Projektguide. Fra idé til færdigt projekt. - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk
  • No tags were found...

Projektguide. Fra idé til færdigt projekt. - Aalborg Kommune

13i dette. Det er rigtigt ærgerligt at stå midt i et projekt ogfinde ud af, at det bliver dobbelt så dyrt, som man havdeforstillet sig. Brug tid på at tænke over, hvilke typer afudgifter der vil komme - også i værste tilfælde.Indhent altid skriftlige tilbud og priser på både materialerog arbejde. Overvej også, om projektet har en sådankarakter, at forsikringsforhold skal medtages i budgettet.Der kan fx være tale om forsikring af materialer, den frivilligearbejdskraft og det endelige projekt. Ligeledesskal I være opmærksom på, at langt de fleste fonde ogpuljer stiller krav om revision af regnskab ved en registrereteller statsautoriseret revision. Udgiften hertilskal også medtages i jeres budget.d) FinansieringsplanNår I ved, hvad tingene koster, kan der udarbejdes enfinansieringsplan. Find ud af hvor mange penge, der kanrejses i lokalområdet til projektet, og hvor meget der skalsøges i puljer og fonde. Det gavner ofte jeres ansøgning,hvis fonde og puljer kan se, at lokalområdet er villige tilat putte penge og arbejdskraft i projektet.e) Fonde og puljerNår der skal findes fonde og puljer, er det vigtigt, at Ifinder de puljer, der passer til projektet. At skyde medspredehagl er sjældent en god ide. Koncentrer jer om atfinde de helt rigtige puljer og fonde, og undlad dem derikke passer på projektet. Det er som oftest spild af tid.Se mere om selve ansøgningsfasen i afsnit 8.f) Plan for at gennemføre projektetLav en tidsplan for projektets gennemførelse – både forat tilvejebringe midler og for selve gennemførelsen. Sørgfor at tidsplanen er realistisk. Find fx ud af hvornår der ertidsfrist i de fonde og puljer, I søger. Indarbejd dem i jerestidsplan. Læg godt med tid ind i planen. Det er sjovere atvære forud med en tidsplan end bagud.Der er også en god ide at gøre sig nogle overvejelserom, hvilke dele af projektet der kan undværes uden afden oprindelige ide forsvinder. Det er nemlig ikke heltgivet, at man kan få alle pengene hjem. Søg dog fonde ogpuljer til det ”store” projekt.g) Plan for drift(hvis projektet indeholder sådanne elementer)Typisk vil ingen fonde eller puljer dække løbende driftsomkostninger.Derfor er det vigtigt at have styr på,hvordan I vil klare en fremtidig drift, før I går i gang medprojektet. Der er ikke meget ved at lave en flot legeplads,hvis der efter et par år ikke er råd til at vedligeholde den.Få det f.eks. indregnet i foreningens budget, eller gå udog find sponsorer. Sørg for at der ligger faste skriftligeaftaler, hvis det kan lade sig gøre.Nu har I en egentlig projektdrejebog. Uddeleger opgavernetil dem i tovholdergruppen, der er bedst til at løse dem. Ogbrug drejebogen aktivt på jeres møder til at holde styr på omalle opgaver bliver løst, og hvor I er i processen.Vær åben over for, at det stadig kan blive nødvendigt at lavejusteringer i jeres projekt.

More magazines by this user
Similar magazines