12.07.2015 Views

Job i Danmark: Udfordringen - dilemmaer og udfordringer i ... - FOA

Job i Danmark: Udfordringen - dilemmaer og udfordringer i ... - FOA

Job i Danmark: Udfordringen - dilemmaer og udfordringer i ... - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UDFORDRINGEN– <strong>dilemmaer</strong> <strong>og</strong> <strong>udfordringer</strong> i rekruttering afudenlandsk arbejdskraftRedaktion: Jens Folkersen <strong>og</strong> Ole JensenTekst: Marianne Schjøtt RohwederGrafisk arbejde: grafit.dkTryk: <strong>FOA</strong> – Fag <strong>og</strong> ArbejdePjece er udgivet med støtte fra Beskæftigelsesministeriet <strong>og</strong> kan hentes på:www.foa-international.dkIllustrationer: s. 3: Hilde Lillejord/POLFOTO, s. 7: Mike Kollöffel, s. 13: Steen Wrem/POLFOTO, s. 17. Jens Dige/POLFOTO, s. 18: Sara Skytte /POLFOTO, s. 21: Markussen TobiasSelnæs/POLFOTO, s. 28: Per Folkver/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/POLFOTO. Øvrige foto:iStockphotoUdgivet af <strong>FOA</strong> – Fag <strong>og</strong> Arbejde, december 2009


udfordringen1indholdIndledning:Fremtidens udfordring.................................................... 3Kapitel1 Udenlandsk arbejdskraft i danmark................. 72 Udfordringerne til den danske model............... 93 Arbejdskraftens bevægelighed..................... 124 Rekrutteringsprocessen............................. 155 Kommunale <strong>og</strong> private arbejdsgivere.............. 176 Løn- <strong>og</strong> arbejdsvilkår................................ 217 Uddannelsesopgaven............................... 238 Et sundt arbejdsmiljø – <strong>og</strong>så for udlændinge...... 269 Integration på job <strong>og</strong> i samfund.................... 2810 Udfordringerne – en opsummering................ 31


2 udfordringen


udfordringen71 udenlandsk arbejdskrafti <strong>Danmark</strong>Når vi i disse år taler om at rekruttere udenlandskarbejdskraft til <strong>Danmark</strong>, tænker de fleste på læger,sygeplejersker eller medarbejdere på det private arbejdsmarked,fx indenfor byggeri <strong>og</strong> IT.Og der har da <strong>og</strong>så været en eksplosion i denne typemedarbejdere siden årtusindeskiftet. Alene indenforde seneste fem år er antallet mere end fordoblet fra100.000 til 290.000 udenlandske medarbejdere, hvorafde fleste har været beskæftiget inden for byggeriet.Byggeriet er d<strong>og</strong> et af de områder, der er voldsomtberørt af den økonomiske krise <strong>og</strong> i det første halve åraf 2009 er antallet af udlændinge, der er beskæftigether, faldet drastisk.Flere udenlandske medarbejdereDet samme fald ses ikke inden for <strong>FOA</strong>s fagområder.Tværtimod. Og selvom der stadig ikke er overvældendemange udenlandske medarbejdere her, så erdet et antal, der de seneste år har været stigende, <strong>og</strong>det er en stigning, der ser ud til at fortsætte.Antallet af medarbejdere fra især Sverige, Tyskland<strong>og</strong> Polen, som er de tre største nationaliteter, deri disse år får beskæftigelse indenfor <strong>FOA</strong> ´s fagområder,er i løbet af et år steget fra 443 til 648. De nævntemedarbejdere arbejder primært indenfor social- <strong>og</strong>sundhedsområdet, børneområdet <strong>og</strong> som serviceassistenter.


