Krudtslam Nr. 4-2007 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk
  • No tags were found...

Krudtslam Nr. 4-2007 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

December 20074Medlemsbladet forDanske Sortkrudtsskytter29. Årgang


BestyrelsenFormand: Jørgen E. AndersenHundige Strandvej 114 - 2670 Grevetlf.43904465 - jeandersen@webspeed.dkNÆSTFORMAND: Kurt KjærEgeskoven 178 - 2600 Glostruptlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dkKasserer: Palle MallingerSortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjællandtlf. 46195401 - pallem@ruc.dkSekretær: Kenneth AstrupBirkemose 4 - 2640 Hedehusenetlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dkBest.medlem: Jens WestermannStavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlevtlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dkBest.medlem: Jan BirkemoseKarl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V.tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dkKrudtslamMedlemsblad for DanskeSortkrudtsskytterDanske sortkrudtsskytter er Forbundet afDanske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernesformål er: Gennem træningsskydningerog ved deltagelse i inden- ogudenlandske arrangemenger, hvor der skydesmed gamle våbentyper - at fremme interessenfor disse våben, samt færdighedeni at betjene sådanne våben. Forbundet vilved selv at arrangere konkurrencer ogved direkte informationsformidling,medvirke til at interessen forkonkurrencer - den militære-og kulturhistoriskeside af dette områdevinder udbredelsei ind- og udland.TRYKToptryk Grafisk ApSBuskmosevej 4, 6300 GråstenBesøg ogsåForeningens hjemmesidewww.sortkrudt.dkGirokonto: 162-6388Forside:Det er Paul Due ”The Missing Link”, der her tager et “lucky shot”.Tidtageren Kaj Jensen ”The Bloody Dane” sørger for at det går rigtigt til.Begivenheden er ”Way Out West” 2006, (DM i westernskydning 2006)Riffelskydning på Esbjerg Skyttebaner.foto:Karl Enok Krestesen “Kalli”


IndholdRedaktørens sideRedaktionelle oplysninger 3Krudtkassen 5Stævnekalender 7Speakers Corner 8Invitationer til MLAIC 12Indlæg: Rendez Vous i Rold skov 16Indlæg: Winchester model 1894 18Genladnings kursusJuleskydning i Købrnhavn 23Juleskydning i EsbjergStumpebørsenKøb og SalgSet og Sket4678FOTO: Bo Herbst


KrudtkassenOpbevaring af sortskrudt.I slutningen af september modtogDanske Sortkrudtsskytter,fra Justitsministeriet, et udkast tilen ny bekendtgørelse om eksplosivstoffer,hvor de anmoder omat få bemærkninger til udkastet,inden 26. oktober. Der er forventningertil at bekendtgørelsenudstedes i slutningen af åretog får virkning fra 1. juli 2008.Bekendtgørelsen indeholderbl.a. regler for opbevaringaf eksplosivstoffer, herundersortkrudt. Udkastet foreslårregler som i praksis vil umuliggøreopbevaring i privateboliger, og i øvrigt foreslås enreduktion i mængden til ½ kg..Vi har haft et par møder medDansk Skytte Union, for at seom de kunne hjælpe med atskabe en dialog med Justitsministerietog Beredskabsstyrelsen,med henblik på atbibeholde de nuværende regler.Det viste sig dog at DanskSkytte Union ikke havde mulighedfor at skabe denne kontakt.Vi har derfor selv haft en dialogmed både Justitsministeriet ogBeredskabsstyrelsen, som godtkunne se de problemer vi vil fåi fremtiden, hvis bekendtgørelsenblev udstedt i sin nuværendeform. Overraskende var det,at få at vide, at Beredskabsstyrelsentroede sortkrudtsskyttervar nogle der løb rundt og skødmed sortkrudt for sjov. Efter voressamtaler er de nu klar overat Danske Sortkrudtsskytter,udøver sportsskydning på ligefod med andre sportsskytter.Med baggrund i denne dialoghar vi den 23. oktober, sendt etbrev til Justitsministeriet, hvorvi beskriver de problemer vivil få i fremtiden, hvis bekendtgørelsenbliver udstedt i sinnuværende form, samt forslagtil at rette bekendtgørelsen, såregler for opbevaring af sortkrudtforbliver som de er i dag.Vi kan ikke gøre meget mere ligenu, end at håbe på det bedste.Reducerede ladninger i sortkrudtsvåben.Bestyrelsen er blevet bekendtmed at en del sortkrudtsskyt-


