ADHD-bladet nr. 3 2012 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD-bladet nr. 3 2012 - ADHD: Foreningen

nummer 3 | juni 2012 | ADHD-foreningen

Konference 2012

Side 11 og 13

Fremtidens helte

Side 8-9

ADHD-foreningens

beretning

Side 21-28

Eventyrmesse

i Vordingborg

Side 43

Hjælp ADHD-børn ved at

hjælpe deres omgivelser

Side 4-9


ANNONCETEGNING

Dansk Blad Service ApS

Vestergade 11 A, Postboks 16,

5540 Ullerslev, tlf. 70 70 12 25

kl. 08.30-12.00 og 12.30-15.00

info@danskbladservice.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr.

annoncer bedes rettet

UDGIVET AF

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50 . 5000 Odense C

Tlf.: 70 21 50 55 . Fax: 63 13 42 60

E-mail: info@adhd.dk . www.adhd.dk

KONTORTID:

Mandag 9-12 og 12.30-14 - Tirsdag 10-12 og 12.30-

14 - Onsdag 9-12 og 12.30-14 - Torsdag 9-12 og

12.30-14 - Fredag 9-12 og 12.30-14

RÅDGIVNING:

Socialrådgiver Susanne Obel Frydkjær.

Mandag kl. 16-19 • Onsdag kl. 16-18

Brevkasse: www.adhd.dk/brevkasse.html

Mail: socialrdg@adhd.dk

Tlf. 53 11 21 68

FORMANDSKAB

Formand Jette Myglegaard

E-mail: formanden@adhd.dk

Næstformand Jan Høj Sørensen

E-mail: jhs@adhd.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Mads Peder Nordbo

Redaktionen modtager gerne artikler til bladet

på mail: mpn@adhd.dk

Artiklerne i bladet står for forfatternes egen

regning og udtrykker ikke nødvendigvis

redaktionens eller foreningens holdning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

i indsendt materiale og til at publicere

det på ADHD-foreningens hjemmeside:

www.adhd.dk

TRYK

Glumsø Bogtrykkeri A/S

ISSN 1604-1186

Oplag: 8300

DEADLINE for blad nr. 4/2012

31. juli 2012.

Udkommer august.

ADHD STÅR FOR

Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Diagnosen findes i det amerikanske

diagnosesystem DSM-IV. ADHD

indebærer, at der er afvigelser inden

for områderne opmærksomhed, aktivitet

og impulsivitet.

Informationer om foreningen –

se side 45.

Forsidefoto:

Modelfoto

nummer 3 | juni 2012 | ADHD-foreningen

Konference 2012

Side 11 og 13

Fremtidens helte

Side 8-9

ADHD-foreningens

beretning

Side 21-28

Eventyrmesse

i Vordingborg

Side 43

Hjælp ADHD-børn ved at

hjælpe deres omgivelser

Side 4-9

Jette Myglegaard,

formand

Stop op et øjeblik! Hver eneste dag er der nye og rigelige udfordringer

at tage fat på i vores fælles vigtige opgave med at forbedre forholdene

for de, der lever med ADHD helt tæt på. Det kan synes ørkesløst, når

endnu et barn bliver frataget retten til af blive undervist, når endnu

en psykolog mener, ”vi bare skal tage os sammen” og hvad med det

faktum, at den behandling, der er tilgængelig, er helt utilstrækkelig.

Der er nok at tage fat på - MEN engang imellem er det også tilladt at

stoppe op og gøre lidt status.

Jeg føler mig privilegeret, og jeg er stolt af at være formand for

ADHD- foreningen. Stolt af, at vi på midtersiderne i denne udgave af

vores blad fremlægger en beretning, der tydeligt viser, at ADHD-foreningen

for alvor har fået fat og på samme tid har nye visioner og mål,

vi vil kæmpe for at nå.

Vi har med kampagner som ’Rejseholdet’, ’Med ADHD på arbejde’

og ’Vild & Stille’ opnået fl otte resultater og fået søsat en sund og god

debat, og vores forældretræningsprojekt ’Kærlighed i kaos’ har været

en stor succes. Så stor, at det faktisk virker som et både nødvendigt og

realistisk mål, at dette tilbud gennem f.eks. kommunerne skal udbredes

til at omfatte alle forældre til børn med ADHD, der har behov for

det. ’Kærlighed i kaos’ vil give et stort løft i livskvaliteten for mange og

være et stort skridt i den rigtige retning.

Børn med ADHD opfattes ofte af andre som besværlige, pågående,

umodne, truende og uden forståelse for de sociale regler, der styrer

læring og leg i skolen, fritiden og i hjemmet. Der fi ndes ikke nogen

mere ødelæggende følelse end følelsen af at være uønsket. Frygten

for nye afvisninger vil ofte hæmme barnet hele vejen gennem skolen

og bremse det i at søge sine mål. Få (eller ingen) sociale relationer til

andre børn og unge er den direkte årsag til at 3 ud af 4 taber modet

og viljen til at uddanne sig og senere være en del af arbejdsmarkedet.

Vi skal sætte ind med læring og træning i hverdagen, hvor problemerne

udfoldes. Der hvor livet leves. Det vil sige i forhold til samværet

med kammerater, i skolen, forældre, andre voksne, i fritidsklubber og

lignende. Det skal vi, fordi den viden og kunnen, der kommer med indsigten

i at kunne håndtere børn med ADHD, ikke blot gør hverdagen

nemmere for den enkelte lærer eller forælder, men også har vist sig

at være et succesfuldt redskab, der hjælper børnene med at føle sig

inkluderede og succesfulde. Og denne følelse kan der bygges videre

på. Børn, der føler sig værdifulde, vokser til stærke unge og voksne, der

har mod på nye udfordringer, søger nye skoler og fi nder sin plads på

arbejdsmarkedet. Hele mennesker der får sig et liv! Og det må vel være

selve meningen for alle børn.

Skal vi ikke give hinanden hånd på, at netop det med at øge livskvaliteten

for alle børn, unge og voksne med ADHD er vores mål for de

kommende år? Det giver mening for mig og fornyet gejst til at fortsætte

det gode arbejde sammen med jer.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Hjælp ADHD-børnene ved at

hjælpe deres omgivelser ...........................................4

Skal arbejdsløse unge med svære psykiatriske

diagnoser sættes på fattigdomsydelse? .....6

Fremtidens Helte. ............................................................8

Vores 16. årlige konference om ADHD .......11

Vind deltagelse for to til

ADHD-konference i 2012 .......................................13

Fidget to focus ...............................................................15

Direktørens klumme ..................................................19

Beretning 2011 ...............................................................21

Stor efterspørgsel - Kurser ...................................29

Lokalafdelinger ...............................................................31

ADHD-foreningen ........................................................45

3


4

Hjælp ADHD-børnene ved at

hjælpe deres omgivelser

Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker,

SFI – Det Nationale Forskningscenter

for Velfærd

Noget af det vigtigste i et barns liv er at have

gode kammerater. Det kan man forsikre sig

om ved at kaste et blik i enhver skolegård.

Men også fra forskningen ved vi, at det faktisk

har langsigtet betydning for et liv, at

man har været god til at knytte bånd til sine

jævnaldrende allerede som barn.

For børn med ADHD kan det være en

uoverkommelig opgave at etablere de venskaber,

der er så vigtige for deres trivsel

og udvikling. Det skyldes ganske enkelt, at

børn med ADHD er mindre vellidte blandt

deres kammerater end andre børn. I en dansk

undersøgelse svarede forældre til børn med

ADHD 50 gange oftere nej til spørgsmålet,

om barnet har mindst én god ven, end andre

forældre. Børnene bliver ofte opfattet af

deres jævnaldrende som pågående, umodne,

truende og helt uden forståelse for de sociale

regler, der styrer samværet i børnegruppen.

Og det er ikke noget godt udgangspunkt for

at få nye venner.

Men spørgsmålet er, om dårlige kammeratskabsforhold

er en uundgåelig del af

ADHD, eller om en indsats fra barnets forældre

og dets professionelle voksne kan få forholdet

til kammerater og venner til at udvikle

sig mindre konfliktfyldt. Kan omverdenens

reaktion ændres fx med en bedre oplysning

om ADHD, der resulterer i en bedre indsigt

og forståelse for det, den bærer med sig i

forholdet til andre?

Vi har prøvet at finde svaret på dette

spørgsmål. I en forskningsoversigt har vi

gennemgået en stor del af forskningen i indsatserne

mod ADHD for at finde ud af, hvilke

af dem der virker. Konklusionen er, at godt

nok er medicin virksomt mod ADHD – det

vender jeg tilbage til – men kombinationen

af medicin og såkaldt psykosociale indsatser

er endnu mere virksomt.

Forskningen viser altså, at man med fordel

kan sætte ind præcis der, hvor problemerne

ofte er mest synlige: I barnets samvær med

skolekammerater, forældre og andre voksne i

hverdagen. Det er typisk også de problemer,

der får forældre eller lærere til at henvende

sig til fagkundskaben og søge en behandlingsindsats.

Og en mulig behandling er at

hjælpe barnet ved at lære dets omgivelser at

tackle udfordringerne på en måde, der ikke

giver barnet konstante nederlag, skæld ud

og negative oplevelser.

En af de mest effektive indsatser er forældretræning.

Børn og unge med ADHD oplever

oftere negative opdragelsesmetoder og

mere stressede og belastede forældre end

deres jævnaldrende. At have et barn med

ADHD kan presse forældrene i en sådan grad,

at de skælder ud, isolerer og afstraffer barnet

eller sågar bruger fysisk vold. Målet med

forældretræningen er at vende den negative

spiral. Forældrene lærer at bruge ros

og anerkendelse, positiv opmærksomhed

og håndgribelige belønninger, når barnet


gør det rigtige – og give timeout, ignorere,

fjerne privilegier eller andre ikke-fysiske konsekvenser,

når barnet overskrider grænsen.

Sådanne ændringer forandrer det miljø, barnet

oplever i hjemmet, og lægger en dæmper

på konflikterne og de ubehagelige oplevelser

for hele familien.

Samme principper bruges i skolebaseret

intervention. Et barn med ADHD vil ofte

blive oplevet af lærerne som en, der ikke

hører efter, som er urolig og ukoncentreret i

timerne, har brug for at få den samme besked

mange gange og ikke kan arbejde alene uden

at blive distraheret. Kort sagt, et forstyrrende

element, der ofte bliver irettesat og skældt

ud. Skoleprogrammerne forsøger at ændre

dette ved at give læreren nogle værktøjer til

at håndtere barnet. Lærerne sendes på kurser

i ADHD og lærer de samme teknikker, som

forældretræningsprogrammerne bruger –

ros for det gode, timeout for det mindre

gode. Dertil kommer et evalueringskort, som

bruges til at dokumentere barnets fremgang,

og som kan vises hjemme. Programmet byg-

ger på et solidt samarbejde mellem skole og

hjem, sådan at barnet også hjemme belønnes

for det, der er gået godt i skolen.

Brugen af sådanne programmer er udbredt

i USA, og det er også her, man har de bedste

forskningsresultater på området. SFI’s egen

forskningsoversigt udpeger programmerne

som nogle af dem, der har en dokumenteret

positiv effekt på ADHD. I USA er man gået

et skridt videre som følge af de gode resultater.

Her har man en lovgivning, der giver

børn med ADHD ret til forældretræning, og

at man i skolen tilpasser undervisningen til

deres funktionsnedsættelse. Det giver mere

ro i klassen.

Men træningsprogrammer gør det ikke

alene. Medicin er også effektivt mod ADHD.

Et forsigtigt skøn viser, at omkring 4 pct. af

alle børn har ADHD, og at ca. halvdelen af dem

fortsat har det som voksne, men en del af

dem bliver først diagnosticerede sent i livet

og modtager ingen behandling som børn.

Det er ulykkeligt, for undersøgelser viser, at

ubehandlet ADHD kan have en negativ effekt

på børnenes skolegang og senere erhvervsuddannelse.

Unge med ADHD har typisk en lav

frustrationstærskel, der skaber problemer for

dem, både i parforhold, uddannelse og hverdagen

i øvrigt, fx i trafikken, hvor de i højere

grad er involveret i uheld. Blandt voksne med

ubehandlet ADHD er det almindeligt med

hyppige jobskift og en forhøjet risiko for

misbrug og anden risikoadfærd. Skiftende

sexpartnere, brudte forhold og uplanlagte

graviditeter er også en del af billedet hos

mange unge og voksne med ubehandlet

ADHD. Der er desuden dokumenteret en

klar sammenhæng mellem ADHD og misbrug

af alkohol eller stoffer, formodentligt fordi

mange ubehandlede unge med ADHD i stedet

eksperimenterer med selvmedicinering.

Men når ADHD behandles medicinsk i tide,

falder risikoen for at havne i et misbrug til

det halve.

De medicinske præparater til behandling

af ADHD er godkendt til patienter fra 6-årsalderen.

I Danmark har man godkendt to

typer medicin; centralstimulerende og ikkecentralstimulerende.

De første kan på grund

af virkningen i nervesystemet give risiko for

afhængighed, hvilket ikke er et problem ved

de sidste. Talrige undersøgelser har siden

1960’erne dokumenteret, at de forskellige

typer farmakologiske midler hjælper omkring

70 pct. af børn og unge med ADHD.

Men de resterende 30 pct. har ingen

glæde af medicinen. Det kan være fordi

den ikke er virksom for dem, eller fordi den

giver alt for store bivirkninger, fx søvnløshed

eller spiseforstyrrelser. Det er især for disse

børn, at træningsprogrammerne kan være

et gavnligt alternativ. Men også i de tilfælde

hvor medicinen virker, kan de psykosociale

indsatser mindske medicinbehovet og dermed

også bivirkningerne. Og endelig er der

en gruppe af børn med så milde grader af

ADHD, at de kan hjælpes alene med forskellige

træningsprogrammer.

Forskningen viser altså, at det er medicinen

og de psykosociale indsatser – allerhelst

i kombination – der har den bedste

virkning i behandlingen af ADHD. Derimod

er der efterhånden en række indsatser, som

man har undersøgt grundigt uden at kunne

dokumentere nogen positiv effekt på ADHDkernesymptomerneopmærksomhedsvanskeligheder,

hyperaktivitet og impulsivitet.

Hverken kognitiv adfærdsterapi eller kostændringer

med flere umættede fedtsyrer har

nogen virkning på disse symptomer hos børn.