8 udfordringenStore ge<strong>og</strong>rafiske forskelleDe udenlandske medarbejdere i det offentlige delersig ge<strong>og</strong>rafisk efter nationalitet. I Østdanmark er detsvenskere, der dominerer, <strong>og</strong> mange af dem pendlermellem hjem <strong>og</strong> arbejde. I Sønderjylland trækkerman hovedsagelig på tysk arbejdskraft, hvoraf n<strong>og</strong>le<strong>og</strong>så er grænsegængere, som bor i Tyskland <strong>og</strong> arbejderi <strong>Danmark</strong>, mens de fleste udlændinge i Midtjylland<strong>og</strong> på Sydsjælland, kommer fra Polen.Oftest er den ”nye” arbejdskraft ufaglært eller haren kort uddannelse eventuelt kombineret med forskelligerhvervserfaring. Der er derfor næsten altiden temmelig omfattende uddannelsesopgave forbundetmed rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til<strong>FOA</strong>s fagområder. Den tætte brugerkontakt <strong>og</strong> deproblemstillinger, som præger de fleste offentlige job,stiller både store krav til gode danskkundskaber <strong>og</strong>til en social <strong>og</strong> kulturel forståelse for det danske samfund.Det er ikke gratis at uddanne ufaglært arbejdskraft,<strong>og</strong> denne udgift afspejler sig da <strong>og</strong>så i de fravalg, n<strong>og</strong>lekommunale arbejdsgivere har foretaget. For mensn<strong>og</strong>le kommuner har valgt at investere i udenlandskarbejdskraft, er der andre, som fx Kolding, der harsagt nej tak blandt andet af økonomiske grunde.Et marked for international rekrutteringFor entreprenante personer er <strong>FOA</strong>s arbejdsområderlige nu uopdyrket land, <strong>og</strong> manglen på arbejdskraftindenfor især rengøring, omsorg <strong>og</strong> pleje vil givetpirre kreativiteten.Den udvikling, der allerede er i gang, er et fingerpegom, at endnu flere både inden- <strong>og</strong> udenlandskekonsulent-, vikar- <strong>og</strong> rekrutteringsfirmaer vil målrettemodeller i forhold til det offentlige arbejdsmarkedi <strong>Danmark</strong>.Et rekrutteringsværktøjEt job indenfor et af <strong>FOA</strong>s arbejdsområder kan <strong>og</strong>så isig selv være et rekrutteringsredskab, som andre endde kommunale arbejdsgivere vil benytte sig af. Detgælder fx. i forhold til rekruttering af højtuddannetarbejdskraft til sygehusene.Et eksempel er Hillerød, hvor et rekrutteringsfirmagerne ville kunne tilbyde den kvalificerede (mandlige)arbejdskraft, de søgte, arbejdsgaranti inden for<strong>FOA</strong>s område for en medfølgende ægtefælle.Området er stadig nyt <strong>og</strong> rekrutteringsmuligheder<strong>og</strong> - modeller slet ikke afklarede. Der opstår heletiden nye måder at rekruttere på <strong>og</strong> dermed opstårder <strong>og</strong>så nye <strong>udfordringer</strong> for offentlige arbejdsgivere<strong>og</strong> <strong>FOA</strong>s lokale afdelinger. Der er en stor opgave i atsikre, at den udenlandske arbejdskraft ansættes påsamme vilkår som danske medarbejder, at det gennemuddannelse <strong>og</strong> oplæring sikres, at arbejdskraftenhar tilstrækkelig faglighed <strong>og</strong> ikke mindst lærerdansk på et niveau, der sikrer både opgaveløsning <strong>og</strong>integration.Internationale hensyn<strong>Danmark</strong> har som nævnt et etisk ansvar i forhold tilden arbejdskraft, vi inviterer her til landet, men etikkenskal <strong>og</strong>så være i orden i forhold til de lande, vi fårarbejdskraften fra. Beskæftigelsen i de øvrige EU-lande,fx i Tyskland <strong>og</strong> Polen vil have stor betydning for,hvor livlig migrationen vil være, <strong>og</strong> den kan varierei perioder. Men vi skal heller ikke være blinde for, atdanske arbejdsforhold kan betyde affolkning af kvalificeretarbejdskraft i de lande, det handler om. Det ermåske ikke så stort et problem i forhold til de andreEU-lande, men vi har et ansvar i forhold til ikke atdræne svagere lande, som <strong>og</strong>så har fået lettere adgangtil job i <strong>Danmark</strong>, for kvalificeret arbejdskraft.Omvendt har vi jo opdaget, at konjunkturer kanvende, <strong>og</strong> det danske arbejdsmarked kan forandresig. Erfaringer fra fx byggebranchen viser, at der ikølvandet af ansættelse <strong>og</strong> organisering af arbejdskraftenkan følge helt nye sociale <strong>og</strong> faglige <strong>udfordringer</strong>i form af ledige udlændinge <strong>og</strong> ledig danskarbejdskraft.<strong>FOA</strong> mener:Det er <strong>FOA</strong>s holdning, at der isæri forhold til de lande, som selv harbehov for kvalificeret arbejdskraft, iforbindelse med en målrettet rekruttering,skal ske en afvejning mellembehovet for arbejdskraft her i landet<strong>og</strong> i det land, arbejdskraften kommerfra.