ter anvender stærkt reduceredeladninger, især i patronrevolvere.Kommer ladningen underminimum er der risiko for tilbagespringendeprojektiler, ogisær risiko for at kuglen sættersig i løbet, med efterfølgendesprængning af våbnet.For at sikre at ingen bliver udsatfor skader i forbindelse medsprængte våben eller fra tilbagespringendeprojektiler, har vi bedealle vores foreningsformænd,sikre at ingen skytter benytterreducerede ladninger, som erunder minimum ladning for deenkelte kalibre, og jeg vil hermedbede alle vores skytter omat overholde dette. Er man ikkebekendt med minimumsladningerfor den enkelte kaliber, skalhylsteret fyldes op.Kjær, som helt sikkert tagerimod tilmeldinger alligevel.Resultaterne skal afleveret inden21. marts 2008.Til slut vil jeg ønske alle en godjul og et godt nytår.Jørgen AndersenPaul Due har en artikel, om emnet,i dette Krudtslam.Uberti CupSportsudvalget opfordrer allevores medlemmer til at deltagei denne sæsons Uberti Cup.Sportsudvalget har meddelt attilmeldingsfristen var1. november kontakt dog Kurt


Stævnekalender200725. november Westernskydning i Esbjerg kl. 13:00.9. december Juleskydning på Kalvebod i Kbh. kl. 09:00Yderligere oplysninger fås påwww.vestegnenssortkrudtskytter.dk200819. januar Juleskydning i Esbjerg kl. 10:00Tilmeldings frist d. 06-01-08.24. februar Genladnings kursus i Esbjerg, kl. 10:00Tilmeldings frist d. 15-01-08.-- Marts UBERTI CUPResultaterne skal afleveret inden 21. marts1-4 maj nd MLAIC Grand Prix i Østrig21-25 maj MLAIC Muzzle loaders Grand Prix i Polen.


Speakers CornerReducerede ladninger i sortkrudtsvåben !!På det seneste er der opstået endiskussion angående reduceredeladninger, især i patronrevolvere.Til det er der at sige, at jegfor det første finder at det eren uskik, for det andet at detindebærer nogle faremomenter.Den ene fare er at man risikererkugler der springer tilbage framålet, den anden er risikoen forvåbensprængninger.De fleste vil kunne indse, atmeget langsomme kugler, derrammer et rimeligt hårdt ogfjedrende mål, kan springetilbage i retning af skytten. Og herhar det faktisk vist sig, at skiveropsat på en krydsfinerpladeaf en vis tykkelse, kan vedsvage ladninger, få kuglen tilat springe tilbage. Men ogsåandre ellers gennemskydeligemål, som f.eks. faldmål, desåkaldte pepper-poppers, derer fremstillet af et rimeligt fastkunststofmateriale, og også detrærammer vores skiver normalter sat op på og som kan havestore og hårde knaster, kan værevanskeligt gennemskydeligefor svage ladninger, og derforudgøre en fare.Ser vi os om i verden er derikke meget hjælp at hente. Dentyske skytteunion, DeutscherSchuetzenbund, har ganske vistden regel at al ammunition skalhave en mundingshastighed påmindst 125 m. pr. sekund, mendet er alt for lidt.De Amerikanske westernskytterhar følgende regel:”Revolver ammunition musthave a muzzle vilocity less than1,000 fps. Rifle ammunitionmust have a muzzle velocity lessthan 1,400 fps. Shooters may beheld responsible for damage,caused to a target or injuryto personel, due to ”bounceback”because of inappropriateammunition. This major safetyviolation is grounds for ”instantdisqualification” and ejectionfrom the match.SASS April 2004Som det ses, har amerikanerneen max grænse, for revolver på


