REACH - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

REACH - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Industriens BranchearbejdsmiljørådPostboks 77771790 København VWeb : www.i-bar.dkMedarbejdersekretariet:Vester Søgade 121790 København VTelefon : 33 63 80 00Telefax : 33 63 80 99E-mail : co@co-industri.dkWeb : www.co-industri.dkArbejdsgiversekretariatet:H.C. Andersens Boulevard 181787 København VTelefon : 33 77 33 77Telefax : 33 77 33 70E-mail : di@di.dkWeb : www.di.dkPjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne.Den kan downloades fra www.i-bar.dk. Og den kan købes ved henvendelse til Videncenter for Arbejdsmiljø»Arbejdsmiljøbutikken« www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf. 3916 5230.Bestillingsnr. 102242Bureau: Dplus.dkTryk: Gulmann GrafiskTrykt på miljøvenligt papirOplag: 3.000 ekspl.December 2008EAN 978-87-91080-85-2


REACH - for brugere af kemikalierDenne vejledning beskriver niveau og god praksisfor virksomheden i forbindelse med de ændringer,der skal ske på arbejdsmiljøområdet på virksomhedernesom følge af REACH. Arbejdstilsynet harhaft vejledningen til gennemsyn og finder indholdetaf den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.Arbejdstilsynet har alene vurderetvejledningen som den foreligger og har ikke tagetstilling til, om den dækker samtlige relevante emnerindenfor det pågældende område.REACH er en ny forordning fra EU. ”Forordning”betyder at REACH gælder i Danmark uden førstat skulle indføres i danske love og regler. MedREACH får virksomheden nye forpligtelser og nyeinformationer til at håndtere de allerede kendteforpligtelser. De nye informationer inddrages vedudarbejdelse af særlig kemisk APV, ved substitutionsovervejelserog arbejdspladsbrugsanvisninger.REACH vedrører alle brugere og producenter afstoffer og materialer. REACH har til formål at sikremennesker og miljø mod skadelige påvirkningerfra stoffer og materialer, og samtidig fremmehandel med stoffer og materialer samt stimulereforskning og udvikling.REACH ændrer ikke ved de danske arbejdsmiljøregler.Bekendtgørelsen om arbejde med stofferog materialer er fortsat gældende. Det er fortsatarbejdsgiverens ansvar at stoffer og materialerhåndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldtforsvarligt. Arbejdsgiveren har fortsat pligt til atsamarbejde med virksomhedens sikkerhedsorganisationherom. Er der ikke sikkerhedsorganisationpå virksomheden skal arbejdsgiveren på andenvis samarbejde med de ansatte herom.REACH berører både nye stoffer og materialerog de kendte, som har været anvendt i mangeår. REACH stiller krav til stofproducenter og importøreraf kemikalier fra lande udenfor EU omregistrering af alle stoffer og materialer, som ønskesmarkedsført. I den forbindelse vil der kunnefremkomme nye informationer om kendte stofferog materialer. Disse nye informationer kan betydeat nogle stoffer og materialer vil få ændret deresklassifikation.I denne vejledning ses nærmere på de nye krav ogmuligheder som REACH giver for de virksomheder,er brugere af stoffer og materialer altså brugervirksomheder(down-stream brugere). Vejledningentager ikke højde for de ekstra krav REACHstiller virksomheder, der selv importerer stoffer ogmaterialer fra lande udenfor EU til eget brug.REACH står for Registration, Evaluationand Authorization of CHemicals.På dansk: registrering, vurdering oggodkendelse af stoffer og materialer.3