Derimod kan kognitiv terapi godt hjælpe

voksne med ADHD.

Alt for mange børn og voksne får imidlertid

kun medicin mod deres ADHD, selvom

man allerede i 90’erne anbefalede, at behandling

af ADHD bør indeholde en samlet plan,

der består af en kombination af psykosocial

terapi, medicinsk behandling og ændring

af omgivelserne. Det er synd og skam, for

de psykosociale indsatser hjælper netop på

det, der efter min mening er det vigtigste

problem ved ADHD: At børn med ADHD ofte

er isolerede og uglesete blandt deres kammerater

– og at manglen på succesfulde

kammeratskabsrelationer risikerer at give

dem et dårligere liv, også på langt sigt. Det er

her, man bør sætte ind med mere forskning

og flere indsatser.

Kronikøren er medforfatter til rapporten

ADHD-Indsatser, en forskningsoversigt’.

Udgivet af SFI i maj 2011.

5


6

Skal arbejdsløse unge med

svære psykiatriske diagnoser

sættes på fattigdomsydelse?

Af Pia Legind Larsen,

Specialundervisningslærer

Flere fremtrædende politikere overvejer

tilsyneladende at nedsætte kontanthjælpssatsen

for unge mellem 25 og 30 år til en sats

svarende til SU-satsen – 5662 kr. før skat.

Det er bekymrende og tankevækkende

at være vidne til, at Regeringen som med

store ord og visioner, afskaffede nogle af

fattigdomsydelserne, nu synes på vej til at

genindføre andre.

En eventuel nedsættelse af kontanthjælpssatsen

skal formentlig ”kun” gælde

for de såkaldte stærke unge, men kan Regeringen

garantere, hvis forslaget vedtages,

at de unge, som har andre problemer end

arbejdsløshed såsom Autisme, ADHD, OCD,

Tourettes syndrom, Misbrugsproblematikker,

Depression, Angst etc. ikke ender i gruppen

af ”stærke” unge.

I dag findes SU-satsen allerede for unge

under 25 år. De kan, hvis de ikke er ”stærke”

unge, søge om behovsbestemt tillæg. Men

ovennævnte diagnoser og problematikker

berettiger ikke til dette tillæg.

En stor gruppe af samfundets svageste

og mest sårbare unge lever således allerede

nu i fattigdom, fordi systemet ikke anerkender

deres problematikker som værende

svære nok!

Hvordan sikres det, at samme fatale fejl

ikke begås, hvis forslaget vedtages, og sags-

Der skal spares penge i Danmark, og alle

muligheder er åbne – også muligheden for at

lade samfundets svageste betale.

behandlere rundt omkring i kommunerne,

skal sidde og vurdere om en ung er stærk

eller det modsatte.

I dag er sagsbehandlerne handlingslammede,

selv om de vurderer, at en ung er for

syg/svag til at påbegynde en uddannelse/

job, så har de ingen muligheder for at søge

forhøjet ydelse til denne ung, medmindre der

foreligger en diagnose indenfor Skizofreni,

Psykotiske tilstande eller Borderline. Det er de

3 og kun de 3 diagnoser, som åbner mulighed

for forhøjet ydelse.

Autisme, OCD, ADHD, Tourettes syndrom,

Misbrugsproblematikker, Depression

og Angst, som kan være lige så invaliderende

for den enkelte giver ikke mulighed

for hjælp.

Arbejdsløse unge med invaliderende

psykiske lidelser får således i dag ikke den

forhøjede ydelse i kontanthjælp, fordi de

har den ”forkerte” diagnose. Men de er ofte

lige så dårligt fungerende, som dem, der

passer ind i paragraffen. De unge, der ikke

falder ind under undtagelsesparagraffen,

har en månedlig indtægt, som svarer til SU

– men uden lånemuligheder og adgang til

lidt arbejde ved siden af.

Unge med de ”forkerte” diagnoser må hutle

sig igennem en tilværelse, hvor fattigdom

kæmper side om side med svære psykiske

problemer. Konsekvenserne er afsavn, et liv i

skyggen af det liv, andre lever, forværring af

de psykiske problemer og isolation.

Mange mister deres bolig og kan ikke

længere passe på sig selv. De har ikke penge

til regelmæssig mad og almindelige fornødenheder.

Nogle overlever ved hjælp af støtte fra

netværk, nogle ved hjælp af kriminalitet, men

en stigende gruppe resignerer og ender i

fattigdom og isolation på gaden.

Når først de ender på gaden, er muligheden

for, at de får et liv, som er værd at leve

minimeret til nærmest ingenting. Nedsat

kontanthjælp bliver således for de fleste et

puf ud over kanten til en tilværelse i ubegribelig

(for danske forhold), fattigdom og

isolation.

Samfundet kan så begynde at bruge penge

på misbrugsbehandling, indlæggelser på

psykiatriske afdelinger, fængselsophold osv.

Udsigtsløst presser man mennesker, der

er syge eller på anden måde ikke kan påtage

sig eller finde et job. Denne gruppe overvejer

man nu tilsyneladende at udvide til også at

omfatte unge mellem 25 -30 år.

Man kan ikke være uenig i, at det er godt

med uddannelse og arbejde til de unge, som

har mulighederne / forudsætningerne for det.

Men at tro, at man kan presse denne gruppe

svage unge ud i arbejde eller uddannelse ved

at sætte dem ned på en sats, de ikke kan leve

af, det er manglende forståelse for omfanget

af de problemer, som disse unge slås med.

Der skal helt andre tiltag til for at hjælpe

denne stigende gruppe af udsatte unge.


Betegnelsen ”unge” snyder endvidere,

når det gælder de 25-29 årige. Der er tværtimod

tale om en gruppe, som er ude over den

normale uddannelsesalder, og som ofte har

et eller flere mislykkede uddannelsesforsøg

bag sig eller slås med psykiatriske diagnoser

eller misbrug, som ikke i dag anerkendes

som værende svære nok til at få supplerende

hjælp.

Stadig flere unge sættes

på gaden i København

Trods politiske løfter om det modsatte, bliver

stadig flere unge sat på gaden i hovedstaden.

Københavns kommune har lavet en stikprøveundersøgelse

blandt københavnere,

der blev sat på gaden i 2010. Denne viser,

at den største enkeltgruppe, der blev sat på

gaden, er unge mellem 21 og 25 år. Netop

den gruppe, der i dag får lav kontanthjælp –

den såkaldte ungeydelse, som skal motivere

dem til at tage en uddannelse eller et job.

Hvilket må være meget svært, hvis man står

uden bolig!

Danmark er blevet et land, hvor en stigende

gruppe unge lever på gaden og må tigge

for at overleve, og i stedet for at afskaffe

denne fattigdom, som Regeringen lovede, så

overvejes tilsyneladende nu at udvide gruppen

af fattige.

De ”stærke” unge

For de unge kontanthjælpsmodtagere under

30 år, som ikke har en psykiatrisk diagnose,

er der imidlertid et ganske andet problem

bag forslaget: Mangel på jobs! Der er ikke

jobs og praktikpladser nok til alle de arbejdsløse.

At sende ”velfungerende”, hvis de da

er det, unge ud i fattigdom, vil med garanti

ikke hjælpe på deres fremtidsmuligheder for

selvforsørgelse.

7


8

Fremtidens Helte

– Tanker fra en hverdag og fremtid med ADHD

Er det ren nedtur at have

ADHD eller ligger der også

muligheder gemt i diagnosen?

Her på siden fortæller

Christa Steinmann Madsen

om sin egen udvikling efter

hun fik diagnosen.

Af Christa Steinmann Madsen

Gud fader! Jeg er træt om morgenen. Hver

morgen føles det som om, jeg har været på

bjergbestigning på verdens højeste bjerg,

og at jeg over natten har været hemmelig

agent på en mission om at redde verden …

tre gange. Der er vitterlig intet på min krop

eller i min hjerne, der virker; ej heller noget,

der kan drive mig ud af sengen. Jeg er så træt,

at jeg tænker pyt med morgenmad, børnene

overlever nok. Skole til tiden? Hvad betyder

en misset timer eller to, og arbejde kl. 8.30?

De kan jo alligevel ikke gøre andet end fyre

mig og det har jeg overlevet før. Desuden

forstår jeg ikke verden og verden forstår ikke

mig … og så faldt jeg i søvn igen.

Sådan var det hver morgen engang, men

nu er det kun en sjælden gang ind imellem,

for nu ved jeg, hvorfor jeg skal stå op om

morgenen. Jeg føler, jeg har fundet min eksistensberettigelse,

min hylde i livet og min

profession. Jeg har fundet noget, jeg er god

til! Jeg har ADHD, og det er jeg gået hen og

blevet rigtig glad for. Jeg er måske nok ude

af trit med mine omgivelser, men det er dét,

der er hele humlen og det kan jeg leve med.

Til gengæld er jeg nu også i harmoni med

mit indre, mit jeg afspejler min sjæl, og det

er der mange ’normale’, der misunder mig.

Bred diagnose eller smalt samfund

Vi, der er blevet diagnosticeret med ADHD

(og vores nærmeste), er nok langt hen af

vejen rigtig glade for, at vi med diagnosen

har fået en forklaring og en mulighed for

at søge hjælp. Men det er nok næppe gået

mange næser forbi, at der de seneste år har

været en rigtig stor stigning i antallet af

mennesker med diagnosen ADHD. Og, hvis

der er så mange, som ikke kan fungere under

de ’normale’ rammer, er det måske tid til også

at se på rammerne. Hvordan kan vi som samfund,

borgere og mennesker, med og uden

diagnose, få det bedste ud af situationen; nu

og i fremtiden?

Jeg hører på trods af alt, hvad jeg har

været igennem af modstand i livet, og det

er ikke så lidt, til en af dem, der stiller spørgsmålstegn

ved, hvem der i virkeligheden er

de unormale. Jeg føler mig langt mere som

mit normale og rette mig, nu hvor jeg ikke

længere forsøger at tilpasse mig nogle kasser,

som jeg bare slet ikke kan være i. Jeg vil,

nu hvor jeg er ovenpå igen, gerne bidrage

til samfundet. Jeg vil starte med at spørge:

”Hvem har egentlig bestemt at normal er

bedre eller endda bedst?” Normal er måske

nok nemmest, men hvad der er bedst for den

enkelte, må vist være individuelt.

Friheden til at gå nye veje

Jeg har egentlig altid syntes, det var de andre

mennesker, der var mærkelige. Så meget,

at jeg i over 10 år undrende har studeret

den menneskelige adfærdspsykologi i alle

aspeker, jeg har kunnet komme til, når

ikke tilværelsen slog mig ud. Da jeg fik min

diagnose, gav det hele selvfølgeligt meget

mere mening, men samtidig kunne jeg også

se, at ikke bare mit livs fiaskoer, men også

mine succeser havde udspring i min krøllede

hjerne.

Det at fokusere på det positive fremfor

det negative satte nogle tanker i gang, og

jeg satte mig for at følge mit hjerte og bruge

mulighederne i den hjerne, jeg nu engang

er udstyret med. Til det fik jeg god hjælp og

opbakning af de fremragende fremtidsforskere

Anne Skare Nielsen, Liselotte Lyngsø

og Henrik Hovgaard fra Future Navigator. I

deres selskab fik jeg frihed til at lave det, jeg

er rigtig god til. Jeg har ladet min nysgerrige

hjerne samlet viden, ladet mig inspirere og

provokere, lyttet, været kreativ og for en


gang skyld ikke ladet mig diktere af, hvad

normerne forventer af mig. Resultatet er,

at jeg nu er overbevist om, at vi med ADHD

også kan bidrage og være en ressource i de

rette rammer. Vi kan skinne som sole blandt

stjerner og oplyse vejen frem.

Gal eller genial

En af de ting, jeg først kom frem til, var, at

det gav god mening at kigge lidt nærmere

på, hvordan vores hjerne egentlig fungerer.

Til min store glæde viste det sig, at der de

seneste år er produceret og publiceret dugfriske,

videnskabelige resultater, som kraftigt

tyder på, at grænsen mellem gal og genial

virkelig er dokumenterbar lille! Resultater,

der fortæller os, at vi på mange måder har

opbygget det moderne samfund helt ude af

trit med, hvad der skaber sunde samfundsstrukturer

og optimale udviklingssituationer

for de mennesker, der skal leve i verden. Nogle

hævder endda, at de voldsomme stigninger i

flere slags psykiske diagnoser er direkte resultater

af vores kultur- og samfundsnormer.

Først og fremmest er vi mennesker skabt

til at bevæge os, og det er jo noget mange af

os ADHD’ere er gode til, vi kan faktisk slet ikke

lade være. Og det giver rigtig god mening,

for vores hjerner sender lækre belønningsstoffer

ud, når vi bevæger os. Det gælder alle

mennesker. Og når vi nu er ved belønning, så

kan man faktisk godt sige, at vi ADHD’ere på

mange måder er dopamin junkies! Vi søger

instinktivt de ting, der frigiver bl.a. belønningsstoffet

dopamin i vores hjerner, fordi

vores sygdom er forbundet med uregelmæssigheder

i dette og andre relaterede

signalstoffer i hjernen. Vores ADHD-hjerner

er anderledes skruet sammen, og niveauerne

af de kemiske signalstoffer er forskellige

fra ’normale’ hjerner. Det er det, der gør os

anderledes.

Og hvad kan vi så bruge det til? Nogle

siger, at ADHD-hjernen er doven og derfor har

brug for mere stimulering. Det kan jeg godt

leve med, for det har faktisk sine positive

sider, og det er for pokker det, vi skal fokusere

på. På grund af vores hjerners konstante

efterspørgsel på belønning er vores tanker

(og deraf adfærd) sjældent stillestående. Vi

søger hele tiden nye udfordringer. Samtidig

gælder det, at mange ADHD’er har problemer

med at filtrere indtryk fra omgivelserne. Det

lyder måske ikke særligt positivt, og man

bliver også træt og overvældet. Men det

er også dette afgørende punkt, der gør, at

mange af os er så helt utrolig gode til at kaste

om os med nye ideer, se det store billede og

intuitivt kan være væsentligt bedre til at se

anderledes sammenhænge og se flere muligheder

og alternativer end de normale hjerner.

Vores krøllede og skæve ADHD-hjerner kan

blive til intet mindre end menneskehedens

fintfølende instrumenter for omgivelserne

og tingenes tilstand. Og er det ikke netop

det, vi står og mangler?