310 meter pr sekund, og for riffelpå 430m/s. De har ikke fastsatnogen minimums hastighed,men gør direkte den enkelteskytte personligt ansvarlig fortilbagespringende kugler, medøjeblikkelig bortvisning tilfølge.I betragtning af, at de flestestandard revolver kalibre har enmundingshastighed på omkring300 m/s mener jeg at det vilvære rimeligt at forlange enminimums hastighed på 200m/s, ikke kun til revolver ogwesternskydning, men generelttil al sortkrudtskydning.Et andet aspekt er faren forvåbensprængninger vedreducerede ladninger. Det burdeefterhånden være klart forenhver, at kuglen skal ligge fastan mod krudtladningen. Mendet er der tilsyneladende stadignogen der ikke har fattet, ellerogså nægter at acceptere dettefaktum. Pudsigt nok er næstenalle de våbensprængninger jeghar hørt eller læst om sket medreduserede ladninger.I de fleste tilfælde drejer detsig om patronrevolvere, menogså perkussion revolvereder har sprængt tromlen, ogforladerifler der har sprængtløbet. For nylig har jeg enddahørt om en Winchester 1873replika riffel der har fået ensæk i kammeret. Alt sammen pågrund af reducerede ladninger.Spørgsmålet er så hvordanman skal bære sig ad hvis manendelig vil bruge reduceredeladninger i patroner. Man skalsørge for at krudtladningenbliver komprimeret med en elleranden form for fyldstof. Mendet er ikke ligegyldigt hvadman bruger til dette formål.Fyldstoffet skal være fast ogvanskeligt komprimerbart.I årenes løb er der to forskelligestoffer der har vist sig at værebedre end alle andre. Det ene erpapskiver af massivpap og detandet er mannagryn. Grundentil at de har vist sig velegnedeer, at de kun vanskeligt lader sigkomprimere. Andre typer melog gryn har vist sig uegnededa de er for ”fjedrende”.Hos våbenhandlere kan mankøbe filtpropper fremstilletaf moderne blød filt. De fås itykkelser på henholdsvis 6 mm.og 12 mm. Dem på 12 mm. erfor tykke, da de vil kunne fjedre


for meget. Derfor kan kun detynde på 6 mm. anbefales.På det seneste er der kommet etfyldstof på markedet der kaldes”puf-lon”. Det består af småpolystyrolkugler. Brugen afdette stof må kraftigt frarådes,da det er så eftergivende atdet ikke giver en tilstrækkeligfordæmning af krudtladningen.Men hvor meget kan man dareducere sine ladninger? Sidentidernes morgen, eller i hvertfald så længe jeg har skudt medsortkrudt, har der eksisteret entommelfingerregel der siger aten minimums ladning skal være½ grain krudt pr. kaliber angiveti tommer. Det vil sige : for enkaliber .38 er formlen 38 X 0,5= 19 grain krudt ( det er pudsigtnok også max ladningen i en.38 special.) For en kaliber .45er formlen 45 x 0,5 = 22,5 grainkrudt.Disse ladninger vil i alle tilfældegive en mundingshastighed påmindst 200 m/s, noget mere i riffelend i revolver, og er samtidigen uhyre nem regel at arbejdemed, og sikkerhedsmæssigtforsvarlig.Nu er der bare den hage det, atman kun må reducere ladningenpå denne måde i patronermed cylindriske hylstre. Deforskellige krudtfabrikanteradvarer nemlig mod atbruge fyldstof i hylstre derer flaskehalsformede ellerkoniske, da fyldstoffet kan kilesig fast i den snævre hylsterhals,med forhøjet gastryk til følge.Eksempler på sådanne hylstreer: 32-20, 38-40, 40-65 og 44-40. Vil man reducere rekylen idisse kalibre må man altså gøredet på en anden måde. Og mådenat gøre det på er at anvende enmere grovkornet krudttype endman plejer. Eksempelvis kanman i stedet for det hidsige CH-2 bruge CH-5. Det vil sænkemundingshastigheden, men vilsamtidig betyde en mærkbartmindre rekyle.Hvis nogen der læser denneartikel får indtrykket af at jeger modstander af reduceredeladninger i sortkrudtsvåben,så har de ganske ret. Jeg kanforstå de skytter der ønsker atreducere ladningen i en kaliber50-140, men jeg har også hørtom de der reducerer ladningeni en .38 special til sølle 7 grainsortkrudt, blot fordi de så mener10


at kunne score nogle ekstrapoint. Sådanne skytter burde istedet give sig til at skyde medluftbøsse. I de fire tykke bøgerMike Venturino har skrevet omsortkrudtskydning nævner hanikke reducerede ladninger medet eneste ord. Desuden menerjeg at det er både usportsligtog i strid med ånden i DanskeSortkrudtskytter. Forbundet har iårevis kæmpet for at få tilladelsetil de storkalibrede revolvere.Hvis myndighederne så opdagerat vi reducerer ladningen til detrene ingenting, har vi i høj gradet forklaringsproblem.Hilsen DuemandenBo Herbst11