udfordringen92 <strong>udfordringer</strong> til dendanske modelDen udenlandske arbejdskraft på <strong>FOA</strong>s fagområderkommer fra lande, der har andre traditioner for,hvordan arbejdsmarkedet organiseres, end vi kenderher i landet.Derfor forestår der både i forhold til de udenlandskearbejdsgivere <strong>og</strong> til medarbejderne en opgave i atfortælle om ”Den danske model” <strong>og</strong> informere omorganisationernes rolle i løndannelse <strong>og</strong> rammernefor arbejdet, en position, som i andre lande er langtmindre betydningsfuld, end den er i <strong>Danmark</strong>.Andre traditionerI modsætning til mange andre lande indenfor EU, erdet danske arbejdsmarkedet hovedsageligt reguleretgennem aftaler mellem arbejdsgiver- <strong>og</strong> arbejdstagerorganisationer.Staten lovgiver kun om få ting somfx ferie <strong>og</strong> barsel, som aftaler mellem arbejdsmarkedetsparter kan forbedre. Men lønnen <strong>og</strong> langt defleste arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedetsparter, <strong>og</strong> staten griber kun ind i denne aftaleproces,hvis ikke der kan opnås enighed.<strong>Udfordringen</strong> i at sikre, at de udenlandske medarbejdere<strong>og</strong> arbejdsgivere spiller efter danske ”regler”er stor <strong>og</strong> vigtig, fordi risikoen i samspillet medudlandet kan være en opdeling af arbejdskraften i etA- <strong>og</strong> et B-hold <strong>og</strong> en underminering af det danskearbejdsmarked <strong>og</strong> velfærdssamfund.Information til udenlandske virksomhederI forbindelse med international rekruttering findesder to typer af private firmaer. Rekrutteringsfirmaer,der bistår kommunerne med at skaffe <strong>og</strong> i visse tilfæl-


10 udfordringende med at uddanne arbejdskraften, <strong>og</strong> vikarbureauerher eller i udlandet, der selv ansætter udenlandskemedarbejdere.I forhold til rekrutteringsfirmaerne er der en storopgave i at informere dem om danske forhold <strong>og</strong> væremed til at sikre kvaliteten i deres ydelser. Hovedopgaveni samarbejdet med vikarbureauerne er at fortælle,at de arbejdsområder, som deres medarbejderne eransat på, er overenskomstdækket, <strong>og</strong> at få tegnet enoverenskomst.Har arbejdsgiveren adresse i udlandet, hvor reglerfor ansættelse er helt anderledes end i <strong>Danmark</strong>, erdenne udfordring endnu større, fordi den både handlerom at opspore arbejdsgiveren, informere om, atde regler, der gælder i hjemlandet, er aftalebestemtei <strong>Danmark</strong> samt oplyse om de pligter <strong>og</strong> det ansvarfx for medarbejdernes trivsel, lovgivningen pålæggerarbejdsgiveren.Selvom den udenlandske arbejdsgivere tiltræderden danske overenskomst, der gælder for området, erdet derfor <strong>og</strong>så vigtigt, at kontrollere om ansættelseskontraktenfølger lovgivningen <strong>og</strong> ikke indeholderkrav til medarbejderne, der underminerer danskevilkår for arbejde <strong>og</strong> løn. Læs mere om overenskomstarbejdeti kapitel 6.Information til udenlandske medarbejdereDe udenlandske medarbejdere skal informeres omde rettigheder, de har ifølge den overenskomst, derdækker deres arbejdsområde. Men <strong>og</strong>så hele medbestemmelsesdelenaf den danske model <strong>og</strong> medarbejderindflydelsen<strong>og</strong>så i det daglige vil være ukendtland for mange udlændinge.I de private firmaer, der kun har udenlandsk arbejdskraftansat vil der være behov for en aktivt opsøgendeindsats. Og en af de lokale <strong>FOA</strong> afdelingers heltstore opgave, når medarbejderne er kommet her tillandet, er derfor at sørge for, at de bliver organiseret,<strong>og</strong> hvis der er over fem ansatte på arbejdspladsen, atde får valgt en tillidsrepræsentant, der kan varetagederes interesser i det daglige.Nye samarbejdstraditionerInternational rekruttering stiller <strong>og</strong>så nye krav til desamarbejdstraditioner, vi allerede har i det dagligesamarbejde mellem <strong>FOA</strong> <strong>og</strong> kommunerne.