Kreative mennesker

I en tid, hvor erhvervslivet og politikerne

skriger på kreative mennesker, der kan tænke

ud af boksen og skabe fremtidens innovative

løsninger, er det så ikke lige præcis alle

ADHD’erne og de andre originaler, vi har brug

for? Er det ikke netop her, vi kan bruges til

noget fornuftigt? Jo, det er! Jeg har følt det

på egen krop. Det er her, vi kan finde frem-

tidens inspiration og samtidig løse et samfundsproblem

af stadig voksende størrelse.

Alle os ADHD’ere og andre originaler, vi

kan faktisk noget, andre ikke kan i samme

omfang. Der brænder en ild inden i os. En

ild, stærkere end kultur og tænkte fakta, og

derfor er vi mestre i at tænke ud af boksen.

Christa er mor til tre, har lidt af depressioner

og er ifølge sig selv udstyret med en krøllet

hjerne, der er skruet skævt på. Efter mange

dårlige år og flere sygdomsperioder lever hun

nu i harmoni med sin ADHD, og er glad for at

være den hun er nu.

Christa har fået hjælp fra et lyttende offentligt

system og et engageret erhvervsarrangement,

ledet af fortalere for at fremtidens kreative

og innovative løsninger er afhængig af, at vi

som samfund lærer at inkluderer netop dem,

der helt naturligt tænker anderledes uden at

være tynget af kulturelle normer og ’det vi

plejer at gøre’.

Christa er i dag ingeniør, fremtidsforsker, og på

vej til at blive selvstændig i den nye branche for

neuro-futurisme. Her handler det om, hvordan

udvikler vi fremtidens samfund og erhvervsliv

og udnytter det bedste fra alle vores borgere

- set ud fra hvordan den menneskelige hjerne

i virkeligheden fungerer. Set i dette perspektiv

kan mennesker med ADHD og andre lignende

diagnoser nemlig måske ligefrem være en

ressource, lære os noget og vise en ny vej ud

af boksen.

9


Vores 16. årlige konference om

ADHD hos børn, unge og voksne

Tilmeldingerne til årets konference tikker i disse dage ind og det

tegner til, at vi endnu en gang bliver mange, der mødes i Nyborg til

to dage fyldt med viden, netværk og inspiration.

Programmet byder i år på oplæg fra både

udenlandske og danske forskere, der alle

har det til fælles, at de ønsker at dele deres

viden om ADHD. For at sikre, at den viden

kan anvendes, har konferencen også fokus på

handling; altså hvad skal der til for at bringe

viden over i praksis. For det er når viden

omsættes til praksis, at den bliver til gavn

for dem, der har behov og den bidrager til

bedre trivsel for børn, unge og voksne med

ADHD – og for deres pårørende. Her på siden

kan du læse omtale af de fire hovedoplæg.

Ud over dem er der naturligvis en masse

workshops og andre oplæg.

1. hovedoplæg: Non-pharmacological therapies

for ADHD: Can they be made to work?

v/ Edmund Sonuga-Barke (UK) (oplægget er

på engelsk og simultantolkes)

Som det er nu, er centralstimulerende

medicin den oftest anvendte og mest effektive

behandling af ADHD. Selv om medicin

har en markant effekt for mange patienter

i form af kortsigtet symptomkontrol, er der

begrænsninger i mange andre sammenhænge:

normalisering af symptomer er sjælden;

langtidseffektiviteten er uklar; nogle funktionsområder

er uforbedrede; bivirkninger er

almindelige men sjældent alvorlige; overgang

fra forsøg til normalpraksis kan være problematisk;

mange patienter og pårørende ser

ikke medicin, som det rigtige valg for deres

familie. Derfor er der et presserende behov

for at udvikle effektive ikke-farmakologiske

behandlingsformer, som kan komplimentere

den medicinske behandling. Oplægget

vil komme omkring en bred vifte af ikkefarmakologisk

behandlingsmuligheder og

behov. Undervejs vil der være fokus på alt fra

den filosofiske kontekst til værdien af tidlig

intervention og evidensbaseret udvikling.

2. hovedoplæg: Successful Inclusive Educational

Practices for Learners with ADHD: The

continuing search for best practice

v/ Lorettta Giorcelli (AU) (oplægget er på

engelsk og simultantolkes)

I dette Hovedoplæg vil Professor Loretta

Giorcelli adressere det komplekse emnefelt

om inklusion af elever med ADHD i det almene

skolesystem. Hun vil undervejs trække på

sin store erfaring fra arbejdet i australske

klasseværelser og på sit kliniske arbejde med

elever og forældre. Undervejs vil hun præsentere

ideer, som kan være relevante som

inspiration for støttemulighederne i skoler.

Som en del af oplægget vil hun skitsere differentieringsstrategier,

praksis omkring reaktioner

på indsatser og et ’universaldesign for

læringsprincipper’s centrale rolle for udvikling

af ´best practice´ på inklusionsområdet

for elever med ADHD i succesfulde skoler.

3. hovedoplæg: Unge med ADHD og deres

livssituation

v/ Søren Dalsgaard

Oplægget vil præsentere den nyeste

viden om nogle af de faktorer, som spiller ind

på ungdomslivet med ADHD og fokusere på

de udfordringer, som netop unge med ADHD

kæmper med både i forhold til risikoadfærd

og sociale problemtikker. For hvordan ser

livet egentlig ud for unge med ADHD og hvad

er den nuværende viden omkring kort- og

langtidseffekter af behandlingen for ADHD?

4. hovedoplæg: Relationer og ADHD hos

voksne – udfordringer og potentialer

v/ Maja Lundemark Andersen

Alle mennesker indgår i relationer til

andre mennesker, og det er nødvendigt

at kunne begå sig blandt andre på ”en passende”

måde – både i forhold til arbejde og

uddannelse, men også blandt venner og

bekendte. Når ADHD diagnosen sætter sig

igennem, kan det betyde vanskeligheder med

at skabe, fastholde og udvikle relationer for

den enkelte. Denne præsentation handler

om, hvordan unge voksne med ADHD selv

beskriver de vanskeligheder og muligheder

de oplever i relation til deres familier, børn

og venner. Både når de ser tilbage på deres

liv og helt aktuelt. Der sættes fokus på de

unge voksnes egne oplevelser og beskrivelser

og dermed danner deres udsagn afsæt for,

hvordan voksne med ADHD kan styrke deres

relationer i fremtiden. Men der sættes også

fokus på, hvordan andre gennem viden og

kommunikation kan styrke rummelighed og

accept i hverdagen.

Læs hele programmet på www.adhd.dk

11

���������

��������������������������

������������������������

��������������������������������������������������


Vind deltagelse for to til

ADHD-konferencen 2012

I år udlover ADHD-foreningen som noget

nyt i alt 5 x 2 fribilletter til årets ADHDkonference

d. 6-7. september 2012 i en

eksklusiv konkurrence kun for foreningens

egne medlemmer. På konferencen kommer

førende danske og internationale forskere og

eksperter og holder foredrag, workshops og

indslag om ADHD. Billetterne uddeles i 5 par

af 2 styks, så du kan som medlem af ADHDforeningen

vinde en friplads til dig selv og én

frit valgt ledsager på konferencehotellet inkl.

fuld bespisning og overnatning på et fælles

dobbeltværelse. Deadline for deltagelse i

konkurrencen er d. 31. juli 2012.

Sådan deltager du i konkurrencen: Indsend

en e-mail til sps@adhd.dk med ordet

‘FRIBILLET’ i rubrikken ‘emne’ - Skriv i selve

e-mailen dit fulde navn, medlemsnummer,

telefonnummer og e-mailadresse. Så er du

kvalificeret til at deltage i konkurrencen.

NB: Vinderne vil blive udtrukket via lodtrækning

primo august. Vinderne vil modtage

besked om dette pr. e-mail. Deres fulde navn

vil også blive offentliggjort i en lykønskning

i det næste ADHD-medlemsblad. Kun myndige

personer over 18 med personligt eller

familiemedlemskab af ADHD-foreningen

kan vinde fribilletter. Hvis du allerede har

tilmeldt dig konference på almindeligvis kan

du stadig indgå i konkurrencen, så får du bare

tilbagebetalt det beløb, som du allerede har

indbetalt og ombookes til dobbeltværelse

for dig plus én ledsager. Hver persons billet

ville ved et normalt køb have en stykpris

på 5668,75 kr. Præmien kan ikke byttes til

kontanter eller andre gaver. Ansatte i ADHDforeningen

kan ikke deltage i konkurrencen.

Kender du en,

der fortjener en pris?

I 2011 uddelte ADHD-foreningen for

første gang Aalykkeprisen. Den gik til

Morten Aalykke, som har lagt navn til

prisen på grund af sin enestående indsats

i forhold til at sætte ADHD og ADHDforeningen

på dagsordenen i forbindelse

med afviklingen af aktiverne i Fællesklubben

på Lindøværftet.

Nu skal vi have fundet en kandidat til

dette års pris. Prisen går til en person, der

har ydet en indsats udover det sædvanlige

for foreningens sag. Den overrækkes

på konferencen og består af en plakat af

Troels Trier samt 5.000 kr.

Hvem kender du, som fortjener at

komme i betragtning til denne anerkendelse?

Du kan indtil 1. august nominere

kandidater ved at sende en mail med

følgende oplysninger til sps@adhd.dk

• Navnet på den person du vil nominere

• En kort begrundelse for din nominering

• Dit navn og et telefonnummer vi kan

træffe dig på

13


Fidget to Focus

Kan man ”dimse” sig til

øget opmærksomhed?

− en boganmeldelse krydret

med egne erfaringer.

Af Marianne Keis Dinsen

Uro er ikke et tegn på dårlig koncentration,

men skyldes at man faktisk arbejder på at

bevare sin koncentration. Og ved at bruge

uroen strategisk kan man blive mere koncentreret

og arbejde mere fokuseret.

Det er hovedbudskabet i den amerikanske

bog Fidget to Focus med undertitlen: Outwit

Your Boredom, Sensory Strategies for Living

with ADD. Bogen er skrevet af Roland Rotz,

børne- og voksenpsykolog i Californien og

Sarah Wright, coach med speciale i ADHD

og selv forælder til et barn med ADHD og

Asperger Syndrom.

Men lad mig starte med min egen historie:

Da den ene af mine fire drenge i 2007 fik diagnosen

ADHD, blev jeg opmærksom på hans

og mit behov for at have noget i hænderne

til at ”dimse” med. I ADHD-foreningens butik

fandt jeg en Tangle – det var en stor success,

Jeg købte også en del andre ting hjem fra

engelske internetbutikker, og vi afprøvede

og udvalgte favoritter - men især Tanglen

tiltrak sig opmærksomhed.

Siden 2010 har jeg selv importeret Tangler

og jeg oplever støt stigende interesse fra

både private, skoler og psykiatere.

I Fidget to Focus sætter de to forfattere

ord på, hvorfor vi er mange, der oplever, at

vores evne til at koncentrere os og fokusere

på et emne øges, når vi ”dimser” med noget:

Uanset om vi ”klikker kuglepen”, vipper med

fødderne eller drejer på en Tangle.

Inspirationen til bogen og emnet for de

første kapitler kommer fra forfatternes egen

opdagelse af, hvordan de og deres klienter

kunne opnå større koncentration, når de

lavede ting med hænderne. De beskriver

en kvindelig studerende, der bedst kunne

koncentrere sig om at lytte og lære, når hun

samtidig spillede på sin Nintendo! Hun havde

opdaget, at hendes opmærksomhed blev

skærpet af, at hun multitaskede.

I gennemgangen af ADHD kommer forfatterne

ind på, hvordan det, at være hyperaktiv

egentlig dækker over en inaktiv hjerne, som

man med hyperaktiviteten prøver at vække.

I forhold til kontrolgrupper ser de fleste

med ADD og ADHD ud til at have normal

hjerneaktivitet i hvile, men nedsat hjerneaktivitet,

når de skal løse en opgave. Derfor

mener forfatterne, at det er et kerneproblem

for mennesker med ADD og ADHD, at hjernen

generelt er i for lave ”omdrejninger”, og at

man derfor intuitivt søger noget, der kan få

gang i stimuleringen.

Man kan altså sige, at hvor vi normalt

tænker, at mennesker med ADHD har brug

for at komme af med overskudsenergi, så

er det ofte omvendt: Uroen er med til at få

energi til hjernen og sikre opmærksomhed

og koncentration.

Bogen kommer også ind på emnet kedsomhed

i forhold til interesse. De fleste med

ADHD kender til, at det kan være meget svært

eller ligefrem umuligt at lave en kedelig aktivitet,

mens det vi finder spændende, kan vi

lave herfra og i al evighed, mens vi overhører

kroppens signaler om at spise og drikke - og

pludselig opdager, at dagen er gået og vi er

ved at dø af sult! Her har kroppen leveret

energi til hjernen hele vejen. Kan vi snyde

kroppen til at gøre det også for de mere

trivielle aktiviteter?

Tidligere havde minearbejdere et bur med

et par kanariefugle med ned i minerne: Når

fuglene faldt ned fra pinden, var det tegn på

begyndende mangel på ilt og det var på tide

at komme ud. Sådan er det også med kedsomhed:

Kedsomhed er et signal om, at hjernen er

understimuleret, og hvis man ikke gør noget,

15


vil man om lidt opleve indlæringsvanskeligheder,

hukommelsesbesvær, lav selvkontrol,

dårlig planlægning og organisering.

Men hvad stimulerer så hjernen? Nogle

skriver på farvet papir, andre laver konkurrencer

med sig selv eller andre, nogle tæller

og nogle ”dimser”.

Udsættelse (prokastrinering) er efter forfatternes

mening en pudsig drejning i dette

dilemma, for når man udsætter en opgave

til sidste øjeblik, så kommer der ekstra pres

på hjernen og det kan skabe lige netop den

tilstand, der skal til for at lave en fantastisk

opgave.

Når vi føler os understimulerede og keder

os, er det et udtryk for, at der er ubalance i

kemien i hjernen, siger forfatterne. For at

kompensere for denne ubalance søger vi

intuitivt sansemotorisk aktivering. Disse sansemotoriske

input stimulerer os og styrker

fokus.

Bogen har gjort mig mere bevidst om,

hvordan jeg styrker min koncentration. Mens

jeg læste den, havde jeg nogle gange en

blyant i hånden andre gange en Tangle. Jeg

skrev også flittigt noter på papir eller computer,

og nogle gange lyttede jeg til musik.