InvitationerÖsterreichischer SchützenbundMitglied der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO)International Shooting Sport Federation (ISSF)Internationalen Armbrustschützen Union (IAU)European Shooting Confederation (ESC)Internationalen Vorderladervereinigung (MLAIC)Bundesoberschützenmeister (Präsident) DDr. Herwig van StaaGeschäftsstelle: A - 6020 Innsbruck, Stadionstraße 1 bTel. 0512 392220 Fax 0512 392220-20 www.schuetzenbund.atBSpLt Vorderlader Karl-Heinz Baumgartner4320 Perg, Mitterberg 60, Mobile 0676/9109387Tel. 07262/53370: Email:kh.baumgartner@aon.at;Perg, 13.August 2007On behalf of the Austrian Federal Sports Organisation and the Austrian Shooting Federation:Invitation2 nd MLAIC Grand Prix - AUSTRIADate: Thursday, 1 st May to Sunday 4 th May 2008Location:Events:Shooting Range in Eisenstadt, Burgenland, Austria25 mKuchenreuter R (single, team event „Forsyth“)Kuchenreuter O (single, team event „Boutet“)Mariette (single, team event „Peterlongo“)Colt (single, team event „Adams“)Cominazzo R & O (mixed single and team event “wogdon”)Tanzutsu R & O (mixed single and team event “kunimoto”)50 mVetterli RVetterli O (single O and R, team event „Pforzheim”)Miquelet R & O (mixed single and team event „Pforzheim”)Lamarmora R & O (mixed single, no team event)Pennsylvania R & O (mixed single, no team event)12


MLAIC MUZZLE LOADERS GRAND PRIX CRACOVIA 2008 -in Memoriam Donald Malson 21.05. – 25.05.2008organized byThe Historical Guard of Cracow of 1257 and the Military Shooting Club “Wawel”(representing the Polish Shooting Association - PZSS)ZAPROSZENIE DOKRAKOWAINVITATION TOCRACOWEINLADUNG NACHKRAKAUZapraszamy wszystkich czarnoprochowcówdo udziału w MiędzynarodowychMistrzostwachGrand Prix broni odprzodowejwg reguł MLAICu wpisanych dokalendarium PZSS i MLAIC.Strzelane mogą być następującekonkurencjez broni krótkiej, długieji do rzutkówWe invite all muzzle loadingshooters to the InternationalChampionship Grand Prix acc. tothe MLAIC regulations (see Calendarof MLAIC and PZSS)Possible Shooting disciplinesfor rifles,pistols and shot guns1. Miquelet (FR50)2. Maximilian(FR100)3. Pennsylvania(FR50)4. Minie (MilPR100)5. Lamarmora (PR50)6. Whitworth (PR100)7. Vetterli(PR50)8. Tenegashima(MR50)9. Kuchenreuter(PP25)10. Colt (ORev25)11. Mariette(RRev25)12. Cominazzo (FP25)13. Tanzutsu (MP25)14. Manton (FShotgun)15. Lorenzoni(P-SG)Wir laden alle Vorderladerschuetzenzur Teilnahme an denInternationalen MeisterschaftenGrand Prix nach Regeln desMLAIC ein (siehe Kalendarium desMLAIC und PZSS)Es können Kurz- und Langwaffen-als auch Flintendisziplinengeschossen werdenZawody druŜynowe są wynikiemsumowania wyników 3strzelców wytypowanych dzieńwcześniej przez kapitana dru-Ŝyny.Team events will be shotconcurrently with the individualcompetitions. (Team captainnotifies 3 shooters the day before)Halikko (1) Lucca (2) Magenta(4) Rigby (6) Pforzheim (7) Forsyth(9) Wogdon (12) Adams(10) Peterlongo (11) Kunitomo(Nagashino,Hawker, Batesville)Es werden keine gesondertenMannschaftsdisziplinen geschossen.Jeder Mannschaftsführerbenennt am Vortag 3 Mannschaftschützen,die gewertet werden sollen13 1


