No Slide Title - ucf.dk

ucf.dk
  • No tags were found...

No Slide Title - ucf.dk

Præsentation• Økonomisk konsulent:– Anne Grethe Eriksen• Pleje- og sundhedschef:– Lone V. Rasmussen4. maj 2009


Udgangspunkt• BUM model siden 2003 på praktisk- og personlighjælp, træning og Hjemmesygepleje.– Visitationens rolle fra 2003 – 2008– Højt fokus på retssikkerhed og korrekte afgørelser– Øget brug af midlertidig hjemmehjælp– Hver borger har flere ”planer”• Visitation i vejledende pakker efter borgerensfunktionsniveau– Ydelseskatalog– Kvalitetsstandarder• 6-7 private leverandører til praktisk hjælp• 2 leverandører til personlig hjælp.4. maj 2009


Hverdagsrehabilitering• Alle nye borgere og borgere med opstartes medhjælp efter §86, hvis det er muligt.– Ingen frit valg.– Borgeren får en rehabiliteringsplan.– Flere faggrupper formelt inde over sagen før derbevilliges ( øget samarbejde og øgetforståelse/respekt for andre fag )– Det længste forløb, der har været indtil nu er 15uger.(fra C4 til selvhjulpen)• Når hverdagsrehabilitering er færdigt bevilligespersonlig eller praktisk hjælp .– Frit valg igen. Leverandørerne skal vedligeholde detopnåede funktionsniveau. ( monitorering)• Samarbejde med leverandørerne er vigtigt• ”Gulerod” for leverandørerne = kompetenceudvikling afpersonalet.4. maj 2009


Oprindelige forudsætningerøkonomi:• Erfaringer fra Östersund i Sverige: effektenvar investeringen + 70 %• Overført til Fredericia kommune:Investering = 1,5 mio.Sparet Hjemmehjælp: 2,5 mio.• Forudsætningerne for beregning i Fredericiakommune:– 2,5 mio i sparet hjemmehjælp svarer til at 18personer over 67 år udskyder deres behov forhjemmehjælp i 4 år.– Realistisk når 100-150 personer tilbydes forløb– Tilbagefald er beregnet til 25 % pr. år4. maj 2009


• Gevinst i perioden:Mio. kr pr. årGevinst2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-0,8 0,9 2,7 4,1 5,1 5,9 6,4 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9• Gevinsten fremkommer på baggrund af den udgift kommunen ellers villehave til hjemmehjælp ud fra den fremskrevne befolkningsprognose ogdet nuværende serviceniveau.4. maj 2009


Nye forudsætninger økonomi• Yderligere investering : 12hjemmetrænere. I alt 4 mio. kr.• Hjemmetrænerne skal tjene sigselv hjem i sparet hjemmehjælp• Vedtagne besparelser ihjemmeplejen• Ny befolkningsprognose : Endnuflere ældre4. maj 2009


150Forventet Befolkningsudvikling opdelt påaldersgrupper(index 2008 = 100)140130120110'67-79 år NY'67-69 årige GL80+ årige NY80+ årige GL10090802008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20204. maj 2009


Kobling mellem ydelser ogøkonomi• Vi følger udviklingen:– Falder de visiterede ydelser efter §83?– Hvor mange Rehab pakker får borgeren set iforhold til det de ellers skulle have modtaget?– Hvordan går det med forbruget afsygeplejeydelser.• Forudsætning for Monitorering:– Afregning til alle leverandører– Datagrundlag for ydelsesomfang ogsammensætning• Både fritvalgsområdet og hjemmesygepleje• Et LIS system, som kan give data rimeligt stabilt.4. maj 2009


Foreløbige resultater• Gennemsnitlige besparelse på deførste 25 afsluttede borgere iprojektet : 2,96 timer sparethjemmehjælp pr. uge pr. borger• Faldende udgifter tilsygeplejeydelser4. maj 2009


Eksempel 1• Hr. Jensen ansøger om hjælp til rengøring• Får træning i 3 uger – i alt 15 timer.• Ville normalt have været visiteret tilrengøring 25 min./uge, men bliverselvhjulpen.• Besparelse 25 min./uge =21,7 time/år• Investeringen er tjent hjem efter ca. ¾ år.• Årlig besparelse : 6.500 kr. (v. timeløn på 300 kr.)4. maj 2009


Hvor mange borgere ?• Enten ca. 850 Hr. Jensen• Eller ca. 24 Fru Hansen• Eller et passende mixBesparelsen opnås !4. maj 2009


Usikkerheder• Tidsperspektiv : holder effekten i 4år ?• Er et frafald på 25 % realistisk ?• Er der borgere nok i målgruppen?Investeringen justeres løbende4. maj 2009


Forebyggelse (1)• Den forebyggende indsats udvidetmed 10 årgange indenfor densamme økonomiske ramme.• I alt ny målgruppe : extra 4.711personer pr. 1. januar 2009• Antal fuldtidsstillinger : 5,54. maj 2009


Forebyggelse (2)• Omlægning af de forebyggendebesøg.– Automatik og samme metodik de sidste5 år.– Mange lange besøg.• Forebyggende besøg for o. 75 årige– 1 besøg årligt, hvor 2. besøg aftales.– Altid mulighed for at bede om besøg– Risikobesøg og kobling til opfølgendehjemmebesøg.4. maj 2009


Forebyggelse (3)• Forebyggelse for de o. 65 årige:– Besøg efter behov ( kronisk sygdom,netværksproblemer)– Øget sundheds- og socialoplysning:• Seniorkurser• Empowerment.– For ca. 400.000 om året kan vi give 1000 borgere ettilbud, de mener er relevant for deres hverdag ogsom de udtrykker nytte af:• Seniorkurserne er evalueret med 500 deltager, hvor 94%siger de kan bruge det lærte i hverdagen.• Samarbejde med hele den øvrige kommune.Sundhed for ældre er ikke kun Pleje- og sundhedsresortområde.4. maj 2009


Menneskesyn/ politiskudgangspunkt• Fredericia kommune har ingenældrepolitik• Fredericia kommune har en politik,der hedder– ”Aktiv hele livet”– Ord er også signaler.– Underkend ikke italesættelsen4. maj 2009


1.800.000Sygeplejeydelser1.600.0001.400.0001.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.0000Kvt. 1 Kvt. 2 Kvt. 3 Kvt. 4 Kvt. 1 Kvt. 2 Kvt. 3 Kvt. 4 Kvt. 12007 2008 20094. maj 2009

More magazines by this user
Similar magazines