Det vigtige er ikke, hvad man gør, men om

man finder noget, der virker!

Det er meget individuelt, hvad der hjælper på koncentrationen. Forfatterne har mange

gode ideer, men der er i princippet ingen grænser. Hvis det virker, så virker det:

• Du kan vippe med fødderne

• rejse dig op

• sidde på en stor gymnastikbold

• tage pauser hvor du bevæger dig eller dyrker motion

• tegne kruseduller

• tygge tyggegummi

• ”dimse” med smykker, ure eller en Tangle

• spise snacks (knase, sur, sød, salt)

• konkurrere mod tiden

• udfordre andre i kedelige opgaver

• snakke i telefon mens kedelig opgave udføres

• osv

Marianne Keis Dinsen

Marianne er 43, har ADHD og er mor til fire drenge, tre af dem med diagnoser i ADHD-

og Asperger-området. Marianne er gift på 18. år og bor i Bagsværd. Marianne står bag

hjemmesiden Tanketing.DK.

Tangler

Tanglen blev opfundet af Robert Zawiz i Californien og hans firma Tangle Creations

Inc har siden 1981 produceret hans ”uendelige form” i et utal af varianter. De fleste

Tangler er i plastic, men de fås også med siliconeoverflade og i metal. Tangler kan fås

fra ca 30 kr til 175 kr afhængig af model og materiale.

17


Direktør

Camilla Louise Lydiksen

Direktørens klumme

Kære medlemmer

For nylig deltog jeg i Danske Handicaporganisationers

repræsentantskabsmøde, hvor

jeg havde fornøjelsen af at lytte til professor

Kurt Klaudi Klausen. Han fortalte om virkningen

af strukturreformen fra 2007. En af de

væsentlige konklusioner fra hans forskning

er, at ”på det specialiserede socialområde

har strukturreformen været en katastrofe.

Ve den familie som får et handikappet barn”.

Jeg er enig i konklusionen og ser et tydeligt

behov for, at vi i stigende grad må styrke

den tidlige eller forbyggende indsats, for at

vi kommer styrket ud af strukturreformens

negative prægninger.

Vi kan tage ved lære af Projektet ”Udsatte

børn i dagtilbud”, der er udarbejdet af KL

i 2010. Her konkluderes, at det betaler sig

at gøre en systematisk og målrettet tidlig

indsats, mens børnene er i vuggestue, dagpleje

og børnehave; det er bedre for både

barnet og samfundsøkonomien. Problemet

er bare, at der 2 år efter projektet ikke er sat

en tilstrækkelig forebyggende indsats ind for

0- til 6årige. Vi taler om, at vi (de voksne) har

gjort alt det der anbefales, men de mærkbare

resultater udebliver. Lad os nu stoppe med at

måle de voksnes indsats i sig selv og i stedet

begynde på at måle det, der betyder noget.

Vi skal måle på, hvorvidt der er sket dét for

barnet, det har og havde behov for!

Jeg er begejstret for Task Force-gruppen,

som netop har undersøgt de danske dagtilbud

på foranledning af Børne- og undervisningsministeriet.

Konklusionerne i undersøgelsen

er måske ikke banebrydende, men de

er vigtige, når det gælder om at skabe forhold

for det gode børneliv. Lederen af Task Force,

Niels Egelund (professor ved Danmarks Pæda-

gogiske Universitet), fortæller i et af sine

hovedbudskaber, at der har været en overvægt

af fri leg og manglende planlægning i

daginstitutionerne. Der er kort sagt behov for

mere voksenstyring og mere direkte ledelse.

Konsekvensen bør ifølge Egelund være, at når

pædagogerne møder ind, skal der være en

plan for resten af dagen, og det er vi meget

enige i. Vi har længe ønsket dette, da vi ved,

struktur vil gavne vores børn med ADHD.

Egelund udtaler også at pædagogerne

skal være mindre berøringsangste og turde

give forældrene gode råd om opdragelse -

for eksempel i udviklingen af barnets sprog.

Ifølge Egelund er det især forældrene til de

ca. 10 % af alle børn, som har dårlige sproglige

kompetencer i tre års-alderen, der skal

have hjælp. En meget nødvendig hjælp. Konsekvenserne

af dårlige sprogkompetencer

er enorme senere i livet. Det har professor

Gillberg netop bevist i et forskningsprojekt,

der viste, at op mod 70 % af de 2,5årige, som

screenes positivt for sproglige vanskeligheder

eller forsinkelser, rent faktisk har en

neurologisk udviklingsforstyrrelse (diagnose)

som 7årige.

De udfordringer, der møder alle disse

børn, kan vi med en forbyggende og struktureret

indsats komme i møde og i nogen

grad afhjælpe. Det er veldokumenteret, at en

investering i dagtilbud kan betale sig. Børn

der tidligt har haft et godt dagtilbudsforløb,

klarer sig bedre i skolen samt senere i livet

som voksne på arbejdsmarkedet. Det gælder

i særlig grad for de børn, som er i udsatte

positioner, og det er i særlig grad dem, vi kan

gøre noget for. Hvis vi altså som samfund

vil denne indsats og ikke bare taler om den!

19


Beretning

2011

ADHD-foreningen -

fordi viden og forståelse fører til et bedre liv


ADHD-foreningen - side 2 Juni 2012

30 år med mening

for ADHD-sagen

30 år efter stiftelsen af ADHDforeningen

er sagen bestemt

ikke blevet mindre vigtig – men

måske mere nuanceret. Det ville

være dejligt, hvis livet med ADHD

kun handlede om ADHD. Det

ville være lettere at håndtere for

samfundet, og vi ville måske være

nået længere med at udvikle

effektive og sammenhængende

indsatser. Men så let er det ikke

altid. For det at kunne mestre og

trives i livet med ADHD handler

også om så meget andet.

Nu, 30 år efter, er der stadig et

betydeligt behov for viden om

ADHD. Et behov for forståelse for

ADHD. Netop derfor har ADHDforeningen

i det forgangne år

arbejdet strategisk og systematisk

med opbygningen af vores

fortalervirksomhed; altså det at

være ansvarlige fortalere for, at

mennesker med ADHD får bedre

levevilkår i Danmark. Det kræver,

at vi aktivt anvender den viden,

der er tilgængelig. At vi gør den

forståelig og meningsfyldt for

beslutningstagerne. Jeg har i den

forbindelse nydt dialogen med

mange af jer, og jeg har netop

baseret min taletid hos eksperter,

politikere og beslutningstagere

på jeres behov og ønsker om

rettigheder og muligheder for

mennesker med ADHD.

ADHD-foreningen har det sidste

år været gennem en periode

med store forandringer. Styrede

og strukturerede forandringer

for at blive en mere åben og

imødekommende forening, hvor

dialogen med vores

medlemmer er helt

i centrum. Vi har i

perioden arbejdet

intenst på at

blive en attraktiv

forening

og fortaler

for voksne

med

ADHD -

og jeg

er stolt af resultatet. Helt skelsættende

var afholdelsen af et

symposium med Dr. Sandra Kooij

for voksenpsykiatere i Danmark,

hvor 60 psykiatere deltog på selve

dagen. Et sekundært mål var at

skabe offentlig debat om muligheder

og rettigheder for voksne

med ADHD, og det lykkedes. Vi

har været igennem en periode

med både positiv og negativ fokusering

på stigningen i antallet

af voksne med ADHD-diagnosen,

det øgede medicinforbrug samt

de manglende tilbud. De foreløbige

resultater af denne opmærksomhed

kan man vel sige ses bl.a.

i Sundhedsstyrelsens indkaldelse

til høring om emnet samt nedsættelsen

af en arbejdsgruppe i

Dansk Psykiatrisk Selskab, der skal

udarbejde faglige retningslinjer

for udredning og behandling af

voksne med ADHD. Det glæder

mig, at vi kan se frem mod et år,

hvor der kommer retningslinjer

og ensartethed ind i debatten.

Det er ganske nødvendigt.

Perioden har budt på meningsfyldte

resultater på familieområdet.

Vi har færdigudviklet

forældretræningsprogrammet

”Kærlighed i Kaos” og bevist, at

det er ganske nødvendigt med

familiefokuserede indsatser. Det

var derfor også en god fornemmelse

at modtage offentlig

anerkendelse for vores forældretræningsprogram

fra Social- og

integrationsminister, Karen

Hækkerup, og jeg kan kun sige,

at vi vil fortsætte arbejdet for, at

dette bliver et naturligt tilbud til

forældre til børn med ADHD.

Netop nu er vi i gang med at

kick-starte initiativer for unge

med ADHD. Vi indleder i år projektet

ADHD-rummelige klubber”,

hvor vi vil arbejde for at forebygge

social isolation og udsathed

hos unge med ADHD og ADHDlignende

problematikker gennem

styrkelsen af indsatsen overfor

unge i ungdoms- og fritidsklubber.

Samtidigt er den store drøm

også at få fokus på netværksinddragelse

for unge med ADHD, og

vi håber på at få mulighed for at

få udviklet en model for netværksrådslagning,

hvor netværket

klædes på til at tage hånd om den

unge i vanskelige situationer.

ADHD-foreningen arbejder for

et bedre liv med ADHD. Vi er til

for børn, unge og voksne med

ADHD og deres nærtstående.

Det var ordene. Pas på, du ikke

mister pusten, når du i denne

beretning læser om et aktivitetsniveau

og nogle resultater, som

vores stærke samarbejdspartnere,

dedikerede frivillige og medarbejderne

har fået ført ud i livet.

Mange tak for et stærkt år med

et bredt fokus på ADHD.

Jette Myglegaard

Formand

30 år med

ADHD-foreningen

• 30 år med stærke resultater

• 30 år med dedikerede medarbejdere

og frivillige

• 30 år med fi ngeren på pulsen

• 30 år der har haft betydning for

de mange

• 30 år der har ført os fra kaos til

forældretræning

• 30 år hvor vi er nået ud og har

gjort en forskel

• 30 år hvor ADHD er blevet sat

på dagsordenen

• 30 år der har ført til en sund

debat om inklusion og trivsel


ADHD-foreningen - side 3 Juni 2012

En meningsfyldt

retning for mennesker

med ADHD

Jeg bliver ind i mellem spurgt

om, hvad jeg mener, der er vigtigst

for ADHD-sagen. Et spørgsmål,

som jeg ikke kan svare kort

og præcist på, da ADHD betyder

så meget forskelligt for så mange

forskellige mennesker. Men jeg

ved, hvad vi som ansvarligt samfund

er nødt til at arbejde for.

Vi er nødt til at få fokus på forebyggelse

eller tidlig indsats. Vores

mål må være, at vi kan hjælpe

familier med ADHD så tidligt

i forløbet, at vi ud fra klare og

dokumenterede sociale indsatser

får så få i psykiatrien som muligt.

Hvorfor? Fordi 20 % af de sam-

Vi skal:

• være politiske fortalere for

ADHD-sagen

• sørge for at brugerperspektivet

kommer i centrum hos de

professionelle

• inddrage pårørende og

netværk for den enkelte med

ADHD

• have fokus på udvikling af nye

løsninger og tilbud til alle med

ADHD

• støtte og udvikle involvering

af frivillige i arbejdet på

ADHD-sagen

• sikre økonomien til at gennemføre

aktiviteter og nye

kampagner

• have fokus på vores medlemmer

- og andre der er berørte

af ADHD

lede henvisninger til børne- og

ungepsykiatrien i 2011 handlede

om ADHD, og vi ved ret beset

ikke, hvor mange af de 20 % der

får den hjælp og støtte de skal

bruge for at undgå at blive en

del af voksenpsykiatrien senere i

livet og dermed tilbringe et voksenliv

med alvorlige psykosociale

problemer.

Der skal sættes ind med tidlig

identifi cering af den enkeltes

vanskeligheder og sørges for

den rette styrkelse af netværket.

Dette skal vi have bragt i spil

som den væsentligste ressource

ved habilitering eller recovery.

Hvorfor? For på den måde at

sikre tilegnelse af mestringsstrategier

som en forudsætning for

at blive inkluderet i samfundet.

Vi skal bringe de rette ressourcepersoner

i spil og støtte den

enkelte og dennes netværk til

mestring i at leve et godt liv med

ADHD.

For vi skal da sikre alle børn, unge

og voksne adgang til det danske

’normalområde’, skal vi ikke?

Altså adgang til at være en del af

folkeskolens almindelige tilbud,

til at blive inkluderet i almene

fritidstilbud, inkluderet i uddannelsesforløb,

mulighed for at

være en del af arbejdsmarkedet.

Hvorfor? Fordi alle bør have ret

til at trives i samfundet og i sit

eget liv.

Vi skal samtidigt uddanne de offi

cielle kontaktpersoner, så viden

kan blive til handling og bidrage

til trivsel. Hvorfor? For at kunne

sætte det enkelte barn, den

enkelte familie, den enkelte unge

eller voksne i centrum og kunne

tilbyde individuelle løsninger,

men alligevel med en vis form

for ensartethed. Man skal jo vide,

hvad man kan forvente, når man

har brug for støtte.

Derfor er der også nødt til at

være sammenhæng mellem det

psykiatriske tilbud og den sociale

indsats. Vi skal kunne tilbyde

netop dét, det enkelte menneske

med ADHD har brug for. Og så

skal vi skabe mulighed for, at det

kan prioriteres, hvad der egentligt

skal tilbydes først.

Derudover skal der forskning til!

Forskningen kan retfærdiggøre

diagnosens nuancer og støtte

op om behovet for nye løsninger

og muligheder for børn, unge og

voksne med ADHD.

Ja, 30 år er gået, og vi har stadig

en stor opgave foran os. Tak for

en begivenhedsrig periode som

du kan læse om på de næste

sider.

Camilla Louise Lydiksen

Direktør


ADHD-foreningen - side 4 Juni 2012

Målsætningsprogrammet

2010 – 2012

Kongressen vedtog i 2010

målsætningsprogrammet for

kongresperioden 2010 – 2012

med følgende visionsmål:

1. Videnscenter om ADHD/videnomadhd.dk

2. Et bæredygtigt økonomisk

fundament

3. Serviceniveauet i ADHD-foreningen

4. Medlemmer i fokus

5. Familienetværket

6. Frivillighed

Overordnet set er aktiviteterne

fra hvert enkelt visionsmål ført

ud i livet. Der er foretaget nødvendige

justeringer undervejs

for at sikre ADHD-foreningens

arbejde i forhold til de store

forandringer, der heldigvis har

været på det samlede ADHDområde.