MLAIC i Polen fortsat:Środa, 21.5.2008Dojazd delegacji, ZwiedzanieWieliczki, moŜliwość informacjina strzelnicy20.00 grill na strzelnicyhttp://www.kopalnia.pl/site.php?action=site&id_site=474&id_language=5&site_location=&deparment_change=true&Czwartek, 22.05.20089.00 do 17.00Rejestracja i kontrola broni9.00 do 17.00: moŜliwośćtreningu 14.00: Konferencjakapitanów9.00 MoŜliwość wycieczkido Wieliczki18.00 Specjalne zwiedzanieStarówki20.00 Ceremonia OtwarciaPiątek, 23.05.200809.00 do 16.30: Zawody17:00: Ceremonia przyznawaniamedali (limitowanemedale krakowskiego artysty)19.00: Spotkanie z BractwemKurkowymWednesday, May 21. 2008Arriving of delegations. Excursionto “Wieliczka”, a historicalSalt Mine near Cracow20:00 Barbecue on theShooting Rangehttp://www.kopalnia.pl/site.php?action=site&id_site=164&id_language=2&site_location=&deparment_change=true&Thursday, May 22. 200809:00 - 17:00 hours: Registrationand weapons control.09:00 - 17:00 hours: Practiceshooting. 14:00 Team Captains'meeting.9:00 Another Possibility forthe excursion to Wieliczka18:00 Special Sightseeing ofthe Historical City of Cracow.20:00 Opening CeremonyFriday, May 23. 200809:00 to 16:30hours: Competitions.17:00hours: AwardsCeremony (limited EditionMedals, made by an artistfrom Cracow).19:00: Meeting with theHistorical GuardMittwoch, 21. Mai 2008Ankunft der Delegationen.Exkursion nach “Wieliczka”,einem historischen Salzbergwerk.20.00 Grillabendauf dem Schießplatzhttp://www.kopalnia.pl/site.php?action=site&id_site=328&id_language=3&site_location=&deparment_change=true&Donnerstag, 22. Mai 200809.00 – 17.0: Registrierungund Waffenkontrolle.09.00 – 17.00: Trening.14:00 Treffen der Mannschaftsführer9:00 Eine weitere Möglichkeitzum Wieliczka-Ausflug18:00 Eine besondere Stadtbesichtigungder Altstadt.20:00 EröffnungszeremonieFreitag, 23. Mai 200809.00 – 16.30: Wettkampf.17.00: Preisverleihung (spezielleMedaillen limitierterAuflage eines KrakauerKünstlers).19:00: Treffen mit der HistorischenBürgerwehr.Sobota, 24.05.200809.00 do 16.30: Zawody17:00: Ceremonia przyznawaniamedali (limitowanemedale artysty z Krakowa)20.00: Bankiet poŜegnalny zprzedstawicielami miastaKrakowaSaturday, May 24. 200809:00 hours: Competitions.17:00 hours: Awards Ceremony(limited Edition Medalsspecial made by an artist)20:00 hours: Gala ClosingBanquet with Officials ofCracow.Samstag, 24.Mai 200809.00: Wettkämpfe17.00: Preisverleihung (Medaillenlimitierter Auflageeines Krakauer Künstlers).20.00: Gala Banquet mitRepräsentanten der StadtKrakau.Niedziela, 25.5.089.00 Specjalne zwiedzanieWaweluOdjazd delegacjihttp://www.krakow.pl/fr/?chl=FRSunday, May 25th, 20089:00 Special and closed visitof the Old Castle of the PolishKings “Wawel”Departure of delegations.http://www.krakow.pl/en/?chl=ENSonntag, 25. Mai 20089.00 Extra-Besichtigung desKrakauer Königschlosses“Wawel”Abfahrt der Delegationen.http://www.krakow.pl/de/?chl=DE14 2