Virksomheden sombruger af stoffer og materialer.Nogle stoffer vilikke længere kunne købesREACH forventes at medføre, at nogle stoffer og materialerikke længere vil blive markedsført. Senest 1.december 2008 skulle producenter og importører registrereoverfor EU’s nye kemikalieagentur, hvilke af destoffer og materialer de ønsker at markedsføre fremover.Det er en god ide, hvis virksomheden i god tidbliver opmærksom på stoffer og materialer, som ikkekan leveres fremover. Det kan f.eks. ske, hvis leverandørenfinder at markedet for det pågældende stof ikkekan dække omkostningerne ved en registrering. Disseinformationer kan som regel skaffes fra leverandøren.Virksomheden bør være opmærksom herpå således atman i god tid kan finde alternative processer eller alternativestoffer og materialer.Informationer fra leverandørenNår virksomheden bruger stoffer og materialer skalman sætte sig ind i sikkerhedsdatablade og andreinformationer fra leverandøren. Hvis disse indeholderbegrænsninger i brugen eller stiller krav om foranstaltningerved brugen af stoffet, som følge af bestemmelsernei REACH om anvendelsesbegrænsninger oggodkendelsesordning skal dette følges. For nogle stofferog materialer vil sikkerhedsdatabladet indeholdeet såkaldt eksponeringsscenarie, der er leverandørensforslag til, hvordan det pågældende stof kan anvendesforsvarligt. Virksomheden har pligt til at sikre, at densanvendelse af stoffet mindst sker som foreslået ogsamtidig overholder arbejdsmiljølovgivningen.g Virksomheden kan kontakte sin leverandør og bedeom at få virksomhedens anvendelse medtaget ileverandørens eksponeringsscenarier.g Virksomheden kan vælge selv at foretage en kemikalievurderingog udarbejde egen kemikaliesikkerhedsrapporthvorfra et eksponeringsscenarie kanudarbejdes. Kemikalieagenturet i Helsinki skal havebesked om, at virksomheden har udarbejdet enkemikaliesikkerhedsrapport.g Hvis virksomheden anvender mindre end 1 ton årligt,behøver den ikke at lave at lave en kemikaliesikkerhedsrapport,men skal sende besked heromtil Kemikalieagenturet, Helsinki.g Hvis virksomheden anvender stoffet til produkt- ogprocesorienteret forskning og udvikling under kontrolleredeforhold som fx lukkede anlæg, behøverden ikke at lave en kemikaliesikkerhedsrapport,men skal sende besked herom til Kemikalieagenturet,Helsinki.g Og endelig kan virksomheden vælge andre stofferog materialer, hvor virksomhedens anvendelse afstoffet er omfattet af leverandørens eksponeringsscenarie.Men uanset hvad leverandøren angiver, så er det altidarbejdsgiverens ansvar at stoffer og materialer anvendessikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.Såfremt virksomhedens brug af et stof ikke er beskreveti et af de medsendte eksponeringsscenarier, skalvirksomheden overveje følgende muligheder.:5


Skab et overblikover stoffer og materialerVirksomheden skal have et overblik over de stofferog materialer, som den anvender. Det harbetydning for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingerneog for instruktion af de ansatte. I storevirksomheder kan der være lavet et IT-baseretsystem til kemikaliestyring. I andre virksomhederkan det være nok med et ringbind.Man har som regel brug for at kunne se følgendeinformationer om de stoffer og materialer, deranvendes:gggggStoffets navn (handelsnavn)anvendelse (hvad bruges det til i virksomheden)anvendelsessted (hvor i virksomheden brugesdet til)evt. brugsanvisninger om stoffetevt. alternative stoffer og materialer.Såfremt der er særlige krav til beskyttelse, uddannelse,anvendelsesbegrænsninger, måling ellerandet ved brugen skal dette ligeledes fremgå.SikkerhedsorganisationensrolleDet er arbejdsgiverens ansvar at virksomhedensanvendelse af stoffer og materialer sker fuldt forsvarligt.I forbindelse hermed skal arbejdsgiverensamarbejde med sikkerhedsorganisationen.REACH giver ikke sikkerhedsorganisationen nyeopgaver eller rettigheder i forhold til de eksisterendearbejdsmiljøregler.ArbejdspladsvurderingNår virksomheden bliver opmærksom på nye ogændrede sikkerhedsdatablade og andre informationerfor de anvendte stoffer og materialer, skalvirksomheden overveje om dette giver anledningtil at revidere arbejdspladsvurderingerne for defunktioner, hvor stoffet anvendes. I forlængelseheraf kan det være nødvendigt at ændre på arbejdspladsbrugsanvisninger,og at ændre evt.instruktion af de ansatte. Dette er vigtigt,hvisleverandøren har angivet særlige sikkerhedsforanstaltningerfor anvendelsen af stoffet (et eksponeringsscenarie)eller det i sikkerhedsdatabladeter angivet krav til brug i forbindelse med stofferomfattet af godkendelsesordning eller anvendelsesbegrænsningerefter REACH.Under alle omstændigheder er det arbejdsgiverensansvar at virksomheden har de relevante informationerom de stoffer og materialer, som virksomhedenanvender. Derfor skal virksomhedensikre sig, at man bliver opmærksom på sådanneændringer.Ændringerne vil ofte fremgå af informationer fraleverandøren i form af kontakt fra sælger, breve tilkunderne, leverandørens hjemmesider osv. Oftevil ændringer fremgå af de informationer (brugsanvisninger,deklarationer, mærkning), der følgermed leverancen.Virksomheden skal løbende overveje om nye informationergiver anledning til at gå over til atanvende andre stoffer og materialer eller andreprocesser (substitution).HenvisningerAt-vejledning C.1.3”Arbejde med stoffer og materialer”At-vejledning C.0.12Leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad forstoffer og materialerDer eksisterer flere hjemmesider omREACH, f.eks. http://www.di.dk/Virksomhed/Miljoe/REACH/7


CO-industriVester Søgade 1221790 København VTelefon : 33 63 80 00Telefax : 33 63 80 99E-mail : co@co-industri.dkWeb : www.co-industri.dkDIH.C. Andersens Boulevard 181787 København VTelefon : 33 77 33 77Telefax : 33 77 33 70E-mail : di@di.dkWeb : www.di.dkIndustriens Branchearbejdsmiljøråd8Postboks 77771790 København VWeb : www.i-bar.dk

More magazines by this user
Similar magazines