Der er rapporteret på

de forhold, der fi ndes relevante

for at forstå ADHD-foreningens

virke og resultater.

Projekter baner

vejen for udvikling

ADHD-foreningens projekter har

i kongresperioden 2010 - 2012

haft fokus på bedre livsvilkår for

både børn, unge og voksne med

ADHD. Der er udviklet og afprøvet

nye metoder og formidlet

viden til offentligheden, til professionelle,

til frivillige og ikke

mindst til dem, der personligt er

berørt af ADHD.

Følgende projekter

er gennemført i perioden:

Større viden om

ADHD hos støttepersoner

I 2010 startede ADHD-foreningen

et spændende samarbejdsprojekt

med University College

Lillebælt om udviklingen af en

ADHD-uddannelse for kommunernes

støttepersoner.

Formålet med projektet

er, at

voksne med ADHD får en kvalifi -

ceret støtte i hjemmet. Uddannelsen

er udbudt med to pladser

til hver af landets kommuner, og

der har været stor interesse for

deltagelse fra de fl este kommuners

side.

I forbindelse med projektet

har ADHD-foreningen udgivet

”Håndbog for støttepersoner”,

som er målrettet alle, der yder

støtte til mennesker med ADHD.

Socialministeriet har givet

midler til projektet, som evalueres

og afsluttes ved udgangen

af 2012.

Materialet kan hentes på www.

adhd.dk.

Forældretræning i

familier med ADHD

Projektet ’Kærlighed i kaos’ har

med stor succes udviklet og

afprøvet et forældretræningskursus

for forældre til børn med

ADHD i alderen 3-9 år. Der er

udviklet et kursusprogram, som

løber over 12 uger, og programmets

indhold er udførligt

beskrevet i ”Manual til Forældretræning”

med tilhørende

undervisnings-slides og forældremateriale.

Projektet blev afsluttet i 2011

med en ekstern evalueringsrapport,

der konkluderer, at forældretræning

har en hensigtsmæssig

virkning på familier, der lever

med ADHD. Der ses en positiv

udvikling af større selvtillid hos

forældrene, mere overskud i

familierne, færre konfl ikter og

bedre relationer til børnene. Projektet

er gennemført med støtte

fra TrygFonden og materialet

kan fi ndes på www.adhd.dk.

Rejseholdet har

skabt opmærksomhed

Med midler fra TrygFonden har

ADHD-foreningen i efteråret

2011 sendt aktivitets- og kampagnebussen

’Rejseholdet’ ud til

seks kommuner i landet. Der er

afholdt aktiviteter for 20 skoler

og 14 daginstitutioner, 5 offentlige

arrangementer samt 26

temamøder for professionelle i

kommunerne.

Formålet med Rejseholdet har

været at skabe opmærksomhed

og sprede viden om ADHD,

og der har generelt været stor

interesse for kampagnen – ikke

mindst fra lokale og nationale

medier. Tilslutningen til Rejseholdets

temamøder har også

været stor, og der har været tilfredshed

med den viden, inspiration

samt de handleanvisninger,

som temamøderne har bidraget

med.

Mange skoler og daginstitutioner

har ønsket Rejseholdets

besøg, og rigtig mange klasser

har fået tilsendt øvelsesmaterialet,

som efterfølgende er lagt

på foreningens hjemmeside til

inspiration for de skoler, som

kampagnebussen ikke har haft

mulighed at besøge. Læs mere på

www.adhd.dk

Forældretræning

Projektet ”Kærlighed i kaos” har

med stor succes udviklet og afprøvet

et forældretræningskursus

for forældre til børn med ADHD i

alderen 3-9 år.

Forældretræning har en hensigtsmæssig

virkning på familier der

lever med ADHD, og der ses en

positiv udvikling af større selvtillid

hos forældrene, mere overskud

i familierne, færre konfl ikter og

bedre relationer til børnene. Projektet

er gennemført med støtte

fra TrygFonden og materialet kan

fi ndes på www.adhd.dk


ADHD-foreningen - side 5 Juni 2012

Med ADHD på arbejde

ADHD-foreningen og Socialt Udviklingscenter,

SUS, har i et samarbejde

gennemført projektet

’Unge med ADHD - fastholdelse i

job’ med midler fra Beskæftigelsesministeriet.

Nye redskaber og metoder er

udviklet og afprøvet i samarbejde

med Slagelse og Odense

kommunes jobcentre i perioden

2009-2011. Projektets overordnede

formål har været at fastholde

unge med ADHD i alderen 18 - 30

år i beskæftigelse. Sagsbehandlerne

vurderer, at den af projektet

udstukne måde at arbejde

på, samt de øgede ressourcer til

arbejdet med de unge, er afgørende

for de positive resultater,

herunder at fl ere unge, der havde

ansøgt om pension, nu er motiverede

for at komme i arbejde.

Det vurderes også, at projektets

arbejdsmetode og redskaber kan

overføres til andre grupper af

borgere.

De udviklede redskaber kan

fremover anvendes af alle landets

jobcentre og fi ndes på

www.mapa.dk

Kursus for voksne med ADHD

Som et led i ’Ny og forstærket

indsats for børn, unge og

voksne med ADHD’ (2009-2012)

har Socialstyrelsen indgået

aftale med ADHD-foreningen

om iværksættelse af projektet

ADHD og mestring – Kursus for

voksne med ADHD’. Projektets

overordnede formål har været

at afprøve et i ADHD-foreningen

udviklet undervisningskoncept

til voksne med ADHD ved

forsøgsvis at implementere

konceptet i to projektkommuner

under Socialministeriets ADHDsatsning.

Formålet med projektet

har været at afprøve konceptet

på en større gruppe af voksne

med ADHD samt at afprøve, om

kurset kan give tilsvarende gode

resultater, når det gennemføres

af kommunernes egne ansatte.

Projektet er afsluttet i januar

2012 og har resulteret i en række

anbefalinger til kommuner,

som ønsker at

oprette mestringskurser

for voksne med

ADHD. Anbefalingerne vil kunne

læses på Socialstyrelsens hjemmeside,

hvor der også linkes til

ADHD-foreningens ”Manual for

Voksenundervisere”, som nu er

suppleret med en række Power-

Point-præsentationer til anvendelse

i undervisningen af voksne

med ADHD. Læs også mere på

www.adhd.dk.

Vild & Stille med

1.200 skoleklasser og

30.000 børn

Lige som i 2010 blev kampagnen

sendt ud til indskolingen på alle

landets 2.400 skoler. Knap 1.200

klasser tilmeldte sig, og i september

2011 sendte ADHD-foreningen

anden omgang af Vild & Stille

ud til alle tilmeldte skoler.

Ideen bag ’Vild & Stille’ er, at give

klasserne et stærkt redskab til

at sætte fokus på det at fungere

i fællesskabet i skolesystemet.

Samtidig skabes der med legene,

der indgår i kampagnen, opmærksomhed

på uro i kroppen

og koncentrationsbesvær i den

enkelte klasse.

ADHD-foreningen har taget

initiativ til ’Vild & Stille’, fordi vi

ved af erfaring, at nogle få, enkle

løsninger vil gavne alle i klassen.

Det at sætte fokus på de vilde og

stille kan gøre en forskel både for

det enkelte barn og for samværet

i klassen.

”Indskolingskampagnen ’Vild &

stille’ sætter netop fokus på, at

der skal være plads til alle, og dette

er både sympatisk og rigtigt,

når ressourcer og viden følger

med. Det giver skolerne mulighed

for at arbejde med børnene på

helt nye måder.”

Lisbeth Zornig Andersen,

formand for Børnerådet.

Fra projekterfaringer

til udvikling i praksis

ADHD-foreningen arbejder

målrettet på at implementere

de mange gode udviklingserfaringer

i både interne og eksterne

tilbud til mennesker med

ADHD. Således er der planer om

at fortsætte et kursustilbud til

kommunale støttepersoner i regi

af University College Lillebælt.

Mulighederne for at udbygge

uddannelsen med en overbygning

på diplomniveau undersøges

ligeledes. Kommunerne har

endvidere mulighed for at source

et helt kursusforløb til en større

gruppe af egne medarbejdere.

Forældretræning skulle gerne

blive et tilbud til alle forældre til

børn med ADHD, og derfor søger

foreningen midler til udbredelsen

af det succesfulde koncept.

Samtidig arbejder sekretariatet

på at få et samarbejde med

lokalafdelinger om afholdelse af

forældretræning lokalt.

I samarbejde med FriSe (Frivilligcentre

og Selvhjælp Danmark)

har ADHD søgt Socialministeriet

om midler til at udvikle et

mestringskursus for voksne, som

kan afholdes i landets frivilligcentre,

så kurserne bliver et

tilgængeligt tilbud til så mange

voksne med ADHD som muligt.

Sideløbende med implementering

af projekterfaringer fra

afsluttede projekter ansøger

ADHD-foreningen hvert år om

midler til nye udviklingsprojekter,

som kan forbedre vilkårene

for mennesker med ADHD. 2012

er ingen undtagelse, idet der allerede

er fl ere ansøgninger i spil.

Lene Buchvardt, udviklingschef


ADHD-foreningen - side 6 Juni 2012

Rådgivning der gavner

ADHD-foreningen har et stort

ønske om rådgivning som tilbud

til alle med ADHD. Vores socialrådgiver

har i årets løb imødekommet

360 henvendelser og

besvaret 440 mails om rådgivning

og støtte. Derudover har

vores direkte linje indtil ADHDforeningen

modtaget knap 6.200

henvendelser fra mennesker med

ADHD, pårørende, fagpersoner,

forældre og andre privatpersoner.

De emner, der har været diskuteret

mest eller skrevet mest

om med vores medlemmer eller

andre i 2011, er her listet i ikke

prioriteret rækkefølge:

• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Fakta om 2011

• 880 besøgende på www.adhd.dk

om dagen

• Landsforeningen modtager 17

samtaler om dagen

• Lokalafdelingerne modtager 32

samtaler om dagen

• Spørgsmål i forhold til skole og

efterskole

• Manglende forståelse for

voksne med ADHD fra sagsbehandlers

side

• Forsørgelsesmuligheder for

unge

• Støttemuligheder i forbindelse

med studie og arbejde

Også lokalafdelingerne har ydet

en mærkbar rådgivende indsats.

I 2011 har lokalafdelingerne

imødekommet godt 11.760 mailhenvendelser

om rådgivning og

støtte.

Uddannelsesaktiviteter

Et kerneområde for ADHD-foreningen

er formidlingen af viden

og uddannelse igennem afholdelse

af kurser og konferencer.

I 2011 afholdt landsforeningen

28 uddannelseskurser, hvor i alt

1.009 personer deltog.

Den store årlige ADHDkonference

blev afholdt for 15.

gang under arbejdstitlen ’Tryk

ADHD’. Konferencen havde til

formål at formidle ny viden om

ADHD til dem, der dagligt arbejder

med ADHD. Der deltog 592

personer på konferencen. Også

her skal der samlet set lyde et

stort tak til de frivillige kræfter,

der hjælper os med at drive uddannelsesaktiviteterne.

Som noget nyt afholdt vi i

2011 et symposium med Sandra

Kooij (MD, PhD, leder af PsyQklinikken

i den Haag (NL)). Målet

var, at vi gennem formidling af

erfaringer med ADHD-klinikkerne

samt introduktion af metoder,

der anvendes i udredning og behandling

af voksne, kunne iværksætte

et øget fokus på behovet

for behandlingen af voksne med

ADHD i Danmark.

På symposiet deltog 60 fagpersoner,

og der blev efterfølgende

skabt en massiv mediedebat om

voksne med ADHD, hvilket blandt

andet har ført til øget politisk

indsats.

Fortalervirksomhed

ADHD-foreningen har formaliseret

arbejdet omkring den politiske

indsats i 2011. Vi har arbejdet

med målrettede indsatser, der

gennem påvirkning af beslutningstagere

og borgere, både

lokalt og regionalt, skal bidrage

til at forme og påvirke politiske,

økonomiske og sociale processer.

I 2011 har de vigtigste politiske

områder været:

• Uddannelse for alle

• Beskæftigelsesindsats

• Indtægt og førtidspensionsreform

• Inklusion i folkeskolen

• Rehabilitering

• Forældreprogrammer og netværksindsats

Et vigtigt og målbart parameter i

fortalerarbejdet er således placeringen

af budskaber i de danske

medier. ADHD-foreningen er i

gennemsnit repræsenteret i 11%

af al mediedækning på ADHDområdet

– både lokalt, regionalt

og nationalt.

Vi vil fortsat arbejde systematisk

og strategisk med fortalervirksomheden.

Onlinekommunikation

og -synlighed

www.adhd.dk har haft 322.376

besøgende i 2011. Der er i årets

løb blevet besøgt 1.849.905 sider

på hjemmesiden, og de mest

besøgte sider er: Forsiden, vores

åbne samtalefora for alle, voksenområdet,

børneområdet samt

vores kursus- og uddannelsessider.

Vi formidler yderligere seneste

nyt om ADHD hver uge igennem

nyhedsbrevet ’nytomADHD’ til

5.012 abonnenter.

Vores facebook-sider er støt

voksende og vi har i dag samlet

set 3.200 medlemmer. De udgør

et aktivt forum, hvor der bliver

vendt mange interessante emner

lige fra dagligdagens små udfordringer

til medicinanvendelse og

parforhold.


ADHD-foreningen - side 7 Juni 2012

Frivillige kræfter

i ADHD-foreningen

De frivillige ressourcer er ADHDforeningens

helt uundværlige

grundlag. Dette bliver meget

tydeligt, når alle de aktiviteter,

som udføres af frivillige kræfter,

bliver listet op.

De frivillige ildsjæle i ADHDforeningen

har således i løbet af

2011 været drivkraften bag 16

netværkscafeer, 46 foredrag og

21 sociale aktiviteter for medlemmerne.

Derudover har frivillige

drevet netværk for forskellige

målgrupper samt været til stede

på messer og markeder, hvor

de har informeret om ADHD. 4

lokalafdelinger udgiver endda på

frivillig basis medlemsblade til

deres lokale medlemmer.