Uberti CupTilmeld dig nu!og deltag ilodtrækningen afårets Uberti Cuppræmie.15


Rendez Vous i Rold SkovRendez Vous for SortkrudtsskytterI gamle dage samles cowboys,guldgravere og trappere, nårdyrenes pels var dårligst i foråret.Man beretter om sine bedrifter ogudveksler erfaringer om f.eks. jagt.man spiste sammen, festede ogafholdte konkurrencer.Nogenlunde tilsvarende kunne manopleve i Rebild Bakker i Rold Skovd. 9. september. Dette Rendez Vousfor Sortkrudtsskytter var arrangereti samarbejde mellem RebildSelskabet og De Broderlige DanskeForladerskytters Selskab.Det var andet år i træk vi har lavet sådanet Rendez Vous for Sortkrudtsskytterog i år deltog 15 medlemmer af DeBroderlige Danske ForladerskyttersSelskab i dette arrangement. Der blevberettet om skydninger man havdedeltaget i årets løb samt udveksleterfaringer omkring våben. I løbet afeftermiddagen blev der affyret fleresaluter med løst krudt der gav genlydover hele Rebild Bakker. Der blevafholdt konkurrencer i bueskydningkastning med økse og så blev denmest sjove udklædt udpeget. Detvar publikum der havde valgt hvemder skulle vinde som den mest sjoveudklædte person. Der blev lavetBisongryde a la Rebild over bålet ogder var mange besøgende der spurgteom hvad et Rendez Vous var og hvadvi ellers lavede som Sortkrudtsskytter.Disse spørgsmål blev besvaret og allehavde en god eftermiddag.Denne weekend var der også Farsøtræfsamt skydning på Sjælland, disse tostore arrangementer (Farsø træffethar været i mange år) ligger begge isamme weekend.Men hvorfor kan man ikke snakkesammen om at lægge dem i toforskellige weekender, så flere kanbesøge og deltage i dem.Jeg selv nåede at besøge og deltage ito arrangementer, nemlig Farsø træfog så Rendez Vous i Rebild Bakker.Vi snakker allerede om nu atlave næste års Rendez Vous forSortkrudtsskytter over to dage, menbare på et andet tidspunkt end i denførste weekend i september.Med mange Rendez Vous hilsnerPer JacobsenDe Broderlige danske ForladerskyttersSelskab16


Winchester model 1894Jeg har fået nyt legetøj. Nærmerebetegnet en Winchester 1894riffel i kaliber 38-55.Det foregik på den måde, atforrige gang der var Vandelmesse,havde jeg gået ørkesløsrundt i salen i flere timer udenat finde noget interessant. På ettidspunkt fik jeg den ide at gåop på balkonen. Det er nogetder normalt ikke kan betalesig, da der sjældent er noget afinteresse her.Og hvad ser jeg: på an standligger der et Garrand gevær,en Browning HP pistol og ----haleluja--- en Winchester 94riffel. Nå-ja tænker jeg, det ernok en af de sædvanlige 30-30ere. Ligesom for at bekræftemig selv i min forudanelse,kastede jeg et blik på løbet ligeforan kammerenden. Det varnæsten som at få et elektriskstød. For hvad stod der: ”38-55WCF”. En løbslampe blev smidtned i løbet. Det var spejlblankt.Så faldt mine første og sidsteord til sælgeren. ”- hvad kosterden”. Det var selvfølgelig etchok for mig at høre prisen.Det er det jo altid. Og med enfart der vil forbløffe alle demder kender mig, fik jeg haletmuldvarpeskindet frem, og selvom det gjorde ondt, meget ondt,måtte jeg lægge mine surt tjentejyske dollars på bordet.Nu er der nok nogen der vilmene at en Winchester 1894ikke er en sortkrudts-riffel.Men det er den faktisk. Den er18


