12.07.2015 Views

Se invitation til årsmødet - Dansk Kiropraktor Forening

Se invitation til årsmødet - Dansk Kiropraktor Forening

Se invitation til årsmødet - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

20årsmøde og gf 2011Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor Forening


I N V I T A T I O NALLE MEDLEMMER inviteres hermed til DKF’s årsmødeog generalforsamling, som afholdes fredagden 11. og lørdag den 12. november 2011.ÅRSMØDET ARRANGERES i samarbejde medKiropraktorkredsforeningen i Region Sjælland ogåbnes officielt ved regionsformand Steen BachNielsen, Region Sjælland.FREDAG DEN 11. NOVEMBER afholder DanskSelskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik etfagligt arrangement med fokus på kiropraktorersrolle i sekundærsektoren og en workshop om skulderundersøgelse.Program for arrangementet udsendessammen med beretning og øvrigt materialetil årsmødet og generalforsamlingen.LØRDAG DEN 12. NOVEMBER åbnes årsmødetofficielt kl. 9.45. I forbindelse hermed vil nyuddannedemedlemmer aflægge kiropraktorløftet.Herefter starter den åbne del af generalforsamlingenmed aflæggelse af formandens mundtligeberetning. Ved årsmødets officielle åbning og denåbne del af generalforsamlingen kan studentermedlemmerog andre interesserede deltage. Denlukkede del af generalforsamlingen er kun for kiropraktormedlemmer.FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENSDAGSORDEN stiles til formanden og indsendestil sekretariatet. Forslag skal være afsendt (poststempleteller mailet) senest 21 dage før generalforsamlingen,det vil sige senest lørdag den 22.oktober 2011.Vi glæder os til at se mange af jer tilÅrsmøde og GF 2011!Peter Kryger-Baggesen - FormandJakob Bjerre - DirektørSted og kontaktHotel Frederik d.II, Idagårdsvej 3,4200 SlagelseTelefon 5853 0322hotel@fr2.dk, www.fr2.dkDato11. november 2011:DSKKB’s faglige arrangement12. november 2011:DKF’s årsmøde og generalforsamlingPrisDeltagelse i årsmøde og generalforsamling er gratisfor medlemmer. Hovedmåltider er dog for egenregning. Overnatning bestilles og betales særskilt hosHotel Frederik d.II.TILMELDING via DKF’s hjemmesidewww.danskkiropraktorforening.dk/aarsmoedeSenest d. 17. oktober 2011.Dansk Kiropraktor ForeningVendersgade 6, 2. tv. 1363 København KTlf. 33930400dkf@danskkiropraktorforening.dkwww.danskkiropraktorforening.dk


P r o g r a mFredag den 11. november 2011 – DSKKB’s fredagsarrangement15.00 workshopSkulderundersøgelse ved Lars Blønd, speciallæge i ortopædkirurgi, diplomlæge i idrætsmedicin,Gildhøj Privathospital, samt formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.17.00 Let traktement18.00 temakiropraktorernes rolle i sekundærsektoren19.00 pause19.15 kiropraktorernes rolle i sekundærsektoren - fortsat21.15 natmadLørdag den 12. november 2011 – DKF’s årsmøde8.30 – 9.45 Registrering og morgenmad9.45 ÅrsmødeVelkomst ved DKF’s formand Peter Kryger-BaggesenÅbningstale ved regionsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjællandnyuddannede medlemmer aflægger kiropraktorløfteUddeling af priserindlæg ved Karsten Uno Petersen, bestyrelsesformand for NIKKB10.45 – 11.00 PauseÅben generalforsamling 2011generalforsamlingen åbnes af formandenValg af dirigentFormandens mundtlige beretning11.00 Lukket generalforsamling 201113.00 – 14.00 Frokost16.00 arrangement ved Kiropraktik og Sundhed (Forudsat at GF er afsluttet)18.30 Velkomstdrink19.00 Festmiddag


Året 2011 står i medlemmets tegn for Dansk KiropraktorForening. Det er baggrunden for, at vores årsmøde er klædti varme farver og har individet i centrum grafisk.Vi markerer, at vi med en række nye tiltag ønsker at kommetættere på det enkelte medlem.Dansk Kiropraktor ForeningVendersgade 6, 2. tv. 1363 København KTlf. 33930400dkf@danskkiropraktorforening.dkwww.danskkiropraktorforening.dkMaterialesponsoreret af:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!