Telefonrådgivningslinjen ’På

linie med ADHD’ er et tilbud til

alle, som har behov for at tale om

ADHD, og bag dette projekt står

også frivillige. Nu og her er der

16 frivillige rådgivere tilknyttet

linjen. Se mere på www.paaliniemedadhd.dk.

Det er også frivillige kræfter,

som har muliggjort forældretræningsprogrammet

’Kærlighed i

kaos’. Her har 10 frivillige uddannet

sig til forældretrænere og

derefter stået for afholdelse af

kurser for forældrepar til børn

med ADHD.

I informations- og aktivitetskampagnen

kaldet ’Rejseholdet’,

var de frivillige kræfter også et

bærende element. Her tog frivillige

imod de besøgende i ADHDbussen,

svarede på spørgsmål

samt afholdt nogle af forældretemamøderne.

I løbet af kampagnen

var 23 frivillige tilknyttet

bussen.

For første gang afholdt vi sommerlejr

for forældre med børn,

der har ADHD, og her sørgede

12 frivillige for gode dage og

oplevelser til de 40 voksne og 35

børn, der deltog.

Gennem disse aktiviteter og

tilbud er de frivillige med til, at

foreningen kan leve op til sit formål.

En stor tak til alle jer frivillige,

som hjælper med at kæmpe

for ADHD-sagen.

Klip fra pressen

”Et unikt 12-ugers kursus har giver

familier med ADHD-børn en tryggere

og bedre hverdag. Og samfundet kan

spare mange penge på at udbrede

kurset i kommunerne, mener ekspert.”

Kristeligt Dagblad d. 3. januar 2012.

”Børnene fra 4. b vælter ud af ADHDbussen

i skolegarden på Skørping

Skole syd for Ålborg. De har lige hørt

om ADHD hos to konsulenter fra

ADHD-foreningen, der kører rundt

og besøger skoler i en landsdækkende

kampagne for at oplyse om

lidelsen. Statistisk set vil mindst én

af 4. b’s 28 elever i dag have ADHD.”

Jyllandsposten d. 30. oktober 2011.

”Entertaineren og skuespilleren

Sebastian Klein gav den max gas, så

sveden haglede af ham, da han var på

besøg på Viby Skole. Eleverne i indskolingen

og specialklasserne fi k lov

til at opleve Klein, fordi 3. b havde

vundet en konkurrence udskrevet af

ADHD-foreningen.”

Lokalavisen Århus d. 13. marts 2012.

Medlemmer i ADHD-foreningen

ADHD-foreningen repræsenterede

ved udgangen af 2011 ca.

7.000 medlemmer. I er vigtige for

vores virke og jeres bidrag er helt

uundværlige. Vi takker også for

jeres store aktivitet og interesse

for vores daglige arbejde.

”Et kursus ’Kærlighed i Kaos’, afholdt

af ADHD-foreningen, over 12 aftener

har givet både forældre og børn i

ADHD-ramte familier en bedre hverdag

med færre konfl ikter. International

forskning bekræfter træningen.

(...) I ADHD-foreningen håber de, at

træningskurserne kan udbredes til et

tilbud i hele landet. Et korps af frivillige

profesionelle forældretrænere

står allerede klar - så det kræver kun,

at kommunen vil betale for kurset.

”Det vil koste ca. 30.000 kroner at

sende syv forældrepar på 12 ugers

kursus. Det er meget billigt i forhold

til, hvad vi ellers risikerer af personlige

problemer og dertil hørende

udgifter i de familier”, siger Anna

Furbo Rewitz, udviklingskonsulent

i ADHD-foreningen og projektleder

for træningsprogrammet, som er

økonomisk støttet af Trygfonden.”

Politiken d. 7. december 2011.


ADHD-foreningen - side 8 Juni 2012

ÅRSREGNSKAB 2011

ADHD-foreningen har i 2011 haft indtægter for 18,8 mio. kr.

Sådan har vi fået pengene:

Årsregnskabet er revideret og godkendt af det statsautoriserede revisionsselskab BDO.

Hvad betyder det at have ADHD?

• Når man har ADHD kan man ikke koncentrere sig

om noget i samme grad som andre mennesker

kan. Andre gange kan man slet ikke løsrive sig.

• Folk med ADHD kan få et almindeligt liv med en

god uddannelse, venner, familie og arbejde. Men

de har oftest brug for mere støtte til at nå deres

mål.

• Mennesker med ADHD er lige så intelligente som

alle andre.

ADHD skyldes i 80 % af tilfældene arvelighed.

De sidste 20 % kan skyldes for tidlig fødsel eller

uheldige påvirkninger før eller efter fødslen -

f.eks. fra en infektion eller kemiske stoffer.

Tak!

Sådan har vi brugt pengene:

• 3-5 % af alle børn og unge har ADHD. Det er i

gennemsnit én i hver skoleklasse.

• Ikke alle med ADHD har de samme problemer.

Nogle har f.eks. kun problemer med opmærksomheden

og er i mindre grad hyperaktive eller

impulsive.

• Flere drenge end piger får at vide, de har ADHD.

Det skyldes nok, at drengene er mere urolige

end pigerne. Piger med ADHD er ofte mere stille,

fordi de f.eks. sidder og dagdrømmer, når de ikke

kan koncentrere sig.

• Flere og fl ere får i dag diagnosen ADHD.

Det skyldes først og fremmest, at man

er blevet bedre til at opdage det.

Tak til alle medlemmer, frivillige, myndigheder, fonde, legater, sponsorer, virksomheder,

organisationer, samarbejdspartnere, lokalafdelinger, bidragsydere

samt alle andre som har støttet ADHD-foreningen i 2011.

Læs mere om ADHD-foreningens arbejde på www.adhd.dk


Stor efterspørgsel

Kurser sommer og efterår 2012

Der er god efterspørgsel på

ADHD-foreningens kurser

og flere er allerede overtegnede.

Der er dog stadig

ledige pladser, så hvis der er

noget, der ser ud til at kunne

yde dig hjælp eller støtte,

kan du enten gå ind på

vores hjemmeside og læse

mere om kurset eller ringe

direkte til vores kursussekretær

på tlf. 7021 5055 eller

skrive til mailadressen kurser@adhd.dk.

Kommunen kan søges om tilskud i henhold

til Serviceloven §41, da kurserne er handicaprettede.

Bemærk, at kommunen også kan søges

om betaling af børnepasning og om kompensation

for tabt arbejdsfortjeneste, hvis

man er nødsaget til at holde fri fra arbejde

for at deltage. Der kan også søges om transportgodtgørelse.

Dato og tid Arrangement Sted

10.08.2012 18:30 18 - 12 Børn, unge og deres sociale relationer Fredericia

17.08.2012 16:30 19 - 12 Konflikthåndtering i familier med ADHD I Ringsted

24.08.2012 18:30 20 - 12 ADHD – hvad nu?

Et basiskursus (dobbeltkursus)

Ringsted

31.08.2012 18:30 21 - 12 Unge med ADHD i alderen 15 - 18 år Fredericia

14.09.2012 18:30 22 - 12 Det værste man kan sige er: Middelfart

”Tag dig sammen”

14.09.2012 18:30 23 - 12 Familiekursus - Hvad kan vi gøre selv? Kerteminde

21.09.2012 18:30 24 - 12 At få sit parforhold til at trives m / ADHD Fredericia

22.09.2012 10:00 25 - 12 Problemløsende samarbejde

i familier med ADHD

Odense

22.09.2012 10:00 26 - 12 Hvordan giver med sit barn med

ADHD appetit til mad (Temadag)

Fredericia

05.10.2012 18:30 27 - 12 Søskendekursus for forældre og

søskende til børn med ADHD

Middelfart

06.10.2012 10:00 28 - 12 Konflikthåndtering II, for dem

der har været på konflikt I

Odense

03.11.2012 10:00 29 - 12 Kognitiv adfærdsterapi i forbindelse

med ADHD (Temadag)

Fredericia

09.11.2012 18:30 30 - 12 Det værste man kan sige er:

”Tag dig sammen”

Middelfart

16.11.2012 18:30 31 - 12 ADHD – hvad nu? Et basiskursus

(dobbeltkursus)

Fredericia

30.11.2012 18:30 32 - 12 ADHD - hvilken betydning

for forældrerollen

Ringsted

07.12.2012 18:30 33 - 12 Stærkere forældreroller

i familier med ADHD

Middelfart

Læs mere på www.adhd.dk/kurser, hvor du også kan tilmelde dig.

29


LOKALAFDELINGER

Følg din lokalafdeling på www.adhd.dk - se under lokalafdelinger

Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis - og i fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe bestyrelsen i

dagtimerne. Mails besvares løbende, og hvis dit telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere.

REGION HOVEDSTADEN

BORNHOLM

Formand: Betina Jacobsen

Bryggervej 6, 3700 Rønne

Tlf. Gitte Hessel 4360 1213

E-mail: bornholm@adhd.dk

Når I læser dette, er sommeren ved at være godt i gang og turisterne

er ved at have sat gang i Bornholm. Men det betyder ikke ADHD

bestyrelsen holder ferie. Vi er i en dynamisk proces, så der er gang

i den hele tiden. Vi vil gerne være mere kendte på vores lille ø, da

ADHD er blevet mere synlig og accepteret af både vores lokale skoler,

men også af befolkningen. Men vi har brug for din hjælp. Det du

skal gøre, er at tilmelde dig vores mailliste. Det gør du ved at gå ind

på www.ADHD.dk, og vælger lokalafdelinger/Bornholm, her skal du

udfylde dit navn og mail adresse. Når der kommer noget nyt, såsom

foredrag, sociale aktiviteter eller andre ting der kan have interesse

for folk med ADHD, vil vi sende en mail ud til jer.

Netværk er vigtigt for at vi skal kunne fungere. Derfor har vi oprettet

en facebook gruppe – ADHD Foreningen Bornholm. Her håber vi at

du og din familie vil være med i. Vores håb er at siden bliver levende

og brugt konstruktivt af alle der har interesse for det. Her vil vi også

sørge for at ligge nogle aktiviteter ud. Vi håber at vi skrives ved på

facebooksiden..

Har du, din familie eller pårørende nogle ønsker, forslag, ris/ros til

bestyrelsen, så mail det endelig til os. Vi er der for jer og det er jer

der skal være med at gøre tingene til virkelighed, der for har vi brug

for et bedt samarbejde og for at vide hvad du/I ønsker at få viden

om eller lyst til at lave. Så mail til os på bornholm@adhd.dk Alle mails

vil blive taget op på vores møder, og vi ønsker at gøre jeres ønsker

til virkelighed.

Fra den 14. til 17. juni er der Folkemøde på Bornholm, hvor vi også vil

være en del af det. Vi vil stå sammen med DH, hvor vi vil være synlige,

så alle kan snakke med os, dele foldere ud med mere. Vi håber, at vi

ses til Folkemødet, hvor sekretariatet også vil være repræsenteret.

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer

Bestyrelsen på Bornholm

REGION SYDDANMARK

FYN

Formand: Kirsten Højsgaard Fogh

Margrethes Allé 4, 5250 Odense SV, tlf. 66 13 28 69

E-mail: fyn@adhd.dk

Kalender for 2012

2. juni Socialloven for børn og unge op til 16 år ved socialrådgiver

Gitte Madsen.

25. august Sommerfest

6.-7. september Konference i Nyborg. Se ADHD-foreningens hjemmeside.

22. september Foredrag for forældre til piger med ADHD ved Trish

Nymark.

6. oktober Foredrag for piger med ADHD og en voksen ledsager

ved Trish Nymark.

3. november Bowling

31


LOKALAFDELINGER

Nyt fra ADHD Café Odense

ADHD caféen i Odense mødes den sidste tirsdag i hver måned kl.

19-21.00. Her mødes unge og voksne med ADHD og alle er velkomne.

Har du mistanke om, at du har ADHD, er du også velkommen.

I caféen kan man møde ligesindede, få en snak om livet med

ADHD og høre andres erfaringer med diagnosticering, behandling,

kommunen, jobbet, uddannelsen, parforholdet, forældreskabet og

meget meget mere.

Caféen holder sommerferie i juni og juli, men mødes igen i august

2012.

Lige nu arbejdes med planlægningen af næste sæson, som bl.a. kommer

til at byde på et opstartsforedrag med fokus på ADHD og kost.

Derudover vil der naturligvis være helt traditionelle café-aftener,

hvor ordet er frit.

Følg med på hjemmesiden og på facebookgruppen ADHD Cafe

Odense eller meld dig til maillisten på tinekrista@hotmail.com

REGION SJÆLLAND

LOLLAND, GULDBORGSUND

OG VORDINGBORG

Formand Jens Dybdahl

Kærstrupvej 1, 4960 Holeby

Tlf. 6017 9454

E-mail: lgv@ahd.dk

ADHD LGV tilbyder forskellige netværkstilbud:

Lolland kommune:

Den sidste tirsdag i hver måned er der netværkscafe fra kl. 19.00-21.00

i Maribo på Sundhedscentret, Sdr. Boulevard 84 st., 4930 Maribo.

Vi tilbyder grupper for Søskende - Unge - Kvinder med ADHD - Mænd

med ADHD og pårørendegruppe.

Min. alder er 13år for at deltage i grupperne.

Der er altid mindst 3 fra bestyrelsen tilstede, samt gratis kaffe og

nybagt kage.

Guldborgsund kommune:

Den 1. søndag i hver måned er der familienetværksnetværkscafe fra

kl.13:00-16:00 i Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nyk.F.

Dette tilbud er fortrinsvis benyttet af familier. Her er der rig mulighed

for, at børnene kan hygge sig med kreative aktiviteter eller spil.

Forældrene kan få en snak med ligesindede eller søge information

via vores skriftlige materiale.

Vi er altid 2 fra bestyrelsen og 1-2 unge piger til at lege med børnene.

Vi byder altid på gratis kaffe og kage.

Vordingborg kommune:

Nystartet familiecafé på Kastrup skole den sidste søndag i hver måned

fra kl.13:00-16:00. Dette tilbud fungerer som tilbuddet i Nykøbing F.

Forskellen er at her er dejlige grønne udendørs områder med legeplads

og boldbane.

Her er der altid 2 fra foreningen til stede.