konstrueret af J.M. Browning,som i begyndelsen af 1894solgte patentet til Winchester,der straks satte den i produktion.Det første år kun i de to sortkrudtkaliber 32-40 og38-55. Først året efter, i 1895,kom den i de to røgsvage kaliber,først 25-35 og nogle månedersenere i det verdenskendte 30-30, der skulle udvikle sig til atblive den til i dag mest solgtejagtriffel kaliber i verden. Mananslår at der er solgt mere end10 millioner rifler i dette kaliber.Og de produceres stadig. I 1902kom riflen i endnu et kaliber,nemlig 32 Winchester Special,som må siges at være noget afen hybrid. Kaliberet blev frafabrikkens side kun ladet medrøgsvagt krudt, men riffelløbetkonstrueret så det kunne skydebåde med røgsvag og sortkrudt.Man gav kuglen samme diametersom i 32-40 patronen og løbetden samme riffelstigning som32-40, nemlig 16”, hvor den i 30-30 er 12”. Som hylster anvendteman 30-30 med halsen udvidettil .32”. Grunden til at mangjorde det var, at også dengangvar der mange skytter dergenladede deres patronhylstre,men på daværende tidspunkt varrøgsvagt krudt endnu ikke i frihandel, og man var derfor henvisttil at genlade med sortkrudt. Pågrund af den korte riffelstigningpå 12” kan 30-30 kaliberet ikkeskyde med sortkrudt.Nå, men nu tilbage til minnyerhvervelse. Kalibrer 38-55var jeg bekendt med i forvejen,nemlig i form af en Winchester1885 Hi-Wall, som jeg harsærdeles gode erfaringer med,så patronerne havde jeg allerede.1894`eren blev derfor tagetmed på skydebanen ved førstkommende lejlighed, for at bliveafprøvet. Riflen blev fyldt opmed patroner, sigtet på skiven ogtaget aftræk. Og hvad skete der?Ingenting, absolut ingenting.Det viste sig nemlig at slagstiftenmanglende. En opringning tilsælgeren afslørede at riflensiden krigen havde stået på etnu nedlagt museum i Odense.Det er formentlig museet der,af sikkerhedsgrunde, har fjernetslagstiften. Nå men så måtte jegaltså en tur til bøssemageren.Forsynet med en splinternyslagstift, og forhåbning om,at nu virkede det, gik turenatter til skydebanen. Og nu varder sandelig kommet liv i dengamle skyder, det ene skudbragede efter det andet. Men19


Winchester model 1894ak, endnu en skuffelse. På kun50 m. afstand slog kuglernepå tværs. Nu begyndte jeg atblive alvorligt bekymret. Ennøje undersøgelse af løbet visteat det er fuldstændig fejlfrit,nærmest som nyt, selvom riflener fremstillet i 1902. Der kunnealtså kun være én ting i vejen,nemlig løbets diameter ellergangkaliber. En overstørrelsekugle blev banket gennem løbet.Det viste sig at den målte .379”.De kugler jeg havde skudtmed målte kun .377”. Altså enunderstørrelse på kun 0.002”,hvilket svarer til 0,05mm.Kunne det virkelig være nok tilat riflen ikke kunne skyde?En granskning af katalogerneviste, at det eneste alternativ,til den Lyman kugle #375248som riflen ikke kan skyde med,er en Lee kugle #379-250-RF, hvor fabrikken oplyserkuglens diameter er .379”. Ensådan blev derfor anskaffet.Det viste sig at de støbte kuglermålte .381”. Da det er lidt formeget, kalibrede jeg kuglernetil .379” da de ellers ikke kangå i riflens patronkammer. Detviste sig at det lige var sagen.Nu skyder riflen, på 100m.,konstant 5 skuds grupper menen spredning på 5 cm. ellerderunder. Men også kun 5 skudsgrupper. Så snart jeg skyderflere skud, uden mellemliggendeafkøling, falder træfpunktet.Det er et fænomen jeg kenderfra alle de lever-action riflerjeg har skudt med. Det skyldesrørmagasinet under løbet. Nårløbet bliver varmt udvider detsig. Rørmagasinet, der sidderfast på løbets underside, bliverikke varmt og udvider sig derforikke, og medvirker vel ogsåtil at afkøle løbets underside,hvorimod løbets overside blivervarmt hvorved det strækker sig.Det får træfningen til at faldelavere. Det er et naturfænomender ikke er noget at gøre ved, ogsom man må lære at leve med.Og i hvert fald er jeg utroligglad for den riffel. Når disselinier læses befinder jeg migCanada, midt oppe i BritishColombias Rocky Mountains,hvor jeg skal arbejde som enblanding af naturvejleder ogcowboy. Med mig har jeg mingamle Winchester 94 samt minSchofield cal. 45 revolver.N.B. Lige til slut et lille tips.20