udfordringen11De mange <strong>udfordringer</strong>, der er forbundet med atrekruttere medarbejdere i udlandet, sætter fokus pået tidligt samarbejde mellem den lokale <strong>FOA</strong>- afdeling<strong>og</strong> den kommunale arbejdsgiver, som enten selvansætter udenlandsk arbejdskraft eller benytter sig afprivate udbydere.Denne tidlige dial<strong>og</strong>, som allerede bør indledes,når rekrutteringen er på det politiske tegnebræt, kræveren særlig indsats – både hos arbejdsgiveren <strong>og</strong> iden lokale <strong>FOA</strong>-afdeling – for der er ikke traditionfor, at kommunen <strong>og</strong> fagforeningen samarbejde pådet politiske plan omkring normeringer, budgetteretc.Men et tidligt <strong>og</strong> opfølgende samarbejde om internationalrekruttering mellem fagforening <strong>og</strong> arbejdsgiverforeningkan forebygge rigtigt mange problemer<strong>og</strong> være med til at sikre, at den rekrutterede arbejdskraft<strong>og</strong>så kan fastholdes.<strong>FOA</strong> MENER:At rekrutteringsindsatsen på områdermed mangel på kvalificeretarbejdskraft efter behov kan suppleresgennem international rekruttering.Der skal ske en inddragelseaf de faglige organisationer <strong>og</strong> derskal være sikkerhed for, at arbejdetudføres efter danske regler <strong>og</strong> undernormale overenskomst- <strong>og</strong> ansættelsesvilkår.


14 udfordringenFlere forskellige kriterier i udlændingeloven kan læggestil grund for at give opholdstilladelse til lønmodtagerefra lande uden for EU.Mangel på kvalificeret arbejdskraftEt fast job i <strong>Danmark</strong> indenfor erhverv, hvor der genereltset er mangel på kvalificeret arbejdskraft, kanberettige til opholdstilladelse. Vurderingen foretagespå baggrund af den positivliste, der udarbejdes af Ministerietfor Flygtninge, Indvandrere <strong>og</strong> Integration.Ingen af de faglige uddannelser på <strong>FOA</strong>s beskæftigelsesområdefigurerer på positivlisten. Men i nærtbeslægtedearbejdsområder er fx sygeplejersker <strong>og</strong>pædag<strong>og</strong>er.Opholdstilladelse på baggrund af positivlisten kangives i op til tre år med mulig forlængelse til fire år.Medarbejderen har ret til at få sin familie med til<strong>Danmark</strong>, såfremt familien bor sammen <strong>og</strong> kan forsørgesig selv. Den medfølgende partner får tildelt opholdstilladelse<strong>og</strong> har ret til at søge arbejde, så længetilladelsen gælder.BeløbsordningenAlle udlændinge med et konkret jobtilbud med en årligaflønning, der i skrivende stund er på over 375.000kroner <strong>og</strong> sædvanlige ansættelsesforhold kan få opholds-<strong>og</strong> arbejdstilladelse i <strong>Danmark</strong>.Medarbejderen har ret til at få sin familie med til<strong>Danmark</strong>, såfremt familien bor sammen <strong>og</strong> kan forsørgesig selv. Den medfølgende partner for tildelt opholdstilladelse<strong>og</strong> har ret til at søge arbejde, så længetilladelsen gælder. <strong>Udfordringen</strong> er blandt andet, atbeløbsordningen er etableret for at tiltrække højtuddannet<strong>og</strong> ikke ufaglært arbejdskraft her til landet.KoncernopholdstilladelseVirksomheder, der henter medarbejdere med særligeevner eller kvalifikationer til <strong>Danmark</strong> for periodevisat arbejde her, kan få en forhåndsgodkendelse, såmedarbejderen kan starte på jobbet, inden formelopholds- <strong>og</strong> arbejdstilladelse foreligger.Ufaglært <strong>og</strong> almindeligt faglærtarbejdskraftHvis udlændinge fra lande uden for EU ikke opfyldern<strong>og</strong>le af de ovenfor nævnte adgangsmuligheder iforhold til kvalifikationer eller lønnens størrelse, skalder være helt særlige beskæftigelsesmæssige grundetil at give opholdstilladelse. Disse særlige hensyn omfatter:– At der ikke findes tilgængelig kvalificeret, danskherboende eller EU arbejdskraft, der kan varetagearbejdet.– At arbejdet er af en sådan karakter, at opholds- <strong>og</strong>arbejdstilladelse kan anbefales.Arbejdsforholdene skal være sædvanlige efter danskeforhold.UdfordringerMed flere udlændinge på det offentlige arbejdsmarked,er der helt overordnet et stort behov for, at deinstanser, der kommer i kontakt med de udenlandskearbejdssøgende, fx kommuner, jobcentre <strong>og</strong> <strong>FOA</strong>safdelinger rundt om i landet, er ordentligt klædt på tilat rådgive i forhold til <strong>og</strong> overskue denne opgave.På <strong>FOA</strong>s beskæftigelsesområder vil det være sjældent,at der gives opholdstilladelse til medarbejdere,der kommer fra lande udenfor EU.Men det er en udvikling, der kan vende, <strong>og</strong> <strong>FOA</strong>har medlemmer, der er kommet her til landet fx. påbeløbsordningen, blandt andet fra Filippinerne. Erfaringernefra sager med n<strong>og</strong>le af disse medlemmerviser, at der eksisterer en reel risiko for, at beløbet,selvom det sættes højt, er mere eller mindre fiktivt,det vil sige kan udhules efter forgodtbefindendeblandt andet via meget høje huslejer.GreencardordningenEr en ordning for udlændinge med helt særlige kvalifikationer,<strong>og</strong> her kræves ikke, at der er indgået etansættelsesforhold med en arbejdsgiver.


