250 år i Kristian Larsen (red.): Arkitektur, krop og læring, Hans Reitzels <strong>for</strong>lag,2005, s. 69-87 Ning de Coninck-Smith (1990). Where Should Children Play? City Planning Seen FromKnee-Height. Copenhagen 1870 to 1920, Journal of Children’s Environment Quarterly 7 (4),1990, 54-61 Ning de Coninck-Smith (2010). Danish and British architects at work: a micro-study of architecturalencounters <strong>af</strong>ter the Second World War, History of Education, Vol. 39, no. 6,November 2010, 713-730 Ning de Coninck-Smith (2004). Healthy Souls in Healthy Environments. The Open-AirSchool Movement in Copenhagen 1905-1938, Medicina et Storia, IV, n. 7, 2004, 121-136Sekundær litteratur: Ning de Coninck-Smith (2011). Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300år, Klim 2011 Marta Gutman and Ning de Coninck-Smith (eds.)(2008): Designing Modern Childhoods,Rutgers University Press, 2008 Juliet Kinchin et al. (eds.) (2012). Century of the Child. Growing by Design, MOMA, NewYork, 2012.16


Mandag den 12. November kl. 10.00-16.00: InklusionUndervisere:Helene Ratner og Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XXTid: 10.00-16.00. (K<strong>af</strong>fe og the fra kl. 9.30)Mål:Målet med undervisningsdagen er at præsentere de studerende <strong>for</strong> et nyt paradigme – inklusion –der i stadig større grad sætter den skolepolitiske dagsorden. Målet er at de studerende får blik <strong>for</strong> ogkan reflektere over, hvordan professionsidentiteten sættes på spil med inklusionsparadigmet, samthvilke præmisser dette skift skaber <strong>for</strong> <strong>ledelse</strong> <strong>af</strong> professioner: Hvordan lede, når <strong>ledelse</strong>sgenstandener medarbejderes selvrefleksion og relationelle arbejde? Målet er endvidere, at de studerendefår begreber (handle<strong>for</strong>mer og sandheds<strong>for</strong>mer) til at analysere nye professionsidentiteter frem gennemarbejde med dagens tekster.Indhold:Tidligere <strong>for</strong>ventedes det, at individet skulle tilpasse sig fællesskabet, og der blev talt om integrationog deltagelse. Med idealet om inklusion sættes fællesskabet ikke som det, der <strong>for</strong>pligter den enkelte.Det bliver derimod institutionens ansvar at tilpasse sig den enkelte, så inklusion bliver mulig.En række relationer kommer i spil, ikke mindst relationen mellem underviser og elev og mellemleder og underviser. Inklusionsparadigmet stiller krav om, at professioner som lærere og pædagogerkan spørge ind til deres egen praksis og gentænke deres kategorier <strong>for</strong> ”normalitet” og ”fællesskab”.Inklusion er således en god case på, hvad der sker når professionsidentiteten betinges <strong>af</strong> evnen til atarbejde relationelt og refleksivt. De studerende inviteres til at reflektere over egne <strong>for</strong>ståelser ogpraksis med at arbejde med ”refleksion” og ”relationer”.Litteratur:Dahlager, Lisa (2001): ”I <strong>for</strong>ebyggelsens magt” i Distinktion: Scandinavian Journal of SocialTheory:2:3, 91-102 (K)Hansen, Janne Hedegaard(2010): ”Relationer og rummelighed - kernen i socialpædagogisk faglighed”i Tidsskrift <strong>for</strong> Socialpædagogik: 13:1, 3-10 (K)<strong>For</strong>beredelse:Læs litteraturen. Overvej hvordan I på din arbejdsplads arbejder med refleksion og relationer. I kanf.eks. overveje arbejdet i refleksive teams eller udviklingsdage: Hvad bliver medarbejderen bedt omat <strong>for</strong>holde sig til, og hvordan inviteres medarbejderen til at arbejde med deres relationer til brugerenog/eller andre medarbejdere? Hvilke sandheds<strong>for</strong>mer og handle<strong>for</strong>mer kan I identificere i jeresorganisation? Hvordan <strong>for</strong>mer disse den professionelle identitet?17


Tirsdag den 13. november kl. 9.00-15.00: Opsamling på modulets diagnoserUndervisere:Hanne Knudsen, Justine Grønbæk PorsSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XXTid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 8.30)Mål:Efter denne dag har den studerende fået et overblik over modulets diagnoser og sat dem i relation tilegne problemstillinger.De studerende har desuden fået lejlighed til at finde sammen med medstuderende med samme interesser– til at skrive eller diskutere med.Indhold:De studerende samler – i samarbejde med underviserne - op på modulets tværgående diagnoser. Destuderende inspireres og inspirerer hinanden til hvilke(n) diagnose, de vil tage <strong>af</strong>sæt i i eksamensprojektet.De studerende får inspiration og lejlighed til at overveje, hvordan deres problemstilling<strong>for</strong>muleres mest hensigtsmæssigt.Denne dag evalueres modulet.<strong>For</strong>beredelse:Læs undervisningsplanen igen. Læs dine noter fra modulets undervisning og overvej følgendespørgsmål:- Hvilke diagnoser (mere overordnede beskrivelser <strong>af</strong> <strong>ud<strong>for</strong>dringer</strong>) er du blevet præsenteret<strong>for</strong> i undervisningen?- Hvad diagnosticeres og hvilke problemstillinger åbnes i de enkelte diagnoser?- Hvilke særlige <strong>ud<strong>for</strong>dringer</strong> produceres <strong>ledelse</strong>smæssigt, hvis diagnosen er rigtig?- Hvilke spørgsmål kunne man undersøge videre med <strong>af</strong>sæt i diagnosen?- Er der en <strong>af</strong> diagnoserne, du synes, det kunne være spændende at tage <strong>af</strong>sæt i i dit projekt?18


Onsdag den 14. november: Individuel vejledning i grupperUndervisere:Justine Grønbæk Pors, Hanne KnudsenSted:DPU, Tuborgvej 164, lokale XX.Tid: 9.00-15.00 (k<strong>af</strong>fe og the fra kl. 8.30)Mål:Målet med dagen er, at de studerende får talt deres projekt igennem med hjælp fra vejleder og medstuderende.Målet er, at de får blik <strong>for</strong> muligheder i deres projekt samt at de får præciseret deresproblemstilling, så de kan arbejde videre med <strong>af</strong>sæt i den.Indhold og <strong>for</strong>m:Der er tale om ”individuel vejledning i grupper”, hvor den enkelte studerende får vejledning fra sinfaglige vejleder. De øvrige studerende har lejlighed til at lytte med og byde ind. <strong>Studerende</strong> somarbejder sammen i grupper, vejledes sammen.<strong>For</strong>beredelse:En <strong>for</strong>eløbig skitse til projektdisposition uploades senest en uge inden på blackbord. Den bør indeholdefølgende elementer: problem<strong>for</strong>mulering (hvad vil du undersøge?), <strong>for</strong>mål (hvor<strong>for</strong> vil duundersøge det?), empiri (hvilket materiale vil du analysere?), analytiske begreber, teorier, metoder(hvilke begreber vil du bruge i analysen?), fremgangsmåde (hvordan vil du gøre mere praktisk?).Brug gerne pentagonen, som præsenteres på det akademiske skrivecenters workshops og kan findespå deres hjemmeside: http://www.dpu.dk/uddannelse/akademiskskrivecenter/19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!