Såfremt man ikke kan leve udenen Winchester 94 i cal. 38-55,er der masser af nyere brugteWinchester karabiner i cal. 30-30 til salg for en pris af omkring2ooo kr.For en pris af ca. 3500 kr. kanman få bøssemager N.P. Nielseni Vildbjerg til at pibe den om tilcal. 38-55.Slut for denne gang – see ya`later BuddyDuemandenN.B.-N.B. Se i øvrigt:www.bigbarranch.com/caJuledigt af pige på 11 årJulen er en dejlig tidman møder mennesker hid og didTil jul Maria – Vor Herre fødteog mange mennesker Jesus mødteDet var lidt synd for Kongen herat han skulle fødes et sted som derJesus blev født i en stald i Betlehemmellem dyr og skarn – og en lugt så slemHyrder og vismænd blev gæster hos hamog det var heller ingen skamVismændene kikkede på stjernen opog gik så vejen til Jesus – uden stopTil ham gav de gaver og sære tinginden længe sprang Jesus rundt omkringJulen er Jesus’ fødselsdagpå denne dag – skal alle slappe afGlædelig jul til dig og dinesiger jeg fra mig og mine21


KursusGenladnings kursus i Esbjerg!Såfremt der er tilstrækkeligtilslutning afholdes dergenladnings kursus på EsbjergSkyttecenter, Mådevej 113,EsbjergSøndag den 24/2 kl.10.00Pris for deltagelse kr. 550,-,hvilket indeholder forplejninghele dagen, samt kursusbevis.Tilmelding senest den 15/1 til:Paul Wahls Due, tlf 74756655wahls.due@privat.dk22


Søndag den 9. december Kl 09:00På Københavns Skyttecenter, KalvebodSelinevej 5For nærmere information og tilmelding:Kontakt: Kurt Kjær på tlf. 25-50 90 09E-Mail: west-sortkrudt@webspeed.dkEn mere uddybende beskrivelse af Juleskydningen den 9.december vil komme på et senere tidspunkt. Hold øje medhjemmesiden.www.vestegnenssortkrudtskytter.dk23


Indbydelse til juleskydning i EsbjergArrangeret af Ribe Stift SortkrudskytterLørdag d. 19. januar kl. 10Der bliver afholdt en uformel konkurrence i skydning med riffelog revolver, såvel for som baglader.Det vigtigste er som sædvanlig spisningen, der som altid beståraf gule ærter med diverse tilbehør.Kaffe, øl og vand kan købes til rimelige priser. Herudoverforventer vi, at kunne servere æbleskiver og gløgg.Der vil også være plads til handlende, såvel private somprofessionelle, så har du noget til salg eller bytte er duvelkommen til, at medbringe det.Det forventes, at alle møder op i en til lejligheden passende”fantasifuld”påklædning.Tilmelding og betaling sker til:Klaus Nielsen Hejmdalsalle 256705 Esbjerg ØTlf. 75 14 50 7924


Køb og SalgSælges :Orginal Colt Dragoon 2. generation, unfired. kr. 5000,-Uberti/schofield kal. 45. Næsten ubrugt, som ny. kr. 5000,-Oldtimer westernsadel i fin stand. Meget dekorativ. (kanselvfølgelig også bruges til ridning). kr. 3500,-Henveldelse: Paul Wahls Due, tlf. 7475665527


Set og Sket28


Udenfor Herlev-hallen havde et forventningsfuldtpublikum taget opstilling i enlang lang kø. Præcis kl. 10:00 gik dørene opog folk strømmede ind.Udstillingen var fordelt i 2 haller. Våben,uniformer, bøger, billeder og meget andet låklar til nærmere granskning.Det var spændende og se på alle de spændenderare gamle sager. Dog ser man en tildenstil en stigende deltagelse af udstillere af“2nd World War” effekter.Priserne var rimelige, men jeg havde ikkeråd til noget i denne omgang så det blev kuntil en “kikker”.Bo Herbst29


Landgangen ved Vedbæk den 16. August 2007, som det skete for 200 år siden i 1807.Sjællandske Frivillige Corps, Sjællandske historiske artillerie og feltcorps var mødttalstærkt op for at give Durham 68th Light Infantry Display Team en varm velkomst.Der var varmt bly til alle!Foto: Bo Herbst30


Broderet stofmærkeca. Ø 85 mmKr.40Klistermærkeca. Ø 90 mmKr.12EmaljemærkeBrochenål Ø 28 mmKr.50Knaphuls Ø 19 mmKr.20Klistermærke til krudtskabet15x21 cm ell. 21x30 cm.Kr.50Kr.75BMærkerne kan bestilles hos:Palle Mallinger - pallem@ruc.dkGirokort til betaling medsendesMaskinel magasinpostID nr. 47709Afsender:Jørgen AndersenHundige Strandvej 1142670 Greve

More magazines by this user
Similar magazines