Generelt:

Find os på facebook, hvor du kan finde info om arrangementer,

materiale osv. – barcode til vores gruppe:

Kontakt lokalafdelingen på tlf. 60 17 94 54

Hjemmeside: www.adhd-lgv.dk

Mail: lgv@adhd.dk

REGION MIDTJYLLAND

MIDT-VESTJYLLAND

Formand: Susanne Raffnsøe Dall

Hedeskrænten 92, 8800 Viborg, tlf. 22 77 90 44

E-mail: vest@adhd.dk

Kære medlemmer

Midt-Vestjylland har fået nye telefontider: Se vores hjemmeside.

Vores nummer er stadig: 22 77 90 44 .

33


LOKALAFDELINGER

Vi har også fået et kursusudvalg, navne og kontaktoplysninger kan

du finde på hjemmesiden. Kursusudvalget har arrangeret følgende

oplæg:

”Medicin og pædagogiske tiltag”

Oplægget er for unge/voksne med ADHD og forældre til børn med

ADHD.

Hvor: Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Hvornår: Torsdag den 21. juni 2012 kl. 18.30-21

Hvem holder oplægget: Sonia Vestergaard - Distrikssygeplejeske på

Børnepsykiatrisk ambulatorium Viborg.

Sonia holder oplæg og så er det mulighed for at stille spørgsmål

undervejs eller snakke om konkrete situationer, som hele gruppen kan

drage erfaringer af. Sonia vil give nogle konkrete facts om medicin og

om hvordan man bedst muligt anvender den pædagogiske del af et

medicinsk forløb. I må meget gerne have forberedt spørgsmål m.m.

Arrangementet koster 50 kr. for medlemmer af ADHD foreningen

og 100 kr. for ikke medlemmer.

Tilmeldingen skal ske til vest@adhd.dk - påført antal personer, tlf.

nr. og mailadresse.

Det er først til mølle princippet, så skynd dig at melde dig til. Sidste

tilmeldingsdato er den 20. juni 2012.

Med venlig hilsen

ADHD-foreningen Midt-Vestjylland - Kursusudvalget

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer.

Med venlig hilsen formand Susanne Dall

ADHD gruppe for voksne og unge over 15 år

Har du ADHD inde på livet, og har du lyst til at møde ligesindede,

så kom og få en snak om hvad der fylder i dit liv. Vi mødes på et

uformelt plan en aften om måneden fra kl.19-21 i Kultur- og frivillighuset,

Nygade 22, 7500 Holstebro. Der vil være mulighed for at

købe kaffe/the og kage. Tilmelding er ikke nødvendig mød bare op!

Vi er også igang med at starte en kvindegruppe op, se yderligere

information samt mødedatoer på www.adhdholstebro.dk ”

REGION MIDTJYLLAND

MIDT-ØSTJYLLAND

Formand: Søren Zastrow

Kirstinelystvej 15, 8300 Odder

E-mail: aarhus@adhd.dk

Forældregruppen i Århus: Mette Krag Jensen tlf. 86 22 89 12 eller

Else Hedegaard tlf. 86 15 73 80. Der serveres kaffe og lidt mundgodt.

Vi mødes på følgende tirsdage fra kl. 19.30 - 21.30: 19.6 - 21.8 - 18.9 -

23.10 - 20.11. OBS det er i nye lokaler. Kontakt Mette K J for yderligere.

Forældregruppen for Randers og omegn: Lene M Kjærsgaard,tlf

86452350. Mail tklk@mail.dk. Vi mødtes tirsdag d 7.8 - 4.8 - 2.10 -

6.11 kl. 19-21. Underværket,Stemandsgade 9c 8900 Randers, lokale

frivillighedsværket.

Forældregruppen i Horsens og omegn: Ulla Lysdal, tlf. 28 73 07 65.

Vi mødes hver den 3. torsdag i måneden fra kl. 19.00 - 21.00 i Sund

by butikken, Åboulevarden 52, Horsens.

Forældregruppen i Hovedgård: Jeanette Nielsen, tlf. 75 66 24 07 /

mobil: 28 29 24 00 / e-mail: 8732@privat.dk. Mødes i: Hvid fløjs møde

lokale, Hovedgård Skole.

Caféaftener for voksne med ADHD i Horsens: Afholdes sidste torsdag

i hver måned. Formålet er at skabe et sted og forum, hvor voksne

med ADHD kan mødes med ligestillede under uformelle forhold.

Der er mulighed for at købe kaffe og te. Sodavand kan medbringes.

Hvor: Alle Caféaftener afholdes i Sund By Butikken, Nørretorv, 8700

Horsens. Alle Caféaftener afholdes kl. 19.00 og huset efterlades

senest kl. 22.00. Hvad koster det: Caféaftener er gratis, bortset fra

egen fortæring. Caféaftener kræver ingen tilmelding.

Voksne med ADHD i Århus: Vi er et netværk af voksne med ADHD,

der mødes i Århus og omegn til uformel hygge og samvær med

ligesindede hvor forskellige emner drøftes efter behov. Vi kan kontaktes

af andre voksne med ADHD via: http://www.igroups.dk/groups/

group.aspx?group_id=19603. Følg anvisningen på siden. Alternativ

kan formanden kontaktes.

35


LOKALAFDELINGER

Voksengruppe i Randers: Vi mødes i Frivillighedsværket, Underværket,

Stemansgade 9c 8900 Randers kl. 19 - 21 torsdage i lige uger. Mød

os også på Facebook ADHD-netværk, Randers.

Unge med ADHD i Horsens: Har du ADHD eller ADD? Er du mellem

18 og 25 år? Har du lyst til at tale med ligesindede? Så er en

selvhjælpsgruppe måske noget for dig! Det er gratis at deltage.

Gruppen mødes 2 timer hver 14. dag i Sund By på Åboulevarden 52.

Gruppen får støtte fra igangsættere, der hjælper med begreber som

tavshedspligt og introduktion til fast mødeform.

For yderligere information kontakt: Selvhjælp i Horsens Sund By,

Camilla Vigelsø, tlf. 76 29 36 75, camilla.vigelsoe(at)horsens.dk

Pårørende til voksne med ADHD i Horsens: Har du ægtefælle eller

voksne børn med ADHD,så mødt andre ligesindede. Gruppen mødtes

2 timer hver 14 dag i Sund By,Åboulevarden 52.For yderligere kontakt:

Camilla Vigelsø,76293675 Camilla.vigelsoe@horsens.dk

REGION HOVEDSTADEN

NORDSJÆLLAND

Formand: Erik Jørgensen

Kulhusvej 53, 3630 Jægerspris, tlf. 25 44 64 12

E-mail: nordsjaelland@adhd.dk

Bestyrelsen i lokalafdeling nordsjælland har i 2012 følgende sammensætning:

Formand: Erik Jørgensen, er også kongresvalgt hovedbestyrelsesmedlem

Adresse: Kulhusvej 53, Jægerspris

Email: nordsjaelland(at)adhd.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Dorthe Nielsen (Dorthe@HDnordsjaelland@gmail.com)

Erik Frederiksen, Farum (Kasserer), er også formand i Region storkøbenhavn

og regionsvalgt hovedbestyrelsesmedlem.

Michelle Mathiasen, Nivå. Chalotte Jespersen, Farum. Pia Amholt

Heidner, Smørum. Maibritte Allsand, Frederikssund.

Mobiltelefon til lokalafdelingen er: 5299 2902

Lokale medlemsblad: Liselotte Grelck Nielsen

Cafe-arrangementer som også kører fast hver måned har vi også

haft i bladet som fast punkt.

Kalender 2012:

Maj: Voksencafé d. 3. maj. Kursus for forældre til nydiagnosticerede

(1) d. 21. maj. Pårørendecafé d. 29. maj.

Juni: Kursus for forældre til nydiagnosticerede (2) d. 4. juni. Voksencafé

d. 7. juni. Fisketur d. 8. juni.

Juli: Sommerferie.

August: Sommerfest d. 18. august. Workshop v. Charlotte Hjorth d.

26. August. Pårørendecafé d. 28. august.

September: Voksencafé d. 6. september. Stor-arrangement under

planlægning. Pårørendecafé d. 25. september.

Oktober: Voksencafé d. 4. oktober. Temadag: støttemuligheder til

børn d. 7. oktober. Temadag: støttemuligheder til voksne d. 6. oktober.

Pårørendecafé d. 30. oktober.

November: Voksencafé d. 1. november. Introduktion for nye medlemmer

d. 4. november. Bedsteforældreaften d. 14. november. Pårørendecafé

d. 27. november

December: Voksencafé d. 6. december.

REGION NORDJYLLAND

NORDJYLLAND

Formand: Ulla Henriksen

Pilevænget 9, 9362 Gandrup

E-mail: nord@adhd.dk

Tlf. 22 18 00 55

Nye forældre grupper

Aalborg syd mødtes første gang den 22/5 i De Frivilliges Hus, og

efterfølgende datoer kan ses på hjemmesiden under forældregrupper

og under Aalborg syd.

Aalborg Nord mødtes første gang den 29/5 i De Frivilliges Hus, og som

ovenstående kan nye datoer ses på hjemmesiden, under Aalborg nord.

Ungegruppe for dem med ADHD 14-18 år

12/6 vil vi på opfordring, prøve at samle der bor i Aalborg kommune

som er mellem 14-18 år og som har ADHD, til en uforpligtigende

snak, hvor de hygge snakker og mødes med ligestillede og kan snakke

om alt mellem himmel og jord.

Hvis dette bliver en succes vil vi selvfølgelig prøve at få opstarter i de

andre kommuner, efterhånden som der kommer efterspørgsel på det.

Tovholderdag sammen med bestyrelsen i nord

Den 1/9 afholder vi en hyggedag for alle vores tovholder der er i

vores grupper rundt om i region nord.

De gør et meget vigtigt stykke frivilligt arbejde for os og vi synes

derfor det er vigtigt at vi får sat ansigter på hinanden alle sammen.

Så det vil vi gøre ved en hyggelig dag hvor vi mødes og spiser vores

frokost, og fortæller lidt om hvad I gør i de forskellige grupper osv.

der kommer invitation ud til alle tovholdere i løbet af sommeren.

Bestyrelsen i ADHD nord vil ønske alle en rigtig god og forhåbentlig

solrig sommer, vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Ulla Henriksen

REGION SJÆLLAND

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Formand: Pia Bakkegaard

Korshøjgårdsvej 10, Rønnebæk, 4700 Næstved,

tlf. 50 88 98 70

E-mail: nfs@adhd.dk

I år holder vi lukket for foredrag og cafemøder i juli og august måned.

Vi starter derefter op med cafemøder den 2. torsdag hver måned kl.

19 på Futura Cafeen, Farimagsvej 22 i Næstved. Start d. 13. september.

Planlagt aktivitet i efteråret er i øvrigt:

Forældretræningskursus kaldet Kærlighed i kaos, hvor der højst kan

være 7 forældrepar med ad gangen. Hold øje med din mail, hjemme-

37


LOKALAFDELINGER

siden og næste blad, hvor vi forhåbentlig har dato klar. Kurset vil løbe

over 1 weekend og det bliver meget komprimeret. Kursuslederne er

specielt uddannede til at varetage denne funktion og vi forventer

os meget af det.

Voksne med ADHD – et foredrag på Futuracafeen afholdes torsdag

d. 8. november kl. 19.

Lørdag d. 1. september afholder Næstved Kommune frivillighedsdagen.

Kom med familien og få en dejlig dag blandt alle frivillige

organisationer i Kommunen. Det foregår på Rådmandshaven ved Det

nye Rådhus. Der er mange aktiviteter for børnene. Det starter kl. 10.

Husk at sende din e-mail adresse til os, hvis du vil kontaktes vedr.

foredrag og lignende.

Tak til jer der deltog i forårets arrangementer, tak til de andre lokalafdelinger

for vidensdeling og tak til foreningen for en god bestyrelsesdag.

Vi ønsker alle vores medlemmer en dejlig sommer.

Hilsen Bestyrelsen.

ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn

info@adhdstorkbh.dk

bestyrelsen@adhdstorkbh.dk

Telefon: 61 313 567

CVR : 33533101

c/o Formand Christian Kirkemo

Langesøvej 18, 2770 Kastrup

Telefon: 30286113

REGION HOVEDSTADEN

STORKØBENHAVN

Formand: Christian Kirkemo

Langesøvej 18, 2770 Kastrup

Tlf. 61 313 567 • 30 28 61 13

E-mail: info@adhdstorkbh.dk

bestyrelsen@adhdstorkbh.dk

REGION SYDDANMARK

SYDJYLLAND

Formand: Jens Peter Ravn

Risbøge 18, 6640 Lunderskov, tlf. 26 20 30 81

E-mail: sydjylland@adhd.dk

Gruppe på Facebook – Sydjylland

På Facebook findes en gruppe, der hedder Sydjylland. Her er der plads

til debat, spørgsmål, svar og her vil vi også informere om aktiviteter

og andre aktuelle nyheder.

Vi har i dag 3 netværksgrupper / cafeer i vores område.

I Vejen: Café for alle med interesse og tid

I Kolding: Café for unge og voksne med ADHD.

I Fredericia Gruppe for forældre til børn/unge under 18 år.

Formålet med vores grupper, er at udveksle erfaringer, ”læsse af”, få

inspiration og møde andre i samme situation.

Aller grupper er åbne, så du deltager, når du har tid og lyst. Check

vores hjemmeside for tider, kontakt og yderligere information om

de enkelte grupper.

Har du idéer til nye grupper / nye steder, så kontakt Dorte Vistesen

på mvistesen@hotmail.com så hjælper bestyrelsen gerne i gang.

Kommende aktiviteter i lokalforeningen:

Torsdag den 21/6, kl. 19.00 – 21.30 på Hotel Propellen i Billund

Under overskriften ”Find balancen i familien - et praktisk oplæg om

nye værktøjer alle kan bruge” vil Chris Nunan fortælle om ADHD og

nervesystemet samt hvordan EFT (i Danmark også kaldet Tankefeltterapi)

kan bruges i familien.

EFT kan hjælpe både forældre og børn ”falde ned” eller finde bedre

strategier i dagligdagen. Det er en simpel selvhjælpsteknik, der

bruges i forhold til fx fobier eller vanskelige følelser som fx raseri

eller selværdsproblemer.

Chris Nunan er Cand. Mag i Dansk og Psykologi, uddannet EFT udøver,

terapeut med mere og har selv ADHD. Læs mere om foredraget på

lokalforeningens side.

Tilmelding sker på mvistesen@hotmail.com. Arrangementet er gratis

for medlemmer. Øvrige betaler 100 kr.

