Hvad er en social metode? - Socialstyrelsen

socialstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Hvad er en social metode? - Socialstyrelsen

Her kan du finde flere oplysningerDefinitionen på begrebet social metode indgår iServicestyrelsens nye database www.socialebegreber.dkover vigtige begrebersocialområdet. Databasen er mentsom en inspirationskilde og et arbejdsredskab for bådemyndigheder, leverandører og IT-udviklere.Hvis du vil vide mere om definitionsarbejdet på det socialeområde eller ønsker yderligere oplysninger om definitionensocial metode, kan du kontakte begrebskonsulentHelle Wittrup-Jensen på mail hwi@servicestyrelsen.dk.Hvad er ensocial metode?Definition afmetodebegrebetLæs mere på www.socialebegreber.dk


Hvad vil det sige, at noget er en metode?En stor del af arbejdet på det sociale område bunderi sociale metoder. Men hvornår er noget en metodeog hvornår er det noget andet?Hvornår er noget en metode?Hvornår er en indsats en metode og hvornår er detnoget andet, fx pædagogisk arbejde? Hvis man vilvide det, må man undersøge, hvilke elementer derskal være til stede, for at man kan tale om en metode.Det svarer til at spørge, hvornår noget er en bil.Der skal være hjul, som oftest fire, men der findesbiler med kun tre hjul. Hjul er et konstituerendetræk ved begrebet bil, men antallet af hjul er ikkekonstituerende. Der skal være et karrosseri. Det ernoget af det, der adskiller bilen fra andre køretøjer,fx motorcykler. Der skal være et rat og en motor,gearkasse, udstødning etc.Det har en arbejdsgruppe i regi af Strategi for Digitaliseringaf det sociale område sat sig for at findeud af.Men er vinduesvisker, bakspejl, handskerum ognakkestøtter fx afgørende for, om noget er en bileller ej? Nej vel! Det er rart nok at have, ja, det villevære uhensigtsmæssigt uden, men det er ikke afgørendefor, om noget er en bil eller ej. En bil udenbakspejl er stadig en bil, selvom den nok ville værerisikabel at køre i.På samme vis er det undersøgt, hvilke elementerder skal være til stede, for at noget er en metode.Eler sagt på en anden måde: Hvad konstituerer ensocial metode?Hvilke elementer skal være til stede?Følgende seks elementer skal være til stede og beskrevet, for at der er tale om en metode:Målgruppe:Formål:Faglig indsats:Gruppe, der er genstand for en indsats.Overordnet hensigt med den faglige indsats.Forløb eller handlinger, som er baseret på foruddefinerede kernekomponenter.Forventet effekt: Målbar forandring, som forventes at følge direkte eller indirekte af en indsats.Effektindikator: Kvalitativt eller kvantitativt mål, der anvendes som et enkelt og pålideligtredskab til at måle den opnåede effekt af en indsats.Varighed:Note:Fastsat tidspunkt for initiering og afslutning.Ikke alle metoder vil have en foruddifineret varighed.Hvorfor er det vigtigt at vide, hvornår noget er en metode?Det er vigtigt at kunne sammenligne de indsatser,der sker på det sociale område. På den måde kanman finde ud af, hvad der virker bedst i forholdtil hvem, og hvordan man måler effekten af engiven metode. En entydig metodedefinition gørdet også mulig at udveksle relevante oplysningervedrørende metoder digitalt, fx i Tilbudsportalen,hvor der er brug for en sammenlignelig metodebeskrivelse.Hvad er en metode så?For at kunne sammenligne er man nødt til atsikre, at man har to sammenlignelige størrelser.Definitionen af social metode er en forudsætningfor at kunne sammenligne metoder, fordi denviser, hvad man kan sammenligne og hvad manikke kan sammenligne. Fx er Servicestyrelsen vedat undersøge, hvilke konkrete metoder, der brugesi stofmisbrugsbehandlingen med henblik på at se,hvad der virker bedst.Arbejdsgruppen er blevet enig om følgende overordnede definition på en social metode:Social metode: Systematisk og struktureret, problemløsende viden konkretiseret i en beskrevetindsats, der skal forebygge eller tilgodese behov for aktivitet og deltagelse, der kanfølge af fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.Kort om Strategi for Digitalisering af det sociale område 2005-2008Definitionen af social metode er en del af realiseringen af den femte målsætning i den fællesoffentligestrategi for digitalisering af det sociale område. Digitaliseringsstrategien har fem overordnedemålsætninger:• Digitalisering skal øge kvalitet, sammenhængog smidighed i den sociale indsatsover for borgeren.• Digitalisering skal styrke borgerens retssikkerhedog styrke borgeren som aktør idet sociale system.• Digitalisering skal forbedre prioriteringsgrundlagetog styringsmulighedernelokalt og nationalt.• Digitaliseringsinitiativer skal øge kvaliteteni de sociale ydelser og frigøre ressourcer.• Der skal opbygges en sammenhængendeit-arkitektur med fælles begrebsanvendelsepå det sociale område.

More magazines by this user
Similar magazines