udfordringen27sen, der halter, uden at føle, at de løber en risiko forrepressalier.Redskaberne findesArbejdspladsvurderinger APV er, brugt optimalt, enudmærket temperaturmåler på arbejdsmiljøet, ikkemindst fordi vurderingen bygger på medarbejdernesegne oplevelser.Når der kommer nye udenlandske medarbejderetil en kommunal arbejdsplads, er det en forandring,som lovmæssigt kræver en revurdering af APV. Mensom undersøgelserne i faktaboksen understreger, erder et ekstra stort behov for, at opmærksomhedenskærpes.<strong>FOA</strong> menerAt der især i forbindelse med internationalrekruttering er behov foret skærpet tilsyn med, at arbejdsgivernelever op til ansvaret med atrevurdere APV´er på arbejdspladser,hvor der ansættes grupper afudenlandske medarbejder.


28 udfordringen9 integration – på job<strong>og</strong> i samfundEn af de helt store <strong>udfordringer</strong> i forhold til internationalrekruttering er at sikre, at den nye arbejdskraftintegreres både på arbejdspladsen <strong>og</strong> i samfundet iøvrigt.International rekruttering er ikke særlig værdifuld,hvis ikke det lykkes at fastholde den arbejdskraft, derer investeret uddannelseskroner i, eller hvis udenlandskemedarbejdere på grund af dårlig integrationmistrives eller er med til at skabe kulturelle konflikter.Integration i samfundetDet er ingen hemmelighed, at <strong>Danmark</strong> har problemermed sin integrationsindsats – såvel på det overordnedepolitiske som på det helt private mellemmenneskeligeplan.Arbejde <strong>og</strong> spr<strong>og</strong>lige færdigheder er ikke n<strong>og</strong>engaranti for en god integration, for det kræver indsigt<strong>og</strong> uddannelse at forstå det danske samfund <strong>og</strong> <strong>og</strong>såtrives socialt <strong>og</strong> kulturelt.De seneste ti år har ikke gjort <strong>Danmark</strong> til et mereattraktiv sted at være for mennesker, der ikke er født<strong>og</strong> opvokset her. Og når man spørger de udlændinge,der har stiftet bekendtskab med danskerne, hvad demener, er resultatet ikke flatterende.Hurtigere exitDe udlændinge, der er kommet til <strong>Danmark</strong> blandtandet for at arbejde, bliver her da heller ikke så langttid som tidligere. Blandt de indvandrere, der kom til<strong>Danmark</strong> i 1990 gik der ti år, før halvdelen var genudvandret.Blandt dem, der indvandrede til <strong>Danmark</strong> i2001, havde knapt halvdelen forladt landet igen fireår senere. (Kilde: Vækstrådet)En målrettet indsatsMen da vi jo gerne vil tiltrække udenlandske medarbejdere<strong>og</strong> ikke mindst holde på den arbejdskraft, viikke kan klare os uden, skal der andre boller på suppen.Vi kan <strong>og</strong> skal heller ikke grundlæggende laveom på dansk mentalitet, men vi har brug for atdiskutere vores syn på udlændinge. Den bevidstearbejdsgiver kan desuden på mange måder gødejorden hos de kolleger, der er de første til at tageimod udlændinge, der kommer til <strong>Danmark</strong> for atarbejde. Og de velinformerede kolleger kan hjælpe