13/9, kl. 19.00 Opstart af netværk i Vejle

Yderligere information i næste blad og på vores hjemmeside

25/10, kl. 19.00 Aktivitet i Fredericia

Yderligere information i næste blad og på vores hjemmeside

Formand: Jens Peter Ravn

REGION SYDDANMARK

SØNDERBORG

Formand: Brian Iversen

Langballe 38, 6400 Sønderborg, tlf. 28 91 14 82

E-mail: soenderborg@adhd.dk

Kommende arrangementer

Kultur- og Idrætsnat

Fredag den 24. august 2012 er der Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg,

og vi deltager igen med en stand. Vi kommer formentlig igen til at

stå lige ved siden af rådhuset i Store Rådhusgade. Der vil blive uddelt

balloner, og der er mulighed for at få en snak om ADHD.

Vi har oplevet det glædelige, at hvor vi det første år måtte hive folk

ind fra gaden, så er de de seneste år kommet af sig selv for at få en

snak. Vi tolker det som om ADHD ikke er så tabubelagt længere.

ADHD-ugen

Igen i år kommer vi til at stå i gågaden i Sønderborg den sidste lørdag

i uge 38, hvilket i år vil sige den 22. september. Der vil komme mere

om indhold og program på vores lokalside senere. Arrangementet

forudsætter godkendelse af kommune og politi.

Jan have Odgaard

Vi har booket Jan Have Odgaard til at komme og holde foredrag

tirsdag den 23. oktober 2012.

Netværkscafé

Forældre, pårørende og andre, der lever med eller har interesse for

ADHD, kan mødes og udveksle erfaringer, bekymringer og på anden

måde støtte hinanden.

39


Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sundhedscentret,

Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg

Tilmelding på mail til: britt_gram@hotmail.com eller pr. sms til: 23

24 92 35.

Husk venligst at opgive navn og tlf.nr.

Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD

Samme tid og sted som Netværkscaféen mødes voksengruppen i

nabolokalet.

Netværksgruppen kan du kontakte gennem Lene Bæk Mortensen

på mail: lbmo@sonderborg.dk eller på mobil 27 90 03 60.

Vi arbejder løbende på at lave arrangementer:

• Professionelle foredrag

• Fortælleaftener, hvor almindelige mennesker holder foredrag om

deres oplevelser

• Medlemsaftener, hvor vi snakker om løst og fast

Kom gerne med dine bud på gode arrangementer.

Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dk

Hvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan vi også

løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.

REGION SYDDANMARK

SØNDERJYLLAND

Formand: Vibeke Jo Frank

Søndervej 17, 6270 Tønder, tlf. 29 70 40 32

E-mail: soenderjylland@adhd.dk

Lokalafdeling Sønderjylland ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Vi starter efteråret med vores årlige udflugtsdag: Lørdag d. 11.

august fra kl. 11-15

Turen går atter til Dyrehaven ved Haderslev som ligger smukt ned

mod den vestlige del af Haderslev Dam ved Nørskovgård. Der er rig

mulighed for at se både krondyr og dådyr.

Adresse: Nørskovgårdvej 24 6400 Haderslev.

Vi vil starte grillen op og sørge for dejlig mad til jer. Drikkevarer

medbringer man selv, vi har dog et begrænset udvalg man kan købe.

Pris:

• Medlemmer GRATIS

• Ikke-medlemmer 100 kr/familie eller 50 kr/pers

Vi skal lege, hygge, slappe af og have det rart.

Der er mulighed for gåture i naturskønne omgivelser.

Udover et stort klatre net er der forskellige balanceøvelser, ting man

kan klatre op og ned af, samt gynger og sandkasser.

Tilmelding senest 1.8. på soenderjylland@adhd.dk eller 29 70 40 32

Hilsen ADHD foreningen afd. Sønderjylland

Husk at du kan finde mere info om lokalafdelingens aktiviteter på

www.adhd.dk eller på facebook i gruppen ’ADHD Sønderjylland’.

REGION SJÆLLAND

VESTSJÆLLAND

Formand: Lisbeth Gaarde Kofoed

Møllebækvej 5, 4560 Vig

E-mail: lokal@adhd-vestsj.dk

Helte træning

Lørdag, den 14. august 2010 kl. 13.00 - 17.00

I gymnastik salen på Østre skole, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk.

Målet er at give forældre og pårørende vejledning samt redskaber

til dagligdagen.

Forældre og pårørende opnår gennem kurset en dybere forståelse

af krops- og selvkontrol. Desuden bidrager kurset med nogle helt

konkrete redskaber, som forældre kan drage nytte af i hverdagen.

Forældrenes udbytte af kurset vil komme til udtryk i form af mere

overskud, færre konflikter og større forståelse af barnets udtryk.

Forældrene lærer:

• at skabe ro og koncentration

• at styrke deres og barnets selvtillid

• at styrke kompetenceudviklingen for barnet

• at hjælpe barnet (med eller uden diagnoser) til at blive i stand

til at tage hånd om sig selv og de konflikter, der måtte opstå i

hverdagen.

Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre og pårørende til børn

med diagnoserne ADHD, OCD, Asperger syndrom og Tourette.

Der vil under kurset blive serveres vand, kaffe og the samt lidt at spise.

Læs mere om helte træning og 4årstider her http://www.4aarstider.dk

Tilmelding (se nederst) senest d. 5. august 2010. Til dette kursus er det

vigtigt at I fortæller, hvor gamle børn I har tænkt jer som skal kunne

få gavn af kurset, da instruktørerne tilrettelægger kurset herefter.

”Jeg kender en der har ADHD

Lørdag, den 6. nov. 2010 kl. 1300-1700

Magleby Friskole, Søhusevej 79, 4230 Skælskør

Ca. 4 % af Danmarks befolkning kan få diagnosen ”ADHD”. Kender

du en? Kom og hør et foredrag om symptomerne ved diagnosen.

Efter foredraget starter vi ”Det Store Forum”, hvor deltagerne sidder

i små skiftende grupper og ”Summe” eller debatter om forskellige

emner om ADHD.

Magleby Friskole vil fortælle om hvilke pædagogiske virkemidler,

man kan benytte sig af på en skole.

Magleby Friskole vil være vært for forplejning i pausen.

Til sidst vil der en være mulighed for, rundvisning på skolen

Tilmelding senest d. 27. Okt. 2010.

REGION SJÆLLAND

ØSTSJÆLLAND

Formand: Jannie Nyholm

Hjortevænget 14, 4070 Kr. Hyllinge, tlf.. 40 54 34 56

E-mail: oestsjælland@adhd.dk

Sommerfest:

Lørdag den 25. august kl. 11.00 – 16.00

Solgårdsparken, Stevnsvej 26, Strøby Egede, 4000 Køge

Tag hele familien, bedsteforældre, venner eller… med til en dejlig

41


LOKALAFDELINGER

dag i den skønne natur i Solgårdsparken. Her er både borde, bænke,

toiletter og overdækning i tilfælde af regn.(Vi har bestilt solskin).

Pak selv madkurven med kød, pølser, drikkevarer og kaffe. Lav en skål

salat eller andet til fællesbordet. Bestyrelsen sørger for grillerne, kullene,

noget at smøre kødet med, kagerne og den gode underholdning

for både børn og voksne.

Læs mere om arrangementet på hjemmesiden www.adhd.dk (østsjælland)

Tilm. senest d. 24. august.

Bedsteforældreaften:

Onsdag den 19. september kl. 19.00 – 22.00

Greve medborgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Er du bedsteforældre til et barn med ADHD?

Har du svært ved at forstå, hvorfor dit barnebarn ikke opfører sig

som sine søskende eller andre børn du kender?

Synes du forældrene er for overbærende eller for strenge?

Er du bange for at blande dig, eller er du måske blevet bedt om at

lade være?

Vil du gerne være en god støtte for din familie, så kom til Bedsteforældreaften.

EVENTYRMESSE

Vi ønsker at få sat positiv fokus på ADHD

Vi ønsker at vise at mennesker med ADHD har noget at give

Men vi ønsker også at invitere andre ind i vores verden

NLP-terapeut og pædagogisk psykolog Hanne Thestrup, vil på underholdende

og informativ vis give os redskaber til at forstå og få et

godt liv med ADHD i familien.

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer

med andre bedsteforælder.

Tilm. senest den 17. sept. Pris 50,00 kr. pr. pers.

Skydeaftner for børn og unge:

Det er nu dokumenteret, at skydning er et vældig godt redskab til

at skabe ro og øge koncentrationen hos børn og unge med ADHD.

Børnene (og deres lærere) oplever bla. at de fungerer langt bedre

i skolen.

Vil du prøve om skydning er noget for dig?

I efteråret vil vi afholde skydeaftner i samarbejde med flere lokale

skytteforeninger.

Første gang mandag den 17/9 og 24/9 i Havdrup Skytteforening

kl. 19.00.

Børn under 15 år kun i flg. med en voksen.

Læs mere om dette spændende tiltag på vores hjemmeside.

Tilmeld. til alle arr. til Jannie Nyholm Tlf: 4054 3456.

D. 30. juni 2012 fra kl. 12 til 18 i Langebækhallen, Vordingborg.

Arrangeret af ADHD lokalafdelingen Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

Der vil være mulighed for at møde mennesker med ADHD på en anderledes måde, få gode snakke om ADHD og

samtidig få indsigt i lokalforeningens arbejde.

Børnene har mulighed for at besøge heksenes telt, der indbyder til masser af uhygge og spænding. De kan sammen med deres far

eller mor lave deres egen heksebryg eller deres egen lykkeamulet.

I bageteltet er der bagt ca. 1000 muffins med hvid glasur. Her kan børnene pynte en kage med blodsprængte øjne, edderkopper,

snegle eller noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser.

I LVG-boden kan man høre om vores arbejde og få pjecer m.m. udleveret. Endvidere er der salg af diverse ADHD-merchandise såsom

tasker, t-shirts og armbånd.

I teltet med hjælpemidler kan der afprøves kugledyner, kugleveste, kastanjedyne, stole mm. Effekterne er stillet til rådighed af

Ergoforma, AB Handichelp A/S og Protac.

Læsebogsteltet er stedet, hvor der kan nydes en kop kaffe og samtidig bladres i de bøger, vi har investeret i.

I Fiskedammen kan man fiske små sponsorgaver. Det koster 5 kr. at fiske.

Tombolaen er til de større gaver. Der kan købes lodder til 5 kr. stykket og alt overskud (også fiskedammen) går til arbejdet i lokalafdelingen.

Tegne- og kreaværkstedet er for børn, unge og voksne legebørn, der vil deltage i vores tegnekonkurrence. Der vil selvfølgelig

være væ en vinder, som kommer i lokalbladet for lokalafdeling LGV samt en sponsorgave. I teltet er der

også o mulighed for at klippe-klistre og lege med form-clay.

Udover vores telte kan man møde mange spændende eventyrfigurer

som Askepot, Snehvide, Alice i Eventyrland, Shrek, Fiona,

Æsel, Pippi, Aragon med flere. Der vil også være en sørøver, der

fo foreviger fantastiske øjeblikke og lykkefeer, gudinder og LGVs helt

egen ege klovn Solvej Solvej Solvej.

Kom og oplev o vores eventyrlige univers!

Der er gratis gr entré for alle!

43


L O K A L A F D E L I N G E R

REGION HOVEDSTADEN

Bornholm

Formand Betina Jacobsen

Bryggervej 6

3700 Rønne

Tlf. Gitte Hessel 4360 1213

bornholm@adhd.dk

Nordsjælland

Formand Erik Jørgensen

Kulhusvej 53

3630 Jægerspris

Tlf. 5299 2902

nordsjaelland@adhd.dk

ADHD-foreningen Lokalafdeling

Storkøbenhavn

Formand Christian Kirkemo

Langesøvej 18

2770 Kastrup

Tlf. 3028 6113

info@adhdstorkbh.dk

bestyrelsen@adhdstorkbh.dk

Tlf. 61 313 567

REGION SJÆLLAND

Lolland, Guldborgsund

og Vordingborg

Formand Jens Dybdahl

Kærstrupvej 1

4960 Holeby

Tlf. 6017 9454

lgv@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns

Formand Pia Bakkegaard

Korshøjgårdsvej 10, Rønnebæk

4700 Næstved

Tlf. 5088 9870

nfs@adhd.dk

Vestsjælland

Formand Lisbeth Gaarde Kofoed

Møllebækvej 5

4560 Vig

lokal@adhd-vestsj.dk

Østsjælland

Formand Jannie Nyholm

Hjortevænget 14

4070 Kr. Hyllinge

Tlf.: 4054 3456

oestsjaelland@adhd.dk

REGION SYDDANMARK

Fyn

Formand Kirsten Højsgaard Fogh

Margrethes Allé 4

5250 Odense SV

Tlf. 6613 2869

fyn@adhd.dk

Sydjylland

Formand Jens Peter Ravn

Risbøge 18

6640 Lunderskov

Tlf. 2620 3081

sydjylland@adhd.dk

Sønderborg

Formand Brian Iversen

Langballe 38

6400 Sønderborg

Tlf. 2891 1482

soenderborg@adhd.dk

Sønderjylland

Formand Vibeke Jo Frank

Søndervej 17

6270 Tønder

Tlf. 2970 4032

soenderjylland@adhd.dk

REGION MIDTJYLLAND

Midt-Vestjylland

Formand Susanne Raffnsøe Dall

Hedeskrænten 92

8800 Viborg

Tlf. 22 77 90 44

vest@adhd.dk

Midt-Østjylland

Formand Søren Zastrow

Kirstinelystvej 15

8300 Odder

aarhus@adhd.dk

REGION NORDJYLLAND

Nordjylland

Formand Ulla Henriksen

Pilevænget 9

9362 Gandrup

nord@adhd.dk

Telefonisk kontakt: Ulla Henriksen

Tlf. 2218 0055

ADHD-foreningens

hovedbestyrelse

Jette Myglegaard

Jan Høj Sørensen

Hamid Farah Bakhsh

Jan Have Odgaard

Tina Vaarning

Kirsten Sjelborg Hansen

Erik Jørgensen

Anne Marie Geisler Andersen

Knud Aarup

Kira West

Jannie Nyholm

Susanne Raffnsøe Dall

Erik Frederiksen

Kirsten Højsgaard Fogh

ADHD-foreningens

formandskab

Formand Jette Myglegaard

Næstformand Jan Høj Sørensen

More magazines by this user
Similar magazines