udfordringen29til med at få de nye medarbejdere til at falde til i lokalsamfundet.Mere rummelighed<strong>FOA</strong> har igennem mange år arbejdet intenst for atvære med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, <strong>og</strong>de steder, hvor der har været fokus på rummelighed,er der høstet gode resultater med integration af medarbejderemed en anden oprindelse end dansk. Disseerfaringer er værd at have i baghovedet i forhold tilintegration af den ”nye” arbejdskraft, som vil kommebåde fra EU <strong>og</strong> lande udenfor EU de kommende år.Integration på arbejdspladsenDet er som nævnt en god ide, at den kommunalearbejdsgiver <strong>og</strong> den lokale <strong>FOA</strong> afdeling starter etsamarbejde, allerede når det er under overvejelse atrekruttere internationalt.Men <strong>og</strong>så arbejdspladsen skal inddrages tidligt,<strong>og</strong> forud for beslutningen om at ansætte udenlandskarbejdskraft er det vigtigt, at ledere <strong>og</strong> kolleger, derskal samarbejde med de udenlandske medarbejderesåvel som de brugere, der møder dem i dagligdagen,er orienteret <strong>og</strong> forberedt på, at der er brug for en godmodtagelse.I ethvert ansættelsesforhold er det afgørende, atden nye medarbejder hurtigst muligt falder til påarbejdspladsen <strong>og</strong> bliver accepteret af kolleger <strong>og</strong>borgere. For udlændinge er dette om muligt endnuvigtigere end for danskere. Derfor bør arbejdsgiverenvære særligt opmærksom på, at arbejdspladsen erklædt på til <strong>og</strong> forberedte på at hjælpe de nye medarbejderetil rette.Der er mange måder at tilrettelægge introduktionenpå, men de fleste arbejdspladser har alleredeen politik på området, som de kan trække på <strong>og</strong> omnødvendigt målrette. En plan kan fx se således ud:– Kolleger <strong>og</strong> brugere medinddrages i planerne omat ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det er vigtigt,at der på forhånd er en informeret <strong>og</strong> positivholdning overfor de nye medarbejdere, som kankomme til udtryk ved respekt, hyppig kontakt <strong>og</strong>hjælpsomhed.– Udover introduktionsuddannelsen bør der tilrettelæggeset kortere elle længere introduktionspr<strong>og</strong>ramtil de konkrete arbejdsopgaver, deresindhold <strong>og</strong> den måde de forventes udført på.Mange kommunale arbejdspladser har forskelligtintroduktionsmateriale, som kan oversættes.


32 udfordringen• En generel erkendelse <strong>og</strong> accept af, at udenlandskarbejdskraft bliver en del af arbejdsstyrken på detoffentlige område i fremtiden• At være bevidst om, at international rekrutteringikke kan erstatte den nationale indsats• At skabe overblik over de forskellige ansættelsesforhold• Rådgivning til de kommuner, der overvejer at rekruttereinternationalt• Erfaringsudveksling mellem kommunerne om internationalrekruttering• Etablering af tidligt samarbejde mellem arbejdsgiver-<strong>og</strong> arbejdstagerorganisationer• Mere viden hos de personer, der både før <strong>og</strong> iforbindelse med ansættelsen er i kontakt med deudenlandske medarbejdere• At få fastlagt minimumskrav til introduktion <strong>og</strong>rammer for den faglige uddannelse• Bedre <strong>og</strong> mere målrettet danskundervisning• Mere kontrol med at APV udføres, når der skerændringer i arbejdsforholdene• Indtænkning af integration både på arbejdsplads<strong>og</strong> i lokalsamfund i rekrutteringen


wwwfoa-international.dkStaunings Plads 1-3DK-1790 København V

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!